Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Waardeoverdracht. Tijdpad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Waardeoverdracht. Tijdpad"

Transcriptie

1 ZekerheidZwitch De toekomst vraagt om nieuwe oplossingen. We moeten anders omgaan met ons milieu, ons werk, onze economie. En óók met ons pensioen. Daarom is er het Zwitserleven Exclusief Pensioen met de innovatieve ZekerheidZwitch. Dé eigentijdse manier om pensioen op te bouwen, door de unieke combinatie van verantwoord beleggen en garanties. Helemaal van nu, met meer zekerheid en duidelijkheid voor later! De ZekerheidZwitch bij Zwitserleven Exclusief Pensioen Met de ZekerheidZwitch krijgen uw werknemers meer zekerheid en duidelijkheid over het te bereiken pensioen naarmate de pensioendatum nadert. In het Zwitserleven Exclusief Pensioen krijgen uw werknemers 15 jaar voor de pensioendatum de mogelijkheid om te kiezen voor de ZekerheidZwitch. Wat is de ZekerheidZwitch? Met de ZekerheidZwitch start uw werknemer vanaf 15 jaar vóór de pensioendatum met het aankopen van gegarandeerd ouderdoms- en partnerpensioen, ook als uw werknemer geen partner heeft. Dit noemen wij de ZekerheidZwitch. Het gegarandeerde ouderdomspensioen ontvangt uw werknemer pas vanaf de pensioendatum. Daarom heet dit een uitgesteld pensioen. Bij de ZekerheidZwitch koopt uw werknemer maandelijks pensioen aan met een deel van de beleggingen. Gaat een werknemer uit dienst? Dan gaat de aankoop van het pensioen door. Hoogte van het uitgestelde pensioen. De hoogte van dit pensioen hangt voor een belangrijk deel af van de tarieven (rente is hierbij een belangrijke factor) op het moment van aankoop van het gegarandeerde pensioen. En van de gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden. Door het gespreid (maandelijks) aankopen van pensioen zijn uw werknemers minder afhankelijk van de rentestand op de pensioendatum. Als de rente daalt, is er bij de ZekerheidZwitch meer pensioen dan als het pensioen in één keer op de pensioendatum wordt aangekocht. Wanneer de rente in de jaren vlak voor de pensioendatum stijgt, kan het pensioen vanuit de ZekerheidZwitch echter lager zijn dan als het pensioen in één keer op de pensioendatum wordt ingekocht. Naast de tarieven voor inkoop van pensioen zijn ook de rendementen op de beleggingen van invloed. Hetzelfde geldt voor de gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden. Leeft men steeds langer, dan is gespreid inkopen voordelig. Daalt de leeftijd waarop mensen gemiddeld overlijden, dan kan het beter zijn om te wachten met aankopen van het pensioen op de pensioendatum. De ontwikkeling van de rente en de gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden kunnen van invloed zijn op de hoogte van het pensioen op de pensioendatum. Partnerpensioen. Heeft uw werknemer gekozen voor de ZekerheidZwitch en overlijdt hij vóór de pensioendatum? Dan ontvangt de partner het verzekerde partnerpensioen vóór pensioendatum. De beleggingswaarde en de al aangekochte uitgestelde pensioenen vervallen. Ieder jaar op 1 november stellen we het tarief vast waartegen het gegarandeerde pensioen in het volgende jaar wordt aangekocht. Dit tarief is geldig van 1 januari tot 31 december in het jaar daarna. Het tarief hangt af van de Euribor bidrente swapcurve. In het tarief zitten ook de kosten verwerkt. Meer informatie vindt u in de bijlage Technische grondslagen Zwitserleven Exclusief Pensioen ZekerheidZwitch. Hoe werkt het? Het aankopen van de gegarandeerde pensioenen gebeurt volgens 2 schema s. De schema s staan in de bijlage aankooppercentages ouderdoms- en partnerpensioen met de ZekerheidZwitch. In het Premieschema aankoop uitgesteld pensioen staat welk percentage wordt gebruikt voor de aankoop van gegarandeerd pensioen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de pensioenpremie, de waarde uit waardeoverdracht en extra pensioen in dat jaar. In het Waardeschema aankoop uitgesteld pensioen staat welk percentage van de beleggingen in dat jaar gebruikt wordt voor de aankoop van uitgesteld pensioen. Op de pensioendatum is het volledige pensioen aangekocht en zijn er geen beleggingen meer. Een werknemer kan tussentijds stoppen met de ZekerheidZwitch. Stoppen kan ieder jaar per 1 januari. De tot dat moment met de ZekerheidZwitch aangekochte gegarandeerde pensioenen blijven staan. Starten met de ZekerheidZwitch kan 15 jaar voor de pensioendatum. Uw werknemer kan ook later starten met de ZekerheidZwitch. Dat kan dat ieder jaar per 1 januari. Voor deelnemers die op dat moment ouder zijn dan 52 wordt het ouderdoms- en partnerpensioen dat betrekking heeft op de achterliggende jaren in 1 keer ingekocht zodat ook voor deze deelnemers op de pensioendatum voor 100% uitgestelde pensioenen zijn ingekocht en gegarandeerd. Na de pensioendatum. Heeft uw werknemer gekozen voor de ZekerheidZwitch? Dan ontvangt hij vanaf de pensioendatum het aangekochte gegarandeerde pensioen. Er zijn geen resterende beleggingen. Uw werknemer kan op pensioendatum verschillende mogelijkheden kiezen: 1. Eerder met pensioen. 2. Later met pensioen. 3. Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. 4. Of een combinatie van bovenstaande mogelijkheden. Minimaal zes maanden voor de pensioendatum informeren wij uw werknemers over alle keuzemogelijkheden bij Zwitserleven. Eerder met pensioen. Uw werknemer kan (een deel van) zijn pensioen eerder laten ingaan. Heeft hij pensioenen aangekocht met de ZekerheidZwitch? Dan wordt het ouderdomspensioen opnieuw berekend. Dit doen wij op basis van de bijlage Ruilfactoren ZekerheidZwitch. Het ouderdomspensioen wordt lager als hij eerder met pensioen gaat. Zijn partner ontvangt het eerder aangekocht partnerpensioen als hij overlijdt na de vervroegde pensioendatum. De hoogte van het eerder aangekocht partnerpensioen aangekocht vanuit ZekerheidZwitch wijzigt niet. Later met pensioen. Uw werknemer kan (een deel van) zijn pensioen later laten ingaan. Heeft hij pensioenen aangekocht met de ZekerheidZwitch? Dan wordt het aangekochte ouderdomspensioen en partnerpensioen na de pensioendatum opnieuw berekend. Dit doen wij op basis van de bijlage Ruilfactoren ZekerheidZwitch. Het ouderdomspensioen en partnerpensioen wordt hoger als hij later met pensioen gaat. Als hij overlijdt voor de latere pensioendatum, dan vervalt het eerder aangekochte partnerpensioen zonder waarde.

2 Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Laat uw werknemer zijn pensioen eerder ingaan? Dan kan hij op de pensioendatum kiezen voor een ouderdomspensioen dat aan het begin hoger is en daarna lager. De verhouding tussen de hoogste en de laagste uitkering is maximaal 100:75. Dit betekent dat de laagste uitkering op jaarbasis niet lager mag zijn dan 75% van de hoogste uitkering op jaarbasis. Het partnerpensioen vanuit de ZekerheidZwitch kan niet in hoogte variëren. Waardeoverdracht. Gaat uw werknemer uit dienst en doet hij een verzoek tot waardeoverdracht? Dan worden ook aangekochte gegarandeerde pensioen overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder. De overdrachtswaarde van dit pensioen wordt gebaseerd op de actuele wettelijke tarieven die gelden voor gegarandeerde pensioenen. Er is geen bijbetalingsverplichting voor de werkgever. Doet een werknemer die gebruikt maakt van de ZekerheidZwitch een verzoek om de waarde van het pensioen van zijn vorige werkgever over te dragen? Dan wordt het kapitaal uit de waardeoverdracht gebruikt voor de inkoop van gegarandeerde pensioenen. Hiervoor gebruiken we het premieschema. Tijdpad De informatie over de ZekerheidZwitch zal in eerste instantie als addendum de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement naar verwachting vanaf november 2016 beschikbaar zijn. In het kader van de Wet Verbeterde Premieregeling stelt Zwitserleven uiterlijk per 1 januari 2018 een nieuwe uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement beschikbaar. De informatie over de ZekerheidZwitch zal dan ook in de documenten worden verwerkt. De deelnemers kunnen in het portaal vanaf november 2017 kiezen voor de ZekerheidZwitch. Voor deelnemers die op dat moment ouder zijn dan 52 wordt het ouderdoms- en partnerpensioen dat betrekking heeft op de achterliggende jaren in 1 keer ingekocht zodat ook voor deze deelnemers op de pensioendatum voor 100% uitgestelde pensioenen zijn ingekocht en gegarandeerd.

3 Bijlage technische grondslagen Zwitserleven Exclusief Pensioen ZekerheidZwitch Geldend vanaf 1 januari 2017 Leeftijdscorrecties Deelnemer Sekseneutraal Sekse-afhankelijk Geen leeftijdscorrectie Partner is 2 jaar jonger dan deelnemer Man is 2 jaar ouder dan vrouw Rendement en kosten verwerkt in tarief ZekerheidZwitch Rendement Euribor bidrente swapcurve + 0,20% Het rendement op de 1 ste werkdag van oktober gebruiken we voor het daaropvolgende kalenderjaar Afslag solvabiliteitskosten 0,20% Afslag beheerkostenvergoeding 0,15% Excassokosten 1,5% Formularium Uitgesteld Pensioen (ingaand op 67 jarige leeftijd met 70% overgang op partner) = waarde onttrokken uit beleggingen / Prijs per eenheid pensioen Tabel : ZL 2016 uitgesteld pensioen Leeftijd Man Vrouw Sekse-neutraal

4 Leeftijd Man Vrouw Sekse-neutraal

5 Leeftijd Man Vrouw Sekse-neutraal

6 Bijlage aankooppercentages ouderdoms- en partnerpensioen met de ZekerheidZwitch De hoogte van het aan te kopen ouderdomspensioen en partnerpensioen na pensioendatum is afhankelijk van de jaren tot pensioendatum. Hoeveel pensioenkapitaal jaarlijks wordt gebruikt voor het aankopen van pensioenen vindt u terug in onderstaande jaartabellen. Voor de maandelijkse onttrekking vindt er een omrekening plaats op basis van deze jaartabellen. Tabel aankooppercentages ouderdoms- en partnerpensioen met de ZekerheidZwitch (jaartabellen) Jaren tot pensioendatum Waardeschema aankoop uitgesteld pensioen Premieschema aankoop uitgesteld pensioen 15 7,0% 6,7% 14 7,7% 13,3% 13 8,4% 20,0% 12 9,2% 26,7% 11 10,2% 33,3% 10 11,2% 40,0% 9 12,5% 46,7% 8 14,0% 53,3% 7 16,0% 60,0% 6 18,4% 66,7% 5 21,8% 73,3% 4 26,9% 80,0% 3 35,1% 86,7% 2 51,5% 93,3% 1 100,0% 100,0%

7 Bijlage ruilfactoren ZekerheidZwitch gelijkblijvend ouderdomspensioen en partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2017 Bij uitruilen, vervroegen, uitstellen, variatie in de hoogte van de uitkering van ouderdomspensioen of afkoop van (kleine) pensioenen wordt gebruik gemaakt van factoren. De factoren voor de ZekerheidZwitch zijn voor de pensioenleeftijd 67 opgenomen in deze bijlage. In het pensioenreglement staan de voorwaarden. Voor definitieve vaststelling van de pensioenen na toepassing van de gekozen mogelijkheden dient een offerte aangevraagd te worden. Alleen aan de opgaven in de offerte kan een deelnemer rechten ontlenen. De actuariële factoren kunnen jaarlijks door Zwitserleven worden aangepast. 1. Uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen op pensioendatum Gelijkblijvend partnerpensioen *) Leeftijd Uitruilfactor 0,145 0,151 0,157 0,163 0,169 0,175 0,182 0,189 0,196 0,203 0,210 0,219 0,228 0,237 0,246 0,255 0,265 0,275 *) Uitruil van partnerpensioen in ouderdomspensioen bij leeftijd x op de pensioendatum, per 1 partnerpensioen De verhoging van het ouderdomspensioen op de pensioendatum is gelijk aan het uitgeruilde deel van het partnerpensioen vermenigvuldigd met de ruilvoet. Voorbeeld: Als een deelnemer op de pensioendatum gelijkblijvend partnerpensioen uitruilt, wordt zijn ouderdomspensioen met 228 verhoogd. De berekening is x factor 0, Vervroegen van de pensioendatum voor het ouderdomspensioen Ingeval van vervroegen van de pensioendatum wordt alleen de aanspraak op ouderdomspensioen verlaagd; de aanspraak op partnerpensioen blijft ongewijzigd. Leeftijd Vervroegingsfactor 0,572 0,596 0,620 0,646 0,674 0,704 0,737 0,772 0,811 0,852 0,897 0,946 1,000 Vervroegen ouderdomspensioen van leeftijd 67 op de pensioendatum naar vervroegingsleeftijd x per 1 ouderdomspensioen Als een deelnemer ouderdomspensioen vervroegt naar leeftijd 65, wordt ouderdomspensioen verlaagd naar 897. De berekening is x factor 0, Uitstellen van de pensioendatum van ouderdomspensioen In geval van uitstellen van de pensioendatum wordt de aanspraak op ouderdomspensioen en partnerpensioen verhoogd. Leeftijd Uitstelfactor 1,000 1,049 1,101 1,161 1,224 1,297 Uitstel van ouderdomspensioen van leeftijd 67 op de pensioendatum naar uitgestelde leeftijd x per 1 ouderdomspensioen

8 4. Variatie in de hoogte van de uitkering van ouderdomspensioen (Hoog/laag constructie) In geval van een hoog/laag constructie is er sprake van tijdelijke hoge uitkering. Daarna wordt de uitkering verlaagd. Leeftijd Duur hoog deel Factor hoog deel Factor laag deel Hoog:laag 67 3 jaar 1,264 0, : jaar 1,224 0, :75 Uitkering van het ouderdomspensioen in een hoog-laag -constructie Voorbeeld: Een deelnemer wil een pensioen van met hoog/laag constructie. Met een verhouding tussen het hoge en het lage deel van de uitkering van het ouderdomspensioen 100:75 en een duur van 5 jaar van het hoge deel. De uitkering van het ouderdomspensioen is dan 5 jaar lang De berekening is x factor 1,224. De uitkering van het ouderdomspensioen wordt na 5 jaar 918. De berekening is x factor 0, Variatie in de hoogte van de uitkering van ouderdomspensioen (Laag/hoog constructie) In geval van een laag/hoog constructie is er sprake van tijdelijke lage uitkering. Daarna wordt de uitkering verhoogd. Laag/hoog constructies op de pensioendatum worden gerealiseerd door een deel van het ouderdomspensioen uit te stellen. De hoogte van het uitgestelde ouderdomspensioen wordt berekend met de factoren in het onderdeel uitstellen van de pensioendatum van ouderdomspensioen. Laag/hoog constructies vóór de pensioendatum worden gerealiseerd door een deel van het ouderdomspensioen te vervroegen middels de factoren voor vervroegen. De hoogte van het vervroegde ouderdomspensioen wordt berekend met de factoren in het onderdeel vervroegen van de pensioendatum van het ouderdomspensioen. 6. Afkoop klein uitgesteld ouderdomspensioen en klein uitgesteld (bijzonder) partnerpensioen Als Zwitserleven kleine pensioenaanspraken van een gewezen deelnemer afkoopt, wordt de restitutiewaarde vastgesteld. Dat doen we door de pensioenaanspraak te vermenigvuldigen met de afkoopvoet die hoort bij de leeftijd van de gewezen deelnemer op het moment dat de pensioenaanspraken worden afgekocht. Gelijkblijvend ouderdomspensioen *) Leeftijd Afkoopvoet 5,049 5,139 5,230 5,323 5,418 5,515 5,614 5,714 5,816 5,920 6,026 6,133 6,244 6,356 6,470 6,587 6,706 Leeftijd Afkoopvoet 6,827 6,951 7,078 7,207 7,340 7,475 7,613 7,755 7,901 8,050 8,203 8,360 8,522 8,690 8,863 9,042 9,228 Leeftijd Afkoopvoet 9,421 9,621 9,829 10,046 10,272 10,509 10,757 11,019 11,294 11,586 11,895 12,224 12,577 12,954 13,359 13,796 *) Restitutiewaarde ouderdomspensioen bij leeftijd x per 1 ouderdomspensioen In deze tabel is uitgegaan van pensioenleeftijd 67. Indien een andere pensioenleeftijd van toepassing is, geldt een andere tabel.

9 Voorbeeld: Als voor een gewezen deelnemer op 62-jarige leeftijd ouderdomspensioen wordt afgekocht, bedraagt de restitutiewaarde De berekening is * 11,895. Gelijkblijvend partnerpensioen *) Leeftijd Afkoopvoet 2,554 2,598 2,643 2,687 2,732 2,776 2,820 2,865 2,909 2,953 2,996 3,039 3,082 3,125 3,168 3,211 3,254 Leeftijd Afkoopvoet 3,297 3,341 3,384 3,426 3,467 3,508 3,548 3,587 3,625 3,663 3,698 3,732 3,763 3,791 3,815 3,836 3,853 Leeftijd Afkoopvoet 3,867 3,877 3,884 3,886 3,884 3,878 3,866 3,849 3,826 3,796 3,759 3,715 3,664 3,604 3,538 3, Afkoop klein levenslang pensioen bij ingang van het pensioen Als Zwitserleven kleine pensioenrechten af koopt, wordt de restitutiewaarde vastgesteld. Dat doen we door het pensioenrecht te vermenigvuldigen met de afkoopvoet behorende bij de leeftijd van de pensioengerechtigde op het moment dat het pensioenrecht wordt afgekocht. Ingegaan gelijkblijvend levenslang pensioen *) Leeftijd Afkoopvoet 37,301 36,955 36,604 36,248 35,886 35,518 35,143 34,761 34,373 33,978 33,576 33,169 32,755 32,335 31,908 31,475 Leeftijd Afkoopvoet 31,034 30,587 30,133 29,673 29,206 28,733 28,254 27,768 27,276 26,778 26,274 25,764 25,249 24,729 24,205 23,678 Leeftijd Afkoopvoet 23,147 22,612 22,074 21,532 20,987 20,439 19,888 19,335 18,780 18,224 17,667 17,110 16,554 15,998 15,445 14,893 Leeftijd Afkoopvoet 14,343 13,796 13,252 12,710 12,171 11,636 11,108 10,588 10,078 9,580 9,094 8,619 8,158 7,707 7,270 6,848 Leeftijd Afkoopvoet 6,442 6,051 5,678 5,324 4,984 4,656 4,341 4,039 3,750 3,473 3,216 2,983 2,761 2,547 2,355 2,177 *) Restitutiewaarde ingegaan pensioen bij leeftijd x per 1 ingegaan pensioen De restitutiewaarde van het pensioen is gelijk aan het recht op pensioen vermenigvuldigd met de afkoopvoet. Voorbeeld: Als Zwitserleven voor een pensioengerechtigde op 67-jarige leeftijd 100 gelijkblijvend levenslang pensioen afkoopt, bedraagt de restitutiewaarde 1.379,60. De berekening is 100 * 13, Combinaties van mogelijkheden De hierboven genoemde mogelijkheden kunnen gecombineerd worden. Bij combinaties van vervroegen of uitstellen, uitruilen en variatie in de hoogte van ouderdomspensioen wordt altijd de een vaste volgorde gebruikt.eerst wordt vervroegd of uitgesteld. Daarna wordt er uitgeruild. Als laatste wordt een variatieconstructie toegepast. Naast de verschillende combinaties kan bijvoorbeeld ook de gewenste pensioendatum anders zijn dan. Ook de verhouding hoog/laag of laag/hoog en de duur van deze variatie kunnen anders worden gekozen. U kunt hiervoor een offerte opvragen bij uw relatiebeheerder.

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Inhoudsopgave 1. Geldigheid vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten... 2 2. Vervroegings- en uitstelfactoren...

Nadere informatie

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 Blad 2 Flexibiliseringsfactoren Voor pensioenleeftijden niet in gehele jaren nauwkeurig dient lineair

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1 Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Tabellenboek 2015 Versie 1 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Grondslagen... 3 Geldigheid... 3 Belangrijke informatie... 4 Vervroeging pensioen... 5 Uitstel pensioen...

Nadere informatie

Bijlage 1 Flexibiliseringsfactoren keuzemogelijkheden De in deze bijlage vermelde factoren zijn van toepassing op: 1. Afkoop kleine pensioenen (artikel 8.6). 2. Verschuiving van de pensioendatum (artikel

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Tabellenboek geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten...5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen:

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Ruilfactoren Uitruilfactoren reglement IV In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Uitruil van partnerpensioen voor ouderdomspensioen vanaf 62 jaar (of de gewijzigde pensioenleeftijd)

Nadere informatie

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-2007 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Bijlagen

Nadere informatie

ik wil met pensioen Wat moet ik doen?

ik wil met pensioen Wat moet ik doen? ik wil met pensioen Ik wil met pensioen, wat moet ik doen? Wanneer wil of kan ik eigenlijk met pensioen? Wat zijn mijn mogelijkheden? En wat moet of kan ik doen? Wat zijn mijn mogelijkheden? 1. Ik wil

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ):

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ): Addendum, Behorende bij Pensioenreglement I, zoals deze van toepassing was op 31 december 2013 voor deelnemers aan de pensioenregeling van Achmea Interne Diensten N.V. Door de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST

ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST ADDENDUM BIJ DE PENSIOENOVEREENKOMST In aanvulling op de eerder tussen de werkgever en diens werknemers gesloten pensioenovereenkomst maken met ingang van 1 januari 2008 de hierna vermelde bepalingen deel

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever.

Vanaf datum van indiensttreding bij de werkgever. De pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst) Deze pensioenregeling is van toepassing op alle werknemers die in dienst zijn van de werkgever(s) die zijn toegelaten tot het Pensioenfonds. Deze regeling heeft

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu

Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Kies uw eigen pensioen. Later = Nu Eigen verantwoordelijkheid, zelf keuzes maken. Dat is helemaal van deze tijd. Maar dan moet je je er wel in verdiepen. René van der Linden, SPF Beheer: Wat ik belangrijk

Nadere informatie

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Bijlage bij Reglement VI 1 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij Reglement VI van de Stichting Shell Pensioenfonds... 3 1. Flexibiliseringsmogelijkheden inzake Pensioengerechtigde

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kenmerken en voorwaarden regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-31.12.2009 Kosten & waardeoverzicht 2009 In dit overzicht vindt u informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in 2009. Hoe heeft de waarde van uw verzekering zich ontwikkeld? Hoeveel premie is in 2009 betaald?

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen

Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 GarantiePlusPensioen Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming 2012 Stand per datum einde deelneming 01-01-2012 Product GarantiePlusPensioen Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Soort overeenkomst premieovereenkomst

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2014 1 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) als bedoeld in artikel 14

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering.

Keuzemogelijkheden rond uw pensioen. In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden. rondom uw pensionering. Keuzemogelijkheden rond uw pensioen In deze brochure gaan we in op vijf flexibiliseringsmogelijkheden rondom uw pensionering. 1 Introductie De pensioenregeling van het Pensioenfonds TNO biedt u veel keuzevrijheid.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Uitgesteld. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Uitgesteld. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening In deze berekening wordt de fiscale voorziening bepaald voor een DGA waarvoor zowel bij de overgang ten gevolge van Witteveen als bij de Wet VPL een premievrije aanspraak is

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar.

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar. Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding Ieder

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2015

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2015 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2015 1 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN

Nadere informatie

Kom in actie als u: Geachte deelnemer,

Kom in actie als u: Geachte deelnemer, Geachte deelnemer, Vanaf 1 januari 2015 is de pensioenregeling aangepast voor de werknemers van Damco Netherlands B.V. en Damco International B.V.. Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) verzorgt ook deze gewijzigde

Nadere informatie

Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling

Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling Aandachtspuntenlijst reglementen rechtstreekse regeling Dit reglement betreft een: (versie augustus 2012) A. Verplichte PW artikelen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 101 Besluit van 5 februari 2002 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 2b, vijfde lid, 2c, tweede

Nadere informatie

Vergeet niet uw e-mailadres te controleren of aan te vullen, zodat we u persoonlijk op de hoogte kunnen houden.

Vergeet niet uw e-mailadres te controleren of aan te vullen, zodat we u persoonlijk op de hoogte kunnen houden. Datum 19 oktober 2015 Klantnummer Onderwerp Aanvulling pensioenopbouw Behandeld door Klantenservice Telefoonnummer (030) 277 55 77 Wilt u bij

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

Uit dienst. Versie 29-12-2015

Uit dienst. Versie 29-12-2015 Uit dienst Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST

Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen VOORBEELDTEKST Pensioen 1-2-3 Voorbeeldteksten laag 1 voor DC-regelingen Oktober 2015 Dit document bevat per icoon een voorbeeldtekst voor laag 1 van een Pensioen 1-2-3 voor een DC-regeling. U mag de teksten redactioneel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW?

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW? Start Deze Argumentenkaart laat zien wat vanuit het perspectief van een nieuwe deelnemer bij PFZW de belangrijkste argumenten individuele naar PFZW zijn. Een pensioenuitvoerder kan zowel een pensioenfonds

Nadere informatie

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen?

Veranderingen werk. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Veranderingen werk Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Wat betekenen veranderingen in uw werksituatie voor uw pensioen? Als deelnemer in het Rabo BedrijvenPensioen weet u waar u aan

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 02012 Uniform Pensioenoverzicht 2012 Stand per 31-12-2011 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vóór 1950 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten, partnerpensioen)

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten Uw pensioen in zicht 1 Kopje van een bepaalde lengte Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten UW PENSIOEN IN ZICHT 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens biedt deelnemers aan Pensioenregeling 2015 de mogelijkheid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis

Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis Pensioenreglement 2004 Stichting Pensioenfonds Interpolis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 3 1. Deelnemers 3 2. Start en einde deelname 3 Hoofdstuk 2. DE OPBOUW VAN HET PENSIOEN

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Pensioenreglement. Beschikbare premie voor Garantpensioen met stijgend partnerpensioen. Van AEGON Levensverzekering N.V. versie 2014.

Pensioenreglement. Beschikbare premie voor Garantpensioen met stijgend partnerpensioen. Van AEGON Levensverzekering N.V. versie 2014. Pensioenreglement Beschikbare premie voor Garantpensioen met stijgend partnerpensioen Van AEGON Levensverzekering N.V. Vooraf In dit pensioenreglement leest u de pensioenregeling van u en uw werkgever.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen UPO

Veelgestelde vragen UPO Veelgestelde vragen UPO Vragen en antwoorden over het Uniform Pensioenoverzicht september 2010 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

de zekerheid van Verzekerd Pensioen

de zekerheid van Verzekerd Pensioen de zekerheid van Verzekerd Pensioen 1 inhoud Omschrijving Pagina 1. Wat is Verzekerd Pensioen? 2 2. Hoe werkt Verzekerd Pensioen bij ABN AMRO Pensioenen 2 3. Hoeveel Verzekerd Pensioen bouwt u op? 2 4.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Rapportnummer: 200909012126 Rapport ten behoeve van: de heer B.P.R. Pensioencheck BPR-pensioenrapport d.d. 01 september 2009: 21:26 uur Versienummer rapport:

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Welkom bij Uw Philips-pensioen Philips Pensioenfonds nu goed regelen voor later Uit dienst Uw pensioen goed geregeld in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Voor wie geldt de pensioenregeling?

Voor wie geldt de pensioenregeling? uw pensioen bij Wat is en doet apfa? Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba (APFA) is de zelfstandige uitvoerder van de pensioenregeling van werknemers van de overheid, overheid NV s en gesubsidieerde

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 4 9 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Dit overzicht van uw pensioenaanspraken ontvangt u uit hoofde van uw deelneming in de regeling van de Stichting Voorzieningsfonds Getronics. Deze

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding In deze brochure over waardeoverdracht staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan het Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) algemene informatie

Nadere informatie