Per 1 januari 2015 zijn de aanspraken op ouderdomspensioen geconverteerd naar ingangsleeftijd 67. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Per 1 januari 2015 zijn de aanspraken op ouderdomspensioen geconverteerd naar ingangsleeftijd 67. 2"

Transcriptie

1 M.C.A. Kroon MSc Stationsweg EJ Purmerend Nederland T D towerswatson.com Correspondentieadres: Postbus 780, 1440 AT Purmerend, Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland T.a.v. de heer M.O.E. Bakker Postbus AT Amsterdam Ref: NSn/655601/P Betreft: Flexibiliseringsfactoren 2016 Geachte heer Bakker, In deze brief treft u de flexibiliseringsfactoren voor Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland aan voor het boekjaar Deze factoren zijn vastgesteld op basis van de methodiek zoals beschreven in de actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn) van het fonds. De factoren, alsmede de gehanteerde actuariële grondslagen, zijn opgenomen in de bijlagen bij deze brief. Deze brief is voor u geschreven in het kader van de flexibiliseringsfactoren bij uw fonds. De brief is mogelijk niet geschikt voor gebruik in een andere context of voor andere doeleinden en wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor dergelijk gebruik. Methodiek Voor boekjaar 2015 zijn de flexibiliseringsfactoren in lijn met de conversiefactoren 1 - vastgesteld op basis van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur per 30 september 2014 (zonder demping). Zoals opgenomen in de abtn worden de flexibiliseringsfactoren vanaf boekjaar 2016, in lijn met de methodiek zoals die tot en met boekjaar 2014 van toepassing was, vastgesteld op basis van een gedempte rentetermijnstructuur met een dempingsperiode van vijf jaren (om grote fluctuaties in de factoren te voorkomen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van tien meetpunten, namelijk de rentestanden per 30 september en 31 maart van de vijf voorafgaande jaren. Deze demping wordt volgens een ingroeimodel toegepast met als eerste meetpunt de rentetermijnstructuur per 30 september Voor boekjaar 2016 betekent dit dat wordt uitgegaan van drie meetpunten (30 september 2014, 31 maart 2015 en 30 september 2015). De flexibiliseringsfactoren worden jaarlijks per 1 januari aangepast. Actuariële grondslagen Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek naar de actuariële grondslagen 2 van het fonds heeft het bestuur op 11 december 2015 besloten een aantal actuariële grondslagen te wijzigen, waaronder de partnerfrequenties. Een wijziging van de partnerfrequenties is van invloed op de factoren voor uitruil van en naar partnerpensioen alsmede op de afkoopfactoren voor partnerpensioen. Bij de vaststelling van de in bijlage 2 opgenomen flexibiliseringsfactoren is rekening gehouden met de wijziging van de partnerfrequenties. 1 Per 1 januari 2015 zijn de aanspraken op ouderdomspensioen geconverteerd naar ingangsleeftijd Zie hiervoor onze brief van 8 december Towers Watson Netherlands BV; Handelsregister Amsterdam nr: Op alle door ons geleverde diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden liggen op onze kantoren ter inzage en worden u desgewenst toegezonden. Ook zijn ze beschikbaar via towerswatson.com/nl-nl/voorwaarden-en-vergunningen. Pagina 1 van 10

2 Een overzicht van de gehanteerde actuariële grondslagen is opgenomen in bijlage 1. In deze bijlage wordt tevens ingegaan op de aannames voor wat betreft sekseneutraliteit. Vaststelling De flexibiliseringsfactoren per 1 januari 2016 (ten behoeve van het pensioenreglement) zijn opgenomen in bijlage 2 bij deze brief. In deze bijlage zijn de verschillende mogelijkheden tevens nader toegelicht aan de hand van voorbeelden. Ten opzichte van vorig jaar is in bijlage 2 een tabel toegevoegd met factoren voor een hoog/laag constructie waarbij de hoge uitkering loopt tot de AOW-leeftijd. Voor deze variant is uitgegaan van de AOW-leeftijden zoals opgenomen in de Wet Verhoging AOW- en Pensioenrichtleeftijd (rekening houdend met de in 2015 doorgevoerde versnelde verhoging van de AOW-leeftijd). Wij adviseren het bestuur de in de bijlage opgenomen flexibiliseringsfactoren vast te stellen en deze op te nemen in het pensioenreglement voor Indien het bestuur besluit de factoren vast te stellen, zullen wij de factoren aan uw administrateur Syntrus Achmea doen toekomen in het daarvoor bedoelde format, zodat een en ander kan worden geïmplementeerd in de administratie voor boekjaar Tot het geven van nadere toelichting zijn wij graag bereid. Met vriendelijke groet, Towers Watson Netherlands B.V. drs. B.A. Weijers Bijlage 1 - Actuariële grondslagen en sekseneutraliteit Bijlage 2 - Flexibiliseringsfactoren per 1 januari 2016 Pagina 2 van 10

3 Actuariële grondslagen en sekseneutraliteit Bijlage 1 Actuariële grondslagen Intrest Conform de rentetermijnstructuur, zoals deze is gepubliceerd door De Nederlandsche Bank (gebaseerd op een UFR-methodiek). Er wordt een demping toegepast over een periode van 5 jaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van 10 meetpunten, namelijk de rentestanden per 30 september en 31 maart van de vijf voorafgaande jaren (met als eerste meetpunt 30 september 2014). Voor boekjaar 2016 betekent dit dat wordt uitgegaan van drie meetpunten (30 september 2014, 31 maart 2015 en 30 september 2015). Overlevingsgrondslagen Er wordt gebruik gemaakt van de Prognosetafel van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (Prognosetafel AG2014). Hierbij wordt gerekend met sterfteprognoses met verwachte verbeteringen in de overlevingskansen. Er worden geen leeftijdscorrecties toegepast. Wel wordt er rekening gehouden met een fondsspecifieke ervaringssterfte (Towers Watson 2014). Partnerfrequenties Leeftijdsverschil Voor latent partnerpensioen, behorend bij niet ingegaan ouderdomspensioen wordt het systeem van onbepaalde partner gehanteerd, uitgaande van partnerfrequenties op basis van CBS data Op de pensioenleeftijd wordt iedereen geacht een partner te hebben. Na de pensioendatum wordt gebruik gemaakt van het systeem van bepaalde partner. De factoren voor uitruil van ouderdomspensioen naar extra latent partnerpensioen zijn (in afwijking van de overige factoren) vastgesteld op basis van het bepaalde partnersysteem. Dit vanuit de gedachte dat er alleen gebruik zal worden gemaakt van deze mogelijkheid indien er sprake is van een partner. Het leeftijdsverschil tussen man en vrouw is op 3 jaar gesteld (man ouder dan vrouw). Sekseneutraliteit De flexibiliseringsfactoren dienen collectief en sekseneutraal te worden vastgesteld. Ten behoeve hiervan is een sekseneutrale verdeling van 80% mannen en 20% vrouwen gehanteerd. Het betreft hierbij de gemiddelde (afgeronde) verhouding in de TV per 30 september 2015 tussen de mannen en de vrouwen, waarbij alleen is gekeken naar de actieve, premievrije en arbeidsongeschikte deelnemers tussen de leeftijden 50 en 67 jaar. Deze groep zal in de aankomende periode namelijk het eerste gebruik maken van de mogelijkheid tot flexibilisering van het pensioen. Afkoop Bij de bepaling van de factoren voor afkoop van kleine pensioenen is de verdeling tussen mannen en vrouwen bepaald op basis van het gehele deelnemersbestand (voor zover niet ingegaan) per 30 september Voor deze factoren is een verdeling van 75% mannen en 25% vrouwen gehanteerd. Uitruil Een sekseneutrale ruilvoet voor uitruil van latent partnerpensioen in levenslang ouderdomspensioen levert actuarieel gezien voor vrouwen een winst op en voor mannen een verlies. Om hiervoor te corrigeren zijn wij ervan uitgegaan dat 20% van de mannen en 40% van de vrouwen kiest voor de mogelijkheid tot uitruil van latent partnerpensioen in levenslang ouderdomspensioen. Deze percentages zijn in het boekjaar 2015 gehanteerd, gebaseerd op ervaringen bij Deutsche Bank uit het verleden en rekening houdend met een veiligheidsmarge. Vanwege het geringe aantal uitruilgevallen in 2015 zien wij geen reden om voor het boekjaar 2016 af te wijken van deze percentages. Wij zullen de uitruilgevallen jaarlijks blijven monitoren, wat in de toekomst mogelijk aanleiding kan geven om de uitruilkansen te herzien. Pagina 3 van 10

4 Bijlage 2 Flexibiliseringsfactoren per 1 januari 2016 De in deze bijlage opgenomen factoren kunnen voor alle (gewezen) deelnemers, die nog geen gebruik hebben gemaakt van de in deze bijlage opgenomen keuzemogelijkheden, door het bestuur na ingewonnen actuarieel advies worden gewijzigd. De in deze bijlage opgenomen factoren gelden vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december Uitstellen of vervroegen van het levenslang/tijdelijk ouderdomspensioen Gewenste pensioenleeftijd Factor levenslang ouderdomspensioen (67) Factor tijdelijk ouderdomspensioen (62-65) 60 0,6949 0, ,7294 0, ,7665 1, ,8064 1, ,8493 3, jaar en 11 maanden 0, , ,8956 n.v.t. 66 0,9457 n.v.t. 67 1,0000 n.v.t. 68 1,0598 n.v.t. 69 1,1265 n.v.t. 70 1,2012 n.v.t. Voor tussenliggende leeftijden kan lineair worden geïnterpoleerd voor wat betreft vervroeging/ uitstel van het levenslang ouderdomspensioen. Echter, indien een deelnemer wenst vervroeging/ uitstel op het tijdelijk ouderdomspensioen toe te passen met een gewenste ingangsleeftijd op een gebroken leeftijd, zal voor deze situatie op individueel niveau de betreffende factor worden vastgesteld. Voorbeeld 1 Indien een 60-jarige deelnemer kiest om levenslang ouderdomspensioen vanaf 67 jaar te vervroegen in direct ingaand levenslang ouderdomspensioen, dan wordt het levenslang ouderdomspensioen vanaf 67 jaar vermenigvuldigd met 0,6949. Het direct ingaand levenslang ouderdomspensioen (vanaf leeftijd 60) bedraagt dan (= x 0,6949). Het partnerpensioen verandert niet door vervroeging van het ouderdomspensioen, en is dus gelijk aan het partnerpensioen vóór toepassing van vervroeging. Voorbeeld 2 Indien een 62-jarige deelnemer kiest om tijdelijk ouderdomspensioen tussen 62 en 65 jaar uit te stellen in een tijdelijk ouderdomspensioen tussen 63 en 65 jaar, dan wordt het tijdelijk ouderdomspensioen tussen 62 en 65 jaar vermenigvuldigd met 1,5050. Er resulteert dan een jaarlijks tijdelijk ouderdomspensioen tussen 63 en 65 jaar van (= x 1,5050). Pagina 4 van 10

5 Extra levenslang ouderdomspensioen in ruil voor tijdelijk ouderdomspensioen Indien door uitstel van het tijdelijk ouderdomspensioen het fiscaal maximum wordt bereikt, wordt het meerdere omgezet in extra ouderdomspensioen. Uitgestelde ingangsleeftijd Extra OP vanaf leeftijd 67 (% van bovenmatig TOP) 62 0, , , jaar en 11 maanden 0,0049 Voor tussenliggende leeftijden kan lineair worden geïnterpoleerd. Voorbeeld Indien een deelnemer door uitstel van het tijdelijk ouderdomspensioen (naar leeftijd 63) boven het fiscale maximum uitkomt, wordt het meerdere omgezet in extra ouderdomspensioen vanaf leeftijd 67. Het extra ouderdomspensioen vanaf leeftijd 67 bedraagt in dit geval (= 0,1211 x ). Door de omzetting resulteert geen extra partnerpensioen. Hoog/laag constructie bij het levenslang ouderdomspensioen (vaste duur hoge uitkering) In de onderstaande tabel wordt aangegeven hoeveel extra uitkering kan worden verkregen voor een bepaalde periode (periode hoog ) indien 1 euro levenslang ouderdomspensioen wordt ingeleverd. Gewenste pensioenleeftijd Hoog voor 5 jaar, Hoog voor 10 jaar, 60 4,5331 2,3519 n.v.t. 61 4,4088 2,2915 n.v.t. 62 4,2827 2,2304 n.v.t. 63 4,1551 2,1689 n.v.t. 64 4,0263 2,1071 n.v.t. 65 3,8964 2,0451 2, ,7658 n.v.t. 2, ,6346 n.v.t. 2, ,5034 n.v.t. 2, ,3722 n.v.t. 2, ,2416 n.v.t. 3,2416 Hoog tot leeftijd 75, Voorbeeld 1 (hoog voor 5 jaar, ) Stel een deelnemer heeft levenslang ouderdomspensioen opgebouwd, ingaand vanaf leeftijd 67. Als de deelnemer vanaf leeftijd 61 tot leeftijd 66 (5 jaar) een hoger pensioen wenst en daarna een lager pensioen, dan zal eerst het ouderdomspensioen vanaf leeftijd 67 worden vervroegd naar een ouderdomspensioen vanaf leeftijd 61. Door toepassing van de vervroegingsfactor resulteert dan een levenslang ouderdomspensioen van (= x 0,7294). Vervolgens kan er bijvoorbeeld voor worden gekozen om 400 van dit pensioen uit te ruilen voor een extra tijdelijk pensioen tot leeftijd 66. Het extra pensioen dat kan worden verkregen voor 400 bedraagt (= 400 x 4,4088). Dit leidt tot de volgende pensioensituatie: Vanaf leeftijd 61 tot leeftijd 66 (hoog) = / Vanaf leeftijd 66 tot overlijden (laag) = /- 400 De lage uitkering bedraagt hier 80% (= / x 100%) van de hoge uitkering. Pagina 5 van 10

6 Voorbeeld 2 (hoog voor 10 jaar, ) Stel een deelnemer heeft levenslang ouderdomspensioen opgebouwd, ingaand vanaf leeftijd 67. Als de deelnemer vanaf leeftijd 63 tot leeftijd 73 (10 jaar) een hoger pensioen wenst en daarna een lager pensioen, dan zal eerst het ouderdomspensioen vanaf leeftijd 67 worden vervroegd naar een ouderdomspensioen vanaf leeftijd 63. Door toepassing van de vervroegingsfactor resulteert dan een levenslang ouderdomspensioen van (= x 0,8064). Vervolgens kan er bijvoorbeeld voor worden gekozen om van dit pensioen uit te ruilen voor een extra tijdelijk pensioen tot leeftijd 73. Het extra pensioen dat kan worden verkregen voor bedraagt (= x 2,1689). Dit leidt tot de volgende pensioensituatie: Vanaf leeftijd 63 tot leeftijd 73 (hoog) = / Vanaf leeftijd 73 tot overlijden (laag) = / De lage uitkering bedraagt hier 77% (= / x 100%) van de hoge uitkering. Voorbeeld 3 (hoog tot leeftijd 75, ) Stel een deelnemer heeft levenslang ouderdomspensioen opgebouwd, ingaand vanaf leeftijd 67. Als de deelnemer vanaf leeftijd 68 tot leeftijd 75 een hoger pensioen wenst en daarna een lager pensioen, dan zal eerst het ouderdomspensioen vanaf leeftijd 67 worden uitgesteld naar een ouderdomspensioen vanaf leeftijd 68. Door toepassing van de uitstelfactor resulteert dan een levenslang ouderdomspensioen van (= x 1,0598). Vervolgens kan er bijvoorbeeld voor worden gekozen om van dit pensioen uit te ruilen voor een extra tijdelijk pensioen tot leeftijd 75. Het extra pensioen dat kan worden verkregen voor bedraagt (= x 2,5540). Dit leidt tot de volgende pensioensituatie: Vanaf leeftijd 68 tot leeftijd 75 (hoog) = / Vanaf leeftijd 75 tot overlijden (laag) = / De lage uitkering bedraagt hier 79% (= / x 100%) van de hoge uitkering. Pagina 6 van 10

7 Hoog/laag constructie bij het levenslang ouderdomspensioen (hoge uitkering tot AOW-leeftijd) In de onderstaande tabel wordt aangegeven hoeveel extra uitkering kan worden verkregen tot de AOW-leeftijden (periode hoog ) indien 1 euro levenslang ouderdomspensioen wordt ingeleverd. Gewenste Pensioenleeftijd Hoog tot leeftijd 65 jaar en 6 maanden, Hoog tot leeftijd 65 jaar en 9 maanden, Hoog tot leeftijd 66 jaar, Hoog tot leeftijd 66 jaar en 4 maanden, Hoog tot leeftijd 66 jaar en 8 maanden, Hoog tot leeftijd 67 jaar, 60 4,1320 3,9579 3,7986 3,6061 3,4333 3, ,8861 4,6348 4,4088 4,1409 3,9049 3, ,0723 5,6739 5,3253 4,9238 4,5802 4, ,2079 7,4694 6,8540 6,1776 5,6249 5, , ,3160 9,9112 8,5066 7,4542 6, , , , , ,4773 9, jaar en 5 maanden 224, , , , , , jaar en 8 maanden n.v.t. 222, , , , , jaar en 11 maanden n.v.t. n.v.t. 220, , , , jaar en 3 maanden n.v.t. n.v.t. n.v.t. 217, , , jaar en 7 maanden n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 214, , jaar en 11 maanden n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 212,3256 Voorbeeld Stel een deelnemer heeft levenslang ouderdomspensioen opgebouwd, ingaand vanaf leeftijd 67. Als de deelnemer vanaf leeftijd 60 met pensioen wil en vanaf leeftijd 60 tot de AOW leeftijd (in dit voorbeeld 65 jaar en 6 maanden) een hoger pensioen wenst en daarna een lager pensioen, dan zal eerst het ouderdomspensioen vanaf leeftijd 67 worden vervroegd naar een ouderdomspensioen vanaf leeftijd 60. Door toepassing van de vervroegingsfactor resulteert dan een levenslang ouderdomspensioen van (= x 0,6949). Vervolgens kan er bijvoorbeeld voor worden gekozen om van dit pensioen uit te ruilen voor een extra tijdelijk pensioen tot de AOW leeftijd. Het extra pensioen dat kan worden verkregen voor bedraagt (= x 4,1320). Dit leidt tot de volgende pensioensituatie: Vanaf leeftijd 60 tot leeftijd 65 jaar en 6 maanden (hoog) = / Vanaf leeftijd 65 jaar en 6 maanden tot overlijden (laag) = / De lage uitkering bedraagt hier 59% (= / x 100%) van de hoge uitkering. De lage uitkering mag niet minder dan 75% van de hoge uitkering bedragen. Bij deze vergelijking mag echter, voor zover de hoge uitkering een periode vóór de AOW-leeftijd betreft, tweemaal de enkelvoudige AOW voor een gehuwde (inclusief vakantietoeslag) (niveau per 1 januari 2016: ), buiten beschouwing blijven. Het meerdere boven de 75%-grens bedraagt (= / / 75%), hetgeen binnen de blijft, waardoor deze keuze toch is toegestaan. Pagina 7 van 10

8 Extra levenslang ouderdomspensioen in ruil voor latent partnerpensioen (op pensioendatum) Pensioenleeftijd Euro extra levenslang ouderdomspensioen in ruil voor 1 partnerpensioen 60 0, , , , , , , , , , ,2859 Voor tussenliggende leeftijden kan lineair worden geïnterpoleerd. Voorbeeld Stel een 67-jarige deelnemer heeft levenslang ouderdomspensioen (ingaand vanaf leeftijd 67) en levenslang partnerpensioen opgebouwd. Indien de deelnemer kiest om het partnerpensioen volledig uit te ruilen voor extra levenslang ouderdomspensioen, dan bedraagt dit extra levenslang ouderdomspensioen (= 0,2502 x 7.000). Het totale levenslang ouderdomspensioen (ingaand vanaf leeftijd 67) bedraagt dan , en er is geen partnerpensioen meer verzekerd. Extra partnerpensioen in ruil voor levenslang ouderdomspensioen (op pensioendatum) Pensioenleeftijd Euro extra partnerpensioen in ruil voor 1 levenslang ouderdomspensioen 60 4, , , , , , , , , , ,0813 Voor tussenliggende leeftijden kan lineair worden geïnterpoleerd. Voorbeeld Stel een 67-jarige deelnemer heeft levenslang ouderdomspensioen (ingaand vanaf leeftijd 67) en levenslang partnerpensioen opgebouwd. Indien de deelnemer kiest om 200 van het levenslang ouderdomspensioen uit te ruilen voor extra partnerpensioen, dan bedraagt dit extra partnerpensioen 707 (= 3,5362 x 200). Na uitruil bedraagt het levenslang ouderdomspensioen (ingaand vanaf leeftijd 67) dan 9.800, en bedraagt het partnerpensioen (= ). Pagina 8 van 10

9 Extra partnerpensioen in ruil voor levenslang ouderdomspensioen (bij beëindiging deelnemerschap) Leeftijd Euro extra partnerpensioen in ruil voor 1 levenslang ouderdomspensioen Leeftijd Euro extra partnerpensioen in ruil voor 1 levenslang ouderdomspensioen 20 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5362 Voor tussenliggende leeftijden kan lineair worden geïnterpoleerd. Pagina 9 van 10

10 Afkoopfactoren kleine pensioenen Afkoopbedrag boekjaar 2015: 462,88 Afkoopbedrag boekjaar 2016: nog niet bekend Afkoop- LOP67 TOP62-65 latent PP Ing PP Afkoop- Ing PP leeftijd leeftijd 15 4,1193 0,8989 0, , , ,2679 0,9325 0, , , ,4216 0,9673 0, , , ,5806 1,0033 0, , , ,7449 1,0405 0, , , ,9146 1,0790 0, , , ,0899 1,1185 1, , , ,2710 1,1592 1, , , ,4578 1,2010 1, , , ,6507 1,2440 1, , , ,8496 1,2882 1, , , ,0547 1,3338 1, , , ,2659 1,3804 1, , , ,4833 1,4279 1, , , ,7072 1,4764 1, , , ,9375 1,5259 1, , , ,1742 1,5761 1, , , ,4175 1,6270 1, , , ,6672 1,6784 1, , , ,9231 1,7301 1, , , ,1854 1,7820 1, , , ,4537 1,8336 1, , , ,7279 1,8848 2, , , ,0075 1,9353 2, , , ,2924 1,9848 2, , , ,5820 2,0330 2, , , ,8758 2,0793 2, , , ,1732 2,1229 2, , , ,4736 2,1643 2, , , ,7762 2,2051 2, , ,0800 2,2465 2, , ,3837 2,2893 2, , ,6860 2,3333 2, , ,9867 2,3785 3, , ,2855 2,4254 3, , ,5828 2,4740 3, , ,8786 2,5241 3, , ,1736 2,5758 3, , ,4680 2,6285 3, , ,7623 2,6813 3, , ,0567 2,7328 3, , ,3528 2,7814 3, , ,6507 2,8261 4, , ,9510 2,8661 4, , ,2538 2,9006 4, , ,5577 2,9290 4, , ,8639 2,9522 4, , ,1707 2,9716 4, , ,4776 1,9869 4, , ,7840 0,9965 4, , ,0907 n.v.t. 4, , ,3977 n.v.t. 4, , ,7078 n.v.t. 4, , ,0180 n.v.t. 4, , ,3274 n.v.t. 4, , ,6360 n.v.t. 4, ,5826 Voor tussenliggende leeftijden kan lineair worden geïnterpoleerd. Pagina 10 van 10

De in deze bijlage opgenomen factoren gelden vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

De in deze bijlage opgenomen factoren gelden vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. 2 december 2016 Bijlage 2 - Flexibiliserings- en afkoopfactoren per 1 januari 2017 De in deze bijlage opgenomen factoren kunnen voor alle (gewezen) deelnemers, die nog geen gebruik hebben gemaakt van de

Nadere informatie

2 februari Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 T.a.v. de huidige directie Postbus EB AMSTERDAM

2 februari Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 T.a.v. de huidige directie Postbus EB AMSTERDAM Correspondentieadres: Postbus 780, 1440 AT Purmerend, Nederland Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 T.a.v. de huidige directie Postbus 376 1000 EB AMSTERDAM Ref: Mzo\653112\P170149 Betreft: Update flexibilisering

Nadere informatie

Bijlage I: Actuariële grondslagen flexibiliseringsfactoren per 1 januari 2018

Bijlage I: Actuariële grondslagen flexibiliseringsfactoren per 1 januari 2018 Bijlage I: Actuariële grondslagen flexibiliseringsfactoren per 1 januari 2018 Ten behoeve van het pensioenreglement 68 jaar. Grondslagen Rekenrente Overlevingstafel De rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd

Nadere informatie

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen:

In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Ruilfactoren Uitruilfactoren reglement IV In reglement IV zijn de volgende flexibiliseringsmogelijkheden opgenomen: Uitruil van partnerpensioen voor ouderdomspensioen vanaf 62 jaar (of de gewijzigde pensioenleeftijd)

Nadere informatie

Actuariële grondslagen flexibiliseringsfactoren per 1 januari 2017

Actuariële grondslagen flexibiliseringsfactoren per 1 januari 2017 Actuariële grondslagen flexibiliseringsfactoren per 1 januari 2017 Grondslagen Rekenrente Overlevingstafel De rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank per 31 oktober 2016. Volgens

Nadere informatie

Ruil- en afkoopfactoren

Ruil- en afkoopfactoren Ruil- en afkoopfactoren Afkoopfactoren Onderstaand zijn de factoren opgenomen die gehanteerd moeten worden indien het fonds gebruik maakt van het recht om pensioenen af te kopen. De volgende factoren worden

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 7 Variëren

Nadere informatie

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting NN CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Bijlage 1 Flexibiliseringsfactoren keuzemogelijkheden De in deze bijlage vermelde factoren zijn van toepassing op: 1. Afkoop kleine pensioenen (artikel 8.6). 2. Verschuiving van de pensioendatum (artikel

Nadere informatie

bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2016 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Tabellenboek geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten...5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen

Nadere informatie

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-2007 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Bijlagen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1 Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Tabellenboek 2015 Versie 1 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Grondslagen... 3 Geldigheid... 3 Belangrijke informatie... 4 Vervroeging pensioen... 5 Uitstel pensioen...

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang ouderdomspensioen wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang ouderdomspensioen

Nadere informatie

Deze bijlage geeft tabellen met factoren behorend bij de keuzemogelijkheden uit het (pre)pensioenreglement. De factoren zijn geldig in 2014.

Deze bijlage geeft tabellen met factoren behorend bij de keuzemogelijkheden uit het (pre)pensioenreglement. De factoren zijn geldig in 2014. REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 (55-MIN EN 55-PLUS) EN PREPENSIOENREGLEMENT 2006 VAN STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE GROLSCHE BIERBROUWERIJ Deze bijlage geeft tabellen

Nadere informatie

Actuariële factoren vanaf 1 januari 2017

Actuariële factoren vanaf 1 januari 2017 Actuariële factoren vanaf 1 januari 2017 Algemeen De onderstaande factoren gelden vanaf 1 januari 2017. De factoren woorden periodiek aangepast bij bestuursbesluit. Er vindt lineaire interpolatie plaats

Nadere informatie

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 Blad 2 Flexibiliseringsfactoren Voor pensioenleeftijden niet in gehele jaren nauwkeurig dient lineair

Nadere informatie

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren.

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. In het pensioenreglement dat sinds 1 januari 2008 van kracht is, zijn keuzemogelijkheden opgenomen, zoals: Vervroeging, als

Nadere informatie

Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2016. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen.

Flexibiliseringsfactoren vanaf 1 januari 2016. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen. 1. Vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari 2019 gelden voor de (gewezen) deelnemers de volgende tabellen. 2. Het pensioenfonds heeft het recht de tabellen te wijzigen indien: - de herziening geschiedt op grond

Nadere informatie

55 0,738 0, ,783 0, ,831 0, ,882 0, ,939 0, ,000 1,000

55 0,738 0, ,783 0, ,831 0, ,882 0, ,939 0, ,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

Indien het ouderdomspensioen ingaat binnen twee jaar na einde van het deelnemerschap, geldt

Indien het ouderdomspensioen ingaat binnen twee jaar na einde van het deelnemerschap, geldt AFKOOPVOETEN KLEIN PENSIOEN 2016 Afkoopvoeten op pensioeningangsdatum Indien het ouderdomspensioen ingaat binnen twee jaar na einde van het deelnemerschap, geldt bij afkoop op leeftijd voor het ouderdomspensioen

Nadere informatie

55 0,755 0, ,797 0, ,842 0, ,891 0, ,943 0, ,000 1,000

55 0,755 0, ,797 0, ,842 0, ,891 0, ,943 0, ,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds 1. De definities en toelichtingen

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Bijlage Actuariële factoren

Bijlage Actuariële factoren Bijlage Actuariële factoren De in deze bijlage opgenomen actuariële factoren vormen een onverbrekelijk geheel met het pensioenreglement 2015 van de Stichting pensioenfonds NIBC. De actuariële factoren

Nadere informatie

Tabellenboek Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf

Tabellenboek Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf Tabellenboek 2017 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2017 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Bijlage Actuariële factoren

Bijlage Actuariële factoren Bijlage Actuariële factoren De in deze bijlage opgenomen actuariële factoren vormen een onverbrekelijk geheel met het pensioenreglement 2015 van de Stichting pensioenfonds NIBC. De actuariële factoren

Nadere informatie

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000

55 0,718 0,443 56 0,765 0,504 57 0,816 0,581 58 0,872 0,680 59 0,933 0,813 60 1,000 1,000 Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2001: 1. de sekseneutrale vervroegingsfactoren voor levenslang ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 17; 2. de sekseneutrale factoren

Nadere informatie

Verhoging pensioen tot 72 jaar (Hoog-laagregeling), op leeftijd 65. Ouderdomspensioen van 65 tot 72 jaar

Verhoging pensioen tot 72 jaar (Hoog-laagregeling), op leeftijd 65. Ouderdomspensioen van 65 tot 72 jaar Bijlage 2: Actuariële factoren In deze bijlage worden onder Algemeen enige algemene uitgangspunten vermeld die momenteel worden gehanteerd bij het opstellen van de actuariële factoren van de Stichting.

Nadere informatie

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst Bijlage uitruil en afkoop pensioenen gelijkblijvend ouderdomspensioen gelijkblijvend of 3% stijgend partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2017 Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van uitruil,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds

Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds Uitvoeringsregeling 1 bij artikel 10 van het reglement voor pensioenregeling IV van Stichting CRH Pensioenfonds Met deze uitvoeringsregeling geeft het bestuur van Stichting CRH Pensioenfonds uitvoering

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren.

Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopfactoren. Aanpassing van de reglementaire flexibiliserings-, uitruil- en afkoopen. In Pensioenreglement 2014 dat sinds 1 januari 2014 van kracht is, zijn keuze mogelijkheden opgenomen zoals: vervroeging van de pensioendatum

Nadere informatie

Tabellenboek 2016. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2016

Tabellenboek 2016. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2016 Tabellenboek 2016 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2016 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt het conform lid 1 van artikel 6 berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

OMZETTINGSFACTOREN UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016 UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016

OMZETTINGSFACTOREN UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016 UITRUIL- EN AFKOOPVOETEN 2016 OMZETTINGSFACTOREN 26 JULI 2016 OMZETTINGSFACTOREN INHOUDSOPGAVE 1 GRONDSLAGEN 4 2 UITRUIL PARTNERPENSIOEN IN EEN HOGER OUDERDOMSPENSIOEN BIJ PENSIOENINGANG 5 3 UITRUIL OUDERDOMSPENSIOEN IN EEN HOGER

Nadere informatie

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst Bijlage uitruil en afkoop pensioenen gelijkblijvend ouderdomspensioen gelijkblijvend of 3% stijgend partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2015 Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van uitruil,

Nadere informatie

Bijlage 2: Actuariële factoren

Bijlage 2: Actuariële factoren Bijlage 2: Actuariële factoren In deze bijlage worden onder Algemeen enige algemene uitgangspunten vermeld die momenteel worden gehanteerd bij het opstellen van de actuariële factoren van de Stichting.

Nadere informatie

1 januari 2014 Bijlage bij het (Vroeg)pensioenreglement

1 januari 2014 Bijlage bij het (Vroeg)pensioenreglement Inleiding In het (Vroeg)pensioenreglement van SPW wordt voor de toepassing van de in de onderstaande artikelen opgenomen bepalingen verwezen naar een sekseonafhankelijke, collectief actuarieel neutrale

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Bijlage 2: Actuariële factoren

Bijlage 2: Actuariële factoren Bijlage 2: Actuariële factoren In deze bijlage worden onder Algemeen enige algemene uitgangspunten vermeld welke momenteel worden gehanteerd bij het opstellen van de actuariële factoren van de Stichting

Nadere informatie

BIJLAGENREGLEMENT BIJ PENSIOENREGLEMENT 2016 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT

BIJLAGENREGLEMENT BIJ PENSIOENREGLEMENT 2016 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT BIJLAGENREGLEMENT BIJ PENSIOENREGLEMENT 216 VAN PENSIOENSTICHTING TRANSPORT INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 Bijlage 1 Kortingspercentages vervroeging pensioendatum... 4 Bijlage 2 Verhogingspercentages opschorten

Nadere informatie

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 In dit document zijn de bijlagen 2 t/m 6 van Pensioenreglement 2006 opgenomen. Bijlage 2 - Ruilvoeten* 1/2/3/4 In deze Bijlage zijn de ruilvoeten vastgelegd zoals bedoeld

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. AT&T Pensioenreglement. Bijlage met tabellen

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. AT&T Pensioenreglement. Bijlage met tabellen Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland AT&T Pensioenreglement Bijlage met tabellen Versie 9 Inwerkingtreding 1 januari 2016 Goedgekeurd 9 december 2015 Tabellen Deze tabellen zijn geldig van 1 januari

Nadere informatie

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht

Factorenreglement. Pensioenreglement. behorende bij het. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland. gevestigd te Utrecht behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht versie 2016 voor het laatst gewijzigd januari 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

De premiegrondslag bestaat uit twee delen:

De premiegrondslag bestaat uit twee delen: Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement A2006: 1. bepalen van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in artikel 15,

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Factorenboek Comfort Pensioen

Factorenboek Comfort Pensioen Factorenboek Comfort Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Ook is er een keuze voor de pensioenuitvoerder als het gaat om een jaarlijkse pensioenuitkering die lager is dan 467,89

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Flexibilisering en afkoop van pensioen

Flexibilisering en afkoop van pensioen Flexibilisering en afkoop van pensioen In dit document staan de factoren die wij gebruiken voor het Aegon DB Abonnement. In uw pensioenregeling kunt u: - eerder met pensioen; - later met pensioen; - gedeeltelijk

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Inhoudsopgave 1. Geldigheid vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten... 2 2. Vervroegings- en uitstelfactoren...

Nadere informatie

Factorenboek Comfort Pensioen

Factorenboek Comfort Pensioen Factorenboek Comfort Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Ook is er een keuze voor de pensioenuitvoerder als het gaat om een jaarlijkse pensioenuitkering die lager is dan 467,89

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Waardeoverdracht. Tijdpad

Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Waardeoverdracht. Tijdpad ZekerheidZwitch De toekomst vraagt om nieuwe oplossingen. We moeten anders omgaan met ons milieu, ons werk, onze economie. En óók met ons pensioen. Daarom is er het Zwitserleven Exclusief Pensioen met

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ):

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ): Addendum, Behorende bij Pensioenreglement I, zoals deze van toepassing was op 31 december 2013 voor deelnemers aan de pensioenregeling van Achmea Interne Diensten N.V. Door de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011

Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Aanvulling 1 op Pensioenreglement 2011 Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus

Nadere informatie

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Bijlage bij Reglement VI 1 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij Reglement VI van de Stichting Shell Pensioenfonds... 3 1. Flexibiliseringsmogelijkheden inzake Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave Berekeningsfactoren Als u met pensioen gaat hebt u een aantal keuzes. Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen, gedeeltelijk met pensioen, tijdelijk hoger of lager pensioen en dergelijke. De keuzes die

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden

Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Uitvoeringsrichtlijn betreffende de Flexibiliseringmogelijkheden Naar deze uitvoeringsrichtlijn wordt verwezen in Paragraaf A.IV van het pensioenreglement van het Fonds. De definities en toelichtingen

Nadere informatie

Factorenboek Bewust Pensioen

Factorenboek Bewust Pensioen Factorenboek Bewust Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Voor deze keuzes maken we gebruik van factoren. Om te berekenen welk effect deze keuzes hebben op uw pensioen, maken

Nadere informatie

Bijlage 1 Actuariële factoren

Bijlage 1 Actuariële factoren Bijlage 1 Actuariële factoren In deze bijlage worden onder Algemeen enige algemene uitgangspunten vermeld die zijn gehanteerd bij het opstellen van de actuariële factoren van de Stichting. Deze zijn van

Nadere informatie

De uitwerking hiervan is opgenomen in onze notitie van 30 april 2015 (Ref: HDr\654444\P150314).

De uitwerking hiervan is opgenomen in onze notitie van 30 april 2015 (Ref: HDr\654444\P150314). drs. E. Veerman AAG drs. P.J. Steur AAG T +31 88 543 3700 T +31 88 543 3700 Stationsweg 13-14 1441 EJ Purmerend Nederland erik.veerman@towerswatson.com peter.steur@towerswatson.com towerswatson.com Correspondentieadres:

Nadere informatie

Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU

Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU Addendum bij pensioenreglement Stichting Pensioenfonds VNU Per 1 januari 2015 gelden de volgende wijzigingen in de pensioenreglementen die door het Stichting Pensioenfonds VNU worden uitgevoerd. De wijzigingen

Nadere informatie

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS STICHTING SHELL PENSIOENFONDS Bijlage bij Reglement V 1 januari 2014 Inhoudsopgave Bijlage bij Reglement V van de Stichting Shell Pensioenfonds... 3 1. Flexibiliseringsmogelijkheden inzake Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen

Samenvatting DEPF reglementen Samenvatting DEPF reglementen Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement geldt dat

Nadere informatie

Factorenboek Bewust Pensioen

Factorenboek Bewust Pensioen Factorenboek Bewust Pensioen Voordat u met pensioen gaat heeft u een aantal keuzes. Voor deze keuzes maken we gebruik van factoren. Om te berekenen welk effect deze keuzes hebben op uw pensioen, maken

Nadere informatie

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ):

(toevoeging na Interpolis Verzekeringen N.V. of Interpolis Mens & Werk Bedrijfszorg N.V. ): Addendum, Behorende bij Pensioenreglement I, zoals deze van toepassing was op 31 december 2013 voor deelnemers aan de pensioenregeling van Achmea Interne Diensten N.V. Door de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Pensionering

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Pensionering Pensionering Versie: 3 Goedgekeurd door bestuur Datum: 21 juli 2017 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...4 1. Pensionering...4 2. Vervroegen...4 Ik wil al voor mijn 65 ste met pensioen. Hoeveel lager wordt mijn

Nadere informatie

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave. Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave. Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017 Berekeningsfactoren Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017 Als u met pensioen gaat hebt u een aantal keuzes. Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen, gedeeltelijk met pensioen, tijdelijk

Nadere informatie

Als u met pensioen gaat

Als u met pensioen gaat Deel VI Hoofdstuk 8 Als u met pensioen gaat Keuzemogelijkheden Als u bijna met pensioen gaat, kunt u een aantal keuzes maken. In de eerste plaats kunt u in overleg met uw werkgever kiezen op welk moment

Nadere informatie

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Pensionering

Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland. Pensionering Pensionering Versie: 2 Goedgekeurd door bestuur Datum: 11 november 2015 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...4 1. Pensionering...4 2. Vervroegen...4 Ik wil al voor mijn 65 ste met pensioen. Hoeveel lager wordt

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vóór 1950 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten, partnerpensioen)

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

ÉÉN PENSIOENREGELING VOOR SABIC IN NEDERLAND. November 2015 Harmonisatie pensioenleeftijden

ÉÉN PENSIOENREGELING VOOR SABIC IN NEDERLAND. November 2015 Harmonisatie pensioenleeftijden ÉÉN PENSIOENREGELING VOOR SABIC IN NEDERLAND November 2015 Harmonisatie pensioenleeftijden Programma Historie Nu Persoonlijk pensioenoverzicht Voordelen en nadeel? Diversen Bezwaar 1 Historie 2013: Traject

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN)

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Per 1 januari 2017 worden de pensioenaanspraken die bij PDN zijn opgebouwd (met onder

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Indicatieve berekening ouderdomspensioen

Indicatieve berekening ouderdomspensioen Indicatieve berekening ouderdomspensioen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt u nagaan hoeveel inkomen u ongeveer krijgt als u met

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Variabel pensioen: hoog/laag

Variabel pensioen: hoog/laag Variabel pensioen: hoog/laag Hoger pensioen voor een nader aan te geven periode Conform artikel 17.4.2 van het Reglement heeft de Deelnemer of Gewezen Deelnemer eenmalig de mogelijkheid om met ingang van

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 1 januari 2009 107539/0900103 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars 1 Addendum

Nadere informatie