A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:"

Transcriptie

1 III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober Deze versie treedt in werking op 1 september 2015 en vervangt alle voorgaande versies. A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase Bepaalde opleidingen kennen geoormerkte cursussen die moeten zijn behaald om voor een positief studieadvies in aanmerking te komen. Indien van toepassing staat dit bij de betreffende opleiding onder sub C vermeld. Artikel 32 Inschrijving voor cursussen In de propedeuse wordt de student automatisch ingeschreven voor de cursussen van het eerste onderwijsblok. In alle overige gevallen is de student zelf verantwoordelijk voor de cursusinschrijving. Artikel 33 Inschrijving voor tentamens De wijze van in- en uitschrijving is opgenomen in de studiegids en in het Tentamenreglement FEM Inschrijving na de in de studiegids en het tentamenreglement vermelde inschrijvingsdata (na-inschrijving) is niet mogelijk. Artikel 34 Tentamenkansen Een student heeft twee tentamenkansen per tentamen in een studiejaar. Als het niet deelnemen aan de eerste tentamenkans het gevolg is van overmacht dan dient de student gebruik te maken van de tweede tentamenmogelijkheid. Als de student geen gebruik maakt van de tweede tentamenkans, wordt hem in het betreffende collegejaar geen derde kans geboden, tenzij de examencommissie een verzoek, als bedoeld in lid 6 of lid 8 van artikel 34 OER-HU honoreert. De examencommissies FEM honoreren geen derde kans als gevolg van overmacht in het propedeusejaar. De student wordt in deze situatie verwezen naar de regeling bij persoonlijke omstandigheden zoals bedoeld in lid 7 en/of lid 9 van artikel 23 OER-HU. Artikel 40 Vrijstellingen In alle gevallen dienen verzoeken om vrijstellingen, voorzien van bewijsstukken, te worden ingediend via de site van de examencommissie https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fem/examencommissies/default.aspx. Artikel 42 Getuigschriften Als u alle onderdelen van de propedeuse of de hoofdfase hebt afgerond kunt u de propedeuse dan wel het bachelor diploma aanvragen in Osiris. Op de informatiesite (https://intranet.sharepoint.hu.nl/fem/info/examenciesfem/pages/afstuderenendiplomering.aspx) van de Examencommissie vindt u aanvullende informatie over de diploma-procedure.

2 Artikel 44 Vermelding cum laude of met genoegen Bij de berekening als bedoeld in lid 1 en 2 van artikel 44 worden eventuele niet-cijfermatige resultaten door de examencommissie meegewogen. Hiervoor gelden de volgende regels: a. De beoordeling voldaan/niet voldaan wordt buiten beschouwing gelaten. b. Als omrekeningstabel geldt: Voldoende = 6 Ruim voldoende = 7 Goed = 8 Zeer goed = 9 Uitmuntend = 10

3 B. Nadere facultaire Regelgeving: De Faculteit Economie en Management kent de volgende nadere regelgeving die in samenhang met de OER gebruikt kunnen worden: 1. Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden Examencommissie 2. Tentamenreglement FEM

4 C. Opleidingen van de Faculteit Economie & Management De Faculteit Economie & Management kent de volgende door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bekostigde bacheloropleidingen: 1 B Accountancy 2 B Bedrijfseconomie 3 B Financial Services Management 4 B Commerciële Economie 5 B International Business and Languages 6 B Small Business & Retail Management 7 B Business Management 8 B Facility Management 9 B Bedrijfskunde MER 10 B Logistiek en Economie 11 B International Business and Management Studies 12 Ad Assistant Marketeer (onderdeel van B Commerciële Economie, einde opleiding 31/8/2016) 13 Ad Intercedent (onderdeel van B Bedrijfskunde MER, einde opleiding 31/8/2016) 14 Ad Accountancy (onderdeel van B Accountancy, einde opleiding 31/8/2016) 15 Ad Business Management (onderdeel van B Business Management, einde opleiding 31/8/2016) De Ad opleidingen 12 tot en met 15 zijn in afbouw en worden beëindigd dd

5 1. B Accountancy 1.1 De kerngegevens van de opleiding Naam opleiding: B Accountancy Engelse naam: B Accountancy CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Numerus fixus: Ja Afstudeerrichting(en): Geen Varianten: Voltijd, duaal Graad: Bachelor of Science Afkorting graad: B Sc Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (geen profileringsruimte) Excellentieprogramma: Topclass en Honours programme (Sirius) Eindkwalificaties: Algemene en domeincompetenties 1. Ontwerpen, inrichten en onderhouden van (geautomatiseerde) informatiesystemen voor het besturen van organisaties. 2. Vormgeven, inrichten en toetsen van de administratieve organisatie. 3. Bepalen en beheersen van financieel-economische en fiscale risico.s. 4. Bepalen en verstrekken van financieel-economische en fiscale informatie voor besluitvorming. 5. Verstrekken van informatie t.b.v. externe belanghebbenden. 6. Geven van adviezen en verlenen van diensten op financieel-economisch en fiscaal terrein aan belanghebbenden. 7. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie): o samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisciplinariteit en o interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit, leidinggeven (het sociale deel van de competentie); o communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels; in termen van beroepstaken omvat dat zaken als het opstellen en schrijven van o plannen en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren, stimuleren, motiveren, overtuigen, verwoorden van besluiten. 8. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional) o sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; o nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling; o ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; o leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoort. Controlewerkzaamheden 9. een controleprogramma opstellen; 10. controlewerkzaamheden zelfstandig uitvoeren; 11. conclusies trekken uit controle-informatie; 12. in goede samenwerking met de cliënt de controlewerkzaamheden verrichten; 13. bijdragen leveren aan de managementletter; 14. een accountantsrapport opstellen naar aanleiding van de controle; 15. dossiers bijhouden. Administratieve dienstverlening 16. een administratie voeren dan wel cliënten of assistenten begeleiden bij het voeren van een administratie; 17. een administratie en jaarrekening samen (laten) stellen; 18. een (door de cliënt of assistenten samengestelde) jaarrekening beoordelen; 19. bevindingen op basis van een samenstellingsopdracht rapporteren en bespreken met de cliënt; 20. op administratief gebied als aanspreekpunt voor cliënten fungeren; 21. een (geautomatiseerd) administratief systeem beoordelen dan wel een (nieuw) systeem opzetten. Fiscaliteit 22. een fiscale winstberekening opstellen (als basis voor het verzorgen of controleren van aangiften voor cliënten); 23. de behoefte aan fiscale adviezen in de meest ruime zin van het woord onderkennen en (laten) vervullen;

6 24. de fiscale belangen van de cliënt behartigen. Advisering 25. adviezen verstrekken ter verbetering van de AO/IC naar aanleiding van een controleproces; 26. contacten met cliënten onderhouden, adviesbehoeften onderkennen en signaleren; 27. signaleren wanneer cliënten moeten worden doorverwezen naar specialisten; 28. een advies schrijven en presenteren. Participant van een arbeidsorganisatie 29. projectmatig en in een team werken; 30. een oordeel geven over het eigen werk en de eigen inzet en die van anderen; 31. leiding geven aan de uitvoering van werkzaamheden; 32. een bijdrage leveren aan het beleid en het beheer van de eigen organisatie; 33. een bijdrage leveren aan de kwaliteitszorg binnen de eigen organisatie. Lid van een beroepsgroep 34. de eigen professionaliteit voortdurend ontwikkelen; 35. het eigen beroepsmatig handelen, de eigen houding en motivatie verder ontwikkelen; 36. de eigen loopbaan uitstippelen en invullen; 37. de grenzen van het vakgebied verkennen; 38. veranderingen in de maatschappij signaleren en met de werkzaamheden hierop inspelen; 39. gegevens over de beroepsuitoefening verzamelen; 40. verworven kennis en inzichten aan anderen overdragen. Algemene inrichting 1.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van deze opleiding kent een propedeutisch examen van 60 EC.(artikel 28 OER). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 1.3 Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op Voor de opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen: HAVO diploma met nieuw profiel NT: Direct toelaatbaar NG: Economie of Management & Organisatie CM: (Economie of Management & Organisatie) + (Wiskunde A of Wiskunde B) VWO diploma met nieuw profiel NT: Direct toelaatbaar NG: Direct toelaatbaar CM: Direct toelaatbaar MBO diploma niveau Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen. 1.5 Bindend studieadvies Er zijn geen geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen. Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd en duaal) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. Een negatief bindend studieadvies geldt gelijktijdig voor de opleidingen Bedrijfseconomie, Financial Services Management en Ad Accountancy (allen in voltijd en indien van toepassing duaal).

7 2. B Bedrijfseconomie 2.1 De kerngegevens van de opleiding Naam opleiding: B Bedrijfseconomie Engelse naam: B Finance and Control CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Numerus fixus: Ja, voor voltijd Afstudeerrichting(en): International Finance and Control (IFC)- in afbouw: geen instroom propedeuse en de afstudeervariant wordt in voor het laatst aangeboden. Varianten: Voltijd en deeltijd Graad: Bachelor of Economics Afkorting graad: B Ec Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) Dit geldt voor alle afstudeerrichtingen. Deeltijd kent geen profileringsruimte. Excellentieprogramma: Topclass en Honours programme (Sirius) Eindkwalificaties: Werkgebied 1. Inrichten en onderhouden van de planning & control-cyclus gericht op de beheersing van een organisatie. 2. Selecteren, definiëren, inrichten en ontsluiten van (geautomatiseerde) informatiesystemen (financieel en nietfinancieel) gericht op de sturing van de primaire processen. Eindkwalificaties Beoordelen van, en advies geven over en (her)inrichten van de planning & controlcyclus van een groter MKB bedrijf dan wel het leveren van een bijdrage op bovenstaande gebieden voor afdelingen van beursgenoteerde organisaties, OOB's en grote internationaal opererende organisaties. Beoordelen van, advies geven over en (her)inrichten van financiële en niet-financiële informatiesystemen; afstemmen van informatiesystemen; optimaliseren van informatiestromen; optimaliseren van de onderliggende bedrijfsprocessen (inrichten en vastleggen) mede gebaseerd op een uitgevoerde risicoanalyse bij een groter MKB bedrijf dan wel het leveren van een bijdrage op bovenstaande gebieden voor afdelingen van beursgenoteerde organisaties, OOB's en grote internationaal opererende organisaties. 3. Identificeren, beoordelen en beheersen van organisatierisico's. 4. Opstellen van financieel economisch informatie voor besluitvorming en verantwoording. Beoordelen en adviseren over risicomanagement in meer complexe situaties op het terrein van externe en interne risico's bij het groter MKB bedrijf dan wel het leveren van een bijdrage op bovenstaande gebieden voor afdelingen van beursgenoteerde organisaties, OOB's en grote internationaal opererende organisaties. Informatie en advies geven bij complexe aangelegenheden binnen het groter MKB bedrijf dan wel het leveren van een bijdrage op bovenstaande gebieden voor afdelingen van beursgenoteerde organisatie, OOB's en grote internationaal opererende organisaties Beroepsvorming Onderzoekend vermogen Kritische houding tot uiting komend in onderzoekend vermogen Professioneel vakmanschap Sociale en communicatieve vaardigheden: mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels resultaatgerichtheid samenwerken plannen en organiseren adviesvaardigheden (luisteren en Eindkwalificaties Beschikt, als startbekwame beroepsbeoefenaar, over een onderzoekend vermogen dat leidt tot reflectie, tot evidence based practice (Rousseau, 2005), en tot innovatie. (HBO- Raad, 2009). Een student kan zelfstandig een onderzoek uitvoeren, gericht op besluitvorming, conform de regels die gesteld worden aan het uitvoeren van onderzoek. Samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisciplinariteit en interdisciplinariteit, klantgerichtheid, multicultureel, collegialiteit, leidinggeven. Communiceren, mondeling en schriftelijk, intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels. (In termen van beroepstaken omvat dat onder meer opstellen en schrijven van plannen

8 overtuigen) professioneel kunnen ontvangen van feedback en het geven van feedback (sparringpartner) Verantwoord handelen Zelfsturende vaardigheden, houding en gedrag: carrière- en persoonlijke ontwikkeling professionele beroepshouding, vaktechnische integriteit ("de rechte rug"). en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren, stimuleren, motiveren, overtuigen, verwoorden van besluiten). Sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden; flexibiliteit, nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling; ontwikkelen van een beroepshouding met initiatief of ruimte voor normatieve en culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen. Algemene inrichting 2.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent een propedeutisch examen van 60EC (art. 28 OER). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 2.3 Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de Voor de opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen: HAVO diploma met nieuw profiel NT: Direct toelaatbaar NG: Economie of Management&Organisatie CM: (Economie of Management&Organisatie) + (Wiskunde A of Wiskunde B) VWO diploma met nieuw profiel NT: Direct toelaatbaar NG: Direct toelaatbaar CM: Direct toelaatbaar MBO diploma niveau Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De voltijdopleiding Bedrijfseconomie kent na de propedeutische fase geen aparte afstudeerrichting. De afstudeerrichting International Finance and Control is in afbouw en alleen toegankelijk voor her-inschrijvers. De deeltijdopleiding kent geen afstudeerrichtingen. 2.5 Bindend studieadvies Er zijn géén geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen. Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. Een negatief bindend studieadvies voor deze opleiding houdt tevens in dat ook de volgende opleidingen aan de Hogeschool Utrecht niet gestart/voortgezet kunnen worden: Accountancy, Ad Accountancy, Financial Services Management (allen in voltijd en indien van toepassing duaal). Deze regeling is tevens van toepassing op de deeltijdopleidingen. Dit impliceert dat bij een negatief bindend studieadvies een overstap naar Commerciële Economie en Bedrijfskunde MER (allen deeltijd) niet is toegestaan. De inhoud van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: o Vooropleidingseisen; o Planning lesrooster; o Opbouw curriculum (deeltijd geen stage, maar inbreng beroepsproducten); o Inhoud curriculum (deeltijd kent andere cursussen, zie voor toelichting studiegids).

9 3. B Financial Services Management 3.1 De kerngegevens van de opleiding Naam opleiding: B Financial Services Management Engelse naam: B Financial Services Management CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Numerus fixus: Ja Afstudeerrichting(en): Geen Varianten: Voltijd Graad: Bachelor of Arts Afkorting graad: B A Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) Excellentieprogramma: Topclass / Honours programme (Sirius) Eindkwalificaties: Algemene en domeincompetenties: 1. Ontwerpen, inrichten en onderhouden van (geautomatiseerde) informatiesystemen voor het besturen van organisaties. 2. Vormgeven, inrichten en toetsen van de administratieve organisatie. 3. Bepalen en beheersen van financieel-economische en fiscale risico s. 4. Bepalen en verstrekken van financieel-economische en fiscale informatie voor besluitvorming. 5. Verstrekken van informatie t.b.v. externe belanghebbenden. 6. Geven van adviezen en verlenen van diensten op financieel-economisch en fiscaal terrein aan belanghebbenden. 7. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie): o samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisciplinariteit en o interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit, leidinggeven (het sociale deel van de competentie); o communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels; in termen van beroepstaken omvat dat zaken als het opstellen en schrijven van o plannen en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren, stimuleren, motiveren, overtuigen, verwoorden van besluiten. 8. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional) o sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; o nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling; o ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; o leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoort. Beroepsspecifieke competenties Competentiegebied 1. Verleent diensten Trefwoorden voor competenties en prestatie-indicatie zijn: o het adviseren; o het verkopen; o klantenbestand beheren; o marktbewerkingsplan opstellen. Competentiegebied 2. Nazorg en afwikkeling dienstverlening Trefwoorden voor competenties en prestatie-indicatie zijn: o productmanagement (make or buy); o accepteren of afwijzen; o administratie verzorgen. Competentiegebied 3. Werken aan de business Trefwoorden voor competenties en prestatie-indicatie zijn: o monitoren financieel resultaat; o beleidsdocument schrijven; o projectmatig werken; o bedrijfsprocessen aansturen;

10 o o kwaliteit verbeteren; werken met informatietechnologie. Competentiegebied 4. (Samen)werken met medewerkers Trefwoorden voor competenties en prestatie-indicatie zijn: o rapporteren; o als teamplayer functioneren; o coachen. Competentiegebied 5. Werken vanuit de organisatie Trefwoorden voor competenties en prestatie-indicatie zijn: o inspelen op externe betrekkingen; o inspelen op politiek en economisch beleid; o inspelen op markt- en prijspeilontwikkeling; o ambassadeursrol vervullen. Competentiegebied 6. Werken aan de eigen professionaliteit Trefwoorden voor competenties en prestatie-indicatie zijn: o persoonlijk ontwikkelingsplan aansturen; o reflecteren; o benutten van leervermogen. Competentiegebied 7. Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de beroepsgroep Trefwoorden voor competenties en prestatie-indicatie zijn: o artikel schrijven; o presentatie verzorgen; o informatie verwerken. Algemene inrichting 3.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent een propedeutisch examen van 60EC (art. 28 OER). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 3.3 Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de Voor de opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen: HAVO diploma met nieuw profiel NT: Direct toelaatbaar NG: Economie of Management&Organisatie CM: (Economie of Management&Organisatie) + (Wiskunde A of Wiskunde B) VWO diploma met nieuw profiel NT: Direct toelaatbaar NG: Direct toelaatbaar CM: Direct toelaatbaar MBO diploma niveau Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen. 3.5 Bindend studieadvies Er zijn geen geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen. Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. Een negatief bindend studieadvies voor deze opleiding houdt tevens in dat ook de volgende opleidingen aan de Hogeschool Utrecht niet gestart/voortgezet kunnen worden: Accountancy, Bedrijfseconomie en Ad Accountancy (voltijd, deeltijd, duaal).

11 4. B Commerciële Economie 4.1 De kerngegevens van de opleiding Naam opleiding: B Commerciële Economie Engelse naam: B Marketing CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Numerus fixus: Ja, voor voltijd Afstudeerrichting(en): Sales & Marketing Management (60EC) Creative Industries (90EC) International Marketing Management (180EC) (Engelstalig), geen nieuwe eerstejaars instroom Varianten: Voltijd, deeltijd, duaal Graad: Bachelor of Commerce Afkorting graad: B Com Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) Excellentieprogramma: Topclass en Honours programme (Sirius) Eindkwalificaties: Algemene en domeincompetenties 1. Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. 2. Uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek. 3. Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of internationale markt op basis van relevante nationale en internationale trends. 4. Ontwikkelen van marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunnen onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes. 5. Opstellen, uitvoeren en bijstellen van plannen vanuit het marketingbeleid. 6. Ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties ten behoeve van verkoop en dienstverlening. 7. Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. 8. Leiding geven aan een bedrijf, een bedrijfsonderdeel, bedrijfsprocessen of een project. 9. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie): o samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisciplinariteit en o interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit, leidinggeven (het sociale deel van de competentie); o communiceren, mondeling en schriftelijk, intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal, veelal in het Nederlands en/of Engels (in termen van beroepstaken omvat dat onder meer opstellen en schrijven van plannen en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren, stimuleren, motiveren, overtuigen, verwoorden van besluiten). 10. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional): o sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit; o nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling; o ontwikkelen van een beroepshouding met initiatief of ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor het professioneel handelen; o leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche, publicaties, bijdragen aan congressen, enzovoort. 11. Marketingcommunicatie. Algemene inrichting 4.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van deze opleiding kent een propedeutisch examen.(artikel 28 OER). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen.

12 4.3 Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de Voor de opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen: HAVO diploma met nieuw profiel NT: Economie of Management & Organisatie NG: Economie of Management & Organisatie CM: (Economie of Management & Organisatie) + (Wiskunde A of Wiskunde B) VWO diploma met nieuw profiel NT: Economie of Management & Organisatie NG: Economie of Management & Organisatie CM: Economie of Management & Organisatie MBO diploma niveau Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Commerciële Economie kent twee Nederlandstalige afstudeerrichtingen: o Sales & Marketing Management; o Creative Industries. Voor de afstudeerrichting Creative Industries geldt de toelatingsbeperking dat de aan de afstudeerrichting verbonden minor gekozen moet worden. Voor de afstudeerrichting Sales & Marketing Management geldt geen toelatingsbeperking. De opleiding kent daarnaast een Engelstalige afstudeerrichting: International Marketing Management. Deze afstudeerrichting staat alleen open voor reeds zittende studenten. Nog niet zittende studenten die geïnteresseerd zijn in het volgen van een Engelstalig Marketing programma, kunnen binnen de opleiding International Business and Management Studies profiel marketing volgen. 4.5 Bindend studieadvies Er zijn géén geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen. Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd, deeltijd, duaal) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. Een negatief advies geldt gelijktijdig voor de opleiding Ad Assistent Marketeer. Deze regeling is tevens van toepassing op de deeltijdopleidingen. Dit impliceert dat bij een negatief bindend studieadvies een overstap van en naar Commerciële Economie, Bedrijfskunde MER en Bedrijfseconomie (allen in deeltijd) niet is toegestaan. De inrichting van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: o Vooropleidingseisen; o Planning lesrooster; o Opbouw curriculum (deeltijd geen stage, maar inbreng beroepsproducten); o Inhoud curriculum (deeltijd kent andere cursussen, zie voor toelichting studiegids).

13 5. B International Business and Languages 5.1 De kerngegevens van de opleiding Naam opleiding: B International Business and Languages Engelse naam: B International Business and Languages CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Numerus fixus: Ja Afstudeerrichting(en): Geen Varianten: voltijd Graad: Bachelor of Commerce Afkorting graad: B Com Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) Excellentieprogramma: Topclass bij voltijd / Honours programme (Sirius) Eindkwalificaties: De competenties van de opleiding International Business & Languages zijn: DC 1 Internationaal business ondernemerschap (DC 1 COM) DC 2 Marktonderzoek (DC2 COM) DC 3 Internationale bedrijfs-en omgevingsanalyse (DC3 COM) DC 4 Marketing-strategie en beleidsontwikkeling (DC4 COM) DC 5 Internationale Marketing-planning en -uitvoering (DC 5) DC 6 Internationale Sales en Account management (DC6C) DC 7 Internationale Communicatie in 3 vreemde talen DC 8 Leiderschap en management (DC 8 COM) DC 9 Interpersoonlijke communicatie (DC 9) DC 10 Intercultural awareness DC 11 Zelfsturende competentie Algemene inrichting 5.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent een propedeutisch examen van 60EC (art. 28 OER). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 5.3 Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de Voor de opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen: HAVO diploma met nieuw profiel NT: Economie of Management & Organisatie NG: Economie of Management & Organisatie CM: Direct toelaatbaar VWO diploma met nieuw profiel NT: Economie of Management & Organisatie NG: Economie of Management & Organisatie CM: Direct toelaatbaar MBO diploma niveau Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen Bindend studieadvies Er zijn géén geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen. Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht.

14 6. B Small Business & Retail Management 6.1 De kerngegevens van de opleiding Naam opleiding: B Small Business en Retail Management Engelse naam: B Small Business & Retail Management CROHO-nummer: Aangeboden te: Amersfoort Numerus fixus: Ja Afstudeerrichting(en): Geen Varianten: Voltijd Graad: Bachelor of Commerce Afkorting graad: B Com Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) Excellentieprogramma: Topclass / Honours programme (Sirius) Eindkwalificaties: Algemene en domeincompetenties Een afgestudeerde SBRM-er is in staat een eigen onderneming op te starten en deze te managen. Ook beschikt de afgestudeerde SBRM-er over de competenties om werkzaam te zijn als business manager of teamleider van een business unit. SBRM afgestudeerden zijn ondernemend van aard en proactief. De competenties van de opleiding staan uitgebreid omschreven in het Competentieboek 3.0 van de opleiding. SBRM competenties K1. Verzorgen en analyseren van financiële informatie voor zowel intern als extern gebruik K2. Toepassen van juridische principes, wet- en regelgeving en ethiek binnen een organisatie K3. Vertalen van economische ontwikkelingen naar kansen en bedreigingen voor de organisatie K4. Uitwerken van financiering- en investeringsvraagstukken K5. Inrichten van de informatievoorziening van een organisatie K6. Op de markt brengen van producten en/of diensten, afgestemd op de behoefte en wensen van de klant K7. Inrichten, beheersen en verbeteren van de interne organisatie en hieraan leidinggeven K8. Opzetten, uitvoeren, interpreteren en evalueren van marktonderzoek K9. Ontwikkelen en uitwerken van strategisch beleid K10. Inrichten en uit (laten) voeren van bedrijfsactiviteiten O. Onderzoekend Vermogen P1. Innovatief en Ondernemend zijn P2. Overtuigend adviseren van andere personen of partijen P3. Helder en eenduidig communiceren P4. Omgaan met (internationale) cultuurverschillen P5. Samenwerken P6. Fungeren als sparringpartner P7. Zelfsturend vermogen V1. Verantwoord handelen Algemene inrichting 6.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent een propedeutisch examen van 60EC (art. 28 OER). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 6.3 Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de Voor de opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen: HAVO diploma met nieuw profiel NT: Economie of Management&Organisatie NG: Economie of Management&Organisatie CM: Economie of Management&Organisatie

15 VWO diploma met nieuw profiel NT: Economie of Management&Organisatie NG: Economie of Management&Organisatie CM: Economie of Management&Organisatie MBO diploma niveau Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen. 6.5 Bindend studieadvies Voor het afgeven van een positief studieadvies wordt een geoormerkte vereiste gesteld. De geoormerkte vereiste die behaald moet worden om aan de norm te voldoen, is: o o de cursus Studienemerschap Profilering (5 EC) is met het resultaat voldoende afgerond; 15 van de 20 EC uit de leerlijn Innovatief Ondernemend Samenwerken ook wel Student Company is met het resultaat voldoende afgerond. Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht.

16 7. B Business Management 7.1 De kerngegevens van de opleiding Naam opleiding: B Business Management Engelse naam: B Business Management CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht en Amersfoort Numerus fixus: Ja Afstudeerrichting(en): Business management Bedrijfsopvolging in het MKB Varianten: voltijd Graad: Bachelor of Business Administration Afkorting graad: B BA Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) Excellentieprogramma: Topclass / Honours programme (Sirius) Eindkwalificaties: 1. Persoonlijk leiderschap 2. Sociale en communicatieve competentie 3. Onderzoekend vermogen 4. Leiderschap 5. Management 6. Financiële competentie 7. Ondernemend vermogen Algemene inrichting 7.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent een propedeutisch examen van 60EC (art. 28 OER). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 7.3 Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de Voor de opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen: HAVO diploma met nieuw profiel NT: Direct toelaatbaar NG: Direct toelaatbaar CM: Direct toelaatbaar VWO diploma met nieuw profiel NT: Direct toelaatbaar NG: Direct toelaatbaar CM: Direct toelaatbaar MBO diploma niveau Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Business Management kent naast de reguliere richting Business Management, de specialisatie Bedrijfsovername in het MKB in het vierde studiejaar. Voor toegang tot deze specialisatie dient de propedeuse te zijn afgerond. 7.5 Bindend studieadvies Er zijn géén geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen. Een negatief advies betekent dat een student deze opleiding (voltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. Een negatief bindend studieadvies geldt gelijktijdig voor Ad Business Management.

17 8. B Facility Management 8.1 De kerngegevens van de opleiding Naam opleiding: B Facility Management Engelse naam: B Facility Management CROHO-nummer: Aangeboden te: Amersfoort Numerus fixus: Ja Afstudeerrichting(en): Geen Varianten: Voltijd Graad: Bachelor of Business Administration Afkorting graad: B BA Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) Excellentieprogramma: Topclass en Honours programme (Sirius) Eindkwalificaties: Algemene en domeincompetenties: 1. Creëren van toegevoegde waarde voor mens en organisatie, op het gebied van huisvesting en services 2. Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving 3. Analyseren van beleidsvraagstukken, vertalen in beleidsdoelstellingen en alternatieven en voorbereiden van besluitvorming 4. Toepassen van HMR binnen de strategie van de organisatie 5. Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- en organisatieprocessen 6. Analyseren van de financiële en juridische aspecten, interne processen en de bedrijfs- of organisatieomgeving om samenhang en wisselwerking te versterken 7. Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een veranderingsproces 8. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk en op organisatie niveau) 9. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk, beroeps- beoefenaar of professional) Algemene inrichting 8.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van deze opleiding kent een propedeutisch examen van 60 EC.(artikel 28 OER). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 8.3 Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de Voor de opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen: HAVO diploma met nieuw profiel NT: Economie of Management&Organisatie NG: Economie of Management&Organisatie CM: (Economie of Management&Organisatie) + (Wiskunde A of Wiskunde B) VWO diploma met nieuw profiel NT: Economie of Management&Organisatie NG: Economie of Management&Organisatie CM: Economie of Management&Organisatie MBO diploma niveau Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen. 8.5 Bindend studieadvies Er zijn géén geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen. Een negatief advies betekent dat een student deze opleiding (voltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht.

18 9. B Bedrijfskunde MER 9.1 De kerngegevens van de opleiding Naam opleiding: B Bedrijfskunde MER Engelse naam: B Business Management Studies CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Numerus fixus: Ja, voor voltijd Afstudeerrichting(en): Geen Varianten: Voltijd en deeltijd Graad: Bachelor of Business Administration Afkorting graad: B BA Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) Deeltijd kent geen profileringsruimte Excellentieprogramma: Topclass voor voltijd, Honours programme (Sirius) Eindkwalificaties: 1. Theoretische kennis op de volgende kernvakgebieden: Finance, Accounting, Business Ethics, Business Law, Economics, Management Information Systems, Marketing, Strategic Management, Operations Management, Organizational Behavior en Quantitative Techniques. 2. Bedrijfskundig handelen Om aspecten van een bedrijf te kunnen signaleren en verbeteren, moet een bedrijfskundige de volgende competenties beheersen: probleem herkennen, diagnosticeren, ontwerpen, veranderen en evalueren. 3. Professioneel vakmanschap Een afgestudeerde bachelor Bedrijfskunde MER beschikt over de volgende generieke competenties: methodisch handelen, schakelen en verbinden, adviseren, innoveren, samenwerken/netwerken, communiceren, verantwoord handelen, professionaliseren en ICT-vaardig zijn. 4. Onderzoekend vermogen Bedrijfskundige vraagstukken zijn gericht op het optimaliseren van (delen van) de organisatie. Het doen van praktijkgericht onderzoek is noodzakelijk om te komen tot gefundeerde verbetervoorstellen. De student moet alle fases van de onderzoekscyclus beheersen: probleemanalyse, onderzoeksontwerp, dataverzameling, data-analyse, conclusies en aanbevelingen en rapportage. Algemene inrichting 9.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent een propedeutisch examen van 60EC (art. 28 OER). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 9.3 Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de Voor de opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen: HAVO diploma met nieuw profiel NT: Economie of Management & Organisatie NG: Economie of Management & Organisatie CM: Economie of Management & Organisatie of Maatschappijwetenschappen VWO diploma met nieuw profiel NT: Economie of Management & Organisatie NG: Economie of Management & Organisatie CM: Economie of Management & Organisatie of Maatschappijwetenschappen MBO diploma niveau 4 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen.

19 9.4 Bindend studieadvies Er zijn geen geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen. Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. Een negatief bindend studieadvies voor deze opleiding houdt tevens in dat ook de volgende opleidingen aan de Hogeschool Utrecht niet gestart/voortgezet kunnen worden: Ad Intercedent. Deze regeling is tevens van toepassing op de deeltijdopleidingen. Dit impliceert dat bij een negatief bindend studieadvies een overstap naar de deeltijdopleidingen Commerciële Economie en Bedrijfseconomie tevens niet is toegestaan. De inhoud van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: o Vooropleidingseisen; o Planning lesrooster; o Opbouw curriculum (deeltijd geen stage, maar inbreng beroepsproducten); o Inhoud curriculum (deeltijd kent andere cursussen, zie voor toelichting studiegids).

20 10. B Logistiek en Economie 10.1 De kerngegevens van de opleiding Naam opleiding: B Logistiek en Economie Engelse naam: B Logistics Management (Economics) CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Numerus fixus: Ja Afstudeerrichting(en): Geen Varianten: Voltijd Graad: Bachelor of Business Administration Afkorting graad: B BA Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) Excellentieprogramma: Topclass bij voltijd / Honours programme (Sirius) Eindkwalificaties: 1. Theoretische kennis op de volgende kernvakgebieden: Finance, Accounting, Business Ethics, Business Law, Economics, Management Information Systems, Marketing, Strategic Management, Operations Management, Organizational Behavior en Quantitative Techniques. 2. Theoretische kennis kunnen toepassen op niveau 3 van de Dublin descriptoren; de taak is hierbij complex en ongestructureerd, student verbetert methoden en past normen aan de situatie aan, binnen een complexe en onbekende context. Student denkt en werkt met een branche- en organisatie overstijgende kijk op problemen. 3. Bedrijfskundig handelen Om aspecten van een bedrijf te kunnen signaleren en verbeteren, moet een LE-student de volgende competenties beheersen: probleem herkennen, diagnosticeren, ontwerpen, veranderen en evalueren. 4. Verantwoord handelen De student is zich bewust van de maatschappelijke context van zijn, gedurende de opleiding opgedane kennis en vaardigheden. Het gaat hierbij om ethisch handelen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, bedrijfsethiek en duurzaamheid. 5. Professioneel vakmanschap Een afgestudeerde LE-student beschikt over de volgende generieke competenties: methodisch handelen, schakelen en verbinden, adviseren, innoveren, samenwerken/netwerken, communiceren, verantwoord handelen, professionaliseren en ICT-vaardig zijn. 6. Onderzoekend vermogen De student moet alle fases van de onderzoekscyclus beheersen: probleemanalyse, onderzoeksontwerp, datverzameling, dataanalyse, conclusies en aanbevelingen en rapportage. In de opleiding staat de ontwikkeling van de logistieke competentie centraal; het op professionele wijze ontwikkelen, uitvoeren en aansturen van logistieke processen. De logistieke processen zijn de volgende onderdelen van de logistieke keten: transport, warehousing, productie, supply chain management(e/o demand chain management). De volgende vaardigheden geven het niveau van de logistieke beroepscompetenties aan: 1. Uitvoeren (operaties): primair proces; uitvoerende taken. 2. Aansturen (organiseren): (eenvoudige) leidinggevende taken, bijdrage aan (eenvoudige) veranderingsprocessen. 3. Ontwikkelen (beleid en strategie): bijdrage aan ondernemingsniveau, bijdrage aan relaties tussen organisaties, schakels in de keten. Algemene inrichting 10.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent een propedeutisch examen van 60EC(art. 28 OER). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling.. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op Voor de opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen: HAVO diploma met nieuw profiel NT: Economie of Management & Organisatie NG: Economie of Management & Organisatie

21 CM: (Economie of Management & Organisatie) + (Wiskunde A of Wiskunde B) VWO diploma met nieuw profiel NT: Economie of Management & Organisatie NG: Economie of Management & Organisatie CM: Economie of Management & Organisatie MBO diploma niveau Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen Bindend studieadvies Er zijn geen geoormerkte cursussen die behaald moeten worden om aan de norm te voldoen. Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht.

22 11. B International Business and Management Studies 11.1 De kerngegevens van de opleiding Naam opleiding: B International Business and Management Studies Engelse naam: B International Business and Management Studies CROHO-nummer: Aangeboden te: Ùtrecht Numerus fixus: Nee Afstudeerrichting(en): Eerstejaars studenten gestart 2013/2014 of eerder: International Business of Emerging Markets (180EC) In studiejaar 2015 / 2016 zullen nieuwe afstudeerrichtingen aangeboden worden, te weten: International Management & Enterprise, International Finance & Markets, International Marketing & Sales Varianten: Voltijd, Engelstalig Graad: Bachelor of Business Administration Afkorting graad: B BA Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) Dit geldt voor alle afstudeerrichtingen Excellentieprogramma: Topclass voor voltijd, Honours programme (Sirius) Eindkwalificaties: Algemene en domeincompetenties 1. Het ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en het ontwikkelen van relaties, een netwerk en ketens. 2. Het analyseren van beleidsaspecten, deze vertalen in doelstellingen en het voorbereiden van besluiten. 3. Het toepassen van HRM-beleid vanuit het strategisch perspectief van de onderneming. 4. Het ontwerpen, controleren en verbeteren van processen. 5. Het analyseren van financiële en juridische aspecten, interne processen en meso-economische aspecten van de onderneming om samenhang en interactie te verbeteren. 6. Ontwikkelen, implementeren en evalueren van veranderprocessen. 7. Sociale, zelfsturende en communicatieve competentie (interpersoonlijk, organisatie): o samenwerken in een beroepsomgeving en meedenken over doelen en inrichting van de organisatie, waaruit eisen voortvloeien die betrekking hebben op de volgende kenmerken: multidisciplinariteit en o interdisciplinariteit, klantgerichtheid, collegialiteit, leidinggeven o communiceren intern op alle niveaus, effectief en in de gangbare bedrijfstaal Engels; in termen van beroepstaken omvat dat zaken als het opstellen en schrijven van o plannen en notities, informeren, overleg voeren, draagvlak creëren, stimuleren, motiveren, overtuigen, verwoorden van besluiten. 8. Zelfsturende competentie (interpersoonlijk, beroepsbeoefenaar of professional) o sturen en reguleren van de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden, flexibiliteit. o nadenken en reflecteren over en verantwoording nemen voor eigen handelen wat wijst op betrokkenheid en kritische zelfbeoordeling; o ontwikkelen van een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes o omgaan met morele vraagstukken voor het professionele handelen o leveren van een bijdrage aan de verdere professionalisering van de branche, publicaties, bijdragen aan congressen, enz. Algemene inrichting: 11.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent een propedeutisch examen van 60EC (art. 28). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de Voor de opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen: HAVO diploma met nieuw profiel NT: Economie of Management & Organisatie of 2e Moderne Vreemde Taal NG: Economie of Management & Organisatie of 2e Moderne Vreemde Taal

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 3 juli 2014 A. Hieronder

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 februari 2013 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 15 maart 2016 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2016. Deze versie treedt in werking op 1 september 2016

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Gezondheidszorg A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur & Techniek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: OER masteropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek (Hoofdstuk 10) III FACULTEIT NATUUR EN TECHNIEK vastgesteld door de faculteitsdirectie; instemming van de facultaire medezeggenschapsraad

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student is

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur en Techniek vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24 april 2012. A. Hieronder

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Law (versie december 2005)

Domeincompetenties en Illustraties Law (versie december 2005) Domeincompetenties en Illustraties Law (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE)

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) 2018-2019 1 PROGRAMMA Jouw profiel Studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Studievereniging BE Adam Financiële opleidingen HvA Na je opleiding Wat biedt

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 1 VOORLICHTINGSPROGRAMMA Je profiel Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Verschil financiële opleidingen Na je opleiding Wat biedt HvA Economie en Management / HES

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Natuur en Techiek vastgesteld door de faculteitsdirectie op: 24 mei 2016 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1 september 2016

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

OER masteropleidingen facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT b

OER masteropleidingen facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT b III FACULTEIT NATUUR EN TECHNIEK vastgesteld door de faculteitsdirectie op 2014; instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014 en vervangt

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Eindterm 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

Nadere informatie

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 PROGRAMMA De opleiding Bedrijfskunde MER Wat kun je met Bedrijfskunde MER? Na je opleiding Je profiel Studieprogramma Onderwijsvisie Bedrijfskunde MER Toelatingseisen Studiekeuzeproces

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties:

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Opleidingen en Kwalificaties: Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens: Voornaam: Mohammed Jawad Achternaam: Alhaydary Adres: Plataanlaan 66 Postcode en plaats: 5616 LR Telefoonnummer: 06 47027919 E-mailadres: jawad_10_alhaydary@hotmail.com

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op goedkeuring van het College van Bestuur op Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage 3: Competenties De landelijke LOBO-competenties 1. De bachelor kan zijn weg vinden in het

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Versie 1 september 2017 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Onderwijs- en Examenregeling HU 2017-2018 Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen

Nadere informatie

CONCEPTOER 2014-2015 bacheloropleidingen. Facultair hoofdstuk Faculteit Gezondheidszorg

CONCEPTOER 2014-2015 bacheloropleidingen. Facultair hoofdstuk Faculteit Gezondheidszorg III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG vastgesteld door de faculteitsdirectie op 10 februari 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 10 juni 2014 Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek

OER bacheloropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek III Faculteit Natuur en Techniek vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 7 juli 2015 Deze versie treedt in werking op 1 september 2015 en vervangt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT De onderzoekende financial professional 2016-2017 1 PROGRAMMA Je profiel Waarom de 3-jarige vwo-route Verschil hbo en wo Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Opzet opleiding

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: OER 2012-2013 facultair hoofdstuk Faculteit FMT 12.033a III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24 april 2012. A. Hieronder

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Verantwoording. Inleiding. Opbouw Communicatie in het bedrijfsleven

Verantwoording. Inleiding. Opbouw Communicatie in het bedrijfsleven Verantwoording Inleiding Communicatie in het bedrijfsleven is specifiek gemaakt voor gebruik in het hbo op opleidingen Economie, zoals de opleiding Bedrijfseconomie, Commerciële Economie en Management,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE

BEDRIJFSECONOMIE BEDRIJFSECONOMIE 2017-2018 1 PROGRAMMA Jouw profiel Studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Studievereniging BE Adam Financiële opleidingen HvA Na je opleiding Wat biedt Bedrijfseconomie? Toelatingseisen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management

COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management COMPETENTIEBOEK Small Business & Retail Management IDEE 1 Leiden 6 UITVOEREN 4 Omgeving Externe Communiceren Samenwerken Administreren 8 Zelfont- Structureren 7 wikkeling Netwerken STRATEGIE 3 FINANCIEEL

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

OER 2015-2016 facultair hoofdstuk 10 masteropleidingen faculteit Maatschappij & Recht

OER 2015-2016 facultair hoofdstuk 10 masteropleidingen faculteit Maatschappij & Recht III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24-02-2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 mei 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september 2015

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012.

vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012. III FACULTEIT Maatschappij en Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012. A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

Paramaribo, 30 juni 2012

Paramaribo, 30 juni 2012 Paramaribo, 30 juni 2012 1 Visie en missie FHR The vision of FHR (2000) is to be a center of excellence in post graduate education to midterm professionals in management, governance and legal practice

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 015-016 Bedrijfseconomie 4401 Bedrijfseconomie(AD) 80065 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Economics Versie: Definitief 1.4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

HBO onderwijs omarmt Credit Management. Creditmanagement. P. de Keijzer 14 11-2012

HBO onderwijs omarmt Credit Management. Creditmanagement. P. de Keijzer 14 11-2012 HBO onderwijs omarmt Credit Management Creditmanagement positionering binnen BE P. de Keijzer 14 11-2012 Plaats van het onderwerp Creditmanagement binnen de BE Opleiding Bedrijfseconomie Het vakgebied

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Natuur en Techiek vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 mei 2016 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1 september 2016

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20890-n1 9 mei 2016 Rectificatie van de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 april

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting *

Bachelors FEM. CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * Bachelors FEM CROHOnr Opleidingsnaam CROHO Vertaling opleidingsnaam in Engels Variant Afstudeerrichting * EC afstudeerrichting Graad** Afkorting 34406 B Accountancy B Accountancy vt,du Bachelor of Economics

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT

FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT DE OPLEIDING VOOR HET BANK- EN VERZEKERINGSBEDRIJF 2017-2018 1 PROGRAMMA Wat kun je met Financial Services Management (FSM)? Jouw profiel Competenties / beroepstaken Opbouw

Nadere informatie

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405)

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015 2016 Commerciele Economie 34402 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Marketing Management Versie: Concept INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 1 ALGEMEEN...4

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt * Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie