o o o o Het vroegboektarief geldt tot 1 december 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o o o o Het vroegboektarief geldt tot 1 december 2015."

Transcriptie

1 Inschrijving Per inschrijving zijn inschrijvingsksten van 450,- (exclusief BTW) verschuldigd. Deze kunnen niet wrden teruggevrderd. Iedere expsant dient verplicht strm (minimaal16a/220v) af te nemen via het explket. Dr inschrijving det de inschrijver een nherrepelijk aanbd aan ATH m een vereenkmst te sluiten vr deelname aan AgrTechniek Hlland. Pas als ATH dit aanbd aanvaardt kmt een vereenkmst tt stand. Standruimte Minimale ppervlakte standruimte indr is 18m2. Minimale ppervlakte utdr is 100 m2. Vr utdr stands geldt dat ingeschreven kan wrden vr een zelf p te geven standppervlakte en dat de beursrganisatie de afmetingen hiervan bepaalt. Het vregbektarief geldt tt 1 december Indicatie frmaten (frnt x diepte) utdrstands: 100 m2 = 8x12,5 / 150 m2 = 10x15 / 200 m2 = 10x20 / 240 m2 = 12x20 / 300 m2 = 12x25 / 400 m2 = 16x25 / 500 m2 = 20x25 / 600 m2 = 20x30 / 700 m2 = 20x35 / 800 m2 = 20x40 / 1000 m2 = 25x40 / 1200 m2 = 30x40 / 1500 m2 = 30x50 / 2000 m2 = 40x50 / 2500 m2 = 50x50. Uitznderingen p bvengenemde in verleg met de beursrganisatie. Tentbuw Elke expsant met een buitenstand dient vr ntvangst van bezekers, pslag prmtiemateriaal en pslag van zitjes gebruik te maken van een pagdetent met vler. Deze dienen te wrden besteld via het ATH explket. Eigen tenten zijn niet tegestaan. Standbuw ATH biedt deelnemers de mgelijkheid m tegen betaling gebruik te maken van unifrme standbuw waarbij ATH de buw van de stand laat verzrgen. Het is echter niet verplicht m dergelijke standbuw van de rganisatie af te nemen. Omwille van unifrmiteit, gemak, cllectieve inkpvrdelen en veiligheid wrdt dit echter wel aangeraden. Als u besluit m uw eigen standbuw te gebruiken dan dient dit vraf ter gedkeuring te wrden vrgelegd aan de rganisatie. Etagebuw is vr indrstands niet tegestaan. Faciliteiten Bij de deelname zijn inbegrepen deelnemersbadges, p- en afbuwbadges, parkeerabnnementen standpersneel, uitndigingsservice vr relaties en naamsvermelding in de beurscatalgus en p de website van de beurs. In een later stadium wrdt een lijst verznden met een pgave (inclusief tarieven) van de dr ATH tegen betaling extra aan te bieden faciliteiten vr de beurs, zals meubilair, vlerbedekking, elektra, water, verlichting, telefn- & internetaansluitingen, vernachtingen, catering, enzvrts. Betalingstermijnen Vr alle facturen geldt een betalings termijn van 21 dagen na factuurdatum. Alle verschuldigde bedragen wrden vermeerderd met BTW. Er wrdt als vlgt gefactureerd: 1. Een factuur vr het inschrijfgeld à 450,- (niet terugvrderbaar) en een vrscht van 12,50 per afgenmen meter standruimte wrdt direct na ntvangst van inschrijving verstuurd. 2. Een factuur ver de resterende ksten van deelname (waarnder standhuur, stand buw, enzvrts) wrdt vanaf 1 april 2016 verstuurd. 3. Bij inschrijving / bestelling na 1 mei wrdt direct een factuur verznden vr de vlledige inschrijvingsksten en ksten van deelname. 4. Binnen 30 dagen na het evenement wrdt een factuur verznden vr al hetgeen de deelnemer p dat mment ng verschuldigd is. Algemene vrwaarden AgrTechniek 2016 Op alle aanbiedingen die ATH det en p alle vereenkmsten die zij sluit met betrekking tt AgrTechniek Hlland zijn van tepassing de Algemene vrwaarden AgrTechniek 2016 zals hiernder weergegeven. Ondergetekende aanvaardt tepasselijkheid van deze vrwaarden p zijn inschrijving vr en deelname aan AgrTechniek ALGEMENE VOORWAARDEN AGROTECHNIEK HOLLAND 2016 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1. ATH is AgrTechniek Hlland B.V. te Nieuwegein AgrTechniek Hlland is de dr ATH gerganiseerde beurs vr fabrikanten, agenten, imprteurs, dealers, exprteurs, grthandelsbedrijven,uitgeverijen en verige dienstverleners die actief zijn p het gebied van: akker-/weide- en bsbuw; vllegrndstuinbuw; rundveehuderij; bm-/sier-/fruit- en bllenteelt; landschapsbeheer en de be- en verwerkingsmarkt; machines, installaties en bendigdheden vr bvenstaande vrmen van agrarische prductie dienen direct verband te huden met grndbewerking, bemesting, zaaien/pten/planten, gewasbescherming, gsten, vernieuwing/nderhud grasland, melktechniek, huisvesting, sneien, pslag, marktgereed maken. Uitsluitend nieuwe machines, installaties en prducten mgen wrden tentngesteld; Ok tegestaan zijn: Tractren met een ndergrens qua vermgen van 60 pk; Verreikers mits vrzien van landbuw vrzetstuk Ruw terrein heftrucks mits vrzien van landbuwvrzetstuk; Heftrucks vrzien van landbuwvrzetstuk;

2 Trikes, quads, bedrijfswagens, pick-ups, (lichte) bestelbus en andersrtige verversmiddelen welke gebruikt wrden t.b.v. de (agrarische) bedrijfsvering; Grndverzetapparatuur welke gebruikt wrden t.b.v. de (agrarische) bedrijfsvering;; Tuin- en parkmachines mits begd vr landbuwdeleinden (p en rndm het erf en land) Gederen en diensten die passen in de bedrijfsvering van bvengenemde vrmen van agrarische prducten; Agrlgistieke prducten en diensten die ndig zijn m agrarische prducten in p te slaan en/f direct aan cnsumenten f andere partijen te leveren; Prducten en diensten vr decentrale (schne) energie pwekking en energie teruglevering, zals bijvrbeeld meet- en regelapparatuur, prductie- en distributiematerialen; Prducten en diensten gerelateerd aan de diverse thema paviljens gefrmuleerd dr de beursrganisatie. Het is niet tegestaan tweedehands en/f gebruikte gederen ten tn te stellen. 1.3 Inschrijver is de nderneming die zich via het daarte beschikbare inschrijffrmulier inschrijft vr deelname aan AgrTechniek Hlland Deelnemer is de inschrijver waarmee ATH een vereenkmst heeft geslten vr deelname aan AgrTechniek Hlland Derden zijn anderen dan Inschrijver. Onder derden wrden k begrepen aan Inschrijver gelieerde ndernemingen en natuurlijke persnen Unifrme standbuw is een dr ATH tegen betaling aangebden dienst. Daarbij verzrgt ATH een stand die de deelnemer tijdens de beurs mag gebruiken Het evenemententerrein is het evenemententerrein van Walibi te Biddinghuizen. ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 2.1. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle aanbiedingen die ATH det en p alle vereenkmsten die zij sluit met betrekking tt AgrTechniek Hlland Bij strijd tussen de inhud van de tussen ATH en deelnemer geslten vereenkmst en deze algemene vrwaarden, gelden de bepalingen uit de vereenkmst. ARTIKEL 3 INSCHRIJVING EN DEELNAME 3.1. Degene die wil deelnemen aan AgrTechniek Hlland kan zich hiervr inschrijven via het daarvr dr ATH beschikbaar gestelde inschrijvingsfrmulier Dr inschrijving det de inschrijver een nherrepelijk aanbd aan ATH m een vereenkmst te sluiten vr deelname aan AgrTechniek Hlland Pas als ATH het in het vrige lid bedelde aanbd schriftelijk aanvaardt kmt een vereenkmst tt deelname aan AgrTechniek Hlland tt stand Vrwaardelijke inschrijving is niet mgelijk, behudens vrafgaande schriftelijke testemming van ATH. Neemt de inschrijver bij de inschrijving desalniettemin tch aanvullende vrwaarden p, dan kan daarp dr de inschrijver geen berep wrden gedaan ATH is niet gehuden m pgave van redenen te den wanneer zij geen vereenkmst tt deelname met een inschrijver wenst te sluiten ATH kan nadere vrwaarden aan een deelname verbinden en/f bepaalde gederen van inschrijver uitsluiten. ARTIKEL 4 ANNULERING / WIJZIGING 4.1. Annulering f wijziging van de inschrijving is uitsluitend mgelijk met vrafgaande gedkeuring van ATH. Bij annulering f wijziging is de inschrijver naast de inschrijvingsksten een aanvullende vergeding verschuldigd. Indien het verzek tt annulering f wijziging is ingediend: tt vier maanden vr de eerste dag van de pening van de beurs, is een vergeding van 40% van de ksten van deelname verschuldigd; tt twee maanden vr de eerste dag van de pening van de beurs, is een vergeding van 70% van de ksten van deelname verschuldigd; binnen twee maanden vr de eerste dag van de pening van de beurs zijn de vlledige ksten van deelname verschuldigd. Over deze vergedingen wrdt BTW in rekening gebracht Als de mstandigheden daarte aanleiding geven, kan ATH van de in het vrige lid genemde vergedingen afwijken ATH heeft het recht m dr haar pgegeven data en tijden en de vr de deelnemer vastgestelde standruimte, -grtte type en plaats te wijzigen als de rganisatie van AgrTechniek Hlland daarte npt f bij bijzndere mstandigheden Als AgrTechniek Hlland geen drgang vindt wrdt de deelnemingsvereenkmst beëindigd. In dat geval wrden dr de deelnemer reeds gedane betalingen binnen zestig dagen na het besluit tt beëindiging van de deelnemingsvereenkmst gerestitueerd behudens de inschrijvingsksten AgrTechniek Hlland mag deelname weigeren en verhinderen indien facturen niet tijdig zijn betaald f indien hierte naar haar rdeel andere gegrnde redenen bestaan In geen van de in dit artikel genemde gevallen heeft de inschrijver recht p schadevergeding. ARTIKEL 5 PERSOONLIJKE DEELNAME 5.1. De deelnemer verplicht zich m ervr zrg te dragen dat zijn stand gedurende de peningstijden van AgrTechniek Hlland altijd gepend is en dat gedurende die tijd tenminste één vertegenwrdiger van de deelnemer aanwezig is De deelnemer is verplicht zelf deel te nemen aan de AgrTechniek Hlland. Het is de deelnemer niet tegestaan m (delen van) de stand aan derden ter beschikking te stellen, te verhuren, af te staan, met een andere deelnemer te ruilen enzvrts. ARTIKEL 6 DOORLOPENDE TOEGANGSBEWIJZEN 6.1. ATH zal aan de deelnemer kstels één f meer deelnemersbadges verstrekken. Dit zijn drlpende tegangsbewijzen die p alle dagen waarp de beurs wrdt gehuden recht geven p vrije tegang tt Agr-Techniek Hlland gedurende de peningstijden van de beurs, alsmede gedurende de perides waarp de beurs uitsluitend vr deelnemers tegankelijk is. Het exacte aantal deelnemersbadges dat zal wrden verstrekt wrdt dr ATH bepaald. Deelnemersbadges mgen dr de deelnemer uitsluitend ter beschikking wrden gesteld aan persnen die behren tt de nderneming van de deelnemer ATH zal aan de deelnemer kstels één f meer p- en afbuwbadges verstrekken. Dit zijn drlpende tegangsbewijzen die recht geven p vrije tegang tt het evenemententerrein gedurende de perides waarp de beurs uitsluitend vr deelnemers tegankelijk is. Op- en afbuwbadges geven géén recht p tegang tt AgrTechniek Hlland gedurende de peningstijden van de beurs. Het exacte aantal p- en afbuwbadges dat zal wrden verstrekt wrdt

