Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Bijlage 1 Flexibiliseringsfactoren keuzemogelijkheden De in deze bijlage vermelde factoren zijn van toepassing op: 1. Afkoop kleine pensioenen (artikel 8.6). 2. Verschuiving van de pensioendatum (artikel 6.2). 3. Omzetten ouderdomspensioen in AOW-overbruggingspensioen (artikel 6.5). 4. Variatie in de hoogte van het ouderdomspensioen (artikel 6.6). 5. Uitruil van ouderdomspensioen in extra partnerpensioen (artikel 6.4). 6. Uitruil van partnerpensioen in extra ouderdomspensioen (artikel 6.4). Voor het toepassen van de onderstaande factoren is het pensioenreglement bepalend. Uitgangspunten Bij vaststelling van de factoren voor de bovenstaande keuzemogelijkheden worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. Omzetting geschiedt op basis van geslachtsonafhankelijke factoren, vastgesteld als een gewogen gemiddelde van de geslachtsafhankelijke factoren. Hierbij wordt een man-vrouw verhouding gehanteerd van 87,9% : 12,1%. 2. De geslachtsafhankelijke factoren zijn bepaald aan de hand van de door het Actuarieel Genootschap gepubliceerde Prognosetafel AG2014 en gebruikmaking van de per 1 januari van het lopende jaar geldende starttafel (thans 2015). Voor de correcties op de sterftekansen wordt de ervaringssterfte van het fonds gehanteerd. 3. De ultimo van het voorgaande boekjaar geldende rentetermijnstructuur zoals door DNB gepubliceerd, zonder toepassing van een 3-maands middeling. 4. Bij omzettingsmogelijkheid 1 wordt rekening gehouden met uitvoeringskosten, excassokosten en kosten voor het in stand houden van het vereist eigen vermogen. Daarnaast wordt nog een opslag van 5% berekend op het tarief van het partnerpensioen ten behoeve van het wezenpensioen. Bij omzettingsmogelijkheid 2 wordt rekening gehouden met excassokosten. Ingangsdatum en geldigheidsduur De factoren van voornoemde keuzemogelijkheden worden met inachtneming van het in de Pensioenwet bepaalde door het bestuur van het pensioenfonds jaarlijks vastgesteld. Indien het bestuur dit noodzakelijk acht is het bevoegd de factoren tussentijds te wijzigen.

28 1. Factoren voor de afkoop kleine pensioenen (artikel 8.6) Als per de datum van beëindiging van het deelnemerschap of bij ingang van het pensioen de opgebouwde pensioenaanspraken lager zijn dan de wettelijke grens die daarvoor op dat moment geldt, heeft het pensioenfonds het recht om de pensioenaanspraken af te kopen. Dit recht bestaat vanaf twee jaar na de tussentijdse beëindiging van het deelnemerschap. De afkoopfactoren zijn als volgt: leeftijd latent OP67 latent PP latent WZP ingegaan PP 21 4,699 1,042 0,052 37, ,881 1,092 0,055 36, ,069 1,145 0,057 36, ,263 1,199 0,060 36, ,465 1,255 0,063 36, ,673 1,313 0,066 36, ,888 1,374 0,069 35, ,110 1,437 0,072 35, ,339 1,504 0,075 35, ,576 1,573 0,079 35, ,820 1,644 0,082 35, ,072 1,719 0,086 34, ,331 1,797 0,090 34, ,597 1,877 0,094 34, ,871 1,961 0,098 34, ,152 2,047 0,102 33, ,440 2,137 0,107 33, ,735 2,229 0,111 33, ,036 2,325 0,116 32, ,344 2,424 0,121 32, ,657 2,525 0,126 32, ,976 2,630 0,132 31, ,299 2,737 0,137 31, ,626 2,847 0,142 31, ,956 2,960 0,148 30,660

29 leeftijd latent OP67 latent PP latent WZP ingegaan PP 46 11,286 3,074 0,154 30, ,617 3,191 0,160 29, ,947 3,309 0,165 29, ,275 3,429 0,171 28, ,601 3,550 0,178 28, ,925 3,672 0,184 27, ,248 3,794 0,190 27, ,570 3,914 0,196 26, ,891 4,033 0,202 26, ,212 4,152 0,208 25, ,533 4,267 0,213 25, ,854 4,380 0,219 24, ,177 4,488 0,224 24, ,500 4,591 0,230 23, ,822 4,690 0,235 22, ,144 4,781 0,239 22, ,465 4,866 0,243 21, ,783 4,942 0,247 20, ,100 5,010 0,251 20, ,417 5,068 0,253 19, ,734 5,117 0,256 18, ,053 5,153 0,258 18, , , , , , , , , , , ,463

30 leeftijd latent OP67 latent PP latent WZP ingegaan PP , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,370 Voorbeeld: Het pensioen van een 50-jarig deelnemer met 100 euro ouderdomspensioen vanaf leeftijd 67, 70 euro nog niet-ingegaan partnerpensioen en 20 euro nog niet-ingegaan wezenpensioen kan afgekocht worden voor 100,00 * 12, ,00 * 3, ,00 * 0,178 = 1.512,16 euro.

31 De afkoopfactoren voor het ingegaan wezenpensioen zijn als volgt: leeftijd ingegaan WZP 0 21, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,764

32 2. Factoren voor de verschuiving van de pensioendatum (artikel 6.2) De reglementaire pensioenleeftijd voor het ouderdomspensioen is 67 jaar. Het pensioenreglement biedt de mogelijkheid om dit pensioen te vervroegen. Voor de berekening van dit pensioen tellen in dat geval de deelnemersjaren mee tot de vervroegde pensioendatum. Verder zal op de vervroegde pensioendatum het opgebouwde pensioen met een actuarieel bepaalde factor worden verlaagd, aangezien het pensioen over een langere periode moet worden uitgekeerd. In onderstaande tabel zijn deze actuariële vervroegingsfactoren opgenomen. Bij de keuze voor vervroeging blijft de hoogte van het opgebouwde partnerpensioen en wezenpensioen ongewijzigd. Ingangsleeftijd Vervroegingsfactor OP 66 0, , , , , , ,695 Voorbeeld: euro ouderdomspensioen met een pensioenleeftijd van 67 jaar kan op een leeftijd van 65 vervroegd worden naar euro * 0,896 = 896 euro levenslang ouderdomspensioen met een pensioenleeftijd van 65 jaar.

33 3. Factoren voor omzetting ouderdomspensioen in AOW-overbruggingspensioen (artikel 6.5) Indien de (gewezen) deelnemer eerder met (deeltijd)pensioen gaat dan op de pensioenrichtdatum en hij op dat moment nog geen AOW ontvangt, heeft de (gewezen) deelnemer de mogelijkheid om een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in een AOW-overbruggingspensioen. Dit laatste pensioen is bedoeld om het gemis van AOW te overbruggen in de periode van de vervroegde pensioendatum tot de ingangsdatum van de AOW. Een AOW-overbruggingspensioen is maximaal gelijk aan twee keer het AOW-bedrag voor een gehuwde zonder toeslag, inclusief vakantiegeld. De factoren om levenslang direct ingaand ouderdomspensioen om te zetten in AOWoverbruggingspensioen zijn als volgt: Eindleeftijd 67j0m 66j9m 66j6m 66j3m 66j0m 65j9m 65j7m 65j5m 65j3m 65j2m 65j1m 65j0m Ingangsleeftijd ,471 24,628 36,942 73, ,616 11,998 14,380 16,761 19,143 25,524 32,817 45,943 76, , , ,662 7,483 8,304 9,125 9,946 12,411 14,055 15,698 17,342 18,164 18,985 19, ,184 5,608 6,031 6,455 6,878 7,727 8,292 8,858 9,424 9,706 9,989 10, ,297 4,559 4,820 5,082 5,343 5,780 6,071 6,363 6,654 6,800 6,945 7, ,705 3,884 4,063 4,242 4,421 4,691 4,870 5,050 5,230 5,319 5,409 5, ,283 3,414 3,545 3,675 3,806 3,990 4,113 4,236 4,359 4,420 4,482 4,543 Eindleeftijd 64j0m 63j0m 62j0m 61j0m Ingangsleeftijd , ,593 21, ,301 10,910 21, ,653 7,507 11,221 22,373 Voorbeeld: euro ouderdomspensioen vanaf leeftijd 62 jaar kan op 62-jarige leeftijd ingeruild worden voor 1.000*4,297=4.297 euro tijdelijk pensioen van 62 tot 67 jaar.

34 4. Factoren voor de variatie in de hoogte van het ouderdomspensioen (artikel 6.6) De (gewezen) deelnemer heeft de keuze om vanaf de pensioendatum eerst een periode (maximaal 10 jaar) een hoog pensioen te ontvangen en daarna een laag pensioen of juist eerst een periode (maximaal 10 jaren) een laag pensioen te ontvangen en daarna een hoog pensioen. Bij onderstaande factoren voor een hoog/laag pensioen geldt vanaf de pensioendatum eerst een hoog pensioen en daarna een laag pensioen dat 75% van het hoog pensioen bedraagt. Bij de keuze voor een laag/hoog pensioen geldt vanaf de pensioendatum eerst een laag pensioen dat 75% van het hoog pensioen bedraagt en daarna een hoog pensioen. De factoren om levenslang direct ingaand ouderdomspensioen om te zetten in een tijdelijk hoog pensioen, gevolgd door een levenslang laag pensioen zijn als volgt: Duur hoge uitkering Ingangsleeftijd 67 1,309 1,285 1,263 1,242 1,222 1,203 1,185 1,168 1,152 1, ,310 1,287 1,266 1,245 1,225 1,207 1,189 1,172 1,157 1, ,311 1,289 1,268 1,248 1,229 1,211 1,193 1,177 1,161 1, ,311 1,290 1,270 1,250 1,232 1,214 1,197 1,181 1,166 1, ,312 1,291 1,272 1,253 1,235 1,217 1,201 1,185 1,170 1, ,313 1,293 1,273 1,255 1,237 1,220 1,204 1,189 1,174 1, ,313 1,294 1,275 1,257 1,240 1,223 1,207 1,192 1,178 1, ,314 1,295 1,277 1,259 1,242 1,226 1,210 1,196 1,181 1,168 Voorbeeld: Met behulp van de hoog/laag-constructie kan euro direct ingaand ouderdomspensioen op 62-jarige leeftijd omgezet worden in een hoge tijdelijke uitkering tussen 62 en 67 jaar van * 1,237 = euro en een lage levenslange uitkering vanaf leeftijd 67 jaar van 75%* = 927,25 euro. De factoren om levenslang direct ingaand ouderdomspensioen om te zetten in een tijdelijk laag pensioen, gevolgd door een levenslang hoog pensioen zijn als volgt: Duur lage uitkering Ingangsleeftijd 67 1,014 1,029 1,043 1,058 1,073 1,089 1,104 1,119 1,134 1, ,014 1,028 1,042 1,056 1,071 1,085 1,100 1,115 1,129 1, ,013 1,027 1,040 1,054 1,068 1,082 1,097 1,111 1,125 1, ,013 1,026 1,039 1,052 1,066 1,080 1,093 1,107 1,121 1, ,012 1,025 1,038 1,051 1,064 1,077 1,090 1,104 1,117 1, ,012 1,024 1,037 1,049 1,062 1,075 1,087 1,100 1,113 1, ,012 1,023 1,035 1,048 1,060 1,072 1,085 1,097 1,110 1, ,011 1,023 1,034 1,046 1,058 1,070 1,082 1,095 1,107 1,119 Voorbeeld: Met behulp van de laag/hoog-constructie kan euro direct ingaand ouderdomspensioen op 62-jarige leeftijd omgezet worden in een hoge levenslange uitkering vanaf 67 jaar van * 1,062 = euro en een tijdelijke lage uitkering van 62 tot 67 jaar van * 75% = 796,50 euro.

35 5. Factoren voor de uitruil van ouderdomspensioen in extra partnerpensioen (artikel 6.4) De (gewezen) deelnemer kan een gedeelte van het ouderdomspensioen bij tussentijdse beëindiging van het deelnemerschap en op de pensioendatum uitruilen om het partnerpensioen te verhogen. Bij het uitruilen van ouderdomspensioen ten behoeve van een hoger partnerpensioen geldt dat door de uitruil het partnerpensioen niet meer mag gaan bedragen dan 70% van het ouderdomspensioen. De uitruilfactoren (ouderdomspensioen naar extra partnerpensioen) zijn als volgt: Ingangsleeftijd Uitruilfactor OP naar PP 67 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,855 Ingangsleeftijd Uitruilfactor OP naar PP 39 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,510 Voorbeeld: euro ouderdomspensioen met pensioenleeftijd van 67 kan op een leeftijd van 62 uitgeruild worden naar euro * 3,384 = euro niet-ingegaan partnerpensioen.

36 6. Factoren voor de uitruil van partnerpensioen in extra ouderdomspensioen (artikel 6.4) De (gewezen) deelnemer kan het partnerpensioen geheel of gedeeltelijk op de pensioendatum uitruilen om het ouderdomspensioen te verhogen. De (gewezen) deelnemer met een partner heeft daarvoor de instemming nodig van de partner. De uitruilfactoren (partnerpensioen naar extra ouderdomspensioen) zijn als volgt: Ingangsleeftijd Uitruilfactor PP naar OP 67 0, , , , , , , ,206 Voorbeeld: euro partnerpensioen kan op een leeftijd van 65 uitgeruild worden naar euro * 0,261 = 261 euro extra levenslang ouderdomspensioen met een pensioenleeftijd van 65 jaar.

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

PENSIOENEN. Dhr. A.W.M. Andriessen 06 236 46 435 20150403 ged intr verpl stelling

PENSIOENEN. Dhr. A.W.M. Andriessen 06 236 46 435 20150403 ged intr verpl stelling PENSIOENEN Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoonvaardenwetgeving Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG behandeld door doorkiesnummer ons kenmerk Dhr. A.W.M. Andriessen

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt Je blijft zelf invloed houden op je eigen pensioen www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014. Nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2015 Het Werknemers Pensioen Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten. Het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015 Actuariële en bedrijfstechnische nota 1 juli 2015 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Algemeen 6 1.2 Statutaire omschrijving 6 1.3 Pensioenregelingen 6 1.4 Boekjaar 7 1.5 Wederzijdse verplichtingen 7 1.6 Werkgevers

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van

Nadere informatie

Pensioeninformatie voor werkgevers en pensioenfondsen

Pensioeninformatie voor werkgevers en pensioenfondsen JULI 2008 NUMMER 4 JAARGANG 48 PENSIOENBULLETIN Pensioeninformatie voor werkgevers en pensioenfondsen Invloed van marktrente op pensioen In onze pensioenwereld is iedereen er inmiddels wel van doordrongen

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010

Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben. Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Omdat u cijfers altijd binnen uw bereik wilt hebben Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2010 Pag. 1 Fiscale feiten en cijfers 2010 Inhoud Pensioen 2 Maximale opbouwpercentages eindloon en middelloon

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Toelichting berekening pensioenpremie

Toelichting berekening pensioenpremie Toelichting berekening pensioenpremie Op basis van de door u verstrekte gegevens berekent het pensioenfonds de pensioenpremie. U betaalt over het hele jaar een pensioenpremie, die geïnd wordt in 4 kwartalen

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

Begrippenlijst. Aanspraakgerechtigde ABTN. Actuariële grondslagen. Actuaris. Actuele waarde AFM ALM AOW. Arbeidsongeschikt

Begrippenlijst. Aanspraakgerechtigde ABTN. Actuariële grondslagen. Actuaris. Actuele waarde AFM ALM AOW. Arbeidsongeschikt Begrippenlijst A Aanspraakgerechtigde Persoon die een begunstigde is voor een nog niet ingegaan pensioen. ABTN Afkorting voor actuariële en bedrijfstechnische nota. In de ABTN wordt door het bestuur van

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie