Profiel. Manager strategie & onderwijs. 6 maart Opdrachtgever Aventus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel. Manager strategie & onderwijs. 6 maart 2015. Opdrachtgever Aventus"

Transcriptie

1 Profiel Manager strategie & onderwijs 6 maart 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) (06) Voor sollicitatie Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden.

2 Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 2 De situatie 4 3 De functie van manager Strategie & Onderwijs 5 4 Het profiel 7 5 Het aanbod 8 6 De selectieprocedure 9 profiel/aventus/manager Strategie & Onderwijs/6 maart van 9

3 1 De organisatie Aventus is het regionale opleidingencentrum in de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Aventus biedt beroepsonderwijs, educatie voor volwassenen en bedrijfsopleidingen. Met ruim tweehonderd beroepsopleidingen en ca medewerkers is Aventus de grootste onderwijsaanbieder in de Stedendriehoek. Aventus hecht er waarde aan deel uit te maken van en in verbinding te staan met de lokale en regionale gemeenschap. Aventus is georganiseerd in vier onderwijssectoren: Economie & Handel, Zorg & Welzijn, Techniek & Mobiel en Entree & Educatie. Docenten vormen samen met andere operationele medewerkers resultaatverantwoordelijke teams. Elk van deze teams valt onder de verantwoordelijkheid van een teammanager. De directeur van een sector geeft leiding aan een groep van teammanagers. Op hun beurt leggen de sectordirecteuren verantwoording af aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur formuleert het beleid en stuurt op hoofdlijnen. Aventus kent vier centrale diensten: Human Resource Management (HRM), Strategie & Onderwijs (S&O), Bedrijfsvoering (BVO) en Studentenservices (STS). Elke dienst wordt aangestuurd door een manager centrale dienst, die verantwoording aflegt aan het College van Bestuur. De missie van Aventus luidt als volgt: Wij zijn een school voor beroepsonderwijs. Samen ontwikkelen wij de talenten van studenten en cursisten. Zo bezorgen wij hun een succesvolle startpositie in de maatschappij. Aventus wil toekomstgericht middelbaar beroepsonderwijs van hoge kwaliteit bieden dat aansluit bij de veranderende arbeidsmarkt. Aventus wil een lerende organisatie zijn. Het beroepsonderwijs is persoonsgericht en praktijkgericht. In een contextrijke leeromgeving ontwikkelt Aventus samen met studenten en cursisten hun talenten. Het uiteindelijke doel is om hun een mooie toekomst te bieden op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs. De ultieme ambitie is dat elke student, cursist en medewerker met trots en enthousiasme vertelt over zijn opleiding/werk bij Aventus. profiel/aventus/manager Strategie & Onderwijs/6 maart van 9

4 2 De situatie De centrale dienst Marketing & Innovatie is in 2011 ontstaan door het samenvoegen van de domeinen onderwijs, informatisering, marketing en communicatie. Het onderdeel kwaliteitsmanagement is later aan de dienst toegevoegd. Het doel was om een blijvende en optimale aansluiting te maken tussen enerzijds de behoeften van (potentiële) klanten en belanghebbenden en anderzijds het aanbod van producten, diensten en dienstverlening van Aventus. De inrichting van de dienst is gebaseerd op de besturingsfilosofie van Aventus: we doen samen wat samen kan. Door specialistische kennis te bundelen in een centrale afdeling wordt synergie bereikt, waardoor men meer resultaat bereikt met minder middelen dan wanneer elke sector of dienst dit zelf zou doen. Deze synergie is sterk zichtbaar bij de domeinen onderwijs en kwaliteitsmanagement. Zo kent de organisatie het Aventus Onderwijsmodel en zijn de hoofdprocessen van begeleiding, examinering en onderwijs vastgelegd in handboeken. Ook Kwaliteit is sterk centraal georganiseerd door de keuze voor een instellingsbreed kwaliteitsmanagementsysteem. Voor Marketing en Communicatie is er op instellingsniveau sprake van een marketing- en communicatiestrategie en activiteitenplan, en daarbinnen is ruimte voor eigen inbreng van de sectoren/teams voor bijvoorbeeld profilering, wervingscampagnes, interne communicatie en pers. Om adequaat in te spelen op verschillende (toekomstige) externe en interne ontwikkelingen, voorop te lopen in onderwijsinnovatie, de vertaalslag naar de markt beter te maken, en de organisatie slagvaardiger te maken, heeft Aventus recent de centrale dienst Marketing & Innovatie heringericht, uitgebreid en versterkt. De dienst gaat verder onder de naam Strategie & Ontwikkeling (S&O). Enkele relevante externe en interne ontwikkelingen die van invloed zijn: Daling in studentenaantallen en marktaandeel. Hierdoor is slagkracht van S&O nodig om zowel proactief strategisch richting te geven (waaronder het actief managen van het opleidingenportfolio) als bij de uitvoering van concrete activiteiten. Verbetering van het imago bij aankomende studenten. Van S&O wordt verwacht een krachtige trekkersrol te vervullen in het verbeteren hiervan. De demografische ontwikkeling in de regio Stedendriehoek waardoor het potentiële aantal studenten op relatief korte termijn afneemt. Politiek-maatschappelijk is er een veranderende insteek vanuit de inspectie: het accent ligt op kwaliteitsborging met focus op continu verbeteren van onderwijsprestaties en het neerzetten van excellente scholen. Van S&O wordt verwacht hier op een innovatieve en soms onorthodoxe wijze naar te kijken en de organisatie daar gevraagd en ongevraagd op te triggeren en over te adviseren. Onderwijskundig blijft de focus gericht op het realiseren van goed, betrouwbaar, hoogwaardig en vooral eigentijds MBO-onderwijs. Van S&O wordt verwacht dat de ontwikkelingen in de wereld om ons heen hun weerslag vinden in ons onderwijs. Nieuwe technologische ontwikkelingen: de verdere ontwikkeling van social media, blendedlearning, flipping the classroom, smartphones en tablets in en rond het onderwijs. profiel/aventus/manager Strategie & Onderwijs/6 maart van 9

5 3 De functie van manager Strategie & Onderwijs De centrale dienst Strategie & Onderwijs is verantwoordelijk voor de processen marketing & communicatie, kwaliteit en onderwijs en de geïntegreerde innovatie op de genoemde gebieden. De manager Strategie & Onderwijs adviseert het College van Bestuur, de sectordirecteuren en de managers centrale diensten op de verschillende domeinen van S&O. De manager is verantwoordelijk voor de onderwijs- en marktstrategie, voor beleidsontwikkeling en geeft leiding en sturing aan de werkprocessen van S&O. De beleidsontwikkeling is binnen S&O efficiënt georganiseerd. Veel medewerkers zijn expert (op een specifiek onderdeel) binnen hun domein. De manager S&O geeft leiding aan het hoofd Marketing & Communicatie en het hoofd Onderwijs. De afdeling onderwijs bestaat uit ca. 5 fte onderwijskundig adviseurs. De afdeling M&C bestaat uit ca. 12 fte op het gebied van branding, marketing en productontwikkeling, organisatiecommunicatie, voorlichting en relatiemanagement en adviseurs M&C die verdeeld zijn over de sectoren. Daarnaast geeft de manager S&O leiding aan de kwaliteitsmanager. De manager S&O maakt deel uit van het AMT (Management Team) en rapporteert aan het College van Bestuur. Resultaatgebieden 1 Advisering College van Bestuur, sectordirecteuren en managers centrale diensten, ten aanzien van de instellingsbrede functiegebieden van de dienst S&O door; Het analyseren van relevante in- en externe ontwikkelingen op het gebied van onderwijsontwikkeling, marketing & communicatie, kwaliteit en ict binnen het onderwijs en de geïntegreerde innovatie op de genoemde gebieden. Het adviseren van het College van Bestuur, sectordirecteuren en managers centrale diensten ten aanzien van de ontwikkeling van beleid op alle functiegebieden van de dienst S&O en het aangeven van de (beleids)consequenties voor de dienst S&O en Aventus als geheel. Het rapporteren aan het College van Bestuur ten aanzien van de professionele ontwikkeling van de S&O-organisatie, de kwaliteit van de verleende dienstverlening en de uitvoering van de betreffende taken, de stand van zaken ten aanzien van het risicomanagement binnen S&O en de mate waarin de organisatie onderdelen voldoen aan de wet- en regelgeving; Het opstellen van de management en voortgangs (verbeterings-)rapportages voor het overleg met het college van bestuur; Het leveren van bijdragen aan organisatiebrede (beleids) plannen, zoals, jaarrekening, jaarverslag, Onderwijsbarometer en benchmarks. 2 Zorgt voor de strategieontwikkeling en ontwikkeling en uitvoering van een geïntegreerd, beleid ten aanzien van de functiegebieden van S&O door: Het vertalen van het strategisch beleidsplan naar strategische uitgangspunten van de dienst S&O; Het tijdig signaleren van problemen op de diverse deelgebieden en het aangeven van oplossingsalternatieven; Het organiseren van een collectief denken binnen de dienst over de middellange termijn ontwikkeling en het bevorderen van het excellent en efficiënt (bedrijfsmatig) functioneren van de medewerkers van S&O; Het nauw samenwerken en afstemmen met zowel het onderwijs als de andere centrale diensten; Het ondersteunen van de onderwijssectoren, door het verlenen van een optimale dienstverlening op de deelgebieden van S&O. profiel/aventus/manager Strategie & Onderwijs/6 maart van 9

6 3 Geeft leiding en sturing aan de werkprocessen binnen de dienst S&O. Het tot stand brengen van een activiteitenplan S&O en het afsluiten van (dienstverlenings) overeenkomsten op basis van (management)afspraken met het College van Bestuur, de sectordirecteuren en de managers van de diensten; Het opstellen van (periodieke)rapportages voor het overleg met het College van Bestuur; Het verantwoorden van de procesgang met betrekking tot de integrale bedrijfsvoering; Het bewaken van de tijdige en adequate instroom van gegevens ten behoeve van het management informatiesysteem; Het ontwikkelen, beheersen en uitvoeren van onderwijsinformatie; Het overleggen en onderhandelen met externe relaties en samenwerkingsverbanden (landelijke en lokale instellingen). 4 Geeft leiding aan de medewerkers van de dienst S&O. profiel/aventus/manager Strategie & Onderwijs/6 maart van 9

7 4 Het profiel De genoemde ontwikkelingen vragen om een innovatieve en verbindende Manager Strategie & Onderwijs die Aventus stevig op de kaart zet. De manager toont visie en leiderschap. Hij ondersteunt en coacht zijn afdelingshoofden bij het herinrichten van hun afdelingen. Stimuleert verbinding en afstemming tussen de teams onderwijs en marketing. Verbetert de dienstverlening en pro-activiteit van de dienst S&O. Als Manager S&O anticipeert u op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, signaleert u onderwijstrends en neemt u het voortouw in onderwijsinnovatie. U bent een volwaardig gesprekspartner van de onderwijsdirecteuren. U ondersteunt de implementatie van de innovaties en ontwikkelingen. U heeft aantoonbare feeling voor onderwijs en u heeft de blik extern gericht. U maakt de vertaalslag van externe ontwikkelingen naar het onderwijs. U bent een strategisch denker. Ziet kansen, neemt initiatieven en stemt af met de interne klant. U brengt nieuw elan, heeft lef en bent gericht op samenwerking. U bent een stevige gespreks- en sparringpartner voor het CvB en de onderwijsdirectie. U communiceert helder en to the point. U bent resultaatgericht en besluitvaardig, u creëert beweging en bent tegelijkertijd organisatiesensitief en heeft oog voor de context van een onderwijsorganisatie. U voelt zich thuis in een complexe, veranderende omgeving, bij een ambitieus ROC. U beschikt over een positieve instelling, over realiteitszin en relativeringsvermogen. U bent gewend pro-actief te werken en te adviseren. Functie-eisen U beschikt over academisch werk- en denkniveau. Brede kennis van onderwijsstrategie, onderwijsinnovatie, marketing, communicatie en business development binnen een innovatieve, kennisintensieve omgeving. Kennis van, dan wel duidelijk aantoonbare affiniteit met (beroeps) onderwijs en onderwijsbegeleidingsprocessen. Vaardig in het ontwikkelen en uitdragen van beleid, nieuwe ideeën of concepten. Daarnaast stuurt u op de uitvoering en implementatie ervan. Ervaren in het leidinggeven aan professionals. Ervaring met het aansturen van relevante veranderprocessen binnen kennisintensieve organisatie. Affiniteit met technologie. Innovatief en strategisch denker. Gedreven, resultaatgericht, zakelijk. Boegbeeld met wil om te scoren. Diverse advies-, beïnvloedings- en onderhandelingsvaardigheden. Communicatief zeer vaardig. Sterk gevoel voor verhoudingen, diplomatiek. U bent een verbindende persoonlijkheid, gericht op samenwerking en resultaat en met oog voor verschillende belangen. profiel/aventus/manager Strategie & Onderwijs/6 maart van 9

8 5 Het aanbod Het betreft een boeiende sleutelrol binnen een dynamische, veranderende omgeving. Full time functie, inschaling conform CAO-BVE, schaal 14 (maximaal ca ,-- bruto all-in op full time basis). Aventus biedt in eerste instantie een jaarcontract. profiel/aventus/manager Strategie & Onderwijs/6 maart van 9

9 6 De selectieprocedure De selectieprocedure kent twee fasen: 1 Voorselectie door bureau Leeuwendaal Geïnteresseerde kandidaten kunnen tot 21 maart 2015 reageren bij Leeuwendaal door hun CV en motivatiebrief te sturen (bij voorkeur via de website De adviseur van Leeuwendaal voert voorselectiegesprekken. De kandidaten worden op papier gepresenteerd aan de opdrachtgever, die beslist welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. 2 Selectie door Aventus De geselecteerde kandidaten voeren een gesprek met de selectiecommissie. Deze gesprekken zullen op 8 april plaats vinden. Er worden referenties ingewonnen. Er vindt een assessmentonderzoek plaats. Er vindt een screening plaats op het gebied van integriteit. Na de besluitvorming vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats en de kandidaat wordt in dienst genomen. profiel/aventus/manager Strategie & Onderwijs/6 maart van 9

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen

Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen Profiel Adjunctdirecteur Oriëntatie en Toeleiding Entreeopleidingen 6 maart 2015 Ontdek jezelf. En je vak. Opdrachtgever ID College Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Teamleider Asset Management Afdeling Plannen en Regie Waterschap Hollandse Delta

Teamleider Asset Management Afdeling Plannen en Regie Waterschap Hollandse Delta Profiel 22 april 2015 Opdrachtgever Voor meer informatie over de functie Vester Reijnders, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 21 58 07 20 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Manager Behandeling. 14 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Manager Behandeling 14 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal S&L Zorg, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, is op zoek naar een zorgmanager voor de regio Roosendaal. Een veelzijdige functie in

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress Onderwijs referenties brochure Your business technologists. Powering progress Proposities Voorwoord De onderwijssector verandert in hoog tempo door de toenemende (kwaliteits-) eisen van zowel de studenten

Nadere informatie

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016

Overtuigend in topkwaliteit. Professionaliseringsplan 2013-2016 Overtuigend in topkwaliteit Professionaliseringsplan 2013-2016 Definitieve versie Oktober 2013 Overtuigend in topkwaliteit Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Visie op ontwikkeling 4 1.1 Visie 4 1.2 Leidende principes

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012

LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 LANDELIJK FACILITY MANAGEMENT COMPETENTIEPROFIEL 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 9 1.1 AANLEIDING VOOR HERZIENING... 9 1.2 OPDRACHTFORMULERING LOOFD... 10 2. COMPETENTIEPROFIEL VAN DE OPLEIDING FACILITY

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie Zakelijke dienstverlening het hart van de kenniseconomie 2 De zakelijke dienstverlening vervult een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Zij draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling tot

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Inhoudsopgave 3 Voorwoord 1. Inleiding 2. Beroepsprofiel sportmanager 3. HBO-vereisten 4. Ontwikkelingen 5. Opleidingskwalificaties 6. Validatie Bronnen Bijlage

Nadere informatie

MANAGER. Beroepsprofiel

MANAGER. Beroepsprofiel Colofon Landelijk Opleidingsprofiel Sportmanager Gemeenschappelijke opleidingskwalificaties sportmanager van de 6 HBO-instituten voor de opleiding tot sportmanager in Nederland. Redactie Alijd Vervoorn,

Nadere informatie