3 dr ATH bepaald. Op- en afbuwbadges mgen dr de deelnemer uitsluitend ter beschikking wrden gesteld aan persnen die behren tt de nderneming van de deelnemer f aan dr de deelnemer vr AgrTechniek Hlland ingeschakelde leveranciers Drlpende tegangsbewijzen die p alle dagen waarp de beurs wrdt gehuden recht geven p vrije tegang tt AgrTechniek Hlland gedurende de peningstijden van de beurs kan de deelnemer tegen betaling verkrijgen ATH mag aan het gebruik van drlpende entreebewijzen als in de vrige leden bedeld aanvullende vrwaarden verbinden, waarnder de eis dat deze bewijzen van een ft van de huder wrden vrzien Drlpende tegangsbewijzen als in dit artikel bedeld zijn persnsgebnden en derhalve niet verdraagbaar. ARTIKEL 7 BEELD- EN GELUID 7.1. ATH mag tijdens AgrTechniek Hlland beeld- en geluidspnamen (laten) maken van alle aanwezige stands, prducten, persnen, enzvrts De deelnemer verleent aan ATH testemming m de in het vrige lid bedelde pnamen te gebruiken vr de prmtie van ATH. ARTIKEL 8 AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES VOOR DEELNAME 8.1. ATH kan de deelnemer aanwijzingen en instructies (den) geven die zij ndig acht vr een ged verlp van AgrTechniek Hlland De deelnemer dient aanwijzingen en instructies zals in het eerste lid bedeld p te vlgen. ATH kan erte besluiten m algemene aanwijzingen en instructies te verstrekken in de vrm van een expsitiereglement en een demnstratiereglement. Deze wrden in een later stadium gecmmuniceerd p het explket p de website en zijn p te vragen bij de beursrganisatie Indien de deelnemer de aanwijzingen en instructies, zals bedeld in de vrige leden, niet (direct) pvlgt, mag ATH alle maatregelen treffen die zij in dat geval ndig acht, waarnder het zelf (den) uitveren van de gegeven instructies en het verwijderen van deelnemer en/f zijn zaken van AgrTechniek Hlland. Dergelijke maatregelen kmen vr rekening van de deelnemer Expsitiemateriaal (zals tenten, stands, artikelen, diensten) dient degelijk, veilig en bruikbaar te zijn. ATH heeft altijd het recht m expsitiemateriaal te (laten) nderzeken. Indien uit dergelijk nderzek blijkt dat het expsitiemateriaal niet aan de genemde eisen vldet, zijn eventuele expertiseksten vr rekening van de betreffende deelnemer en heeft ATH het recht het expsitiemateriaal niet te te laten p AgrTechniek Hlland dan wel het materiaal p ksten van de deelnemer te (laten) verwijderen. 8.5 Elke expsant met een buitenstand dient vr ntvangst van bezekers, pslag prmtiemateriaal en pslag van zitjes gebruik te maken van een pagdetent met vler. Deze dienen te wrden besteld via het ATH explket. Eigen tenten zijn niet tegestaan. 8.6 Iedere expsant dient verplicht strm (16A/220V) af te nemen via het explket. ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID 9.1. ATH is uitsluitend aansprakelijk vr schade die de deelnemer lijdt indien die het rechtstreeks en uitsluitend gevlg is van een aan ATH te te rekenen tekrtkming. Vr vergeding kmt echter alleen in aanmerking die schade waarvr de vr AgrTechniek Hlland afgeslten evenementenverzekering dekking biedt. De plis van deze verzekering ligt bij ATH ter inzage. Een kpie daarvan wrdt desgevraagd tegeznden De deelnemer dient ervr zrg te dragen dat vr alle dr f namens hem p het terrein van AgrTechniek Hlland gebrachte WAM-plichtige vertuigen een afdende verzekering is afgeslten vr zwel het bezits- als werkrisic Niet vr vergeding in aanmerking kmt: a. bedrijfsschade waarnder bijvrbeeld stagnatieschade en gederfde winst. De deelnemer dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; b. pzichtschade. Onder pzichtschade wrdt nder andere verstaan schade die dr f tijdens de uitvering van het werk wrdt tegebracht aan zaken waaraan wrdt gewerkt f aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wrdt gewerkt. De deelnemer dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; c. schade verrzaakt dr pzet f bewuste rekelsheid van hulppersnen f niet leidinggevende ndergeschikten van ATH De deelnemer vrijwaart ATH vr alle aanspraken van derden jegens ATH die verband huden met handelen f nalaten van de deelnemer en/f zijn televeranciers en/f andere hulppersnen Schade aan de grnd en het leidingwerk bij de stand van de deelnemer dient dr de deelnemer te wrden verged, tenzij deze aantnt dat de schade niet dr hem en/f zijn televeranciers en/f andere hulppersnen is verrzaakt. ARTIKEL 10 RECLAMERING De deelnemer kan p een gebrek in de prestatie van ATH geen berep meer den, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ntdekt f redelijkerwijs had behren te ntdekken schriftelijk bij ATH heeft gereclameerd. ARTIKEL 11 BETALING Betaling wrdt gedaan p de plaats van vestiging van ATH f p een dr ATH aangewezen rekening, binnen 21 dagen na factuurdatum Ongeacht de vereengekmen betalingscndities is de inschrijver verplicht p verzek van ATH een naar diens rdeel vldende zekerheid vr betaling te verstrekken. Als de inschrijver hier niet binnen de gestelde termijn aan vldet, raakt hij direct in verzuim. ATH heeft in dat geval het recht de vereenkmst te ntbinden en haar schade p de inschrijver te verhalen Het recht van de inschrijver m zijn vrderingen p ATH te verrekenen is uitgeslten, tenzij er sprake is van faillissement van ATH De vlledige vrdering tt betaling is nmiddellijk peisbaar als: a. een betalingstermijn is verschreden; b. de inschrijver failliet is gegaan f surseance van betaling aanvraagt; d. beslag p zaken f vrderingen van de inschrijver wrdt gelegd; e. de inschrijver (venntschap) wrdt ntbnden f geliquideerd; f. de inschrijver (natuurlijk persn) het verzek det te wrden tegelaten tt de gerechtelijke schuld-sanering, nder curatele wrdt gesteld f verlijdt Wanneer betaling niet heeft plaatsgevnden binnen de vereengekmen betalingstermijn, is de inschrijver direct rente aan ATH verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hger is. Bij de renteberekening wrdt een gedeelte van de maand gezien als een vlle maand Wanneer betaling niet heeft plaatsgevnden binnen de vereengekmen betalingstermijn is de inschrijver aan ATH alle buitengerechtelijke ksten verschuldigd met een minimum van 75,=. De ksten wrden berekend p basis van de vlgende tabel: ver de eerste 3.000,= 15%

4 ver het meerdere tt 6.000,= 10% ver het meerdere tt ,= 8% ver het meerdere tt ,= 5% ver het meerdere vanaf ,= 3% Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke ksten hger zijn dan uit bvenstaande berekening vlgt, zijn de werkelijk gemaakte ksten verschuldigd Als ATH in een gerechtelijke prcedure in het gelijk wrdt gesteld, kmen alle ksten die zij in verband met deze prcedure heeft gemaakt vr rekening van de inschrijver. ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER Het Nederlands recht is van tepassing Het Weens kpverdrag (C.I.S.G.) is niet van tepassing, evenmin als enige andere internatinale regeling waarvan uitsluiting is tegestaan Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevegd is in de vestigingsplaats van ATH neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. ATH mag van deze bevegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevegdheidsregels hanteren. ARTIKEL 13 ALGEMENE INFORMATIE [Lcatie] AgrTechniek Hlland vindt plaats van 7 tt en met 10 september 2016 p het evenemententerrein van Walibi te Biddinghuizen [Openingstijden publiek] AgrTechniek Hlland is vr vakbezekers gepend p: Wensdag 10 september 2016 van 10:00 17:00 uur Dnderdag 11 september 2016 van 10:00 17:00 uur Vrijdag 12 september 2016 van :00 uur Zaterdag 13 september 2016 van 10:00 17:00 uur [Opening vr deelnemers] Vr deelnemers is het terrein dagelijks gepend van één uur vóór peningstijd tt één uur na sluitingstijd van de beurs [Tegangsprijs] De basisentreeprijs vr de Expsitie, bedeld in Artikel 7.1 van de Algemene Vrwaarden, is vrlpig bepaald p 20,00 inclusief BTW, per persn per keer [Opbuw] Vr het pbuwen en inrichten van stands, alsmede het binnenbrengen van gederen is het terrein vr deelnemers vanaf 30 augustus 2016 (f zveel eerder als ATH dat mgelijk acht, deelnemers wrden hierver in dat geval ng geïnfrmeerd) dagelijks beschikbaar van 8:00 uur tt 20:00 uur. Deelnemers die gebruik maken van unifrme standbuw kunnen hun stand inrichten p 5 september 2016 vanaf 12:00 uur [Opruimen] De deelnemer dient tussen 10 september 2016 m 18:00 uur en 13 september 2016 m 20:00 uur demntage van zijn stand en afver van zijn gederen te verzrgen en de standruimte p te leveren in de staat waarin deze aan hem ter beschikking is gesteld. Als de Deelnemer van unifrme standbuw gebruik maakt, dient hij zijn stand vóór 12 september 2016 m 12:00 uur te hebben ntruimd en zwel de stand als de standruimte p te leveren in de staat waarin deze aan hem ter beschikking is gesteld. Vr de in dit lid genemde werkzaamheden is het terrein telkens tussen 8:00 uur en 20:00 uur tegankelijk [Prgramma] Op AgrTechniek Hlland mgen alleen diensten en gederen wrden tentngesteld die naar het inzicht van ATH beantwrden aan het del van AgrTechniek Hlland: het publiek een z gevarieerd mgelijk verzicht te bieden van het actuele aanbd in binnen- en buitenland van prducten en diensten zals genemd in artikel 1.2 ARTIKEL 14 DEMONSTRATIES Speciale activiteiten p stands f elders p het beursterrein, zals bijvrbeeld prductpresentaties, demnstraties, ptredens en shws, zijn uitsluitend tegestaan met de schriftelijke testemming van ATH Een verzek m testemming als in het vrige lid bedeld dient uiterlijk dertig dagen vr aanvang van de pbuw schriftelijk dr ATH te zijn ntvangen. ARTIKEL 15 STANDBOUW Deelnemers, die geen gebruik maken van de dr ATH aangebden unifrme standbuw dienen ervr zrg te dragen dat hun stand aan de vlgende vrwaarden vldet: zelfdragende zij- en achterwanden, naamsvermelding en standnummer en vlerbedekking. In geval de deelnemer met een indrstand hger f lager buwt dan 2.50 meter, dan dient respectievelijk de eigen f de aangrenzende stand te wrden afgewerkt Deelnemers die geen gebruik maken van de unifrme standbuw, dienen hun standntwerp zes weken vr aanvang van de pbuw, ter gedkeuring aan ATH te te zenden. Gedkeuring geschiedt schriftelijk dr ATH De gangbare buwhgte vr indrstands is 2.50 meter inclusief eventuele vlnders. Etagebuw vr indrstands is niet tegestaan De deelnemer kan dr ATH in standbuw laten vrzien. De specificaties en ksten en van de unifrme standbuw staan vermeld p de p een later tijdstip dr ATH te te zenden pgave van via ATH beschikbare faciliteiten. ARTIKEL 16 GEVAARLIJKE STOFFEN EN AFVOER Het is de deelnemer niet tegestaan m schadelijke stffen zals liën, vetten, enzvrts te laten verlpen p de grnden en/f via het rilsysteem van het evenemententerrein. Als dit desndanks tch gebeurt, is de deelnemer gehuden m dat nmiddellijk aan ATH te melden Het is de deelnemer niet tegestaan m water te lzen in het ppervlaktewater van het evenemententerrein. ARTIKEL 17 VERGUNNINGEN Deelnemers die vergunningspichtig en/f nderhavig zijn aan (stand-/tent-) buwvrschriften dienen minimaal 8 weken vr aanvang pbuw een ntwerp ter gedkeuring in te dienen bij ATH. ARTIKEL 18 BEPERKING VAN RECLAME De deelnemer mag geen eet- en/f drinkwaren samplen en/f verstrekken, behudens vrafgaande schriftelijke testemming van ATH De deelnemer mag geen psters f ander reclamemateriaal aanbrengen buiten zijn stand De deelnemer mag uitsluitend m de dr hem gehuurde stand prijscuranten, circulaires en dergelijke(n) uitreiken f p een andere manierreclame maken vr zijn bedrijf Het is niet tegestaan m andere dan de eigen artikelen f diensten zals deze met ATH, via het inschrijvingsfrmulier f anderszins, zijn vereengekmen mee te veren en/f nder de aandacht te brengen De deelnemer zal niet rndm het evenemententerrein Walibi ruimte gebruiken vr (cmmerciële) activiteiten. Hiernder wrdt mede verstaan het aanbrengen van brden, mededelingen f andere aanduidingen.

5 AgrTechniek Hlland 2016 wrdt gerganiseerd dr Agrtechniek Hlland B.V. Statutair vestigingsadres Einsteinbaan NJ Nieuwegein Crrespndentie adres Jufferenwal LE Zwlle T. +31 (0) F. +31 (0) URL

Deelnamevoorwaarden GroenTechniek Holland 2015

Deelnamevoorwaarden GroenTechniek Holland 2015 Deelnamevoorwaarden GroenTechniek Holland 2015 Inschrijving Per inschrijving zijn inschrijvingskosten van 450,- (exclusief BTW) verschuldigd. Deze kunnen niet worden teruggevorderd. Iedere exposant dient

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Topbloemen Nederland BV handelend onder de naam/namen: Topbloemen.nl, Bestflowers.nl, Wijn-vandaag. Algemene Vrwaarden Thuiswinkel (vr cnsumenten) Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: 1. Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; 2. Cnsument: de natuurlijke persn die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond Vrwaarden Wij hanteren dezelfde algemene vrwaarde als de Nederlandse thuiswinkel rganisatie die tt stand zijn gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden, voorzover relevant en declaratieafspraken inzake de zorg verleend door een huidtherapeut 2011

Verzekeringsvoorwaarden, voorzover relevant en declaratieafspraken inzake de zorg verleend door een huidtherapeut 2011 Bijlage 1 Verzekeringsvrwaarden, vrzver relevant en declaratieafspraken inzake de zrg verleend dr een huidtherapeut 2011 Plisvrmen: Basisverzekering: -Basisverzekering Nrd-Nederland Dit is een cmbinatieplis

Nadere informatie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999;

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 11 van het Besluit Rijksgebouwendienst 1999; Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties van 24 nvember 2010, nr. JA2010026531, Rijksgebuwendienst, Stafafdeling Juridische Advisering, hudende de vaststelling van de Algemene

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :... /Website :...

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :...  /Website :... Mdellencntract Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf, waarnder steeds begrepen wrdt: amateurftgraaf

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014.

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Algemene Vrwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg.

een klacht die niet op een bevredigende wijze is opgelost en als geschil moet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Mondzorg. Klachtenregeling NVM-mndhygiënisten Met inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zrg (Wkkgz) heeft de wetgever begd de kwaliteit van zrgverlening te verbeteren en beter te kunnen bewaken.

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Algemene verkp- en leveringsvrwaarden Tepassing van eventuele algemene vrwaarden van de klant is uitgeslten tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is vereengekmen. Algemene verkp- en leveringsvrwaarden

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur.

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur. Algemene Vrwaarden Nva baby- en kinderkleding Deze Algemene Vrwaarden lief! lifestyle zijn tt stand gekmen in verleg met Webwinkel Keur. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden HILDESHEIM GROOTHANDEL B.V.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden HILDESHEIM GROOTHANDEL B.V. Algemene Verkp- en Leveringsvrwaarden HILDESHEIM GROOTHANDEL B.V. Artikel I: Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Hildesheim: Hildesheim Grthandel B.V., statutair gevestigd te Purmerend en

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

Tegels en Sanitair Online

Tegels en Sanitair Online 1 Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Assurantietussenpersn 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Is de

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl)

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl) Hme Security Twente [ klantenservice@hmesecuritytwente.nl ] Pagina 1 van 7 Algemene Vrwaarden Hme Security Twente (hmesecuritytwente.nl & hmesecurity-twente.nl) Hebt u vragen m.b.t. deze algemene vrwaarden?

Nadere informatie

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene vrwaarden Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland Algemene Vrwaarden Beefer Nederland Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Definities Toepasselijkheid Algemeen

Definities Toepasselijkheid Algemeen Dr het aangaan van een relatie met Quinz zijn alle betrekkingen tussen Quinz en haar cliënten nderwrpen aan deze algemene vrwaarden, vr zver daar in nderlinge vereenstemming tussen partijen niet schriftelijk

Nadere informatie

In bijlage vindt u een inschrijvingsformulier. Mogen wij u verzoeken om dit ons zo snel mogelijk en tegen uiterlijk 29 september terug te bezorgen.

In bijlage vindt u een inschrijvingsformulier. Mogen wij u verzoeken om dit ons zo snel mogelijk en tegen uiterlijk 29 september terug te bezorgen. Gent, juli 2010 Betreft: Uitndiging vr Agriflanders 2011 13, 14, 15 & 16 januari 2011 Gent site Flanders Exp Geachte, Van dnderdag 13 tt en met zndag 16 januari 2011 gaat p de site Flanders Exp de 7 de

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie