en van het h v m bestaande uit de Gemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "en van het h v m bestaande uit de Gemeenten"

Transcriptie

1 ZONDAG 27 JANUARI JAARGANG 25 en van het h v m bestaande ut de Gemeenten Burcht, Galloo, Doel, Kelcrscht, Melssle, Verrebroeck & Zwjndrecht Dt, ch ] f go < ^ I atwrdagen Abonnementen k nnen het hesle jtr DtUKIvFR W5^fR: duo ge ^ l I l er ut^nel Abonnement p] \ >o t b aal baa u ja **Cp n e 3 fr a o per po t \oo eleel h ger* \oo STRTBOLVAN HOS TL let b ïue l d fr 5, 5 0,5men per «IrnkwgeJ Ntr oo cent enen e re^ J RI Cl Wf> \, e! f ( r ^ \ nkoj n~en \(n en contcd^ndeuten moeten voor d e a Vryda5 m d d a g ter d e } u sterf wodtn Alle n4e7ondfne stukken moeten geteektntl zjn ÜOO don schrjver De s t r e n ^ t e gehemhoudng wordt gewaarbogd Enkels nummers 0 cetenea B M L R L A \v \ S _) T4M U J Iob9 Zwtserland G IILIWI\ e] 7 vv Lt het kanton \ \ wodt ge ntd dat op 4 dezerncnd de pstoo R,aboud \ a n bd\on eenen buel ontv ng Nvanonde het mdt eken stond v u ) ^ o n La me,,, n *\ on wa de e hatste hcn 500 f te e e n v o e g en vezoeht de som t> d\ üd > a I\IJN te brengen j oatfq u let veoek dt ") J e c ï e nde v n n vnenj!< vno t j ;, u z c h f j v u m u e < t co_e _,P, v s o on ï l u " ï o d ï c s < ^ j j j s e! o ^op u ej l " t j e heek m e op «^ na?r n e^s v hem ae vonden dan et k eem " tukken Eusland " \v n l n \ \ j t ^ llus» ï \v t ^L jckl d u JU den on lok c sj cte?ee ae g oo se aoudc» ee vh Hot w st zoo In d, d t de aaen v n d v,^l ^c ï "st_;ev oen < ï a e n e e n de steppen zjn om n bt Itvvones bobben met veel moe jkhedonle kmnen e n y n Nophcht j t \ eest goote hoeveelbe en w n het < en t s ukcews d t d u ^roet af t> sp jden Noor bnmmof nhoevvelhet renu moet om het dynd tegen te houden Aan de "Vlamngen! De \ olksbetoogmg ter eee vnden "v nm«chen NolksvertegenNvoordrger EL) COPJ MAN6 zl den 0" Februar & tt Antberpen phats hebben De plechtge hulde aan den kloeken verdedger onze \ laamsche rechten moet "Igemeen, ndrukwekkend, weedg zjn van den koenen \ lamng wren ze geb cht Nvodt Zy moet op eene schtteende wjze Mengelw e t d n ; n > u \ B n LM MVMS Valentne de Vmy EEM GrsCIIILDEMS ut ("en tjd der Fransche Omwentsung 0 \ KRN o G Waa" zouden \ j hee ï ïueten v oe^ de graal Le cl tu\ Mjn v t n d k weet net meel d a n g j laten \v j maa" \oo tloopen Degene den wy zoeken zal zch ongetwjfeld venoonen als let tjd s ZIJ deden een^e slappen op goe geluk en stondun w e d n voo eene dcu, de n het hoo Igtbouw voerde doch al hune pogngen om d ze te openen wa en v ucateloos an deze zjle \ewaelt men ons n alle geval met meenje de graaf, laat ons den muur volden «y vnden gews nog een anderen ngang Ko daarop kwamen?j n eene openng de op eene rume bnnenplaats voerde Zj gngen er doorzagen zch ook her ndezelfde \erle genhed al de deuen der gebouwen de er op utkwamen warn stevg gesloten Ik gelo l vat dat den boe ons bj den neus clad heeft n heb grooten lust om t ug te keuen waarvan k gel omen ben momp"lde Karel Waarom zoo spoedg den moed op^e\ en? vemaande zjn Mend De arme pnestcr de zch her ve bergt s genoodzaakt de voorzu doen b j ken hoe hoog do \ h m n e e n de d e n s e a wefon te ^ c m ü e v n h e n do v^reenelv^d m e t el voll r d" w e ^o o g o n w o o J g e s v a n j c g o w e o ye b e l a g e n v u e u n t j,on \^ 30 heel b e t \ ±e n OP N fftï W ü l l ( [ h l v a n d u v e v ae te ve v en geen opech e \ umn_, k m e Tn t= OH bn]vcn, b j o ï est v ldo en eputehj vhcd tevens e^n Groote and a gehouden wod n \v" we bepalen 7u"en vv t we üs V m n g w en on te ï gemd de n clue I be t men o f oekomen va* n s " t De v o k s " «urng ï u moet C M U I ewuag^ n j u ao L f nen op de toekomst on^e n l u n n ^ b e w e s n g j zal de beslage ï v a d e anddg des tender k c t u en wnree dtetegenove gans n het nd op zoo plechtg een oogenjlk CT een ontelbaa getal o\ e tugde do nemes n m a n \ n Q"n^ch \ m cl e, u l l e g ï ï en bevr cntg \ omen De p cn ^e ot ocht de ulgemeenc landdag, IK schtteend \ laamsc avondfeest zullen eene heerljke bndzj de besl m ï de jesolnedens oaze lechtveedge bewegng WIJ yn d n ook u ï g c\ PI I_J L t onze v derandsche opoep doo on e lndsenooten als een man?al bexnt woord vvodcn en d t ahvo opr^ent VlamT> s den 0 Febuau a s m de oude ^cedest d jne e sovem gmg zal komen flpggen dat het on^ le pnvewetteljke v\l s one leuze tot waarhed te maken INUV V \D^RJ M I A Verschllj Neuws In den avond van zo ïdag jo ïgstledt ond C u r e s een h e n e brand utge b o r s e ten hovc \ a n de weduwe Coe, op de "v esten nhe H e t * uur \ j o t Soaan n de schun endeelue zch \> n mede aan de stallngen de op ko ^n tjd doo het vu u m e t g n s c h d e n oud vedt \eslond n II^L t u s heelt m m tgheds naatre_,elen tot n de gerngste bjzon ue e d te teffen wl hj n e t overvlen woruen IK otn overtugd dtl j al one bev e gngen ut een of anderen sluphotk adeslat^ Als hj ons genoegzaam op de proet gesteld heelt tn er zeker van s, dat wj geënt vjn deljke bedoel) ïgen koeste tn z l hy zeh wel verloonen Na weljks had hy ^eze vvoo tn gesproken toen aan de andee z j c v ï ut j a s p e m n n boeren cnt als ut > > go "etoo\erd zch an h n vertoonde Zet g" v, e l Laten u j voor^l g zjn waars>chm de zjn med^gezel fl ste end en \crzekeren j ons eerst jl het de gezochte s Mddele «jl \vas de m n nader gel omen en beschouwde hen met vorschenden blk Verlangt gj ets bur e s? vroe,; j T vvj ot en begon Albert Onze vv nen te vtrkooptn \olendelva ^ y hebben eene groote ^ s van naalden ga len band tn de ehjke»rt tn Her woont noe ee o vroaw noch een kletrnl er Gy moet v e de g nn V\ IJ zoeken OOK een pachte d e o»ehea nood o ht»l \ h a gj kont het parool \an\\ aar komt SU \an astl" Lalet V e ^ el nuj nlne ] ccn at k u heb laten v\ ad ten Komt bnnen sp k de pter terwjl j n u st ll n pn Dar no nt g j t h n et e e w a a t t vroeg Karel lathtnd ^een maar daar s et n aag naar mjne behuzng C lel mj slechts e volden JNa t lj hen een p r^enslal gebracht en h ) v " n de v m on m on 0 w ] t n m a l et v I o (ce t zch vvoa u t d e n t n n v e r s t n n d e n m s mot st l toebo o n m P I e l o _o kup r en w t d ouk spoedg mot g ï < r n nhoud n a s c h ccgd Ijjm l h s e b e L klee= ï h me b d ( k n e k vo t l e n g u o, ( n er oo 2 e s o no r u t, l b k e A S ïrjn n n oo 4 h o m m] ten en t n ^ \ e ed nn ) \ g"t u g I J P de p jo d t vl um n m, o ] E) h \\ j < n ) ad : d de m u J l en de 2 n ( en b a n j n tn un NVO^ s onbed hor Vlfons I n b oo le v n ueu el p bel e d e oo» n vo^ tn ztn c ^ \ ï one t! jk» loze v _, pededee len < I H te S> Ja ISS A chtba,! h er, Ik heb de ee UEJ mede te neo n dat k n de m s t nde kont t a» zng de k n d d t n u r voo de onens u de plaats Nan Nolksv *ogenn\ urdr^cr a veelden a a l ho] ende op de voe, < n c n v n ^n d e n teurden 0 ed m be > on v m c J r hv 70a l_v t e be on t t nea en d maa c lappejke vv ^tn de er mede vel m j n t l t n e n l de hngen, > t g o v no ïeke zak ^" nveed ^c n b e e d= \ t k e ïmg mjner bj 3nde e no gat t ïg VJLIO^S J \ A b S L \ S ST M K O I V > S p ac e en j de v ïsdene Nveek onuo, e v n den t»cht heelt de he^ ïluom o e stad > ^rlaten l o t ovt de oen a eenen ovejas gennkeld hj s n I t r to ae deur weder og\ ïg a lter zch "esloen hdd m m hj t e laoot t a z Ut o e t " n a a mm Nnjnt eeren k 7 voou^aa om u d^nvveg t^wj en, ze^je h j en \va n ctn Nvp bo\en j e b(oclets vol, Ion Op v e e I ende nnten ont e vlot er wa<= oo {tn een v o dge p nk ven n^ea de len p te telkc a te gt l oola le d e e o\t hetn \ aren t n eljk le ten zjlngs er smalle trap de zj hel n pa e o,el lommen Nvaren een k e ne eel vanon,eveet d^n eters ver kat v m n a n d e muren over hunne ^ansc e oppen kte vanboven tot teneaea met klene kas e l d kt ^aen De mebes hestonden uteen a m ^ed g leut kant eene tafel en een stoel H^t zal u hc neteer behageljk voor komen m]ne heeen bt^on de Date to n d e bede c m r tn verb as u deze zondtl n^e tel cnl tn "sant gj zjt n e t gt w on m 7d[\ eea s n ontvangen e v o ^er n a r e nstulotten hebben ons helaas r Ie keuze tnze Monncen geene Mjhtd gtl uen t) be\mhu h t u bet pa s dt vogels Du s nameljk de vrütsew d n t a t len n u het kloo ter v n e waa mjn bed staat hel jk de VI we ncm n d h?e aan de andec w e en j z n net zonder nut \ V ] at n t d o w «ue d l l n \ ze 3 n t planl j I U n t n? t e w ho em eljl k h t I P el s te t obsenat u m II z e n u all^ n lullg a I en men kan mj met t\c\ ll n V lar wat a u verzoeken n <X nee n N k hed wel s w a ctn stoel den v den ouj P de beeen aanbedt de anl^t kan naast m j op den land Mot H m I l j n t n Qor e f n t I o kon c N\ L t e ten j I o o I n n fh a d wacht! «I h< kend h e n on lnksj e sermon rnrng, en Nveschte hem ten goeden das \ \ atrschrjnl)k 7\ hrj te Ihtnra" of te DevKmode de kjns <fgow cht hpbbcn van den eersten tren en ddarmc n n D " = kko N c \I I o t Cl \ en w r lt ] f t I _, s gekonen, dat de v r n s u e de eese appel cens lul n^orkjtn ^thmmelpantesjn welke eene zee evge keelaandoeamg k mnen vp^ekk^n en VVPI hoof!~kel j \ kn! hoe^t sjn t wel de tdeen d< schlen der et tn af te nemen n het p a r 88b zjn er ut Antwerpen G o2s Belgsche ] mdvh nzes vertr jkken te welen 2 lot n a ISeu " jk IS ) n Ph r I o \ I I t S v e n k n 9 n u Nont n C n^f h \ e n s en?>3b n^ar andere ]>latsen t l w f mg s ec lter m*»a" op et ende van h p j r l S 8 8 Legonnen, nden zj voo^tg^at op denzelf len voet als nu s het te de ken d a t op h e t e m J e v n SS) het aantal utgewekenen veel loo er a l beloopen ** *a ml es laüdbou e r s, omtre t 400 pc ea l a h e t G o o t Hertagdom I \ e m b u r g n t de t r ïan t hoofd, z n donderdag op II nne e <*e ^ en n vt t ïjns he ^ e] l ct ut V A I I I n t o t Le t p t l r t I I CA I a, n a t n v o j r n b ^ z c h \ r o \ L Goeman n a a r de m s t n e re bede knderen aleen te hus, een k n a; e van I j lar e "en nder van eenge maanden, dat naast d e s o f n e n o leg l g r>oe h e t gekomen s NV pet men met doch toen Ie moeder t e s k w a m stond de v\ leg m vole vam Hrt " ]sto jnp~ n m 7] cl \ r t dat t r D v pt ede te hu a J n u n m utlun"e j tp toen zj har oede kndeen un^^deerd vonu De bnndenee weg ^erd cut=ng «teept en he vu r spoedg mtgedoold hopokfs ndag mogend s alher een gebouw, d ^ae de tot schuu aan d hovevn h t l etl rt kornet uten N^ j O) o ] l e e l n f t o dan k nnea nje sj r( en gr l H c l u x aan e l ztlto v^ j o l ^ ] oo l n te t \ ïg n n j da o n t vo r te stelten, een v oo u t r ïentmande len waa J J k n IK» de ee had te denen Van mjnen kant stel k u mjn vnend mjnheer den graaf L=>"" a x >oo" ^ e herna n de rater, dat 7jn ttes ue m e m onen t j J n e lud mag laten loorrp Daa om he ben wj e ook onjer aangenomt n namen ve bogen en het eenvoud g beroep nnn lane ^ o He r t M Pn den \no eu" e " evcnl I t v t r t l j L ï^eï rd? O ] ckt net vunt met de bo\ n n t ns^np vereengen wj te geljk de \^n t^ u^ keede emg anten T>at s nog beden ejker ej moet wel zeer gew htge ïelen t c t h t l hebben om zulk een beslut te nemen vv mt de gevaren de u dre gen z m t >»! ïh als men a n Ue evar^n denkt NetNv^r mjrp heeen, *a^r m^g men net <e veel aan denken G j hebt nog echt l m h n de adeen ( ] t oed ge aden pa e vvyzjndoor ze J Ie l PW pegredenen naa frankr^k t n u n v J n Ie emgranten de om t a dgheden de hen lot hun besluugevoerd hdden C j vv enscht de ha ve m ^ne ondersteunng j u vt nasponngen, hervatte de poter na het

2 uers Jan Vos, Manders, llerremans, en Van Hoydonck door brand verneld geworden Ken hoevekneon, n denst luj Jan Vos, wllende het \ ut: u! u>, w e r d e r g a a n oenen a r m verhrm, e v u "! g e m e e n t e ü a s h u :, L;bracht Ale> \val:"l?! > l j a : s v o r n u l d [;o\vo:\bn ; de p;n > er hebben se lr> moeten w a r k A om de nj ;len Ie g e b r > \ e n Ie r e d d a Men knt Ie o >:v vak d; r a m p n e l I>e schd!, v j ahnhjk, d a a r nlks de po d e r v l a m a n lo g e w o d e n, e n d e r h a l v e de oon<t van M" hrs verneld s Slee:ts een g e deelte Vs A L!nd DG Mjt k n a p e n w e l k e v a n A n t w e r p e n n den loop der maand November vertrokken zjn met de steamer «Samuel Tjssac waarop zj zch versteken hadden zender "veet van den kapten werden te Montevdo aan wal gezet en aangenomen door eene lefdadge dame welke lea verzorgde k t het schp, dat \erder op naar Rosana moest ^aren, temonte\deo terugkwam De goede vrouw heeft de Klene schelmen goed verzorgd, neuwe kleederen gegeven, on, O; 2 December heeft de kapten van de «Samuel Ty>ac > de knapen terug aan boord gehaald en bnnen ee nge dagen zullen zj her tp Antwerpen aanlanden BERIAREbj Dendermonde Dezer dagen zjn eenge nwoners onzer gemeente de slachtoffers geweest eener stoutmoedge aflruggelarj Ken man van ongeveer 2S a 30 jaar bood zch aan op het burcvl, zeggende dat hj een kontrulr was der accjnsen en hj vroeg of een veldwacher hem mocht vergezellen Zonder dat men den vreemdelng zjne paperen of bewjzen zjner bedenng vroeg zjnd men een veldwachter met hem m e Zj bezochten herbergen en wnkels, Bj velen maakte de kerel procesverbaal op voor het schenken van genever zonder patent, bj anderen voor het verkoopen van talnk voor gewchten en maten enz, de hj beweerde slecht te zjn Dt alles gebeurde n het bjzjn van deu veldwachter De kerel verbleef n onze gemeente gedurende ver dagen en werd door de schepenen, sekretars en gemeenteontvanger zeer wel ontlnald Gedurende den tjd gng hj met hen en hunne fam les jagen hj deed toeren mot kaarten en anders Hj trakteerde en werd getrakteerd net wjn Wnkelers en hebergers de zoo zj meenden, n het net zaten, konden nogtans nets doen dan met \ eel lof van hem spreken En waarom l Wel, de brave man was hen gaan gerust stellen met bjden eenen omöfr, bj den anderen om 0 fr, bj den anderen 30 tr te gaan vragen ton voordeele, zegde hj, der gemeentekas en zoo waren zj van alle moeljkheden ontslagen Kr zjn er zelfs de, door hem gedwongen, al hunne gewchten n den berput geworpen hebben Bj den gemeenteontvanger heeft hj zjn naam opgegeven : Van der Zande Dus hj gaf hun de\ pap n den mond, dat hj een bedreger was ROXïE Voorbjgangers hebben maandag morgend op den kosk ^an de wandelng den Bruel > een vermnkt ljk gevonden, t Was dat van een zekeren S, de zch zondag avond een pstoolschot n den mond had gelost De geburen hadden het schot gehoord zonder er acht op te nemen Het had gansch den rechterkant van het hoofd afgerukt S had sedert eengen tjd meermaals gesproken zch te zelfmoorden Hj was bjna onkenneljk toen hj gevonden werd Zjne kleederen hebben toegelaten te bestatgen we hj was S s um 70 jaren De ongelukkge was, zoo het schjnt, krankznng geworden Opoeteren (Lmburg), 26 Maart 88S Verleden jaar was mjne vrouw ljdend aan nnag^eer, verstoppng en gebrek aan eetlust Door het gebruk der Zwtsersche Pllen Oertzog aan fr 33 de doos, was zj al spoedg en ten volle genezen Inden soms nog voorteekens der zekte verschjnen neemt zj hare toevlucht tot hetzelfde geneesmddel, dat mmer met dczelfje snelhed ook werkt Vele pesonen mjner kenns gebruken uwe Pllen en bevnden er zch nsgeljks goed bj (Ilandteekon gewettgd; R BERGVUXS Aan M Pelern, apotekcr, 2, SchEdknaapstraat, Brussel Men heeft te Schaerbeek alweer een knd ontdekt, een verjarg mjsje dat n eenen kelder opgesloten en door zjne ouders op barbaarsehe aanhooren der mededeelng Ik ben er van harte gaarne toebered doch het zal eenc zware taak zjn De schrk heeft zch zoozeer van alle gemoederen meester gemaakt en er zjn zoovele treurge voorbeelden van verraad voorgekomen dat men zch zoo \ >or vrenden ah voor vreemden schulloudt Nochtans wl k doen wat k kan en terwjl k van mjae zjde zoek en nlchtngen nwn, kunt gj beden eveneens n uwe vermommng eenge \ertrouwde personen de k u aanwjzen zal bezoeken Daarna rekte hj den graaf Berclaux paper enpotlojj m*t de woorden Wees zoo goed de de namen der volgende personen op te schrjven tot we gj u zonder vrees wen Jen kunt Ik zal dan nog aan eder uwer een kaart geven de u bj hen ngang zal verleenen Nadat dt gedaan was gng hj voort : Zoo! thans zult gj goed doen van elkander te scheden om den omtrek te doorzoeken De eene sla de rchtng naar let Noorden en de andere naar het Oosten n, k zelf belast mj mat de landstreek n let Zuden Wj zullen alle dre nagenoeg twee dagen werk hebben en overmrgenop h"tzolfle uur verwacht ku wederom her Tegen den a v w l van den tweeden dag verscheen graaf ljrclaux voor let klooster en na zch vergewst te hebben dat er geen spon n de omtrek was stapte hj door het gat hetwelk hem reeis eenmaal tot ngang gedend had, n den tun Van d a r gng hj over de plaas den pardonstal bnnen waar hj op eene oude kst g,aj :t de vroeger tot het bewaren van de haver gedend had Kort daarna vershe! ook pater Vgnoron fwordt voortgezet) wjze mshandeld werd Toen de klene martelares ontdekt ^erd, was zj slechts met een hemdje gekleed, en haar lchaam droeg talrjke sporen van mshandelngen Stempels a Caoutchouc, ljzonder geschkt voor duvelehebher, matsclnppjen, handelshuzen, enz; enz,, m all vormen, zjn te verkrjgen ten l>u;:vl dezer op aan\ raag aan den prjs v,a \v fabrek Hen kan ook cjfers afzonderljk bekomen alsmede een volledg A B ( M A N De duwkater mag weten wat er met mjn scheermes gebeurt IK kan er geen stoppel mee afkrjgen Vtuw Beste man, hoe kunt ge toch klagen over uw scheermes let s het beste mes dat wj n hus hebben Ik schel er dageljks aardappelen mee! Wj mesnen onze lezers aandachtg te moeten maken op de LAKnxM\GV^UNcx, «In De Klok,» groote Markt, 58, Antwerpen Ze annonce, 4 bladzjde Burgerljke Stand Manneljk geslacht Vrouweljk» *** 3 2 OVERLIJDENS Karel Lodewjk Bourdaudhy, maanden, Vesten Anna Seghers, 3 dagen, Gaveland Lodewjk Van Esbroeck, 7 jaar, weduw van Alberlma Van Rees en Amelberga De Lee en Joanna Catharna De IlanJschutter hospt Mara Vrgna Noens, jaar, Klapperhoek Karel Lodewjk De Block, 23 maanden, Leurshoek Alfons Van Daele,23 maanden, Vesten Mara Cesarna Hoskens, 3 jaar, Leurshoek Jozef Van Vlerberghe, 2 m ; By], Mara Eloda Scheers maanden, Ilalfdrecf Phlomena De Rdder, 6 jaar, Elsestr M Leo Paulus Van der Vn, 20 j ; Esene, echtgenoot van dame Bertha Mara Hortenta (bels Catharna De Loos, 75 jaar, z b husvrouw van Domen Audenaert, Kasteeldreef Jan Vncent Vcrbraeken, 7 m; Klaasdekkerstraat Mara Isabella Weyn, 4 jaar, Krabhoekstraat Frans Josef Aloys De Soomer, 29 maanden Antwerpen Josef Scheers, 6 maanden, Leurshoek Mara JuslnaVan Meghem 4 maanden, Donkerstr " UBMBEXTE BKVJBREN Lusterrjk Concert door de Zang en Fanfarenmaatschappj KUNST & VREUGD, Dr LrnrN AANGLBODL^ op 29 en 30 Januar 889, om 6 2 u s a v IN HET LOKUL " DE ROOS " PROGPAMMY: :ru,, D I, Openngtuk: Le^jmrs de Solel, door de Fanfaren 2 c Is alas met wur, Lluchtljed, C T * 3 klvn plozntekoljus boort, \oordr P D W 4 T w e v n g ut Marmo Falïero van Dompct door L V & TH D J 5 Studenrc]grp, oorspronkeljk bljspel m eün bedrjf, door de Leden TWI DL DFIX Irma, la cnrjjette, polka\ oor 2 pstons, d^ Fanfar 2 Collecte Vruuwenname, klucluled door A V D L!3 Hot5<?Bftse, blj^p met zany m één bedr de Leden 4 Zoo knaap, zoo man! slotkoor, > n Openng der zalen : om 6 nre De Sekret;ns, De Voorztter, De Bestuurder, B VERMEULEN P VERHEBT L VERHEULEN Velng, Maandag 28Janvarj, on 9 ure voormddag, openbare Verkoopng ten huze van Seur De Moor, te Beveren, Vergemeet, tegen dadeljke betalng, van: Husmeubelen, hovenersgeref, hout, enz OPENBARE Moblare Verkoopng ten kasteele van M Talboom TE Ornnbnsdenst "<«> < BEYElthJX en CALLOO Aïot 5 December 888 Vertrek ut leeren om 0,35 ure s morgens en 2,J\ ure ^ :n onds Vertrek ut (alloo om 7,30 ure s morgends e n lu u j "~, \ o n d s De Omnbus zal vertrekken te Beveren ter herberg Dc Arend,, bj dheer J BaeyensDe X)s, overdo route aan de state en te Calloo ter herberg «Hel Bourgondsch krus» bj dheer D Van Iloorebeeck AANBEVELING VAN BEVERRN Van 8 tot 25 Januar 889 GKBOORTEXS : rj tug op 3 welen, 23 hennen en ba,«, ee :vogels E Een sehoonon en neuwen Bljart van Toulelmat volledge toebehoorten De koopen tot ten franks komptant te voldoen, voor degene daarboven wordt er tjd van betalng \erlecnd tot eersten Me 889, mts goede en tegenwoordge borg of medekooper Het rjc";;3,al "M den " dag om uur namddag vcrkoct worden HAASDONCK De Notars V A N D E P E R R E te Temsche, zal op verzoek van de heeren Rechter Afgevaardgde en Vereffenaars van M TALBOOM openharljk verkoopen: op Maandag 28 Jauar JS89, On 8 ure voormddag en des oods den volgenden dag, op het kasteel Talboom e Haasdonck A Al den Landbouwersalem, hofgeref en eengen husraad aldaar te bevnden en bestaande onder andere n : Volledg stelsel voor het kaasfabrkeeren, 2 landskarren, bascule van I000 klogrammen, rolblok, sljpsteenbeerbak endraagbakponp eene schoone engelsche ploeg met voorgespan en nlandsche ploeg, eene partj hoo, stroo, aardappels, mest, beet en wortels, drj hofbeelden, 2 zelen, emmers, geters, hofstoelen en hofbanken, koebakken, trog wn, en handwan, 2 eegden, Yorken en zakken, manden en korven, botermolen, verschedene partjen hede en boschgrond voor hoveners, bloemtrap, schoone neuwe broekassen met ramen, 3 kortewagens, 0 schoone laurerboomen, stoven, kachels, twee keukentafels, stoelen, botervat, melkkupen, keukengeref, bollantaarn, koper, tn en aardewerk, fournes, zaanpot, enz B Twee bedsteden, wollen matrassen, hoofdpeluwen en kussens, weg, t)ügts^egcl C Dertg aren Rachtng achtten aren wortels te velde D Beestaal : Den vermaarden Dthmche Sler Meadfwknff, voortkomende ut de beroemde stallen van graaf van Northumberland, geboren deno Me SS5 van Royal Nowöraa ( 2330 en Qn«en of themcdow door Fts llolad (X)3ü Een Paard, vjf schoone Melkkoeen, eene Vaars, twee vette Ossen, drj Runders drj geten I met larnassuur, schoon knder Ik ondergeteekende, woonachtg n den Bosch, rechtover * Den Borstel, > te Beveren heb de eer het publek ter kenns te brengen, dat k mj, te begnnen met Febraar aanstaande n eeneders gunst aanbeveel voor het snoeen der boomsn, aanleggen van broekassen, met één woord alles wat het bewerken der hoven betreft Ook moet k doen opmerken, dat met " Me aanstaande, mjne woonst veranderd en zal gevestgd zjn n het husne\ens dewed Smet Vjfstraten, alher BRONO VERMEULEN GEMEKNTE BEVERENWAAS Kampstrjd op het BILJART (CARAMBOLE) MET DE KEGELTJES, voor sleden en dorpen, ter estammet " Het Pavljoen, * bj Th Bcees, nan de State 0? ZONDAG 2 7 JAHUARl & ZOHDAG 3 FEBRUARI VOORUIT 40 FRANK, verdeeld n 5 prjzen en bestaande n : prjs, een dubbele cascette horloge, waarde ^0 franken 2 prjs, een wekker, waarde 9 franken 3» > geld, fr 5,00 4»» > 3,50 5«2, 5 0 Inleg fr 0,0 per sere van 5 stooten breeder bj omzendkaaeten beschreven GEMEENTE BEVEREXWAAS K a m p s t r j d OD h e t BILJART (,(XR Vl KOLK), MET DE KEGELTJES, van Zondag 3 tot 7 Februar 8S9, bj Lozs De Munck, VOOR STEDEN en DORPEN Voorut 40 franken verdeeld als volgt r prjs 4 fr 2" prjs 2 fr 3" prjs 9 fr j 4= prjs 5 fr Inleg fr 0,0 per sere van 5 stooten Fabrek van Schekundge Meststoffen van MM Terosln, Brart en C te Ba^eoup (Henegouwen) Gebreveteerde Fabrkate van gemengde en samenwerkende, drooce en gerrerene Meststoffen, waarut de volgende voordeden spruten : Kengalge samenstellng van al de deelen van het mest Gemakkeljke zaaïng met de hand of met den meststrooer Zekere evenredge verdeelng volgens de normale samenstellng der meststoffen Geljkvormg utwerksel op de gebeele oppervlakte van het veld en rrootere zekerhed De samengestelde meststoffen van MM Terceln Brart en ( ^ worden,>et eochlu wanneer ze nzakken bljven staan ; maarzo bljven altjd stofachtg Gewaarborgde gehalte ter ontledng gematgde prjzen gemak van betalng Vraagt prjs en stalen om u te overtugen van den goeden koop en van den echten staat der gemengde samenwerkende meststoffen Grondstoffen van Meststoffen Men adresseere zch aan MM Terosln Brart en C te Bascoup Men vraagt, werkzame Agenten voor den verhoop Voordeelfe vooncaarden Het werkhus gelast zcl met het voorschrjven van meststoften geschkt voor edere soort van plant en voor elke natuur van grond p Z S Z t 2 g" E> = " E? ï "" 2 ~ % = O 5N 2 % g 3 S 3 T: ö 2 Q Duvenprjskampen 889 Op Maandag 2? Aprl prjtkamp ut DOORNIJK, gegeven door de Maatschappj KFVDKACHT <k Hoop «gc\ebtgd bj Aug Buyt Krabhenhoek Voorut 75 lrank " jujs een Régulateur uüt slag, waarde 24 fr ; 2" IV 9;3«fr 7; 4ft 5 ~~D J DË COGK Oogmeester, Houtmarkt, St Nkolaas Te bekomen hj JAN VERMEIRENDE LANKOY, te Beveren, n de Statestr alle soorten van Verschen Vsch, zooals: Kabeljauwen, Schelvss:hen, Rog, Vloot, Tarbot, Eelbot, Zalm, Steur, Tongen Greten Pladjzen, Kreeften en alle andere soorten van RvervUch alsook beste Roggevellen, aan verschllge prjzen Voor de brouwers staal op aanvraag, alsook Versche Oesters, alle dagen n het groot en n het klen Te koop Een schoonen jongen Trekhond acht maanden oud, schoon gemaakt, strusch en sterk Te bevragen ten Bureele dezer Fabrek " VAN KUNSTBOTER XAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ BEHEERDER: H BECK te ENSIVAL (Belgë) OPGEPAST!!! VERZEKERING TEGEN DINBREKERS, BIJ MIDDEL VAN EEN ELEKTRIEKEN TOESTEL, waaraan deuren en vensters verbonden zjnengcene onderhoudskosten veroorzaakt De ondergeteekende heeft de eer zch aan te bevelen tot het plaatsen van gezegde Elektreke Toestellen, van welkers utwerksel men zch dageljks ten zjnen huze kan komen overtugen PRIJS Een elektrek toestel geplaatst aan ééns deur fr 2 4 Voor eder bjgevoegde deur of raam, fr 3 Kosten van plaatsen nbegrepen Waarborg 5 j a a r Boor spoedge bedenng en matge prjzen hoopt hj de gunst der belanghebbenden teverwerven H THIRON, Kzsteeldreef BEVEREN (Waas BERICHT Verwerj n alle kleuren der Kleedere en Meubels toffsn Bjzonder Zwart voor Rouw Verwen der Zyde op het Span aam Drukken op alle Stoffen met een of meer Kleuren In t neuw wasschen n t droog) van allo stoffen zooals Mans en Vrouwkostumen, ChMes, Handschoenen, Tapjten, Gordjjnen, Panaehen, enz Alle stoffen worden geverfd en g e w a s schen zonder los te doen ot te krmpen Goede en spoedge bedenng EENIG HLIS VOOR HET LVND VAN WAAS, BIJ THIENPONTVAN SGHOOTEN, Klene Peperstraat, N» 8, StNkolaas Bercht EDCARD VERUKIRENMARAS, Statestr, over de route, te Beveren, brengt het publek en zjne talrjke kalenten bekend, dat er bj hem dageljks te bekomen zjn alle soorten van Verschen Vsch, zooals : Rog, Vloot, Tongen, Terbot, Eelbot, Stuur, Zalm, enz, enz Door eene goede en prompte bedenng verhoop k eeneders gunst te verwerven Alle dagen Versche Oesters Elxr danvers Bjzondere gezondhedslkeur van enkel kruden en zaden saamgesteld en gedstlleerd 9 medalen op wereldtentoonstellngen Eeredploma op de gezondhedstentoonstellng van BoulogneopZee, voorgezeten door dheer Pasteur Groot ceredploma ter grand concours Brussel 888 Groot eeredploma ter gêzondhedsexhbton te Oostende Een enkel glas stlt de hevgste bukpjn Een derde lter aan een kramptrekkend paard of aan een zwellend runder opgegeven, redt deze onfaalbaar op mn dan dre mnuten tjds, zoools meer dan 500 gevallen, verleden jaar bestatgd, getugen Deze lkeur wordt verbrukt aan hot hof ran Z M de Konng van Belgë Deze gezondhedslkeur werd utgevonden n SGS en s vervaardgd door de heer E X d e BETJKELAER, Gebreveteerd Lkeurstoker, Antwerpen^ De stokerj van Elxr danvers vervaardgd alle bekende lkeuren, doch handelt slechts met hkeurbtcn en voortverkoopers, en bjgevolg aan zeer gematgde prjzen Alles per stoomtug gedstlleerd LEES HIER! In het lokaal» DE KLOK bj dheer A De Rycke Kloosterstraat te Be\eren, te begnnen van Djnsdag en volgendedagjen, utstallng van schoone Meubelen, gewone Stoelen, Spegels, Tapjten, enz, enz KOfüT Z!EH EB OORDEELT! VRIJEN INGANG Van Djnsdng en volgende dagen, waarborg en vaste prys

3 Leest! Leest! Opgelet! Wlt (Tj d;m ro*bf*rr">k = naar HUIS PIERRE Eammenstraat 9092 Sleutelstraat 46, 48, 50, ANT^WERPEN Depostars en Gonsgnatars Artk:on n Glas en xrstaal Ysdlxxnleu, ordnaten, vheuvan!:, leuwla^u, qujuet^lax, rujg;etj>;l! abatfturs, contuurglazen, wnkellessdfu, apoïlékrïlsclcn, karalïet en lkmrllcssclen, ellen, reslepen ea gebloemde pnten, kappers en berglazen, genewt]auk<>n> Tegenv^oordg Tentoon en Tekoopstellng Bjzondere keus van krstale roomers en berglazen Champagne en andere soorten van wjnroomers, Ikeurroomers, erstaten en half crstalen karaflen, ole en azjnstelsels, lkeurstelsels, karaffen voor lavabos, porteskaraïen dcssertteüooren, toertschotels, rnesle^gers, zout, peper en notaarserveen, ppegpls, vogelfontenen, glazen en crstalen anpuekens, kandelaars en Ijlch n, pazn p:u;u en IKI^^UIZOH voor deuren en kmlerflesschen met toebehoortens Seloone artkels n <] ; far;:e, al,: Inkput n, egurpotten, tabakpottèn, eachepots, bloempotten en vazen en luedaü Tcve Vrouw en alle anler beelden, Chrtuslclrl cylnders en sokkels reene chenlle, n:t n alle s Kw:kw roede, blauwe e Ytjrkoop n t groot en Tn hetzelfde In geus en mekjs Men erkno] komfouv van alle de NIEUWÏGHEDn YOOR DE WINTER Belangrjke en zeer Voordeelge Affare n zjde, klen ts van Kala^yU eu nodekorv leeren seho>lkassen >or jon Pelucha, Velours, Bffjn kranen, rdraad nk, s >< la Neuwgheden a Psltsrjsn, Aberdaan, Stokvsch, Droogen en Pekelharng Te bekomen GEZONDHÊIDSPILLEN Zandstraal, Moletberr, alle soorten \an MECDELEN" zooals: Stoelen, tafels, kleer en anjere kassen, kolles, houten en jzeren hedens, ressorts voor houten en jzeren beddens, houten en jzeren wegen, rolwagens en meer andere gereljke Meubels, alsook verschllge soorten van borstels Maagversterkende Standaert Deze Pllen ba vatten net eeno maera[e zelfstandghed zj zjn ut nets anders sanengoslul dan ut uttreksels van Ie zuverste jbntsoflen ; wer tegen wo :!r ï n t lchaam van den nensch ^een,rns teweeg kan brengen Hun _: ht geen bjzonderen ]eltfeïej, en L;,, ; ;, bïj voorkeur net eene goede maaltjd, nemen Zj smelten n de maag, maken uu mees"r van alle nuttge vocht_n de yj afdrjven, en laten eenen vrjen wep; tot he verspreden van al de ApotheekDrogerj AUGUST JASPERS, Kloosters!mal, BE VEREN Waas Bjzondere remede tegen taadpyn: zenuwkoortsen, ma&gpjn, vallngen, bevrozene handen en voeten, zütgen brand, lnawater tegen het utvallen van het haar, rhumatsma, asthma, boterkleursel en botertreasol Verlers nog zjn n voornoem te Apotheek; ïjorsbels zaemlajpsn, sponzen, tjüstzeet53n, marss9ll3 zesp, l:ja kurïtsn, oljfole, qauïpatoa, en osssvosols alle fjne specerjen, eacao en el;eolat: breakbandsn, enz KuIen voor Tonnen van S tot fr\ grondstojien eener goede voedng Algemeene depot : bj Honoré Standaert, Apotheker, Steenstraat, 5 te Ilntfge en bj alle apothekers Te bekomen Twee welgelegen KOOLMAG AZUXKX te VoorSeresa, nadere,nlchtngen zeh te bevragen bj Frans In de Zaal, Bercht aan de Brouwers Tonnen, Halftcnnen en S t a a n d e r s, zjn ten allen ljdt te bekomen bj F(ANS DE DFCKl^R, Herberger en Kuper, te llrveren (Wans,) Vergemeet Ook nog s er bj hem te verkrjgen alle soorten van schoon gekloven Eken H o u t, zeer denstg vuor Kupers Door :jr:e goede waren en zemaghed mjner prjzen, verhoop k eeneders gunst te verwerven vergrootng :> Jupons, Jerseys, Pegnors, enz, enz vjor de akenvakken en van de gemaakte en op ma;t te maken Klsedngtuüen, voor Heeron, Jongeleden, en Knderen S p e c a l t e t van Lakenstoffen, rjke Neuwgheden voor Overfrakkan Bosken en Costumen V J J Beze met aandacht, de utstallngen, alle art zjn geteckend, zoodat eeneder n slaat s, rekenng te houden van de ter >jke en oprechte voordeden, de het H ü l S P I E R R E aanbed Ifet jvrsnrrcl Vaamsrh en Fransrh sprekende, s steeds bered, met de hleesl leedhed a!le nl^tlale,) Ie feven Bjzondere Voordeelen van de PLOEGEN VAN HET HUIS RUD SACK Deze ploegen zjn he eenvudg heel sterk, en nochtans heel lcht n let g e b r u k, met recht wden " " v,hnaakstc daarstellen w a t van een l a n J b o u w w e r k t u g k a n verescht Daar de lang grond de Ie beplugen valt eerst half afgesneden en omtmvorpen m r d t en dan h e t amete,e_ogereden «n er N U T wordt g e w o : p n, s ] r l b,\ver!;en heul gemakkeljk, en 2 paarden ducn meel en net mnder moete dan dr;e met de n:;e p,cg Aervaardp! n jzer, met alle werkende deelen \ a n het beste staal, zjn ze zóó ngercht dat als na \ M n \ v r U n " " ^ ^ """ ="Jen hebben, men déés, met klenen kost, k a n a f Deze deehn zjn altjd bj den Agent verkrjgbaar omnm" """ " """" " " " " " " " " " ^ ^ ^ «S ^n voor alles denen en s n 2, A n t w e r p 33 Bjzondere keus van gemaakt Kndergoed Wtte Goadaren en Flanellen, gemaakte KmderklssclGrsn n Jerseys troote keus van Foulards, Cravatten en Wtte Collea Trouw,", bed e lng Vaste Prjzen Aanmerkeljke Te huren BERICHT! Kaasru, Boas, Rotondes, enz BIJ F JAXSSENSYETILEXT, Vraeanssïraat, n 4, ts Bsveren Versehen lljlandehen PskeUarng en Landorum; alsook alle soortcn van Fruten Voordeeügsts prjzen n t QHOOT In den Tweelng DE BOCKPLASMANS, en Zuvere Pllen, Ncuwo weefsels I Ï O O g S t e e n l a a t s t e Neuwgheden voor wnter tolet voor Dames en Knderen, Eïa,nt3ls, Co bj MertensVan Meervenne, ADOUIIH DK KYCKEHAGEXS, «In De Klok,te BeyerenWaas, maakt bet geëerd publek bekend dat hj vertegenwoordger s voor den verkoop van den CIMENT PORTLAND van het fabrek Nel en Rupel Deze cnents bj hem altjd verkrjgbaar ten zjnen huze aan gerngen prjs, alsook rechtstreeks ut het fabrek volgens de hoeveelhed Hj levert benevens ("tnent alle ordnare en andere BOUWSTOFFEN, enz en Fantasa wollen stoffan Hjko Neuwgheden n LakenstoÏJn, Loure, enz, voor Dames Confecten ptrol FLORENT MEEÜS wsselaget, Keyle A en>rs!raol, X ^G, A ntwerpen Gelast zrh mot letkoopen en verknopen van openbare Fondsen, alsook net de utuolalng der coupons Prompte bedenng Goede Condtën V lve "" " " ^"deel n bestaat ze te gebruken, worden er bjna n Engeland, Dutschland re meer gebezgd Iymzvórkr;;"kar " " ^ ^ " * e n e n n Sack, norseh en Snjmachenen, enz van het hus Bjzonder en eeng Agent voor de gemeenten LOUIS VERGAUWEN, BEVEREN (Waas) Prjsljsten en alle nlchtngen bj dan agent, op esrste aanvraag He KaIastrab alueclng BeverenWaas, bevatten Ie de Kantons Beveren, StGlls Waas en Temsche net nbegrepen de gemeenten Kemseke, SPau\vels Stekene en Thelrode, s overgebracht v;m Beeren naar SNkülaas, CASÏXOSTRAAT N 5 De Lntlïteler ran hel Kadaster, E D E R A E D T Wekeljks sprekeljk te Beveren, den Zondag en Dnsdag voormddag, bj den heer Joseph Semvs, KasteeUreef, lslannel «S GuUlanme Tabletten voorde Borst VAN TOLUBALSEM lkkkii) DOOK Honoré STANDAKRT, APOTIIKKFR S T E E N S T R A A T, SI, B R U G G E (jet beste geneesmddel tegen verkoudheden Jongzekle), en keelzekten Deze Tabletten van zee aangenamen smaak genezen met zekerhed alle de borslzeken, z nals verkoudheden, knkhoest, longzekten, keelzeken, enz Zj vergemakkeljken het utbrengen desljmen, en naen e\\:n hoest weg De pers non de dkwjls aan den adem gepakt zjn vnden de gv,o;s!e hulp n deze lableten, twee 0 dr;j tabletten herstellen hem aanstonds den nem Mner on la=3 Tabletten te gebruken : \:A:>I eeno vo;a>>u;hod Mat men \ a n u u r tot u u r eene Tnhlte,n (!; m o a j smelten, v a n len tot twaalf d a a g s ; n d e n d e hoest e r g s m a g men er tol Lwag aags n e m e n r r ; u s : \n,~,o P E R DOOS Dqft dj IIUXOHÉ SJAXDM;IIT, Apot!e?;er, Sloeaaïraat 5, Brugge Ook verkrjgbaar bj \\< August Jaspers Apotheker, KJosersraal, e I!everen\\aa,s Ut oorzaak van vertrek HEMRY Te huren terstond Een HUIS gedegen te Burght, tegenover let gemeentenlus u^nscr voor bakkerj, "wnfcel of hertsrg", met uvmen oven, stal, twee beneden plaatsen, drj boven plaatsen, ukuren kelder Zch te bevragen bj W F \an Mgom Ineéne 20, Fa3 dv l ; 3ruxel3s r In Bclgque I)S IA MAISON C Denaffe, de Cargnan, (Ardennes) Spécalté de groncs fourragères epmvss e! de melanges pour peaex lemporares el pcrmanenles Seal vnaso g De Gezusters BASTELULR, te Mols^e aan de Groole Baan hebben üe eer het puhlek kenaar t> maken, dat zj zch gelasten me, het vervaardgen van alle KREIWKRK op rond en lang machen, zooals : Koussens, OnJerltoeken Ljfrokken, Vrouwrokken, KKlekleeduren, en ;l wat het Brewerk betreft, n alle verschïlge modellen volgens keus (tok verkoopvan N a a enbremachenen, aan fabrekprjs, met het aanleeren derelve Door hunne getrouwe en spoedge bedenng en gernge prjzen, verhopen zj de gunst van eeneder te verwerven Ell egge het voorts la ae BERICHT BERTHIEBT r >< d p l O m é AUGUST VAN DEN HENlENHEYNDRIKX Bosstraat, Beveren Mankt let geëerd publek bekend dat er bj hem ten allen tjde kwaltet van MARIMONTSCHE KOLEN" te bekomen zjn Door de getrouwhed zjner bedenng en de matghed zjner prjzen verhoopt hj eeneders gunst e werverven ntssnntsur faelure üetè e el la ral^r <djueale lc Fle ers et darhrrs v,,:,i : e s enees Arbns ralers el nrrer,> Spécal:! dcgrnts de,jelleraees d grand rende,n:,l en pads el ö, grand, rh\se ^"e,]nr:ne KNuIlAIS, lallilms AGUICOIES EAUDANVERS utgevdoor Aug De Marba!x Anlcerptn I Het GEZONDST E, het VERl FRISSCHENUSTE aller rcukwaren, dat edereen behaagd O Is door alle DOCTOREN aan bevolen, tegen Hoofdpjn,maar vooral geschkt voor Z I E K E K A MERS te verfrsfchen :nvo franco rjn Catalogues sw demande aftranche W K v: üjlt! 30lfalv; rshn"hvvv f ^ l Clean bgter geur Toor zakdoek n den aomer en voor bals n de wnter Verkrjgbaar tsn burssle dezer: Blazoens voor dsn Krusboog TE KOOP Een sehoone en welgemaakle T I L B U R Y zoo c:oed als neuw Ze te bevragen op t bureel van dees blad Te lekonen alle S rten van Znn, Azjn, gebranden v>lj, K!u m"[\v:nn n t errt en n t kln, a a n zeer yenrüg przen C A e a d e n & o o m V a n ds V y v e r, Zandstraal, BEVKRIJN, LEES HIE na; >eet langen tjd heeft gezocht om een ten ende alle >rverpen te herstel kerend mddel gevcn I en ^"bkcu als I)e C m e : t C thscyes,,ti:i lv verkrïbar n 3 f r Groot g VAN HOEDEN IN BEDRIJ FRANKEN WOLSTPAAT 22, Hoek der L Vroawstmal ANTWERPEN Overgroote keus van Mans, J o n g e n s en Knderhoeden Al de hoeden aan DM! FRANKEM Gecn verschllenie prjzen

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ",,'" 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,... " r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,." :~.

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ,,' 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,...  r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,. :~. '-I.1l! ri,., 11 '".. ",,'" '... ' \\..,,-...:,...'~:I '--l_.c; :~., r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~....l...-,." 1----_..._.,' _r-..."..~"l '..:Jiz.~.I,.:: '-....,;=0',~,... ". ol' ',,,j'i!'jt"";'; --- -

Nadere informatie

Sporikronijkr. aan don prijs van 1778 fr. De beste op dit oogenbtlk, voor prijs en welke U toelaat eene aanzienlijke

Sporikronijkr. aan don prijs van 1778 fr. De beste op dit oogenbtlk, voor prijs en welke U toelaat eene aanzienlijke î «t Getrouwe MaWegfcei»» 33 Sept, 19à4. VfcÉK "KLA>SsUri» : DUVENNEU Of< ONZE KAMriQENEXDAQ 26 OCTOBER W34 stell veel GROOTE KAMPOENEN huboe duiv tec.toon schk on» e boa. voor e Jonge duif. 1. APOTHEEK

Nadere informatie

Het Nieuws van den Dag.

Het Nieuws van den Dag. Het Nieuws van den Dag. DRECTE EN BEDACTB: ABONNEMENT FEB DRE HAANDEN: foor Amsterdam /2.20; buiten Amsterdam 2,891 Afzonderlijke No», ö (Jent. H. Z. VOORBURGWAL jr. 187, AMSTERDAM. Telephoon: Uur. en

Nadere informatie

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Zwart op wit - Janique Vanderstocken 2 Referentiewoorden 1. ik 5 2. lat 13 3. map 25 4. lees 37 5. raam 51 6. pen 65 7. gom 79 8. vier 93 9. doos

Nadere informatie

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online

Prima milieurapport. Carnavalswebsite. online nformatekrant van de stad Aalst - 23e jaargang - januar /2 2011 Carnavalswebste onlne Dt jaar veren we Aalst Carnaval van 6 tot 8 maart. Voor de carnavalsedte van Denderend Aalst s het dus nog een beetje

Nadere informatie

Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H

Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK. BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM. WEST-VLAAHDa::R~H Lu.stig --V-01kje :1.(> NIEUWE BL0EMEN DERDE DRUK BR0r:D~RS HARISTEH PITTHEM WEST-VLAAHDa::R~H Laxistig. ~u.stig Nrcoliti "'V'"o1kje e :1.0 11 NIEUWE I gi 11 BL0EMEN eæ al DERDE DRUK BR0fDfRS t1arist~n

Nadere informatie

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00 11 JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988 Prijs FI 2,00 REDACTIONEEL Werelddierendag 'Allicht' iseenuitgave van de stichting Allicht. Deze zet zich in voor eendemocratisch, mens- enmilieuvriendelijk energiebeleid.

Nadere informatie

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt

Afsluiter Week van de Smaak 21 november 2010. Aalst, Stad van de Smaak. Colofon. Gratis controle bandenspanning op 23 oktober op de Houtmarkt Aalst, Stad van de Smaak nformatekrant van de stad Aalst - 22e jaargang - oktober /1 2010 Grats controle bandenspannng op 23 oktober op de Houtmarkt Maar lefst 85% van de Vlamngen rjdt rond met een fouteve

Nadere informatie

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA

HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER H ET T U R B IN E DUBBEL-SCHROEFSTOOM SCH IP P A T R IA P A T R I A» N U M M E R le JAARGANG Bij dit nummer behooreu twee losse teekeningen 5 DECEMBER 1919 No. 21 HET SCHIP. VEERTIENDAAGSCH BLAD VOOR SCHEEPSBOUW EN SCHEEPVAART TEV EN S ORGAAN DER VEREENIGING

Nadere informatie

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen.

O f gaan der Belgische Werkliedenpartij. Verschijnende alle dagen. " *! 3T - ~ **, 58 prijs per nummer: voor België 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen Telefoon : Redactie 247 - Administratie 2845 Zaterdaf3 28 Februari 1914 Dmktter-Uitgeeleter Sam: Maatschappij

Nadere informatie

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren

AVELGEM. i n f o. In deze info: Terugblik op de zomer Koninklijke Harmonie viert 140-jarig bestaan Klimaatwijken Sociale toelagen voor senioren In deze nfo: Terugblk op de zomer Konnkljke Harmone vert 140-jarg bestaan Klmaatwjken Socale toelagen voor senoren AVELGEM n f o Gemeenteljk nformateblad - 28 ste jaargang - nr. 3 - september 2010 - www.avelgem.be

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV.

CRA PROJEKTHULP. 2 e ja.argang ni'.. 1 jtuü / j1ül 19B3 PV. \,' I 1 N H lj D 1. Voorwoord bu deze nieuwsbrief. 2. Een brief van Edit.h. 3. Hezcek van Edith Nieman aan Nederland. I.. I Buen provecho I,Smakelijk eten I 5. Ingezonden tekening. 6. Een bevalling op

Nadere informatie

DIEV ET MON DRÜIT. Veldmaarschalk Smuts, die hedenochtend op het vliegveld Valkenburg

DIEV ET MON DRÜIT. Veldmaarschalk Smuts, die hedenochtend op het vliegveld Valkenburg zou biyft E of ln door ongetwyfpld WcstEuropeesch aldus Gemetegiro 102 e JAARGANG No 33334 *** HOOFDKANTOOR: NZ VOORBURGWAL 6573 AMSTERDAM Telefoon 46878 (5, lijn) BJKANTOREN: 'sgravhage, Stationsweg 10,

Nadere informatie

VAN. SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917.

VAN. SdHIEDAM.,.. ,,-'1,....;;,... UITGAVE 1917. :r ADRESBOEK 6; VAN SdHIEDAM.,.. "",,-'1""""",.."..;;,... UITGAVE 1917. SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAl 'l's. INHOUDSOPGA VE, in a lphabetisch e orde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. Aan de Hoofdstukken voorafgaande

Nadere informatie

Kun je nog zingen zing dan mee

Kun je nog zingen zing dan mee Kun je nog zingen zing dan mee 100 algemeen bekende schoolliederen J. Veldkamp en K. de Boer bron. 100 algemeen bekende schoolliederen. P. Noordhoff, Groningen 1911 (derde druk) Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

tla NIEUW- EN VERBOUW TWEEDE KAMER DER ST.ATEN-GENERAAL PriJS f. 19,00 echmscbe Un1VElrs1te1t Eindhoven

tla NIEUW- EN VERBOUW TWEEDE KAMER DER ST.ATEN-GENERAAL PriJS f. 19,00 echmscbe Un1VElrs1te1t Eindhoven tla echmscbe Un1VElrs1te1t Eindhoven NEUW- EN VERBOUW TWEEDE KAMER DER ST.ATEN-GENERAAL 1 PriJS f. 19,00 0 VOORWOORD Door de grote hoeveelheid aan materiaal was het noodzakelijk dit jaar het collegedictaat

Nadere informatie

R & TIIESINGER. E SS Maandeliik Nieuwsblad voor Gannerwolde Thesinge en omstreken. 'Waar kan ik mijn stempeltje krijgen. b er

R & TIIESINGER. E SS Maandeliik Nieuwsblad voor Gannerwolde Thesinge en omstreken. 'Waar kan ik mijn stempeltje krijgen. b er R & TIIESINGER E SS Maandeliik Nieuwsblad voor Gannerwolde Thesinge en omstreken 'Waar kan ik mijn stempeltje krijgen ' was een vraag, die je op 16 en 23 augustus in Thesinge en Garm erwolde vele malen

Nadere informatie

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W.

RBOR. Presented to the. LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO AUER JOHN W. MHBBBBMMBM RBOR Presented to the LIBRARYö/f/ze UNIVERSITY OF TORONTO by JOHN W. AUER KLAASJE ZEVENSTER. Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/klaasjezevenster05lenn

Nadere informatie

editur-iaal EXA -!?!... MANNEKE, VOLGENDE KEER GA IK MEE. INSCHRIJVEN tn EN INSCHRI~VINGEN At a te het LJa1'C:

editur-iaal EXA -!?!... MANNEKE, VOLGENDE KEER GA IK MEE. INSCHRIJVEN tn EN INSCHRI~VINGEN At a te het LJa1'C: VEERTI.NDAAO. TI4D.CHRIFT v.u. rn. rneou5 a. ven evenslroet 20 3000 leuven editur-iaal 4AAROANO 4 NR.13 6 rnaart 1978 REDAKTIE & ADMINI.TRATIII: :>~u;; - t.. VAII EVENSJRMT 20 3000 LE~I tel.016/22.44.38

Nadere informatie

,cu.sussen worden begonnen. De beide cursussen technisch Engels zullen worden voortgezet.

,cu.sussen worden begonnen. De beide cursussen technisch Engels zullen worden voortgezet. gechonken gniletsgnaleb het volgende jar ' de CJrsisten: Bovenste rij, van links naar rech\s, de heren Zeegers (samperij), v. d. Spek (huisvesting), Visser (controle), Bredeveld (cons!r.bureau), G. Kok

Nadere informatie

ra e Ie nsis an zon er VI

ra e Ie nsis an zon er VI Uitgege en door de vz Liberaal laams erbono, St'chting A. anderpoorten,hoofdredacteur en verantwoordelijke uitgever.piet Van Brabant. Zeelaan 124, 8670 Koksijde Administratie: de heer Stiel jens. Liberatar.

Nadere informatie

Bijenteelt ) lilij'nu uis. WAC'NT~e'N. 5 ~ecember... 'Jk ~ou ~o. 'lq)' ID)~~~H~~ -------" graag op. voor " \ Tel. 2863 ..., ... EN VOOR MIJN VROUW:

Bijenteelt ) lilij'nu uis. WAC'NT~e'N. 5 ~ecember... 'Jk ~ou ~o. 'lq)' ID)~~~H~~ ------- graag op. voor  \ Tel. 2863 ..., ... EN VOOR MIJN VROUW: ............, voor " \ Bijenteelt ) -------",. /./ / / 'Jk ~ou ~o graag op 5 ~ecember... Een observatiekast, waarin ik het lev en der bijen en hun taal van dichtbij kan bestuderen, met handleiding. 2-raams,

Nadere informatie

11 - Zesde jaargang 15 JUNI 1951 * PERSONEELS- EN VOORLICHTINGSORGAAN VAN DE N. V. KONIN'KLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ

11 - Zesde jaargang 15 JUNI 1951 * PERSONEELS- EN VOORLICHTINGSORGAAN VAN DE N. V. KONIN'KLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ II i 1 1 ta tal No. 11 - Zesde jaargang 15 JUNI 1951 * PERSONEELS- EN VOORLICHTINGSORGAAN VAN DE N. V. KONIN'KLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ M A AT S C H A P P IJ C H A R T E R T N A N C Y M L L E R" THA.NS

Nadere informatie

Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9

Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9 kapitein CD ~ o 1 : P),. 0 - Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9 F ylt74#p r' FG 'TGa~~ ERGE EXCELLS;O Publieke Vijand Nr 1 DUBBEL SPEL Charley Dave had zich net aangekleed in de vuile, donkere kamer

Nadere informatie

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be

Bouwen en verbouwen. confederatiebouw.be - ikzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen en verbouwen confederatebouw.be - kzoekeenvakman.be - openwervendag.be Bouwen zt n ons DNA Dat merkt u net alleen aan onze servce Om als bouwondernemer opdrachten bnnen te halen, moet u weten welke

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus Studententijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking mei BSG, Studiekring Vrij Onderzoek en Dienst Kuituur - 11de jaargang - nummer 6-22 december 1993- V erb o fsta d t op d e V.U.B.

Nadere informatie

Sanne Brun. Julia Voermans Simeon Vonk. Pieta Vis Jasper Oostveen. Matthijs Klaver Chiho Yip Nini Zheng. Sanne Brun. kmkcommunicatie @gmail.

Sanne Brun. Julia Voermans Simeon Vonk. Pieta Vis Jasper Oostveen. Matthijs Klaver Chiho Yip Nini Zheng. Sanne Brun. kmkcommunicatie @gmail. met Lees i n d eze KM K al l es over: Chinese geluksgetallen Interview met de oprichter van CHINESEONLINE! " zo ben je een goede masterstudent" - Door Lisa van Baar Chiang Kai-shek in een Korreltje Zout

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK KITLV. Hl «

BIBLIOTHEEK KITLV. Hl « r; i BIBLIOTHEEK KITLV Hl «8 'O) ... A

Nadere informatie