A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven"

Transcriptie

1 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A -De wijze van inschrijving en de inschrijvingsperiodes zijn opgenomen in hoofdstuk 5.2 van de studiegids. -De inschrijving voor cursussen geschiedt door de opleiding, tenzij in hoofdstuk 5.2. van de studiegids is vermeld dat de student zich persoonlijk moet inschrijven via Osiris. -Als een student zich persoonlijk moet inschrijven voor een cursus, is dat in elk geval mogelijk tot twee weken voor de start van elke onderwijsperiode. -De student is zelf verantwoordelijk voor zijn studievoortgang door zich tijdig in te schrijven voor cursussen, dan wel voor de start van een onderwijsperiode te controleren of hij namens de opleiding is ingeschreven. 5A. De student kan in hetzelfde studiejaar niet meer dan één maal voor dezelfde cursus ingeschreven staan, tenzij de examencommissie anders heeft bepaald. Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 2A 3A De wijze van inschrijving is opgenomen in hoofdstuk van de studiegids. In de studiegids kan worden bepaald dat na-inschrijving ook mogelijk is, en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden. Raadpleeg hiervoor ook het Toetsreglement FEM Artikel 34 Tentamenkansen 1A De wijze van tentamineren is vastgelegd in de onderwijscatalogus; het hierin bepaalde heeft voorrang boven hetgeen in de cursuswijzer is beschreven of door personen is meegedeeld. 3A. Herkansing van een afgelegd tentamen is slechts mogelijk als de beoordeling van het desbetreffende tentamen onvoldoende is. Het laatst behaalde cijfer is geldig. In uitzonderingsgevallen kan de examencommissie, op verzoek 1 van de student, toestaan dat een voldoende mag worden herkanst. Bij deelname aan deze herkansing vervalt de eerder behaalde voldoende. 5A Als het niet deelnemen aan de eerste tentamenkans het gevolg is van overmacht, dan dient de student gebruik te maken van de tweede tentamenmogelijkheid. Als de student geen gebruik maakt van de tweede tentamenkans, wordt hem in het betreffende collegejaar geen derde kans geboden, tenzij de examencommissie een verzoek, als bedoeld in lid 6 van artikel 34 OER-HU honoreert. 1 Het verzoek moet worden ingediend binnen 6 maanden nadat het cijfer definitief is geworden.

2 Artikel 40 Vrijstellingen 1A. De examencommissie kan op schriftelijk verzoek van de student vrijstelling verlenen van het afleggen van één of meer tentamens op grond van eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of examens in het geaccrediteerd (hoger) onderwijs of op opgedane werkervaring (i.v.m. stage). Er is geen vrijstelling mogelijk op grond van havo-, mbo- of vwo-opleiding. 2A. De examencommissie kan ook vrijstellingen verlenen op grond van een EVC-assessment, dat voordat inschrijving van de student bij de betreffende opleiding plaatsvindt, is afgenomen door een gecertificeerd EVC-bureau. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de (aspirant) student 2. Vrijstelling kan ook worden verkregen op grond van buiten het hoger onderwijs opgedane kennis en ervaring conform HU OER artikel 40 lid d 3A. Als een vrijstelling wordt gehonoreerd, wordt dat als VRY opgenomen in Osiris. De aanvrager ontvangt een bewijs van vrijstelling voor één of meer tentamens dan wel een examen, met de datum waarop de vrijstelling is verleend en de geldigheidsduur. 4A 5A 6A Als een student deelneemt aan een tentamen, waarvoor vrijstelling is verleend, vervalt de vrijstelling. De examencommissie is als enige bevoegd om vrijstellingen te verlenen; aan verklaringen of toezeggingen van docenten of medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend. De aanvraagprocedure is als volgt: a. De student dient via Sharepoint een verzoekschrift in bij het ambtelijk secretariaat van de examencommissie. b. Het verzoekschrift moet vóór aanvang van de inschrijvingsperiode van het tentamen van de betreffende cursus(sen) worden ingediend. c. Bij de aanvraag zijn officiële bewijsstukken gevoegd (een origineel of gewaarmerkt kopie), waaruit blijkt dat student met succes tentamens heeft afgelegd bij een andere instelling voor hoger onderwijs. d. De examencommissie verleent de vrijstelling als de aanwezige kennis in voldoende mate overeenkomt met de inhoud en de studielast van de cursus waarvoor vrijstelling wordt gevraagd. e. Het document, waarop de vrijstelling is gebaseerd, mag niet ouder zijn dan zes jaar, gerekend vanaf het moment van het indienen van de aanvraag. f. De geldigheidsduur van verleende vrijstellingen voor cursussen is zes jaar. Indien een student tijdelijk zijn studie onderbreekt, geldt dezelfde termijn. g. Over eventuele verlenging van de in lid e en f genoemde termijnen beslist de examencommissie. 2 De afgifte van formele ervaringscertificaten wordt gebundeld binnen het gecertificeerde EVC-centrum van de FMR.

3 B. Nadere facultaire regelgeving De faculteit Economie en Management kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 1. Toetsreglement FEM

4 C. Opleidingen van de faculteit Economie en Management De faculteit Economie en Management kent de volgende opleidingen: Bachelor Degree 1 B opleiding Accountancy 2 B Opleiding Bedrijfseconomie 3 B Opleiding Financial Services Management 4 B Opleiding Commerciële Economie 5 B Opleiding International Business and Languages 6 B Opleiding Small Business and Retail Management 7 B Opleiding Business Management 8 B Opleiding Facility Management 9 B Opleiding International Business Management Studies 10 B Opleiding Logistiek en Economie 11 B Opleiding Management, Economie en Recht Associate degree FEM 12. Ad Assistent Marketeer (behorend bij B Commerciële Economie) 13. Ad Intercedent (behorend bij B Opleiding Management, Economie en Recht) 14. Ad Assistent Accountant ( behorende bij B Opleiding accountancy) 15. Ad Business Management (behorende bij B Business Management)

5 1. B opleiding Accountancy 1.1. De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Accountancy Engelse naam : B Accountancy CROHO-nummer : Afstudeerrichting(en) : Profiel : Varianten : voltijd en duaal Graad : Bachelor of Economics Afkorting graad : B Ec Studielast : Totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC, geen profileringsruimte 1.1. Propedeutisch examen 1.2. Vooropleidingseisen Inschrijvingsregeling. Voor nadere vooropleidingseisen zie hiervoor de bijlage Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) De opleiding Accountancy kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichting Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en duaal) 45 EC exclusief eventuele vrijstellingen. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Er zijn géén geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen Een negatief bindend studieadvies wordt afgegeven als de student aan het eind van het student deze opleiding (voltijd en duaal) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. Een negatief advies geldt gelijktijdig voor de opleidingen Bedrijfseconomie en Financial Services Management Compensatieregeling

6 2. B Opleiding Bedrijfseconomie 2.1. De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Bedrijfseconomie Engelse naam : B Finance and Control CROHO-nummer : Afstudeerrichting(en) : - International Finance & Controle (Engelstalig) (180 EC) Profiel : Varianten : voltijd en deeltijd Graad : Bachelor of Economics Afkorting graad : B Ec Studielast : Totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) Dit geldt voor alle afstudeerrichtingen. Deeltijd kent geen profileringsruimte 2.2. Propedeutisch examen 2.3. Vooropleidingseisen Inschrijvingsregeling. Voor nadere vooropleidingseisen zie hiervoor de bijlage Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) De voltijdopleiding Bedrijfseconomie kent na de propedeutische fase twee afstudeerrichtingen: Bedrijfseconomie International Finance & Controle (Engelstalig) Voor deze afstudeerrichtingen gelden geen toegangsbeperkingen. De deeltijdopleiding kent geen afstudeerrichtingen 2.5. Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC exclusief eventuele vrijstellingen. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Er zijn géén geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen Een negatief bindend studieadvies wordt afgegeven als de student aan het eind van het student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. Een negatief advies geldt gelijktijdig voor de opleidingen Accountancy en Financial Services Management Compensatieregeling

7 3. B Opleiding Financial Services Management 3.1. De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Financial Services Management Engelse naam : B Financial Services Management CROHO-nummer : Afstudeerrichting(en) : Profiel : Varianten : voltijd, deeltijd Graad : Bachelor of Economics Afkorting graad : B Ec Studielast : Totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) Dit geldt voor alle afstudeerrichtingen. Deeltijd kent geen profileringsruimte 3.2. Propedeutisch examen 3.3. Vooropleidingseisen Inschrijvingsregeling. Voor nadere vooropleidingseisen zie hiervoor de bijlage Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) De opleiding Financial Services Management kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen 3.5. Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC exclusief eventuele vrijstellingen. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Er zijn géén geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen Een negatief bindend studieadvies wordt afgegeven als de student aan het eind van het student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. Een negatief advies geldt gelijktijdig voor de opleidingen Accountancy en Bedrijfseconomie Compensatieregeling

8 4. B Opleiding Commerciële Economie 4.1. De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Commerciële Economie Engelse naam : B Marketing CROHO-nummer : Afstudeerrichting(en) : -Sport & Entertainment Marketing (SEM ) (60 EC) -Sales & Marketing Management (SMM) ( 60 EC) -Leisure & Event Marketing (LEM) 60 EC) -Creatieve Industries (90 EC) -International Marketing Management (180)(Engelstalig) Profiel : Varianten : voltijd, deeltijd en duaal Graad : Bachelor of Commerce Afkorting graad : B Com Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringruimte (30 EC) Dit geldt voor alle afstudeerrichtingen. Deeltijd kent geen profileringsruimte en geen afstudeerrichtingen 4.2. Propedeutisch examen 4.3. Vooropleidingseisen Inschrijvingsregeling. Voor nadere opleidingseisen zie hiervoor de bijlage Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) De opleiding Commerciële Economie kent vier afstudeerrichtingen: Sales & Marketing Management, Sport & Entertainment Management, Leisure & Event Marketing Creative Industries. Voor de afstudeerrichting Creative Industries geldt de toelatingsbeperking dat de eraan verbonden minor gekozen moet worden. Voor de overige afstudeerrichtingen geldt geen toelatingsbeperking Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor deze opleiding (voltijd, duaal en deeltijd) 45 EC exclusief eventuele vrijstellingen. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Er zijn géén geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen Een negatief bindend studieadvies wordt afgegeven als de student aan het eind van het student deze opleiding (voltijd, deeltijd en duaal) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling

9 5. B Opleiding International Business and Languages 5.1. De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B International Business and Languages Engelse naam : B International Business and Languages CROHO-nummer : Afstudeerrichting(en) : - Varianten : voltijd Graad : Bachelor of Commerce Afkorting graad : B Com Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) Dit geldt voor alle afstudeerrichtingen Propedeutisch examen 5.3. Vooropleidingseisen Inschrijvingsregeling. Voor nadere vooropleidingseisen zie hiervoor de bijlage Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) De opleiding International Business Languages kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen 5.5. Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor deze opleiding (voltijd) 45 EC exclusief eventuele vrijstellingen. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Er zijn géén geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen Een negatief bindend studieadvies wordt afgegeven als de student aan het eind van het student deze opleiding (voltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling

10 6. B Opleiding Small Business and Retail Management 6.1. De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Small Business and Retail Management Engelse naam : B Small Business and Retail Management CROHO-nummer : Aangeboden te : Amersfoort Afstudeerrichting(en) : - Varianten : voltijd Graad : Bachelor of Commerce Afkorting graad : B Comm Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) Dit geldt voor alle afstudeerrichtingen 6.2. Propedeutisch examen 6.3. Vooropleidingseisen Inschrijvingsregeling. Voor nadere opleidingseisen zie hiervoor de bijlage Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) De opleiding Small Business and Retail Management kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor deze opleiding (voltijd) 45 EC exclusief eventuele vrijstellingen. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Er zijn géén geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen. Een negatief bindend studieadvies wordt afgegeven als de student aan het eind van het student deze opleiding (voltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling

11 7. B Opleiding Business ManagementDe kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Business Management Engelse naam : B Business Management CROHO-nummer : en Amersfoort Afstudeerrichting(en) : - Varianten : voltijd Graad : Bachelor of Business Administration Afkorting graad : B BA Studielast : Totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) Dit geldt voor alle afstudeerrichtingen Propedeutisch examen 7.3. Vooropleidingseisen Inschrijvingsregeling. Voor nadere vooropleidingseisen zie hiervoor de bijlage Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) De opleiding Business Management kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen 7.5. Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor deze opleiding (voltijd) 45 EC exclusief eventuele vrijstellingen. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Er zijn géén geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen Een negatief bindend studieadvies wordt afgegeven als de student aan het eind van het student deze opleiding (voltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling

12 8. B Opleiding Facility Management 8.1 De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Facility Management Engelse naam : B Facility Management CROHO-nummer : Aangeboden te : Amersfoort Afstudeerrichting(en) : - Real Estate & Makelaardij (RE&M) (60 EC) - Toerisme en Vrije tijd (T&V) (60 EC) Varianten : voltijd Graad : Bachelor of Business Administration Afkorting graad : B BA Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) Dit geldt voor alle afstudeerrichtingen. 8.2 Propedeutisch examen 8.3 Vooropleidingseisen Inschrijvingsregeling. Voor nadere opleidingseisen zie hiervoor de bijlage. 8.4 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) De opleiding FacilityManagement kent na de propedeutische fase twee afstudeerrichtingen: Real Estate & Makelaardij (RE&M) (60 EC) Toerisme en Vrije tijd (T&V) (60 EC) De afstudeerrichtingen kennen geen toelatingsbeperking 8.5 Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC exclusief eventuele vrijstellingen. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Er zijn géén geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen Een negatief bindend studieadvies wordt afgegeven als de student aan het eind van het student deze opleiding (voltijden deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 8.6 Compensatieregeling

13 9 B Opleiding International Business and Management Studies 9.1 De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B International Business and Management Studies Engelse naam : B International Business and Management Studies CROHO-nummer : Afstudeerrichting(en) : --International Business of Emerging Markets (180 EC) Varianten : voltijd (Engelstalig) Graad : Bachelor of Business Administration Afkorting graad : B BA Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) Dit geldt voor alle afstudeerrichtingen. 9.2 Propedeutisch examen 9.3 Vooropleidingseisen Inschrijvingsregeling. Voor nadere opleidingseisen zie hiervoor de bijlage. 9.4 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) De opleiding International Business and Management kent na de propedeutische fase één afstudeerrichting: International Business for Emerging Markets Deze afstudeerrichting kent geen toelatingsbeperking. 9.5 Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor deze opleiding (voltijd) 45 EC exclusief eventuele vrijstellingen. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Er zijn géén geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen Een negatief bindend studieadvies wordt afgegeven als de student aan het eind van het student deze opleiding (voltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 9.6 Compensatieregeling

14 10 B Opleiding Logistiek en Economie 10.1 De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Logistiek en Economie Engelse naam : B Logistics Management (Economics) CROHO-nummer : 3436 Afstudeerrichting(en) : - Varianten : voltijd Graad : Bachelor of Business Administration Afkorting graad : B BA Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) Dit geldt voor alle afstudeerrichtingen Propedeutisch examen 10.3 Vooropleidingseisen Inschrijvingsregeling. Voor nadere opleidingseisen zie hiervoor de bijlage Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) De opleiding Logistiek en Economie kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen 10.5 Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor deze opleiding (voltijd) 45 EC exclusief eventuele vrijstellingen. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Er zijn géén geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen Een negatief bindend studieadvies wordt afgegeven als de student aan het eind van het student deze opleiding (voltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling

15 11 B Opleiding Management, Economie en Recht 11.1 De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : B Management, Economie en Recht Engelse naam : B Business Management Studies CROHO-nummer : Afstudeerrichting(en) : -Business & Information Management (B&IM) (60/75 EC) -Business & Human Resources Management ( B&HRM) (60/75 EC) -Commerciële Bedrijfskunde (CBK) (60/75 EC) -Management in de publieke sector (MPS) (60/75 EC) Varianten : voltijd en deeltijd Graad : Bachelor of Business Administration Afkorting graad : B BA Studielast : totaal: 240 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit Major (150 EC) en profileringsruimte (30 EC) Dit geldt voor alle afstudeerrichtingen. Deeltijd kent geen profileringsruimte en geen afstudeerrichtingen 11.2 Propedeutisch examen 11.3 Vooropleidingseisen Inschrijvingsregeling. Voor nadere opleidingseisen zie hiervoor de bijlage Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) De opleiding Management, Economie en Recht kent na de propedeutische fase vier afstudeerrichtingen: Management in de publieke sector, Commerciële Bedrijfskunde, Business & Information management Business & HRM. Voor de afstudeerrichtingen geldt geen toelatingsbeperking Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC exclusief eventuele vrijstellingen. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Er zijn géén geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen Een negatief bindend studieadvies wordt afgegeven als de student aan het eind van het studiejaar minder dan 45 studiepunten heeft behaald. Een negatief advies betekent dat een student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling

16 12 Opleiding Associate Degree Assistent Marketeer 12.1 De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : Ad Assistent Marketeer (AMAM) Engelse naam : Ad Assistant Marketeer CROHO-nummer : Afstudeerrichting(en) : Profiel : Varianten : voltijd, deeltijd en duaal Graad : Ad of Commerce Afkorting graad : Ad Com Studielast : totaal: 120 EC Hoofdfase: 60 EC 12.2 Propedeutisch examen 12.3 Vooropleidingseisen Inschrijvingsregeling. Voor nadere opleidingseisen zie hiervoor de bijlage. Voor de duale opleiding gelden aanvullende eisen m.b.t. de werkkring van de student, zoals beschreven in de studiegids Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) De opleiding Ad Assistent Marketeer kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen 12.5 Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor deze opleiding (voltijd, duaal en deeltijd) 45 EC exclusief eventuele vrijstellingen. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Er zijn géén geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen Een negatief bindend studieadvies wordt afgegeven als de student aan het eind van het studiejaar minder dan 45 studiepunten heeft behaald. Een negatief advies betekent dat een student deze opleiding (voltijd, deeltijd en duaal) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling

17 13 Opleiding Associate degree Intercedent 13.1 De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : Ad Intercedent (AMIN) Engelse naam : Ad Intercedent CROHO-nummer : Afstudeerrichting(en) : Varianten : voltijd Graad : Ad of Business Administration Afkorting graad : Ad BA Studielast : totaal: 120 EC Hoofdfase: 60 EC 13.2 Propedeutisch examen 13.3 Vooropleidingseisen Inschrijvingsregeling. Voor nadere opleidingseisen zie hiervoor de bijlage Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) De opleiding Ad Assistent Intercedent kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen 13.5 Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor deze opleiding (voltijd, duaal en deeltijd) 45 EC exclusief eventuele vrijstellingen. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Er zijn géén geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen Een negatief bindend studieadvies wordt afgegeven als de student aan het eind van het studiejaar minder dan 45 studiepunten heeft behaald. Een negatief advies betekent dat een student deze opleiding (voltijd, deeltijd en duaal) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling

18 14 Opleiding Associate degree Assistent accountant De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : Ad assistent accountant (Adac) Engelse naam : Ad assistent accoutant CROHO-nummer : Afstudeerrichting(en) : Varianten : duaal Graad : Ad of Economics Afkorting graad : Ad EC Studielast : totaal: 120 EC Hoofdfase: 60 EC 14.2 Propedeutisch examen 14.3 Vooropleidingseisen Inschrijvingsregeling. Voor nadere opleidingseisen zie hiervoor de bijlage. Daarnaast gelden aanvullende eisen m.b.t. de werkkring van de student, zoals beschreven in de studiegids 14.4 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) De opleiding Ad Assistent Accountant kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen 14.5 Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor deze opleiding 45 EC exclusief eventuele vrijstellingen. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Er zijn géén geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen Een negatief bindend studieadvies wordt afgegeven als de student aan het eind van het studiejaar minder dan 45 studiepunten heeft behaald. Een negatief advies betekent dat een student deze opleiding (voltijd, deeltijd en duaal) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling

19 15 Opleiding Associate degree Business Management 15.1 De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding : Ad assistent business management (Adbm) Engelse naam : Ad business management CROHO-nummer : Afstudeerrichting(en) : Varianten : deeltijd Graad : Ad Afkorting graad : Ad Studielast : totaal: 120 EC Hoofdfase: 60 EC 15.2 Propedeutisch examen 15.3 Vooropleidingseisen Inschrijvingsregeling. Voor nadere opleidingseisen zie hiervoor de bijlage. Daarnaast gelden aanvullende eisen m.b.t. de werkkring van de student, zoals beschreven in de studiegids 15.4 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (artikel 24 OER) De opleiding Ad Business Management kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen 15.5 Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor deze opleiding 45 EC exclusief eventuele vrijstellingen. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Er zijn géén geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen Een negatief bindend studieadvies wordt afgegeven als de student aan het eind van het studiejaar minder dan 45 studiepunten heeft behaald. Een negatief advies betekent dat een student deze opleiding niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Compensatieregeling

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur & Techniek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 februari 2013 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 3 juli 2014 A. Hieronder

Nadere informatie

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting *

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * Bachelors FEM CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * EC afstudeerrichting Graad** Afkorting 34406 B Accountancy B Accountancy vt,du Bachelor of Economics

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student is

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Gezondheidszorg A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 15 maart 2016 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2016. Deze versie treedt in werking op 1 september 2016

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012.

vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012. III FACULTEIT Maatschappij en Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012. A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 SMALL BUSINESS EN RETAIL MANAGEMENT AMBM, AOMI, AVD Datum vaststelling academiedirectie(s) AMBM AOMI ADT Datum advies opleidingscommissie AMBM AOMI ADT Datum instemming

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM Datum vaststelling academiedirectie(s) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 20-5 (AAFM) Datum instemming academieraden 2-7 (AAFM) 0

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: OER 2012-2013 facultair hoofdstuk Faculteit FMT 12.033a III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24 april 2012. A. Hieronder

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 BEDRIJFSKUNDE MER AAFM, AVD EN AHB Datum vaststelling academiedirectie(s) 24-6 (AHB) 1-7 (ADT) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 12-5 (AHB) 19-6 (ADT) 20-5

Nadere informatie

KADERSTELLEND BELEID VOOR HET OPLEIDINGSSPECIFIEK STUDENTENSTATUUT 2014-2015

KADERSTELLEND BELEID VOOR HET OPLEIDINGSSPECIFIEK STUDENTENSTATUUT 2014-2015 KADERSTELLEND BELEID VOOR HET OPLEIDINGSSPECIFIEK STUDENTENSTATUUT 2014-2015 II. FORMAT VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Documentnaam Opstellers Kader Opleidingsspecifiek Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) Bedrijfskunde MER 2012-2013

Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) Bedrijfskunde MER 2012-2013 Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) Bedrijfskunde MER 2012-2013 Betrokken academies Opleidingen Datum vaststelling academiedirecteuren Datum advies opleidingscommissie Datum instemming academieraden AAFM,

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op goedkeuring van het College van Bestuur op Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 OPLEIDING BOUWKUNDE OPLEIDING BOUWMANAGEMENT EN VASTGOED OPLEIDING BOUWTECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE OPLEIDING CIVIELE TECHNIEK ACADEMIE VOOR BOUW & INFRA Datum vaststelling

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m Studentenpopulatie Studenten ingeschreven bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 38 Ad Facility Management 55 65 45 Accountancy 492

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AAFM AVD - AHB

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AAFM AVD - AHB ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AAFM AVD - AHB Datum vaststelling academiedirectie(s) 24-6 (AHB) 1-7 (ADT) 2-7 (AAFM) Datum advies opleidingscommissie 5-6 (AHB)

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld 1 september 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Small Business & Retail Management. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Small Business & Retail Management. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AOMI AVD AMBM Vastgesteld per 15 juli 2015 pagina 2 van 124 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 7 1.1 Voor wie is deze OER? 7 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 1 september 2015 pagina 2 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m 3.5 Studiestakers 3.5.1 Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur 2007-2008 t/m 2009-2010 voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk aantal studiestakers gemiddelde studieduur Economie Accountancy

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/261

Zaaknummer : 2013/261 Zaaknummer : 2013/261 Rechter[s] : mr. Troostwijk Datum uitspraak : 27 maart 2014 Partijen : Appellante tegen CBE De Haagse Hogeschool Trefwoorden : Begeleiding, BNSA, gelijkheidsbeginsel, [extra]herkansing,

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 SMALL BUSINESS AND RETAIL MANAGEMENT AMBM, AOMI, AVD

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 SMALL BUSINESS AND RETAIL MANAGEMENT AMBM, AOMI, AVD ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 SMALL BUSINESS AND RETAIL MANAGEMENT AMBM, AOMI, AVD Datum vaststelling academiedirectie(s) AOMI 03 juli 2014 Datum advies opleidingscommissie AOMI 19 juni 2014 Datum

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 OPLEIDING BOUWKUNDE OPLEIDING BOUWMANAGEMENT EN VASTGOED OPLEIDING BOUWTECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE OPLEIDING CIVIELE TECHNIEK ACADEMIE VOOR BOUW & INFRA Datum vaststelling

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur en Techniek vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24 april 2012. A. Hieronder

Nadere informatie

Integrale Veiligheid. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AVB en AVD

Integrale Veiligheid. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AVB en AVD Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AVB en AVD Vastgesteld per 7 juli 2015 pagina 2 van 74 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees je de OER?

Nadere informatie

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Informatica Onderwijs- en examenregeling 205 206 Betrokken academies Opleiding Datum vaststelling academiedirectie AI&I Datum vaststelling academiedirectie AE&I Datum advies opleidingscommissie AI&I Datum

Nadere informatie

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie-

OSIRIS, Onderwijs en Studenten Informatie, Registratie en Inschrijf Systeem, het studentinformatie- Studentenpopulatie Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Afwijkingen Bron (systeem) Bron intern, organisatieonderdeel of extern Studentenpopulatie Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling

Nadere informatie

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden;

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden; Onze studenten Instroomgegevens Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Instroomgegevens Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling zoals die was op 1-12-2009 (definitieve eindstand), maar

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/068 Rechter(s) : mrs. Nijenhof, Olivier, Borman Datum uitspraak : 6 november 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Hogeschool Utrecht Trefwoorden : Beleidsvrijheid, in stand laten rechtsgevolgen,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Versie 1 september 2017 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Onderwijs- en Examenregeling HU 2017-2018 Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling HU Bachelor opleidingen. Versie 7 juni Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1september 2010

Onderwijs en Examenregeling HU Bachelor opleidingen. Versie 7 juni Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1september 2010 Versie 7 juni 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1september 2010 Onderwijs en Examenregeling HU 2010-2011 Bachelor opleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2010/2011 Inhoudsopgave Voorwoord...- 2 - Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid...-

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2

U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 U I T S P R A A K 1 3 2 1 2 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Propedeuse van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 205 206 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m

Instroom Instroom bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk t/m bij voltijd- deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2009-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Bedrijfseconomie 20 Ad Facility Management 39 10 15 Accountancy 167 158 170 Bedrijfseconomie 231 220 325 Opleiding

Nadere informatie

Vrijstellingenbeleid. Dienst Onderwijs en Kwaliteit. versie 2.1. 28 augustus 2014

Vrijstellingenbeleid. Dienst Onderwijs en Kwaliteit. versie 2.1. 28 augustus 2014 Vrijstellingenbeleid Dienst Onderwijs en Kwaliteit versie 2.1 28 augustus 2014 vastgesteld door College van Bestuur op 2 september 2014 Versiebeheer: v1.0 (14 sept. 2012) Definitieve versie, voorgelegd

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek

OER bacheloropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek III Faculteit Natuur en Techniek vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 7 juli 2015 Deze versie treedt in werking op 1 september 2015 en vervangt

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 COMMERCIËLE ECONOMIE AMBM, AMIB, AVD Datum vaststelling academiedirectie(s) AMBM AMIB AVD Datum advies opleidingscommissie AMBM AMIB AVD Datum instemming academieraden

Nadere informatie

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing

Toelating. Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing Toelating Toelatingsonderzoek en deficiëntietoetsing 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Toelatingsonderzoek... 3 3. Deficiëntietoetsing... 5 4. Voorbereiding... 5 5. Praktische informatie...

Nadere informatie

Paramaribo, 30 juni 2012

Paramaribo, 30 juni 2012 Paramaribo, 30 juni 2012 1 Visie en missie FHR The vision of FHR (2000) is to be a center of excellence in post graduate education to midterm professionals in management, governance and legal practice

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2013-2014

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Opleidingen 30 augustus 2013/ 13N.001969 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2013-2014 Bedrijfskunde Bestuurskunde

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder. Zaaknummer : 2014/232A en 232B Rechter[s] : mrs. Nijenhof, Van der Spoel, Hoogvliet Datum uitspraak : 25 maart 2015 Partijen : Appellant en CBE Hogeschool Zeeland Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven.

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven. Zaaknummer : CBHO 2014/045 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 23 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Hogeschool Leiden Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, duale opleiding NBSA, negatief bindend

Nadere informatie

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Accountancy. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Accountancy Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie voor Deeltijd Vastgesteld door directie: AAFM 26 november

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACADEMIE VOOR DEELTIJD Vastgesteld per 14 juli 2015 pagina 2 van 56 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Zaaknummer : 2014/001/CBE en 2014/001.1

Zaaknummer : 2014/001/CBE en 2014/001.1 Zaaknummer : 2014/001/CBE en 2014/001.1 Rechter(s) : mr. Nijenhof Datum uitspraak : 27 februari 2014 Partijen : Verzoeker tegen CBE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Trefwoorden : [duur] Bindend negatief

Nadere informatie

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011

Hoop-gebied opleiding 2008/ / / / / /2011 Afgestudeerden Aantal afgestudeerden en afgestudeerden voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2090-2010 t/m 2011-2012 Economie Ad Facility Management 9 19 22 2.11 1.58 3.09 Accountancy 38

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Bedrijfseconomie Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Algemeen en Financieel Management Academie voor Financieel Management Academie Voor Deeltijd Avans School for International Studies

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDINGEN HU Datum 8 februari 2008 Versie 12e gewijzigde versie SB/J/08.001

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDINGEN HU Datum 8 februari 2008 Versie 12e gewijzigde versie SB/J/08.001 Datum 8 februari 2008 Versie 12e gewijzigde versie SB/J/08.001 Hogeschool Utrecht Servicebureau, Juridische Zaken Utrecht 2008 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDINGEN HU 2008-2009 Bronvermelding

Nadere informatie

Hoop-gebied Opleiding

Hoop-gebied Opleiding 3.3 Samenstelling en omvang instroompopulatie 3.3.1 Instroom bij voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk 2008-2009 t/m 2010-2011 Economie Accountancy 161 166 155 Bedrijfseconomie 207 226 214

Nadere informatie