Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Waardeoverdracht. Tijdpad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Waardeoverdracht. Tijdpad"

Transcriptie

1 ZekerheidZwitch De toekomst vraagt om nieuwe oplossingen. We moeten anders omgaan met ons milieu, ons werk, onze economie. En óók met ons pensioen. Daarom is er het Zwitserleven Exclusief Pensioen met de innovatieve ZekerheidZwitch. Dé eigentijdse manier om pensioen op te bouwen, door de unieke combinatie van verantwoord beleggen en garanties. Helemaal van nu, met meer zekerheid en duidelijkheid voor later! De ZekerheidZwitch bij Zwitserleven Exclusief Pensioen Met de ZekerheidZwitch krijgen uw werknemers meer zekerheid en duidelijkheid over het te bereiken pensioen naarmate de pensioendatum nadert. In het Zwitserleven Exclusief Pensioen krijgen uw werknemers 15 jaar voor de pensioendatum de mogelijkheid om te kiezen voor de ZekerheidZwitch. Wat is de ZekerheidZwitch? Met de ZekerheidZwitch start uw werknemer vanaf 15 jaar vóór de pensioendatum met het aankopen van gegarandeerd ouderdoms- en partnerpensioen, ook als uw werknemer geen partner heeft. Dit noemen wij de ZekerheidZwitch. Het gegarandeerde ouderdomspensioen ontvangt uw werknemer pas vanaf de pensioendatum. Daarom heet dit een uitgesteld pensioen. Bij de ZekerheidZwitch koopt uw werknemer maandelijks pensioen aan met een deel van de beleggingen. Gaat een werknemer uit dienst? Dan gaat de aankoop van het pensioen door. Hoogte van het uitgestelde pensioen. De hoogte van dit pensioen hangt voor een belangrijk deel af van de tarieven (rente is hierbij een belangrijke factor) op het moment van aankoop van het gegarandeerde pensioen. En van de gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden. Door het gespreid (maandelijks) aankopen van pensioen zijn uw werknemers minder afhankelijk van de rentestand op de pensioendatum. Als de rente daalt, is er bij de ZekerheidZwitch meer pensioen dan als het pensioen in één keer op de pensioendatum wordt aangekocht. Wanneer de rente in de jaren vlak voor de pensioendatum stijgt, kan het pensioen vanuit de ZekerheidZwitch echter lager zijn dan als het pensioen in één keer op de pensioendatum wordt ingekocht. Naast de tarieven voor inkoop van pensioen zijn ook de rendementen op de beleggingen van invloed. Hetzelfde geldt voor de gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden. Leeft men steeds langer, dan is gespreid inkopen voordelig. Daalt de leeftijd waarop mensen gemiddeld overlijden, dan kan het beter zijn om te wachten met aankopen van het pensioen op de pensioendatum. De ontwikkeling van de rente en de gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden kunnen van invloed zijn op de hoogte van het pensioen op de pensioendatum. Partnerpensioen. Heeft uw werknemer gekozen voor de ZekerheidZwitch en overlijdt hij vóór de pensioendatum? Dan ontvangt de partner het verzekerde partnerpensioen vóór pensioendatum. De beleggingswaarde en de al aangekochte uitgestelde pensioenen vervallen. Ieder jaar op 1 november stellen we het tarief vast waartegen het gegarandeerde pensioen in het volgende jaar wordt aangekocht. Dit tarief is geldig van 1 januari tot 31 december in het jaar daarna. Het tarief hangt af van de Euribor bidrente swapcurve. In het tarief zitten ook de kosten verwerkt. Meer informatie vindt u in de bijlage Technische grondslagen Zwitserleven Exclusief Pensioen ZekerheidZwitch. Hoe werkt het? Het aankopen van de gegarandeerde pensioenen gebeurt volgens 2 schema s. De schema s staan in de bijlage aankooppercentages ouderdoms- en partnerpensioen met de ZekerheidZwitch. In het Premieschema aankoop uitgesteld pensioen staat welk percentage wordt gebruikt voor de aankoop van gegarandeerd pensioen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de pensioenpremie, de waarde uit waardeoverdracht en extra pensioen in dat jaar. In het Waardeschema aankoop uitgesteld pensioen staat welk percentage van de beleggingen in dat jaar gebruikt wordt voor de aankoop van uitgesteld pensioen. Op de pensioendatum is het volledige pensioen aangekocht en zijn er geen beleggingen meer. Een werknemer kan tussentijds stoppen met de ZekerheidZwitch. Stoppen kan ieder jaar per 1 januari. De tot dat moment met de ZekerheidZwitch aangekochte gegarandeerde pensioenen blijven staan. Starten met de ZekerheidZwitch kan 15 jaar voor de pensioendatum. Uw werknemer kan ook later starten met de ZekerheidZwitch. Dat kan dat ieder jaar per 1 januari. Voor deelnemers die op dat moment ouder zijn dan 52 wordt het ouderdoms- en partnerpensioen dat betrekking heeft op de achterliggende jaren in 1 keer ingekocht zodat ook voor deze deelnemers op de pensioendatum voor 100% uitgestelde pensioenen zijn ingekocht en gegarandeerd. Na de pensioendatum. Heeft uw werknemer gekozen voor de ZekerheidZwitch? Dan ontvangt hij vanaf de pensioendatum het aangekochte gegarandeerde pensioen. Er zijn geen resterende beleggingen. Uw werknemer kan op pensioendatum verschillende mogelijkheden kiezen: 1. Eerder met pensioen. 2. Later met pensioen. 3. Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. 4. Of een combinatie van bovenstaande mogelijkheden. Minimaal zes maanden voor de pensioendatum informeren wij uw werknemers over alle keuzemogelijkheden bij Zwitserleven. Eerder met pensioen. Uw werknemer kan (een deel van) zijn pensioen eerder laten ingaan. Heeft hij pensioenen aangekocht met de ZekerheidZwitch? Dan wordt het ouderdomspensioen opnieuw berekend. Dit doen wij op basis van de bijlage Ruilfactoren ZekerheidZwitch. Het ouderdomspensioen wordt lager als hij eerder met pensioen gaat. Zijn partner ontvangt het eerder aangekocht partnerpensioen als hij overlijdt na de vervroegde pensioendatum. De hoogte van het eerder aangekocht partnerpensioen aangekocht vanuit ZekerheidZwitch wijzigt niet. Later met pensioen. Uw werknemer kan (een deel van) zijn pensioen later laten ingaan. Heeft hij pensioenen aangekocht met de ZekerheidZwitch? Dan wordt het aangekochte ouderdomspensioen en partnerpensioen na de pensioendatum opnieuw berekend. Dit doen wij op basis van de bijlage Ruilfactoren ZekerheidZwitch. Het ouderdomspensioen en partnerpensioen wordt hoger als hij later met pensioen gaat. Als hij overlijdt voor de latere pensioendatum, dan vervalt het eerder aangekochte partnerpensioen zonder waarde.

2 Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Laat uw werknemer zijn pensioen eerder ingaan? Dan kan hij op de pensioendatum kiezen voor een ouderdomspensioen dat aan het begin hoger is en daarna lager. De verhouding tussen de hoogste en de laagste uitkering is maximaal 100:75. Dit betekent dat de laagste uitkering op jaarbasis niet lager mag zijn dan 75% van de hoogste uitkering op jaarbasis. Het partnerpensioen vanuit de ZekerheidZwitch kan niet in hoogte variëren. Waardeoverdracht. Gaat uw werknemer uit dienst en doet hij een verzoek tot waardeoverdracht? Dan worden ook aangekochte gegarandeerde pensioen overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder. De overdrachtswaarde van dit pensioen wordt gebaseerd op de actuele wettelijke tarieven die gelden voor gegarandeerde pensioenen. Er is geen bijbetalingsverplichting voor de werkgever. Doet een werknemer die gebruikt maakt van de ZekerheidZwitch een verzoek om de waarde van het pensioen van zijn vorige werkgever over te dragen? Dan wordt het kapitaal uit de waardeoverdracht gebruikt voor de inkoop van gegarandeerde pensioenen. Hiervoor gebruiken we het premieschema. Tijdpad De informatie over de ZekerheidZwitch zal in eerste instantie als addendum de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement naar verwachting vanaf november 2016 beschikbaar zijn. In het kader van de Wet Verbeterde Premieregeling stelt Zwitserleven uiterlijk per 1 januari 2018 een nieuwe uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement beschikbaar. De informatie over de ZekerheidZwitch zal dan ook in de documenten worden verwerkt. De deelnemers kunnen in het portaal vanaf november 2017 kiezen voor de ZekerheidZwitch. Voor deelnemers die op dat moment ouder zijn dan 52 wordt het ouderdoms- en partnerpensioen dat betrekking heeft op de achterliggende jaren in 1 keer ingekocht zodat ook voor deze deelnemers op de pensioendatum voor 100% uitgestelde pensioenen zijn ingekocht en gegarandeerd.

3 Bijlage technische grondslagen Zwitserleven Exclusief Pensioen ZekerheidZwitch Geldend vanaf 1 januari 2017 Leeftijdscorrecties Deelnemer Sekseneutraal Sekse-afhankelijk Geen leeftijdscorrectie Partner is 2 jaar jonger dan deelnemer Man is 2 jaar ouder dan vrouw Rendement en kosten verwerkt in tarief ZekerheidZwitch Rendement Euribor bidrente swapcurve + 0,20% Het rendement op de 1 ste werkdag van oktober gebruiken we voor het daaropvolgende kalenderjaar Afslag solvabiliteitskosten 0,20% Afslag beheerkostenvergoeding 0,15% Excassokosten 1,5% Formularium Uitgesteld Pensioen (ingaand op 67 jarige leeftijd met 70% overgang op partner) = waarde onttrokken uit beleggingen / Prijs per eenheid pensioen Tabel : ZL 2016 uitgesteld pensioen Leeftijd Man Vrouw Sekse-neutraal

4 Leeftijd Man Vrouw Sekse-neutraal

5 Leeftijd Man Vrouw Sekse-neutraal

6 Bijlage aankooppercentages ouderdoms- en partnerpensioen met de ZekerheidZwitch De hoogte van het aan te kopen ouderdomspensioen en partnerpensioen na pensioendatum is afhankelijk van de jaren tot pensioendatum. Hoeveel pensioenkapitaal jaarlijks wordt gebruikt voor het aankopen van pensioenen vindt u terug in onderstaande jaartabellen. Voor de maandelijkse onttrekking vindt er een omrekening plaats op basis van deze jaartabellen. Tabel aankooppercentages ouderdoms- en partnerpensioen met de ZekerheidZwitch (jaartabellen) Jaren tot pensioendatum Waardeschema aankoop uitgesteld pensioen Premieschema aankoop uitgesteld pensioen 15 7,0% 6,7% 14 7,7% 13,3% 13 8,4% 20,0% 12 9,2% 26,7% 11 10,2% 33,3% 10 11,2% 40,0% 9 12,5% 46,7% 8 14,0% 53,3% 7 16,0% 60,0% 6 18,4% 66,7% 5 21,8% 73,3% 4 26,9% 80,0% 3 35,1% 86,7% 2 51,5% 93,3% 1 100,0% 100,0%

7 Bijlage ruilfactoren ZekerheidZwitch gelijkblijvend ouderdomspensioen en partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2017 Bij uitruilen, vervroegen, uitstellen, variatie in de hoogte van de uitkering van ouderdomspensioen of afkoop van (kleine) pensioenen wordt gebruik gemaakt van factoren. De factoren voor de ZekerheidZwitch zijn voor de pensioenleeftijd 67 opgenomen in deze bijlage. In het pensioenreglement staan de voorwaarden. Voor definitieve vaststelling van de pensioenen na toepassing van de gekozen mogelijkheden dient een offerte aangevraagd te worden. Alleen aan de opgaven in de offerte kan een deelnemer rechten ontlenen. De actuariële factoren kunnen jaarlijks door Zwitserleven worden aangepast. 1. Uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen op pensioendatum Gelijkblijvend partnerpensioen *) Leeftijd Uitruilfactor 0,145 0,151 0,157 0,163 0,169 0,175 0,182 0,189 0,196 0,203 0,210 0,219 0,228 0,237 0,246 0,255 0,265 0,275 *) Uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen bij leeftijd x op de pensioendatum, per 1 partnerpensioen De verhoging van het ouderdomspensioen op de pensioendatum is gelijk aan het uitgeruilde deel van het partnerpensioen vermenigvuldigd met de ruilvoet. Voorbeeld: Als een deelnemer op de pensioendatum gelijkblijvend partnerpensioen uitruilt, wordt zijn ouderdomspensioen met 228 verhoogd. De berekening is x factor 0, Vervroegen van de pensioendatum voor het ouderdomspensioen Ingeval van vervroegen van de pensioendatum wordt alleen de aanspraak op ouderdomspensioen verlaagd; de aanspraak op partnerpensioen blijft ongewijzigd. Leeftijd Vervroegingsfactor 0,572 0,596 0,620 0,646 0,674 0,704 0,737 0,772 0,811 0,852 0,897 0,946 1,000 Vervroegen ouderdomspensioen van leeftijd 67 op de pensioendatum naar vervroegingsleeftijd x per 1 ouderdomspensioen Als een deelnemer ouderdomspensioen vervroegt naar leeftijd 65, wordt ouderdomspensioen verlaagd naar 897. De berekening is x factor 0, Uitstellen van de pensioendatum van ouderdomspensioen In geval van uitstellen van de pensioendatum wordt de aanspraak op ouderdomspensioen en partnerpensioen verhoogd. Leeftijd Uitstelfactor 1,000 1,049 1,101 1,161 1,224 1,297 Uitstel van ouderdomspensioen van leeftijd 67 op de pensioendatum naar uitgestelde leeftijd x per 1 ouderdomspensioen

8 4. Variatie in de hoogte van de uitkering van ouderdomspensioen (Hoog/laag constructie) In geval van een hoog/laag constructie is er sprake van tijdelijke hoge uitkering. Daarna wordt de uitkering verlaagd. Leeftijd Duur hoog deel Factor hoog deel Factor laag deel Hoog:laag 67 3 jaar 1,264 0, : jaar 1,224 0, :75 Uitkering van het ouderdomspensioen in een hoog-laag -constructie Voorbeeld: Een deelnemer wil een pensioen van met hoog/laag constructie. Met een verhouding tussen het hoge en het lage deel van de uitkering van het ouderdomspensioen 100:75 en een duur van 5 jaar van het hoge deel. De uitkering van het ouderdomspensioen is dan 5 jaar lang De berekening is x factor 1,224. De uitkering van het ouderdomspensioen wordt na 5 jaar 918. De berekening is x factor 0, Variatie in de hoogte van de uitkering van ouderdomspensioen (Laag/hoog constructie) In geval van een laag/hoog constructie is er sprake van tijdelijke lage uitkering. Daarna wordt de uitkering verhoogd. Laag/hoog constructies op de pensioendatum worden gerealiseerd door een deel van het ouderdomspensioen uit te stellen. De hoogte van het uitgestelde ouderdomspensioen wordt berekend met de factoren in het onderdeel uitstellen van de pensioendatum van ouderdomspensioen. Laag/hoog constructies vóór de pensioendatum worden gerealiseerd door een deel van het ouderdomspensioen te vervroegen middels de factoren voor vervroegen. De hoogte van het vervroegde ouderdomspensioen wordt berekend met de factoren in het onderdeel vervroegen van de pensioendatum van het ouderdomspensioen. 6. Afkoop klein uitgesteld ouderdomspensioen en klein uitgesteld (bijzonder) partnerpensioen Als Zwitserleven kleine pensioenaanspraken van een gewezen deelnemer afkoopt, wordt de restitutiewaarde vastgesteld. Dat doen we door de pensioenaanspraak te vermenigvuldigen met de afkoopvoet die hoort bij de leeftijd van de gewezen deelnemer op het moment dat de pensioenaanspraken worden afgekocht. Gelijkblijvend ouderdomspensioen *) Leeftijd Afkoopvoet 5,049 5,139 5,230 5,323 5,418 5,515 5,614 5,714 5,816 5,920 6,026 6,133 6,244 6,356 6,470 6,587 6,706 Leeftijd Afkoopvoet 6,827 6,951 7,078 7,207 7,340 7,475 7,613 7,755 7,901 8,050 8,203 8,360 8,522 8,690 8,863 9,042 9,228 Leeftijd Afkoopvoet 9,421 9,621 9,829 10,046 10,272 10,509 10,757 11,019 11,294 11,586 11,895 12,224 12,577 12,954 13,359 13,796 *) Restitutiewaarde ouderdomspensioen bij leeftijd x per 1 ouderdomspensioen In deze tabel is uitgegaan van pensioenleeftijd 67. Indien een andere pensioenleeftijd van toepassing is, geldt een andere tabel.

9 Voorbeeld: Als voor een gewezen deelnemer op 62-jarige leeftijd ouderdomspensioen wordt afgekocht, bedraagt de restitutiewaarde De berekening is * 11,895. Gelijkblijvend partnerpensioen *) Leeftijd Afkoopvoet 2,554 2,598 2,643 2,687 2,732 2,776 2,820 2,865 2,909 2,953 2,996 3,039 3,082 3,125 3,168 3,211 3,254 Leeftijd Afkoopvoet 3,297 3,341 3,384 3,426 3,467 3,508 3,548 3,587 3,625 3,663 3,698 3,732 3,763 3,791 3,815 3,836 3,853 Leeftijd Afkoopvoet 3,867 3,877 3,884 3,886 3,884 3,878 3,866 3,849 3,826 3,796 3,759 3,715 3,664 3,604 3,538 3, Afkoop klein levenslang pensioen bij ingang van het pensioen Als Zwitserleven kleine pensioenrechten af koopt, wordt de restitutiewaarde vastgesteld. Dat doen we door het pensioenrecht te vermenigvuldigen met de afkoopvoet behorende bij de leeftijd van de pensioengerechtigde op het moment dat het pensioenrecht wordt afgekocht. Ingegaan gelijkblijvend levenslang pensioen *) Leeftijd Afkoopvoet 37,301 36,955 36,604 36,248 35,886 35,518 35,143 34,761 34,373 33,978 33,576 33,169 32,755 32,335 31,908 31,475 Leeftijd Afkoopvoet 31,034 30,587 30,133 29,673 29,206 28,733 28,254 27,768 27,276 26,778 26,274 25,764 25,249 24,729 24,205 23,678 Leeftijd Afkoopvoet 23,147 22,612 22,074 21,532 20,987 20,439 19,888 19,335 18,780 18,224 17,667 17,110 16,554 15,998 15,445 14,893 Leeftijd Afkoopvoet 14,343 13,796 13,252 12,710 12,171 11,636 11,108 10,588 10,078 9,580 9,094 8,619 8,158 7,707 7,270 6,848 Leeftijd Afkoopvoet 6,442 6,051 5,678 5,324 4,984 4,656 4,341 4,039 3,750 3,473 3,216 2,983 2,761 2,547 2,355 2,177 *) Restitutiewaarde ingegaan pensioen bij leeftijd x per 1 ingegaan pensioen De restitutiewaarde van het pensioen is gelijk aan het recht op pensioen vermenigvuldigd met de afkoopvoet. Voorbeeld: Als Zwitserleven voor een pensioengerechtigde op 67-jarige leeftijd 100 gelijkblijvend levenslang pensioen afkoopt, bedraagt de restitutiewaarde 1.379,60. De berekening is 100 * 13, Combinaties van mogelijkheden De hierboven genoemde mogelijkheden kunnen gecombineerd worden. Bij combinaties van vervroegen of uitstellen, uitruilen en variatie in de hoogte van ouderdomspensioen wordt altijd de een vaste volgorde gebruikt.eerst wordt vervroegd of uitgesteld. Daarna wordt er uitgeruild. Als laatste wordt een variatieconstructie toegepast. Naast de verschillende combinaties kan bijvoorbeeld ook de gewenste pensioendatum anders zijn dan. Ook de verhouding hoog/laag of laag/hoog en de duur van deze variatie kunnen anders worden gekozen. U kunt hiervoor een offerte opvragen bij uw relatiebeheerder.

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst Bijlage uitruil en afkoop pensioenen gelijkblijvend ouderdomspensioen gelijkblijvend of 3% stijgend partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2015 Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van uitruil,

Nadere informatie

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Inhoudsopgave 1. Geldigheid vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten... 2 2. Vervroegings- en uitstelfactoren...

Nadere informatie

Deze bijlage geeft tabellen met factoren behorend bij de keuzemogelijkheden uit het (pre)pensioenreglement. De factoren zijn geldig in 2014.

Deze bijlage geeft tabellen met factoren behorend bij de keuzemogelijkheden uit het (pre)pensioenreglement. De factoren zijn geldig in 2014. REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 (55-MIN EN 55-PLUS) EN PREPENSIOENREGLEMENT 2006 VAN STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE GROLSCHE BIERBROUWERIJ Deze bijlage geeft tabellen

Nadere informatie

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 Blad 2 Flexibiliseringsfactoren Voor pensioenleeftijden niet in gehele jaren nauwkeurig dient lineair

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1 Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Tabellenboek 2015 Versie 1 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Grondslagen... 3 Geldigheid... 3 Belangrijke informatie... 4 Vervroeging pensioen... 5 Uitstel pensioen...

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Bijlage 1 Flexibiliseringsfactoren keuzemogelijkheden De in deze bijlage vermelde factoren zijn van toepassing op: 1. Afkoop kleine pensioenen (artikel 8.6). 2. Verschuiving van de pensioendatum (artikel

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 7 Variëren

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Tabellenboek geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten...5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen:

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Ruilfactoren Uitruilfactoren reglement IV In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Uitruil van partnerpensioen voor ouderdomspensioen vanaf 62 jaar (of de gewijzigde pensioenleeftijd)

Nadere informatie

Flexibilisering en afkoop van pensioen

Flexibilisering en afkoop van pensioen Flexibilisering en afkoop van pensioen In dit document staan de factoren die wij gebruiken voor het Aegon DB Abonnement. In uw pensioenregeling kunt u: - eerder met pensioen; - later met pensioen; - gedeeltelijk

Nadere informatie

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

Indien het ouderdomspensioen ingaat binnen twee jaar na einde van het deelnemerschap, geldt

Indien het ouderdomspensioen ingaat binnen twee jaar na einde van het deelnemerschap, geldt AFKOOPVOETEN KLEIN PENSIOEN 2016 Afkoopvoeten op pensioeningangsdatum Indien het ouderdomspensioen ingaat binnen twee jaar na einde van het deelnemerschap, geldt bij afkoop op leeftijd voor het ouderdomspensioen

Nadere informatie

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 65 jaar

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 65 jaar Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 65 jaar Voordat u met pensioen gaat zijn er een aantal keuzes: 1. Partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen 2. Ouderdomspensioen ruilen voor pensioen

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt het conform lid 1 van artikel 6 berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

55 0,755 0, ,797 0, ,842 0, ,891 0, ,943 0, ,000 1,000

55 0,755 0, ,797 0, ,842 0, ,891 0, ,943 0, ,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

1 januari 2014 Bijlage bij het (Vroeg)pensioenreglement

1 januari 2014 Bijlage bij het (Vroeg)pensioenreglement Inleiding In het (Vroeg)pensioenreglement van SPW wordt voor de toepassing van de in de onderstaande artikelen opgenomen bepalingen verwezen naar een sekseonafhankelijke, collectief actuarieel neutrale

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

OMZETTINGSFACTOREN UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016 UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016

OMZETTINGSFACTOREN UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016 UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016 OMZETTINGSFACTOREN 26 JULI 2016 OMZETTINGSFACTOREN INHOUDSOPGAVE 1 GRONDSLAGEN 4 2 UITRUIL PARTNERPENSIOEN IN EEN HOGER OUDERDOMSPENSIOEN BIJ PENSIOENINGANG 5 3 UITRUIL OUDERDOMSPENSIOEN IN EEN HOGER

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds 1. De definities en toelichtingen

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2016 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 In dit document zijn de bijlagen 2 t/m 6 van Pensioenreglement 2006 opgenomen. Bijlage 2 - Ruilvoeten* 1/2/3/4 In deze Bijlage zijn de ruilvoeten vastgelegd zoals bedoeld

Nadere informatie

Factorenboek Comfort Pensioen

Factorenboek Comfort Pensioen Factorenboek Comfort Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Ook is er een keuze voor de pensioenuitvoerder als het gaat om een jaarlijkse pensioenuitkering die lager is dan 467,89

Nadere informatie

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds

Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds Met deze uitvoeringsregeling geeft het bestuur van Stichting CRH Pensioenfonds uitvoering

Nadere informatie

De premiegrondslag bestaat uit twee delen:

De premiegrondslag bestaat uit twee delen: Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2006: 1. bepalen van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in artikel 15,

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren.

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. In het pensioenreglement dat sinds 1 januari 2008 van kracht is, zijn keuzemogelijkheden opgenomen, zoals: Vervroeging, als

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-2007 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Bijlagen

Nadere informatie

ik wil met pensioen Wat moet ik doen?

ik wil met pensioen Wat moet ik doen? ik wil met pensioen Ik wil met pensioen, wat moet ik doen? Wanneer wil of kan ik eigenlijk met pensioen? Wat zijn mijn mogelijkheden? En wat moet of kan ik doen? Wat zijn mijn mogelijkheden? 1. Ik wil

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Verhoging pensioen tot 72 jaar (Hoog-laagregeling), op leeftijd 65. Ouderdomspensioen van 65 tot 72 jaar

Verhoging pensioen tot 72 jaar (Hoog-laagregeling), op leeftijd 65. Ouderdomspensioen van 65 tot 72 jaar Bijlage 2: Actuariële factoren In deze bijlage worden onder Algemeen enige algemene uitgangspunten vermeld die momenteel worden gehanteerd bij het opstellen van de actuariële factoren van de Stichting.

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ):

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ): Addendum, Behorende bij Pensioenreglement I, zoals deze van toepassing was op 31 december 2013 voor deelnemers aan de pensioenregeling van Achmea Interne Diensten N.V. Door de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN)

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Per 1 januari 2017 worden de pensioenaanspraken die bij PDN zijn opgebouwd (met onder

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2016. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen.

Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2016. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen. 2. Het pensioenfonds heeft het recht de tabellen te wijzigen indien: - de herziening geschiedt op grond

Nadere informatie

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren.

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopen. In Pensioenreglement 2014 dat sinds 1 januari 2014 van kracht is, zijn keuze mogelijkheden opgenomen zoals: vervroeging van de pensioendatum

Nadere informatie

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 67 jaar

Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 67 jaar Factorenboek Essentie Pensioen Pensioenleeftijd 67 jaar Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Ook is er een keuze voor de pensioenuitvoerder als het gaat om een jaarlijkse pensioenuitkering

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

Door Wim van Kouteren, senior compliance officer

Door Wim van Kouteren, senior compliance officer Door Wim van Kouteren, senior compliance officer CCollectieve waardeoverdracht is mogelijk als: de werkgever een nieuwe pensioenuitvoerder kiest de werkgever wordt overgenomen door een activa/ passiva

Nadere informatie

Waardeoverdracht naar Provisum

Waardeoverdracht naar Provisum Waardeoverdracht naar Provisum INHOUD PAGINA 1. Inleiding 3 2. Wat gebeurt er bij een waardeoverdracht naar Provisum? 3 3. Waarom waardeoverdracht? 3 3.1 Waar moet u op letten bij waardeoverdracht? 3 3.2

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU

Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU Per 1 januari 2015 gelden de volgende wijzigingen in de pensioenreglementen die door het Stichting Pensioenfonds VNU worden uitgevoerd. De wijzigingen

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd.

Middelloonregeling met voorwaardelijke toeslag. Een uitkeringsovereenkomst, ook wel Defined Benefit genoemd. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) per 1 januari 2016 Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds.

Nadere informatie

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever.

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Pensionering

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Pensionering Pensionering Versie: 2 Goedgekeurd door bestuur Datum: 11 november 2015 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...4 1. Pensionering...4 2. Vervroegen...4 Ik wil al voor mijn 65 ste met pensioen. Hoeveel lager wordt

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Bijlage bij Reglement VI 1 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij Reglement VI van de Stichting Shell Pensioenfonds... 3 1. Flexibiliseringsmogelijkheden inzake Pensioengerechtigde

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave. Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave. Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017 Berekeningsfactoren Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017 Als u met pensioen gaat hebt u een aantal keuzes. Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen, gedeeltelijk met pensioen, tijdelijk

Nadere informatie

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken. Dat is helemaal van deze tijd. Maar dan moet je je er wel in verdiepen. René van der Linden, SPF Beheer: Wat ik belangrijk

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 zijn de aanspraken op ouderdomspensioen geconverteerd naar ingangsleeftijd 67. 2

Per 1 januari 2015 zijn de aanspraken op ouderdomspensioen geconverteerd naar ingangsleeftijd 67. 2 M.C.A. Kroon MSc Stationsweg 13-14 1441 EJ Purmerend Nederland T +31 88 543 3000 D +31 88 543 3794 mireille.kroon@towerswatson.com towerswatson.com Correspondentieadres: Postbus 780, 1440 AT Purmerend,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Pensioen in de Praktijk

Pensioen in de Praktijk Pensioen in de Praktijk Een gelukkig nieuwjaar! (maar wel met pensioenwerk aan de winkel ) Uiteraard opent deze eerste editie van Pensioen in de Praktijk in het nieuwe jaar met de beste wensen. Dat 2017

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kenmerken en voorwaarden regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee

Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Uniform Pensioenoverzicht 2009 De heer S.C.V.W.L. van der Mpvierstoelxiidee Voor wie is dit pensioenoverzicht bedoeld? Welke (beleggings)waarde kunt u opbouwen en welk pensioen kunt u verwachten? Houdt

Nadere informatie

Tabellenboek 2016. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2016

Tabellenboek 2016. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2016 Tabellenboek 2016 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2016 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Bijlage bij Reglement V 1 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij Reglement V van de Stichting Shell Pensioenfonds... 3 1. Flexibiliseringsmogelijkheden inzake Pensioengerechtigde

Nadere informatie

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-31.12.2009 Kosten & waardeoverzicht 2009 In dit overzicht vindt u informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in 2009. Hoe heeft de waarde van uw verzekering zich ontwikkeld? Hoeveel premie is in 2009 betaald?

Nadere informatie

Zwitserleven DGA Pensioen.

Zwitserleven DGA Pensioen. Zwitserleven DGA Pensioen. Het Zwitserleven DGA Pensioen is een individuele pensioenverzekering voor de Directeur Grootaandeelhouder (DGA). Het Zwitserleven DGA Pensioen heeft het karakter van een kapitaalovereenkomst

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen U hebt in een pensioenregeling een pensioenkapitaal opgebouwd. Met dit pensioenkapitaal moet u een pensioen aankopen. Dit is meestal een levenslang ouderdomspensioen,

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen?

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Pensioenfonds Vooraf 2 U bent uit dienst bij ABN AMRO Bank of één van de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Vanaf dat

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering.

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering. Keuzemogelijkheden rond uw pensioen In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden rondom uw pensionering. 1 Introductie De pensioenregeling van het Pensioenfonds TNO biedt u veel keuzevrijheid.

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Úw pensioen. Wat gaat ú ermee doen? Laat uw pensioen aansluiten op uw persoonlijke wensen. Premie- en kapitaalovereenkomst

Úw pensioen. Wat gaat ú ermee doen? Laat uw pensioen aansluiten op uw persoonlijke wensen. Premie- en kapitaalovereenkomst Úw pensioen. Wat gaat ú ermee doen? Laat uw pensioen aansluiten op uw persoonlijke wensen Premie- en kapitaalovereenkomst Hoe is uw pensioen opgebouwd? Pensioen: uw keuze telt Het pensioen bestaat in Nederland

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 10855 17 juli 2009 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juli 2009, nr. AV/PB/2009/14387,

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014 1 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) als bedoeld in artikel 14

Nadere informatie