Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015"

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde

2 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excelleren Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen SharePoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Onderwijsbalie Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen Cursusdeelname Inschrijving voor cursussen /263

3 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde Aanwezigheidsplicht Ingangseisen Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster en Toetsplan Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte getuigschrift Aantekening cum laude of met genoegen Roosters HU-onderwijsjaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en -tijden Openingstijden gebouwen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Centrum Studiekeuze Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taalvaardigheden Bibliotheek Internationalisering Study abroad Stage in het buitenland Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging Algemeen /263

4 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Werken naast je studie Huisvesting Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Gezondheidzorg Algemeen Organogram Faculteit Gezondheidszorg Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Bijlagen Onderwijs- en examenregeling Cursusbeschrijvingen Overige regelingen Boekenlijst Farmakunde Deze studiegids is op 7 juni 2014 vastgesteld door Hans Merkx: Instituutsdirecteur / afdelingsdirectie gevolgd door een positief advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur Harm Drost op 23 juni /263

5 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde Voorwoord Beste student, Voor je ligt de studiegids van de opleiding Farmakunde. We hopen dat je bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd hebt. In deze studiegids vind je belangrijke spelregels en informatie die je daarbij kunnen helpen. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs aan. Competentiegericht: dat wil zeggen dat jij goed voorbereid bent als je het beroepsleven begint ( 2.1). Vraaggestuurd: we streven ernaar het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten dat jij je in en tijdens je studie kunt ontwikkelen op een manier die jij belangrijk vindt en die bij je past. Hieronder vind je informatie over de belangrijkste aspecten van je studie en de keuzes die jij kunt maken. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van je medestudenten. De hogeschool beschouwt je als partner, je maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht daarom veel waarde aan jouw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar je als student je oordeel en verbetertips kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen of faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over je opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (8.13). We vragen je elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En ben je bijzonder tevreden over het onderwijs van die ene docent(e), nomineer hem/haar dan als docent(e) van het jaar! Excelleren De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als je uitstekende resultaten in je studie behaalt, kun je bij je diploma de aantekening cum laude of met genoegen ontvangen (5.2). Maar je kunt ook uitblinken in andere aspecten, zoals innovatie en leiderschap. Ook dat wil de HU graag onderstrepen, hiervoor zijn honourstrajecten ontwikkeld. Je kunt met het volgen van deze trajecten Ster Verklaringen behalen. Als je vijf verschillende Ster Verklaringen behaalt, kun je het Honours Certificaat verkrijgen. Dit is een officieel HU-waardepapier dat je bij je afstuderen naast je diploma ontvangt (2.5.5). Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen, waarin je je kunt specialiseren op een onderdeel van je vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC, een halfjaar), die je kunt gebruiken om je te verdiepen binnen je eigen vakgebied, of om kennis te maken met een geheel ander vakgebied. Dit kan binnen jouw faculteit, of bij een opleiding van een andere faculteit maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk (2.5.4). Ook kun je een eigen examenprogramma ontwikkelen; je studieloopbaanbegeleider (slb er, 2.8.1) kan je hierover adviseren. De examencommissie van je opleiding (2.6) moet daar toestemming voor geven. Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. Wat anders? Je kunt je studietijd natuurlijk ook willen benutten om je zo breed mogelijk te ontwikkelen, en juist ervaring buiten je reguliere studie op te doen. Wil je een tijdje studeren in het buitenland (8.11)? Of denk je erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld je studievereniging, je gezelligheidsvereniging of je studentensportclub? (8.15, 8.18). Hiervoor noemden we al medezeggenschap en opleidingscommissies. Of combineer je topsport met een studie (8.16)? Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. Studievertraging Door allerlei oorzaken kan je studie niet verlopen zoals je dat graag zou willen. Als dat komt door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld door ziekte of familieomstandigheden, dan zijn er verschillende regelingen waarop je een beroep kunt doen. Als je door jouw persoonlijke situatie tentamens mist, kun je om een extra herkansing vragen (4.3.3). Haal je te weinig studiepunten en dreig je een negatief studieadvies te krijgen dan kun je hulp krijgen bij het maken van een studieplanning (2.4.2). En had je een studiebeurs, maar studeer je door deze omstandigheden zo lang dat je er geen recht meer op hebt? Dan is 5/263

6 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde er wellicht een mogelijkheid tot financiële ondersteuning (8). In al deze gevallen geldt: meld het zo spoedig mogelijk aan je studieloopbaanbegeleider (2.8.1) of je studentendecaan (8.3)! Het is natuurlijk niet wenselijk dat je (veel) te lang over je studie doet. Om dat te voorkomen bieden opleidingen soms extra inhaaltrajecten aan. Die worden via intranet bekendgemaakt. En heb je een functiebeperking? Dan kun je mogelijk langer over je studie doen, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die je in je studie kunnen ondersteunen (8.9). Problemen en klachten Heb je problemen die je studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat je niet precies weet waar je terecht kunt? Bij je slb er (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) ben je aan het juiste adres; zij kunnen je adviseren of doorverwijzen. Als je klachten hebt over de bejegening door studenten of medewerkers, kun je ook een vertrouwenspersoon (8.5) inschakelen. Als er sprake is van een escalerende situatie kunnen onze studentmediators vaak helpen om verdere escalatie te voorkomen en de samenwerking weer te herstellen (8.8). En gaat er binnen de HU iets fout of ben je het niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar je terecht kunt met bezwaren en klachten (7.1). Ook hiervoor kun je bij de studentendecaan terecht. Wat verwacht de HU van jou? Wij streven ernaar je een opleiding en studieklimaat te bieden waarin je je optimaal kunt ontplooien. De HU verwacht van elke student dat hij/zij zich aan de interne regels houdt (9.1.4). Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld) wordt niet getolereerd. Als je een diploma haalt, moet je dat ook verdiend hebben. Fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als dit gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten, doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de opleiding. Je ziet, er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. Je vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door, voordat je aan je studie begint. Via de inhoudsopgave kun je altijd achterhalen waar je iets kunt vinden. Maar is het niet duidelijk of kun je het niet vinden: kijk op intranet, of vraag het je slb er of de onderwijsbalie (2.8.3). We wensen je een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar. Mede namens alle collega s van de opleiding Farmakunde, Drs. Diana Boekman, Opleidingsmanager a.i. Farmakunde Drs. Hans Merkx, Directeur Instituut Paramedische Studies 6/263

7 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep Overleg met het beroepenveld Bij een competentiegericht onderwijssysteem is overleg met het werkveld een vereiste. Het werkveld is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen van de opleiding Farmakunde. In 2004 is er een beroepenveldcommissie geïnstalleerd, het managementteam van Farmakunde overlegt regelmatig met deze commissie. Ook zijn er bestaande contacten met mensen en organisaties uit de beroepspraktijk. Ook de stagecoördinator en stagedocenten onderhouden contacten met de beroepspraktijk. Loopbaanperspectief Sinds de start van de opleiding zijn er ruim 400 afgestudeerde farmakundigen. Zij vinden een baan in de farmaceutische kolom of studeren verder. Het werkterrein van de farmakundige betreft organisaties waar geneesmiddelen, ziekte en/of gezondheid centraal staan zoals een ziekenhuisapotheek, apotheekketens, farmaceutische industrie, groothandel, zorgverzekeraar, patiëntenorganisatie, onderzoeksinstelling en overheid. Zie art. 15 OER-HU Uitwerking van beroepsprofiel De opleiding Farmakunde is een hbo-opleiding. Een hbo-opleiding onderscheidt zich in de inhoudelijke opleidingsresultaten van andere onderwijsvormen door een aantal kernbegrippen. Dit zijn: brede professionalisering (multidisciplinaire) integratie (wetenschappelijke) toepassing transfer en brede inzetbaarheid creativiteit en complexiteit in handelen probleemgericht werken methodisch en reflectief denken en handelen sociaal-communicatieve bekwaamheid basiskwalificering voor managementfuncties besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid Bovenstaande kwalificaties of competenties zijn beroepsonafhankelijk en kunnen gezien worden als geldend voor elke hbo-opleiding. Voor de invulling en aansluiting met het beroep van Farmakunde zijn deze beroepsonafhankelijke competenties opgenomen en aangevuld met de beroepsafhankelijke competenties. Met andere woorden, de beroepsonafhankelijke competenties geven de kaders die vervolgens ingevuld worden met de beroepsafhankelijke competenties, namelijk de inhoud van de farmaceutische zorg- en dienstverlening. De competenties van de opleiding Farmakunde vormen het raamwerk voor de inhoud van het curriculum. De onderwijsactiviteiten begeleiden de student in het zich eigen maken van één of meerdere competenties. Zie art. 15 OER-HU 7/263

8 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde Competenties beginnende beroepsbeoefenaar De eindtermen van de opleiding worden weergegeven in competenties die de beginnende beroepsbeoefenaar dient te bezitten. Beroepscompetenties farmakundige: 1. Farmacologie In het farmaceutische werkveld als gesprekspartner van professionals en cliënten functioneren op basis van een brede kennis van geneesmiddelengroepen. 2. Gezondheidsvoorlichting Gezondheidsvoorlichting analyseren, ontwikkelen, implementeren en evalueren, voor verschillende doelgroepen. 3. Kwaliteitsmanagement Kwaliteit in het Farmaceutisch werkveld analyseren, ontwikkelen, implementeren, evalueren en verbeteren. 4. Bedrijfsvoering Bedrijfsprocessen en onderdelen van bedrijfsprocessen in een organisatie in het farmaceutisch werkveld analyseren, ontwikkelen, implementeren, evalueren, verbeteren. 5. Praktijkgericht onderzoek Een bijdrage leveren aan praktijkgericht onderzoek in het farmaceutische werkveld. 6. Projectmanagement Effectief projectmatig werken. 7. Communiceren Effectief mondeling en schriftelijk communiceren. 8. Professioneel handelen en samenwerken Reflecteren op het beroepsmatig handelen en professioneel samenwerken. Zie art. 15 OER-HU Vaardigheden afgestudeerde Om in het onderwijs te kunnen werken met competenties heeft de opleiding er voor gekozen om indicatoren bij de competenties te formuleren. Indicatoren zijn exemplarische voorbeelden van wat onder de betreffende competentie wordt verstaan 1. Farmacologie In het farmaceutische werkveld als gesprekspartner van professionals en cliënten functioneren op basis van een brede kennis van geneesmiddelengroepen. Indicatoren: 1.1 De beginnend farmakundige past relevante actuele farmaceutische en/of medische vakliteratuur en naslagwerken toe bij het maken van een beroepsproduct of dienst. 1.2 De beginnend farmakundige past de farmacokinetische en farmacodynamische aspecten van geneesmiddelen toe in beroepsproducten. 8/263

9 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde De beginnend farmakundige gebruikt waar dat relevant is, de juiste farmaceutische en medische terminologie 1.4 De beginnend farmakundige neemt deel aan inhoudelijke discussies met verschillende stakeholders in de farmaceutische zorg- en dienstverlening over de meest voorkomende ziektebeelden en de daarbij behorende behandelingen (medicamenteus, niet-medicamenteus). 1.5 De beginnend farmakundige vertaalt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen naar het beroepsmatig handelen. 2. Gezondheidsvoorlichting. Gezondheidsvoorlichting analyseren, ontwikkelen, implementeren en evalueren, voor verschillende doelgroepen. Indicatoren: 2.1 De beginnend farmakundige analyseert een gezondheidsprobleem. 2.2 De beginnend farmakundige beoordeelt of voorlichting een geschikte interventie is bij een gezondheidsprobleem. 2.3 De beginnend farmakundige analyseert de probleemgedragingen bij een gezondheidsprobleem. 2.4 De beginnend farmakundige ontwerpt een interventieplan. 2.5 De beginnend farmakundige ontwikkelt interventiematerialen. 2.6 De beginnend farmakundige ontwerpt een evaluatieplan voor een voorlichtingsinterventie 3. Kwaliteitsmanagement Kwaliteit in het Farmaceutisch werkveld analyseren, ontwikkelen, implementeren, evalueren en verbeteren. Indicatoren: 3.1 De beginnend farmakundige geeft de onderlinge relaties aan van de verschillende processen in een organisatie. 3.2 De beginnend farmakundige analyseert verschillende processen in een organisatie op mogelijke risico s en mogelijke oorzaken van fouten. 3.3 De beginnend farmakundige adviseert verbetermogelijkheden op basis van analyses en verworven informatie voor verschillende processen in een organisatie en rapporteert aan de opdrachtgever. 3.4 De beginnend farmakundige beschrijft op welke wijze verbetermogelijkheden kunnen worden geïmplementeerd in een organisatie en stelt indicatoren op om de implementatie van de verbetermogelijkheid te monitoren. 3.5 De beginnend farmakundige analyseert en beoordeelt verschillende processen in een organisatie ten opzichte van normen binnen de farmaceutische sector op conformiteit en effectiviteit. 4. Bedrijfsvoering Bedrijfsprocessen en onderdelen van bedrijfsprocessen in een organisatie in het farmaceutisch werkveld analyseren, ontwikkelen, implementeren, evalueren, verbeteren. Indicatoren: 4.1 De beginnend farmakundige maakt een bedrijfsanalyse voor een farmaceutisch bedrijf. 4.2 De beginnend farmakundige maakt een bedrijfsplan voor een farmaceutisch bedrijf. 9/263

10 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde De beginnend farmakundige voert het bedrijfsplan van een farmaceutisch bedrijf uit. 5. Praktijkgericht onderzoek Een bijdrage leveren aan praktijkgericht onderzoek in het farmaceutische werkveld. Indicatoren: 5.1 De beginnend farmakundige vindt efficiënt en doelmatig evidence-based informatie, beoordeelt deze op kwaliteit en relevantie en gebruikt deze in zijn beroepsmatig handelen. 5.2 De beginnend farmakundige gebruikt algemene onderzoeksmethodologie bij het opzetten, uitvoeren en analyseren van een praktijkgericht onderzoek. 5.3 De beginnend farmakundige trekt conclusies uit de resultaten van onderzoek en bepaalt de waarde daarvan voor verbetering/innovatie. 5.4 De beginnend farmakundige doet aanbevelingen aan de hand van kennis uit onderzoek t.b.v. verbetering/innovatie. 5.5 De beginnend farmakundige reflecteert op het door hem uitgevoerde onderzoek. 6. Projectmanagement Effectief projectmatig werken. Indicatoren: 6.1 De beginnend farmakundige bepaalt de doelen, resultaten, kansen, kwaliteit, planning, financiën, informatie, organisatie, communicatie en risico s van een project met lage complexiteit 6.2 De beginnend farmakundige start een project op, structureert dat project en richt het in. 6.3 De beginnend farmakundige managet de doelen, resultaten, kansen, kwaliteit, planning van taken, mensen en middelen, financiën, informatie, organisatie, communicatie en risico s van een project. 6.4 De beginnend farmakundige managet de afronding, evaluatie en rapportage van een project. 6.5 De beginnend farmakundige gebruikt de principes van verandermanagement om de doelen van het project te bereiken. 7. Communiceren Effectief mondeling en schriftelijk communiceren. Indicatoren: 7.1 De beginnend farmakundige communiceert effectief in een multidisciplinaire omgeving. 7.2 De beginnend farmakundige past contextafhankelijke gespreksmodellen en communicatievaardigheden en technieken toe. 7.3 De beginnend farmakundige communiceert effectief, functioneel, doelgroep- en doelgericht, zowel schriftelijk als mondeling. 7.4 De beginnend farmakundige lost conflicten en tegenstellingen rondom een project op in het belang van diverse stakeholders. 7.5 De beginnend farmakundige schrijft een professioneel en gestructureerd document. 7.6 De beginnend farmakundige zet efficiënt en effectief ICT-(hulpmiddelen) in. 10/263

11 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde Professioneel handelen en samenwerken Reflecteren op het beroepsmatig handelen en professioneel samenwerken. Indicatoren: 8.1 De beginnend farmakundige kan reflecteren op zijn kennis, vaardigheden en attitude. 8.2 De beginnend farmakundige vormt zich een mening en ontwikkelt een visie ten aanzien van beroepsgerelateerde onderwerpen, ethische dilemma s en actualiteiten. 8.3 De beginnend farmakundige motiveert mensen en creëert draagvlak. 8.3 De beginnend farmakundige werkt professioneel samen. 8.4 De beginnend farmakundige stuurt andere professionals aan en delegeert taken. 8.5 De beginnend farmakundige kan doelen en belangen van de belangrijkste partijen in het farmaceutisch werkveld uitleggen. 8.6 De beginnend farmakundige kan de recente maatschappelijke ontwikkelingen in het farmaceutisch werkveld analyseren. 8.7 De beginnend farmakundige kan relevante wetten en normen in het farmaceutisch werkveld toepassen in het dagelijks handelen. Zie art. 15 OER-HU Werkveld en functies Farmakunde Na intensief overleg met de farmaceutische sector is in 2001, aan de Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht, de opleiding Farmakunde geïntroduceerd. De farmakundige richt zich met name op het (bege)leiden en implementeren van innovatieve projecten en het bevorderen van effectiviteit en efficiëntie van de zorg voor de patiënt. Afgestudeerden komen terecht bij alle geledingen binnen de farmaceutische zorg- en dienstverlening zoals farmaceutische industrie, clinical research organisations, apotheekketens, ziekenhuisapotheek, onderzoeksinstellingen, waarbinnen hij zorg draagt voor zaken als farmacologie, gezondheidsvoorlichting, kwaliteitszorg, onderzoek, organisatie, proces-en projectanalyse en -management. Natuurlijk heeft de farmakundige een gedegen medicijnkennis, maar het is wel belangrijk om te weten dat dit geen farmacie studie op hbo-niveau is. Het is een hbo-studie die voorbereidt op (project)management binnen de farmaceutische sector. Uiteraard is hierbij professionele communicatie, zowel schriftelijk als verbaal, van essentieel belang. 11/263

12 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde Zie art. 15 OER-HU 2.2 Opleidingsprofiel Algemeen Farmakunde is een unieke opleiding in Nederland: zij wordt alleen aan de Hogeschool Utrecht aangeboden. De opleiding omvat een programma van vier jaar onderwijs, dat voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een initiële Hbo-opleiding Doelstelling opleiding De doelstelling van de opleiding Farmakunde is om vakbekwame Farmakundigen af te leveren in de beroepspraktijk. Zie art. 15 OER-HU 12/263

13 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde Het hbo-niveau van de opleiding De HU heeft als taak om jou als student op te leiden voor een functie op hbo-niveau. Daarom moet je als afgestudeerde voldoen aan een groot aantal (beroeps)competenties die zijn afgeleid van het beroepsprofiel. Om het niveau van beroepsuitoefening te bepalen worden de volgende vijf samenhangende criteria gehanteerd: 'Dublin descriptoren' Eindkwalificaties Farmakunde Hbo-criteria (HU) Kennis en inzicht Heeft aantoonbare kennis van en inzicht in een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op het niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is. Kennis en inzicht medische en farmacotherapeutische terminologie, structuur van, ontwikkelingen in, beleid en wettelijke regelingen m.b.t. farmaceutisch beroepsdomein informatietechnologie voorlichtingskunde en communicatieprincipes principes van bedrijfsvoering logistiek financieel beheer management, marketing kwaliteitszorg kennis, houdingen en vaardigheden uit verschillende vakdisciplines hebben geïntegreerd in hun beroepsmatige handelen Toepassen kennis en inzicht Is in staat om zijn kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn werk of beroep laat zien en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. Toepassen kennis en inzicht geneeskundige, (internationale) farmaceutische, maatschappelijke ontwikkelingen verklaren en vertalen naar beroepsmatig handelen kwaliteitsanalyse uitvoeren, kwaliteitsplan maken, uitvoeren en evalueren maatregelen op effectiviteit en efficiëntie beoordelen en toepassen, waaronder ICTmiddelen, voor verbetering van de farmaceutische zorg- en dienstverlening farmaceutische zorg- en dienstverlening relateren aan wetenschappelijke onderzoeksresultaten; m.b.t. voorlichting plan schrijven, uitvoeren; maatregelen op effectiviteit evalueren. m.b.t. Organisatie: structuur, cultuur en logistieke proces beoordelen op functionaliteit, en adviseren t.a.v. personeelsbeleid. beleidsrelevante informatie kennis, houdingen en vaardigheden uit verschillende vakdisciplines hebben geïntegreerd in hun beroepsmatige handelen eenvoudige leidinggevende- en managementtaken kunnen uitvoeren zelfstandig complexe problemen kunnen definiëren en analyseren relevante wetenschappelijke kennis en onderzoeksresultaten kunnen toepassen bij vraagstukken waarmee zij in uiteenlopende beroepssituaties worden geconfronteerd zinvolle oplossingstrategieën voor problemen ontwikkelen, toepassen en beoordelen op effectiviteit, ook als een probleem op voorhand niet duidelijk is en standaard procedures niet toegepast kunnen worden methodisch en reflectief kunnen denken en werken 13/263

14 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde Oordeelsvorming Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten Communicatie Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten Leervaardigheden Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. verzamelen en beoordelen, beleidsplan schrijven, beheersvormen toepassen, financiële instrumenten relateren aan bedrijfsresultaat, marktanalyse uitvoeren bijdragen aan budgetbeheer op basis van kennis van managementprincipes sturing geven aan werk en taken van anderen in organisatie, professioneel samenwerken aspecten van ethiek herkennen en bespreekbaar maken Oordeelsvorming aan de hand van analyses op gebieden van kwaliteitszorg, innovatie, gezondheidsvoorlichting een bedrijfsvoeringsplan maken, en betrokkenen in de farm. zorg- en dienstverlening adviseren. hieraan inzichten in maatschappelijke ontwikkelingen en ethische vraagstukken (i.c. opvattingen over zorgverlening) kunnen relateren Communicatie mondeling en schriftelijk communiceren t.a.v. cliënten, collega s en andere betrokkenen in de farmaceutische zorg- en dienstverlening, gezondheidsvoorlichting geven aan verschillende doelgroepen adviseren, coachen t.a.v. kwaliteitszorg en ziektepreventie, eenvoudige leidinggevende taken uitvoeren t.a.v. bedrijfsvoering Leervaardigheden reflecteren op eigen beroepsmatig handelen, en verantwoording afleggen over keuzes a.d.h.v. criteria van effectiviteit en efficiëntie bijdragen aan intercollegiale toetsing De opleiding vormt via activerende werkvormen en toetsen (zoals projectonderwijs en beroepsproductgerichte toetsopdrachten) een studiehouding waarmee de startend farmakundige relevante wetenschappelijke kennis en onderzoeksresultaten kunnen toepassen bij vraagstukken waarmee zij in uiteenlopende beroepssituaties worden geconfronteerd methodisch en reflectief kunnen denken en werken communicatief bekwaam zijn eenvoudige leidinggevende- en managementtaken kunnen uitvoeren methodisch en reflectief kunnen denken en werken zinvolle oplossingstrategieën voor problemen ontwikkelen, toepassen en beoordelen op effectiviteit, ook als een probleem op voorhand niet duidelijk is en standaard procedures niet toegepast kunnen worden 14/263

15 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde Zie art. 15 OER-HU. zelfstandig in staat is tot kritisch onderzoeken, analyseren, en transfer van bekende naar onbekende situaties Didactische uitgangspunten Competentie, indicatoren en leeruitkomsten Alle opleidingen van Hogeschool Utrecht zijn opgebouwd volgens een competentiegericht onderwijsmodel. Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig is om een taak in een bepaalde (beroeps)context uit te oefenen. Een competentie is een abstract concept, dat niet in een keer en als geheel te toeten en/of beoordelen is. Om in het onderwijs te kunnen werken met competenties heeft de opleiding er voor gekozen om indicatoren bij de competenties te formuleren. In de cursussen zijn de indicatoren verder geconcretiseerd naar leeruitkomsten. De leeruitkomsten geven aan wat een student aan het eind van een cursus moet kunnen. Beroepsproducten/beroepsdiensten en beoordelingscriteria Op basis van de competenties en indicatoren zijn beroepsproducten en beroepsdiensten beschreven. Beroepsproducten en beroepsdiensten zijn direct gerelateerd aan de beroepspraktijk van de farmakundige. Een voorbeeld van een beroepsproduct is een adviesrapport en een voorbeeld van een beroepsdienst is het geven van een advies. Door studenten te laten werken aan dergelijke beroepsproducten en beroepsdiensten wordt het mogelijk om kennis en vaardigheden te koppelen aan de beroepsuitoefening. Kennis en vaardigheden kunnen hierdoor beter in een context geplaatst worden waardoor de student het geleerde beter onthoudt. Voor de beschreven beroepsproducten en beroepsdiensten zijn beoordelingscriteria opgesteld. Deze beoordelingscriteria zijn afgeleid van de leeruitkomsten in de cursus. De beoordelingscriteria kunnen gezien worden als de meest concrete stap in de lijn van competenties, indicatoren en leeruitkomsten. Omdat een student gedurende zijn studie vaker aan een bepaalde competentie werkt, is het mogelijk om met deze werkwijze iets te zeggen over de competentieontwikkeling van de student De opleiding Farmakunde bereidt de student voor op (project)management binnen de farmaceutische sector. De farmakundige werkt veelal in projecten waardoor het logisch is dat de opleiding er voor kiest ook het onderwijs rondom projecten in te richten. In de visie van de opleiding Farmakunde op het onderwijs ligt een aantal kernen besloten: Het onderwijs is projectgestuurd ingericht Beroepsproducten en beroepsdiensten vormen het uitgangspunt voor de inrichting van het curriculum. De competenties vormen het toetskader voor de inhoud en het niveau van de opleiding. Zelfstandigheid, zelfsturend en zelfbeoordelend leren zijn sleutelwoorden voor de te ontwikkelen professionele houding van de student. De student maakt in de vier studiejaren aan de opleiding Farmakunde een ontwikkelproces door waaraan de volgende principes ten grondslag liggen: - Toenemende zelfsturing, afnemende sturing door de leeromgeving. - De projecten nemen qua omvang toe. Het projectmatig werken neemt in niveau toe. - Eerder opgedane kennis, vaardigheden en professionele houding worden gebruikt in beroepsopdrachten die in de opleiding worden uitgevoerd. Kennis wordt binnen de opleiding gezien als een manier om het handelen te kunnen onderbouwen en verantwoorden. Daarnaast heeft kennis ook tot doel om nieuwe kennis op te doen. Kennis wordt zoveel mogelijk just in time aangeboden. 15/263

16 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde leren verloopt het meest effectief als de student zelf actief sturing geeft aan leerervaringen en leeractiviteiten; De sturing van de docent neemt gedurende de studie Farmakunde dan ook geleidelijk af. De docent vertoont voorbeeldgedrag, is een rolmodel. leren is het meest effectief als de student nieuwe ervaringen en inzichten kan relateren aan reeds eerder opgedane ervaringen en inzichten. De onderwijsonderdelen sluiten zowel qua niveau als inhoud goed op elkaar aan. Het curriculum is projectgestuurd en kent een logische en herkenbare opbouw. leren is effectiever naarmate de interactie van de student met de leeromgeving meer uitdagend, inspirerend en betekenisvol is. De opleiding Farmakunde doet dit door de studenten aan realistische opdrachten te laten werken waarbij zoveel mogelijk gestreefd wordt naar echte opdrachtgevers. Door het werken aan realistische opdracht is het voor studenten (en docenten) eenvoudiger om leerstof te koppelen aan het beroep. De opleiding kent verschillende onderwijsvormen: Studieloopbaanbegeleiding: ondersteuning en coaching van het binnen en buitenschoolse leren. Theorieonderwijs: hoorcollege, werkcolleges en zelfstudieopdrachten. Werkgroepbijeenkomsten: trainingen in kleine groepen (max. 20 studenten) die erop gericht zijn dat de student zich methodische kennis eigen maakt en specifieke beroepsvaardigheden oefent Stagebegeleiding: begeleiding van de praktijkperiode vanuit de opleiding en de instelling. Projectonderwijs: groepsgewijze realisatie van producten in afgebakende periode. De opleiding kent de volgende vakken en lesvormen. De afkortingen vind je terug in je rooster. Vakcodes Vakcode beschrijving WV Werkveld KM Kwaliteitsmanagement FC Farmacologie BV Bedrijfsvoering GV Gezondheidsvoorlichting PO Praktijkgericht onderzoek PM Projectmanagement STAGE Stage PF Professionalisering IT Informatie en communicatie technologie CM Communicatie mondeling CS Communicatie schriftelijk Lesvormen Lesvorm Hoorcollege Werkcollege Werkcollege met docent op loopafstand Beschrijving Les van docent in collegezaal aan relatief grote groep (50-100) studenten. Werken aan opdrachten/projecten o.l.v de docent met relatief kleine groepen (circa 25) studenten. Werken aan opdrachten/projecten o.l.v de docent met relatief kleine groepen (25-50) studenten. Voorbeeld roostercode: Roostercode 4.FC2-PO Beschrijving 4 e les in de cursus Farmacologie 2 waarbij het vak Praktijkgericht Onderzoek centraal staat. 16/263

17 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Je kunt je opleiding volgen in voltijd of deeltijd. Voltijdopleiding Een voltijdopleiding veronderstelt dat je 40 uur per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs aan de hogeschool. Voltijdopleidingen zijn bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo, het vwo of mbo (niveau 4) komen. Deeltijdopleiding Heb je een baan en wil je daarnaast studeren? Dan is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor een deeltijdopleiding. Deeltijd wil zeggen dat je een beperkt aantal dagen per week en/of in de avonduren de opleiding volgt. In een deeltijdopleiding is veel aandacht voor hetgeen je parallel aan je studie in de beroepspraktijk leert. Om toegelaten te worden tot de deeltijdopleiding dien je als student aan dezelfde vooropleidingseisen te voldoen als bij de voltijdopleiding. Daarnaast dien je een aanstelling in de (farmaceutische) zorg- en dienstverlening (minimaal 2 dagen per week) gedurende de studie te hebben, en binnen deze aanstelling of functie minimaal 2 jaar recente en relevante werkervaring (3 dagen per week of meer) na het behalen van een diploma op minimaal mbo-niveau 4. Stages worden NIET meegeteld. Het diploma van de deeltijdopleiding is gelijkwaardig aan dat van de voltijdopleiding. Zie art. 17 en 20 OER-HU Verkorte en versnelde opleidingsroutes Een verkorte route is mogelijk doordat je, nadat je bent ingeschreven voor de opleiding, vrijstellingen voor delen van het curriculum kunt krijgen. Deze vrijstellingen moet je nog wel aanvragen bij de examencommissie, die ze moet goedkeuren. Voor meer informatie over vrijstellingen: zie paragraaf 4.2. Een versnelde route wil zeggen dat je in een aangepast hoger tempo het onderwijs volgt (en aan het einde 240 EC in minder dan vier jaar hebt behaald). De opleiding Farmakunde geeft geen vrijstellingen voor het major programma voor studenten met een vooropleiding mbo apothekersassistent Getuigschriften Als bewijs dat je (een deel van) de opleiding hebt afgerond (propedeuse of bachelor), wordt door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift maar omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. We kennen binnen deze bacheloropleiding de volgende diploma s: het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen; het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen. 17/263

18 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde De voorzitter en een lid van je examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. Je ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op jouw verzoek kan er, in plaats van het Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Zie 5.1 voor de procedure voor afgifte van het diploma. Heb je meer dan een tentamen met goed gevolg afgelegd, maar krijg je geen diploma omdat je niet het hele examenprogramma hebt behaald, dan kun je de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt net als het diploma ondertekend door de voorzitter en een lid van je examencommissie Graden en titulatuur Als je een zogenaamde degree -opleiding (bacheloropleiding) bij de HU afrondt, krijg je een graad. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor en bij een Associate degreeprogramma wordt de graad Associate degree) verleend, als je met goed gevolg het afsluitend examen hebt afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding van het vakgebied, of het beroepenveld waarop de graad betrekking, heeft toegevoegd. Het verlenen van de graad Bachelor geeft je het recht om deze, afgekort tot B (met toevoeging), achter je eigen naam te vermelden. De graad Bachelor geeft je ook het recht om een titel te voeren. In dat geval mag je in plaats van de graadvermelding (dus niet in combinatie) de volgende titel gebruiken: de titel baccalaureus, afgekort tot bc. voorafgaand aan de naam Opleidingsstructuur Studiefases De opleiding bestaat uit twee studiefases die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en de hoofdfase. De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van een Bachelordiploma. Zie verder 2.4 en 2.5. Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie-(klok)uren (inclusief contacttijd). De opbouw van de studielast van iedere cursus wordt nader omschreven in de studiehandleiding van de betreffende cursus. Een goede intensiteit en verdeling van de studielast is belangrijk voor een optimaal studierendement. In de Faculteit Gezondheidszorg zijn hierover afspraken gemaakt die voor alle opleidingen zullen gaan gelden. We werken toe naar een studielast van 40 uur per week (voor deeltijd- en duale opleidingen is dit vanzelfsprekend minder.) Deze studielast is gelijk over het jaar verdeeld. De voltijd-student is vijf dagen per week beschikbaar voor de studie; de uren waarop de student aanwezig is en onderwijs heeft zijn gespreid 18/263

19 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde over vijf dagen. Dit alles om te voorkomen dat er piekbelasting is én om regelmatig studeren te bevorderen. Daarom wordt er ook regelmatig en gespreid over het jaar getoetst. Zelfstudie-uren zijn zichtbaar in de studiehandleiding of de onderwijscatalogus in Osiris én in het rooster. In de planning van de contacttijd wordt rekening gehouden met de zelfstudietijd die nodig is voor opdrachten. De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een studielast van 60 EC per studiejaar als uitgangspunt genomen, oftewel 1680 uur. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC. De studiepunten zijn als volgt over de studiejaren verdeeld: propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major van 150 EC + profileringsruimte van 30 EC). Tabel verdeling studielast over opleiding: Propedeuse (60 EC) Major (150 EC) Hoofdfase (180 EC) Profileringsruimte (30 EC) In de bijlage Cursusbeschrijvingen is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele EC. EC worden pas toegekend nadat de desbetreffende cursus is afgerond met het bijbehorende tentamen. Als er deeltentamens worden afgenomen, krijg je pas EC als alle deeltentamens van een cursus zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende resultaat hebben geleid. Het kan zo zijn dat er ook eisen zijn gesteld aan de hoogte van het cijfer van het deeltentamen. Deze eisen zijn ook opgenomen in de cursusbeschrijving. Zie ook 4.4. Studielast De studielast per week voor de voltijdopleiding is 40 uur per week. De studielast per week voor de deeltijdopleiding is gemiddeld 25 uur per week. Propedeuse Het onderwijs is ingedeeld in vier blokken (periodes) per studiejaar. Ieder blok komt overeen met een studielast van 15 EC s. Zie par. 2.4 voor specifieke informatie. Hoofdfase Het onderwijs is ingedeeld in vier blokken (periodes) per studiejaar. In het tweede studiejaar zijn er net als bij de propedeuse vier blokken van 15 EC s. Het derde en vierde studiejaar is opgebouwd uit semesters, één semester is verdeeld in twee blokken van ieder 15 EC s. De andere drie semesters beslaan ieder 30 EC s. Zie par voor specifieke informatie over afstuderen. Zie art OER-HU 2.4 Propedeuse De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid markeert het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft. Oriëntatie 19/263

20 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde Voor je studievoortgang is het van groot belang dat je een opleiding volgt die bij je past. Dat betekent dat de inhoud van de opleiding, het beroepenveld waarvoor je wordt opgeleid en de wijze waarop je opleiding is georganiseerd je moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het geval is, en is daar ook op ingericht. Selectie Aan het einde van je eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit je wel op de juiste opleiding? Kun je het niveau aan? Is je studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van je diploma in de termijn die daarvoor staat. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het aantal behaalde EC. Het is heel belangrijk dat je de norm van dit studieadvies kent, en ook de regels die rondom deze norm gelden. Lees daarom 2.4.2, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Er geldt namelijk: wie niet aan de norm voldoet, en een bindend negatief studieadvies krijgt, mag de opleiding niet vervolgen. Verwijzing Als je onverhoopt niet op de juiste opleiding zit, raak dan niet in paniek. Van belang is dat je tijdig aankaart dat je twijfelt aan je studiekeuze. Wellicht is dat onterecht en is je beeld nog niet compleet. Er zijn voorzieningen die je ondersteunen bij studietwijfel. Je kunt bijvoorbeeld terecht bij Centrum Studiekeuze en een studiekeuzetest doen. Belangrijk: neem in geval van twijfel tijdig contact op met de studentendecaan en/of met je studieloopbaanbegeleider Programma Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van de onderdelen vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de propedeuse zijn hieronder aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de OSIRIS-code ( ). Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vind je in de bijlage Cursusomschrijvingen en in OSIRIS ( Propedeuse programma Voltijd studiejaar (onder voorbehoud) Jaar Blok A Blok B Blok C Blok D 1 Werkveld 1 [GFA- 1.WV1-13] 5 EC 4 wk Kwaliteitsmanagement 1 [GFA- 1.KM1.1-13] 5 EC Bedrijfsvoering 1 [GFA-1.BV1.1-13] 5EC [GFA-1.BV1.2-13] 5 EC Bedrijfsvoering 1 [GFA-1.BV1.3-13] 5 EC Stage 1 [GFA- 1.STAGE1-13] 5 EC Kwaliteitsmanagement 1 (vv) [GFA- 1.KM1.2-13] 5 EC Gezondheidsvoorlichting 1 [GFA-1.GV1.1-13] 5EC [GFA-1.GV1.2-13] 5 EC 3 wk 3 wk 4 wk Farmacologie 1 [GFA-1.FC1.1-13] 5 EC Farmacologie 1 (vv) [GFA-1.FC1.2-13] 5 EC Farmacologie 2 [GFA-1.FC2-13] 5 EC 20/263

21 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde Propedeusee programma Deeltijd studiejaar (onder voorbehoud) Jaar Blok A Blok B Blok C Blok D 1 Basisvaardigheden blok A com/ict [GFA-1.COMICTA-14] 5 EC Basisvaardigheden blok B com/prof [GFA-1.COMPROB-14] 5 EC Management Summary/Interview [GFA-1.EVCCOMC- 14] 5 EC Beroeps oriënterende stage [GFA-1.STAGE- 14] 5 EC Basisvaardigheden blok D com/prof [GFA-1.COMPROD-14] 5 EC Aspect van farmaceutisch werkveld [GFA-1.DVA-14] 5 EC Farmaceutische Brochures/ICT werkveld [GFA-1.DVBICTB-14] 5 EC Bedrijfsanalysee [GFA-1.DVC-14] 5EC Resultatenoverzicht/ Webdesign [GFA-1.ONDICTD-14] 5 EC Inleiding in farmaceutisch werkveld [GFA-1.EVA-10] 5 EC Farmaceutische Folders [GFA-1.EVB-14] 5 EC Opzetten van een voorlichtingsplan [GFA-1.EVD-14] 5 EC Studieadvies Binnen de HU gebruiken alle faculteiten de propedeuse om te beoordelen of de student de gekozen HBO opleiding met het gewenste tempo kan voltooien. Als criterium heeft de FG afgesproken hoeveel EC een student in deze periode moet hebben behaald. Binnen de Faculteit Gezondheidszorg, die immers opleidingen verzorgt voor beroepen in de zorgsector, is de norm voor het studieadvies zó vastgesteld dat daarin of daarnaast altijd ook een voor het beroep representatieve praktijkcomponent wordt meegeteld. Voldoet een student niet aan deze norm, dan volgt een negatief advies en kan de opleiding niet bij ons worden voortgezet. Zoals aangegeven wordt in de propedeuse de balans opgemaakt met een studieadvies. Je krijgt tijdens het eerste jaar van inschrijving twee keer een schriftelijk advies over de voortzetting van je studie. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ontvang je een definitief studieadvies. Hieronder r staan de regels die daarover zijn vastgesteld. Tussentijds studieadviess Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvang je van de examencommissie een schriftelijk tussentijds studieadvies over de voortzetting van je studie. Dit tussentijds advies bevat naast een advies een toelichting op de behaaldee studieresultaten en de studievoortgang. Het betreft een: positief tussentijds advies: 25 of meer EC; of een waarschuwend tussentijds advies: 24 of minder EC. Boek je niet voldoende studievoortgang dan krijg je een waarschuwend advies van de examencommissie. We adviseren je om in dat geval contact op te nemen met je studieloopbaanbegeleider om een studieplan te maken. Met een studieplan kun je ervoor zorgen dat je weer op schema komt. Als 21/263

22 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde bijzondere omstandigheden de oorzaak zijn van je studieachterstand, neem dan onmiddellijk contact op met de studentendecaan. Positief of negatief studieadvies Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je in de regel een definitief advies van de examencommissie. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief studieadvies zit een afwijzing verbonden. Een negatief advies met afwijzing is een bindend negatief studieadvies. Als je een bindend negatief studieadvies ontvangt, word je niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. Een positief studieadvies krijg je als aan het eind van het eerste studiejaar: de propedeuse hebt gehaald, of; minimaal 45 EC van het propedeuseprogramma hebt behaald. Voor de berekening van het bovenstaande aantal van 45 EC, tellen niet mee: EC voor verleende vrijstellingen; EC behaald in een eerder jaar van inschrijving. Het moet dus gaan om EC die je daadwerkelijk dit studiejaar hebt behaald; resultaten behaald voor deeltentamens, als nog niet het volledige tentamen met goed gevolg is afgelegd. Kun je door de hierboven uitgezonderde resultaten geen 45 EC meer uit de propedeutische fase halen, dan zul je dus aan het eind van het studiejaar de volledige propedeuse moeten hebben behaald om een positief studieadvies te krijgen. Een negatief studieadvies (afwijzing) krijg je als je niet aan de norm voor het positief advies hebt voldaan. Ga je al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl je nog in aanmerking komt voor een studieadvies, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Het aantal in de hoofdfase behaalde EC telt voor deze beoordeling niet mee. Geef daarom altijd prioriteit aan het behalen van de vakken uit de propedeuse. In geval van een bindend negatief studieadvies moet deze afwijzing zijn gemotiveerd. Daarnaast moeten de mogelijkheden van bezwaar en beroep voor jou als student zijn opgenomen. Het studieadvies wordt ondertekend door of namens de examencommissie, en wordt binnen een week na ondertekening aangetekend aan jou verzonden of persoonlijk uitgereikt. De examencommissie stelt je in de gelegenheid te worden gehoord voordat wordt besloten om een bindend negatief studieadvies af te geven. Opgeschort advies voor studenten in het eerste jaar van inschrijving wegens bijzondere omstandigheden De examencommissie dient bij het uitbrengen van het studieadvies rekening te houden met studievertraging door persoonlijke omstandigheden. Het betreft uitsluitend de volgende omstandigheden: ziekte; lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis; zwangerschap; bijzondere familieomstandigheden, waaronder tevens die van degene met wie je samenwoont of een LAT-relatie onderhoudt; het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of een opleidingscommissie; andere omstandigheden waarin je als student activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van (een onderdeel van) de HU, ter beoordeling door de faculteitsdirectie; 22/263

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3 Competenties

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2016-2017 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 5 2 Inrichting van de opleiding... 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016 1/114 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inrichting van de opleiding 9 2.1 Beroepsprofiel... 9 2.1.1 Beroep... 9 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 9

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2017-2018 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2017 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 De opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding AD Eventmanager 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2012-2013 Versie 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2018-2019 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Studiegids Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids AD Eventmanager 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Verkorte studiegids Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE Studiegids Bacheloropleiding COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 2/132 Studiegids Associate degree Eventmanager

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 1 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming 2013-2014 1/117 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Algemene informatie

Algemene informatie Algemene informatie 2016-2017 BSA-regeling UITVOERINGSREGELING STUDIEADVIES BSA - TUA juni 2016 Aan de TUA geldt een bindend studieadvies. De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Amersfoort

Associate Degree Business Management Amersfoort Studiegids Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Associate Degree Business Management Amersfoort 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Amersfoort 2013-2014

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Pedagogiek 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek deeltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work 2013-2014 1/137 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Creatieve Therapie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 1/120 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Bindend Studieadvies. student. uva.nl/ rechten

Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Bindend Studieadvies. student. uva.nl/ rechten m UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Faculteit der Rechtsgeleerdheid Bindend Studieadvies (BSA) 2018-2019 student. uva.nl/ rechten Het (negatief bindend) studieadvies Als je als voltijd bachelorstudent staat ingeschreven

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree Kinderopvang Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree opleiding Intercedent 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids associate degree opleiding Intercedent 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bedrijfskunde (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD)

Bedrijfskunde (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde (AVD) 80074 Bedrijfskunde MER (AVD) 34139 Financiële Dienstverlening (AVD) 80038 Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Bachelor Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Bachelor Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Bachelor Religiewetenschappen Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR)

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 4 Opleidingsdeel hbo-pedagogiek

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 4 Opleidingsdeel hbo-pedagogiek Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 4 Opleidingsdeel hbo-pedagogiek 2018-2019 Opleidingsdeel voor de bachelor pedagogiek van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief) Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016

Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg Optometrie & Orthoptie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016 2/318 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree Assistent Marketeer Deeltijd 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Voltijd 2012-2013 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids bacheloropleiding Bedrijskunde MER 2012-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Financial Services Management 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130 Studiegids Bacheloropleiding Deeltijd 2012-2013 1/130 2/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Utrecht

Associate Degree Business Management Utrecht Studiegids Bacheloropleiding Business Management Utrecht Associate Degree Business Management Utrecht 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding e taal en cultuur, 2014-2015 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel A en

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Industriële Automatisering Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2014-2015. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2014-2015 1/96

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2014-2015. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2014-2015 1/96 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2014-2015 1/96 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie