1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde."

Transcriptie

1 VERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS LEEUWARDEN EN OMSTREKEN MARG. DE HEERSTRAAT 2, 8921 AK LEEUWARDEN POSTBUS 1090, 8900 CB LEEUWARDEN TEL.: FAX.: GMR GMR VERSLAG De verkiezingscommissie komt voor de vergadering samen en telt het aantal stemmen. Het nieuwe lid voor de oudergeleding van de GMR wordt daarna bekend gemaakt. Er zijn 3 kandidaten aanwezig en de voorzitter van MR van de Koningin Beatrixschool. Later komt ook de vierde kandidaat. Gerard de Jong is gekozen tot nieuw lid van de oudergeleding van de GMR. Gerard de Jong is bekend met de oude GMR structuur. Hij is als ouder van Boyen (7) en Wilt (5) betrokken bij de Koningin Beatrixschool als lid van de MR en ouderraad. De overige kandidaten blijven op de reservelijst staan en zullen worden benaderd voor de eerst volgende verkiezingen, omstreeks juni Op dat moment treden er 4 GMR leden af, waarvan 2 ouders. Hierna de GMR-vergadering Datum 6 november 2013 Locatie Margaretha de Heerstraat 2 Tijd Aanwezig Afwezig Voorzitter Notulist uur Ivo Krikke, Amir Amini, Sander Torensma, Anneke Hoogeveen, Mascha Kattouw, Marlies ten Wolde, Joffra v.d. Velde, Miranda Koopmans, Henry Koenhen, Gerard de Jong, Hans Greidanus en Evelien de Jong Dukke Turkstra, Daniëlle Hazelaar Ivo Krikke Evelien de Jong 1. Opening De voorzitter opent de vergadering. Gerard de Jong wordt van harte welkom geheten als nieuw lid van de GMR. We doen een voorstelronde. 2. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Notulen 25 september 2013 De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. N.a.v.: Vensters PO? Digitale verantwoording van wat de school doet. Wordt 11 november gelanceerd. DUO heeft de gegevens van PCBO Boarnsterhim nog niet overgezet naar PCBO Leeuwarden e.o., in december wordt dit alsnog geregeld. Op de website komt wel een vermelding dat door hun fout geen juiste gegevens worden gepubliceerd.

2 Pagina 2 van GMR notulen IKC? Integraal Kindcentrum. Passend Onderwijs Ivo heeft zichzelf kandidaat gesteld voor de OPR. De MR-en krijgen nog informatie. Urenregistratie bij de rondvraag. Inventariseren MR - cursus - bij de rondvraag. 4. Mededelingen / actualiteiten High Performance / Studiereis directie Vorig jaar gestart met scholing directeuren en directies, dit jaar gaat zich dat vertalen naar de leerkrachten. In oktober is er een conferentie geweest in de Beurs van Berlage en hebben de directeuren een masterclass van Marzano gevolgd. Een stuk zelfreflectie kwam daar aan bod: openheid in het team, naar elkaar kunnen kijken, van elkaar kunnen leren. Op 23 januari komt er een learning fair, daar laten we zien wat we hebben geleerd en hoe we dat gaan vertalen naar de scholen. Bestuur en GMR kunnen hierbij aanschuiven. Ook in het najaar van 2014 komt er weer een learning fair. Canadareis: De CAO 2013 is op een onderdeel aangepast en er is geld beschikbaar van het Ministerie alleen voor het professionaliseren directeuren. Dit geoormerkte geld wordt gebruikt voor deze reis. We gaan scholen bezoeken, met andere mensen in gesprek, congressen bezoeken. Het heeft een hoogwaardig gehalte. Verder staan er workshops op het programma, prima passen in het traject van High performance. We laten ons inspireren. We gaan er doelgericht heen, iedereen is nu met een huiswerkopdracht bezig. Er zijn mensen uit verschillende landen aanwezig. Een aantal GMR-leden geven aan gefascineerd te zijn over het onderwijs in Finland. Q3 rapportage (beknopt) Keimpe en Hans zitten in een gesprekscyclus met de directeuren en IB-ers om de Q3 rapportage, de nulmeting, te bespreken. De eigen scores afzetten tegen gemiddelden en kijken of alles inderdaad zo is zoals in de rapportage wordt aangegeven. Donderdag 14 november is er weer een coalitieochtend van directeuren en IB-ers. Leerlingtelling 1 oktober 2013 We hebben 11 leerlingen meer dan vorige jaar op 1 oktober. Een lichte groei. Proloog heeft 92 leerlingen minder. De Bisschop Möllerstichting groeit meer. Een overzicht van de bekostiging, door het FPE model is er een vereffening. Elke leerkracht kost evenveel. Mooi resultaat, geen risico s, wel een aantal fluctuaties. In B him is de krimp wel een reden tot zorg. Klaverblad valt onder de JWF. Profiteren van de advertorials? Hans denkt van wel, de scholen zijn zeker in beweging. Er is samenwerking met de partners kinderopvang. Ook de eigen PR van de scholen is verbeterd. Iedereen heeft nu een folder. PR is ook face to face, ouders die er onderling over praten. En ook de website ook belangrijk, als alle benodigde informatie er maar op staat. 5. ARBO / Verzuim Afgelopen jaar geconfronteerd met een aantal ernstige ziektegevallen. Per 1 januari 2013 aangesloten bij een nieuwe arbodienst Mens en Werk. We maken gebruik van een arbeidsdeskundige en een bedrijfsarts. We zien een dalende trend in het verzuim. We worden bewuster van verzuim, de directeur bepaald of er wel of niet een oproep moet komen voor de bedrijfsarts. Van hieruit positieve ervaringen. Afgelopen jaar ook van een aantal mensen afscheid genomen door middel van een outplacementtraject. Hierbij wordt zorgvuldig gekeken wat in de toekomst nog wel mogelijk is voor de persoon in kwestie en worden door dit traject ondersteund.

3 Pagina 3 van GMR notulen Marlies heeft een aantal vragen gerelateerd aan Arbo: Op dit moment gaat er veel over de binnenklimaat in de scholen, bv het CO2 gehalte. Hoe gaat PCB Leeuwarden e.o. hier mee om? Alle scholen zijn in beeld qua binnenklimaat. Er zijn op alle scholen CO2 meters geplaatst. Er zijn prioriteiten en indien nodig wordt dit opgelost. Gezondheid is een belangrijke zaak. Wat te doen met een seniorenbeleid? Momenteel vinden er cao besprekingen plaats over de nieuwe CAO PO. De bapo gaat eruit en de seniorenregeling komt er voor terug. Er zal waarschijnlijk een overgangsregeling worden afgesproken waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande rechten van de huidige bapo-gebruikers. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de overgangsregeling er uit zal komen te zien. (Van verschillende kanten -o.a. de Onderwijsbonden- wordt geadviseerd om alsnog in 2013 bapo op te nemen door degene die wel bapo-gerechtigd zijn, maar nog geen bapo-verlof genieten. ) 6. Plannen datum + inhoud themabijeenkomst We leggen 19 maart 2014 vast voor de themabijeenkomst. Onderwerpen: Passend onderwijs en High Performance? Goed om het meer te laten leven, daarom wordt besloten dat de MRen uitgenodigd worden voor de voorbereiding. 7. Evaluatie verkiezing De verkiezingen zijn verlopen conform de reglementen. Verkiezingscommissie blijft bestaan en gaan in het voorjaar de nieuwe verkiezingsronde organiseren. Mooi dat we verkiezingen hebben gehad, dat de betrokkenheid van ouders aanwezig is. Leerkrachten moeten ook geënthousiasmeerd worden voor de GMR. Niet duidelijk wat de grenzen zijn waar we over gaan. Pro-actief meedenken. Zoeken en dialoog gaande houden. Laten zien dat we toegevoegde waarde hebben. Volgende keer rekening houden met de christelijke feestdagen (Dankdag voor gewas) Specialiteit affiniteit met een onderwerp. Dit mag niet, kandidaten kunnen aangeven wat expertise is. Terecht punt maar daar voorziet het reglement niet in. Ivo communiceert de verkiezingsuitslag naar de scholen en MR-en. Vorig jaar aandacht aan de vorm, het tweede jaar gaan we dieper in op de inhoud. Inhoud we moeten weten waar de grenzen liggen. Het strategisch beleidsplan zit er ook aan te komen. Visie op samenwerking dit moet meegenomen worden in de gedachtevorming. Hier moet Hans ook een toegevoegde waarde van zien, dat vertrouwen wordt nu opgebouwd 8. Toelichting planning per portefeuille - Henry Communicatie, PR & Kwaliteit - Mascha Financiën - Sander Personeel - Marlies Huisvesting ARBO, Veiligheid - Dukke Onderwijs en identiteit I.p.v. van nu de inhoud te gaan bespreken, eerst met de portefeuillehouders de zaken beter uitlichten. Er moet meer eenheid komen. Meedenken en ook pro-actief bezig zijn. Concreet maken, dan wordt het meetbaar. Het is ook erg pittig om je hierin te verdiepen, vandaar een klein stapje terug. We gaan ook meteen proberen professioneel er mee om te gaan zo van elkaar leren.

4 Pagina 4 van GMR notulen In de volgende vergaderingen steeds één portefeuille eruit te lichten. Voor de volgende vergadering bij elkaar komen. Personeel op 4 december bespreken. 29 januari voorbereiding themabijeenkomst Communicatie, PR en Kwaliteit 5 maart verkiezingen voorbereiden en evaluatie Onderwijs en Identiteit 23 april Huisvesting ARBO en Veiligheid 25 Juni - Financiën 9. Zelfdiagnose Heeft ook de nodige vragen opgeroepen. Van 6 GMR-leden en 5 MR-en een ingevuld formulier retour gekregen. We hebben dit onvoldoende voorbereid en dan schiet het zijn doel voorbij. Opnieuw doen op het moment dat we met het DB van de MR-en rond de tafel kunnen zitten. Aan de MR zelf vragen of zij het toegevoegde waarde vinden. We kunnen geen opdrachten geven, alleen de middelen. MR-en vinden het positief dat er aandacht voor is, alleen het formulier is niet helemaal duidelijk. Lastig om degene die het hebben ingevuld om weer opnieuw te vragen, maar je moet wel appels met appels gaan vergelijken. Voorleggen aan de DB van de MR-en. GMR-leden die de zelfdiagnose met directeur-bestuurder nog niet hebben ingevuld / ingeleverd wordt dat gevraagd voor de komende vergadering te doen. Volgende keer op agenda de uitkomst bespreken. Ook wat wij vinden van de communicatie met Hans wat zijn de verbeterpunten. 10. Rondvraag Urenregistratie Einde onderwerp. Niet uren registreren en bijhouden, het loopt goed. MR-cursus inhoud in overleg met het DB van de MR-en. Er is in ieder geval belangstelling MR-plan opstellen agenderen volgende vergadering. MR-reglement de MR van de KB heeft destijds niet ingestemd met het reglement. De GMR heeft de reglementen wel goedgekeurd. Ivo vraag t Hans hoe het zit. Gerard - Portefeuille Huisvesting ARBO, Veiligheid 11. Sluiting om uur uur Actielijst Nr. Wie Onderwerp Begin Einde 1 Allen GMR plan verspreiden onder de MR-en Allen Zelfdiagnose MR- GMR- Directeur-bestuurder Allen Inventariseren MR cursus Allen Portefeuilleplan - in format SBP

5 Pagina 5 van GMR notulen Besluitenlijst Nr. Onderwerp Datum 1 Positief advies oudergeleding en instemming van personeelsgeleding Arbobeleidsplan per Positief advies oudergeleding en instemming van personeelsgeleding Zorgplan WSNS Positief advies oudergeleding en instemming van personeelsgeleding Zorgplan WSNS Positief advies begroting Ivo Krikke wordt met ingang van het schooljaar de voorzitter Amir Amini wordt plaatsvervangend voorzitter 6 Vergaderstukken alleen digitaal versturen Miranda, Mascha en Ivo vormen de verkiezingscommissie. De verkiezingscommissie krijgt de vrije hand om het verkiezingstraject te organiseren

VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 148e vergadering van de GMR Datum: Maandag

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

G.M.R. S.P.O. VENRAY

G.M.R. S.P.O. VENRAY G.M.R. S.P.O. VENRAY Verslag van de vergadering d.d. 29 september 2014 Aanwezig: CvB/Staf: C. Biersteker, A. Cuppen, K. Janssen, R. van Mil, L. Philipsen, A. Steenbakkers, A. Smits, E. Sweelssen, E. van

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten.

Frans van den Hoogen is een gedeelte van de vergadering aanwezig om punt 4, 5 en 6 toe te lichten. Notulen van de GMR-vergadering van 24-03-2015 Aanwezig, Debbie Boeijen (secretaris), Trudy van den Elzen, Hans van Geffen (voorzitter), Nicky van den Heuvel, Mariëtte Jansen, Ivo van der Laan, Hans van

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Tussenevaluatie Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs "Betrokkenheid is bereidheid je een beetje in elkaar te verdiepen. Dat is eigenlijk alles" Uitspraak van een

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie