Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE"

Transcriptie

1 Tabellenboek geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

2 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten...5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 7 Variëren in de hoogte van het ouderdomspensioen... 8 Afkoop TRANSPARANT OVER ELKE FASE 2

3 Algemeen In dit Tabellenboek zijn de factoren opgenomen die wij gebruiken om je pensioen te herrekenen als je gebruik maakt van een van de keuzemogelijkheden zoals opgenomen in hoofdstuk V van het Pensioenreglement. Het Pensioen reglement biedt de volgende keuzemogelijkheden: a. pensioenvervroeging; b. deeltijdpensioen; c. uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen; en d. variëren in de hoogte van het ouderdomspensioen. Daarnaast bevat dit Tabellenboek de afkoopfactoren die wij gebruiken indien je een gering pensioen hebt dat wordt afgekocht. We spreken van een gering pensioen indien het pensioenbedrag beneden de afkoopgrens blijft. Voor zowel de tabellen inzake keuzemogelijkheden als de tabellen met afkoopfactoren geldt dat de factoren op hele leeftijden worden gegeven. Op tussenliggende leeftijden wordt lineair geïnterpoleerd in hele maanden. Voor de keuzemogelijkheden geldt een vaste volgorde. Je moet eerst kiezen of je je ouderdomspensioen wilt vervroegen en/of je met deeltijdpensioen wilt gaan, daarna of je partner- en ouderdomspensioen wilt uitruilen en als laatste of je de hoogte van je ouderdomspensioen wilt laten variëren. Voor deeltijdpensionering gelden geen aparte tabellen met factoren. Als je kiest voor deeltijdpensionering wordt, voor het deel van het pensioen dat je eerder wilt laten ingaan, gebruik gemaakt van de reguliere tabellen inzake pensioenvervroeging. Daarna worden op dit vervroegde pensioen eventueel nog de factoren inzake overige keuzemogelijkheden toegepast. Als we in dit Tabellenboek bedragen noemen dan zijn dat bruto pensioenbedragen op jaarbasis, net als op je Uniform Pensioenoverzicht. Bij pensioenvormen met een tijdelijke uitkering betekent dit dat als de uitkeringsduur van het pensioen na omzetting korter dan één jaar is, de werkelijke totale uitkering ook lager zal zijn dan het in de tabel vermelde bedrag. Het jaarbedrag van de tijdelijke uitkering wordt dan gedeeld door twaalf maanden, en vervolgens levens lang per maand uitgekeerd tot de vermelde einddatum van de uitkering. Op diverse plekken in dit Tabellenboek zijn rekenvoorbeelden opgenomen. Dit zijn voorbeelden van standaardsituaties en dienen ter illustratie hoe de in de tabellen opgenomen factoren worden toegepast. TRANSPARANT OVER ELKE FASE 3

4 Uiteindelijk wordt gekeken naar jouw specifieke situatie. Als er sprake is van een afwijkende situatie dan worden de factoren op overeenkomstige manier toegepast, maar indien nodig wel aangepast aan de specifieke situatie. Net als in het Pensioenreglement spreken we je in dit Tabellenboek aan met je en jou. Overal waar in dit Tabellenboek Deelnemer staat, bedoelen we ook Ex-Deelnemer. Als wij over hij of zijn schrijven, dan bedoelen we ook zij of haar. Waar ons of wij in de tekst staat bedoelen we het Pensioenfonds. Geldigheid De factoren in dit Tabellenboek zijn geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Het Pensioenfondsbestuur heeft de vrijheid om het Tabellen boek tussentijds te wijzigen, indien de omstandigheden daar aan leiding toe geven. TRANSPARANT OVER ELKE FASE 4

5 Uitgangspunten Bij de vaststelling van de factoren in dit Tabellenboek is gebruik gemaakt van diverse actuariële grondslagen en aannames. Deze grondslagen sluiten zo veel mogelijk aan bij de grondslagen die het Pensioenfonds hanteert bij de waardering van de pensioenverplichtingen, zoals omschreven in de Actuariële en bedrijfs technische nota (Abtn) van het Pensioenfonds. De belangrijkste actuariële grondslagen vermelden we hieronder: Overlevingstafel: prognosetafel AG2014 (startjaar 2015) Ervaringssterfte: fondsspecifieke ervaringssterfte (TW2014) Rekenrente: de door De Nederlandsche Bank gepubliceerde rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen per 30 september 2014 Leeftijdsverschil: voor niet-ingegaan partnerpensioen wordt ver ondersteld dat een man drie jaar ouder is dan zijn vrouwelijke partner, en dat een vrouw drie jaar jonger is dan haar mannelijke partner Kostenopslag: in de afkoopfactoren is geen excasso-kostenopslag begrepen Sekseneutraliteit Bij de omzetting van pensioenaanspraken gelden gelijke factoren voor man nelijke en vrouwelijke deelnemers. Om te komen tot sekseneutrale omzettingsfactoren, is uitgegaan van een verhouding van 85% versus 15% voor manne lijke respectievelijk vrouwelijke deelnemers. Voor de afkoopfactoren geldt een leeftijdsafhankelijke verhouding tussen mannen en vrouwen volgens onderstaande tabel: Leeftijdscohort % mannen % vrouwen tot 35 jaar 61% 39% 35 tot 40 jaar 64% 36% 40 tot 45 jaar 69% 31% 45 tot 50 jaar 72% 28% 50 tot 55 jaar 78% 22% ouder dan 55 jaar 85% 15% TRANSPARANT OVER ELKE FASE 5

6 Pensioenvervroeging Volgens artikel 20 lid 1 van het Pensioenreglement kun je kiezen voor pensioen vervroeging. Je ouderdoms pensioen gaat dan eerder in dan de Pensioen richtleeftijd van 67 jaar. Pensioenvervroeging vindt altijd plaats in hele maanden. Onderstaande tabel geeft aan hoeveel het jaarlijkse ouderdomspensioen bedraagt na vervroeging naar de nieuwe pensioenleeftijd. De tabel gaat uit van een opgebouwd pensioen direct vóór pensioenvervroeging van dat ingaat op de Pensioenrichtleeftijd. Bij pensioenvervroeging wijzigt het partnerpensioen niet. Tabel 1.1: Vervroeging van ouderdomspensioen Nieuwe pensioenleeftijd Ouderdomspensioen na vervroeging Voorbeelden bij tabel 1.1: a. Een Deelnemer wil zijn ouderdomspensioen, dat ingaat op de Pensioenricht leeftijd van 67 jaar, vervroegen naar een ingangsleeftijd van 63 jaar. Op leeftijd 63 jaar bedraagt zijn opgebouwde pensioen Na pensioen vervroeging naar leeftijd 63 bedraagt het ouderdomspensioen dat direct ingaat en levenslang zal uitkeren (= x 796 / 1.000). b. Een Deelnemer wil op leeftijd 61 gebruik maken van de mogelijkheid tot deeltijdpensionering. Hij wil zijn ouderdomspensioen op leeftijd 61 voor 25% laten ingaan. Het totale opgebouwde pensioen op leeftijd 61 bedraagt Van dit bedrag zal 25%, zijnde vervroegd worden naar leeftijd 61. Op basis van de tabel bedraagt het pensioen na vervroeging (= x 715 / 1.000). Dit deel van het ouderdomspensioen gaat direct in en keert levenslang uit. Het resterende deel van het oorspronke lijke ouderdomspensioen ( 6.000) behoudt de reguliere ingangsleeftijd. TRANSPARANT OVER ELKE FASE 6

7 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen Op de Pensioendatum kun je volgens artikel 20 lid 3 van het Pensioenreglement kiezen voor uitruil tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen: a. Je kunt de aanspraak op partnerpensioen geheel of gedeeltelijk uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. b. Je kunt je ouderdomspensioen gedeeltelijk uitruilen voor een hogere aanspraak op partnerpensioen, waarbij het partnerpensioen na uitruil niet hoger mag zijn dan 70% van het ouderdomspensioen na uitruil. In onderstaande tabel kun je zien met welk bedrag je direct ingaand ouderdomspensioen wordt verhoogd als je kiest voor uitruil van partnerpensioen, en omgedraaid. Daarbij worden altijd de bedragen gehanteerd die gelden per de werkelijke Pensioendatum. Als je kiest voor pensioenvervroeging en daarna voor uitruil dan geldt voor uitruil het bedrag uit de tabel bij de vervroegde Pensioenleeftijd. Tabel 2.1: Uitruil van partnerpensioen in extra direct ingaand ouderdoms pensioen en uitruil van direct ingaand ouderdomspensioen in extra partnerpensioen Pensioenleeftijd Extra direct ingaand ouderdomspensioen bij uitruil van niet-ingegaan partnerpensioen Extra partnerpensioen bij uitruil van direct ingaand ouderdomspensioen Bij uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen gelden een aantal bijzonderheden: a. Als je partnerpensioen wilt uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen dan moet je Partner daar schriftelijk toestemming voor geven. b. Bijzonder partnerpensioen dat is toegekend aan een Ex-Partner komt niet in aanmerking voor uitruil. c. Als je Ex-Partner door pensioenverdeling bij scheiding (pensioenverevening) recht heeft op uitbetaling van een deel van je ouderdomspensioen, dan kan dat deel van het ouderdomspensioen niet worden uitgeruild voor een hoger partnerpensioen. TRANSPARANT OVER ELKE FASE 7

8 Voorbeelden bij tabel 2.1: a. Een Deelnemer van 60 jaar oud heeft zijn ouderdomspensioen vervroegd naar leeftijd 60. Op deze leeftijd bedraagt het direct ingaande ouderdomspensioen (na pensioenvervroeging). Het partnerpensioen bedraagt Hij wil zijn volledige partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Hij verkrijgt door uitruil ( x 197 / 1.000) extra ouderdomspensioen. Het totale ouderdomspensioen bedraagt na uitruil b. Een Deelnemer van 67 jaar oud heeft een opgebouwd ouderdomspensioen van en een opgebouwd partnerpensioen van Hij wil 50% van zijn partnerpensioen uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Door uitruil verkrijgt hij een extra ouderdomspensioen ter grootte van 970 (50% * * 277 / 1.000). Na uitruil bedraagt zijn totale ouderdomspensioen en zijn resterende partnerpensioen Variëren in de hoogte van het ouderdomspensioen Volgens artikel 20 lid 4 van het Pensioenreglement kun je er voor kiezen om je ouderdomspensioen vanaf je Pensioendatum in hoogte te laten variëren. In dit hoofdstuk geven we informatie over deze keuzemogelijkheden. AOW-overbrugging door omzetting ouderdomspensioen Als je ouderdomspensioen eerder dan de AOW ingaat, kun je er voor kiezen om tot de AOW-ingangsdatum een hoger ouderdomspensioen te ontvangen. Zo wordt het tijdelijk ontbreken van een AOW-uitkering opgevangen. Daarvoor zetten we een deel van je levenslange ouderdomspensioen om in een tijde lijk ouderdomspensioen dat dient als AOW-overbrugging. Je hebt de keuze uit tijdelijke verhoging van het levenslange ouderdomspensioen tot de AOW-ingangsdatum met: a. de AOW voor ongehuwden inclusief vakantietoeslag; b. eenmaal de AOW voor gehuwden inclusief vakantietoeslag; c. tweemaal de AOW voor gehuwden inclusief vakantietoeslag. Bij omzetting van direct ingaand ouderdomspensioen in 1.000,- tijdelijk ouderdomspensioen ter AOW-overbrugging, verminderen we je levenslange ouderdomspensioen met het bedrag in onderstaande tabel 3.1. Hierbij wordt gekeken naar de gewenste duur en de ingangsleeftijd van de tijdelijke AOW-overbrugging, waarbij voor tussenliggende duren en voor TRANSPARANT OVER ELKE FASE 8

9 tussen liggende leeftijden wordt lineair geïnterpoleerd. De omzetting van ouderdoms pensioen in AOW-overbrugging heeft geen gevolgen voor de hoogte van het partner- en wezenpensioen. Tabel 3.1: Vermindering van het levenslange ouderdomspensioen indien het leven slange ouderdomspensioen wordt omgezet in tijdelijk ouderdoms pensioen per jaar tot de AOW-ingangsdatum Pensioenleeftijd Aantal maanden direct ingaande tijdelijke uitkering ter AOW-overbrugging Voorbeeld bij tabel 3.1: Een Deelnemer heeft zijn ouderdomspensioen vervroegd naar 64 jaar. Het ouderdoms pensioen bedraagt na vervroeging. Zijn AOW-datum is 65 jaar en 3 maanden. Hij wil tot zijn AOW-datum een AOW-overbrugging ont vangen ter grootte van eenmaal de AOW voor gehuwden. De uitkeringsduur van de AOW-overbrugging is dus 15 maanden. Het AOW-bedrag is voor dit rekenvoorbeeld op (op jaarbasis) gesteld. Voor de toekenning van de AOW-overbrugging van per jaar met een uitkeringsduur van 15 maanden verlagen we zijn levenslange ouderdomspensioen met 622,75. a. Dit wordt berekend door eerst de verlagingsfactor van het ouderdomspensioen per tijdelijk ouderdomspensioen te bepalen door te interpoleren naar de duur van de tijdelijke uitkering (15 maanden): [(15-/-12) / 12] x [(24 -/- 15) / 12] x 53 = 66,250 b. Vervolgens wordt deze factor gedeeld door en vermenigvuldigd met het gewenste tijdelijke ouderdomspensioen: x 66,250 / = 622,75 Na omzetting ontvangt de Deelnemer vanaf leeftijd 64 een levenslang ouderdoms pensioen van 4.377,25 en een tijdelijke AOW-overbrugging tot leeftijd 65 jaar en 3 maanden van op jaarbasis. TRANSPARANT OVER ELKE FASE 9

10 Variatie in de hoogte van het ouderdomspensioen (hoog/laag en laag/hoog) Je kunt er voor kiezen om de hoogte van het ouderdomspensioen te laten variëren. Daarbij heb je de keuze uit: a. een verhoogd of een verlaagd ouderdomspensioen tot je AOW-ingangsdatum geldend op de Pensioendatum en daarna het omgekeerde; b. een verhoogd of een verlaagd ouderdomspensioen tot je 70ste verjaardag en daarna het omgekeerde; c. eerst gedurende drie of vijf jaar een verhoogd of verlaagd ouderdomspensioen en daarna het omgekeerde. De variatie in de hoogte van de uitkering van ouderdomspensioen heeft geen gevolgen voor de hoogte van het partner- en wezenpensioen. Bij de toepassing van variatie in de hoogte van het ouderdomspensioen hebben de hoge en de lage uitkering een verhouding van 100% staat tot 75%. De hoogte van het ouderdomspensioen wordt onafhankelijk van je Pensioendatum vastgesteld volgens onderstaande tabellen 3.2 en 3.3. Indien je kiest voor eerst een tijdelijke hoge uitkering en daarna een levenslange lage uitkering, wordt gekeken naar de duur van de hoge uitkering (tabel 3.2, hoog/ laag). Indien je kiest voor eerst een tijdelijke lage uitkering en daarna een levens lange hoge uitkering, wordt gekeken naar de duur van de lage uitkering (tabel 3.3, laag/hoog). Voor tussenliggende duren van de hoge of lage uitkering wordt lineair geïnterpoleerd. Tabel 3.2: Omzetting van ouderdomspensioen op de pensioendatum in een tijdelijke hoge uitkering (gedurende een vooraf gekozen duur) en daarna een levenslange lage uitkering Aantal maanden hoog Hoge uitkering Lage uitkering TRANSPARANT OVER ELKE FASE 10

11 Voorbeeld bij tabel 3.2: Een Deelnemer heeft op zijn Pensioendatum 63 een direct ingaand ouderdomspensioen van Hij kiest voor een tijdelijk hoge uitkering tot leeftijd 70 (duur tijdelijke uitkering: 84 maanden). De tijdelijke hoge uitkering vanaf 63 jaar tot het bereiken van leeftijd 70 bedraagt (= x / 1.000). Vanaf leeftijd 70 bedraagt zijn levenslange ouderdomspensioen (= x 896 / 1.000). Tabel 3.3: Omzetting van ouderdomspensioen op de pensioendatum in een tijdelijke lage uitkering (gedurende een vooraf gekozen duur) en daarna een levenslange hoge uitkering Aantal maanden laag Lage uitkering Hoge uitkering Voorbeeld bij tabel 3.3: Een Deelnemer heeft op zijn Pensioendatum een direct ingaand ouderdomspensioen van Hij kiest voor een tijdelijk lagere uitkering voor de periode van 3 jaar (duur tijdelijke uitkering: 36 maanden). De tijdelijke lage uitkering gedurende 3 jaar bedraagt (= x 785 / 1.000). Na afloop van de tijdelijke lage uitkering bedraagt zijn levenslange ouderdomspensioen (= x / 1.000). TRANSPARANT OVER ELKE FASE 11

12 Afkoop Op grond van artikel 23 van het Pensioenreglement kunnen wij je pensioen of dat van je (Ex-)Partner of Kind in bepaalde situaties afkopen. Dat kan alleen als de pensioenaanspraak lager is dan de afkoopgrens. We noemen dat een klein pensioen. De volledige voorwaarden vind je terug in het Pensioenreglement. De in dit hoofdstuk opgenomen tabellen 4.1 en 4.2 bevatten de factoren die de afkoopwaarde per 1,- pensioen geven. We bepalen de totale (bruto) afkoopwaarde door de pensioenaanspraken die worden af gekocht, te vermenigvuldigen met de afkoopfactoren uit de tabellen. In de volgende situaties kan een pensioenaanspraak worden afgekocht: a. Afkoop van klein pensioen na beëindiging van je deelname aan de pensioen regeling of bij ingang van het ouderdomspensioen. Als je aanspraak op ouderdomspensioen wordt afgekocht, dan worden ook de aanspraken op (bijzonder) partnerpensioen en wezenpensioen afgekocht. De afkoopwaarde van een bijzonder partnerpensioen wordt uitgekeerd aan je Ex-Partner. I. De afkoopwaarde van het ouderdomspensioen berekenen we door je aanspraak op ouderdomspensioen te vermenigvuldigen met afkoopfactor 1 uit tabel 4.1 behorende bij je leeftijd op het moment dat we je pensioen afkopen. II. De afkoopwaarde van het niet-ingegane (bijzonder) partnerpensioen berekenen we door de aanspraak op partnerpensioen te vermenigvuldigen met afkoopfactor 2 uit tabel 4.1 behorende bij jouw leeftijd (leeftijd van de Deelnemer) op het moment dat we het pensioen afkopen. III. Het niet-ingegane wezenpensioen heeft geen eigen afkoopwaarde. De afkoopwaarde van het wezenpensioen is verwerkt als opslag in de afkoopfactor van het partnerpensioen. b. Afkoop van een klein partnerpensioen of wezenpensioen op de ingangsdatum van het pensioen. Dit betreft de situatie indien je komt te overlijden en dat het kleine partner- of wezenpensioen tot uitkering komt. I. De afkoopwaarde van het partnerpensioen berekenen we door de aanspraak op partnerpensioen te vermenigvuldigen met afkoopfactor 3 uit tabel 4.1 behorende bij de leeftijd van je (Ex-)Partner op moment van afkoop. Als er sprake is van meerdere (Ex-)Partners dan wordt voor elk van hun de afkoopwaarde op deze manier vastgesteld, waarbij alleen het deel van het partnerpensioen wordt meegenomen waar de betreffende (Ex-)Partner aanspraak op maakt. II. De afkoopwaarde van het wezenpensioen dat tot uitkering komt, berekenen we door de aanspraak op wezenpensioen te vermenigvuldigen met de afkoopfactor uit tabel 4.2 behorende bij de leeftijd van je Kind op moment van afkoop. Deze berekening wordt voor elk Kind dat recht heeft op wezenpensioen uitgevoerd. TRANSPARANT OVER ELKE FASE 12

13 c. Afkoop van een klein bijzonder partnerpensioen na beëindiging van je relatie. De afkoopwaarde van het bijzonder partnerpensioen wordt uitgekeerd aan je Ex-Partner. I. De afkoopwaarde van het bijzonder partnerpensioen berekenen we door de aanspraak op partnerpensioen te vermenigvuldigen met afkoopfactor 2 uit tabel 4.1 behorende bij jouw leeftijd (leeftijd van de Deelnemer) op het moment dat we het pensioen afkopen. Tabel 4.1: Afkoopfactoren voor afkoop van uitgesteld ouderdomspensioen (ingaande op leeftijd 67), afkoop van meeverzekerd niet-ingegaan partnerpensioen en ingegaan partnerpensioen Afkoopfactor 1: Afkoopfactor 2: Afkoopfactor 3: uitgesteld niet-ingegaan ingegaan Leeftijd bij afkoop ouderdoms pensioen partnerpensioen partner pensioen 18 3,551 0,649 33, ,690 0,682 33, ,834 0,717 33, ,984 0,753 32, ,139 0,791 32, ,299 0,830 32, ,466 0,871 32, ,638 0,913 32, ,816 0,958 32, ,001 1,004 32, ,192 1,052 31, ,389 1,102 31, ,593 1,155 31, ,804 1,209 31, ,022 1,265 31, ,247 1,323 30, ,478 1,384 30, ,706 1,477 30, ,951 1,543 30, ,203 1,611 30, ,462 1,681 29, ,727 1,754 29, ,977 1,894 29, ,254 1,974 29, ,537 2,057 28, ,825 2,141 28, ,119 2,228 28, ,400 2,365 27, ,702 2,457 27, ,006 2,552 27,195 TRANSPARANT OVER ELKE FASE 13

14 Afkoopfactor 1: Afkoopfactor 2: Afkoopfactor 3: uitgesteld niet-ingegaan ingegaan Leeftijd bij afkoop ouderdoms pensioen partnerpensioen partner pensioen 48 10,314 2,647 26, ,625 2,744 26, ,895 2,965 26, ,211 3,070 25, ,531 3,175 25, ,855 3,280 24, ,185 3,386 24, ,457 3,669 24, ,797 3,780 23, ,143 3,890 23, ,497 3,998 22, ,859 4,104 22, ,225 4,207 21, ,598 4,305 21, ,973 4,399 20, ,351 4,488 20, ,728 4,570 19, ,105 4,644 19, ,481 4,710 18, ,859 4,766 18, ,234 4,729 17, ,606 4,776 16, ,973 4,813 16, ,335 4,840 15, ,699 4,855 15, ,064 4,857 14, ,431 4,847 13, ,802 4,823 13, ,179 4,784 12, ,566 4,730 11, ,966 4,659 11, ,379 4,572 10, ,805 4,471 9, ,249 4,355 9, ,715 4,222 8, ,196 4,078 8, ,702 3,921 7, ,229 3,756 7, ,779 3,583 6,545 TRANSPARANT OVER ELKE FASE 14

15 Afkoopfactor 1: Afkoopfactor 2: Afkoopfactor 3: uitgesteld niet-ingegaan ingegaan Leeftijd bij afkoop ouderdoms pensioen partnerpensioen partner pensioen 87 5,356 3,400 6, ,956 3,213 5, ,583 3,020 5, ,239 2,825 4, ,917 2,634 4, ,617 2,444 3, ,342 2,261 3, ,089 2,085 3, ,859 1,917 3, ,650 1,759 2, ,461 1,613 2, ,291 1,478 2, ,141 1,355 2, ,011 1,242 2,019 Tabel 4.2: Afkoopfactoren ingegaan wezenpensioen Leeftijd bij afkoop Afkoopfactor ingegaan wezen pensioen Leeftijd bij afkoop Afkoopfactor ingegaan wezen pensioen 0 20, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 TRANSPARANT OVER ELKE FASE 15

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1 Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Tabellenboek 2015 Versie 1 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Grondslagen... 3 Geldigheid... 3 Belangrijke informatie... 4 Vervroeging pensioen... 5 Uitstel pensioen...

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

Bijlage 1 Flexibiliseringsfactoren keuzemogelijkheden De in deze bijlage vermelde factoren zijn van toepassing op: 1. Afkoop kleine pensioenen (artikel 8.6). 2. Verschuiving van de pensioendatum (artikel

Nadere informatie

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 Blad 2 Flexibiliseringsfactoren Voor pensioenleeftijden niet in gehele jaren nauwkeurig dient lineair

Nadere informatie

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen:

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Ruilfactoren Uitruilfactoren reglement IV In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Uitruil van partnerpensioen voor ouderdomspensioen vanaf 62 jaar (of de gewijzigde pensioenleeftijd)

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-2007 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Bijlagen

Nadere informatie

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Bijlage bij Reglement VI 1 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij Reglement VI van de Stichting Shell Pensioenfonds... 3 1. Flexibiliseringsmogelijkheden inzake Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Inhoudsopgave 1. Geldigheid vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten... 2 2. Vervroegings- en uitstelfactoren...

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus

Nadere informatie

ik wil met pensioen Wat moet ik doen?

ik wil met pensioen Wat moet ik doen? ik wil met pensioen Ik wil met pensioen, wat moet ik doen? Wanneer wil of kan ik eigenlijk met pensioen? Wat zijn mijn mogelijkheden? En wat moet of kan ik doen? Wat zijn mijn mogelijkheden? 1. Ik wil

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ):

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ): Addendum, Behorende bij Pensioenreglement I, zoals deze van toepassing was op 31 december 2013 voor deelnemers aan de pensioenregeling van Achmea Interne Diensten N.V. Door de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar.

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar. Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding Ieder

Nadere informatie

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken. Dat is helemaal van deze tijd. Maar dan moet je je er wel in verdiepen. René van der Linden, SPF Beheer: Wat ik belangrijk

Nadere informatie

Pensioenreglement Basispensioenregeling 67

Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 5 Artikel 1. Definities, begrippen en afkortingen... 5 Artikel 2.

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Pensioenreglement Basispensioenregeling 67

Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (vastgesteld op 25 november 2013) TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 5 Artikel 1. Definities, begrippen en afkortingen...5

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Jouw pensioenkeuzes. Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenkeuzes invult.

Jouw pensioenkeuzes. Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenkeuzes invult. Jouw pensioenkeuzes Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenkeuzes invult. Jouw pensioenkeuzes Het is zover. Je gaat (bijna) met pensioen. Gewoon op de afgesproken datum of je eerder gekozen

Nadere informatie

Jouw pensioenkeuzes. Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenkeuzes invult.

Jouw pensioenkeuzes. Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenkeuzes invult. Jouw pensioenkeuzes Lees deze folder voordat je het formulier Jouw pensioenkeuzes invult. Jouw pensioenkeuzes Het is zover. Je gaat (bijna) met pensioen. Gewoon op de afgesproken datum of je eerder gekozen

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015) Stichting ING CDC Pensioenfonds Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities, begrippen en afkortingen

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD)

Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) Aan Sectoroverleg Defensie, werkgroep PA d.d. 21 januari 2014 Datum 10 januari 2014 Onderwerp: Aow overbrugging; financiële gevolgen versleepvariant Inleiding In hoofdstuk 17 van het pensioenreglement

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering.

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering. Keuzemogelijkheden rond uw pensioen In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden rondom uw pensionering. 1 Introductie De pensioenregeling van het Pensioenfonds TNO biedt u veel keuzevrijheid.

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

TIJD VOOR DEELTIJD. Wilt u in deeltijd gaan werken? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

TIJD VOOR DEELTIJD. Wilt u in deeltijd gaan werken? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis

Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI DISCLAIMER: BIJ DEZE PENSIOENREGELING MOET VOORLOPIG OP ONDERDELEN EEN VOORBEHOUD WORDEN GEMAAKT AANGEZIEN DE OVERHEID NOG GEEN NADERE WET- EN REGELGEVING HEEFT VASTGESTELD PENSIOENREGLEMENT PER 1 JANUARI

Nadere informatie

PENSIOENKRANT Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

PENSIOENKRANT Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate PENSIOENKRANT Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate INHOUD April 2006 Wij raden u aan deze pensioenkrant in uw pensioenmap te bewaren Uitleg over de nieuwe pensioenregeling 1 Begrippen 2 Belanghebbenden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Indicatieve berekening ouderdomspensioen

Indicatieve berekening ouderdomspensioen Indicatieve berekening ouderdomspensioen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt u nagaan hoeveel inkomen u ongeveer krijgt als u met

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6 Pensioen blad voor werknemers december 2014 Ons pensioen gaat opnieuw veranderen 2 DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen 4 Wijziging pensioenreglement: ook voor arbeidsongeschikte deelnemers 4 Overlijden

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen P E N S I O E N R E G L E M E N T M I D D E L L O O N 2 0 0 8 Stichting Pensioenfonds GITP te Nijmegen Versie 4, inclusief notas van wijziging PTP.08.01 en PTP.08.02 en wijziging 2013 Pensioenreglement

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2010 Basispensioenregeling. van Stichting VVV-Pensioenfonds

PENSIOENREGLEMENT 2010 Basispensioenregeling. van Stichting VVV-Pensioenfonds PENSIOENREGLEMENT 2010 Basispensioenregeling van Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Xerox 1 januari 2015 Inhoudsopgave Algemeen 3 Artikel 1 ~ Begripsomschrijving 3 Artikel 2 ~ Deelnemerschap 7 Artikel 3 ~ Pensioenaanspraken 7 Artikel 4 ~ Pensioenopbouw

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT-II 1 JANUARI 2007 (voor deelnemers geboren vanaf 01-01-1950)

PENSIOENREGLEMENT-II 1 JANUARI 2007 (voor deelnemers geboren vanaf 01-01-1950) PENSIOENREGLEMENT-II 1 JANUARI 2007 (voor deelnemers geboren vanaf 01-01-1950) van, voor de pensioenregeling van Theodorus Niemeyer B.V. 1 Toelichting bij pensioenbegrippen Afkoop Arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten Uw pensioen in zicht 1 Kopje van een bepaalde lengte Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten UW PENSIOEN IN ZICHT 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens biedt deelnemers aan Pensioenregeling 2015 de mogelijkheid

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Met het (pensioen) kapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen.

Met het (pensioen) kapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 SPAARMODULE (stand per 31 december 2014). Premieovereenkomst (Spaarmodule). Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Op het Uniform Pensioenoverzicht (Spaarmodule)

Nadere informatie

Vragen Uniform Pensioenoverzicht 2015 STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN

Vragen Uniform Pensioenoverzicht 2015 STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN Vragen Uniform Pensioenoverzicht 2015 STICHTING BEROEPSPENSIOENFONDS LOODSEN Afkortingen PG = Pensioengrondslag OP = Ouderdomspensioen TOP TOP = Tijdelijke Ouderdomspensioen 60-65 PP = Partnerpensioen

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen

PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N. Stichting Pensioenfonds GITP. Nijmegen PENSIOENREGLEMENT M I D D E L L O O N 2 0 1 3 te Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 5 Artikel 1 Deelnemers 5 Artikel 2 Start en einde deelname 6 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW

Nadere informatie

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? N.B. Op dit

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vóór 1950 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten, partnerpensioen)

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt Je blijft zelf invloed houden op je eigen pensioen www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014. Nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Pensioenreglement 2015

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Pensioenreglement 2015 Inhoud 1 DEFINITIES EN TOELICHTINGEN... 5 2 PENSIOENREGELING EN UITVOERING... 9 2.1 Deelnemerschap... 9 2.2 Informatie... 9 2.2.1 Informatieverstrekking

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement 1c 2015 Towers Watson

Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement 1c 2015 Towers Watson Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Reglement 1c Correspondentieadres: Stichting Pensioenfonds Yara Nederland Postbus 2 4540 AA SLUISKIL Tel. 0115-474446 Versie 2015.01 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PENSIOEN t.b.v. Stichting Pensioenfonds Thales Nederland

AANVRAAGFORMULIER PENSIOEN t.b.v. Stichting Pensioenfonds Thales Nederland AANVRAAGFORMULIER PENSIOEN t.b.v. Stichting Pensioenfonds Thales Nederland Persoonsgegevens Naam Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Salarisnummer Afdelingsnummer Sofinummer Emailadres (privé) Geboordatum

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT-I 1 JANUARI 2007 (voor deelnemers geboren voor 01-01-1950)

PENSIOENREGLEMENT-I 1 JANUARI 2007 (voor deelnemers geboren voor 01-01-1950) PENSIOENREGLEMENT-I 1 JANUARI 2007 (voor deelnemers geboren voor 01-01-1950) van, voor de pensioenregeling van Theodorus Niemeyer B.V. 1 Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

EEN NIEUWE FASE IN ZICHT. Wat u moet weten als u straks met pensioen gaat. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

EEN NIEUWE FASE IN ZICHT. Wat u moet weten als u straks met pensioen gaat. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Uit dienst. Versie 29-12-2015

Uit dienst. Versie 29-12-2015 Uit dienst Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

THANK YOU FOR FLYING KLM. U verlaat KLM? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen

THANK YOU FOR FLYING KLM. U verlaat KLM? Denk aan de gevolgen voor uw pensioen. In dienst. Uit dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pen sioen van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en is bedoeld voor cabinemedewerkers die in dienst zijn van KLM of KLC. Hoewel deze brochure

Nadere informatie

Samenvatting pensioenregeling A2006

Samenvatting pensioenregeling A2006 Samenvatting pensioenregeling A2006 201601 samenvatting pensioenregeling A2006 2016.docx 1 PAGINA INLEIDING A. Waarom krijgt u deze brochure? 2 B. Het pensioenreglement 2 C. Klachtenregeling 2 D. Vragen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioengids Deel 2 Deel GROEP 3. Pensioengids

Pensioengids Deel 2 Deel GROEP 3. Pensioengids Pensioengids Groep 3 Pensioengids Groep 3 Deel 2: Jouw pensioenregeling per 1 januari 2014 Deel 2: Jouw pensioenregeling Voor alle deelnemers werkzaam bij: voor alle deelnemers werkzaam bij: Aluland BV

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Examen pensioenspecialist collectieve pensioenen

Examen pensioenspecialist collectieve pensioenen Voorbeeldvragen examen Pensioenspecialist collectieve pensioenen NB deze geven u een beeld van de vraagstelling die u in het daadwerkelijke examen kunt tegenkomen. Het daadwerkelijk examen bestaat uit

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE

REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE van, voor de pensioenregeling van TBI Holdings B.V. en de aan TBI Holdings gelieerde ondernemingen Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Ingang Ouderdomspensioen

Ingang Ouderdomspensioen Stichting Pensioenfonds TNO DE TNO-PENSIOENREGELING IN HET KORT Ingang Ouderdomspensioen Vanaf 65 jaar januari 2008 Wat vindt u in deze brochure? bladzijde Binnenkort met pensioen 2 De pensioenberekening

Nadere informatie

Reglement II 2005 (Laatstelijk gewijzigd bij bestuursbesluit van 25 november 2015)

Reglement II 2005 (Laatstelijk gewijzigd bij bestuursbesluit van 25 november 2015) 1 Reglement II 2005 (Laatstelijk gewijzigd bij bestuursbesluit van 25 november 2015) Inhoudsopgave Artikel Titel 1 Begripsomschrijvingen 2 Gelijkstellingen 3 Deelnemerschap 4 Behoud van pensioenaanspraken

Nadere informatie

Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen. Pagina. Bijna met pensioen

Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen. Pagina. Bijna met pensioen Pensioenfonds Vopak Individueel pensioenbeleggen Pagina Bijna met pensioen Voorwoord Misschien droomt u van verre reizen of heeft u straks eindelijk tijd om uw oude hobby weer op te pakken. Maar het kan

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie