en van het h v m bestaande uit de Gemeenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "en van het h v m bestaande uit de Gemeenten"

Transcriptie

1 ZONDAG 27 JANUARI JAARGANG 25 en van het h v m bestaande ut de Gemeenten Burcht, Galloo, Doel, Kelcrscht, Melssle, Verrebroeck & Zwjndrecht Dt, ch ] f go < ^ I atwrdagen Abonnementen k nnen het hesle jtr DtUKIvFR W5^fR: duo ge ^ l I l er ut^nel Abonnement p] \ >o t b aal baa u ja **Cp n e 3 fr a o per po t \oo eleel h ger* \oo STRTBOLVAN HOS TL let b ïue l d fr 5, 5 0,5men per «IrnkwgeJ Ntr oo cent enen e re^ J RI Cl Wf> \, e! f ( r ^ \ nkoj n~en \(n en contcd^ndeuten moeten voor d e a Vryda5 m d d a g ter d e } u sterf wodtn Alle n4e7ondfne stukken moeten geteektntl zjn ÜOO don schrjver De s t r e n ^ t e gehemhoudng wordt gewaarbogd Enkels nummers 0 cetenea B M L R L A \v \ S _) T4M U J Iob9 Zwtserland G IILIWI\ e] 7 vv Lt het kanton \ \ wodt ge ntd dat op 4 dezerncnd de pstoo R,aboud \ a n bd\on eenen buel ontv ng Nvanonde het mdt eken stond v u ) ^ o n La me,,, n *\ on wa de e hatste hcn 500 f te e e n v o e g en vezoeht de som t> d\ üd > a I\IJN te brengen j oatfq u let veoek dt ") J e c ï e nde v n n vnenj!< vno t j ;, u z c h f j v u m u e < t co_e _,P, v s o on ï l u " ï o d ï c s < ^ j j j s e! o ^op u ej l " t j e heek m e op «^ na?r n e^s v hem ae vonden dan et k eem " tukken Eusland " \v n l n \ \ j t ^ llus» ï \v t ^L jckl d u JU den on lok c sj cte?ee ae g oo se aoudc» ee vh Hot w st zoo In d, d t de aaen v n d v,^l ^c ï "st_;ev oen < ï a e n e e n de steppen zjn om n bt Itvvones bobben met veel moe jkhedonle kmnen e n y n Nophcht j t \ eest goote hoeveelbe en w n het < en t s ukcews d t d u ^roet af t> sp jden Noor bnmmof nhoevvelhet renu moet om het dynd tegen te houden Aan de "Vlamngen! De \ olksbetoogmg ter eee vnden "v nm«chen NolksvertegenNvoordrger EL) COPJ MAN6 zl den 0" Februar & tt Antberpen phats hebben De plechtge hulde aan den kloeken verdedger onze \ laamsche rechten moet "Igemeen, ndrukwekkend, weedg zjn van den koenen \ lamng wren ze geb cht Nvodt Zy moet op eene schtteende wjze Mengelw e t d n ; n > u \ B n LM MVMS Valentne de Vmy EEM GrsCIIILDEMS ut ("en tjd der Fransche Omwentsung 0 \ KRN o G Waa" zouden \ j hee ï ïueten v oe^ de graal Le cl tu\ Mjn v t n d k weet net meel d a n g j laten \v j maa" \oo tloopen Degene den wy zoeken zal zch ongetwjfeld venoonen als let tjd s ZIJ deden een^e slappen op goe geluk en stondun w e d n voo eene dcu, de n het hoo Igtbouw voerde doch al hune pogngen om d ze te openen wa en v ucateloos an deze zjle \ewaelt men ons n alle geval met meenje de graaf, laat ons den muur volden «y vnden gews nog een anderen ngang Ko daarop kwamen?j n eene openng de op eene rume bnnenplaats voerde Zj gngen er doorzagen zch ook her ndezelfde \erle genhed al de deuen der gebouwen de er op utkwamen warn stevg gesloten Ik gelo l vat dat den boe ons bj den neus clad heeft n heb grooten lust om t ug te keuen waarvan k gel omen ben momp"lde Karel Waarom zoo spoedg den moed op^e\ en? vemaande zjn Mend De arme pnestcr de zch her ve bergt s genoodzaakt de voorzu doen b j ken hoe hoog do \ h m n e e n de d e n s e a wefon te ^ c m ü e v n h e n do v^reenelv^d m e t el voll r d" w e ^o o g o n w o o J g e s v a n j c g o w e o ye b e l a g e n v u e u n t j,on \^ 30 heel b e t \ ±e n OP N fftï W ü l l ( [ h l v a n d u v e v ae te ve v en geen opech e \ umn_, k m e Tn t= OH bn]vcn, b j o ï est v ldo en eputehj vhcd tevens e^n Groote and a gehouden wod n \v" we bepalen 7u"en vv t we üs V m n g w en on te ï gemd de n clue I be t men o f oekomen va* n s " t De v o k s " «urng ï u moet C M U I ewuag^ n j u ao L f nen op de toekomst on^e n l u n n ^ b e w e s n g j zal de beslage ï v a d e anddg des tender k c t u en wnree dtetegenove gans n het nd op zoo plechtg een oogenjlk CT een ontelbaa getal o\ e tugde do nemes n m a n \ n Q"n^ch \ m cl e, u l l e g ï ï en bevr cntg \ omen De p cn ^e ot ocht de ulgemeenc landdag, IK schtteend \ laamsc avondfeest zullen eene heerljke bndzj de besl m ï de jesolnedens oaze lechtveedge bewegng WIJ yn d n ook u ï g c\ PI I_J L t onze v derandsche opoep doo on e lndsenooten als een man?al bexnt woord vvodcn en d t ahvo opr^ent VlamT> s den 0 Febuau a s m de oude ^cedest d jne e sovem gmg zal komen flpggen dat het on^ le pnvewetteljke v\l s one leuze tot waarhed te maken INUV V \D^RJ M I A Verschllj Neuws In den avond van zo ïdag jo ïgstledt ond C u r e s een h e n e brand utge b o r s e ten hovc \ a n de weduwe Coe, op de "v esten nhe H e t * uur \ j o t Soaan n de schun endeelue zch \> n mede aan de stallngen de op ko ^n tjd doo het vu u m e t g n s c h d e n oud vedt \eslond n II^L t u s heelt m m tgheds naatre_,elen tot n de gerngste bjzon ue e d te teffen wl hj n e t overvlen woruen IK otn overtugd dtl j al one bev e gngen ut een of anderen sluphotk adeslat^ Als hj ons genoegzaam op de proet gesteld heelt tn er zeker van s, dat wj geënt vjn deljke bedoel) ïgen koeste tn z l hy zeh wel verloonen Na weljks had hy ^eze vvoo tn gesproken toen aan de andee z j c v ï ut j a s p e m n n boeren cnt als ut > > go "etoo\erd zch an h n vertoonde Zet g" v, e l Laten u j voor^l g zjn waars>chm de zjn med^gezel fl ste end en \crzekeren j ons eerst jl het de gezochte s Mddele «jl \vas de m n nader gel omen en beschouwde hen met vorschenden blk Verlangt gj ets bur e s? vroe,; j T vvj ot en begon Albert Onze vv nen te vtrkooptn \olendelva ^ y hebben eene groote ^ s van naalden ga len band tn de ehjke»rt tn Her woont noe ee o vroaw noch een kletrnl er Gy moet v e de g nn V\ IJ zoeken OOK een pachte d e o»ehea nood o ht»l \ h a gj kont het parool \an\\ aar komt SU \an astl" Lalet V e ^ el nuj nlne ] ccn at k u heb laten v\ ad ten Komt bnnen sp k de pter terwjl j n u st ll n pn Dar no nt g j t h n et e e w a a t t vroeg Karel lathtnd ^een maar daar s et n aag naar mjne behuzng C lel mj slechts e volden JNa t lj hen een p r^enslal gebracht en h ) v " n de v m on m on 0 w ] t n m a l et v I o (ce t zch vvoa u t d e n t n n v e r s t n n d e n m s mot st l toebo o n m P I e l o _o kup r en w t d ouk spoedg mot g ï < r n nhoud n a s c h ccgd Ijjm l h s e b e L klee= ï h me b d ( k n e k vo t l e n g u o, ( n er oo 2 e s o no r u t, l b k e A S ïrjn n n oo 4 h o m m] ten en t n ^ \ e ed nn ) \ g"t u g I J P de p jo d t vl um n m, o ] E) h \\ j < n ) ad : d de m u J l en de 2 n ( en b a n j n tn un NVO^ s onbed hor Vlfons I n b oo le v n ueu el p bel e d e oo» n vo^ tn ztn c ^ \ ï one t! jk» loze v _, pededee len < I H te S> Ja ISS A chtba,! h er, Ik heb de ee UEJ mede te neo n dat k n de m s t nde kont t a» zng de k n d d t n u r voo de onens u de plaats Nan Nolksv *ogenn\ urdr^cr a veelden a a l ho] ende op de voe, < n c n v n ^n d e n teurden 0 ed m be > on v m c J r hv 70a l_v t e be on t t nea en d maa c lappejke vv ^tn de er mede vel m j n t l t n e n l de hngen, > t g o v no ïeke zak ^" nveed ^c n b e e d= \ t k e ïmg mjner bj 3nde e no gat t ïg VJLIO^S J \ A b S L \ S ST M K O I V > S p ac e en j de v ïsdene Nveek onuo, e v n den t»cht heelt de he^ ïluom o e stad > ^rlaten l o t ovt de oen a eenen ovejas gennkeld hj s n I t r to ae deur weder og\ ïg a lter zch "esloen hdd m m hj t e laoot t a z Ut o e t " n a a mm Nnjnt eeren k 7 voou^aa om u d^nvveg t^wj en, ze^je h j en \va n ctn Nvp bo\en j e b(oclets vol, Ion Op v e e I ende nnten ont e vlot er wa<= oo {tn een v o dge p nk ven n^ea de len p te telkc a te gt l oola le d e e o\t hetn \ aren t n eljk le ten zjlngs er smalle trap de zj hel n pa e o,el lommen Nvaren een k e ne eel vanon,eveet d^n eters ver kat v m n a n d e muren over hunne ^ansc e oppen kte vanboven tot teneaea met klene kas e l d kt ^aen De mebes hestonden uteen a m ^ed g leut kant eene tafel en een stoel H^t zal u hc neteer behageljk voor komen m]ne heeen bt^on de Date to n d e bede c m r tn verb as u deze zondtl n^e tel cnl tn "sant gj zjt n e t gt w on m 7d[\ eea s n ontvangen e v o ^er n a r e nstulotten hebben ons helaas r Ie keuze tnze Monncen geene Mjhtd gtl uen t) be\mhu h t u bet pa s dt vogels Du s nameljk de vrütsew d n t a t len n u het kloo ter v n e waa mjn bed staat hel jk de VI we ncm n d h?e aan de andec w e en j z n net zonder nut \ V ] at n t d o w «ue d l l n \ ze 3 n t planl j I U n t n? t e w ho em eljl k h t I P el s te t obsenat u m II z e n u all^ n lullg a I en men kan mj met t\c\ ll n V lar wat a u verzoeken n <X nee n N k hed wel s w a ctn stoel den v den ouj P de beeen aanbedt de anl^t kan naast m j op den land Mot H m I l j n t n Qor e f n t I o kon c N\ L t e ten j I o o I n n fh a d wacht! «I h< kend h e n on lnksj e sermon rnrng, en Nveschte hem ten goeden das \ \ atrschrjnl)k 7\ hrj te Ihtnra" of te DevKmode de kjns <fgow cht hpbbcn van den eersten tren en ddarmc n n D " = kko N c \I I o t Cl \ en w r lt ] f t I _, s gekonen, dat de v r n s u e de eese appel cens lul n^orkjtn ^thmmelpantesjn welke eene zee evge keelaandoeamg k mnen vp^ekk^n en VVPI hoof!~kel j \ kn! hoe^t sjn t wel de tdeen d< schlen der et tn af te nemen n het p a r 88b zjn er ut Antwerpen G o2s Belgsche ] mdvh nzes vertr jkken te welen 2 lot n a ISeu " jk IS ) n Ph r I o \ I I t S v e n k n 9 n u Nont n C n^f h \ e n s en?>3b n^ar andere ]>latsen t l w f mg s ec lter m*»a" op et ende van h p j r l S 8 8 Legonnen, nden zj voo^tg^at op denzelf len voet als nu s het te de ken d a t op h e t e m J e v n SS) het aantal utgewekenen veel loo er a l beloopen ** *a ml es laüdbou e r s, omtre t 400 pc ea l a h e t G o o t Hertagdom I \ e m b u r g n t de t r ïan t hoofd, z n donderdag op II nne e <*e ^ en n vt t ïjns he ^ e] l ct ut V A I I I n t o t Le t p t l r t I I CA I a, n a t n v o j r n b ^ z c h \ r o \ L Goeman n a a r de m s t n e re bede knderen aleen te hus, een k n a; e van I j lar e "en nder van eenge maanden, dat naast d e s o f n e n o leg l g r>oe h e t gekomen s NV pet men met doch toen Ie moeder t e s k w a m stond de v\ leg m vole vam Hrt " ]sto jnp~ n m 7] cl \ r t dat t r D v pt ede te hu a J n u n m utlun"e j tp toen zj har oede kndeen un^^deerd vonu De bnndenee weg ^erd cut=ng «teept en he vu r spoedg mtgedoold hopokfs ndag mogend s alher een gebouw, d ^ae de tot schuu aan d hovevn h t l etl rt kornet uten N^ j O) o ] l e e l n f t o dan k nnea nje sj r( en gr l H c l u x aan e l ztlto v^ j o l ^ ] oo l n te t \ ïg n n j da o n t vo r te stelten, een v oo u t r ïentmande len waa J J k n IK» de ee had te denen Van mjnen kant stel k u mjn vnend mjnheer den graaf L=>"" a x >oo" ^ e herna n de rater, dat 7jn ttes ue m e m onen t j J n e lud mag laten loorrp Daa om he ben wj e ook onjer aangenomt n namen ve bogen en het eenvoud g beroep nnn lane ^ o He r t M Pn den \no eu" e " evcnl I t v t r t l j L ï^eï rd? O ] ckt net vunt met de bo\ n n t ns^np vereengen wj te geljk de \^n t^ u^ keede emg anten T>at s nog beden ejker ej moet wel zeer gew htge ïelen t c t h t l hebben om zulk een beslut te nemen vv mt de gevaren de u dre gen z m t >»! ïh als men a n Ue evar^n denkt NetNv^r mjrp heeen, *a^r m^g men net <e veel aan denken G j hebt nog echt l m h n de adeen ( ] t oed ge aden pa e vvyzjndoor ze J Ie l PW pegredenen naa frankr^k t n u n v J n Ie emgranten de om t a dgheden de hen lot hun besluugevoerd hdden C j vv enscht de ha ve m ^ne ondersteunng j u vt nasponngen, hervatte de poter na het

2 uers Jan Vos, Manders, llerremans, en Van Hoydonck door brand verneld geworden Ken hoevekneon, n denst luj Jan Vos, wllende het \ ut: u! u>, w e r d e r g a a n oenen a r m verhrm, e v u "! g e m e e n t e ü a s h u :, L;bracht Ale> \val:"l?! > l j a : s v o r n u l d [;o\vo:\bn ; de p;n > er hebben se lr> moeten w a r k A om de nj ;len Ie g e b r > \ e n Ie r e d d a Men knt Ie o >:v vak d; r a m p n e l I>e schd!, v j ahnhjk, d a a r nlks de po d e r v l a m a n lo g e w o d e n, e n d e r h a l v e de oon<t van M" hrs verneld s Slee:ts een g e deelte Vs A L!nd DG Mjt k n a p e n w e l k e v a n A n t w e r p e n n den loop der maand November vertrokken zjn met de steamer «Samuel Tjssac waarop zj zch versteken hadden zender "veet van den kapten werden te Montevdo aan wal gezet en aangenomen door eene lefdadge dame welke lea verzorgde k t het schp, dat \erder op naar Rosana moest ^aren, temonte\deo terugkwam De goede vrouw heeft de Klene schelmen goed verzorgd, neuwe kleederen gegeven, on, O; 2 December heeft de kapten van de «Samuel Ty>ac > de knapen terug aan boord gehaald en bnnen ee nge dagen zullen zj her tp Antwerpen aanlanden BERIAREbj Dendermonde Dezer dagen zjn eenge nwoners onzer gemeente de slachtoffers geweest eener stoutmoedge aflruggelarj Ken man van ongeveer 2S a 30 jaar bood zch aan op het burcvl, zeggende dat hj een kontrulr was der accjnsen en hj vroeg of een veldwacher hem mocht vergezellen Zonder dat men den vreemdelng zjne paperen of bewjzen zjner bedenng vroeg zjnd men een veldwachter met hem m e Zj bezochten herbergen en wnkels, Bj velen maakte de kerel procesverbaal op voor het schenken van genever zonder patent, bj anderen voor het verkoopen van talnk voor gewchten en maten enz, de hj beweerde slecht te zjn Dt alles gebeurde n het bjzjn van deu veldwachter De kerel verbleef n onze gemeente gedurende ver dagen en werd door de schepenen, sekretars en gemeenteontvanger zeer wel ontlnald Gedurende den tjd gng hj met hen en hunne fam les jagen hj deed toeren mot kaarten en anders Hj trakteerde en werd getrakteerd net wjn Wnkelers en hebergers de zoo zj meenden, n het net zaten, konden nogtans nets doen dan met \ eel lof van hem spreken En waarom l Wel, de brave man was hen gaan gerust stellen met bjden eenen omöfr, bj den anderen om 0 fr, bj den anderen 30 tr te gaan vragen ton voordeele, zegde hj, der gemeentekas en zoo waren zj van alle moeljkheden ontslagen Kr zjn er zelfs de, door hem gedwongen, al hunne gewchten n den berput geworpen hebben Bj den gemeenteontvanger heeft hj zjn naam opgegeven : Van der Zande Dus hj gaf hun de\ pap n den mond, dat hj een bedreger was ROXïE Voorbjgangers hebben maandag morgend op den kosk ^an de wandelng den Bruel > een vermnkt ljk gevonden, t Was dat van een zekeren S, de zch zondag avond een pstoolschot n den mond had gelost De geburen hadden het schot gehoord zonder er acht op te nemen Het had gansch den rechterkant van het hoofd afgerukt S had sedert eengen tjd meermaals gesproken zch te zelfmoorden Hj was bjna onkenneljk toen hj gevonden werd Zjne kleederen hebben toegelaten te bestatgen we hj was S s um 70 jaren De ongelukkge was, zoo het schjnt, krankznng geworden Opoeteren (Lmburg), 26 Maart 88S Verleden jaar was mjne vrouw ljdend aan nnag^eer, verstoppng en gebrek aan eetlust Door het gebruk der Zwtsersche Pllen Oertzog aan fr 33 de doos, was zj al spoedg en ten volle genezen Inden soms nog voorteekens der zekte verschjnen neemt zj hare toevlucht tot hetzelfde geneesmddel, dat mmer met dczelfje snelhed ook werkt Vele pesonen mjner kenns gebruken uwe Pllen en bevnden er zch nsgeljks goed bj (Ilandteekon gewettgd; R BERGVUXS Aan M Pelern, apotekcr, 2, SchEdknaapstraat, Brussel Men heeft te Schaerbeek alweer een knd ontdekt, een verjarg mjsje dat n eenen kelder opgesloten en door zjne ouders op barbaarsehe aanhooren der mededeelng Ik ben er van harte gaarne toebered doch het zal eenc zware taak zjn De schrk heeft zch zoozeer van alle gemoederen meester gemaakt en er zjn zoovele treurge voorbeelden van verraad voorgekomen dat men zch zoo \ >or vrenden ah voor vreemden schulloudt Nochtans wl k doen wat k kan en terwjl k van mjae zjde zoek en nlchtngen nwn, kunt gj beden eveneens n uwe vermommng eenge \ertrouwde personen de k u aanwjzen zal bezoeken Daarna rekte hj den graaf Berclaux paper enpotlojj m*t de woorden Wees zoo goed de de namen der volgende personen op te schrjven tot we gj u zonder vrees wen Jen kunt Ik zal dan nog aan eder uwer een kaart geven de u bj hen ngang zal verleenen Nadat dt gedaan was gng hj voort : Zoo! thans zult gj goed doen van elkander te scheden om den omtrek te doorzoeken De eene sla de rchtng naar let Noorden en de andere naar het Oosten n, k zelf belast mj mat de landstreek n let Zuden Wj zullen alle dre nagenoeg twee dagen werk hebben en overmrgenop h"tzolfle uur verwacht ku wederom her Tegen den a v w l van den tweeden dag verscheen graaf ljrclaux voor let klooster en na zch vergewst te hebben dat er geen spon n de omtrek was stapte hj door het gat hetwelk hem reeis eenmaal tot ngang gedend had, n den tun Van d a r gng hj over de plaas den pardonstal bnnen waar hj op eene oude kst g,aj :t de vroeger tot het bewaren van de haver gedend had Kort daarna vershe! ook pater Vgnoron fwordt voortgezet) wjze mshandeld werd Toen de klene martelares ontdekt ^erd, was zj slechts met een hemdje gekleed, en haar lchaam droeg talrjke sporen van mshandelngen Stempels a Caoutchouc, ljzonder geschkt voor duvelehebher, matsclnppjen, handelshuzen, enz; enz,, m all vormen, zjn te verkrjgen ten l>u;:vl dezer op aan\ raag aan den prjs v,a \v fabrek Hen kan ook cjfers afzonderljk bekomen alsmede een volledg A B ( M A N De duwkater mag weten wat er met mjn scheermes gebeurt IK kan er geen stoppel mee afkrjgen Vtuw Beste man, hoe kunt ge toch klagen over uw scheermes let s het beste mes dat wj n hus hebben Ik schel er dageljks aardappelen mee! Wj mesnen onze lezers aandachtg te moeten maken op de LAKnxM\GV^UNcx, «In De Klok,» groote Markt, 58, Antwerpen Ze annonce, 4 bladzjde Burgerljke Stand Manneljk geslacht Vrouweljk» *** 3 2 OVERLIJDENS Karel Lodewjk Bourdaudhy, maanden, Vesten Anna Seghers, 3 dagen, Gaveland Lodewjk Van Esbroeck, 7 jaar, weduw van Alberlma Van Rees en Amelberga De Lee en Joanna Catharna De IlanJschutter hospt Mara Vrgna Noens, jaar, Klapperhoek Karel Lodewjk De Block, 23 maanden, Leurshoek Alfons Van Daele,23 maanden, Vesten Mara Cesarna Hoskens, 3 jaar, Leurshoek Jozef Van Vlerberghe, 2 m ; By], Mara Eloda Scheers maanden, Ilalfdrecf Phlomena De Rdder, 6 jaar, Elsestr M Leo Paulus Van der Vn, 20 j ; Esene, echtgenoot van dame Bertha Mara Hortenta (bels Catharna De Loos, 75 jaar, z b husvrouw van Domen Audenaert, Kasteeldreef Jan Vncent Vcrbraeken, 7 m; Klaasdekkerstraat Mara Isabella Weyn, 4 jaar, Krabhoekstraat Frans Josef Aloys De Soomer, 29 maanden Antwerpen Josef Scheers, 6 maanden, Leurshoek Mara JuslnaVan Meghem 4 maanden, Donkerstr " UBMBEXTE BKVJBREN Lusterrjk Concert door de Zang en Fanfarenmaatschappj KUNST & VREUGD, Dr LrnrN AANGLBODL^ op 29 en 30 Januar 889, om 6 2 u s a v IN HET LOKUL " DE ROOS " PROGPAMMY: :ru,, D I, Openngtuk: Le^jmrs de Solel, door de Fanfaren 2 c Is alas met wur, Lluchtljed, C T * 3 klvn plozntekoljus boort, \oordr P D W 4 T w e v n g ut Marmo Falïero van Dompct door L V & TH D J 5 Studenrc]grp, oorspronkeljk bljspel m eün bedrjf, door de Leden TWI DL DFIX Irma, la cnrjjette, polka\ oor 2 pstons, d^ Fanfar 2 Collecte Vruuwenname, klucluled door A V D L!3 Hot5<?Bftse, blj^p met zany m één bedr de Leden 4 Zoo knaap, zoo man! slotkoor, > n Openng der zalen : om 6 nre De Sekret;ns, De Voorztter, De Bestuurder, B VERMEULEN P VERHEBT L VERHEULEN Velng, Maandag 28Janvarj, on 9 ure voormddag, openbare Verkoopng ten huze van Seur De Moor, te Beveren, Vergemeet, tegen dadeljke betalng, van: Husmeubelen, hovenersgeref, hout, enz OPENBARE Moblare Verkoopng ten kasteele van M Talboom TE Ornnbnsdenst "<«> < BEYElthJX en CALLOO Aïot 5 December 888 Vertrek ut leeren om 0,35 ure s morgens en 2,J\ ure ^ :n onds Vertrek ut (alloo om 7,30 ure s morgends e n lu u j "~, \ o n d s De Omnbus zal vertrekken te Beveren ter herberg Dc Arend,, bj dheer J BaeyensDe X)s, overdo route aan de state en te Calloo ter herberg «Hel Bourgondsch krus» bj dheer D Van Iloorebeeck AANBEVELING VAN BEVERRN Van 8 tot 25 Januar 889 GKBOORTEXS : rj tug op 3 welen, 23 hennen en ba,«, ee :vogels E Een sehoonon en neuwen Bljart van Toulelmat volledge toebehoorten De koopen tot ten franks komptant te voldoen, voor degene daarboven wordt er tjd van betalng \erlecnd tot eersten Me 889, mts goede en tegenwoordge borg of medekooper Het rjc";;3,al "M den " dag om uur namddag vcrkoct worden HAASDONCK De Notars V A N D E P E R R E te Temsche, zal op verzoek van de heeren Rechter Afgevaardgde en Vereffenaars van M TALBOOM openharljk verkoopen: op Maandag 28 Jauar JS89, On 8 ure voormddag en des oods den volgenden dag, op het kasteel Talboom e Haasdonck A Al den Landbouwersalem, hofgeref en eengen husraad aldaar te bevnden en bestaande onder andere n : Volledg stelsel voor het kaasfabrkeeren, 2 landskarren, bascule van I000 klogrammen, rolblok, sljpsteenbeerbak endraagbakponp eene schoone engelsche ploeg met voorgespan en nlandsche ploeg, eene partj hoo, stroo, aardappels, mest, beet en wortels, drj hofbeelden, 2 zelen, emmers, geters, hofstoelen en hofbanken, koebakken, trog wn, en handwan, 2 eegden, Yorken en zakken, manden en korven, botermolen, verschedene partjen hede en boschgrond voor hoveners, bloemtrap, schoone neuwe broekassen met ramen, 3 kortewagens, 0 schoone laurerboomen, stoven, kachels, twee keukentafels, stoelen, botervat, melkkupen, keukengeref, bollantaarn, koper, tn en aardewerk, fournes, zaanpot, enz B Twee bedsteden, wollen matrassen, hoofdpeluwen en kussens, weg, t)ügts^egcl C Dertg aren Rachtng achtten aren wortels te velde D Beestaal : Den vermaarden Dthmche Sler Meadfwknff, voortkomende ut de beroemde stallen van graaf van Northumberland, geboren deno Me SS5 van Royal Nowöraa ( 2330 en Qn«en of themcdow door Fts llolad (X)3ü Een Paard, vjf schoone Melkkoeen, eene Vaars, twee vette Ossen, drj Runders drj geten I met larnassuur, schoon knder Ik ondergeteekende, woonachtg n den Bosch, rechtover * Den Borstel, > te Beveren heb de eer het publek ter kenns te brengen, dat k mj, te begnnen met Febraar aanstaande n eeneders gunst aanbeveel voor het snoeen der boomsn, aanleggen van broekassen, met één woord alles wat het bewerken der hoven betreft Ook moet k doen opmerken, dat met " Me aanstaande, mjne woonst veranderd en zal gevestgd zjn n het husne\ens dewed Smet Vjfstraten, alher BRONO VERMEULEN GEMEKNTE BEVERENWAAS Kampstrjd op het BILJART (CARAMBOLE) MET DE KEGELTJES, voor sleden en dorpen, ter estammet " Het Pavljoen, * bj Th Bcees, nan de State 0? ZONDAG 2 7 JAHUARl & ZOHDAG 3 FEBRUARI VOORUIT 40 FRANK, verdeeld n 5 prjzen en bestaande n : prjs, een dubbele cascette horloge, waarde ^0 franken 2 prjs, een wekker, waarde 9 franken 3» > geld, fr 5,00 4»» > 3,50 5«2, 5 0 Inleg fr 0,0 per sere van 5 stooten breeder bj omzendkaaeten beschreven GEMEENTE BEVEREXWAAS K a m p s t r j d OD h e t BILJART (,(XR Vl KOLK), MET DE KEGELTJES, van Zondag 3 tot 7 Februar 8S9, bj Lozs De Munck, VOOR STEDEN en DORPEN Voorut 40 franken verdeeld als volgt r prjs 4 fr 2" prjs 2 fr 3" prjs 9 fr j 4= prjs 5 fr Inleg fr 0,0 per sere van 5 stooten Fabrek van Schekundge Meststoffen van MM Terosln, Brart en C te Ba^eoup (Henegouwen) Gebreveteerde Fabrkate van gemengde en samenwerkende, drooce en gerrerene Meststoffen, waarut de volgende voordeden spruten : Kengalge samenstellng van al de deelen van het mest Gemakkeljke zaaïng met de hand of met den meststrooer Zekere evenredge verdeelng volgens de normale samenstellng der meststoffen Geljkvormg utwerksel op de gebeele oppervlakte van het veld en rrootere zekerhed De samengestelde meststoffen van MM Terceln Brart en ( ^ worden,>et eochlu wanneer ze nzakken bljven staan ; maarzo bljven altjd stofachtg Gewaarborgde gehalte ter ontledng gematgde prjzen gemak van betalng Vraagt prjs en stalen om u te overtugen van den goeden koop en van den echten staat der gemengde samenwerkende meststoffen Grondstoffen van Meststoffen Men adresseere zch aan MM Terosln Brart en C te Bascoup Men vraagt, werkzame Agenten voor den verhoop Voordeelfe vooncaarden Het werkhus gelast zcl met het voorschrjven van meststoften geschkt voor edere soort van plant en voor elke natuur van grond p Z S Z t 2 g" E> = " E? ï "" 2 ~ % = O 5N 2 % g 3 S 3 T: ö 2 Q Duvenprjskampen 889 Op Maandag 2? Aprl prjtkamp ut DOORNIJK, gegeven door de Maatschappj KFVDKACHT <k Hoop «gc\ebtgd bj Aug Buyt Krabhenhoek Voorut 75 lrank " jujs een Régulateur uüt slag, waarde 24 fr ; 2" IV 9;3«fr 7; 4ft 5 ~~D J DË COGK Oogmeester, Houtmarkt, St Nkolaas Te bekomen hj JAN VERMEIRENDE LANKOY, te Beveren, n de Statestr alle soorten van Verschen Vsch, zooals: Kabeljauwen, Schelvss:hen, Rog, Vloot, Tarbot, Eelbot, Zalm, Steur, Tongen Greten Pladjzen, Kreeften en alle andere soorten van RvervUch alsook beste Roggevellen, aan verschllge prjzen Voor de brouwers staal op aanvraag, alsook Versche Oesters, alle dagen n het groot en n het klen Te koop Een schoonen jongen Trekhond acht maanden oud, schoon gemaakt, strusch en sterk Te bevragen ten Bureele dezer Fabrek " VAN KUNSTBOTER XAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ BEHEERDER: H BECK te ENSIVAL (Belgë) OPGEPAST!!! VERZEKERING TEGEN DINBREKERS, BIJ MIDDEL VAN EEN ELEKTRIEKEN TOESTEL, waaraan deuren en vensters verbonden zjnengcene onderhoudskosten veroorzaakt De ondergeteekende heeft de eer zch aan te bevelen tot het plaatsen van gezegde Elektreke Toestellen, van welkers utwerksel men zch dageljks ten zjnen huze kan komen overtugen PRIJS Een elektrek toestel geplaatst aan ééns deur fr 2 4 Voor eder bjgevoegde deur of raam, fr 3 Kosten van plaatsen nbegrepen Waarborg 5 j a a r Boor spoedge bedenng en matge prjzen hoopt hj de gunst der belanghebbenden teverwerven H THIRON, Kzsteeldreef BEVEREN (Waas BERICHT Verwerj n alle kleuren der Kleedere en Meubels toffsn Bjzonder Zwart voor Rouw Verwen der Zyde op het Span aam Drukken op alle Stoffen met een of meer Kleuren In t neuw wasschen n t droog) van allo stoffen zooals Mans en Vrouwkostumen, ChMes, Handschoenen, Tapjten, Gordjjnen, Panaehen, enz Alle stoffen worden geverfd en g e w a s schen zonder los te doen ot te krmpen Goede en spoedge bedenng EENIG HLIS VOOR HET LVND VAN WAAS, BIJ THIENPONTVAN SGHOOTEN, Klene Peperstraat, N» 8, StNkolaas Bercht EDCARD VERUKIRENMARAS, Statestr, over de route, te Beveren, brengt het publek en zjne talrjke kalenten bekend, dat er bj hem dageljks te bekomen zjn alle soorten van Verschen Vsch, zooals : Rog, Vloot, Tongen, Terbot, Eelbot, Stuur, Zalm, enz, enz Door eene goede en prompte bedenng verhoop k eeneders gunst te verwerven Alle dagen Versche Oesters Elxr danvers Bjzondere gezondhedslkeur van enkel kruden en zaden saamgesteld en gedstlleerd 9 medalen op wereldtentoonstellngen Eeredploma op de gezondhedstentoonstellng van BoulogneopZee, voorgezeten door dheer Pasteur Groot ceredploma ter grand concours Brussel 888 Groot eeredploma ter gêzondhedsexhbton te Oostende Een enkel glas stlt de hevgste bukpjn Een derde lter aan een kramptrekkend paard of aan een zwellend runder opgegeven, redt deze onfaalbaar op mn dan dre mnuten tjds, zoools meer dan 500 gevallen, verleden jaar bestatgd, getugen Deze lkeur wordt verbrukt aan hot hof ran Z M de Konng van Belgë Deze gezondhedslkeur werd utgevonden n SGS en s vervaardgd door de heer E X d e BETJKELAER, Gebreveteerd Lkeurstoker, Antwerpen^ De stokerj van Elxr danvers vervaardgd alle bekende lkeuren, doch handelt slechts met hkeurbtcn en voortverkoopers, en bjgevolg aan zeer gematgde prjzen Alles per stoomtug gedstlleerd LEES HIER! In het lokaal» DE KLOK bj dheer A De Rycke Kloosterstraat te Be\eren, te begnnen van Djnsdag en volgendedagjen, utstallng van schoone Meubelen, gewone Stoelen, Spegels, Tapjten, enz, enz KOfüT Z!EH EB OORDEELT! VRIJEN INGANG Van Djnsdng en volgende dagen, waarborg en vaste prys

3 Leest! Leest! Opgelet! Wlt (Tj d;m ro*bf*rr">k = naar HUIS PIERRE Eammenstraat 9092 Sleutelstraat 46, 48, 50, ANT^WERPEN Depostars en Gonsgnatars Artk:on n Glas en xrstaal Ysdlxxnleu, ordnaten, vheuvan!:, leuwla^u, qujuet^lax, rujg;etj>;l! abatfturs, contuurglazen, wnkellessdfu, apoïlékrïlsclcn, karalïet en lkmrllcssclen, ellen, reslepen ea gebloemde pnten, kappers en berglazen, genewt]auk<>n> Tegenv^oordg Tentoon en Tekoopstellng Bjzondere keus van krstale roomers en berglazen Champagne en andere soorten van wjnroomers, Ikeurroomers, erstaten en half crstalen karaflen, ole en azjnstelsels, lkeurstelsels, karaffen voor lavabos, porteskaraïen dcssertteüooren, toertschotels, rnesle^gers, zout, peper en notaarserveen, ppegpls, vogelfontenen, glazen en crstalen anpuekens, kandelaars en Ijlch n, pazn p:u;u en IKI^^UIZOH voor deuren en kmlerflesschen met toebehoortens Seloone artkels n <] ; far;:e, al,: Inkput n, egurpotten, tabakpottèn, eachepots, bloempotten en vazen en luedaü Tcve Vrouw en alle anler beelden, Chrtuslclrl cylnders en sokkels reene chenlle, n:t n alle s Kw:kw roede, blauwe e Ytjrkoop n t groot en Tn hetzelfde In geus en mekjs Men erkno] komfouv van alle de NIEUWÏGHEDn YOOR DE WINTER Belangrjke en zeer Voordeelge Affare n zjde, klen ts van Kala^yU eu nodekorv leeren seho>lkassen >or jon Pelucha, Velours, Bffjn kranen, rdraad nk, s >< la Neuwgheden a Psltsrjsn, Aberdaan, Stokvsch, Droogen en Pekelharng Te bekomen GEZONDHÊIDSPILLEN Zandstraal, Moletberr, alle soorten \an MECDELEN" zooals: Stoelen, tafels, kleer en anjere kassen, kolles, houten en jzeren hedens, ressorts voor houten en jzeren beddens, houten en jzeren wegen, rolwagens en meer andere gereljke Meubels, alsook verschllge soorten van borstels Maagversterkende Standaert Deze Pllen ba vatten net eeno maera[e zelfstandghed zj zjn ut nets anders sanengoslul dan ut uttreksels van Ie zuverste jbntsoflen ; wer tegen wo :!r ï n t lchaam van den nensch ^een,rns teweeg kan brengen Hun _: ht geen bjzonderen ]eltfeïej, en L;,, ; ;, bïj voorkeur net eene goede maaltjd, nemen Zj smelten n de maag, maken uu mees"r van alle nuttge vocht_n de yj afdrjven, en laten eenen vrjen wep; tot he verspreden van al de ApotheekDrogerj AUGUST JASPERS, Kloosters!mal, BE VEREN Waas Bjzondere remede tegen taadpyn: zenuwkoortsen, ma&gpjn, vallngen, bevrozene handen en voeten, zütgen brand, lnawater tegen het utvallen van het haar, rhumatsma, asthma, boterkleursel en botertreasol Verlers nog zjn n voornoem te Apotheek; ïjorsbels zaemlajpsn, sponzen, tjüstzeet53n, marss9ll3 zesp, l:ja kurïtsn, oljfole, qauïpatoa, en osssvosols alle fjne specerjen, eacao en el;eolat: breakbandsn, enz KuIen voor Tonnen van S tot fr\ grondstojien eener goede voedng Algemeene depot : bj Honoré Standaert, Apotheker, Steenstraat, 5 te Ilntfge en bj alle apothekers Te bekomen Twee welgelegen KOOLMAG AZUXKX te VoorSeresa, nadere,nlchtngen zeh te bevragen bj Frans In de Zaal, Bercht aan de Brouwers Tonnen, Halftcnnen en S t a a n d e r s, zjn ten allen ljdt te bekomen bj F(ANS DE DFCKl^R, Herberger en Kuper, te llrveren (Wans,) Vergemeet Ook nog s er bj hem te verkrjgen alle soorten van schoon gekloven Eken H o u t, zeer denstg vuor Kupers Door :jr:e goede waren en zemaghed mjner prjzen, verhoop k eeneders gunst te verwerven vergrootng :> Jupons, Jerseys, Pegnors, enz, enz vjor de akenvakken en van de gemaakte en op ma;t te maken Klsedngtuüen, voor Heeron, Jongeleden, en Knderen S p e c a l t e t van Lakenstoffen, rjke Neuwgheden voor Overfrakkan Bosken en Costumen V J J Beze met aandacht, de utstallngen, alle art zjn geteckend, zoodat eeneder n slaat s, rekenng te houden van de ter >jke en oprechte voordeden, de het H ü l S P I E R R E aanbed Ifet jvrsnrrcl Vaamsrh en Fransrh sprekende, s steeds bered, met de hleesl leedhed a!le nl^tlale,) Ie feven Bjzondere Voordeelen van de PLOEGEN VAN HET HUIS RUD SACK Deze ploegen zjn he eenvudg heel sterk, en nochtans heel lcht n let g e b r u k, met recht wden " " v,hnaakstc daarstellen w a t van een l a n J b o u w w e r k t u g k a n verescht Daar de lang grond de Ie beplugen valt eerst half afgesneden en omtmvorpen m r d t en dan h e t amete,e_ogereden «n er N U T wordt g e w o : p n, s ] r l b,\ver!;en heul gemakkeljk, en 2 paarden ducn meel en net mnder moete dan dr;e met de n:;e p,cg Aervaardp! n jzer, met alle werkende deelen \ a n het beste staal, zjn ze zóó ngercht dat als na \ M n \ v r U n " " ^ ^ """ ="Jen hebben, men déés, met klenen kost, k a n a f Deze deehn zjn altjd bj den Agent verkrjgbaar omnm" """ " """" " " " " " " " " " ^ ^ ^ «S ^n voor alles denen en s n 2, A n t w e r p 33 Bjzondere keus van gemaakt Kndergoed Wtte Goadaren en Flanellen, gemaakte KmderklssclGrsn n Jerseys troote keus van Foulards, Cravatten en Wtte Collea Trouw,", bed e lng Vaste Prjzen Aanmerkeljke Te huren BERICHT! Kaasru, Boas, Rotondes, enz BIJ F JAXSSENSYETILEXT, Vraeanssïraat, n 4, ts Bsveren Versehen lljlandehen PskeUarng en Landorum; alsook alle soortcn van Fruten Voordeeügsts prjzen n t QHOOT In den Tweelng DE BOCKPLASMANS, en Zuvere Pllen, Ncuwo weefsels I Ï O O g S t e e n l a a t s t e Neuwgheden voor wnter tolet voor Dames en Knderen, Eïa,nt3ls, Co bj MertensVan Meervenne, ADOUIIH DK KYCKEHAGEXS, «In De Klok,te BeyerenWaas, maakt bet geëerd publek bekend dat hj vertegenwoordger s voor den verkoop van den CIMENT PORTLAND van het fabrek Nel en Rupel Deze cnents bj hem altjd verkrjgbaar ten zjnen huze aan gerngen prjs, alsook rechtstreeks ut het fabrek volgens de hoeveelhed Hj levert benevens ("tnent alle ordnare en andere BOUWSTOFFEN, enz en Fantasa wollen stoffan Hjko Neuwgheden n LakenstoÏJn, Loure, enz, voor Dames Confecten ptrol FLORENT MEEÜS wsselaget, Keyle A en>rs!raol, X ^G, A ntwerpen Gelast zrh mot letkoopen en verknopen van openbare Fondsen, alsook net de utuolalng der coupons Prompte bedenng Goede Condtën V lve "" " " ^"deel n bestaat ze te gebruken, worden er bjna n Engeland, Dutschland re meer gebezgd Iymzvórkr;;"kar " " ^ ^ " * e n e n n Sack, norseh en Snjmachenen, enz van het hus Bjzonder en eeng Agent voor de gemeenten LOUIS VERGAUWEN, BEVEREN (Waas) Prjsljsten en alle nlchtngen bj dan agent, op esrste aanvraag He KaIastrab alueclng BeverenWaas, bevatten Ie de Kantons Beveren, StGlls Waas en Temsche net nbegrepen de gemeenten Kemseke, SPau\vels Stekene en Thelrode, s overgebracht v;m Beeren naar SNkülaas, CASÏXOSTRAAT N 5 De Lntlïteler ran hel Kadaster, E D E R A E D T Wekeljks sprekeljk te Beveren, den Zondag en Dnsdag voormddag, bj den heer Joseph Semvs, KasteeUreef, lslannel «S GuUlanme Tabletten voorde Borst VAN TOLUBALSEM lkkkii) DOOK Honoré STANDAKRT, APOTIIKKFR S T E E N S T R A A T, SI, B R U G G E (jet beste geneesmddel tegen verkoudheden Jongzekle), en keelzekten Deze Tabletten van zee aangenamen smaak genezen met zekerhed alle de borslzeken, z nals verkoudheden, knkhoest, longzekten, keelzeken, enz Zj vergemakkeljken het utbrengen desljmen, en naen e\\:n hoest weg De pers non de dkwjls aan den adem gepakt zjn vnden de gv,o;s!e hulp n deze lableten, twee 0 dr;j tabletten herstellen hem aanstonds den nem Mner on la=3 Tabletten te gebruken : \:A:>I eeno vo;a>>u;hod Mat men \ a n u u r tot u u r eene Tnhlte,n (!; m o a j smelten, v a n len tot twaalf d a a g s ; n d e n d e hoest e r g s m a g men er tol Lwag aags n e m e n r r ; u s : \n,~,o P E R DOOS Dqft dj IIUXOHÉ SJAXDM;IIT, Apot!e?;er, Sloeaaïraat 5, Brugge Ook verkrjgbaar bj \\< August Jaspers Apotheker, KJosersraal, e I!everen\\aa,s Ut oorzaak van vertrek HEMRY Te huren terstond Een HUIS gedegen te Burght, tegenover let gemeentenlus u^nscr voor bakkerj, "wnfcel of hertsrg", met uvmen oven, stal, twee beneden plaatsen, drj boven plaatsen, ukuren kelder Zch te bevragen bj W F \an Mgom Ineéne 20, Fa3 dv l ; 3ruxel3s r In Bclgque I)S IA MAISON C Denaffe, de Cargnan, (Ardennes) Spécalté de groncs fourragères epmvss e! de melanges pour peaex lemporares el pcrmanenles Seal vnaso g De Gezusters BASTELULR, te Mols^e aan de Groole Baan hebben üe eer het puhlek kenaar t> maken, dat zj zch gelasten me, het vervaardgen van alle KREIWKRK op rond en lang machen, zooals : Koussens, OnJerltoeken Ljfrokken, Vrouwrokken, KKlekleeduren, en ;l wat het Brewerk betreft, n alle verschïlge modellen volgens keus (tok verkoopvan N a a enbremachenen, aan fabrekprjs, met het aanleeren derelve Door hunne getrouwe en spoedge bedenng en gernge prjzen, verhopen zj de gunst van eeneder te verwerven Ell egge het voorts la ae BERICHT BERTHIEBT r >< d p l O m é AUGUST VAN DEN HENlENHEYNDRIKX Bosstraat, Beveren Mankt let geëerd publek bekend dat er bj hem ten allen tjde kwaltet van MARIMONTSCHE KOLEN" te bekomen zjn Door de getrouwhed zjner bedenng en de matghed zjner prjzen verhoopt hj eeneders gunst e werverven ntssnntsur faelure üetè e el la ral^r <djueale lc Fle ers et darhrrs v,,:,i : e s enees Arbns ralers el nrrer,> Spécal:! dcgrnts de,jelleraees d grand rende,n:,l en pads el ö, grand, rh\se ^"e,]nr:ne KNuIlAIS, lallilms AGUICOIES EAUDANVERS utgevdoor Aug De Marba!x Anlcerptn I Het GEZONDST E, het VERl FRISSCHENUSTE aller rcukwaren, dat edereen behaagd O Is door alle DOCTOREN aan bevolen, tegen Hoofdpjn,maar vooral geschkt voor Z I E K E K A MERS te verfrsfchen :nvo franco rjn Catalogues sw demande aftranche W K v: üjlt! 30lfalv; rshn"hvvv f ^ l Clean bgter geur Toor zakdoek n den aomer en voor bals n de wnter Verkrjgbaar tsn burssle dezer: Blazoens voor dsn Krusboog TE KOOP Een sehoone en welgemaakle T I L B U R Y zoo c:oed als neuw Ze te bevragen op t bureel van dees blad Te lekonen alle S rten van Znn, Azjn, gebranden v>lj, K!u m"[\v:nn n t errt en n t kln, a a n zeer yenrüg przen C A e a d e n & o o m V a n ds V y v e r, Zandstraal, BEVKRIJN, LEES HIE na; >eet langen tjd heeft gezocht om een ten ende alle >rverpen te herstel kerend mddel gevcn I en ^"bkcu als I)e C m e : t C thscyes,,ti:i lv verkrïbar n 3 f r Groot g VAN HOEDEN IN BEDRIJ FRANKEN WOLSTPAAT 22, Hoek der L Vroawstmal ANTWERPEN Overgroote keus van Mans, J o n g e n s en Knderhoeden Al de hoeden aan DM! FRANKEM Gecn verschllenie prjzen

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes

Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Zien en zingen. Een bundel oude kinderliedjes Hugo de Groot bron. Met illustraties van Corina. A.J.G. Strengholt, Amsterdam 1945 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/groo172zien01_01/colofon.php

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7 Lekker puzzelen en lekker met tl bezg zjn R vn Archem Leone vn e Weterng jrgng 00/00 sere Vormgevng Hen Kreulen jrgng, 00/00, sere 00 Nets ut eze utgve mg gekopeer woren zoner utrukkeljke toestemmng vn

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Wat heb je gisteren gedaan?

Wat heb je gisteren gedaan? Wat heb je gsteren gedaan? Basswoorden: 1 Wat hoort bj elaar? Kes bj el plaatje de juste test geegd, gegaan, A B C D 1 Je hebt toch t geegd! 2 Hj heeft naar een Nederlandse specaltet gevraagd Gee toersten!

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatorek groep Tragsweeked ovember 013 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te make met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrjk bj het make va opgave s om et allee de theore de je ket

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatore groep Mx: ducte, ladeprcpe, bomaalcoëffcëte, paaseereprcpe Tragsweeed ovember 015 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het

Nadere informatie

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2 6 04 Vsp 7 maa 04 M mwk va Coak Ak.o. Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va

Nadere informatie

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - -

Lantaarntje. œ œ œ œ. œ œ œ. b œ. œ œ. Uit Zwitserland Acanthus Music CH-4522 Rüttenen. La Lan. tärn taarn - - li, tje, li, tje, La lan - - - Lantaarnte Uit Zitserland La Lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, La lan - - tärn taarn - - - - - - li, te, F F Son zon F - ne, Mond ond Stärn - - - en maan en ster - - - Bb b b F li ren 01 Acanthus

Nadere informatie

ki k Ouderavond bij kim-versie van Veilig leren lezen Is leren lezen moeilijk? Materialen Verloop van de activiteit Voorbereiding Susan van der Linden

ki k Ouderavond bij kim-versie van Veilig leren lezen Is leren lezen moeilijk? Materialen Verloop van de activiteit Voorbereiding Susan van der Linden Ouderavnd bj -vere van Veg eren ezen I eren ezen ej? Suan van der Lnden O de uder e aen ervaren wa he vr hun nd beeen e eren ezen, geef u ze een eenruce e aernaeve eer. De uder ervaren z da eren ezen apje

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

de gevolgeen der snoeqzucht

de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht de gevolgeen der snoeqzucht "\Vic,yil klock zijn en g ezond 11oud' yan snoeperij zijn mond! A.-.J. W. l\1(~inü Mina k l('('

Nadere informatie

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman

(wi s ) Uitdagend teken-, kleur- en doeboek. Anna Weltman A Wetm R U L K D N U K ) (w KLUR(w )KUND o e, y mm et e O td ek ee we e d v p t td g e de te ke g e. e ve e d e vo m e u j ke d e ho ek e e ge mo o, e k c e g d e o M et t d t bo ek je e b jo de e k eu

Nadere informatie

Combinatoriek-mix groep 2

Combinatoriek-mix groep 2 Combatore-mx groep Tragsweeed, ovember 0 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het mae va opgave s om et allee de theore de je et goed

Nadere informatie

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2.

De hi e r ui t voor t vl oe i e nde ui t ga ngs punt e n z i j n ui t ge we r kt e n ve r me l d i n hoof ds t uk 2. . I NLEI DI NG Di t doc ume nt omva t he t Ca pa c i t e i t s pl a n 2 va n ENECO Ne t Be he e z oa l s ve e i s t i n de El e kt i c i t e i t s we t 1998 e n he t hi e op a a ns l ui t e nd be s l ui

Nadere informatie

shopping budget zaterd ag 20/9 het Grootste Winkeldorp van Vlaanderen de vele

shopping budget zaterd ag 20/9 het Grootste Winkeldorp van Vlaanderen de vele maak ka op 250 hopp budet t f r He p p o h ked e e w 9 / 9 1 a zaterd a 20/9 & zod e b k e d oe b ot t kor de vele het Grootte Wkeldorp va Vlaadere t r ko e bo HAENTJENS Kled, Lere & Oderoed Dame e Here

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden

b e s p r e k in g op teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden b e s p r e k in g op 23-4-1971 teneinde plannen Sanderse F t. a.v. R e d i c h e m s e Waard voortgang te kunnen doen [vinden r a p p o r t v o o r b u r g e m e e s t e r en" w e t h o u d e r s I /

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden

Uitgeest 28 Mei 2013. Geachte Voorzitter en Commissieleden Utgeest 28 Me 203 Geachte Voorztter en Commsseleden Vanwege neuwe ontwkkelngen n verband met het verwjderen van de scootmobelen ut het atrum van De Slmp wl k dt n de GGZ-vergaderng nogmaals onder uw aandacht

Nadere informatie

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn.

Psalm 31. Driestemmig gemengd koor. Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) son. son. Gij, mijn. Psalm 31 Driestemmig gemengd koor Nr. 10.031.002 Tekst: Joh. Eus. Voet Melodie: Louis Bourgeois, 1551 Bewerking: Roelof Elsinga (*1945) Ky - ri - e e - - - lei - - - son, e - - - le - - - - - - i - son.

Nadere informatie

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen:

Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Overzicht van de kentekenletters uitgegeven van januari 1951 tot en met april 1974, gerangschikt per maand waarin met de uitgifte werd begonnen: Personenauto s Serie 1 2 letters vooraf, gevolgd door 4

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N.

Nota van B&W. onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in overig deel Nieuw-Vennep. Portefeuilehouder S. Bak, drs. Th.L.N. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Utrol gemeenteljk hondenbeled n overg deel Neuw-Vennep Portefeulehouder S. Bak, drs. Th.L.N. Weterngs ollegevergaderng 5 november 20 3 nlchtngen A. Monster

Nadere informatie

9335;; G _.. GE 'i'l«<ii. i. -v/ik. šffå. if; bestuur, Geacht

9335;; G _.. GE 'i'l«<ii. i. -v/ik. šffå. if; bestuur, Geacht /ZX ^.. r aterschap Noorderzjlveet /\lq@m~@l llmlll. P sl me 9335;; G.. GE l«

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn

et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Inkijkexemplaar Plantyn MIJN EERSTE LEESBOEK et en de letterfabriek mijn eerste leesboek Plantyn De iconen in Mijn eerste leesboek geven het niveau van woorden en teksten aan. Hieronder staat hoe je ze kunt herkennen. Plantyn

Nadere informatie

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,"ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012".

Datum : 28 februari 2013 Onderwerp: zienswijze omtrent crematorium,ontwerp bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. Aan de Gemeenteraad van Den Helder Afdelng Raadsgrffe Postbus 36 780AA DEN HELDER AANTEKENEN Datum : 28 februar 203 Onderwerp: zenswjze omtrent crematorum,"ontwerp bestemmngsplan Dogger Noord-Oost 202".

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

uaïjee> 69iim n o o 9"789027"665768

uaïjee> 69iim n o o 9789027665768 aïjee> 69iim n 9"789027"665768 8e druk ISBN 978. 90. 276. 6576.8 Uitgeverij Zwijsen B.V" Tilburg Illustraties: Fleur van der Weel, Els van Egeraat Auteur: Paul Stapel u.f3 c ^ o u o o Veel woorden zijn

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

VA VS \H7. MOD. ^74 NATUURRESERVAAT HET ZWIN Bijlage 13 GEMIDDELD SPRINGTIJ MAXIMALE GEM1DDELDE WATERSNELHEID IN DE GEULEN. m/si Snelheid Vloed.

VA VS \H7. MOD. ^74 NATUURRESERVAAT HET ZWIN Bijlage 13 GEMIDDELD SPRINGTIJ MAXIMALE GEM1DDELDE WATERSNELHEID IN DE GEULEN. m/si Snelheid Vloed. W"7 WATERBOUWKUNDIG T / LABOR AT OR IUM H7 borgerhout antwerpen MOD. ^74 NATUURRESERVAAT HET ZWIN Bijlage 13 GEMIDDELD SPRINGTIJ MAXIMALE GEM1DDELDE WATERSNELHEID IN DE GEULEN m/si Snelheid 15 J 1,0 0,5

Nadere informatie

Elke dag het zonnige leven

Elke dag het zonnige leven Elke dag het zonnge leven Zomer en wnter, lente en herfst: n Mpato genet u elke dag opneuw van medterrane sferen. In de overdekte bnnentun kunt u het hele jaar door endeloos ontspannen te mdden van groen,

Nadere informatie

Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé)

Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé) Nederlands register van de Fiat 124 Coupé (Dutch Registry Fiat 124 coupé) Bijgewerkt: 1 januari 2015 Onderstaande auto s staan momenteel in Nederland geregistreerd. Ik heb de foto s van Internet of zelf

Nadere informatie

Het eerste meisje van Dirk Witte

Het eerste meisje van Dirk Witte S 6 Excellent Music Holland - Amstelveen - the Netherlands Bestellnr - ordernr - réf rice code ages - Seiten 190000 R 20 Het eerste meise van irk Witte Mens durf te leven home : wwwexcellentmusicnl e-mail:

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

Behoort bij schrijven no. ^37-505

Behoort bij schrijven no. ^37-505 l Behoort bj schrjven no. ^37-505 ROL VAN EVC EN CPN IN LOONCONFLICT HAAQSE BOUWBEDRIJVEN. S_a_m_e_n_v_a_t_t n_g Als gevolg van een loonconflct vond vrjwel de gehele maand januar een langzaam-aan-acte

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men wwjz D w M j z Jz C, E G, z Dj jc 36 j www../wwjz E c. D K, j, c B c, w w c w. M j z M R S z w j z w, w j z zj. E w, w z? H j. J cyc cc w,. W j w z? I z c c. H w w, z cj z w. D c,. B j j c w, w w zj w

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand juni 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Neuwsbref van de maand jun 2010 van de clëntenraad socale zekerhed te Hulst. Geachte lezers. De Clëntenraad socale zekerhed te Hulst probeert het mnmabeled van Hulst ten unste van u te beïnvloeden. Het

Nadere informatie

Klassikaal slagbal op de basisschool

Klassikaal slagbal op de basisschool Klaikaal lagbal op de baichool Roelian Oorchot en Chri Hazelebach Op verzoek van de chool hebben we een aantal klaikale leen uitgewerkt. Er i geprobeerd een doorgaande lijn te bechrijven. Het fijne van

Nadere informatie

J. Snitker. aantal vennootschappen onder firma en exploitatie van cafés en restaurants, Verwezen wordt naar het agemene deel, zie 1.1.

J. Snitker. aantal vennootschappen onder firma en exploitatie van cafés en restaurants, Verwezen wordt naar het agemene deel, zie 1.1. Gegevens onderneming Bart NAGEL h o d n VOF Grand Cafe Dichters FaiUissementsnum er 15/13/454 Daturr uitspraak 23ju1i 2013 Curator R. Kaas RC J. Snitker Activiteiten onderneming de heer Nagel is betrokken

Nadere informatie

WOORDPAKKET 1. Ik schrijf woorden met een medeklinker aan het begin en einde van een woord: woorden net als man.

WOORDPAKKET 1. Ik schrijf woorden met een medeklinker aan het begin en einde van een woord: woorden net als man. WOORDPAKKET 1 Ik schrijf de ee aan het einde van een woord juist: woorden net als zee. Ik schrijf een doffe klinker: woorden net als me of een. Ik schrijf woorden met één klinker en één medeklinker: woorden

Nadere informatie

Vesper Vesper 20 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 20 maart De kruiswoorden 2 Vsp 0 maa 04 M mwk va Mav Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va kus. L mj, o

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD

ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Al cohol kenn s door gespeel d Eval uat eal cohol voor l cht ng doorpeer sopf est val s ALCOHOLKENNIS DOORGESPEELD Evaluate alcoholvoorlchtng door peers op festvals December 2005 INTRAVAL Gronngen-Rotterdam

Nadere informatie

Algemene en Technische Scheikunde

Algemene en Technische Scheikunde Algemene en Technische Scheikunde Naam en voornaam: Examennummer: Reeks: Theorie: Oefeningen: Totaal: 1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A 1 1 H 1.008 2 He 4.003 2 3 Li 6.941 4 Be 9.012 5 B

Nadere informatie

Oosteeklostraat. Watervlietstraat. Ijzendijkestraat. Biervlietstraat. Biervlietstraat. Molenaarsstraat. Opgeëistenlaan - N430 - richting Muide

Oosteeklostraat. Watervlietstraat. Ijzendijkestraat. Biervlietstraat. Biervlietstraat. Molenaarsstraat. Opgeëistenlaan - N430 - richting Muide Gage lstraa Ooste t eklost raat t abo st - tve isan 0 N43 R ting h - ric Bla 1 isa Bla ntve N4 st - 30 ht - ric ing N ep eus lein g zan en gel Vo ng Ra bo Biervlie t 2 hti tstraat ric Vo n lei en gel zan

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdenst I adves aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW 13-0415 Sector/afd.: SO/OV Portefeullehouder: S. Bnnendjk Casenr.: Cbb130383 Steller/tst.: E. Brujns Agenda:

Nadere informatie

SP'ft. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: i i 'Ś* * * * * 9tt r. :r: * * t. r,:

SP'ft. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: i i 'Ś* * * * * 9tt r. :r: * * t. r,: SP'ft Gemeente Hlvarenbeek Ingekomen: 27-2-206 3 to * 3 L :r: 'Ś* * * * * 9tt r * * t ; - r,: 7 r? cn Cl 0) CR () 0) O) CQ LX eru CM co U m co r X CU P 0 CR O E LO co ŭ) O co û 0) CR CN m CO u ē Q) n 9

Nadere informatie

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar

STUDIEBOEK. nederlands. Meester Kenneth Zesde leerjaar STUDIEBOEK Meester Kenneth Zesde leerjaar meesterkennethsptaels@gmal.com nederlands Werkwoorden vervoegen Persoon en getal Onderwerp, persoonsvorm en gezegde Naamwoordeljk en werkwoordeljk gezegde SP 1

Nadere informatie

Beveiligingsvoorschriften yoor station VÜGHT.

Beveiligingsvoorschriften yoor station VÜGHT. t i j d e l i j k e Beveiligingsvoorschriften yoor station VÜGHT. / ngevolge D ie n st or (for No. 442G. 1". Voor de veilighoid van het vorkeer op hot station VugIU, golilt Tijdclijk Locaalcoor- schrift

Nadere informatie

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers Muziekboek van de Sterrebrostrekkers een trekharmonicaorkest uit Tonden Samengesteld en beerkt door Dies Nicolai en Ivo van der Putten Dit boekje is een greep uit het repertoire van de Sterrebostrekkers

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

mond zwaard rand 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond

mond zwaard rand 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. 2 d of t? Schrijf het woord op. spelling 25 hond spelling 25 thema 7 les 2 1 Kijk naar het vetgedrukte woord. Maak er één van. Je leert hoe je woorden schrijft met d aan het eind die klinkt als t. 1 Rik en Driss spelen dat ze helden zijn. held 2 Hun

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Goniometrie

Hoofdstuk 6 Goniometrie Opstap Tangens O-1a EF!1044 32,3 m zije kwaraat zije kwaraat KL 30 m 900 ST 20 m 400 LM 15 m 225 TW? 225 KM? 1125 SW 25 m 625 KM!1125 33,5 m TW!225 15 m O-2a Driehoek PQR is een rehthoekige riehoek omat

Nadere informatie

PER. Zowerkthet Kies de work-out die bij je figuur past. Doe elke oefening gedurende. Uit onderzoek bliilc dat het J^^

PER. Zowerkthet Kies de work-out die bij je figuur past. Doe elke oefening gedurende. Uit onderzoek bliilc dat het J^^ LOVE Snel n shape PER ELS Ljkt jouw fguur op een appel, peer, potlood of zandloper? Kes de work-out de past bj jouw lchaamsvormen en je zull zen: je slhouet wordt nóg gestroomljnder. \ Zou je wel een strakker

Nadere informatie

en van het kanton bestaandp uit de Gemeenten

en van het kanton bestaandp uit de Gemeenten 6' JAARGANG. ZONDAG 8 NOVEMBER 88B. en van het kanton bestaandp ut de Gemeenten Burcht, Galloo, Doel, Keldrecht, lesele, Vorrebrceck & Zwjndrecht. S- EN ANNONCENBLAD.,D,t bnd var-.uhnt pcn-j'll alle Zturlusen.

Nadere informatie

Als je woorden goed uit wilt spreken, is het belangrijk dat je weet waar een lettergreep begint en waar hij eindigt.

Als je woorden goed uit wilt spreken, is het belangrijk dat je weet waar een lettergreep begint en waar hij eindigt. Lettergrepen Als je woorden goed uit wilt spreken, is het belangrijk dat je weet waar een lettergreep begint en waar hij eindigt. Om een woord in lettergrepen te verdelen, kijken we naar de klinkers. Als

Nadere informatie

Respiratoir Syncytiaal Virus

Respiratoir Syncytiaal Virus Doelstellingen en beschrijving van het surveillancenetwerk 1. Doelstellingen schatting trends van infecties met R.S.V. (1996-22), schatting incidentie op nationaal en arrondissementsniveau, voorstelling

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

= Oplossingen vbtl 5 analyse 1, leerweg 3

= Oplossingen vbtl 5 analyse 1, leerweg 3 OPLOSSINGEN Oplossngen vbtl nlyse leeweg. Veeltemen (blz. ). Eucldsche delng (blz. ). + Gd + Gd c. + Gd d. + + Gd e. 8 + 8 Gd 8 Gd g. + Gd Gd. c. d. e. g. 8. + R_ + R_ c. + R_. d R_. 9+ 9 R_ 9 + R_ c.

Nadere informatie

ISI8. Canadalaan 73. Toepasbaarheid van meerpuntsloten Serie 81 van het merk LlTTO in brandwerende houten sponningdeuren Benor/Atg.

ISI8. Canadalaan 73. Toepasbaarheid van meerpuntsloten Serie 81 van het merk LlTTO in brandwerende houten sponningdeuren Benor/Atg. I NSTITUT DE SECURITE INCENDIE ASBL ISI8 INSTITUUT VOOR BRANDVEILIGHEID vzw ASSA ABLOY nv Canadalaan 73 8620 NIEUWPOORT 2007-1116n RM/AB/EW/PP Gent 20 augustus 2007 Tepasbaarhed van meerpuntslten Sere

Nadere informatie