Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014"

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Hogeschool Utrecht, Utrecht, september 2013

2 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excellentie Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen Studentenmail SharePoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Onderwijsbalie Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen Cursusdeelname Inschrijving voor cursussen /157

3 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Aanwezigheidsplicht Ingangseisen Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte getuigschrift Aantekening cum laude of met genoegen Roosters Jaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en -tijden Openingstijden gebouwen Roosterinformatie en -wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Schema klachten, bezwaar en beroep Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taalvaardigheden Mediatheek International Office Study abroad Stage in het buitenland Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging /157

4 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Algemeen Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Werken naast je studie Huisvesting Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Maatschappij & Recht Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Cursusbeschrijvingen Bijlagen Onderwijs- en examenreglement Overige regelingen Trefwoordenregister 157 Deze studiegids is op 27 juni 2013 vastgesteld door drs. Coen van der Linden, Instituutsdirecteur, na advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 27 juni /157

5 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Voorwoord Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Pedagogiek Voltijd. We hopen dat je bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd hebt. In deze studiegids vind je belangrijke spelregels en informatie die je daarbij kunnen helpen. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs aan. Competentiegericht: dat wil zeggen dat jij goed voorbereid bent als je het beroepsleven begint (zie ). Vraaggestuurd: we streven ernaar het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten dat jij je in en tijdens je studie kunt ontwikkelen op een manier die jíj belangrijk vindt en die bij je past. Hieronder vind je informatie over de belangrijkste aspecten van je studie en de keuzes die jij kunt maken. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van je medestudenten. De hogeschool beschouwt je als partner, je maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht daarom veel waarde aan jouw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar je als student je oordeel en verbetertips kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen of faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over je opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (8.12). We vragen je elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En ben je bijzonder tevreden over het onderwijs van de ene docent(e), nomineer hem/haar dan als docent(e) van het jaar! Excelleren De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als je uitstekende resultaten in je studie haalt, kun je bij je diploma de aantekening cum laude of met genoegen ontvangen (5.2). Maar je kunt ook uitblinken op andere aspecten, zoals innovatie en leiderschap. Ook dat wil de HU graag onderstrepen, en hiervoor is het SIRIUS-programma ontwikkeld. Je kunt sterren verzamelen en als je erg goed bent, ontvang je het predicaat Excellente student (2.5.5). Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen, waarin je je kunt specialiseren op een onderdeel van je vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC, een halfjaar), die je kunt gebruiken om je te verdiepen binnen je eigen vakgebied, of om kennis te maken met een geheel ander vakgebied. Binnen jouw faculteit, of bij een opleiding van een andere faculteit, maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk (2.5.4). Ook kun je een eigen examenprogramma ontwikkelen; je leerteamcoach ( 2.8.1) kan je hierover adviseren. De examencommissie van je opleiding (2.6) moet daar toestemming voor geven. Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. Wat anders? Je kunt je studietijd natuurlijk ook willen benutten om je zo breed mogelijk te ontwikkelen, en juist ervaring buiten je reguliere studie op te doen. Wil je een tijdje studeren in het buitenland (8.11)? Of denk je erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld je studievereniging, je gezelligheidsvereniging of je studentensportclub? (8.14, 8.17). Hiervoor noemden we al medezeggenschap en opleidingscommissies. Of combineer je topsport met een studie (8.15)? Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. Studievertraging Door allerlei oorzaken kan je studie niet verlopen zoals je dat graag zou willen. Als dat komt door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of familieomstandigheden, dan zijn er verschillende regelingen waarop je een beroep kunt doen. Als je door jouw persoonlijke situatie tentamens mist, kun je om een extra herkansing vragen (4.3.3). Haal je te weinig studiepunten en dreig je een negatief studieadvies te krijgen, dan krijg je hulp bij het maken van een studieplanning (2.4.2). En had je een studiebeurs, maar studeer je door deze omstandigheden zo lang dat je er geen recht meer op hebt? Dan is er wellicht een mogelijkheid tot financiële ondersteuning (8) In al deze gevallen geldt: meld het zo spoedig mogelijk aan je leerteamcoach (2.8.1) of je studentendecaan (8.3)! Het is natuurlijk niet wenselijk dat je (veel) te lang over je studie doet. Om dat te voorkomen bieden opleidingen soms extra inhaaltrajecten aan. Die worden via SharePoint bekendgemaakt. 1 De nummers verwijzen naar een paragraaf in de studiegids 5/157

6 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd En heb je een functiebeperking? Dan kun je mogelijk langer over je studie doen, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die jou in je studie kunnen ondersteunen (8.8). Problemen en klachten Heb je problemen die je studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat je niet precies weet waar je terecht kunt? Bij je leerteamcoach (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) ben je aan het juiste adres; zij kunnen je adviseren of doorverwijzen. Als je klachten hebt over de bejegening door studenten of medewerkers, kun je ook een vertrouwenspersoon (8.4) inschakelen. Als er sprake is van een escalerende situatie kunnen onze studentmediators vaak helpen om verdere escalatie te voorkomen en de samenwerking weer te herstellen (8.7). En gaat er binnen de HU iets fout of ben je het niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar je terecht kunt met bezwaren en klachten (7.1). Wat verwacht de HU van jou? Wij streven ernaar je een opleiding en studieklimaat te bieden waarin je je optimaal kunt ontplooien. De HU verwacht van elke student dat hij/zij zich aan de interne regels houdt (9.1.4). Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld) wordt niet getolereerd. Als je een diploma haalt, moet je dat ook verdiend hebben. Fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als dit gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de opleiding. Je ziet, er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. Je vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door, voordat je aan je studie begint. Via de inhoudsopgave kun je altijd achterhalen waar je iets kunt vinden. Maar is het niet duidelijk of kun je het niet vinden: kijk op SharePoint, of vraag het je leerteamcoach of de onderwijsbalie (2.8.3). We wensen je een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar. Mede namens alle collega s die aan jouw opleiding bijdragen, Drs. Coen van der Linden Directeur Instituut voor Ecologische Pedagogiek en Instituut Social Work 6/157

7 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep In paragraaf wordt het beroeps- en opleidingsprofiel van de bachelor pedagogiek uitgewerkt. Het gekozen profiel sluit aan bij het landelijk opleidings- en competentieprofiel van de hbo bacheloropleiding Pedagogiek zoals weergegeven in de uitgave Opvoedingsrelaties Versterken van het Landelijk Opleidingsoverleg Pedagogiek uit De werkzaamheden van een hbo-pedagoog worden volgens dit profiel geordend aan de hand van twee typeringen: - Algemene of specifieke problematiek - Medeopvoeder zijn, of begeleider en ondersteuner. Je ziet deze werkzaamheden terug in het onderstaand schema: Medeopvoeden Algemeen Medeopvoeden en ontwikkeling stimuleren in dagelijkse situaties. Specifiek Zorg en interventie verrichten in problematische opvoedingssituaties. Begeleiden en ondersteunen Opvoeding ondersteunen en begeleiding stimuleren van ontwikkeling in algemene, dagelijkse zin, alsmede beleidsondersteuning. Ondersteuning bieden en randvoorwaarden regelen voor zorg en interventie bij problematische opvoedingssituaties Uitwerking van beroepsprofiel Als afgestudeerde kun je laten zien dat je voldoet aan de algemene eisen voor hbo ers geformuleerd in de kwaliteitsstandaard van de HBO-raad; de algemeen geldende kernkwaliteiten en competenties van professionals in sociaal agogische beroepen. Daarbij ben je in staat jouw professionele en persoonlijke kwaliteiten onderzoekend en lerend met elkaar te verbinden. Je kunt: als medeopvoeder en als opvoedingsondersteuner werken - op een gedegen theoretische basis, - met een goed ontwikkeld (in methodologische zin) onderzoekend vermogen, - met vakmanschap dat up to date is, en dat je kunt verantwoorden, - op basis van persoonlijke ethische en maatschappelijke overwegingen; je bent herkenbaar als ecologisch pedagoog, iemand die initiatief neemt, open staat, flexibel is en bereid de situatie vanuit een ander perspectief te beschouwen; je werkt met een positieve focus, ziet niet alleen risico s maar ook mogelijkheden, en betrekt anderen actief bij opvoedprocessen; je kunt kritisch zijn naar jezelf en naar anderen; je neemt op alle niveaus waarop je werkt verantwoordelijkheid voor processen, en voor resultaten Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Naast de beroepscompetenties, die meer in het algemeen gelden voor hbo- opgeleiden binnen de sociaal agogische sector, en de eerder beschreven kwaliteiten die een ecologisch pedagoog kenmerken, dien je als hbo-pedagoog te beschikken over de veertien competenties uit het landelijk opleidings- en competentieprofiel van de hbo-pedagoog. Hierin onderscheiden we een elftal cliëntgebonden competenties en een drietal niet-cliëntgebonden competenties: 7/157

8 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Cliëntgebonden competenties: De hbo-pedagoog: 1. signaleert en analyseert opvoedingsvragen, en oriënteert zich op de opvoedingssituatie; 2. gaat een pedagogische relatie aan en onderhoudt deze; 3. geeft vorm aan een pedagogisch klimaat dat ontwikkelingskansen biedt; 4. informeert en verzorgt voorlichting/scholing, op basis van een analyse van opvoedingsvragen van individuen of groepen; 5. kan begeleiden en adviseren met betrekking tot opvoedingsvragen en problemen, zowel vraaggericht als directief, schat daarbij de haalbaarheid van de adviezen in, en verwijst waar nodig is door naar specialistische hulpverlening; 6. begeleidt en ondersteunt (mede-)opvoeders bij het creëren van meer ontwikkelingskansen, op basis van een analyse van het ontwikkelingsniveau van de kinderen en het pedagogisch handelen van (mede-)opvoeders; 7. hanteert een behandelmethodiek die is afgestemd op doelgroep en opvoedingsvraag; 8. zorgt als verbindingspersoon voor toeleiding van kind en opvoeders naar specifieke voorzieningen of specialistische hulpverlening; 9. signaleert pedagogische problematieken, doet nader onderzoek en vertaalt uitkomsten naar pedagogisch beleid; 10. initieert, implementeert en evalueert pedagogisch beleid/ jeugdbeleid (van zowel instellingen met een pedagogische taak als lokale en regionale overheid) en hanteert daarbij innovatieve werkwijzen; 11. brengt inhoudelijke afstemming tot stand over de terreinen en grenzen van deskundigheid en instellingen heen, op het gebied van pedagogisch beleid en pedagogische interventie. Niet- cliëntgebonden competenties: De hbo-pedagoog: 12. communiceert informatie, ideeën en oplossingen intern en extern, werkt team- en ketengericht samen en geeft leiding aan producten in een multidisciplinaire context; 13. ondersteunt anderen, zowel individuen als groepen, in het oog hebben voor en omgaan met maatschappelijke en culturele diversiteit; 14. neemt verantwoordelijkheid voor het eigen beroepsmatig handelen, reflecteert erop en geeft sturing aan de verdere ontwikkeling ervan en kan zich deels een oordeel vormen over de waardegebonden opvattingen die het pedagogisch handleen bepalen en heeft daarop zelf een visie ontwikkeld Vaardigheden afgestudeerde Als afgestudeerde kun je laten zien dat je voldoet aan de algemene eisen voor hbo ers geformuleerd in de kwaliteitsstandaard van de HBO-raad; de algemeen geldende kernkwaliteiten en competenties van professionals in sociaal agogische beroepen. Na afronding van de studie zijn studenten in staat om: vorm te geven aan een pedagogisch klimaat dat ontwikkelingskansen biedt; te informeren en voorlichting/ scholing te verzorgen op basis van een analyse van opvoedingsvragen van individuen of groepen; over opvoedingsvragen en problemen te adviseren, daarbij de haalbaarheid van de adviezen inschattend, en waar nodig door te verwijzen naar specialistische hulpverlening; (mede-)opvoeders te begeleiden en ondersteunen bij het creëren van ontwikkelingskansen op basis van een analyse van het ontwikkelingsniveau van de kinderen en het pedagogisch handelen van de (mede-)opvoeders; een behandelmethodiek te hanteren die is afgestemd op doelgroep en de opvoedingsvraag; pedagogische problematieken te signaleren, nader te onderzoeken en de uitkomsten te vertalen naar pedagogisch beleid; pedagogisch beleid / jeugdbeleid (van zowel instellingen met een pedagogische taak als lokale en regionale overheid) te initiëren, implementeren en evalueren en daarbij innovatieve werkwijzen te hanteren; inhoudelijke afstemming tot stand te brengen over de terreinen en grenzen van deskundigheden en instellingen heen (verbindingspersoon) op het gebied van pedagogisch beleid en pedagogische interventie; informatie, ideeën en oplossingen intern en extern te communiceren, team en ketengericht samen te werken en leiding te geven aan projecten in een multidisciplinaire context; voor het eigen beroepsmatig handelen verantwoordelijkheid te nemen, erop te reflecteren en sturing te geven aan de verdere ontwikkeling ervan; een oordeel te vormen over de 8/157

9 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd waardegebonden opvattingen die het pedagogisch handleen bepalen en daarop zelf een visie te ontwikkelen en daarbij oog hebben voor en omgaan met maatschappelijke en culturele diversiteit Werkveld en functies In de opleiding wordt er vanuit gegaan dat afgestudeerden veelal in ondersteunende en coördinerende functies binnen het pedagogisch werkveld terechtkomen. De hbo-pedagoog heeft over het algemeen een indirecte relatie met de ontvanger van opvoeding. De kerntaken van de hbo-pedagoog zullen daarom vooral zijn: 1. het voorlichten van opvoeders (en minderjarigen); 2. het adviseren en begeleiden van opvoeders (en minderjarigen); 3. het doorverwijzen van opvoeders en minderjarigen naar gespecialiseerde hulpverleners; 4. het signaleren van mogelijk problemen op pedagogisch terrein; 5. het coördineren van werkzaamheden in en tussen pedagogische basisvoorzieningen; 6. de beleidsvoorbereiding en ondersteuning. Een greep uit de mogelijke werkplekken van de hbo-pedagoog zijn: Bureaus Jeugdzorg Vrijwillige jeugdhulpverlening; Toegang tot geïndiceerde zorg; Kinder/ jeugdbescherming; Voogdij; Jeugdreclassering; Advies- en meldpunt Kindermishandeling; Spoedeisende zorg; Lichtambulante hulp; Kindertelefoon Zorginstellingen jeugdhulpverlening (uitvoering geïndiceerde zorg) Ambulante gezinsbegeleiding; (Semi)residentiële jeugdhulpverlening; Pleegzorg; Gezinshuizen: Begeleiding zelfstandig wonen; Justitiële jeugdinrichtingen; Raad voor de Kinderbescherming; Kinder- en jeugdpsychiatrie (GGZ). Voorlichting, preventie en ondersteuning Opvoedingsondersteuning; Jeugd gezondheidswerk; Jongeren Informatiepunt; Welzijnswerk; Algemeen maatschappelijk werk; Kinderopvang (advisering m.b.t.) kinderopvang; (advisering m.b.t.) voor- en naschoolse opvang, dagarrangementen; (advisering m.b.t.) peuterspeelzalen; (advisering m.b.t.) kinderopvang in de gehandicaptenzorg. Onderwijs (basis, speciaal en voortgezet), educatie en vorming Leerlingbegeleiding/ interne begeleiding; Speciale leerlingenzorg/ zorgcoördinatie; Zorgadvisering (zorg advies teams); Educatieve diensten (zoals musea en bibliotheken); Centra voor vorming en educatie. Beleidsadvisering en ondersteuning Gemeente, provincie, rijksoverheid; Instellingen voor jeugd- en gehandicaptenzorg; Justitiële inrichtingen; Onderwijs; Welzijn; 9/157

10 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Kinderopvang; Expertise en kenniscentra. Ziekenhuis Pedagogisch medewerker 2.2 Opleidingsprofiel Algemeen De bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd maakt deel uit van het Instituut voor Ecologische Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht. Het Instituut voor Ecologische Pedagogiek werkt vanuit het opleidingsconcept Levend Leren. Vanuit dit concept worden studenten opgeleid tot zelfverantwoordelijke, zelfinzichtelijke individuen, die zich daadwerkelijk betrokken voelen bij hun eigen leerproces en in het verlengde daarvan bij dat van hun (toekomstige) cliënten. Het is een proces met gezamenlijke verantwoordelijkheid van de student, medestudenten en de leerteamcoach. Levend Leren is een ononderbroken avontuur dat ook na de studieperiode doorgaat. De bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd maakt in haar opleiding gebruik van dit didactisch concept. In de didactische uitgangspunten, die verder uitgewerkt worden in paragraaf is dit concept terug te vinden Doelstelling opleiding De bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd werkt vanuit een ecologisch perspectief. De Amersfoortse opleiding wil de maatschappelijke integratie en participatie van kinderen en jongeren in het algemeen en van risicokinderen en jongeren in het bijzonder actief bevorderen. Daarbij hanteert de opleiding een integrale en ecologische pedagogische aanpak, gericht op persoonlijkheidsvorming, sociaal-culturele ontwikkeling, cultivatie van normbesef en sociaal gedrag. Binnen de bacheloropleiding Pedagogiek ligt de nadruk sterk op leren samenwerken in een multidisciplinaire context, op verwerving van specifieke beroepsgerichte kwaliteiten naast persoonsgerichte kwaliteiten en op een flexibele afstemming van de individuele opleidingstrajecten van studenten op de gedifferentieerde beroepssituatie. De bacheloropleiding Pedagogiek vanuit een ecologisch perspectief is gericht op het tot stand brengen van integraal denken en beroepsmatig handelen met betrekking tot de opvoeding in de thuis- en schoolsituatie, het zogeheten eerste en tweede milieu, en het derde milieu, buurt en vrije tijd, en het vierde milieu, de digitale wereld) Het hbo-niveau van de opleiding De HU heeft als taak om jou als student op te leiden voor een functie op hbo-niveau. Daarom moet je als afgestudeerde voldoen aan een groot aantal (beroeps)competenties die zijn afgeleid van het beroepsprofiel. Om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen worden de volgende vijf samenhangende criteria gehanteerd: - kennis en inzicht - toepassen kennis en inzicht - oordeelvorming - communicatie - leervaardigheden Uit de doelen, competenties, inhoud, didactische opzet van de programmaonderdelen en hun onderlinge samenhang blijkt dat de student door middel van het Pedagogiek curriculum het vereiste hbo-niveau bereikt, zoals omschreven in de Dublin descriptoren. Daarnaast zijn de tien criteria, ontleend aan de Commissie Accreditatie Hoger Onderwijs en afkomstig uit het rapport Prikkelen, presteren, profileren als uitgangspunt genomen voor de realisatie van het hbo-niveau van de opleiding. Dublin Descriptor Kwalificaties Bachelor Relevante competentie van de opleiding Pedagogiek (zie 2.1.3) 10/157

11 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Kennis en inzicht Toepassen kennis en inzicht Oordeelvorming Communicatie Leervaardigheden Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; verkeert normaal gesproken op een niveau dat, met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten bevat waardoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied noodzakelijk is Is in staat om kennis en inzicht op een dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van de werkzaamheden of beroep aantoont, alsmede in het bezit van competenties gekenmerkt door het opstellen en staven van argumenten en het oplossen van problemen op het vakgebied. Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op de overweging van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aangelegenheden. Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaand uit specialisten of niet-specialisten. Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. Competentie 1 t/m 3 Competentie 9 Competentie 14 Competentie 1 t/m 3 Competentie 5 t/m 7 Competentie 1 Competentie 7 Competentie 9 Competentie 10 Competentie 14 Competentie 4 t/m 6 Competentie 8 Competentie 11 t/m 13 Competentie 9 Competentie 14 (leervaardigheid maakt deel uit van elke competentie) Didactische uitgangspunten Alle opleidingen van Hogeschool Utrecht zijn opgebouwd volgens een competentiegericht onderwijsmodel. Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig is om een taak in een bepaalde (beroeps)context uit te oefenen. Voor ons onderwijs betekent dit het volgende: Het onderwijs richt zich op het verwerven van beroepscompetenties: het in samenhang verwerven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken worden uitgevoerd, binnen of buiten Nederland Leren is een doelgerichte activiteit van jou als student. Het onderwijs stimuleert daarom actief en zelfstandig leren De docent ondersteunt en coacht jouw leerproces en is inhoudelijk expert op een bepaald competentiegebied Het leren vindt zoveel mogelijk plaats in verbinding met de dagelijkse praktijk, waarbij leertaken lijken op beroepstaken. Moderne media worden ingezet Leermomenten op de opleiding en in de beroepspraktijk beïnvloeden elkaar positief Leren is een sociaal en interactief proces en doe je nooit alleen. Daarom werk je in jouw opleiding veel samen: met andere studenten, met docenten en met professionals uit de praktijk. Om vast te stellen op welk niveau je de competenties beheerst, zijn er periodiek toetsen waaraan je deelneemt. De toetsen worden beoordeeld en geven jou inzicht in de vorderingen van jouw leerproces. Voor de didactiek van het onderwijs betekenen Levend leren en het competentiegericht onderwijsmodel het volgende: Het onderwijs is gericht op het verwerven van beroepscompetenties, dat wil zeggen het in samenhang verwerven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken kunnen worden uitgevoerd. In de terminologie van Levend Leren wordt in plaats van competenties gesproken van leef- en werkkwaliteiten; 11/157

12 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Onderliggend aan het verwerven van de beroepscompetenties zijn meer generieke leer- en communicatiekwaliteiten, bijkomende kwaliteiten, onderzoekskwaliteiten en persoonlijke kwaliteiten 2 ; In de opleiding wordt gewerkt vanuit teacher directed, naar self-directed en co-directed leren; Het voorgaande betekent dat de opleiding verschillende onderwijsvormen kent: Hoorcolleges Leerteambijeenkomsten voor intervisie; Stage, tijdsduur per studiejaar verschillend Werkcolleges Trainingen Workshops 2.3 Inrichting opleiding Opleidingsvarianten De opleiding bachelor Ecologische Pedagogiek kent een voltijd- en een deeltijdvariant. In deze studiegids wordt de voltijdvariant beschreven. Deeltijdopleiding Heb je een baan en wil je daarnaast studeren? Dan is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor een deeltijdopleiding. Deeltijd wil zeggen dat je een beperkt aantal dagen per week en/of in de avonduren de opleiding volgt. In een deeltijdopleiding is veel aandacht voor hetgeen je parallel aan je studie in de beroepspraktijk leert. Om toegelaten te worden tot de deeltijdopleiding Pedagogiek dient je als student aan dezelfde vooropleidingseisen te voldoen als bij de voltijdopleiding. Het diploma van de deeltijdopleiding is dan ook gelijkwaardig aan dat van de voltijdopleiding. Om ingeschreven te worden bij de deeltijdopleiding dien je 20 uur per week te werken in het pedagogisch werkveld of te beschikken over een vergelijkbare onbetaalde werksituatie. Voor de deeltijd opleiding is er een aparte studiegids. Voltijdopleiding Een voltijdopleiding veronderstelt dat je 40 uur per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs aan de hogeschool. Voltijdopleidingen zijn bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo, het vwo of mbo (niveau 4) komen. Om toegelaten te worden tot de deeltijdopleiding dien je als student aan dezelfde vooropleidingseisen te voldoen als bij de voltijdopleiding. Het diploma van de deeltijdopleiding is gelijkwaardig aan dat van de voltijdopleiding. Om ingeschreven te worden bij de deeltijdopleiding dien je 20 uur per week te werken in het pedagogisch werkveld of te beschikken over een vergelijkbare onbetaalde werksituatie Verkorte en versnelde opleidingsroutes Een verkorte route is mogelijk doordat je, nadat je bent ingeschreven voor de opleiding, vrijstellingen voor delen van het curriculum kunt krijgen. Deze vrijstellingen moet je nog wel aanvragen en ze moeten goedgekeurd worden door de examencommissie. Voor meer informatie over vrijstellingen: zie paragraaf 4.2. Een versnelde route wil zeggen dat je in een aangepast hoger tempo het onderwijs volgt (en aan het einde 240 EC in minder dan vier jaar hebt behaald). Voor studenten met een vakverwant hbo-diploma propedeuse is het mogelijk een verkort opleidingstraject te volgen en in te stromen in de hoofdfase van de opleiding. Verzoeken hiertoe kunnen gedaan worden bij de Examencommissie (2.6.4). 2 De uitwerking van deze kwaliteiten zijn te vinden op je opleidingspagina op Sharepoint (intranet). 12/157

13 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Getuigschriften Als bewijs dat je (een deel van) de opleiding hebt afgerond (propedeuse, Ad of bachelor), wordt door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. We kennen binnen deze bacheloropleiding de volgende diploma s: het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen; het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen. De voorzitter en een lid van je examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma en de Ad wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. Je ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Zie par voor de procedure voor afgifte van het diploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op jouw verzoek kan er, in plaats van het Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Heb je meer dan een tentamen met goed gevolg afgelegd, maar krijg je geen diploma omdat je niet het hele examenprogramma hebt behaald, dan kun je de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt, net als het diploma, ondertekend door de voorzitter en een lid van jouw examencommissie Graden en titulatuur Als je een zogenaamde degree -opleiding (Associate degree of bacheloropleiding) bij de HU afrondt, krijg je een graad. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor en bij een Associate degreeprogramma wordt de graad Associate degree verleend, als je met goed gevolg het afsluitend examen hebt afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft toegevoegd. Het verlenen van de graad Bachelor geeft het recht om deze, afgekort tot B (met toevoeging) achter je eigen naam te vermelden. De graad Bachelor geeft je ook het recht om een titel te voeren. In dat geval mag je in plaats van de graadvermelding (dus niet in combinatie) de volgende titel gebruiken: - de titel baccalaureus, afgekort tot bc. Voorafgaand aan de naam (bc) Opleidingsstructuur Studiefases De opleiding bestaat uit twee studiefases, die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en de hoofdfase. De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een bachelordiploma. Bij een Ad-opleiding volgt na de propedeuse een hoofdfase van één jaar, welke wordt afgesloten met een Associate degree. Zie verder par. 2.4 en 2.5. Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie-(klok)uren (inclusief contacttijd). In de studiehandleiding van iedere onderwijseenheid vind je naast een beschrijving van de inhoud en doelstellingen een specifieke beschrijving van de studiebelasting van deze onderwijseenheid. 13/157

14 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd De voltijdopleiding is zo opgebouwd dat er uitgegaan wordt van een studiebelasting van gemiddeld 40 uur per week. De studiebelasting bestaat uit contacttijd, zelfstudie (individueel en in groepsverband) en stage. De zelfstudie in de loop van de studieweken is mede gericht op de voorbereiding van het tentamen. Bij de term tentamen moet je denken aan elke vorm van toetsing, dus ook werkstukken, presentaties, assessments, etc. De contacttijd voor het eerste jaar van de opleiding (de propedeuse) bedraagt ongeveer 15 uur per week, dat is 40% van de studietijd. In het eerste jaar loop je 6 á 8 uur stage op vrijdag. In het tweede jaar loop je 12 uur per week stage. Daarnaast zijn er 11 contacturen per week. Het 3e jaar bestaat in verband met de stage (3,5 dag per week) uit 3 tot 6 uur contacttijd per week (afhankelijk van de eigen keuze voor het studieprogramma), naast de contacttijd met de praktijkbegeleider. In het vierde jaar verwacht de voltijdopleiding een grotere mate van zelfwerkzaamheid en bedraagt de contacttijd ongeveer 3,5 uur per week. Het aantal lesuren op de opleiding zal in de laatste twee jaar van de opleiding dus minder zijn dan in de eerste jaren; je zult meer zelfstandig in de praktijk leren naarmate de opleiding vordert. Dit maakt het mogelijk een individuele, bij jou passende invulling te geven aan de opleiding. De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een studielast van 60 EC per studiejaar als uitgangspunt genomen, oftewel 1680 uur. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC. De studiepunten zijn als volgt over de studiejaren verdeeld: propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major van 150 EC + profileringsruimte van 30 EC). Tabel verdeling studielast over opleiding: Propedeuse (60 EC) Major (150 EC) Hoofdfase (180 EC) Profileringsruimte (30 EC) In de cursusbeschrijving (zie hoofdstuk 10) is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele EC. EC worden pas toegekend nadat de desbetreffende cursus is afgerond met het bijbehorende tentamen. Als er deeltentamens worden afgenomen, krijg je pas EC als alle deeltentamens van een cursus zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende resultaat hebben geleid. Zie ook par Propedeuse Het programma van de propedeuse heeft een oriënterend karakter. Je maakt kennis met de beroepscontext van de pedagoog in de breedte. De rol en taken van de pedagoog worden verkend vanuit het perspectief van verschillende opvoedingscontexten: thuissituatie (eerste milieu), school en kinderopvang (tweede milieu) en de wijk, de sportschool (derde milieu) en de digitale wereld (vierde milieau). Telkens wordt vanuit de gekozen invalshoek relaties gelegd met de andere opvoedingsmilieus. Als rode draad wordt daarnaast aandacht geschonken aan pedagogische vragen en behoeften en ontwikkelingsprocessen van kinderen en jongeren. De belangrijkste doelstellingen van de propedeuse zijn dat: 1. je een beeld vormt van het beroep en de daarbinnen te onderscheiden functies van de pedagoog en een overzicht te krijgen van de competenties waarover een pedagoog dient te beschikken in het algemeen en binnen specifieke werksettings in het bijzonder. 2. je inzicht krijgt in de verschillende opvoedingscontexten van het kind/de jongere (het gezin, de school/opvang en de buurt) en dat je eenvoudige opvoedingsvragen van opvoeders uit bovengenoemde contexten kan beantwoorden 3. je zelf een (pedagogische) relatie met kinderen/jongeren kunt aangaan. 4. je ontdekt of deze opleiding aansluit bij je persoonlijke ambities en mogelijkheden. De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid markeert het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft. 14/157

15 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Oriëntatie Voor je studievoortgang is het van groot belang dat je een opleiding volgt die bij je past. Dat betekent dat de inhoud van de opleiding, het beroepenveld waarvoor je wordt opgeleid en de wijze waarop je opleiding is georganiseerd je moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het geval is en is daar ook op ingericht. Selectie Aan het einde van je eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit je wel op de juiste opleiding? Kun je het niveau aan? Is je studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van je diploma in de termijn die daarvoor staat. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het aantal behaalde EC. Het is heel belangrijk dat je de norm van dit studieadvies kent, en ook de regels die rondom deze norm gelden. Lees daarom paragraaf Studieadvies, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Er geldt namelijk: wie niet aan de norm voldoet en een bindend negatief studieadvies krijgt, mag de opleiding niet vervolgen. Verwijzing Als je onverhoopt niet op een juiste opleiding zit, raak dan niet in paniek. Van belang is dat je tijdig aankaart dat je twijfelt aan je studiekeuze. Wellicht is dat onterecht en is je beeld nog niet compleet. Er zijn voorzieningen die je ondersteunen bij studietwijfel. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij Centrum Studiekeuze en een studiekeuzetest doen. Belangrijk: neem in geval van twijfel altijd tijdig contact op met je leerteamcoach Programma Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van de onderdelen vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de propedeuse zijn hieronder aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de OSIRIS-code (zie paragraaf ). Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vind je achterin deze studiegids en in OSIRIS ( Jaar Propedeusefase Blok/ periode Onderwijsprogramma Leer en onderzoeksdomeinen oriënterende fase: 1 A Oriëntatie op het beroep van de pedagoog Semester Studiepunten OSIRIS-code 5 APE-V1ORIENT-11 1 A Theoretische pedagogiek 5 APE-V1THPED-12 1 & 2 A & B Pedagogische sensitiviteit & CAW 5 APE-MPEDSENS-08 2 B Gezin en opvoeding 5 APE-V1GEOP-09 2 B Onderzoek 5 APE-V1ONDERZ-09 3 C Buurtpedagogiek 5 APE-V1BUURT-09 3 C Lokaal beleid 5 APE-V1LOKBEL-09 3 & 4 C & D Pedagogische sensitiviteit & CAW 5 APE-MPEDSENS-08 4 D Onderwijs en perspectief 5 APE-V1ONPER-09 4 D Diversiteit in de opvoeding 5 APE-V1DIO-09 Continu Continu Leerteams 5 APE-V1LEERT-11 2, 3 & 4 B, C, D Stage 5 APE-V1STAGE-11 Totaal propedeuse Studieadvies Aan het einde van je eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit je wel op de juiste opleiding? Is je studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk resultaat, afronding van de opleiding met het diploma. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het begeleidingstraject. Belangrijk is dat daarbij gekeken wordt naar het aantal behaalde studiepunten. Wanneer je minder dan 45 EC hebt behaald, kun je niet verder studeren aan de opleiding waar je dat resultaat hebt behaald. In deze paragraaf 15/157

16 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd wordt de procedure uitgelegd. Zoals aangegeven wordt in de propedeuse de balans opgemaakt met een studieadvies. Je krijgt tijdens het eerste jaar van inschrijving twee maal een schriftelijk advies over de voortzetting van je studie. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ontvang je een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die daarover zijn vastgesteld. De peildatum voor afgifte van het bindend studieadvies (bsa) is 1 mei. Sta je op deze datum ingeschreven, dan krijg je uiterlijk aan het einde van het eerste studiejaar een bindend studieadvies. Stop je met de opleiding en ben je voor 1 mei uitgeschreven, dan krijg je dat studiejaar geen bindend studieadvies. Tussentijds studieadvies Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvang je van de examencommissie een schriftelijk tussentijds studieadvies over de voortzetting van je studie. Dit tussentijds advies bevat naast een advies een toelichting op de behaalde studieresultaten en de studievoortgang. Het betreft een: positief tussentijds advies: 15 of meer studiepunten; of een waarschuwend tussentijds advies: minder dan 15studiepunten. Boek je niet voldoende studievoortgang, dan krijg je een waarschuwend advies van de examencommissie. Neem in dat geval contact op met je leerteamcoach om een studieplan te maken. Met een studieplan kun je ervoor zorgen dat je weer op schema komt. Als bijzondere omstandigheden de oorzaak zijn van je studieachterstand, neem dan onmiddellijk contact op met de studentendecaan. Positief of negatief studieadvies Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je in de regel een definitief advies van de examencommissie. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief studieadvies zit een afwijzing verbonden. Een negatief advies met afwijzing is een bindend negatief studieadvies. Als je een bindend negatief studieadvies ontvangt, word je niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. Een positief studieadvies krijg je als je aan het eind van het eerste studiejaar: de propedeuse hebt gehaald, of minimaal 45 EC van het propedeuseprogramma hebt behaald, waaronder de volgende geoormerkte cursussen: - Leerteam - Stage Tijdens je stage (zie verder paragraaf 2.5.3) leer je contact te maken met je cliënten en werk je aan alle competenties die nodig zijn in de propedeutische fase van je studie. In het leerteam komen je studie ervaringen samen en verbind je de theorie aan de praktijk. De opleiding ziet deze twee onderwijseenheden als de basis voor een startend pedagoog. Deze onderwijseenheden dien je dan ook met een voldoende beoordeling af te sluiten. Voor de berekening of je het bovenstaande aantal van 45 EC hebt behaald, tellen niet mee: a. EC voor verleende vrijstellingen; b. EC behaald in een eerder jaar van inschrijving bij dezelfde opleiding. Het moet dus gaan om EC die je daadwerkelijk dit studiejaar hebt behaald; c. resultaten behaald voor deeltentamens, als nog niet het volledige tentamen met goed gevolg is afgelegd. Kun je door de hierboven uitgezonderde resultaten geen 45 EC meer uit de propedeutische fase halen, dan zul je dus aan het eind van het studiejaar de volledige propedeuse behaald moeten hebben om een positief studieadvies te krijgen. Een negatief studieadvies (afwijzing) krijg je als je niet aan de norm voor het positief advies hebt voldaan. In geval van een bindend negatief studieadvies moet deze afwijzing zijn gemotiveerd. Daarnaast moeten de mogelijkheden van bezwaar en beroep voor jou als student zijn opgenomen. Het studieadvies wordt ondertekend door of namens de examencommissie, en wordt binnen een week na ondertekening aangetekend aan jou verzonden of persoonlijk uitgereikt. De examencommissie stelt je in de gelegenheid te worden gehoord voordat wordt besloten om een 16/157

17 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd bindend negatief studieadvies af te geven. Ga je al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl je nog in aanmerking komt voor een studieadvies, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Het aantal in de hoofdfase behaalde EC telt voor deze beoordeling niet mee. Geef daarom altijd prioriteit aan het behalen van de vakken uit de propedeuse. Opgeschort advies voor studenten in het eerste jaar van inschrijving wegens bijzondere omstandigheden De examencommissie dient bij het uitbrengen van het studieadvies rekening te houden met studievertraging door persoonlijke omstandigheden. Het betreft uitsluitend de volgende omstandigheden: ziekte; lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis; zwangerschap; bijzondere familieomstandigheden, waaronder tevens die van degene met wie je samenwoont of een LAT-relatie onderhoudt; het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of een opleidingscommissie; andere omstandigheden waarin je als student activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van (een onderdeel van) de HU, ter beoordeling door de faculteitsdirectie; het lidmaatschap van het bestuur van een door het College van Bestuur, krachtens de Profileringsfondsregeling HU, erkende studentenorganisatie of een daarmee vergelijkbare organisatie van enige omvang; andere situaties waarin je als student door overmacht niet hebt deelgenomen aan tentamens dan wel het onderwijs, ter beoordeling door de examencommissie. Als de examencommissie bijzondere persoonlijke omstandigheden aanwezig acht, waardoor je niet hebt kunnen voldoen aan de norm voor het studieadvies, dan wordt het studieadvies opgeschort tot uiterlijk het einde van het tweede studiejaar van je inschrijving bij dezelfde opleiding. Aan het eind van het tweede studiejaar moet je aan de norm van een positief advies voldoen, zoals die in dat volgende studiejaar geldt. Heb je vorig studiejaar (of een eerder jaar) een opgeschort advies ontvangen en kom je daardoor dit studiejaar nog in aanmerking voor een bindend studieadvies, dan geldt voor jou de norm van dit studiejaar. Oftewel 45 EC en eventuele geoormerkte cursussen. Let hierbij wel op dat de EC die je in een eerder studiejaar hebt behaald, net als verkregen vrijstellingen, niet meetellen bij de berekening van je aantal behaalde EC uit de propedeuse. Eerder in deze paragraaf vind je uitgebreide informatie over de norm en wat wel en niet meetelt voor de berekening van je aantal EC. Voor een opgeschort advies geldt dezelfde procedure als voor het reguliere studieadvies. Is je studievertraging ontstaan door een van bovengenoemde bijzondere omstandigheden? Meld dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de examencommissie met het verzoek om deze omstandigheden te betrekken bij het afgeven van het studieadvies. Benader ook zo snel mogelijk de studentendecaan en/of de leerteamcoach. Zij adviseren de examencommissie. Zie ook paragraaf 8.3. Voldoe je aan het eind van het tweede studiejaar niet aan de norm voor een positief advies dan krijg je dus een negatief advies met een afwijzing en word je niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. In het geval je ook in het tweede studiejaar vanwege bijzondere omstandigheden de norm niet kunt halen, kan de examencommissie een uitzondering maken en met in achtneming van de persoonlijke omstandigheden besluiten dat je een negatief advies zonder afwijzing krijgt. Dit betekent dat je toch door mag met de opleiding. Het is aan de examencommissie om aan de hand van een advies van de studentendecaan te beoordelen of de bijzondere omstandigheden ertoe hebben geleid dat de student ook in het tweede jaar van inschrijving de norm niet heeft kunnen halen. Tussentijdse uitschrijving: Als je je voor 1 mei hebt uitgeschreven en je vervolgens in een later studiejaar weer opnieuw inschrijft, wordt formeel weer van een eerste inschrijving gesproken en dien je opnieuw aan de norm te voldoen. Je moet dus in dat studiejaar opnieuw 45 EC behalen, waarvan geoormerkte vereisten deel uit kunnen maken. Voor die 45 EC tellen vrijstellingen niet mee, maar blijven ook de resultaten die bij een eerdere inschrijving (voor de onderbreking) bij de opleiding zijn behaald, buiten beschouwing. Indien er 15 of meer EC aan vrijstellingen en/of eerder behaalde resultaten zijn, moet je aan het einde van dat jaar het propedeutisch getuigschrift hebben behaald. 17/157

18 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Hieronder wordt een overzicht van de norm voor het bindend studieadvies gegeven. Inschrijving Norm* Wat telt niet mee? 1 e jaar, 1 e keer 45 EC Vrijstellingen Nieuwe start na staking (onderbreking inschrijving). 2 e jaar (zonder onderbreking na opgeschort advies *incl. geoormerkte vereisten 45 EC Vrijstellingen Eerder behaalde resultaten 45 EC Vrijstellingen Eerder behaalde resultaten Als het door verkregen vrijstellingen en eerder behaalde resultaten niet mogelijk is 45 EC uit de propedeuse te halen, dan moet de gehele propedeuse zijn behaald om aan de norm te voldoen Overstappen Als je tijdens het studiejaar wilt overstappen naar een andere opleiding binnen de hogeschool, dan moet je je daarvoor volledig opnieuw inschrijven en dan moet de (nieuwe) opleiding daarvoor toestemming geven. Stap je over tijdens je eerste studiejaar houd dan goed de regels voor het studieadvies in de gaten. Vraag desnoods advies hieromtrent aan de studentendecaan. Zie voor het studieadvies paragraaf Overstappen binnen het instituut van de voltijd naar de deeltijd Voltijdstudenten hebben de mogelijkheid om over te stappen naar deeltijd. Daarbij gelden de volgende bepalingen: De student moet beschikken over werk dat voldoet aan de eisen voor de praktijktijd die gelden voor het studiejaar waarnaar wordt overgestapt; De studiepunten die behaald zijn in de voorafgaande jaren als voltijdstudent, blijven van kracht. Hierbij zijn tentamenresultaten in beginsel 6 jaar geldig. De geldigheid van tentamens wordt nader toegelicht in paragraaf Zie art. 15 OER-HU. 2.5 Hoofdfase De hoofdfase is de studieperiode na de propedeuse tot en met de diplomering. De hoofdfase omvat nominaal drie studiejaren en bestaat uit: een major (hoofdprogramma) van 150 EC een profileringsruimte (keuzeprogramma) van minimaal 30 EC Het eindexamen heeft betrekking op de volgende programmagebieden: onderwijs van de hoofdfase (semester 3 t/m 5 + minor semester 7); stageperiode/buitenschools programma met studielast van ten minste 30 EC (semester 6); afstudeereenheid (of afstudeeropdracht/project/scriptie als zodanig aangeduid) van ten minste 15 EC (semester 7 en of 8) Toelating hoofdfase Heb je de propedeuse van de opleiding afgerond en het propedeutisch diploma van de opleiding behaald, dan word je toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding. Heb je bij een andere opleiding een propedeutisch diploma behaald, dan beoordeelt de opleiding of je met dat diploma kunt instromen in de hoofdfase. Je moet dan om toelating tot de hoofdfase verzoeken op 18/157

19 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd grond van jouw elders behaalde propedeuse. Als je wordt toegelaten tot de hoofdfase, kun je geen propedeutisch diploma van de HU krijgen. Zie ook paragraaf 4.2 (vrijstellingen). Heb je de propedeuse nog niet afgerond, dan is het toch mogelijk om al vakken uit de hoofdfase te volgen en tentamens te doen, tenzij de examencommissie anders beslist. Ga je al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl je nog in aanmerking komt voor een studieadvies als bedoeld in paragraaf 2.4.2, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Als je er dus voor kiest om wel al vakken uit de hoofdfase te gaan volgen, maar op het moment dat het studieadvies wordt afgegeven nog niet voldoende EC uit de propedeuse hebt behaald, dan kun je alsnog een bindend negatief studieadvies ontvangen. Dat betekent dat je met de opleiding moet stoppen. Het aantal EC dat je al in de hoofdfase hebt gehaald, speelt hierbij geen rol Programma s Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van de hoofdfase vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de hoofdfase zijn hieronder per opleidingsjaar aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de OSIRIS-code. De volledige cursusbeschrijvingen zijn te vinden achterin deze studiegids en in OSIRIS. Jaar Semest er Blok/ periode Onderwijsprogramma EC OSIRIS-code Tweede jaar 1 of 2 A of B Voorlichting en educatie 5 APE-V2VRLEDU-10 1 of 4 A of D Adviseren en begeleiden 5 APE-V2ADBEG-10 1 & 2 A & B Beleid 5 APE-V2BELEID-10 1 & 2 of A & B of CAW/TP2 5 APE-V2THPED-11In 3 & 4 C & D h 3 of 4 C of D Coördineren 5 APE-V2COORD-10 2 of 3 B of C Signaleren en verwijzen 5 APE-V2SIGVER-10 3 of 4 C of D Coördineren 5 APE-V2COORD-10 3 & 4 C & D Onderzoek 5 APE-V2ONDERZ-10 Continu Continu Vrije ruimte 5 APE-V2VRPROF-07 Continu Continu Stage 10 APE-V2STAGE-11 Continu Continu Leerteams 5 APE-V2LTEAM-11 Hoofdfase Derde jaar Continu Continu Leerteams 5 APE-V3LEERT-08 Continu Continu Onderzoek & beleid 5 APE-V3ONBEL-09 Continu Continu Stage 40 APE-V3STAGEB-08 Continu Continu TP 5 APE-V3THPED-09 Continu Continu Vrije Ruimte 5 APE-V3VRIJ-09 Afstudeerfase 1 & 2 A & B Minor 30 Diverse 1 & 2 A & B Ethische beschouwing 5 APE-V4ETBESCH-09 Continu Continu Leerteam 5 APE-V4LEERT-09 3 & 4 C & D Afstudeeropdracht 20 APE-V4PROD-12 totaal aantal studiepunten 180 In hoofdstuk 10 worden alle cursussen nader beschreven Stages en stagewaardigheid Tijdens je studie loop je vanaf het eerste jaar stage. In onderstaand schema kun je zien hoe de stage per leerjaar is opgebouwd. 19/157

20 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Pedagogiek Jaar uren Per. BCD Pedagogiek Jaar uren Per. ABCD Pedagogiek Jaar uren Per. ABCD 30 weken Vrijdag 30 weken Woensdag, donderdag 40 weken Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag In het eerste jaar loop je 140 uur stage, gedurende 30 weken per jaar. De stage start in blok B. Uiterlijk 15 december moet je zijn begonnen. De stage loopt tijdens blok B,C,en D. Het is de bedoeling dat de stage aan het eind van het schooljaar pas wordt afgesloten. Je loopt stage op vrijdag. Bovenop je stage uren komen extra uren door opdrachten vanuit diverse lessen o.a. pedagogische sensitiviteit en CAW (Creatief agogische werkplaatsen). Er zijn twee contactmomenten tussen je leerteamcoach en je praktijkbegeleider van de stage: 1. De middenevaluatie halverwege de stage. Voordat er een gesprek plaatsvindt met je coach en je praktijkbegeleider, heb jij eerst een gesprek met je praktijkbegeleider. 2. De eindevaluatie aan het eind van je stage. In een gesprek met je praktijkbegeleider wordt de balans van de stage opgemaakt en een beoordeling vastgesteld. Ter voorbereiding stuur je uiterlijk een week voor het gesprek het midden- evaluatieverslag en een eind- evaluatieverslag van de stage naar je praktijkbegeleider en leerteamcoach. In het tweede jaar loop je 280 uur stage, gedurende 30 weken per jaar. De stage start in periode A of B. Uiterlijk 1 december moet je zijn begonnen. De stage loopt tijdens blok A,B,C,D. Het is de bedoeling dat de stage aan het eind van het schooljaar pas wordt afgesloten. Je loopt stage op woensdag en donderdag. Bovenop je stage uren komen extra uren door opdrachten vanuit diverse lessen o.a. CAW (Creatief agogische werkplaatsen). Er zijn drie contactmomenten tussen je leerteamcoach en je praktijkbegeleider van je stage: 1. Een telefonisch kennismakingsgesprek tussen de opleiding en de stageplek. Binnen drie weken na aanvang van de stage zoekt de opleiding telefonisch contact met de stageplek. Doel van dit gesprek is een korte kennismaking tussen de twee begeleiders. 2. De middenevaluatie halverwege je stage. Voordat er een gesprek plaatsvindt met je coach en je praktijkbegeleider, heb jij eerst een gesprek met je praktijkbegeleider. 3. De eindevaluatie aan het eind van je stage. In een gesprek met je praktijkbegeleider en je leerteamcoach wordt de balans van de stage opgemaakt en een beoordeling vastgesteld. Bij beide beoordelingsmomenten brengt de praktijkbegeleider een advies uit voor de beoordeling. De leerteamcoach is de uiteindelijke beoordelaar van de stage. In het derde jaar loop je 1120 uur stage gedurende 40 weken per jaar. De stage loopt tijdens blok A,B,C,D. Het is de bedoeling dat de stage aan het eind van het schooljaar pas wordt afgesloten. Je loopt stage op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Naast je stage werk je aan 3 leeropdrachten te weten: theoretische pedagogiek, onderzoek of beleid en vrije ruimte. Op vrijdag zal je activiteiten op de opleiding hebben. Om aan de stage in het derde jaar te mogen starten, dien je aan de volgende toelatingsvoorwaarden te voldoen: Je hebt je propedeuse behaald je hebt minimaal 45 EC gehaald in het tweede jaar je hebt een voldoende gehaald voor de leerteam van het tweede jaar de stage van het tweede jaar is met een voldoende afgerond. Bij zowel de middenevaluatie, als de eindevaluatie brengt de praktijkbegeleider een advies uit voor de beoordeling. De leerteamcoach is de uiteindelijke beoordelaar van de stage. Het praktijkbureau van de opleiding kan ondersteuning bieden bij het zoeken naar een geschikte stageplaats. Het vinden en het hebben van een stage is altijd de verantwoordelijkheid van een student zelf. Ook bij vragen rondom stage en geschiktheid van stageplaatsen kan contact opgenomen worden met het praktijkbureau Contactgegevens: 20/157

21 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Profileringsruimte De opleiding kent naast het hoofdprogramma (major) ook een vrije keuzeruimte van 30 EC, de zogenaamde profileringsruimte. Met deze profileringsruimte kun je een eigen accent aan je studie geven, gericht op verbreding en verdieping. We kennen de volgende mogelijkheden: een minor (= een samenhangend pakket van keuzecursussen); een premaster (= een schakeltraject ter voorbereiding op een masteropleiding); een studieperiode in het buitenland (Study Abroad). Je volgt dan gedurende twee blokken onderwijs aan een hogeschool of universiteit in het buitenland; een pakket van keuzecursussen dat je zelf samenstelt; een minor bij een andere hogeschool of universitaire instelling via Kies Op Maat (KOM) Je kunt de profileringruimte ook gebruiken om te werken aan excellente prestaties. De HU heeft een uitgebreid aanbod van minors en losse keuzecursussen dat door alle faculteiten van de HU gezamenlijk is ontwikkeld. Maar je kunt ook gebruikmaken van het aanbod van andere hogescholen en universiteiten (ook in het buitenland, zie par ). Daarnaast is het mogelijk om in samenspraak met je leerteamcoach je profileringsruimte in te vullen met een zelf samengesteld pakket aan keuzecursussen. Voor advisering en begeleiding bij de invulling van de profileringsruimte kun je terecht bij je leerteamcoach (zie ook par. 8.1.). In samenspraak stel je een profileringsplan op waarin jouw keuze uit het profileringsaanbod van de HU-Onderwijscatalogus en eventuele externe minors en/of keuzecursussen wordt vastgelegd. Uit het profileringsplan moet blijken op welke wijze de gekozen onderdelen bijdragen aan de voorbereiding op de beoogde beroepsuitoefening of verdere studie. Elke invulling van de profileringsruimte dient vooraf te worden goedgekeurd door je examencommissie. Je leerteamcoach kan je adviseren je profileringsplan nader te motiveren met het oog op goedkeuring door de examencommissie. De examencommissie weigert goedkeuring als de keuzecursus of minor niet van hboniveau is, of als er sprake is van substantiële overlap tussen de keuzecursus of minor enerzijds en het hoofdprogramma anderzijds. Ook een externe tweede minor kan geweigerd worden. Kijk voor meer informatie over de profileringsruimte en minors op Informatie over een studieperiode in het buitenland (Study Abroad) is te vinden op Let op, de inschrijving voor een Study Abroad opent en sluit veel eerder dan voor een reguliere minor. De deadline is op 1 februari voorafgaand aan het studiejaar waarin je op Study Abroad wilt gaan. Zie hierna paragraaf Voor inzage in het aanbod van HU-minors, keuzecursussen en premasters, en voor inschrijving kun je terecht op Ook kun je een bezoek brengen aan de jaarlijkse HU-minormarkt, die in maart wordt gehouden en waar alle HU-faculteiten hun profileringsaanbod presenteren. Meer informatie over premastertrajecten vind je in de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU en op De meeste minors van de HU worden in blokvorm aangeboden, de start hiervan is in periode A van studiejaar Zie art. 19 en 20 OER-HU Excellentie In het kader van het excellentieprogramma binnen de HU, heb je de mogelijkheid als student om de door jou ondernomen activiteiten te laten erkennen als een excellente prestatie. De basis voor excellentie wordt gevormd door het Sterrensysteem. Aan de hand van het profiel van de startende excellente beroepsbeoefenaar zijn vijf aspecten van excellentie gedefinieerd (leiderschap; reflectieve professional en vakmanschap; visie, gedrevenheid en passie; internationalisering; innovatie en disseminatie), die nader zijn geoperationaliseerd in beoordelingscriteria. Op elk van deze aspecten kun je door middel van geleverde prestaties aantonen excellent te zijn en daarmee een Ster verdienen. Als je kunt laten zien dat je op alle aspecten excellent bent, dan kun je het predicaat Excellent verkrijgen. Dit is een officieel HUwaardepapier dat je bij je afstuderen ontvangt naast je diploma. In principe staat voor het behalen van het predicaat Excellent een extra tijdsinvestering van minimaal een halfjaar. Er bestaan binnen de HU verschillende soorten excellentietrajecten. Activiteiten die in aanmerking komen om te worden erkend als excellent kunnen zowel door de HU ontwikkeld zijn ( aanbodgerichte 21/157

22 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd excellentietrajecten) als door jezelf ingebracht worden ( vraaggerichte excellentietrajecten). Geleverde prestaties worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingsprocedure. Toekenning van het predicaat Excellent geschiedt door een door de faculteit, instituut of opleiding ingestelde excellentiecommissie. De examencommissie is belast met de procedurele borging van het toetsbeleid. Informatie over het excellentieprogramma binnen jouw faculteit is te vinden op de SharePoint-site Procedures Verkrijgen van een Ster 1) Je kunt zowel meedoen aan aanbodgerichte excellentietrajecten, als zelf een voorstel doen om eigen activiteiten/projecten hiervoor in aanmerking te laten komen (vraaggericht excellentietraject). In dat laatste geval doe je een voorstel aan de daarvoor aangewezen examinator of excellentiecommissie van je opleiding. 2) De aangewezen examinator of excellentiecommissie beoordeelt het voorstel conform de vastgestelde beoordelingsprocedure en informeert je over de uitkomst hiervan. 3) Bij een positief besluit rond je waar nodig de activiteit(en) af. Beoordeling vindt plaats door de betreffende examinator of excellentiecommissie, conform de vastgestelde beoordelingscriteria. De als voldoende gekwalificeerde excellente prestatie(s) word(t)(en) vastgelegd. 4) Voor het behalen van een Ster ontvang je een schriftelijke erkenning, waarin duidelijk is vermeld om welke aspect van excellentie het gaat. Verkrijgen van het predicaat Excellent 1) Wanneer je van mening bent aantoonbaar aan alle vereisten voor het predicaat Excellent te voldoen en daarmee voor het predicaat Excellent in aanmerking te komen, dan presenteer je de geleverde prestaties voor een excellentiecommissie. 2) Voor het behalen van het predicaat Excellent ontvang je bij afstuderen een schriftelijke erkenning in de vorm van een officieel waardepapier naast je diploma. Honours Programma Sociale innovatie Faculteit Maatschappij & Recht studiejaar Inleiding De faculteit Maatschappij & Recht biedt ambitieuze studenten een honours programma om het predicaat voor excellentie te halen. Sociale innovatie is het centrale thema van dit programma. We sluiten hierbij aan op thema van het kenniscentrum. Het onderwerp sociale innovatie kan benaderd worden vanuit drie perspectieven: maatschappij, organisatie en individu De opzet Het honours programma bestaat uit vijf modules van elk 140 uur. Dit programma doet een student bovenop het gewone curriculum. De vijf modules zijn: 1 Leiderschap 2 Trends en ontwikkelingen in sociaal-economisch beleid 3 Creativiteit en innovatie vanuit een filosofisch perspectief 4 Innovatie in organisaties 5 Sociaal ondernemerschap 1 Leiderschap Persoonlijk leiderschap en theorie over leiderschap en management komen beide aan de orde in zowel training als in werkcolleges. 2 Trends en ontwikkelingen in sociaal-economisch beleid De kracht van deze module ligt in de actualiteit van de politieke en maatschappelijke vraagstukken die worden behandeld. 3 Creativiteit en innovatie vanuit een filosofisch perspectief Vanuit de theorie van het filosofisch pragmatisme krijg je methoden van denken aangereikt over sociale innovatie. Je ontwikkelt een visie op jouw rol hierin. 4 Innovatie in organisaties We bekijken nieuwe vormen van organiseren, waar samenwerking met publieke en private stakeholders een grote rol speelt. Ook talentontwikkeling van medewerkers en leiding komt daarom nadrukkelijk aan de orde. 5 Ondernemerschap Met behulp van het businessmodel Canvas leer je om een innovatief idee te realiseren in de praktijk. 22/157

23 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Werkwijze De werkwijze in elke module is volgens drie lijnen: 1 vakinhoudelijk 2 onderzoek/praktijk 3 persoonlijke ontwikkeling Elke student kiest aan het begin een eigen project. De faculteit kan hierbij helpen. Dit project verhuist mee naar de verschillende modules. De vakinhoud die op dat moment aan de orde is, wordt op het project toegepast. Op 1 oktober 2013 start dit Honours Programma. Voor inschrijving e.d zie: Daar wordt vermeld wanneer de inschrijving geopend is Afstuderen Studeren aan de HU betekent dat je je opleiding afrondt met een vorm van een afsluitend examen, technisch ook wel de afstudeereenheid genoemd. De afstudeereenheid kun je alleen met succes afronden als je het beoogde eindniveau van de opleiding behaald hebt. Voor deze afstudeereenheid of onderdelen daarvan kun je nooit een vrijstelling krijgen. Iedereen die een diploma wil krijgen, moet derhalve de afstudeereenheid met goed gevolg afronden. De afstudeereenheid, de zogenaamde Bachelorproef, bestaat uit een drietal onderwijseenheden met een totaal van 30 EC. Het eerste onderdeel bestaat uit een scriptie. Voor een scriptie kan worden gekozen uit een praktijkgericht onderzoek, een beleidsopdracht of een ontwikkelopdracht. Voor alle drie de mogelijkheden geldt dat er een opdrachtgever uit de beroepspraktijk aan gekoppeld is. Ten tweede schrijft de student een Ethische Beschouwing. Als laatste dient het leerteam met een voldoende afgesloten te worden. Meer informatie over deze Bachelorproef is te lezen in Hoofdstuk 10. In paragraaf 4.1 worden de regels en beoordeling van de afstudeereenheid nader toegelicht. Een student kan ervoor kiezen om nog geen diploma te ontvangen, ook al heeft hij al wel alle cursussen/het afsluitende examen afgerond. De student dient dit tijdig aan te geven. Hiervoor dienen nadere regels opgenomen te worden. Zie ook paragraaf 5.1 en artikel 42 OER HU. Zie par. 5.1 voor meer informatie over het examen en het diploma en voor uitschrijving na afstuderen. Digitaal aanleveren en publiceren van scripties en onderzoeksartikelen De HU is een van de hogescholen die actief deelneemt aan de HBO Kennisbank. Hierop worden publicaties, zoals scripties en onderzoeksartikelen, die binnen hogescholen worden geproduceerd digitaal beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden over de hele wereld. Ze kunnen omgekeerd ook weer een rol spelen bij onderwijs en onderzoek. Rond jij je afstudeerscriptie af met het cijfer 7 of hoger, dan mag je je scriptie kosteloos digitaal laten publiceren op de HBO Kennisbank. Belangrijke voorwaarde is wel dat je stagebedrijf hiermee akkoord gaat en dat er geen vertrouwelijke informatie in voorkomt. Voor meer informatie: Vervolgopleidingsmogelijkheden De opleiding ziet het als haar taak om studenten voor te bereiden om na hun bachelor door te kunnen stromen naar masteropleidingen of pre-mastertrajecten. De opleiding biedt deze kansen onder andere doordat de bacheloropleiding samen met de deeltijdopleiding Master Pedagogiek is ondergebracht in het Instituut voor Ecologische Pedagogiek. Ook kunnen studenten doorstromen naar de universiteit. Houd er rekening mee dat de universiteit beperkingen op kan leggen aan de mogelijkheid tot overstappen naar de universiteit met een hbopropedeusediploma. Er ligt op dit moment (voorjaar 2013) een wetsvoorstel om deze route af te schaffen. In de praktijk blijkt deze overstap voor veel studenten te zwaar. In het algemeen vormt de Havo-opleiding met daaraan gekoppeld één jaar hbo geen goed alternatief voor het vwo als het om geschiktheid voor een universitaire studie gaat. 23/157

24 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Wie deze overstap niet maakt en eerst de hbo-bachelor haalt, kan niet zomaar doorstromen naar een womaster. Om het niveauverschil tussen de hbo-bachelor en universitaire bachelor op te heffen, bieden verschillende universiteiten de mogelijkheid een premaster (schakeljaar) te volgen. Dit is een schakeljaar tussen het hbo en de universitaire master. Na de bachelor volg je gedurende doorgaans een jaar een premaster en daarna nog een master van een jaar. Een deel van de premaster aan de Universiteit Utrecht kan al gevolgd worden tijdens de minor. Zie voor een overzicht van het studieprogramma in de hoofdfase ook Bovengenoemde trajecten zijn beschreven onder voorbehoud van (wets-)wijzigingen. 2.6 Examencommissie Instelling en benoeming Iedere opleiding van de HU heeft een examencommissie, die is georganiseerd op Instituuts- of Faculteitsniveau. Een examencommissie ziet toe op de kwaliteit van toetsing en is de instantie die het diploma uitreikt. De examencommissie is onafhankelijk in haar oordeelsvorming ten opzichte van het management van een opleiding. Jouw opleiding valt onder de examencommissie Instituut voor Ecologische Pedagogiek Samenstelling De leden van de examencommissie zijn per door de faculteitsdirectie (her)benoemd. De examencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat. De ambtelijk secretaris is veelal het eerste aanspreekpunt voor de student wanneer hij/zij contact zoekt met de examencommissie. Het ambtelijk secretariaat is gevestigd op de locatie Uithof te Utrecht, Heidelberglaan 7, kamer Op het bord naast de ingang van deze kamer, maar ook op de website van de examencommissie ( kun je de dagen en tijden vinden van de spreekuren van de examencommissie. Op de website van de examencommissie is te vinden hoe verzoeken of bezwaren aan de examencommissie gericht kunnen worden. Als verzoeken of bezwaren niet op de voorgeschreven manier worden ingediend kan de examencommissie ze niet in behandeling nemen Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van de OER-HU bacheloropleidingen en in het (facultair) Reglement Examencommissies HU. De examencommissie ziet er onder andere op toe dat de regels met betrekking tot het onderwijs en de tentamens en examens, zoals opgenomen in de OER-HU bacheloropleidingen en studiegidsen, op correcte wijze worden nageleefd. Daarnaast waarborgt de examencommissie de kwaliteit van de tentamens en de examens, adviseert ze bij het vaststellen van toetsbeleid, wijst de commissie examinatoren aan, verleent ze vrijstellingen en reikt ze studieadviezen en diploma s uit. Naast de kaderstelling in eerder genoemde reglementen, kan de examencommissie bijkomende regels vaststellen ten aanzien van: de gang van zaken bij schriftelijke tentamens (tentamenreglement); de surveillance bij schriftelijke tentamens (surveillanteninstructie); de gang van zaken bij mondelinge tentamens (tentamenprotocol); het maken en beoordelen van tentamens (tentamenrichtlijnen); 24/157

25 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd het sanctioneren van onregelmatigheden (fraudeprocedure), waaronder het ongeldig verklaren van tentamenresultaten. De examencommissie heeft op grond van artikel 7.12b lid 1 sub a WHW de taak de kwaliteit van de examens en tentamens te borgen. Op grond van art. 7.12b lid 1 sub d WHW kan de examencommissie richtlijnen en aanwijzingen vaststellen ten aanzien van de uitslag van tentamens. Als daarvoor goede gronden zijn (bijv. fraude) kan de examencommissie tentamenresultaten ongeldig verklaren Verzoekschrift De docenten/examinatoren en de examencommissie voeren de regels van de OER-HU bacheloropleidingen en de studiegids uit. Als jij vindt dat er voor jou een uitzondering moet worden gemaakt op deze regels, bijvoorbeeld een extra tentamenkans of een afwijkend examenprogramma, dan kun je een verzoekschrift indienen bij de examencommissie. Let er wel op dat je een verzoek tijdig indient. Als je bijvoorbeeld aan een komende tentamenronde deel wilt nemen, moet je rekening houden met een behandeltermijn van de examencommissie van drie weken. Denk eraan dat je bij een verzoekschrift ten minste de volgende zaken voegt: a. naam, adresgegevens en studentnummer; b. datum; c. het verzoek en de redenen van het verzoek; d. de opleiding en variant (voltijd, deeltijd, duaal) waaraan je staat ingeschreven en indien van toepassing de cursuscode van de cursus waarop het verzoek betrekking heeft; e. eventuele bewijsstukken. Vergeet niet jouw verzoekschrift ook te ondertekenen. Let op! Voor een verzoek om vrijstellingen gelden aanvullende regels, zie paragraaf 4.2. Er is verschil tussen een verzoek en een bezwaar- of beroepschrift. Een verzoek dien je in als je een (bijzonder) besluit van de examencommissie wilt krijgen. Als je het niet eens bent met het besluit van de examencommissie, dan kun je een bezwaar indienen (en in beroep gaan). Dat laatste werkt als volgt: Je dient binnen twee weken (de bezwaartermijn) nadat je het besluit van de examencommissie hebt ontvangen, direct bij de examencommissie of via het facultair loket rechtsbescherming een bezwaarschrift in. Als hoofdregel geldt dat de examencommissie binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar een besluit moet nemen. Als je het niet eens bent met het besluit op bezwaar, bestaat er de mogelijkheid om daartegen in beroep te gaan. Dit doe je bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Een beroep wordt behandeld door het College van Beroep voor de Examens. De beroepstermijn bedraagt zes weken nadat je het besluit op bezwaar van de examencommissie hebt ontvangen. Zie voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift hoofdstuk 7 of kijk op Spoedeisende zaken worden door de examencommissie met voorrang in behandeling genomen. 2.7 Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voor de studenten van het eerste jaar organiseert de opleiding introductiedagen. Doel is om in korte tijd intensief met studenten, docenten en leerteamcoach kennis te maken. De kennismakingsdagen worden in samenwerking met de AID, de Amersfoortse introductiedagen, georganiseerd en kennen deels ook een informeel karakter. 2.8 Voorzieningen 25/157

26 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Begeleiding Als HU-student heb je recht op studieloopbaanbegeleiding, bij Pedagogiek heet de docent die de student ondersteunt een leerteamcoach. De HU heeft veel docenten hiervoor aangewezen. Zij fungeren als spil tussen jou als student en je opleiding. Je kunt bij je leerteamcoach terecht met vragen en problemen die betrekking hebben op je studie. Denk daarbij aan je studievoortgang of keuzes die je kunt maken in het curriculum. Als je een waarschuwend tussentijds studieadvies hebt ontvangen stel je samen met je leerteamcoach een studieplan op. Studieloopbaanbegeleiding is het proces waarin je je eigen studie en loopbaan stuurt en leert sturen. Binnen de opleiding Pedagogiek Voltijd vindt een groot deel van de studieloopbaanbegeleiding plaats binnen het leerteam. Doel van studieloopbaanbegeleiding is dat je: inzicht krijgt in het beroep en in de eisen die de beroepspraktijk stelt; op basis daarvan kunt beoordelen of je jezelf in het beroep wil bekwamen en ontplooien; je daadwerkelijk ontwikkelt in de beroepsuitoefening, zodat je na afronding van de opleiding voldoet aan de gestelde eindtermen; optimaal gebruikmaakt van de beschikbare middelen en tijd om een maximaal studierendement te bereiken. De begeleiding vindt plaats door middel van individuele gesprekken, groepsbijeenkomsten en opdrachten. In het eerste jaar van de opleiding kijkt jouw leerteamcoach twee keer per jaar als studieloopbaanbegeleider met jou naar je studievoortgang. Naarmate de studie vordert, zal de intensiteit van de studieloopbaanbegeleiding geleidelijk afnemen. Binnen de voltijdopleiding Pedagogiek is studieloopbaanbegeleider dus dezelfde persoon als de leerteamcoach waaraan de student verbonden is. Wanneer jij en je leerteamcoach er niet uit komen kan een decaan helpen om door te verwijzen naar mogelijke vormen van hulpverlening ICT-faciliteiten Algemeen De HU biedt je een aantal standaard ICT-faciliteiten aan. Met je eigen HU-inlognaam en -wachtwoord heb je toegang tot deze faciliteiten. Je inlognaam en wachtwoord ontvang je kort voor aanvang van je studie via . Na ontvangst kun je inloggen op: je eigen adres (via de computers aanwezig op de HU. Je kunt ook met je eigen laptop binnen de gebouwen van de HU gebruikmaken van het draadloze netwerk (Eduroam, de online catalogus van de mediatheek ( het intranet van de HU ( je eigen ruimte om bestanden op te slaan (SharePoint via je opleidingsintranet, MySite); OSIRIS Student ( een aantal openbare sites, zoals Surfspot ( Hier kun je tegen gereduceerde prijs hard- en software kopen. Meer informatie over de ICT-faciliteiten en actuele ontwikkelingen vind je op de site van ICT ( Studentenmail Binnen de HU heb je een eigen HU adres. Deze studentenmail is een belangrijk communicatiemiddel om je op de hoogte te houden van actuele informatie over je opleiding. De opleiding communiceert in geval van mail alleen via je HU-mailadres. De mailbox is toegankelijk via: Je kunt inloggen met je HU-inlognaam en wachtwoord. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je HU-mailbox regelmatig te bekijken. 26/157

27 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Met je studentenmail kun je gemakkelijk mailen met je medestudenten en docenten. Via het adresboek kun je alle adressen opzoeken. Ook beschik je over een agenda en een taken- en een contactpersonenlijst. Verder is het natuurlijk mogelijk om automatisch naar je privé adres door te sturen. Het is ook mogelijk om de mail, agenda en contactpersonen te synchroniseren met je gsm of smartphone SharePoint Digitaal samenwerken bij de HU doen we met SharePoint, maar ook wordt SharePoint ingezet voor informatievoorziening. Daarnaast maken steeds meer systemen aan de HU gebruik van SharePoint om informatie te ontsluiten. SharePoint werkt samen met Microsoft Office, wat het gezamenlijk werken aan documenten, presentaties of spreadsheets eenvoudig maakt. Intranet Het intranet van de HU bevat informatie van alle faculteiten, instituten en HU Diensten. Alle informatie met betrekking tot het onderwijs en de organisatie is hier te vinden. Je opleidingsintranet bevat links naar cursussen, mededelingen en agenda s van de HU, de faculteit en je opleiding, ziekmeldingen van docenten en natuurlijk het laatste nieuws. Portfolio Om je studieloopbaan optimaal te ondersteunen maken veel opleidingen gebruik van een portfolio. Ook dit portfolio wordt digitaal ondersteund door SharePoint. Cursussen Veel van de cursussen die digitaal worden ondersteund hebben een eigen ruimte in SharePoint. Gebruik van deze cursussite kan variëren van het uitwisselen van gegevens denk aan de presentaties van de docent in PowerPoint tot het samenwerken met medestudenten aan projecten of opdrachten. MySite De MySite is je persoonlijke pagina op SharePoint. Hier kun je bestanden plaatsen die je zowel thuis als op school kunt openen en wijzigen. Ook kun je werkruimtes maken om alleen of met andere studenten aan een project, werkstuk of opdracht te werken. Daarnaast kun je een blog aanmaken om je kennis te delen met anderen OSIRIS Student OSIRIS staat voor Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem. De HU gebruikt dit systeem voor de registratie van de studievoortgang. Hierin worden al jouw gegevens, cijfers en (deel)tentameninschrijvingen bijgehouden. Elke student heeft zelf toegang tot OSIRIS via Eenmaal ingelogd kun je gebruikmaken van de volgende basisfunctionaliteiten: Cijfers inzien Via het tabblad Resultaten zie je welke cijfers je voor de laatste 15 (deel)tentamens hebt behaald. Tevens is een statistisch overzicht beschikbaar van hoe het (deel)tentamen gemiddeld gemaakt is. Wil je alle resultaten in het huidige studiejaar zien, kijk dan bij het tabblad Voortgang. Onder Dossier vind je een overzicht van de resultaten die je gedurende je hele studie hebt behaald. Je kunt zelf bepalen of je alles wilt zien of bijvoorbeeld alleen de resultaten uit de hoofdfase. Je wordt geacht zelf je cijfers te controleren zodra ze online staan. Mogelijke fouten moet je altijd melden binnen vier weken na bekendmaking van het cijfer in OSIRIS. Dit doe je bij de examinator die bij het cijfer vermeld staat of bij de examencommissie. Studievoortgang Wil je weten welke vakken je nog moet volgen voor je kunt afstuderen, ga dan naar het tabblad Voortgang. Onder het kopje Studievoortgang selecteer je de opleiding die je volgt en geef je aan dat je Nog te volgen onderwijs wilt zien. OSIRIS vergelijkt jouw resultaten dan met het curriculum dat je volgt en geeft aan wat je gehaald hebt en wat je nog moet doen. Aanvragen vrijstellingen 27/157

28 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Je kunt een aanvraagformulier voor vrijstellingen invullen bij Studievoortgang > Vrijstelling aanvragen. Hier wordt je eigen curriculum getoond en op basis daarvan kun je een vrijstellingsaanvraag invullen en uitprinten. Meer informatie over de verlening van vrijstellingen vind je in paragraaf 4.2. Toets- en cursusinformatie Informatie over toetsen, cursussen, minors en keuzecursussen en over de wijze van inschrijven, is te vinden in OSIRIS. Inschrijven voor cursussen en toetsen Via het tabblad Inschrijven kun je via een eenvoudige wizard kiezen of je je wilt inschrijven voor een cursus, toets of minor. Zo kun je een keuze maken uit de cursussen uit je verplichte curriculum of een cursus zoeken uit het complete cursusaanbod van de HU. Informatie over de inschrijfperiode vind je terug in paragraaf van deze studiegids. Meer informatie over de inschrijving is ook te vinden in paragraaf 3.2 van deze studiegids. Overzicht inschrijvingen Wil je weten voor welke cursussen en toetsen je bent ingeschreven, kijk dan bij het tabblad Inschrijven onder het kopje Overzicht inschrijvingen. Dit overzicht laat alleen de cursussen en toetsen zien die op dit moment gegeven worden of in de toekomst liggen. Bevestiging inschrijving Soms denk je dat je je correct hebt ingeschreven voor een cursus of toets, maar is jouw inschrijving bij de administratie niet te vinden. Om dit probleem te voorkomen krijg je na iedere inschrijving een bevestiging van de inschrijving op je HU- adres. Controleer altijd of je dit bericht hebt ontvangen en bewaar het goed. Uitschrijven voor cursussen en toetsen Ben je ingeschreven voor een cursus of een toets en wens je hiervoor uitgeschreven te worden, klik dan op het tabblad Uitschrijven. Vink de onderdelen (cursussen of toetsen) aan waarvoor je je wilt uitschrijven en kies voor uitschrijven. Een uitschrijving voor een cursus of toets is alleen mogelijk in de daarvoor opengestelde periode. Ook van het uitschrijven op een cursus of toets ontvang je een bevestigingsmail. Bewaar deze goed. Personalia wijzigen Op het tabblad Personalia kun je zelf je adres wijzigen en een (nieuwe) pasfoto uploaden. Deze pasfoto wordt gebruikt voor de collegekaart die je jaarlijks opgestuurd krijgt. Staan er onjuistheden bij het scherm personalia, neem dan contact op met Bureau Inschrijving. Een adreswijziging kun je ook via Studielink doorgeven. bij resultaat Als je op de link Aanvullende informatie klikt, kun je jezelf aanmelden voor het bericht bij een resultaat. Als resultaten op Aangemeld staat krijg je een wanneer in OSIRIS een resultaat wordt vastgelegd. Als je het instelt op Afgemeld krijg je geen s Wachtwoord Na verloop van tijd verloopt je HU-wachtwoord. Je krijgt dan vanzelf het verzoek om een nieuw wachtwoord in te voeren. Dit kan vanaf elke werkplek op de HU. Vanuit huis kun je jouw wachtwoord wijzigen via Het nieuwe wachtwoord moet uit acht posities bestaan en zowel letters als cijfers bevatten. Via deze website kun je ook je wachtwoord resetten als je het vergeten bent. Je krijgt via een eenmalige sms een nieuw wachtwoord toegestuurd. Let op: voor sommige programma s die je binnen je eigen opleiding gebruikt gelden afwijkende wachtwoorden. Voor vragen en ondersteuning met betrekking tot je wachtwoord kun je je wenden tot de onderwijsbalie (zie par ) en de website Informatiebeveiliging en privacy 28/157

29 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd De HU hecht veel waarde aan informatiebeveiliging. Op infrastructureel gebied hebben we maatregelen genomen om alle gegevens binnen de HU zo goed mogelijk tegen misbruik te beschermen. Daarnaast bestaan er regels ten aanzien van het gebruik van de computers en het netwerk op de HU: de ICTgedragsregels (zie Je wordt geacht deze regels te kennen en je eraan te houden. Als gebruiker kun je zelf ook een en ander doen om de veiligheid te vergroten: de pc waarop je bent aangemeld niet onbeheerd achterlaten; je wachtwoord niet aan anderen geven; brieven en lijsten met vertrouwelijke gegevens direct bij de printer ophalen; vragen en/of opmerkingen op het gebied van vertrouwelijkheid en aan De HU kent daarnaast een privacyreglement op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierin is de bescherming van persoonsgegevens geregeld. In dit reglement staat onder meer welke informatie geldt als vertrouwelijk en welke regels gelden ten aanzien van het gebruik van deze gegevens. Op de site lees je meer hierover Registratie studievoortgang Je studieresultaten worden geregistreerd in het digitale studievoortgangsysteem van de HU: OSIRIS. Zie ook par De studievoortgang wordt uitgedrukt in EC volgens het European Credit Transfer System (EC). Voor elke cursus waarvan de eindbeoordeling voldoende is, worden de bijbehorende EC toegekend. Voor deeltentamens worden geen EC toegekend. Zie ook par Loop je achter met het halen van jouw studiepunten? In je eerste jaar neemt de leerteamcoach contact met je op als je een waarschuwing heeft gehad voor een negatief studieadvies. Samen kun je bekijken welke factoren de achterstand veroorzaken en of (en hoe) daar iets aan kan worden gedaan. Daarnaast kun je bij je studieachterstand ook altijd zelf contact opnemen met je leerteamcoach of studentendecaan. (zie paragraaf 8.3). Het is vooral belangrijk om dat te doen als de studieachterstand ontstaan is door bijzondere omstandigheden (b.v. ziekte). Zij kunnen je adviseren over mogelijke voorzieningen. Zie art. 21 OER-HU Onderwijsbalie Studenten kunnen gebruik maken van het algemene Studenten Informatie Punt (STIP) op de Heidelberglaan 7, Uithof te Utrecht. Bij het Studenten Informatie Punt kunnen studenten onder andere terecht met vragen over inschrijvingen voor de opleiding en studiefinanciering en betaling van het collegegeld. Voor meer specifieke vragen over Pedagogiek kun je contact opnemen via Voor alle ICT vragen, ook over wachtwoorden: HU Amersfoort, Kamer C 1.50 Telefoon Informatie over inloggen /gebruik account: Wachtwoord zelf wijzigen: Studievereniging Studieverenigingen hebben als doel je studententijd zo leuk mogelijk te maken. Studieverenigingen organiseren niet alleen gezellige activiteiten, ze zorgen ook voor inhoudelijke activiteiten en betrokkenheid bij je studie, de hogeschool en je toekomstige vakgebied. De studieverenigingen binnen de HU zijn verenigd in de koepelorganisatie OSHU, die hogeschoolbreed de belangen van de diverse verenigingen behartigt. 29/157

30 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Faculteit Studie Vereniging Informatie Contactgegevens FMR SVP (opstartfase) Studievereniging Voor Pedagogiek FMR SV Codex Studievereniging HBO Recht FMR SV Vesta Studievereniging IVK FMR SVP (opstartfase) Studievereniging voor Pedagogiek FMR SV F&F (Fabel & Fuif, opstartfase) Studievereniging CMV Faculteit Vereniging Informatie Contactgegevens HU breed MUST Medezeggenschapsvereniging HU breed OSHU Koepel studieverenigingen HU breed HU Roeiploeg Sloeproeivereniging HU HU breed Conventus Comus Studentenvereniging HU Amersfoort HU breed StuRa Studievereniging HU Amersfoort Opleidingscommissies De opleiding heeft ook een opleidingscommissie (OC). Soms worden meerdere opleidingen vertegenwoordigd door één OC, dan heet het een Gemeenschappelijke Opleidingscommissie (GOC). De commissie is een adviesorgaan van de instituutsdirectie. Adviezen gaan bijvoorbeeld over de inhoud van het onderwijs, de studiebegeleiding die wordt aangeboden en de praktijkcomponent van een opleiding. In de opleidingscommissie zitten studenten. Als je een goed idee hebt voor de verbetering van jouw opleiding, laat het dan vooral weten aan de OC! Ook met klachten en vragen kun je de OC benaderen. Meerdere keren per jaar komen studentvertegenwoordigers met OC samen om de kwaliteit van het onderwijs te bespreken en adviezen uit te brengen.. De OC Pedagogiek bestaat op het moment uit zeven studenten van verschillende jaarlagen. Als je een goed idee hebt voor de verbetering van jouw opleiding, laat het dan vooral weten aan de OC via Wil je zelf lid worden van de opleidingscommissie? Stel je dan kandidaat tijdens de eerstkomende verkiezingen. Meer informatie kun je krijgen bij de coördinator Bestuurlijke participatie studenten, die te bereiken is via Of mail de OC rechtstreeks. De coördinator verzorgt ook ondersteuning van de actieve opleidingscommissies. 2.9 Contactgegevens Voltijdopleiding Bachelor Pedagogiek Leslocatie: De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort Telefoon (088) Secretariaat voltijdopleiding Pedagogiek: Telefoon: (088) Postadres: Postbus 512, 3800 AM Amersfoort. Kamer 3.41A. 30/157

31 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Cursussen 3.1 Cursusdeelname Het onderwijsprogramma van je opleiding is samengesteld uit onderwijseenheden, de zogenaamde cursussen. Een cursus is een samenhangend geheel van te verwerven kennis, inzicht en (beroeps)vaardigheden, met een studielast uitgedrukt in studiepunten of EC. Een cursus wordt afgerond door middel van een tentamen. Alle cursussen staan achterin deze studiegids vermeld en worden voor aanvang van het studiejaar gepubliceerd in OSIRIS ( en in de cursusomschrijving in par Inschrijving voor cursussen Deelname aan cursussen is alleen mogelijk als je tijdig bent ingeschreven in OSIRIS ( Als student ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of je bent ingeschreven en print jouw inschrijfbevestiging uit. Als je niet correct bent ingeschreven, heb je geen toegang tot de cursus. Voor de cursussen van het eerste blok van de propedeuse word je automatisch ingeschreven. Verder is inschrijven (en eventueel uitschrijven) mogelijk tot twee weken voor de start van een onderwijsperiode waarin het onderwijs van de desbetreffende cursus wordt gegeven. Als je voor een cursus bent ingeschreven, word je automatisch ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen volgend op de cursus. Als je niet wilt deelnemen aan dit tentamen kun je je tot uiterlijk één week na de uiterste inschrijfdatum voor het tentamen uitschrijven. Zie par Inschrijving voor een minor houdt tevens een inschrijving in voor alle cursussen die deel uitmaken van de minor. Overzicht data in- en uitschrijving voor cursussen: Onderwijsperiode Data Periode A (blok 1) t/m Periode B (blok 2) t/m Periode C (blok 3) t/m Periode D (blok 4) t/m De jaarlijkse minormarkt waar alle minoren worden gepresenteerd, is op 20 maart 2014*. Daarna opent de inschrijving voor het jaar daaropvolgend. Voor het studiejaar staat de inschrijving open van 21 maart 2014 tot 1 mei Inschrijving voor een minor houdt tevens een inschrijving in voor alle cursussen die deel uitmaken van de minor. Een minor kan bij een te klein aantal inschrijvingen komen te vervallen. Er is nog een tweede inschrijvingsronde voor spijtoptanten, die willen wisselen. Inschrijven kan alleen met toestemming van de minorcoördinator. Neem hiervoor contact op met het onderwijssecretariaat van je opleiding. * onder voorbehoud van wijzigingen 3.3 Aanwezigheidsplicht Aanwezig zijn is een belangrijk onderdeel van je ontwikkeling als student. Het draagt bij aan het worden van een hbo-professional. In de OER HU is bepaald dat de opleiding voor (een gedeelte van) een cursus een aanwezigheidsplicht kan opleggen als de aanwezigheid essentieel is voor de toetsing van het vak. Dat is bijvoorbeeld het geval bij praktisch verworven inzichten die opgedaan worden in de les. In hoofdstuk 10 (cursusbeschrijving) staat de verdere toelichting op een mogelijke aanwezigheidsplicht bij een cursus. Als er goede redenen zijn waarom je niet kunt voldoen aan de aanwezigheidsplicht, dan kun je bij de examencommissie een verzoek indienen voor een ontheffing. (zie par ) Deze kan de examencommissie verlenen, al dan niet onder het stellen van vervangende eisen. Voor je studievoortgang is het van groot belang dat je aanwezig bent bij alle bijeenkomsten. Je leert niet alleen van je docent, maar ook van de interactie met klasgenoten. Bovendien blijkt jaar in jaar uit dat 31/157

32 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd studenten die altijd aanwezig zijn betere studieprestaties boeken en hun opleiding sneller afronden. Sommige cursussen hebben een aanwezigheidsplicht. Dit staat per cursus vermeld in de cursusomschrijving. Daar waar aanwezigheid verplicht is betreft dit een percentage van 80 %. Zie par. 3.5 In geval van onvoldoende aanwezigheid (minder dan de vastgestelde 80%) volgt een compenserende opdracht. Een compenserende opdracht voer je uit in overleg met de docent of leerteamcoach van het betreffende studieonderdeel. 3.4 Ingangseisen Aan een cursus kunnen ingangseisen zijn verbonden. Zie daarvoor de cursusbeschrijvingen in hoofdstuk 10. Voldoe je niet aan deze vereisten dan mag je niet deelnemen aan de cursus, tenzij de examencommissie daarvoor toestemming geeft. Zie voor meer informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie par Cursusbeschrijvingen De cursusbeschrijvingen van jouw opleiding staan vermeld in hoofdstuk 10 van deze studiegids. In de cursusbeschrijving vind je alle relevante informatie over de cursussen van je opleiding.. 32/157

33 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Tentamens en examens 4.1 Introductie Tentamens Een cursus wordt afgerond met een tentamen. Elk tentamen toetst je kennis, inzicht en/of vaardigheden. Een tentamen kan ook een onderzoek naar de beroepshouding van een student betreffen. Tentamens (ook die in groepsverband worden gemaakt) dienen primair om de leerresultaten van individuele studenten te toetsen aan de beoogde doelstellingen. De examencommissie wijst voor het afnemen van tentamens, het vaststellen van de uitslag en de invoering daarvan in OSIRIS examinatoren aan. Een tentamen kan onderverdeeld zijn in maximaal twee deeltentamens per eenheid van 5 EC. Dus een cursus van 5 EC mag maximaal twee deeltentamens hebben en bijvoorbeeld een cursus van 15 EC mag maximaal zes deeltentamens hebben. Een tentamen of examen is met goed gevolg afgelegd als hiervoor vóór afronding ten minste het cijfer 5,5 is behaald (zie paragraaf ). Als er deeltentamens zijn, is het tentamen pas behaald als alle deeltentamens zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende leiden. In de cursusbeschrijving is de onderlinge weging aangegeven. Hierin staat ook vermeld als voor een bepaald deeltentamen minimaal een bepaald cijfer moet zijn behaald. Examens Iedere bacheloropleiding kent twee examens: het propedeutisch examen en het eindexamen. Deze examens vormen respectievelijk de afsluiting van de propedeutische fase en de gehele bacheloropleiding. Je slaagt voor het propedeutisch examen of eindexamen als je voor dat deel voldoet aan de beschreven normen. Daarvoor moeten alle benodigde EC zijn behaald. Dat zijn voor de propedeuse 60 EC en voor het eindexamen 240 EC (dit is inclusief de 60 EC van de propedeuse). Je kunt het eindexamen alleen afleggen als het propedeutisch examen is behaald. Zodra je het programma van de propedeutische fase of hoofdfase hebt afgerond, beoordeelt de examencommissie in haar eerstvolgende vergadering jouw resultaten. Ben je geslaagd en voldoe je aan alle overige verplichtingen met betrekking tot de opleiding, dan reikt de examencommissie het diploma uit. Daarvoor gelden procedurele regels, zie paragraaf 5.1. Afstudeereenheid Iedereen die een diploma wil krijgen, moet dus ook de afstudeereenheid, bij de opleiding Pedagogiek Voltijd de Bachelorproef, met goed gevolg afronden. De afstudeereenheid is een vorm van eindexamen. De afstudeereenheid kan uit één cursus van 15 EC bestaan, maar kan ook worden samengesteld uit meerdere samenhangende kerncursussen waaruit een goed beeld van je eindniveau gedestilleerd kan worden. De afstudeereenheid omvat minimaal 15 EC en hiervoor mag je geen vrijstellingen hebben (tenzij de vrijstelling voor 1 september 2012 afgegeven is). De afstudeereenheid kan uit 1 onderwijseenheid bestaan, maar kan ook uit meerdere door de opleiding aangewezen cursussen uit het derde of vierde jaar bestaan. Je mag pas deelnemen aan de afstudeereenheid als je de propedeuse behaald hebt. In beginsel is er altijd een vertegenwoordiger van het werkveld als adviseur betrokken. In het afstudeeronderzoek toon je door middel van voortreffelijk werk, dat je je vak verstaat. In dit meesterstuk toon je aan hoe je kan laten zien waar je voor staat, waarom een pedagoog met een ecologische visie in het werkveld zo belangrijk is. In de cursusomschrijving (zie hoofdstuk 10) staat de afstudeereenheid nader omschreven. 4.2 Vrijstellingen De examencommissie kan je vrijstelling verlenen voor (deel)tentamens, (een deel van) de profileringsruimte, of zelfs voor de gehele propedeuse. Vrijstelling van een tentamen of examen betekent dat je niet hoeft deel te nemen aan de desbetreffende cursus(sen) en dat je de EC voor de betreffende cursus krijgt toegekend. Een vrijstelling kan op grond van de wet pas verleend worden als je bent ingeschreven. 33/157

34 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd HU heeft ervoor gekozen alleen vrijstellingen te verlenen op grond van eerder behaalde tentamens of examens. Deze kun je behaald hebben in: - de vooropleiding op grond waarvan je toegelaten bent tot deze opleiding; - tentamens of examens die je hebt behaald binnen een geaccrediteerde opleiding; - tentamens of examens van een opleiding waarvan de kwaliteitsborging vergelijkbaar is met het accreditatiesysteem. Dat is bijvoorbeeld van belang bij buitenlandse opleidingen. In Nederland betekent geaccrediteerd dat er een onafhankelijke externe controle van de opleiding heeft plaatsgevonden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie NVAO. Praktisch gezien voldoen alle hbo- en wo-opleidingen waarvoor je via Studielink kunt inschrijven aan dit criterium. Als het andere opleidingen betreft, vooral buitenlandse, zal de examencommissie moeten nagaan of de kwaliteit op een vergelijkbare manier geborgd is. De HU verleent dus geen vrijstellingen op basis van werkervaring. Wel kun je, als de opleiding die mogelijkheid aanbiedt, je opgedane werkervaring verzilveren door deze te laten toetsen middels een tentamen. Ook bestaat er de mogelijkheid om beroepsproducten die je in je werk hebt gemaakt in te brengen in je opleiding, waardoor er mogelijkheden kunnen bestaan om je leerroute te versnellen. Zie voor meer informatie over leerwegonafhankelijk toetsen paragraaf Als je voor een (of meer) vrijstelling(en) in aanmerking wenst te komen, moet je een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Dit verzoek moet ondertekend zijn en de volgende gegevens bevatten: a) je naam, adres en studentnummer; b) een omschrijving van de gronden waarop om de vrijstelling wordt verzocht; c) zo mogelijk onderliggende documentatie waaruit de inhoud van de gevolgde cursus(sen) blijkt (bijvoorbeeld een cursusomschrijving of studiewijzer waaruit afgetoetste kennis, vaardigheden en competenties blijken); d) zo mogelijk voor welke cursus(sen) de vrijstelling wordt verzocht; e) een gewaarmerkte kopie van diploma met cijferlijst of een gewaarmerkt bewijs van eerder afgelegde tentamens. In geval van een verzoek tot een vrijstelling van (een deel van) de profileringsruimte bevat het verzoek: a) het besluit van de examencommissie waaruit de goedkeuring voor de invulling van de profileringsruimte blijkt; b) een gewaarmerkte kopie van het certificaat/verklaring met cijferlijst van de elders behaalde resultaten. Voor de afstudeereenheid (zie par. 4.1) wordt geen vrijstelling verleend. Wel geldt dat in vorige jaren de HU een ruimere regeling had voor het toekennen van vrijstellingen. De destijds al door de examencommissie verleende vrijstellingen komen niet te vervallen, ook niet als het om (een deel van) de afstudeereenheid gaat. Vrijstellingen zijn zes jaar geldig en worden verstrekt door de examencommissie op basis van de procedure als vermeld in artikel 40 OER HU bacheloropleidingen. In bijzondere gevallen kan de examencommissie van de termijn van zes jaar afwijken. Hiervoor moet je dan een verzoek bij de examencommissie indienen. Zie paragraaf voor algemene informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie. Let op: Als je meer dan 15 EC aan vrijstelling in de propedeuse hebt, heeft dit gevolgen voor de norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies. Meer hierover kun je vinden in paragraaf van deze studiegids. Overleg eerst met je leerteamcoach of het zinvol is om een vrijstelling aan te vragen. Als een verzoek wordt ingediend, moet daar altijd een schriftelijk bewijsstuk (diploma, cijferlijst, verklaring etc.) zijn bijgevoegd. Binnen de HU worden enkel nog vrijstellingen afgegeven op eerder gevolgd onderwijs (zie voor de vereisten paragraaf 4.2.) Vrijstellingen worden binnen OSIRIS daarom weergegeven als VRY-O (op grond van eerder gevolgd onderwijs). In vorige jaren was het ook nog mogelijk om op andere gronden vrijstellingen af te geven, toen was registratie als VRY-A (op grond van een assessment van een gecertificeerd EVC-bureau) of VRY-E (op grond van elders opgedane kennis en vaardigheden zonder EVC assessment) of VRY (niet nader gespecificeerd) mogelijk. 34/157

35 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd De vrijstelling blijft buiten beschouwing bij een eventuele berekening van een gemiddelde. Vrijstellingen voor vakken uit de hoofdfase kun je pas aanvragen als je formeel tot de hoofdfase bent toegelaten. Vrijstellingen kunnen op twee momenten per jaar worden ingediend. Voor vrijstellingen in periode A en B geldt de deadline van dinsdag 1 oktober Voor vrijstellingen voor de periode C en D geldt de deadline van vrijdag 4 januari Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamens zijn bedoeld om jouw studieresultaten te toetsen en te beoordelen. Dit kan op verschillende manieren. De meest gebruikte tentamenvormen zijn: tentamens met gesloten vragen tentamens met open vragen tentamens met meerkeuzevragen werkstukken of andere vormen van schriftelijke opdrachten portfolio s reflectieverslagen het vervaardigen en/of uitvoeren van een presentatie en/of taak een mondeling tentamen assessment Voor individuele toetsen en groepswerk hanteren we de volgende regels: a. Thuistoetsen (werkstukken of vergelijkbare producten) moeten individueel worden gemaakt en worden als individueel product beoordeeld, tenzij in de opdracht het groepskarakter expliciet is vermeld. Studenten moeten bij elke groepsopdracht aangeven, wat ieders individuele inbreng geweest is. b. Een thuistoets die niet het karakter heeft van een groepsopdracht dient gebaseerd te zijn op zelfstandig werk van de student. Een substantiële gelijkheid tussen het werk van de betreffende student en dat van andere studenten kan aanleiding zijn om plagiaat resp. fraude te vermoeden. Het digitale plagiaatmeldingsprogramma Ephorus is daarbij een hulpmiddel. Bij fraudeverdenking informeert de docent de betreffende student en stelt de examencommissie op de hoogte, conform de procedure van het fraudebeleid (zie paragraaf ). De beoordeling van het werk van de student wordt aangehouden, totdat de uitspraak van de examencommissie bekend is. c. Studenten die deelnemen aan een groepswerkstuk en daarbij ten onrechte voorgeven een substantiële bijdrage geleverd te hebben maken zich schuldig aan het zogenaamde meeliftgedrag. Meeliftgedrag wordt beschouwd als onregelmatigheid in de zin van de OER (artikel 38). In de cursusbeschrijving (hoofdstuk 10) wordt aangegeven of een tentamen eventueel leerwegonafhankelijk is. Dit houdt in dat je het tentamen ook zou kunnen afleggen zonder dat je de cursus hebt gevolgd. Dit is belangrijk als je door werk, andere ervaringen of een niet-erkende vorm van scholing al denkt te beschikken over de competenties. Zoals je hiervoor kunt lezen (4.2.) kent de hogeschool alleen een vrijstelling toe op grond van scholing, en niet op grond van andere ervaring. Maar door een leerwegonafhankelijk tentamen kun je deze ervaring toch binnen je opleiding te gelde maken en zo je opleiding versnellen. De examinatoren stellen de benodigde opdrachten, opgaven en beoordelingsnormen vast en zorgen ervoor (samen met andere bij een tentamen betrokkenen) dat de vereiste geheimhouding in acht wordt genomen totdat de opgaven zijn uitgereikt aan de kandidaten. 35/157

36 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd De duur van mondelinge toetsen en/of assessments is terug te vinden in de studiehandleiding van de betreffende cursus en wordt ook aan de start van iedere cursus bekend gemaakt Tentamenrooster De meeste tentamens worden gedurende de tentamenweken aan het einde van elke lesperiode (elk blok) afgenomen. Via de opleiding wordt hiervoor een tentamenrooster bekendgemaakt (al dan niet als onderdeel van het semesterrooster). Dit rooster wordt uiterlijk twee weken voor aanvang van de tentamenperiode gepubliceerd via de roostersite ( en OSIRIS ( Aan de hand van het jaarrooster kun je zien in welke periode bepaalde cursussen worden afgesloten. Op het tentamenrooster voor de betreffende periode wordt exact aangegeven op welke dag, op welk tijdstip en in welk lokaal de toets (of herkansing) plaatsvindt. Tentamens worden zoveel mogelijk gepland op hetzelfde tijdstip als de lessen. Om je de mogelijkheid te geven om te versnellen kan het voorkomen dat hiervan wordt afgeweken. Herkansingen vinden plaats in de tentamenweken van de daaropvolgende periode. Uitzonderingen vormen de herkansingen voor de tentamenonderdelen van periode D. Deze vinden meestal plaats in week D11-12, soms pas eind augustus Inschrijving en deelname (her)tentamens Inschrijving tentamens Deelname aan tentamens is alleen mogelijk als je tijdig bent ingeschreven in OSIRIS ( Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of je bent ingeschreven en print je inschrijfbevestiging. Als je niet correct bent ingeschreven, heb je geen toegang tot het tentamen. Als je voor een cursus bent ingeschreven, word je automatisch ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen volgend op de cursus. Als je niet wilt deelnemen aan dit tentamen moet je je uiterlijk één week na de uiterste inschrijfdatum voor het tentamen uitschrijven. Als je wel stond ingeschreven, maar niet hebt deelgenomen aan het tentamen wordt in OSIRIS NA (niet aanwezig) als tentamenresultaat geregistreerd. Dit is een tentamenuitslag en daarmee verlies je dus een tentamenkans. Voor tentamens die je los van de cursus wilt doen (hertentamens) dien je je zelf in te schrijven. Zie voor de inschrijvingsdata, de tabel hieronder. Tabel inschrijfdata voor (her)tentamens: Onderwijsperiode Data Periode A (blok 1) t/m Periode B (blok 2) t/m Periode C (blok 3) t/m Periode D (blok 4) t/m Periode E (blok 5) Wordt nader bekend gemaakt Tabel uitschrijfdata voor (her)tentamens: Onderwijsperiode Data Periode A (blok 1) t/m Periode B (blok 2) t/m Periode C (blok 3) t/m Periode D (blok 4) t/m Periode E (blok 5) Wordt nader bekend gemaakt Inschrijven nà de officiële inschrijvingstermijn 36/157

37 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Er is een mogelijkheid om ná de officiële inschrijvingstermijn nog voor de schriftelijke klassikale tentamens te worden ingeschreven. De student betaalt dan per tentamen 15,00 voor extra organisatie- en administratiekosten, met een maximum van 60,00 per periode. Dit kan tot uiterlijk de vrijdagochtend tot uur van onderwijsweek 5. Hiervoor kan de student zich melden bij het STIP. Vervolgens kan hij met een bewijs van betaling zich alsnog handmatig laten inschrijven door het onderwijssecretariaat. Binnen dezelfde periode kan een student zich ook na-inschrijven voor toetsing door middel van werkstukken. Hiervoor kan de student zich melden bij de onderwijsbalie van de opleiding. Er zijn geen kosten verbonden aan de na-inschrijving voor werkstukken. Tentamenkansen / herkansingen / vervangende opdracht Het aantal keer dat een tentamen per jaar aangeboden wordt, wordt uitgedrukt in tentamenmogelijkheden. Het aantal keer dat een student het tentamen per jaar mag afleggen, wordt uitgedrukt in het aantal tentamenkansen. Gedurende het studiejaar zijn er per cursus meerdere data waarop je een tentamen kunt afleggen, dit zijn de tentamenmogelijkheden. Zie OSIRIS voor deze data. Een student heeft per jaar 2 tentamenkansen per onderwijseenheid. Aan sommige cursussen is slechts één tentamenkans verbonden, omdat herkansing in hetzelfde studiejaar redelijkerwijs niet mogelijk is gelet op de aard van de cursus. Bijvoorbeeld in het geval van stages. In hoofdstuk 10 in de cursusomschrijving wordt aangegeven wanneer dit het geval is. Alleen onvoldoende resultaten kunnen herkanst worden. Als je in dit studiejaar geen tentamenkans meer hebt, maar je hebt het tentamen nog niet gehaald, kun je in de volgende situaties de examencommissie verzoeken om nog een extra tentamenkans toe te kennen. Overmacht Kun je door overmacht niet aan een tentamen deelnemen? Verzoek dan de examencommissie om een extra tentamenkans. Van overmacht is sprake als zich een of meer van de volgende omstandigheden voordoen: ziekte lichamelijke of andere functiestoornis zwangerschap bijzondere familieomstandigheden andere situaties van overmacht, dit ter beoordeling van de examencommissie De opleiding kan ook een extra tentamenkans toekennen indien dat deel uitmaakt van een vastgesteld beleid gericht op (potentiële) langstudeerders. Studievertraging van ten minste drie maanden Studenten die: a. ten minste 1 maal hebben deelgenomen aan het tentamen, én b. voor wie een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan kunnen een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra tentamenkans. Tentamenmogelijkheid bij wijziging of vervanging van een cursus In opvolgende studiejaren kunnen de naam, vorm en/of inhoud van cursussen en tentamens wijzigen of worden vervangen. In het collegejaar ná deze wijziging/vervanging krijg je twee keer de mogelijkheid om op basis van de oude cursus een tentamen af te leggen. Naast een extra tentamenkans kun je de examencommissie ook om een vervangende opdracht vragen. Dit houdt in dat je het tentamen in een andere dan de reguliere toetsvorm aflegt. De examencommissie kan met een dergelijk verzoek instemmen als: a. je recht hebt op een tentamenkans, én b. je al minimaal twee keer hebt deelgenomen aan het reguliere tentamen, én c. een vakdocent een positief advies geeft, én d. er een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan. 37/157

38 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd De examencommissie kent ook een vervangende opdracht toe als de student door overmacht of persoonlijke omstandigheden, waaronder financiële, niet deel kan nemen aan een verplichte introductie, excursie of werkweek Voorzieningen in geval van een functiebeperking Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychische aandoeningen die chronisch, dus langdurig van aard, zijn. Soms is een beperking goed te zien of te horen, zoals een visuele beperking of chronisch stotteren. Het komt echter vaak voor dat een beperking of chronische ziekte niet opvalt. Denk aan dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, RSI, reuma, psychische aandoeningen zoals depressie en vormen van autisme, zoals PDD-NOS en Syndroom van Asperger. Zie par 8.8 voor algemene informatie over studeren met een functiebeperking, en par voor algemene informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie. Algemeen Als je een functiebeperking of chronische ziekte hebt kun je de examencommissie verzoeken om voorzieningen te treffen, waardoor je een examen of tentamen op aangepaste wijze kunt afleggen. Neem als je een functiebeperking of chronische ziekte hebt zo snel mogelijk contact op met de studentendecaan (zie par. 8.8). Hij/zij kan je informeren over de mogelijkheden en helpen bij het indienen van het verzoek. Een verzoek voor aangepaste voorzieningen moet je tijdig en schriftelijk met bijbehorende deskundigenverklaring indienen bij de examencommissie. Tijdig houdt in dat de opleiding voldoende tijd heeft om het verzoek te behandelen en de logistieke planning in gang te zetten voor de start van de tentamens waarop de aanvraag betrekking heeft. Voorzieningen en faciliteiten De HU biedt de volgende voorzieningen aan: - aangepast tentamenmateriaal (bijvoorbeeld vergroot lettertype, een andere kleur papier in verband met dyslexie of visuele beperkingen); - het gebruik van een laptop bij een tentamen; - verlenging van de tentamentijd; - fysieke voorzieningen in de gebouwen (bijvoorbeeld de toegankelijkheid van het schoolgebouw). Daarnaast biedt Hogeschool Utrecht ook de volgende faciliteiten aan: - digitale programma s als Kurzweil, met name bedoeld voor studenten met dyslexie; - rustruimte; - studentenpsycholoog. Uiterlijk in de tweede lesweek van een bepaalde periode dient de aanvraag door de examencommissie ontvangen te zijn. Aanvragen die later worden ingediend, worden niet meer voor de aankomende tentamenperiode, maar voor de volgende periode in behandeling genomen. Bij toekenning van een voorziening worden alle belanghebbende personen door de ambtelijk secretaris op de hoogte gebracht. Algemene geldigheid van voorzieningen Kent de examencommissie een voorziening toe vanwege een functiebeperking en/of chronische ziekte, dan stelt zij tevens de duur van de voorziening vast. Je hebt tijdens de vastgestelde periode recht op dezelfde voorziening bij het afnemen van een examen of tentamen aan een andere opleiding als: de toegekende voorziening bij inschrijving en voor het tentamen of examen is gemeld bij de examencommissie van de andere opleiding; je bij aanvang van tentamen of examen het schriftelijk besluit kunt tonen waaruit blijkt dat de voorziening is toegekend; de examencommissie van de andere opleiding de gemelde voorziening niet heeft geweigerd (een weigering moet schriftelijk en gemotiveerd voor het tentamen of examen aan jou als student worden bekendgemaakt). 38/157

39 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Legitimatieplicht bij tentamens Voor deelname aan tentamens ben je verplicht je te legitimeren met een geldige collegekaart van de HU. Met het oog op fraudepreventie moet je je daarnaast altijd kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (zie paragraaf 9.2.4). Daar kan tijdens een tentamen om gevraagd worden. Zorg er dus voor dat je dat altijd bij je hebt. Heb je geen geldige collegekaart, dan kun je alleen deelnemen aan tentamens als je een geldige tentamenpas en een geldig legitimatiebewijs bij je hebt. Een geldig legitimatiebewijs is een geldig(e): - paspoort - Europese identiteitskaart - Nederlands of internationaal rijbewijs - vluchtelingendocument. Heb je geen collegekaart omdat je die nog niet ontvangen hebt, dan kun je in de week voorafgaand aan de tentamenperiode kosteloos een tentamenpas (periodepas) aanvragen. Deze tentamenpas is geldig gedurende de daarop aangegeven periode. Heb je geen collegekaart omdat je die bijvoorbeeld door verlies of diefstal bent kwijtgeraakt, dan kun je een tentamenpas (dagpas) aanvragen tijdens de tentamenperiode. Deze tentamenpas is uitsluitend geldig op de dag van afgifte. In dit geval zijn er aan de tentamenpas kosten verschuldigd van 25,- per pas tot een maximum van 100,- per tentamenperiode. Je hebt recht op restitutie van het bedrag als je kunt aantonen dat je door overmacht je collegekaart bent verloren. Bij diefstal moet je bijvoorbeeld een proces-verbaal kunnen overleggen. De tentamenpas wordt alleen afgegeven als je: rechtsgeldig staat ingeschreven als student aan de HU; bij aanvraag en afhalen een geldig legitimatiebewijs toont; staat ingeschreven voor het desbetreffende tentamen. Ben je je collegekaart kwijtgeraakt, dan dien je dit direct te melden bij het Studenten Informatie Punt (STIP) en een nieuwe collegekaart aan te vragen (tegen betaling van vervangingskosten) Gang van zaken tijdens tentamens De opleidingsonderdelen worden afgesloten met een toets zoals beschreven in de cursusomschrijvingen. Studenten schrijven zich bij aanvang van het jaar voor de te volgen onderdelen in en geven conform par aan op welk moment hun project beoordeeld dient te worden. De beoordeling zal dan binnen een termijn van 3 weken worden afgerond. De toetsen bestaan uit werkstukken of andere vormen van schriftelijke opdrachten; reflectieverslagen; het vervaardigen en/of uitvoeren van een presentatie en/of taak; het maken van theoretische toetsen gesprekken assessments Regels voor tentamens (algemeen) 1. De school zal zorg dragen voor adequate en voldoende tentamenruimte waarbij rekening gehouden wordt met het aantal studenten per lokaal en voldoende afstand tussen studenten. 2. Dit kan betekenen dat een tentamen soms in twee of meer lokalen gelijktijdig wordt afgenomen. Op het tentamenrooster is aangegeven in welk lokaal de student dient plaats te nemen. 3. De tentamens beginnen op de tijd zoals aangegeven in het tentamenrooster. De verschillende shifts beginnen om uur, uur, uur en uur. Studenten hebben na aanvang 39/157

40 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd van het tentamen geen toegang meer tot het lokaal. Wie op deze wijze een tentamen heeft gemist, verliest een tentamenkans. Als aanvangstijd geldt uitsluitend het tijdstip dat in het tentamenrooster is aangegeven. 4. Tentamens en hertentamens kunnen ook op de avond worden afgenomen. In uitzonderingssituaties kan het voorkomen, dat hertentamens op een dag of avond in een lesweek worden geroosterd. 5. Wanneer een student onverhoopt twee (her)tentamens moet afleggen die op hetzelfde tijdstip zijn geroosterd, dient de student te beslissen aan welk tentamen hij in het kader van zijn studievoortgang prioriteit toekent. In twijfelgevallen kan hij zich bij het maken van deze keuze laten adviseren door de leerteamcoach. 6. Wanneer er ten gevolge van gelijktijdig geroosterde tentamens en het daarmee gepaard gaande vervallen van een wettelijk gegarandeerde tentamenmogelijkheid problemen ontstaan met de studievoortgang (bijv. een afwijzing aan het eind van de propedeutische fase, stagegeschiktheid, afstuderen), kan de student zich richten tot de examencommissie met het verzoek om te beoordelen, of hij voor een speciaal voor hem te organiseren tentamen in aanmerking komt. 4.4 Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Tentamenbeoordeling De beoordeling van een (deel)tentamen wordt uitgedrukt in: een cijfer op een schaal van 1 t/m 10 zonder decimalen; of een cijfer op een schaal van 1,0 t/m 10,0 en tot op tienden nauwkeurig; of een woordbeoordeling: VRY-O 3 (vrijstelling) Voldaan (VD), Niet Voldaan (NVD). Als je wel ingeschreven staat voor een tentamen, maar daar niet aan deelneemt, wordt het tentamenresultaat NA (niet aanwezig) in OSIRIS geregistreerd. Dit wordt beschouwd als een tentamenuitslag en daarmee verlies je dus een tentamenkans. Als je niet wenst deel te nemen aan een tentamen, zorg er dan dus voor dat je je tijdig uitschrijft. De examencommissie kan een tentamen voor alle deelnemende studenten ongeldig verklaren als er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden en de examencommissie niet met zekerheid kan vaststellen welke studenten zich wel en welke zich niet hebben schuldig gemaakt aan onregelmatigheden. Omdat de examencommissie dan niet kan instaan voor de kwaliteit van de behaalde resultaten, kan zij de tentamenresultaten van alle deelnemende studenten ongeldig verklaren. In dat geval wordt bij alle deelnemers een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd.. De examencommissie zorgt ervoor dat er een extra mogelijkheid wordt geboden om het tentamen te doen aan die studenten die zich niet schuldig hebben gemaakt aan de onregelmatigheden. Deze studenten verliezen geen tentamenkans. Iemand die zich wel schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden kan door de examencommissie voor maximaal een jaar het recht worden ontnomen om een of meer tentamens of examens af te leggen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan mondeling meegedeelde resultaten. Een tentamen is als voldoende beoordeeld bij een cijfer 5,5 of hoger, of bij de beoordeling Voldaan of bij de beoordeling VRY-O. Een cijferbeoordeling moet wel minstens een 5,5 zijn vóór afronding. Hierbij geldt dat wanneer een cijfer voor afronding lager is dan een 5,50 dit wordt afgerond naar een 5,4 (dan wel naar een 5 als de beoordeling zonder decimalen wordt uitgedrukt) Dus een 5,49 wordt afgerond naar een 5,4 en niet naar een 5,5. Dit is dus geen voldoende beoordeling. Als een tentamen uit meerdere deeltentamens bestaat, kan het zo zijn dat niet alleen eisen worden gesteld aan het gewogen gemiddelde, maar eveneens aan de hoogte van de beoordelingen van de afzonderlijke 3 Vrijstellingen worden weergegeven als VRY-O (op grond van eerder gevolgd onderwijs), en tot vorig studiejaar met VRY-A (op grond van een assessment van een gecertificeerd EVC-bureau) of VRY-E (op grond van elders opgedane kennis en vaardigheden zonder EVC-assessment, of VRY (niet gespecificeerd). 40/157

41 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd deeltentamens. Als er sprake is van een zogenaamd bodemcijfer dan staan deze eisen vermeld in de cursusbeschrijving in hoofdstuk 10. Als een tentamen in zijn geheel met goed gevolg is afgelegd, worden de EC van de desbetreffende cursus toegekend. Voor een voldoende voor een deeltentamen krijg je dus geen EC. Bij studieresultaten die behaald zijn buiten de HU geldt dat er een gewaarmerkt overzicht van de betreffende instantie aan de examencommissie van de opleiding overlegd dient te worden. De examencommissie zal de resultaten in OSIRIS verwerken als een vrijstelling. Uitzondering hierop vormen resultaten van minoren die in het Kies Op Maat programma zijn opgenomen: behaalde cijfers worden dan overgenomen in OSIRIS Bekendmaking tentamenresultaten Als bewijs dat een tentamen is afgelegd, wordt de uitslag door de desbetreffende examinator of examinatoren bekendgemaakt in OSIRIS ( Tentamenresultaten worden altijd bekendgemaakt onder voorbehoud van reken-, type- en andere fouten. Je wordt als student geacht zelf je cijfers te controleren. Je kunt daarvoor uit OSIRIS een resultatenlijst printen. Mogelijke fouten moet je binnen vier weken na bekendmaking van het cijfer in OSIRIS melden bij de examinator of de examencommissie. Een cijfer in OSIRIS kan onder andere nog wijzigen na controle bij inzage, wijzigingen in de normering of bij een kennelijke fout bij de invoering. Na deze vier weken na bekendmaking worden cijfers geacht definitief te zijn. Daarna kunnen resultaten slechts met goedkeuring van de examencommissie nog gewijzigd worden. Zie ook art. 37 lid 4 OER-HU bacheloropleidingen. Voor correcties of vragen kun je je wenden tot Voor de bekendmaking van tentamenresultaten gelden de volgende termijnen 4. bij een mondeling tentamen: op de dag van afname door middel van uitreiking van een schriftelijk bewijsstuk. Vervolgens dient het tentamenresultaat binnen drie weken in OSIRIS vermeld te worden. bij overige tentamenresultaten geldt: uiterlijk drie weken na afname van een tentamen. Erkende feestdagen die in OSIRIS staan vermeld, tellen hierbij niet mee en hebben een opschortende werking. Inzage tentamenwerk Als student heb je recht op inzage van het gemaakte en beoordeelde tentamenwerk al dan niet gekoppeld aan een nabespreking. Je kunt je werk inzien tot drie weken na het bekendmaken van de tentamenuitslag, maar uiterlijk voor het hertentamen. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van deze termijn, op voorwaarde dat de belangen van studenten niet onevenredig worden geschaad. Het moment van inzage wordt in het jaarrooster vermeld. Deelname aan nabesprekingbijeenkomsten is niet verplicht. Tijdens de nabespreking heb je het recht om jouw schriftelijke werk in te zien. Ook krijg je een toelichting op de beoordeling van het tentamenwerk. De docent presenteert de juiste antwoorden op de opgaven. Alle specifieke vragen, die voortkomen uit de vergelijking tussen jouw schriftelijke werk en de modelantwoorden die de docent presenteert, kunnen tijdens de nabespreking aan de orde komen Onregelmatigheden / fraude Fraude bij tentamens en examens is verboden. Hier wordt zeer streng tegen opgetreden. Maak je je schuldig aan fraude, (of andere vormen van onregelmatigheden, zie artikel 38 OER-HU bacheloropleidingen) dan kan de examencommissie een of meer van de volgende maatregelen nemen: ontzeggen van deelneming aan een of meer tentamens of het examen voor een termijn van ten hoogste 12 maanden; onthouden van het diploma, verklaring of certificaat; afnemen van een nieuw onderzoek op de door de examencommissie aan te wijzen onderdelen en op door haar te bepalen wijze, alvorens het diploma, verklaring of certificaat uit te reiken; een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke tentamen. 4 Een week is een periode van zeven aaneengesloten dagen. 41/157

42 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd In ernstige gevallen kan de examencommissie de faculteitsdirectie adviseren om je inschrijving definitief te beëindigen. Je kunt je dan niet opnieuw voor dezelfde opleiding aan de HU inschrijven. Dit advies kan worden gegeven als: 1. je je eerder schuldig hebt gemaakt aan onregelmatigheden en je daarvoor ten minste een half jaar de deelname aan tentamens is ontzegd, of; 2. er sprake is van verzwarende omstandigheden, bijvoorbeeld van strafrechtelijke aard, zoals: bedreiging of geweld; vervalste documenten (bijvoorbeeld diploma s en cijferlijsten) gebruiken; zonder toestemming vooraf beschikken over (een deel van) het tentamen en/of de normuitwerking (bijvoorbeeld door diefstal/verduistering/heling of doordat je dit van een medestudent hebt gekregen). Voordat de examencommissie een besluit neemt word je gehoord. De examencommissie stelt je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op de hoogte van de beslissing. Zie voor de volledige procedure artikel 38 van de Onderwijs- en Examenregeling HU ( Schrijf je je uit als je een sanctie opgelegd hebt gekregen, dan wordt de sanctie opgeschort. Deze herleeft bij herinschrijving. De examencommissie moet instaan voor de kwaliteit van de toetsing en kan om die reden ook genoodzaakt zijn maatregelen te treffen die ook de belangen van overige studenten raken. Soms kunnen daarom alle tentamenresultaten ongeldig verklaard worden. In dat geval wordt voor het betreffende tentamen nog een extra tentamenmogelijkheid geboden. Het kan ook gebeuren dat de examinatoren of de examencommissie goede redenen hebben om fraude te vermoeden, maar dit niet voldoende kunnen bewijzen en geen sanctie kunnen opleggen. Wel bestaat er dan ernstige twijfel over de vraag of je het resultaat op eigen kracht hebt bereikt. In zo n geval kan de examencommissie een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke tentamen. Als je dat niet haalt, wordt dat beschouwd als een bevestiging dat de twijfel terecht was, en vervalt het resultaat en wordt er een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd. Als het aanvullend onderzoek wel met een voldoende wordt afgesloten, wordt het oorspronkelijke (eerste) resultaat gehandhaafd Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Alle tentamens en examens worden in elk geval bewaard tot zes maanden na bekendmaking van de uitslag, of tot de beslissing in een eventuele beroepsprocedure met betrekking tot die uitslag. Voor afstudeerproducten geldt een termijn van twee jaar die ingaat na diplomering. In het geval de opleiding tentamens, examens en afstudeerproducten digitaal archiveert, bedraagt de bewaartermijn zeven jaar. Indien je een kopie van het tentamen/examen/afstudeerproduct of teruggave van de toets wilt, dan kun je hierover contact opnemen met de docent of cursuscoördinator voor het verstrijken van de bewaartermijn. Pas na afloop van de bewaartermijn kun je op eigen verzoek het tentamen- of examenwerk terugkrijgen. Wel is het mogelijk om tussentijds voor eigen rekening een kopie ervan te krijgen. Alle documenten met betrekking tot: met goed gevolg afgelegde tentamens en examens; vrijstellingen; de inschrijving van de student voor de opleiding; de afgifte van diploma s of verklaringen worden bewaard gedurende een periode van dertig jaar, conform het Privacyreglement studenten HU. De instituuts- dan wel afdelingsdirecteur ziet daarop toe. Zie art. 41 OER-HU Geldigheidsduur resultaten De resultaten van tentamens, deeltentamens, stages, praktische oefeningen en van afgegeven vrijstellingen zijn zes jaar geldig. Als de geldigheidsduur is verstreken kun je de examencommissie verzoeken deze geldigheidsduur te verlengen,of vanwege de actualiteitswaarde een aanvullend of 42/157

43 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd vervangend tentamen op te leggen. Resultaten van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen en van een met goed gevolg afgelegd Associate degree zijn onbeperkt geldig. Wat betekent dit voor jou? In het studievoortgangoverzicht in Osiris wordt door middel van een sterretje duidelijk welke resultaten zijn vervallen. De studiepunten staan in dat geval tussen haakjes. Indien er op je studievoortgangoverzicht vervallen punten staan dan adviseren wij je met klem om direct contact op te nemen met je leerteamcoach. Verzoeken tot een verlenging van de geldigheidsduur van behaalde resultaten worden door de examencommissie beoordeeld op inhoudelijke vergelijkbaarheid en wijzigingen in de te bestuderen tentamenstof. Persoonlijke omstandigheden die geleid hebben tot studievertraging worden niet meegewogen bij de beoordeling van de geldigheidsduur. 43/157

44 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Diplomering 5.1 Procedure afgifte getuigschrift De examencommissie geeft pas een getuigschrift (ook wel diploma) af nadat de faculteitsdirectie heeft verklaard dat aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan. Daarvoor wordt onderzocht of je aan alle verplichtingen jegens de opleiding hebt voldaan. Zo moeten onder meer alle tentamens van het examenprogramma zijn behaald en de cijfers nog geldig zijn, dien je rechtsgeldig als student te zijn ingeschreven en moet je aan alle betalingsverplichtingen hebben voldaan. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op jouw verzoek kan er, in plaats van een Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement dat kosteloos bij het bachelordiploma en de Associate degree wordt verstrekt, wordt altijd in het Engels opgesteld. Per opleiding kun je maar één keer een diploma krijgen. Heb je al een diploma voor de betreffende opleiding ontvangen, of doe je nog extra cursussen, of rond je nog een tweede afstudeerrichting af, dan krijg je niet nog een diploma, maar wel een verklaring. Degene die aanspraak maakt op uitreiking van een diploma, kan de examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan en uitreiking op te schorten. Hiervoor moet je tijdig, uiterlijk één week voor het tijdstip waarop je het laatste tentamen of het afsluitend aanvullend onderzoek aflegt, een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen. Uitstel van je diplomadatum zou financiële gevolgen kunnen hebben. Het is dan ook aan te bevelen om hierover advies bij de studentendecaan in te winnen. Als je verzoekt om het diploma nog niet te ontvangen dan zijn er twee mogelijkheden: 1. Je rondt nog een tweede afstudeerrichting af. In dat geval worden beide afstudeerrichtingen op je diploma vermeld en wordt de diplomadatum de datum van het laatste tentamen (dan wel afsluitende examen) van je tweede afstudeerrichting. 2. Je rondt nog extra cursussen af. In dat geval wordt je diploma afgegeven op het examenprogramma en is de diplomadatum de datum van het laatste tentamen van het examenprogramma (of het afsluitend examen). Voor de extra cursussen krijg je naast je diploma een verklaring waarop de extra cursussen vermeld worden. Aanvragen van het diploma: Wanneer de student aan alle verplichte onderdelen van de hoofdfase heeft voldaan kan de student zijn diploma aanvragen via Voor deelname aan officiële diplomeringen kan de student zich opgeven via Bekendmaking van data voor diploma uitreiking vindt plaats via de hu-mail. Zie art. 42 OER HU. Let op! Als je je diploma behaald hebt, zul je jezelf via Studielink moeten uitschrijven voor de opleiding. Dit gaat niet automatisch. Pas als je uitgeschreven bent voor een opleiding hoef je geen collegegeld meer te betalen. 5.2 Aantekening cum laude of met genoegen Als je hoge cijfers haalt, kom je mogelijk in aanmerking voor een aantekening cum laude of met genoegen op je diploma. Daarvoor moet je voldoen aan alle navolgende eisen: Vermelding cum laude (zie ook art. 44 lid 1 OER HU) aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een beoordeling van ten minste 6.0 vóór afronding verbonden; het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is minimaal 8.0 vóór afronding; de beoordeling van de afstudeereenheid is minimaal 8.0 vóór afronding; 44/157

45 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd je bent maximaal 4 studiejaren ingeschreven geweest voor de opleiding; je hebt niet meer dan 90 EC aan vrijstellingen gekregen voor de betreffende opleiding; resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden Voldaan en Niet voldaan en VRIJ tellen niet mee bij deze berekening. Ook extra behaalde EC (bijvoorbeeld bij een excellentieroute) tellen niet mee bij deze berekening. Vermelding met genoegen (zie ook art. 44 lid 2 OER HU) aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een beoordeling van ten minste 6.0 vóór afronding verbonden; het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is minimaal 7.0 vóór afronding; de beoordeling van de afstudeereenheid is minimaal 7.0 vóór afronding; je bent maximaal vier studiejaren ingeschreven geweest voor je opleiding; je hebt niet meer dan 90 EC aan vrijstellingen gekregen voor je opleiding; resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden Voldaan en Niet voldaan en VRIJ tellen niet mee bij deze berekening. Ook extra behaalde EC (bijvoorbeeld bij een excellentieroute) tellen niet mee bij deze berekening. Het betreft bij beide aantekeningen de cijferregistratie zoals weergegeven in OSIRIS. Indien de inschrijvingsduur langer is dan vier studiejaren als gevolg van erkende persoonlijke omstandigheden, kan de examencommissie beslissen dat je toch in aanmerking komt voor de aantekening cum laude of met genoegen. Je moet wel voldoen aan alle overige eisen. In het verleden kende de opleiding Pedagogiek Voltijd beoordelingen als Uitmuntend, Goed, Voldoende etc. De uitdrukking in woorden verhoudt zich tot de tienpuntschaal als aangegeven in deze tabel: uitmuntend 10 zeer goed 9 goed 8 ruim voldoende 7 voldoende 6 onvoldoende 5 Reikwijdte Bovenstaande regeling is uitsluitend op jou van toepassing als je na 1 september 2005 voor het eerst deel hebt genomen aan de hoofdfase van de opleiding. 45/157

46 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Roosters 6.1 Jaarrooster Zowel tijdens de propedeuse als tijdens de hoofdfase is het onderwijsprogramma ingedeeld in vijf perioden (blokken). Deze perioden worden aangeduid met de letters A t/m E (ofwel als blok 1 t/m 5). Periode A + B (blok 1 + 2) vormen samen een semester, net als periode C + D (blok 3 + 4). Jaarlijks wordt een overzicht opgesteld waarin de periode-indeling (of blokindeling) voor dat studiejaar wordt gepresenteerd met vermelding van de lesweken, tentamenweken en vakantieperiodes. Jaarroosters van de faculteiten kun je nalezen op Het jaarrooster studiejaar , onderverdeeld in twee semesterroosters, van de opleiding ziet er als volgt uit: Periode A Kal. FMR S+ Datum Ma Di Wo Do Vr E Facultatieve toetsweek / zomersprint / warming up courses E Introductie Introductie Introductie Introductie Introductie 36 A Les Les Les Les Les 37 A Les Les Les Les Les 38 A Les Les Les Les Les 39 A Les Les Les Les Les 40 A Les Les Les Les Les 41 A Les Les Les Les Les 42 A Les Les Les Les Les 43 A Onderwijsluwe week 44 A Toets Toets Toets Toets Toets 45 A Toets Toets Toets Toets Toets Periode B Kal. FMR S+ Datum Ma Di Wo Do Vr 46 B Les Les Les Les Les 47 B Les Les Les Les Les 48 B Les Les Les Les Les 49 B Les Les Les Les Les 50 B Les Les Les Les Les 51 B Les Les Les Les Les 46/157

47 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd B B B B Onderwijs vrije week Onderwijs vrije 13 week Les Les Les Les Les A-T-I A-T-I A-T-I A-T-I A-T-I Toets Toets Toets Toets Toets Toets Toets Toets Toets Toets Periode C Kal. FMR S+ Datum Ma Di Wo Do Vr 6 C Les Les Les Les Les 7 C Les Les Les Les Les 8 C Onderwijsluwe week 9 C Les Les Les Les Les 10 C Les Les Les Les Les 11 C Les Les Les Les Les 12 C Les Les Les Les Les 13 C Les Les Les Les Les 14 C Toets Toets Toets Toets Toets 15 C Toets Toets Toets Toets Toets Periode D Kal. FMR S+ Datum Ma Di Wo Do Vr 16 D Les Les Les Les Goede vrijdag 17 D e Paasdag Les Les Les Les 18 D Onderwijsluwe week 19 D Viering 5 mei Les Les Les Les 20 D Les Les Les Les Les 21 D Les Les Les Les Les 22 D Les Les Les Hemelvaart ADV 23 D Les Les Les Les Les 47/157

48 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd D D D Pinksteren A-T-I A-T-I A-T-I A-T-I Toets Toets Toets Toets Toets Toets Toets Toets Toets Toets Periode E Kal. FMR S+ Datum Ma Di Wo Do Vr 27 E Hertoetsweek / diploma uitreiking / zomersprint / warming up courses 28 E Hertoetsweek / diploma uitreiking / zomersprint / warming up courses 29 E zomersprint / warming up courses 30 E zomersprint / warming up courses 31 E zomersprint / warming up courses 32 E zomersprint / warming up courses 33 E zomersprint / warming up courses 34 E Facultatieve toetsweek / zomersprint / warming up courses E Introductie Introductie Introductie Introductie Introductie 36 A Les Les Les Les Les Studenten kunnen een ruimte reserveren via het roosterbureau van de faculteit. 6.2 Vakanties en vrije dagen Vakantieperiodes De HU kent in het collegejaar de volgende verplichte studentenvakantie en verplichte vrije dagen: Vakantie Data Kerstvakantie 23 december 2013 t/m 3 januari 2014 Verplichte vrije dagen, inclusief de feestdagen 1 e en 2 e kerstdag 25 en 26 december 2013 Nieuwjaarsdag 1 januari 2014 Goede vrijdag 18 april e en 2 e paasdag 20 en 21 april 2014 Koningsdag 26 april 2014 Bevrijdingsdag 5 mei 2014 Hemelvaartsdag 29 mei 2014 Dag na hemelvaartsdag 30 mei e en 2 e Pinksterdag 8 en 9 juni /157

49 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd Lesdagen en -tijden Lesdagen De lessen zijn geroosterd van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 18:00 uur. Voor de lintminor zijn de lessen geroosterd op dinsdagmiddag en -avond van 8:30 uur tot 18:00 uur. Lestijden Alle onderwijsprogramma s worden geroosterd in eenheden van 60 minuten. Voor het volgen van lessen dien je op tijd in het lokaal aanwezig te zijn. 6.4 Openingstijden gebouwen Tijdens de onderwijsweken is het gebouw geopend: maandag t/m vrijdag uur dinsdag uur Tijdens de onderwijsluwe weken: maandag t/m vrijdag tot uur Het gebouw is gesloten op onderstaande data: - maandag 24 december t/m zaterdag 29 december vrijdag 29 maart maandag 1 april donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei maandag 20 mei Roosterinformatie en -wijzigingen Mededelingen over lessen en tentamens worden via je opleidingsintranet bekendgemaakt en voor zover mogelijk ook via mededelingenborden en je studentenmail. Ook correcties en aanvullingen op deze studiegids worden zo bekendgemaakt. De HU verwacht dat je postadres bij de studentenadministratie klopt en dat je regelmatig je box van je HU-account leest. Afwezigheid docenten De opleiding streeft ernaar om in geval van ziekte of afwezigheid van een docent ervoor te zorgen dat lessen zoveel mogelijk doorgaan. Mocht de les uitvallen dan word je hiervan op de hoogte gesteld via SharePoint en je studentenmail. De docent overlegt bij terugkeer hoe de stof van de uitgevallen lessen wordt ingehaald. Afwezigheid studenten Ben je ziek? Bij cursussen met een aanwezigheidsplicht ben je verplicht je af te melden bij de docent. Bij (dreigende) langdurige ziekte geef je de ziekmelding zo spoedig mogelijk door aan je leerteamcoach en neem je contact op met je studentendecaan (zie par.8.2 Roosters en roosterwijzigingen vind je op de roostersite: 49/157

50 7 Klachten, bezwaar en beroep 7.1 Inleiding Als je het niet eens bent met een beslissing, als je vindt dat iemand zich tegenover jou niet goed gedragen heeft, of als er iets anders fout is gegaan, dan kun je daar wat aan doen. De eerste stap is zelf direct contact te zoeken met de veroorzaker van het probleem, en proberen het in onderling overleg op te lossen. De HU verwacht van docenten, leerteamcoaches en examencommissies immers dat ze open staan voor klachten en zich inzetten om deze af te handelen. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat je er toch niet uitkomt, of iemand niet zelf aan wilt spreken, bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag. Dan staat de formele weg open. De formele weg is binnen de HU op twee niveaus vormgegeven en is te bewandelen door (aankomende) studenten. Eerst wordt een procedure op de faculteit doorlopen. Dit betreft een bezwaar- of klachtprocedure. Je kunt je bezwaar of klacht rechtstreeks bij het betrokken orgaan indienen. Als je niet precies weet waar je moet zijn of als je behoefte hebt aan advies, dan kun je je wenden tot het facultaire loket Rechtsbescherming. Dit is digitaal te bereiken via en is in de faculteit ondergebracht bij het Studenten Informatie Punt (STIP) Er is een standaardformulier waarop je je bezwaren kunt vermelden. Het loket zorgt ervoor dat het formulier binnen de faculteit op de juiste plek terecht komt. Je vindt het formulier op de website Het facultaire loket kan je verwijzen naar de studentendecaan of (bij klachten over gedrag) naar de vertrouwenspersoon. Zij kunnen je adviseren over de procedures. En net als de studentmediators (zie par.8.7) ondersteunen ze ook bij een oplossing in overleg, zodat de procedure alsnog voorkomen kan worden. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je bezwaar of klacht op de faculteit, dan kun je naar het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten gaan. Het gaat dan om een beroep (na de bezwaarprocedure op de faculteit) of een herzieningsverzoek (na de klachtprocedure op de faculteit). Je dient je beroep of herzieningsverzoek in bij het HU-Loket. Zij zorgen ervoor dat je beroep of herzieningsverzoek door het juiste orgaan behandeld wordt. Het HU-Loket kan je ook informeren over de procedures. Je kunt ook rechtstreeks in beroep bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten of daar een klacht indienen, dus zonder eerst een bezwaar of klacht op de faculteit te laten behandelen. De procedures op de faculteiten zijn echter speciaal ingesteld omdat deze sneller zijn en minder formeel. Het advies is dan ook altijd om de extra mogelijkheid op de faculteit te benutten en eerst daar je bezwaar of klacht in te dienen. In de beschrijving hieronder wordt daar ook van uitgegaan. Let vooral op de termijnen! Als je op de faculteit een bezwaar of klacht indient, moet je dat doen binnen twee weken na het besluit of feit waarop dat betrekking heeft. Voor beroepszaken en herzieningsverzoeken geldt dat je je binnen een termijn van zes weken vanaf de datum dat het besluit op de faculteit is genomen tot het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten moet wenden. Hieronder volgt een toelichting op de verschillende procedures, waarna aan het einde van dit hoofdstuk de procedure in een schema is weergegeven. 7.2 Bezwaar Bezwaar is mogelijk tegen besluiten die zijn genomen op grond van de Onderwijs- en examenregeling. Dit zijn besluiten die rechtstreeks met onderwijs, tentamens en examens te maken hebben (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Het betreft alleen besluiten die zijn gericht op jou als individuele student. Op het besluit staat ook vaak vermeld dat je een bezwaar kunt indienen, maar niet altijd. Je kunt bijvoorbeeld ook een bezwaar indienen als je vindt dat de beoordeling van je tentamen niet klopt, maar bij cijfers in OSIRIS staat natuurlijk niet steeds zo n bezwaarclausule. Je dient binnen twee weken na bekendmaking van het besluit een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen bij het facultaire loket (stip.fmr of de examencommissie. Hiervoor is een standaardformulier beschikbaar. Als je het bezwaarschrift bij het loket indient, zorgt het loket voor doorzending aan de examencommissie. De examencommissie kan je in de gelegenheid stellen om de bezwaren mondeling toe te lichten. In dat geval word je tijdig uitgenodigd voor een hoorzitting. De examencommissie neemt in principe binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing. Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De beslissing is gebaseerd op een 50/157

51 hernieuwde beoordeling en moet onderbouwd zijn. Bij toewijzing van het bezwaar neemt de examencommissie tevens een nieuw (inhoudelijk) besluit. Als het bezwaar wordt afgewezen, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. In het laatste geval kun je nog beroep instellen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dat moet wel gebeuren binnen zes weken na bekendmaking van het besluit op bezwaar. Het kan ook voorkomen dat je bezwaar maakt tegen een besluit van de instituutsdirectie of faculteitsdirectie, bijvoorbeeld als er een voorziening is geweigerd of als er een ordemaatregel is getroffen. Dan geldt dezelfde procedure. De volledige bezwaarprocedure is beschreven in het Reglement Rechtsbescherming Studenten, en voor de examencommissie ook nog eens beschreven in art. 45 van het Onderwijs- en examenreglement bacheloropleidingen HU ( Zie ook Contactgegevens Studenten Informatie Punt FMR Heidelberglaan 7, Uithof te Utrecht mailadres: 7.3 Beroep Beroep aantekenen Je kunt in beroep gaan tegen besluiten en tegen besluiten op bezwaar die op grond van het Onderwijs- en examenreglement zijn genomen (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Ook als het besluiten op bezwaar in andere zaken betreft, bijvoorbeeld rondom inschrijving en uitschrijving voor de opleiding, zaken van financiële aard of ordemaatregelen en dergelijke, kun je daartegen in beroep gaan. Je kunt binnen zes weken vanaf de bekendmaking van het besluit schriftelijk beroep aantekenen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dit kan digitaal via maar je moet het ook per post met handtekening nazenden. Het HU-Loket Rechtsbescherming zorgt ervoor dat je beroepschrift door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit kan het College van Beroep voor de Examens zijn (voor vrijwel alle besluiten van de examencommissie), of de Geschillenadviescommissie (besluiten van de opleidings- of faculteitsdirectie op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Dit zijn onafhankelijke, hogeschoolbrede beroepsinstanties voor (aankomende) studenten en extranei van de HU. Ze zijn dus niet verbonden aan een faculteit of opleiding. Het beroepschrift moet je ondertekenen en bevat ten minste: je naam, studentnummer, huisadres, woonplaats en je telefoonnummer; vermelding van de faculteit en de afdeling/opleiding waar je bent ingeschreven; datum; een duidelijke omschrijving van het besluit met datum waartegen het beroep is gericht, onder vermelding van de persoon die, of het orgaan dat het besluit heeft genomen; een of meer gronden, waarop het beroep berust; een zo nauwkeurig mogelijk omschreven eis. Daarnaast moet je een kopie van het bestreden besluit bijvoegen. Het beroepschrift richt je aan het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, Postbus 573, 3500 AN Utrecht. Als het beroep door het College van Beroep voor de Examens wordt behandeld, verklaart deze vervolgens het beroep gegrond of ongegrond. Als het beroep gegrond wordt verklaard, betekent dat vaak dat de examencommissie die het oorspronkelijke besluit heeft genomen, een nieuw besluit moet nemen. Het College van Beroep voor de Examens doet dat dus niet zelf. Als het beroep ongegrond wordt verklaard, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. Als het beroep door de Geschillenadviescommissie wordt behandeld, brengt deze na onderzoek een advies uit aan het College van Bestuur, dat op basis daarvan een besluit neemt. De Geschillenadviescommissie adviseert het College van Bestuur een beroep gegrond of ongegrond te 51/157

52 verklaren. Als het College van Bestuur het advies overneemt, zal het bij een gegrondverklaring ook de directie opdragen een nieuw besluit te nemen. In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU ( staan de procedures nader beschreven. Zie voor meer informatie Je kunt voor informatie en advies ook terecht bij de studentendecaan (zie par. 8.3) of het secretariaat van het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, tel Hoger beroep Als je het niet eens bent met de uitspraak van het College van Beroep voor de examens of het besluit van het College van Bestuur, dan kun je hiertegen ook nog extern hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs in Den Haag. Informatie over de procedure en termijnen kun je vinden op de website Klachten Klacht indienen Tegen een aantal andere besluiten en gedragingen van andere studenten of medewerkers, kun je geen bezwaar aantekenen, maar je kunt wel een klacht indienen. Ook dat moet binnen een termijn van twee weken gebeuren, en ook hiervoor kun je het standaardformulier gebruiken. Dit kun je downloaden op Je kunt je klacht indienen bij het facultaire loket of rechtstreeks bij het verantwoordelijke orgaan. Het facultaire loket zorgt er weer voor dat je klacht door het juiste orgaan wordt behandeld. De procedure lijkt veel op de bezwaarprocedure (zie par. 7.2). Het orgaan dat je klacht behandelt kan je in de gelegenheid stellen om gehoord te worden. Als je klacht betrekking heeft op een collega-student of een medewerker, wordt deze altijd in de gelegenheid gesteld om zijn reactie op jouw klacht te geven. In principe wordt binnen twee weken een beslissing over je klacht genomen. Als je het niet eens bent met deze beslissing, kun je binnen zes weken een herzieningsverzoek indienen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Als je klacht een gedraging betreft, geldt een termijn van een jaar. Je kunt een klacht ook mondeling bij het facultaire loket indienen, dan wordt ter plekke het standaardformulier ingevuld. De procedure is niet van toepassing op besluiten van algemene strekking. Contactgegevens Studenten Informatie Punt FMR Heidelberglaan 7, Uithof te Utrecht mailadres: Herzieningsverzoeken bij klachten Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht op de faculteit, kun je een verzoek tot herziening indienen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Hiervoor geldt een termijn van zes weken vanaf de beslissing naar aanleiding van je klacht. Je kunt het herzieningsverzoek digitaal indienen bij Je moet het verzoek dan nog wel per post, voorzien van een handtekening, nazenden. Het adres is: HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, Postbus 573, 3500 AN Utrecht. Het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten zorgt ervoor dat je verzoek door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit is bij de meeste klachten de Klachtencommissie Studenten, maar als het om klachten over ongewenst gedrag gaat, behandelt de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag jouw klacht, zie hierna onder 7.5. Dit zijn allebei hogeschoolbrede onafhankelijke klachtinstanties, ze zijn dus niet verbonden aan een faculteit. Ze brengen advies uit aan het College van Bestuur, dat vervolgens een besluit neemt. In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU en het Reglement inzake Ongewenst Gedrag ( staan de procedures nader beschreven. 52/157

53 7.5 Ongewenst gedrag Het kan voorkomen dat je klacht betrekking heeft op gedrag dat zo intimiderend is dat het onder de regelgeving voor ongewenst gedrag valt. Het gaat bijvoorbeeld om verbale of seksuele intimidatie, waarvan de gevolgen ernstig kunnen zijn. Het facultaire loket zal je altijd wijzen op de mogelijkheid je tot een vertrouwenspersoon (zie 8.4) te wenden. Als je een klacht indient, kun je ervoor kiezen die op de faculteit te laten behandelen (de instituutsdirecteur onderzoekt de klacht of laat hem onderzoeken), of deze voor te leggen aan de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag van de HU. De klacht wordt dan doorgestuurd naar het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Er geldt een afwijkende termijn voor de indiening van klachten over ongewenst gedrag, namelijk tot twee jaar na de gedraging. 7.6 Schema klachten, bezwaar en beroep Kwestie? Stap 1: Directe benadering (informeel) Stap 2: Facultair loket Bezwaarprocedure Klachtprocedure Stap 3: HU-loket College van Beroep voor de Examens Geschillenadviescommissie Klachtencommissie Ongewenst Gedrag/FG-P Klachtencommissie Studenten 53/157

54 8 Studentzaken 8.1 Studiebegeleiding Inleiding Als afgestudeerd hbo-student word je geacht zelfstandig te kunnen handelen. Gedurende de opleiding word je daarom ook gestimuleerd tot zelfstandig en initiatiefrijk optreden. Ons type onderwijs stimuleert kritisch en zelfstandig leren door probleemgestuurd- en projectonderwijs. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leerproces en studieloopbaan. De opleidingen van de HU zorgen voor de randvoorwaarden en voor de juiste ondersteuning. De opleiding verzorgt studiebegeleiding bij diverse facetten van het studie- en leerproces. We onderscheiden vier typen begeleiding: inhoudelijke begeleiding, begeleiding bij studievaardigheden, studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij persoonlijke (studie)problemen. De HU gaat ervan uit dat je op eigen initiatief gebruikmaakt van deze vormen van begeleiding. Studieloopbaanbegeleiding Als student heb je recht op begeleiding van een leerteamcoach. Deze begeleider begeleidt jou in je competentieontwikkeling. Op basis van je competentieontwikkeling en de resultaten monitort de leerteamcoach de studievoortgang en handelt hiernaar. De leerteamcoach heeft onder andere de volgende taken: bewaken en bespreken van studieresultaten; samen met jou een studieplanning opstellen als je een waarschuwing bij een tussentijds studieadvies hebt gehad; adviseren bij het maken van keuzes die in het kader van de opleiding van belang zijn; verwijzen naar een studentendecaan indien de vragen en problemen niet direct met de studie te maken hebben (persoonlijke omstandigheden, studiefinanciering, bezwaar en beroep). 8.2 Profileringsfonds Het Profileringsfonds is een voorziening voor financiële ondersteuning van studenten. Het Profileringsfonds bestaat uit vier verschillende regelingen: Afstudeersteunregeling Studenten van de hogeschool die door bijzondere omstandigheden tijdens hun beursrechtperiode studievertraging hebben opgelopen, worden door deze regeling in staat gesteld hun studie zo spoedig mogelijk af te ronden dan wel voort te zetten. Regeling Bestuursbeurzen Studenten die tijdens hun studie in het bestuur van een vereniging gaan, kunnen in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. In deze regeling staat hoe studenten van de hogeschool die tijdens of binnen twaalf maanden na afloop van hun beursrechtperiode erkende bestuursactiviteiten verrichten, daarvoor gefaciliteerd kunnen worden. Kennisbeurzen Financiële ondersteuning voor non-eer (Europese Economische Ruimte) studenten die instellingscollegegeld in plaats van wettelijk collegegeld dienen te betalen. Topsportregeling Om de combinatie topsport/studie zo goed mogelijk te laten verlopen, stelt de HU een aantal voorzieningen beschikbaar. Deze voorzieningen worden verstrekt op basis van de individuele omstandigheden van de student/topsporter. Elk van de regelingen is opgenomen in een apart hoofdstuk. Daarnaast kent het Profileringsfonds bepalingen van algemene strekking, die op al deze vormen van steunverlening van toepassing zijn. Zie voor het Profileringsfonds. Het is belangrijk dat je bijzondere omstandigheden altijd tijdig bij je studentendecaan meldt om later mogelijk in aanmerking te kunnen komen voor het Profileringsfonds. 54/157

55 8.3 Studentendecaan Het studentendecanaat van de HU geeft je informatie, advies en begeleiding. Elke faculteit en HU Amersfoort heeft één of meer studentendecanen. Zij zijn er om jou te ondersteunen bij het aanpakken van je vragen of problemen tijdens je studie. De studentendecaan kan ook doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de studentenpsycholoog of studentenarts. Alles wat je bespreekt, blijft vertrouwelijk. De studentendecanen zijn gebonden aan het Reglement Studentendecanen HU en de gedragscode van het Platform Studentendecanen van de HU. Studievoortgang en persoonlijke omstandigheden Tijdens je studie kun je studievertraging oplopen, bijvoorbeeld door familie- of relatieproblemen. Maar ook psychische problemen, een (chronische) ziekte of functiebeperking kunnen een belemmering vormen in de studievoortgang. Of je wilt je studie onderbreken vanwege een langdurige ziekenhuisopname. Ook faalangst kan je studievoortgang blokkeren. De studentendecaan helpt je om het probleem te verhelderen en oplossingen te zoeken. Ook kan de studentendecaan je helpen bij het vinden van een andere vorm van hulpverlening. Studieadvies en procedures De studentendecanen hebben een adviesfunctie in de procedure rondom het uitbrengen van het studieadvies als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Zij zijn goed op de hoogte van regelingen waarin de rechten en plichten van de student en die van de HU staan beschreven. De studentendecaan kan je adviseren en ondersteunen bij bezwaar- en beroepsprocedures. Ook kan je bij het Studentendecanaat terecht bij twijfel over je studie, beroepskeuze en advies over vervolgopleidingen. Financiële zaken Financiële problemen zijn vervelend. Zeker als het echt een noodsituatie wordt en je bijvoorbeeld door een overmachtsituatie in (tijdelijke) geldnood komt. In sommige gevallen kun je een beroep doen op een financiële tegemoetkoming uit het Profileringsfonds. Je studentendecaan kan je hierbij adviseren. Kijk voor meer informatie op Zie ook artikel 40 Studentenstatuut en Reglement Studentendecanen HU ( Centrum Studiekeuze Bij Centrum Studiekeuze, een gezamenlijk initiatief van de HU en de Universiteit Utrecht, kan je terecht als je twijfelt over je opleiding, als je bent vastgelopen of als je wilt doorstuderen na je bachelordiploma. Bij Centrum Studie Keuze kan je advies inwinnen en ondersteuning vragen met betrekking tot je studiekeuze. Kijk voor meer informatie op Bereikbaarheid studentendecanaat FMR, Utrecht, Heidelberglaan 7 In Utrecht is er een studentendecanaat voor studenten van alle opleidingen van locatie Utrecht, Heidelberglaan 7. Voor het maken van een afspraak - bellen naar Miriam van Toor (secretariaat decanaat), telefoon (088) mailen naar of - langskomen kamer website: De studentendecanen zijn: - Margriet Andriesen - Ivo de Haard - Agnes van Heel - Fred Piek - Maria Smit Bereikbaarheid studentendecanaat HUA, De Nieuwe Poort 21, Amersfoort In Amersfoort is er een studentendecanaat voor studenten van alle opleidingen van locatie Amersfoort. Voor het maken van een afspraak; 55/157

56 -bellen naar het algemene nummer mailen naar -langskomen, kamer C5.48 -website: Inloopspreekuren: dagelijks van tot uur. De studentendecanen zijn: -Suzanne Hennekens -Frans Meeuwsen -Bernadette Poos 8.4 Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is er voor iedereen (medewerker en student), die te maken heeft (of heeft gehad) met ongewenst gedrag. Bij ongewenst gedrag kun je denken aan fysiek geweld, agressie, verbale en seksuele intimidatie, discriminatie, schending van integriteit en racisme. Maar ook handtastelijkheden, flauwe grappen, pesterijen (ook op sociale media) en intimiderende s of sms jes kunnen als ongewenst worden ervaren. Iedereen bepaalt altijd zelf de grens waarover de ander niet heen mag gaan. Met andere woorden, niet voor iedereen ligt de grens van wat gewenst of ongewenst gedrag is op hetzelfde niveau. Dat kan te maken hebben met verschillen in achtergrond en opvoeding. Ongewenst gedrag kan mensen diep raken, zelfs zo dat ze er ziek van worden. Velen denken dat het gedrag vanzelf overgaat als je er maar geen aandacht aan besteedt. Maar dat gebeurt zelden. Wie last heeft van welke vorm van ongewenst gedrag dan ook, zal de moed moeten opbrengen om dat onder woorden te brengen. De ervaring leert telkens weer dat praten helpt en daarvoor kun je bij de vertrouwenspersoon terecht. Je anonimiteit is gewaarborgd en je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Na een melding kijkt de vertrouwenspersoon samen met jou als melder hoe het ongewenste gedrag zo snel mogelijk gestopt kan worden. Dit alles gebeurt in goed overleg: er worden geen stappen genomen zonder toestemming van jou als melder. Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon je enige tijd. Informatie vind je op De Regeling inzake ongewenst gedrag en verdere relevante informatie staan op de openbare site van de HU-vertrouwenspersonen: Zie ook artikel 51 Studentenstatuut en Regeling inzake Ongewenst Gedrag ( Je bent als melder van ongewenst gedrag altijd vrij om de keuze te maken naar een vertrouwenspersoon van een andere faculteit te gaan. Vertrouwenspersoon voor de FMR/Utrecht: Henriette Metsemakers : kamer 0.104, tel , Vertrouwenspersoon voor de FMR/Amersfoort: Hanny Deelen: tel , Studentenarts Wanneer je in Utrecht niet alleen komt studeren maar ook komt wonen, ben je verplicht je in te schrijven bij de gemeente Utrecht. Ook vanuit je zorgverzekeraar ben je verplicht je in te schrijven bij een huisarts in Utrecht. Als student kun je je, ongeacht waar je in Utrecht woont, inschrijven bij Huisartsenpraktijk Campus Uithof via De huisartsenpraktijk heeft twee vestigingen in Utrecht, op de Uithof in Casa Confetti (Leuvenplein 10-11) en in Stadion Galgenwaard (Herculesplein 379). In geval van door ziekte gemiste tentamens, studiestaking door ziekte of bij het aanvragen voor ondersteuning uit het Profileringsfonds, is het overleggen van een doktersverklaring soms noodzakelijk. Niet iedere huisarts wil dergelijke verklaringen ten behoeve van derden afgeven. Bovendien heeft de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst) een richtlijn uitgegeven dat de behandelende arts niet de aangewezen persoon is om zo'n verklaring af te geven. 56/157

57 Wanneer je een verklaring over je gezondheid nodig hebt, dan dien je deze eerst aan je eigen huisarts te vragen. Indien je eigen huisarts deze niet kan of wil geven, dan kun je naar de studentenarts gaan. Verwijzing naar de studentenarts gaat uitsluitend via de studentendecaan (zie par. 8.3). De studentenarts van de HU is: Huisartsenmaatschap Therapeuticum Utrecht, telefoonnummer (030) , Dekhuyzenstraat 60, 3572 WN in Utrecht. 8.6 Bureau Studentenpsychologen Het kan zijn dat je tijdens je studie moeilijkheden ervaart. Dat kan direct met je studie te maken hebben, maar het kan ook van meer persoonlijke aard zijn en een negatieve invloed hebben op je studievoortgang. Kom je er zelf niet uit, dan kun je terecht bij Bureau Studentenpsychologen van de HU. In een aantal gesprekken zoekt de studentenpsycholoog samen met jou een oplossing voor je problemen. Het maximum aantal gesprekken is 5 (van 50 minuten). Minder kan uiteraard ook. Behalve individuele gesprekken verzorgt Bureau Studentenpsychologen ook een faalangsttraining. Het kan zijn dat de hulp die de studentenpsycholoog biedt niet aansluit bij jouw problemen en/of hulpverwachting. Dan kan Bureau Studentenpsychologen je helpen de weg te vinden naar andere hulpverlenende instanties. Voor aanmelding bij het Bureau Studentenpsychologen is een verwijzing nodig van een studentendecaan. Neem dus eerst contact op met de studentendecaan voor een verwijzing. Vervolgens kun je je via de mail aanmelden. Vertrouwelijkheid staat voorop. Niemand anders dan jij en het Bureau Studentenpsychologen kennen de inhoud van de gesprekken. En alleen als jij dat wilt, kunnen er anderen bij betrokken worden. Er zijn voor studenten geen kosten aan verbonden. Meer informatie vind je op Mediation Heb je een samenwerkingsprobleem met een medestudent? Een conflict met je docent? Zijn er problemen in je studentenhuis? Er is een grote kans dat een studentmediator je kan helpen. Mediation is een vorm van conflictoplossing. Je gaat met degene met wie je het conflict hebt op zoek naar de oplossing van jullie conflict, waarbij je begeleid wordt door een neutrale en onafhankelijke mediator. De mediator stelt je in staat om alles waarover jullie het oneens zijn te bespreken, zorgt voor herstel van de communicatie en helpt je de relatie te verbeteren. De mediator draagt zelf geen oplossingen aan, maar helpt je om de oplossingen te vinden waar jullie beiden tevreden over zijn. Als je meer wilt weten over studentmediation of als je een studentmediator wilt inschakelen, neem dan contact op met HU-Mediation voor advies en/of hulp via of Meer informatie vind je op of onder Studeren met een functiebeperking Wat is een functiebeperking? Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychologische aandoeningen die chronisch, dus blijvend van aard, zijn. Soms is een beperking te zien of te horen. Het komt echter vaak voor dat een beperking of chronische ziekte niet meteen opvalt. Denk aan dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, RSI, reuma, psychische aandoeningen zoals depressie en vormen van autisme, zoals PDD-NOS en Syndroom van Asperger. Als je een functiebeperking of een chronische ziekte hebt, adviseren we je om aan het begin van het studiejaar contact op te nemen met een studentendecaan van je faculteit. Ook als je denkt (nog) geen hulp nodig te hebben. Dit kun je doen per , telefonisch of door gewoon aan te kloppen bij de studentendecaan. Op vind je de gegevens van het studentendecanaat op jouw faculteit. Een functiebeperking of een chronische ziekte kan immers belemmeringen veroorzaken die tot studievertraging of studie-uitval kunnen leiden. Aanpassingen en voorzieningen 57/157

58 Het is raadzaam je beperking zo snel mogelijk te melden bij je leerteamcoach en bij een studentendecaan van je faculteit. Eventuele voorzieningen kunnen dan op tijd geregeld worden. In een intakegesprek met een studentendecaan van je faculteit bespreek je welke functiebeperking of chronische ziekte je hebt en welke belemmeringen er zijn of kunnen optreden tijdens je studie. Vervolgens wordt onderzocht of er voorzieningen en maatregelen nodig zijn, en zo ja, welke. Hierbij geeft de studentendecaan aan welke mogelijkheden er binnen jouw opleiding zijn om met aanpassingen succesvol te kunnen studeren. De studentendecaan zal ook aangeven wanneer iets niet mogelijk is. Als er (nog) geen maatregelen nodig zijn, bespreekt de studentendecaan de vervolgstappen met je op het moment dat er wel belemmeringen optreden. Uiteraard wordt alles wat je met de studentendecaan bespreekt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie over studeren met een functiebeperking of chronische ziekte vind je in paragraaf van deze studiegids en op Verbetering taalvaardigheden Heb je problemen met je Nederlandse taalvaardigheden, raadpleeg dan je leerteamcoach of eventueel je studentendecaan voor informatie over de mogelijkheden om aan deze vaardigheden te werken. Ook kun je gebruikmaken van het digitale taalloket om deze vaardigheden te verbeteren: Mediatheek Als HU-student kun je op vertoon van je collegekaart gratis gebruikmaken van alle locaties van de HUbibliotheek. Ook kun je gratis lid worden van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Naast boeken en tijdschriften heeft de bibliotheek ook een groot digitaal aanbod. Via de website kun je de bibliotheek digitaal bezoeken. Via deze site heb je toegang tot de catalogus van de HU waarin je kunt zoeken in de hele collectie. En je hebt toegang tot naslagwerken en internetbronnen die relevant zijn voor het onderwijs binnen de HU. Elke faculteit heeft daarnaast een eigen portal waarin de bronnen voor de afzonderlijke vakgebieden bij elkaar staan. De bibliotheek geeft trainingen op het terrein informatievaardigheid zoals een basiscursus voor eerstejaars, RefWorks, uitleg databanken etc. HU-bibliotheek te Utrecht De collectie van de HU-bibliotheek te Utrecht bestaat uit boeken, dvd s, cd s en tijdschriften. Dit alles ter ondersteuning van de opleidingen CMV, IVK, MWD, SPH, SW, HRM, SJD, HBO-Rechten en GDW. De bibliotheek biedt via het HU-netwerk o.a. databanken aan als Kluwer Navigator, Rechtsorde, LexisNexis Newsportal en ArtStor. De uitleentermijn van boeken is vier weken. De uitleentermijn voor dvd s is één dag en voor cd s één week. Tijdschriften zijn niet uitleenbaar. De bibliotheek is gesitueerd op het studieplein waar zowel in groepen als individueel gewerkt kan worden. Op het studieplein staan circa 130 pc s, 6 multimedia pc s voor bewerking van digitale video en audio- en video/dvd-afspeelapparatuur. Van alle verplichte literatuur is, naast uitleenbare exemplaren, altijd één exemplaar ter inzage aanwezig. Dit exemplaar is niet uitleenbaar. Openingstijden HU-bibliotheek Utrecht: maandag t/m donderdag uur, vrijdag uur. Tijdens de vakanties zijn er gewijzigde openingstijden. Zie hiervoor de mediatheeksite Informatievaardighedencursus Voor studenten een complete cursus ontwikkeld om zich informatievaardigheden eigen te maken is. Deze Informatievaardighedencursus is te vinden op de internetsite van de mediatheek en kan zelfstandig en in eigen tempo bestudeerd worden. Binnen de meeste opleidingen valt de cursus onder een methodisch vak, bijv. onderzoeksvaardigheden. Na het doorwerken van de cursus moet de student in staat zijn om: een onderwerp af te bakenen verschillende zoekstrategieën te gebruiken te zoeken op internet, in de HU catalogus en de catalogus van de Universiteitsbibliotheek Utrecht (UBU) de gevonden informatie te beoordelen HU bibliotheek Amersfoort 58/157

59 Het team van de bibliotheek faciliteert alle Amersfoortse opleidingen: Business Management, Facility Management, Management in de Zorg, PABO, Ecologische Pedagogiek, Small Business & Retail Management en Social Work In het Learning Centre op de 1e verdieping bevinden zich: De mediatheek met boeken-, tijdschriften-, spellen en AV- media voor alle Amersfoortse opleidingen Student werkplekken - PC's en wireless-voorzieningen Instructielokalen Eén servicebalie met meerdere loketten voor Uitleen, Informatie, ICT en AV Informatiespecialisten voor ondersteuning bij specifieke zoekvragen.aanvragen vanuit de collecties van de HU bibliotheek in Utrecht (HUB) staan in Amersfoort binnen 4 werkdagen ter beschikking. Ook zijn er speciale collecties met o.a. poppen, spel en leermaterialen, orthotheek (PABO), het archief van het Tijdschrift voor Vaktherapie (CT) Digitale dienstverlening via de website Actuele openingstijden Openingstijden Digitale bronnen - portalen HU Amersfoort Online cursus voor 1 e jaars Informatievaardigheden Trainingen en workshops informatievaardigheden - Catalogus HU : Informatiespecialisten per bereikbaar, voor ondersteuning bij specifieke zoekvragen N.b.: In 2013 wordt de naam mediatheek gewijzigd in bibliotheek. Hierdoor is het mogelijk dat er tijdelijk 2 benamingen worden gehanteerd International Office Studeren of stage lopen in het buitenland is uitstekend voor je persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen kijken organisaties steeds vaker naar relevante buitenlandervaring op een cv, ook in onze multiculturele samenleving kan interculturele ervaring goed van pas komen. In het buitenland maak je kennis met een nieuwe omgeving, een nieuwe cultuur en nieuwe werkwijzen. Kortom: studeren of stage lopen in het buitenland is een waardevolle ervaring. Als student aan de HU heb je de mogelijkheid om voor studie of stage naar het buitenland te gaan. Voor sommige studenten is dit zelfs een verplicht onderdeel van de studie. Alle andere studenten kunnen in overleg met hun opleiding hun profileringsruimte inzetten om naar het buitenland te gaan. Het International Office kan je adviseren en op weg helpen. Op een paar locaties is er een balie waar je terecht kunt met vragen. Ook kun je hier de Study & Internship Abroad guide halen waarin je informatie kunt vinden over studie- en stageperiodes in het buitenland. Meer informatie over de services en openingstijden van het International Office vind je op Wanneer je specifieke vragen hebt kun je mailen naar of een afspraak maken via Of kom naar de Wil Weg Dag (Going Away Fair) om je te laten informeren over studie en stage in het buitenland. Het International Office organiseert dit evenement jaarlijks op de tweede dinsdag van oktober Study abroad De HU heeft ruim 200 partneruniversiteiten over de hele wereld waarmee studentuitwisseling plaatsvindt. Als student aan de HU heb je de mogelijkheid om een (half) studiejaar aan een van deze hogescholen of universiteiten in het buitenland te studeren (Study Abroad). Het International Office onderhoudt de 59/157

60 contacten met partneruniversiteiten, ondersteunt bij je aanmelding, informeert jou tijdens je Study Abroad en verzamelt en verwerkt bij terugkomst evaluaties en cijferlijsten. Wil jij je aanmelden voor een Study Abroad? Kijk voor de mogelijkheden, voorwaarden en aanmeldingsprocedure op onder Study Abroad. Onder Grants & Scholarships kun je informatie vinden over beschikbare beurzen. Voor een Study Abroad binnen Europa kun je bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een Erasmus studiebeurs. LET OP: De deadline om je aan te melden voor een Study Abroad is 1 februari voorafgaand aan het studiejaar waarin je weg wilt gaan. De inschrijving voor een Study Abroad opent en sluit dus veel eerder dan voor een reguliere minor Stage in het buitenland Wil je stage lopen in het buitenland (Internship Abroad)? Schakel dan je stagecoördinator en/of het praktijkbureau van je opleiding in. Zij informeren je over de te volgen procedure en moeten goedkeuring aan je stageplaats verlenen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats maar soms kan je stagecoördinator en/of het praktijkbureau je hierbij helpen. Zorg er in ieder geval voor dat je ruim op tijd begint met zoeken. Vooral wanneer je buiten Europa stage wilt lopen kan het regelen van een visum en andere praktische zaken veel tijd in beslag nemen. Kijk voor meer informatie op onder Internship Abroad. Onder Grants & Scholarships kun je informatie vinden over beschikbare beurzen. Voor een Internship Abroad binnen Europa kun je bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een Erasmus Placement beurs. Zie par voor meer informatie over stagemogelijkheden binnen je opleiding Medezeggenschap Enthousiaste, betrokken en leergierige studenten zijn onmisbaar voor onze hogeschool. Vind jij het belangrijk om het perspectief van de student voor het voetlicht te brengen en zo bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs én wil je graag bestuurlijke ervaring opdoen tijdens je studie? Ben je nieuwsgierig of kritisch en heb je goede ideeën? Word dan actief in een van de commissies of raden waar je invloed kunt uitoefenen op de inhoud van je eigen onderwijs, de gang van zaken op de faculteit of het hogeschoolbrede beleid. Kijk voor meer informatie op of Je kunt ook contact opnemen met de coördinator Bestuurlijke Participatie Studenten (BPS) via De coördinator BPS informeert, ondersteunt en coacht jou als student in de medezeggenschapsraden van de HU en organiseert in het kader hiervan activiteiten voor bestuurlijk actieve studenten, zoals workshops, trainingsdagen en borrels Inspraakorganen Welke onderwerpen spreken jou het meeste aan? De inhoud van je eigen opleiding? De gang van zaken op de faculteit? Of het strategische hogeschoolbrede beleid? Je kunt op deze drie niveaus participeren in de medezeggenschap en bestuurlijke ervaring opdoen, hetgeen je later goed van pas kan komen. Jouw opleiding heeft een opleidingscommissie (OC), hierover kun je meer info vinden in paragraaf De gang van zaken op de faculteit wordt besproken in de Facultaire Medezeggenschapsraad (FMR). Het beleid van de faculteitsdirectie wordt ter instemming aan de raad voorgelegd. Je kunt hierbij denken aan het ICT-beleid, het flexibiliseringsbeleid en de faculteitsbegroting. Ook kan een faculteitsraad zelf onderwerpen agenderen en bespreken met het bestuur. Elke faculteit heeft een eigen raad. De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) is de gesprekspartner van het College van Bestuur. Het HU-brede beleid wordt ter instemming aan de raad voorgelegd. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het strategisch beleid, het Onderwijs- en examenreglement (OER), het huisvestingsbeleid en het kwaliteitsbeleid. De CMR bespreekt daarnaast jaarlijks de gang van zaken met de raad van toezicht. De inspraakorganen hebben tal van mogelijkheden om hun invloed uit te oefenen, met als uiteindelijke doel het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Kijk voor meer informatie over medezeggenschap en de inspraakorganen op 60/157

61 Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten De HU stimuleert jou als student om bestuurlijk actief te zijn, zodat je bestuurlijke en organisatorische vaardigheden in de praktijk kunt opdoen. Daarnaast zien we graag dat enthousiaste, betrokken en leergierige studenten bijdragen aan de beleidsontwikkeling op de HU. Daarom kun je als bestuurlijk actieve student gebruikmaken van onderstaande voorzieningen: - als studentlid van een inspraakorgaan kun je je gratis en onbeperkt laten trainen in bepaalde competenties; - er is een handboek voor studentleden die zitting nemen in de centrale raad, facultaire raad of opleidingscommissie; - via het voor alle bestuurlijk actieve studenten opgezette intranet ( kun je kennis en informatie delen met studentleden uit andere inspraakorganen; - uiteraard doe je het niet voor niets, behalve een flinke hoeveelheid bestuurlijke ervaring ontvang je per vergadering een vergoeding van 40,-. Aan de (totale) financiële compensatie voor bestuursactiviteiten is een maximum verbonden. Zie de desbetreffende regelingen op Wil je graag lid worden van een of meerdere inspraakorga(a)n(en), dan kan dat door je kandidaat te stellen bij de eerstkomende verkiezingen ( kunt je als persoon kandidaat stellen of via de medezeggenschapsvereniging, zie paragraaf Raadpleeg voor vragen over de OC het secretariaat van je opleiding of stuur een naar de coördinator BPS Zie voor meer informatie ook Studium Generale Studium Generale is de plek voor HU-studenten die wat extra uitdaging of verdieping naast hun studie zoeken. Van programma's waar je binnen tien weken actuele wereldkwesties in een historisch, politiek en economisch perspectief leert plaatsen tot debatten over de hogeschool, of over de lokale en landelijke politiek. Van inspirerende sprekers tijdens TEDxUtrecht tot muziek, cultuur en kennis op Festival de Beschaving. En van leren ondernemen, besturen en innoveren door praktijkdeskundigen tot gesprekken tussen docenten, management en studenten Studium Generale is de plek voor iedereen voor wie 'normaal studeren' niet spannend genoeg is. Op vind je altijd het laatste nieuws over het programma en kun je je aanmelden voor de Twitter- en Facebook-accounts van Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Utrecht heeft een bruisend studentenleven. Verenigingen en studentenorganisaties in allerlei soorten en maten dragen daar hun steentje aan bij. Het bekendst zijn de gezelligheidsverenigingen. Er zijn ook verenigingen die een andere inslag hebben zoals de levensbeschouwelijke studentenverenigingen, internationale en interculturele verenigingen. En natuurlijk hebben studenten ook allerlei eigen sportverenigingen en culturele verenigingen. Een overzicht van verenigingen vind je op De HU geeft financiële steun aan studentenverenigingen. De subsidie wordt gegeven voor structurele en incidentele activiteiten. Wil je meer weten over het aanvragen van en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie? Kijk dan op onder Geldzaken. Ter verduidelijking nog even het volgende: naast studentenverenigingen zijn er ook studieverenigingen. Studieverenigingen zijn gekoppeld aan je opleiding. Zie hiervoor par Bestuursbeurs Bestuursbeurs Zit je in het bestuur of in een commissie van een studentenvereniging (Utrechtbreed of hogeschoolbreed), dan kun je in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. Een bestuursbeurs is een toelage die dient als compensatie voor de studievertraging die je door je bestuursactiviteiten oploopt. Je ontvangt deze buiten je prestatiebeurs. 61/157

62 Welke studentenorganisaties en bestuurlijke functies in aanmerking komen voor een bestuursbeurs kun je vinden in de Bijlage bij de Regeling bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties UU/HU. Zie ook hoofdstuk D van het Profileringsfonds HU Kijk voor meer informatie over de procedure of voor het aanvragen van een bestuursbeurs op onder Profileringsfonds Topsport Doe jij aan topsport en wil je daarnaast studeren? De HU biedt een groot aantal faciliteiten aan studenten die hun studie willen combineren met een carrière in de topsport. De HU beoordeelt op basis van jouw individuele omstandigheden en het niveau waarop je de sport beoefent of je gebruik kunt maken van deze voorzieningen. Welke faciliteiten zijn er voor topsporters? Topsporters komen in aanmerking voor de volgende faciliteiten: begeleiding bij het plannen van de studie; in samenspraak met de examencommissie uitstel of verplaatsen van tentamens, indien mogelijk; samenwerking met NOC*NSF, Olympische netwerken, Nationaal Topsport Centrum, Regionale Trainingscentra en topsportbegeleiders; financiële ondersteuning als er studievertraging wordt opgelopen door het sporten op topniveau. Voor meer informatie neem je contact op met de Topsportcoördinator Mieke Wikkerman via het faculteitsdecanaat of kijk op Trajectum Trajectum is het redactioneel onafhankelijke magazine van de HU en verschijnt tien keer per jaar. In Trajectum staan verhalen over studenten, studeren, studentenleven, onderwijs en onderzoek, de stad Utrecht en cultuur. Studenten en docenten schrijven columns of leveren andere bijdragen. Op de site vind je elke dag nieuws, prijsvragen, filmpjes, blogs van studenten en docenten en praktische informatie. Trajectum is ook te volgen via Facebook en Twitter Sport Tegen studentenprijzen kun je sporten bij Olympos, het sportcentrum van de HU en Universiteit Utrecht. Olympos heeft onder meer een ruim aanbod aan conditionele sporten en bal-, dans-, vecht- en racketsporten. Kijk op voor uitgebreide informatie over het aanbod, data en tarieven. Zie ook artikel 42 Studentenstatuut ( Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren De HU hecht groot belang aan een gezonde, veilige en plezierige leer- en werkomgeving, aan zorg voor het milieu en zuinig omgaan met energie. De HU wil je veiligheid en gezondheid waarborgen, door het tot een aanvaardbaar niveau verkleinen van risico s op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarom beschikken alle faculteiten en diensten van de HU over een Arbo- en Milieucommissie (A&M-commissie) die het aanspreekpunt is voor arbo- en milieuzaken en die de uitvoering coördineert van het Arbo- en Milieubeleid binnen de faculteiten. Een deel van de verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid en milieu ligt natuurlijk ook bij jezelf. Hoe kun jij bijdragen aan de veiligheid en gezondheid? We verwachten van je dat je binnen de HU meewerkt aan een veilige, gezonde en milieuvriendelijke studieomgeving. Aandachtspunten zijn: weten wat je moet doen in geval van brand, ongevallen en andere calamiteiten; vrijhouden van vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen; het voorkomen van lichamelijke klachten (CANS/RSI); veilig werken in practicumlokalen; het melden van onveilige situaties; aandacht hebben voor het milieu. 62/157

63 Hieronder vind je over deze punten meer informatie. Wat te doen bij brand, ongeval of calamiteit? Je wordt geacht op de hoogte te zijn van de regeling voor brand, calamiteiten, ongevallenmelding (zie hieronder) en van vluchtroutes en nooduitgangen. Vluchtroutes en nooduitgangen zijn te vinden op de vluchtplattegronden in het gebouw. In alle ruimtes staat vermeld wat je moet doen bij een calamiteit. Bel nooit zelf de brandweer, politie of ambulance. Bel wel onmiddellijk het interne alarmnummer (Utrecht 9911 / Amersfoort 2111); je komt dan in contact met een medewerker(-ster) van de centrale faculteits- of locatiebalie of de receptie. Meld kort en duidelijk: je naam en lokaal of werkplek; je telefoonnummer; de actuele situatie (hoe, wat en waar); of er slachtoffers zijn en hoeveel; waar het is gebeurd. De medewerker(-ster) alarmeert een EHBO er of, bij een grotere calamiteit, het hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV). Blijf altijd kalm, waarschuw iedereen om je heen die in gevaar is en wacht tot hulpverleners ter plaatse zijn. Bedrijfshulpverlening (BHV) & EHBO Iedere locatie beschikt over een bedrijfshulpverleningsorganisatie die bij brand, ongevallen en andere calamiteiten kan worden ingezet. BHV ers zijn tijdens hun inzet herkenbaar aan hun gekleurde hesjes met daarop de tekst BHV er. Volg bij brand, ongevallen of andere calamiteiten altijd strikt hun aanwijzingen op. Maak bij ontruiming van het gebouw geen gebruik van de lift. Blijf buiten op de verzamelplaats die door de BHV er wordt aangewezen en wacht op verdere instructies. Houd altijd de weg vrij voor brandweer en ambulances. Verlaat het gebied niet zonder je af te melden. Dit voorkomt eventuele zoekacties. Vrijhouden van vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen In geval van een calamiteit is het van levensbelang dat vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen goed toegankelijk zijn. Zorg er dus voor dat deze niet worden geblokkeerd door tafels, stoelen of andere obstakels. Studeren en CANS Misschien heb je pijn in je arm, schouder, elleboog of pols. In eerste instantie denk je dat het wel over zal gaan. Maar helaas is dat niet altijd het geval. Deze pijn kan namelijk duiden op CANS (Complaints of Arm, Neck and or Shoulder), vroeger ook wel RSI genoemd. Iedereen kan hiermee te maken krijgen. Als je de eerste signalen niet serieus neemt, kunnen de klachten zich uitbreiden. Oorzaken van CANS kunnen zijn: repeterend werk; een statische werkhouding; weinig afwisseling in houding en beweging; een verkeerde zithouding op je werkplek (informatie over een juiste zithouding staat in de HU-folder Geef CANS geen KANS); stress, vooral in piekperioden (tentamens, scriptie schrijven). Tijdens je studie werk je soms lang achter elkaar in dezelfde houding en/of maak je steeds dezelfde bewegingen. Je werkt bijvoorbeeld regelmatig en langdurig achter een beeldscherm. Niet alleen op school maar ook nog thuis. Vergeet ook niet de uren die je s avonds doorbrengt met spelletjes en internet. Je kunt CANS grotendeels zelf voorkomen. De belangrijkste tips zijn: wissel beeldschermwerk af met lezen, aantekeningen maken etc; werk per dag niet langer dan 5 à 6 uur achter een beeldscherm en niet langer dan 2 uur met een laptop; zorg bij laptopgebruik langer dan 2 uur voor laptopstandaard, losse muis en los toetsenbord; neem bij beeldschermwerk ieder uur een korte pauze; let op een goede zithouding voor het beeldscherm; zorg voor voldoende ontspanning/sport naast je studie; 63/157

64 neem lichamelijke klachten serieus. Beginnende klachten (pijn, tintelingen, stijf gevoel) kunnen snel verergeren. Meer specifieke informatie en een video-instructie over het instellen van beeldschermwerkplekken kun je vinden op Met CANS-klachten kun je terecht bij je leerteamcoach of studentendecaan. Je kunt ook terecht bij het Arbo- & Milieuteam HU (zie: Zijn je klachten al zo ernstig dat er een arts moet worden geraadpleegd, ga dan naar je eigen huisarts. (Zie ook paragraaf 8.8 over studeren met een functiebeperking) Veilig werken in practicumlokalen Als je in practicumlokalen aan het werk gaat met bijvoorbeeld apparaten, machines, gereedschappen of chemische/gevaarlijke stoffen moet je altijd denken aan je eigen veiligheid en die van anderen. Volg daarom altijd de aanwijzingen van de docent op. Houd je aan de voorgeschreven veiligheidsregels en de instructies die zijn opgenomen in de practicumhandboeken. Belangrijk is dat je altijd de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen draagt zoals een veiligheidsbril of beschermende kleding. Zorg dat je altijd de op machines aanwezige afschermings- en veiligheidsvoorzieningen gebruikt. Melden van onveilige situaties De HU doet er alles aan om te zorgen voor een veilige, gezonde en milieuvriendelijke leer- en werkomgeving. Mocht je desondanks situaties signaleren die onveilig zijn of verbeterd moeten worden dan deze graag melden bij je docent, receptie of de Arbo- en Milieucommissie van je faculteit. Milieu De faculteit heeft aandacht voor het milieu. Dit betekent zuinig omgaan met water en energie, minder afval en een goede afvalscheiding. Je kunt hier zelf een bijdrage aanleveren door: het licht niet aan te doen wanneer er voldoende licht is; het licht uit te doen als je een lokaal leeg achterlaat; geen water te verspillen en de spaarknop van de spoelbak (als die er is) te gebruiken; bij warmte het raam niet open te zetten maar de verwarming lager zetten; je computer en het beeldscherm uit te zetten als je klaar bent met je werk; spaarzaam documenten af te drukken; koffiebekertjes meermaals te gebruiken; (chemisch) afval (batterijen, papier, restanten van consumpties) in de daarvoor bestemde afvalbakken te doen, ook in de kantine; het gebouw schoon te houden en zwerfafval te voorkomen; je te houden aan het rookverbod binnen de gebouwen, roken doe je buiten op de aangeven plekken. Voor vragen, opmerkingen of ideeën over arbo- en milieuzaken kun je terecht bij de Arbo- en Milieucommissie van je faculteit of bij het Arbo- & Milieuteam HU. Kijk voor meer informatie op Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Je bent zelf aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen van ongevallen en schade die jij veroorzaakt aan derden. Je kunt je hiervoor verzekeren door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Voor ongevallen/overlijden en voor wettelijke aansprakelijkheid tijdens het verblijf in of op weg naar gebouwen van de faculteit heeft de HU een beperkte verzekering. Activiteiten in het kader van de studie buiten de HU-locaties (in Nederland) vallen hier ook onder, evenals activiteiten in het kader van het HUonderwijs in het buitenland. Veroorzaak je schade tijdens je stage, dan wordt eerst de aansprakelijkheidsverzekering van de stagebiedende instelling aangesproken. Biedt deze geen dekking dan wordt vervolgens jouw aansprakelijkheidsverzekering aangesproken. Bieden beide verzekeringen geen dekking, dan kan de verzekering van de HU worden aangesproken. Ga jij in het kader van HU-onderwijs naar het buitenland, sluit dan een aanvullende verzekering af. Wanneer je in het kader van HU-onderwijs naar het buitenland gaat, ben je verplicht je buitenlandverblijf voor vertrek te registreren. Daarnaast is het mooi meegenomen dat je door je registratie direct aangemeld bent voor de gratis reisverzekering van de HU. Voor meer informatie over registratie en de gratis reisverzekering kun je kijken op: 64/157

65 8.20 Werken naast je studie Wil je een leuke (bij)baan die goed aansluit op je studie? Campus Recruitment is dé plek voor persoonlijk loopbaanadvies, een cv-boost, maar vooral voor een leuke bijbaan of startersfunctie waar je niet wordt afgerekend op te weinig ervaring. Kijk op Je kunt ook in contact komen met kenniscentra waar studenten gezamenlijk onder leiding van een lector toepassingsgericht onderzoek doen, of werken aan productinnovaties. In 2013 starten Studentzaken en Campus Recruitment een studentenpool waar verschillende losse klussen (flyeren voor een evenement, helpen op open dagen, deelnemen aan een commissie, advies geven voor een beleidsplan e.d.) binnen de HU aangeboden worden. Je mag naast je studiefinanciering beperkt bijverdienen per kalenderjaar, zonder dat dit gevolgen heeft voor je studiefinanciering. Deze bijverdiengrens kun je terugvinden op de site van DUO (Dienst Uitvoering op Onderwijs, en geldt voor iedereen die recht heeft op studiefinanciering. Werk je zoveel dat je er studievertraging door oploopt, dan is het vaak verstandiger om extra geld te lenen bij DUO. Je studentendecaan kan je hierbij adviseren. (zie par. 8.2) 8.21 Huisvesting Studeer je in Amersfoort, dan kun je terecht bij de servicebalie van de SSH in het gebouw van de HU Amersfoort op dinsdag en donderdag tussen 13:30 en 16:30 uur. (De Nieuwe Poort 21, 3812 PA Amersfoort) Heb je woonruimte gevonden en ben je verhuisd, schrijf je dan in in het bevolkingsregister van de gemeente. Dit is onder meer nodig om bij DUO aan te tonen dat je uitwonend bent. Inschrijven kan (binnen vijf dagen na je verhuizing) bij de Dienst Burgerzaken. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Geef je nieuwe adres ook door aan de HU. Dit doe je via OSIRIS. Zie ook paragraaf van deze studiegids. Of geef je adreswijziging door via Studielink. 65/157

66 9 Over de HU In dit hoofdstuk vind je meer informatie over Hogeschool Utrecht Algemene informatie Je studeert aan Hogeschool Utrecht. De HU is met ruim studenten en ruim 3400 medewerkers een van de grotere hbo-instellingen in Nederland met een breed palet aan opleidingen die verdeeld zijn over zes faculteiten. De meer dan 80 bacheloropleidingen verzorgen onderwijs op het gebied van communicatie en journalistiek, economie en management, natuur en techniek, gezondheidszorg, onderwijs, en maatschappij en recht in zowel Utrecht als Amersfoort. Naast bacheloropleidingen heeft de HU ook masteropleidingen, waar je in diverse richtingen een mastergraad kunt behalen. Door de schaal van de HU zijn we zowel klein als groot: we organiseren het onderwijs per opleiding, daardoor is het voor jou als student overzichtelijk en persoonlijk. Tegelijkertijd maakt onze schaalgrootte dat we je meer kunnen bieden dan alleen je eigen opleiding. Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan onderwijsactiviteiten van andere HU-opleidingen. Dat kan ook bij andere onderwijsinstellingen in Nederland of in het buitenland. Denk aan het volgen van een minor of stage lopen Onderwijsprofiel HU Hoger beroepsonderwijs in de (kennis)samenleving De ene hogeschool is de andere niet. De HU maakt net als andere instellingen gerichte keuzes ten aanzien van haar onderwijsprofiel. Met ons onderwijs willen we bijdragen aan een duurzame kennissamenleving. We organiseren ons onderwijs zodanig, dat jij je als student maximaal kunt ontplooien. We vinden het daarom erg belangrijk dat je je thuis voelt bij ons en investeren daar gericht in. Naast onderwijs verzorgen heeft de HU nog meer taken. Zo investeren we in onderzoek dat ingebed is in kenniscentra. Daarmee leiden we dus niet alleen professionals op, maar dragen we ook bij aan de innovatie van de beroepspraktijk waarin professionals werkzaam zijn. Daarom kent de HU een sterke externe oriëntatie op sociale, economische en maatschappelijke vraagstukken. In het onderwijs dat we verzorgen krijg je daarmee te maken. Het voorgaande heeft ertoe geleid dat we voor ons onderwijsprofiel expliciet kiezen voor competentie- en vraaggestuurdheid van ons onderwijs, waarbij we zorgen dat studenten in sterke leeromgevingen kunnen studeren. Wat dat precies betekent, lees je hieronder. Competentiegericht onderwijs Onderwijs is competentiegericht als jij je als student de kennis, vaardigheden en houding aanleert waarmee je een bepaald beroep kunt uitoefenen. De opleidingen formuleren, onderschrijven en actualiseren de competenties in nauw overleg met het werkveld. Competentiegericht opleiden betekent ook dat we je maatwerk leveren. We sluiten aan op eerder verworven competenties, we stimuleren je om in toenemende mate regisseur te zijn van je eigen leerproces, keuzes te maken en deze te verantwoorden. Je moet in staat zijn professioneel te handelen in kenmerkende beroepssituaties van toenemende complexiteit. Tevens dagen we je uit te werken aan je onderzoeksvaardigheden en je competenties te ontwikkelen in een internationale/multiculturele omgeving. Vraaggestuurd onderwijs Ons onderwijs richt zich zowel op de vraag van de beroepspraktijk als op de vraag van de studenten. Wij matchen jouw kennis en leervragen met die van de beroepspraktijk op een manier die past binnen de kwaliteitseisen van de opleiding. We vinden dat je zelf verantwoordelijk bent voor je studieloopbaan en dat de HU je daarbij moet ondersteunen. Je hebt mogelijkheden je studie mede naar eigen inzicht in te richten. Een sterke leeromgeving Een competentiegerichte en vraaggestuurde opleiding veronderstelt een sterke leeromgeving. Een leeromgeving die jou inspireert, uitdaagt en waarin je je steeds op de grens van je kunnen begeeft. Een leeromgeving die het leren vanuit het werken in de praktijk vormgeeft: leren is werken en werken is leren. Een leeromgeving die, indien van toepassing, internationaal is georiënteerd. 66/157

67 Iedere opleiding kent een, samen met het beroepenveld vastgestelde, kennisbasis. Vanaf het eerste jaar staat het verwerven van kennis en vaardigheden vanuit realistische beroepstaken centraal. Het onderwijs bestaat uit een mix van werkvormen, zowel individueel als in samenwerking met je medestudenten, waarbij in toenemende mate wordt gewerkt in authentieke beroepssituaties Bachelor- en masterstelsel Hogeschool Utrecht voert haar taken uit binnen het Nederlandse onderwijsbestel. Dat betekent dat een reeks van structuureigenschappen, bijvoorbeeld de lengte van opleidingen, wettelijk bepaald is. Omdat er in het hoger onderwijs (hbo en wo) twee typen opleidingen zijn, te weten bachelors en masters, wordt ook wel van het bachelor- en masterstelsel gesproken. Bachelor- en masterstelsel Het onderwijs aan universiteiten en hogescholen is opgedeeld in twee fasen: de bachelorfase en de masterfase. Een vierjarige hbo-opleiding noem je een bacheloropleiding 5. Na afronding van de opleiding krijg je een bachelorgraad. Op de universiteit kun je in drie jaar een bachelordiploma behalen. Hierna kun je doorstuderen voor een masterdiploma. Zowel hogescholen als universiteiten bieden masteropleidingen aan. Studeer je aan een hogeschool, dan kun je recht hebben op studiefinanciering. Bij de deeltijdvariant bestaat er geen recht op studiefinanciering. Zie voor meer informatie over studiefinanciering de website van DUO ( Bacheloropleidingen Je bachelordiploma is een internationaal (h)erkenbaar diploma. Dit is handig als je in het buitenland aan de slag wilt. Ook kun je in de meeste gevallen gedurende je opleiding tijdelijk in het buitenland studeren. De bacheloropleidingen aan de HU bieden tevens veel vrije keuzeruimte, de zogenaamde profileringsruimte. Je kunt deze profileringsruimte vullen met een minor (= een samenhangend pakket van keuzecursussen) óf met een pakket van keuzecursussen dat je zelf samenstelt. Zie verder par (profileringsruimte). De profileringsruimte maakt het ook mogelijk om studieonderdelen te volgen aan andere hogescholen of universiteiten, in binnen- en buitenland. Masteropleidingen Na afronding van je bacheloropleiding kun je nog een masteropleiding volgen aan een hogeschool of universiteit. De HU heeft een groeiend aantal masteropleidingen, ook voor mensen die al een aantal jaren werkervaring hebben. Kijk voor meer informatie op Wil je een master volgen aan een universiteit, dan kan dat ook. Een hbo-opleiding sluit echter niet altijd naadloos aan op een universitaire master. Om jouw kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen, zijn voor een aantal masters speciale trajecten ontwikkeld. Deze zogenaamde premasters volg je voorafgaand aan de master en geven je direct toegang. Kijk voor meer informatie op of haal de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU Hogeschool- en faculteitsregelingen Hogeschool- en faculteitsregelingen De Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW) legt de HU als instelling voor Hoger Beroepsonderwijs een aantal verplichtingen op. De HU heeft deze in diverse regelingen verwerkt en nader uitgewerkt. Er zijn regelingen die voor alle studenten binnen de HU gelden. Deze HU-brede regelingen kun je terugvinden op de site Daarnaast zijn er ook regelingen die alleen gelden voor studenten aan een bepaalde faculteit of een specifieke opleiding. Deze regelingen vind je terug op de SharePoint-site van jouw faculteit en/of opleiding. HU-brede regelingen 5 De duur van vier jaar geldt voor de voltijdvariant. Bij deeltijd en duaal kan er sprake zijn van een afwijkende duur. 67/157

68 De HU-brede regelingen uit de categorieën Student en onderwijs en Medezeggenschap zijn voor jou het meest van belang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: het Studentenstatuut HU: hierin zijn je rechten en plichten als student in algemene zin vastgelegd; het Onderwijs- en examenreglement HU: hierin zijn je rechten en plichten als student ten aanzien van het onderwijs, tentamens, examens en verwante zaken vastgelegd; de Inschrijvingsregeling: hierin worden de procedurele aspecten rond inschrijving, collegegeld en uitschrijving beschreven. Zie ook par ; het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU: hierin wordt beschreven wat je kunt ondernemen als je het ergens niet mee eens bent. Zie ook hoofdstuk 7 en het Profileringsfonds: de verschillende vormen van financiële ondersteuning die de HU jou kan bieden zijn hierin samengevoegd. Zie ook par. 8.2; het Reglement voor de opleidingscommissies: hierin wordt alles omtrent de opleidingscommissie (adviesorganen op afdelingsniveau) geregeld. Zie ook par. 4.4; de Regeling Ongewenst gedrag: hierin worden de gedragsregels binnen de HU beschreven; de ICT-Gedragsregels: hierin worden de gedragsregels met betrekking tot het gebruik van de computers en het netwerk op de HU beschreven. Zie voor de meest recente versies van de reglementen: De belangrijkste studentenregelingen, waaronder het Onderwijs- en examenreglement en ook deze studiegids, worden jaarlijks herzien en opnieuw vastgesteld. De nieuwe versies vervangen de vorige versies die dan niet meer gelden. Als het nodig is om oude regels te handhaven, wordt een overgangsregeling opgenomen, waarin vermeld is voor wie en tot welke datum bepaalde oude regels nog gelden. De OER-HU bacheloropleidingen en de studiegids van een bepaald studiejaar gelden voor alle studenten die in dat studiejaar zijn ingeschreven. Facultaire en opleidingsregelingen De facultaire regelingen kun je vinden via de SharePoint-site van de opleiding: Denk hierbij aan huisregels, tentamenprotocollen en dergelijke die enkel voor de studenten van de betreffende faculteit gelden. Ook in hoofdstuk 10 van de OER-HU bacheloropleidingen zijn regels opgenomen die gelden voor alle studenten van de betreffende faculteit. Hoofdstuk 10 OER HU van jouw faculteit vind je terug op In de studiegids zijn vervolgens als nadere uitwerking van de OER HU weer opleidingsregels opgenomen die gelden voor alle studenten aan de betreffende opleiding. Alle studiegidsen van de HU zijn terug te vinden op Orderegels Artikel 50 van het Studentenstatuut (zie regelt de ordehandhaving binnen de HU. Deze regeling houdt (kort samengevat) het volgende in: Voorschriften en aanwijzingen Om de goede gang van zaken te handhaven, gelden naast de wet binnen de HU nadere voorschriften en aanwijzingen, vastgesteld door of namens het College van Bestuur of de faculteitsdirectie. Deze kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, de volgende onderwerpen: ongewenst gedrag; fraude en/of onregelmatigheden bij tentamens (zie par ); het gebruik van de gebouwen en terreinen met de daarin of daarop aanwezige voorzieningen; afmelding van de student bij ziekte of verhindering anderszins; bijzondere omstandigheden. 68/157

69 Binnen de HU geldt verder een algemeen verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De opleiding kan aanvullende kledingvoorschriften stellen, als dit vanuit de praktische uitvoering van het onderwijs noodzakelijk is. Plichten student Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet gelden voor jou als student in ieder geval de volgende plichten: de plicht om in werk en studie zorgvuldig en voorzichtig te handelen; de plicht om je op de hoogte te stellen van (veiligheids)voorschriften die betrekking hebben op het werk en je studie; de plicht om aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken en de verplichte beschermingsmiddelen te dragen of toe te passen; de plicht om onveilige en/of ongezonde werksituaties te melden aan de desbetreffende faculteitsdirectie. Maatregelen Bij overtreding door jou van de voorschriften/aanwijzingen of bij het niet nakomen van de plichten kan de faculteitsdirectie de volgende maatregelen treffen: het geven van een waarschuwing of berisping; het ontzeggen van de toegang tot gebouwen en terreinen van de HU voor de tijd van ten hoogste een jaar; het beëindigen van de inschrijving. Ook is het mogelijk om jouw inschrijving als student bij de HU te weigeren of te beëindigen. Je inschrijving wordt geweigerd of beëindigd als je door je gedrag of uitlatingen hebt laten zien dat je ongeschikt bent voor het beroep waarvoor de opleiding je opleidt of voor de praktische voorbereiding daarop. Als jij je als student schuldig hebt gemaakt aan onregelmatigheden kan ook de examencommissie bepaalde maatregelen treffen. Zo kan de examencommissie besluiten dat je gedurende een bepaalde periode een of meer tentamens niet mag af leggen. De examencommissie kan jou het diploma onthouden. De examencommissie kan ook de faculteitsdirecteur adviseren om je inschrijving definitief te beëindigen. Deze sanctiemogelijkheden van de examencommissie zijn nader uitgewerkt in paragraaf van deze studiegids en artikel 38 OER-HU bacheloropleidingen Kwaliteitszorg De HU besteedt veel zorg en aandacht aan kwaliteit. Kwaliteitszorg heeft onder meer betrekking op alle onderdelen van het onderwijs, het curriculum, de studievoortgang, de begeleiding, de onderwijsorganisatie en de relatie opleiding-arbeidsmarkt. Een precieze uitwerking van het systeem van kwaliteitszorg dat de opleiding hanteert, vindt plaats in het kwaliteitsplan. Hierin staat beschreven op welke wijze en met welke middelen inzicht wordt verkregen in de kwaliteit van de opleiding, hoe kan worden gewerkt aan eventuele verbetering, hoe je betrokken bent bij de evaluatie en op welke wijze verslag wordt gedaan van de resultaten van deze evaluaties. Opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in het systeem voor kwaliteitszorg en zetten belangrijke verbeteringen in gang. De kwaliteit van het onderwijs kan natuurlijk het beste worden beoordeeld door jou en je medestudenten. Regelmatig word je daarom benaderd om mee te werken aan een (anonieme) enquête om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. Naast de jaarlijkse NSE (Nationale Studenten Enquete) verzamelt de commissie kwaliteitszorg van de opleiding via responsieve evaluatie verhalen over de dagelijkse kwaliteit van de opleiding, die worden omgezet in claims, concerns en issues. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied zijn: 1. Het betrekken van dtudenten bij de commissie kwaliteitszorg. 2. Het opzetten van een kalender jaarlijkse plannings- en controlcyclus om de kwaliteit nog systematischer te kunnen monitoren. 69/157

70 9.1.6 Organogram HU Een organogram van de HU is te vinden op Klik op In het kort en daarna op Organogram'. Bij de HU is het onderwijsaanbod georganiseerd in instituten, academies en centra. De bacheloropleidingen worden aangeboden door de instituten. Instituten zijn groepen docenten die ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor een of meer opleidingen. Kenniscentra zijn groepen lectoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van onderzoeksprogramma s. Organisatorisch is de HU ingedeeld in faculteiten. Zie ook par Locaties HU Locaties HU in Utrecht en Amersfoort Adresgegevens en routebeschrijvingen naar alle locaties in Utrecht en Amersfoort vind je op Kijk voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer op Algemene informatie faculteit Maatschappij & Recht Algemeen De Faculteit Maatschappij & Recht (FMR) maakt deel uit van Hogeschool Utrecht en is een grote, moderne onderwijsinstelling waar het prettig studeren en werken is. De FMR heeft haar hoofdvestiging in Utrecht (De Uithof) en heeft een nevenvestiging in Amersfoort (De Nieuwe Poort 21). De FMR biedt een scala aan opleidingen op het gebied van Recht, Social Work, Pedagogiek, Arbeid & Organisatie en Integrale Veiligheidskunde. Er volgen ongeveer 8400 studenten een studie binnen de FMR en er zijn ongeveer 450 personeelsleden werkzaam. De Faculteit Maatschappij & Recht verzorgt de volgende bacheloropleidingen in voltijd en deeltijd en de opleiding CMV, MWD en SPH ook duaal. Creatieve Therapie (CT) Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) waaronder de afstudeerrichting Social Management (SoM) HBO-Rechten (HBR) waaronder de afstudeerrichting Kandidaat Gerechtsdeurwaarder (GDW) Human Resource Management (HRM) Integrale Veiligheidskunde (IVK) Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) Pedagogiek (PED) Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) Kenniscentrum Sociale Innovatie Het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) is onderdeel van de Faculteit Maatschappij & Recht van Hogeschool Utrecht. De missie van het kenniscentrum is om een bijdrage te leveren aan de sociale kwaliteit van de samenleving, o.a. door kennis te verzamelen en door te geven aan zowel het onderwijs als de beroepspraktijk. Er vindt onderzoek plaats naar actuele maatschappelijke vraagstukken op het gebied van hulp- en dienstverlening, sociaal beleid, maatschappelijke ondersteuning, pedagogiek, personeel en arbeid, recht, justitie en veiligheid. Daarnaast worden nieuwe werkwijzen en methodieken ontwikkeld. Het KSI omvat zeven lectoraten. Een lectoraat is een onderzoeksgroep met aan het hoofd één of meerdere lectoren. Een lector is te vergelijken met een hoogleraar bij de universiteit. Bij dit kenniscentrum 70/157

71 werken meer dan 10 lectoren, allemaal mensen die gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebied. Zij geven ook colleges in de opleidingen. Er zijn meer dan honderd docent-onderzoekers actief. Jaarlijks nemen enkele honderden studenten deel aan onderzoeks- en ontwikkelprojecten. Voor het grootste deel zijn dit 4 de jaars studenten, die bij het kenniscentrum hun afstudeeronderzoek doen. Er zijn echter ook projecten waar studenten uit andere jaren aan kunnen deelnemen. Deelname is bijzonder leerzaam. Vaak werk je interdisciplinair samen met studenten uit andere opleidingen. Bovendien kun je op deze wijze een bijdrage leveren aan belangrijke vernieuwingen voor de beroepspraktijk. Meer informatie over het kenniscentrum is te vinden op de website: Organogram faculteit Contactgegevens Faculteit Maatschappij & Recht (locatie Utrecht) Heidelberglaan CS Utrecht 71/157

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Pedagogiek 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek deeltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree Kinderopvang Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016 1/114 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inrichting van de opleiding 9 2.1 Beroepsprofiel... 9 2.1.1 Beroep... 9 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 9

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Studiegids Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids AD Eventmanager 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding AD Eventmanager 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 2/132 Studiegids Associate degree Eventmanager

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Vanuit ecologisch perspectief. In voltijd

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Vanuit ecologisch perspectief. In voltijd Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek Vanuit ecologisch perspectief In voltijd 2016-2017 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 5

Nadere informatie

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Verkorte studiegids Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inrichting van

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Algemene informatie

Algemene informatie Algemene informatie 2016-2017 BSA-regeling UITVOERINGSREGELING STUDIEADVIES BSA - TUA juni 2016 Aan de TUA geldt een bindend studieadvies. De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 4 Opleidingsdeel hbo-pedagogiek

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 4 Opleidingsdeel hbo-pedagogiek Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 4 Opleidingsdeel hbo-pedagogiek 2018-2019 Opleidingsdeel voor de bachelor pedagogiek van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief) Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2012-2013 Versie 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work 2013-2014 1/137 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Amersfoort

Associate Degree Business Management Amersfoort Studiegids Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Associate Degree Business Management Amersfoort 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Amersfoort 2013-2014

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming 2013-2014 1/117 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2018-2019 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Creatieve Therapie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE Studiegids Bacheloropleiding COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130 Studiegids Bacheloropleiding Deeltijd 2012-2013 1/130 2/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3 Competenties

Nadere informatie

Propedeutische Fase Social Work Deeltijd

Propedeutische Fase Social Work Deeltijd Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work Deeltijd 2013-2014 1/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Bedrijfskunde (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD)

Bedrijfskunde (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde (AVD) 80074 Bedrijfskunde MER (AVD) 34139 Financiële Dienstverlening (AVD) 80038 Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 1/120 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek vanuit ecologisch perspectief in deeltijd

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek vanuit ecologisch perspectief in deeltijd Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek vanuit ecologisch perspectief in deeltijd 2016-2017 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012.

vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012. III FACULTEIT Maatschappij en Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012. A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree opleiding Intercedent 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids associate degree opleiding Intercedent 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Bindend Studieadvies. student. uva.nl/ rechten

Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Bindend Studieadvies. student. uva.nl/ rechten m UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bindend Studieadvies (BSA) 2018-2019 student. uva.nl/ rechten Het (negatief bindend) studieadvies Als je als voltijd bachelorstudent staat ingeschreven

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree Assistent Marketeer Deeltijd 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Financial Services Management 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Mediatechnologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Utrecht

Associate Degree Business Management Utrecht Studiegids Bacheloropleiding Business Management Utrecht Associate Degree Business Management Utrecht 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Industriële Automatisering Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5.

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5. Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013 Datum juli 2012 Versie 5.0 1/292 Documentbeheer Titel versie datum Status Studiegids Journalistiek 1.0 25 mei 2012 Concept Malika Studiegids Journalistiek

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 1 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Creatieve Therapie 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie