OER bacheloropleidingen facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OER bacheloropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek"

Transcriptie

1 III Faculteit Natuur en Techniek vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 7 juli 2015 Deze versie treedt in werking op 1 september 2015 en vervangt alle voorgaande versies. A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 4 Onderwijs in het Nederlands Bepaalde opleidingen kunnen delen van het curriculum in een andere dan de Nederlandse taal verzorgen, met inachtneming van de Gedragscode Onderwijs in een buitenlandse taal FNT. Het betreft de opleiding HBO-ICT. Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase Bepaalde opleidingen kennen geoormerkte cursussen die moeten zijn behaald om voor een positief studieadvies in aanmerking te komen. Indien van toepassing staat dit bij de betreffende opleiding onder sub C vermeld. Het betreft de opleidingen: - Bouwkunde - Bouwtechnische Bedrijfskunde - Civiele Techniek - Ruimtelijke Ordening en Planologie - Geodesie - Milieukunde - HBO-ICT Artikel 32 Inschrijving voor cursussen De student is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving voor de cursussen, met uitzondering van de cursussen voor periode A van de propedeuse. In de studiegids is aangegeven wanneer de student zich voor de cursussen kan inschrijven. Inschrijving voor de cursus is voorwaarde tot deelname aan de cursus. Artikel 33 Inschrijving voor tentamens In de studiegids is aangegeven in welke periode studenten zich kunnen inschrijven voor tentamens, voor zover zij hiervoor niet zijn ingeschreven vanwege inschrijving voor de bijbehorende cursus. Artikel 34 Tentamenkansen Studenten van de Faculteit Natuur en Techniek kunnen zich in hetzelfde studiejaar voor dezelfde cursus ten hoogste voor twee tentamenmogelijkheden inschrijven. Artikel 40 Vrijstellingen a. Voor de aanvraag van een vrijstelling gelden de volgende procedurevoorschriften: Voor de aanvraag van een vrijstelling gebruikt de student het formulier dat door middel van de daartoe bestemde knop in het OSIRIS-student menu opgevraagd kan worden. De student voegt dit bij het verzoek tot vrijstelling dat via de in de studiegids aangegeven weg bij de examencommissie kan worden ingediend. b. De examencommissie ICT kan een vrijstelling verlenen vanwege eerder afgelegde tentamens of examens van de hieronder genoemde opleiding(en) waarvan de externe kwaliteitsborging voldoende adequaat is. Deze certificaten vormen de standaard in hun segment en voldoen daardoor in ruime mate aan de eisen die in de opleidingen aan deze kennis worden gesteld. 1

2 Certificaatnaam / Combinaties Cisco Certified Network Associate - Routing and Switching - compleet ITIL 2011 én ASL Foundation én BiSL Foundation Microsoft én Microsoft én Microsoft Microsoft MCSE 2003 én Microsoft Microsoft én Microsoft LPIC-1 LPIC-2 LPIC-1 èn LPIC-2 Instituut / Opleiding** Diverse Cisco gecertificeerde instituten. ** APM Group / EXIN Diverse Microsoft gecertificeerde instituten.** Diverse Microsoft gecertificeerde instituten.** Diverse Microsoft gecertificeerde instituten.** Diverse door Linux Professional Institute gecertificeerde instituten* Diverse door Linux Professional Institute gecertificeerde instituten* Diverse door Linux Professional Institute gecertificeerde instituten* Recentelijkheid, voor zover afwijken van OER-termijn geldig certificaat [minder dan 3 jaar geleden behaald.] Indien niet langer dan vijf jaar geleden behaald Geldigheid conform OER-HU Geldigheid conform OER-HU Geldigheid conform OER-HU Geldigheid conform OER-HU Geldigheid conform OER-HU Geldigheid conform OER-HU * Het certificaat wordt in naam van de Microsoft, LPI, verstrekt, niet op naam van het opleidingsinstituut. ** Al deze instituten zijn extern gecertificeerd, dan wel zelf wereldstandaard voor hun segment. c. De examencommissie IED kan een vrijstelling verlenen vanwege eerder afgelegde tentamens of examens van de hieronder genoemde opleiding(en) waarvan de externe kwaliteitsborging voldoende adequaat is. Deze certificaten vormen de standaard in hun segment en voldoen daardoor in ruime mate aan de eisen die in de opleidingen aan deze kennis worden gesteld. Certificaatnaam / Combinaties Prince2 Foundation Instituut / Opleiding** Diverse instituten die geaccrediteerd zijn door APMG en die bevoegd zijn een Prince2 examen af te nemen en een certificaat af te geven. Recentelijkheid, voor zover afwijkend van OER-termijn geldig certificaat [minder dan 3 jaar geleden behaald.] Artikel 42 Getuigschriften De student vraagt zijn/haar getuigschrift zelf aan bij de examencommissie van het Instituut waar hij/zij studeert. Artikel 44 Vermelding cum laude of met genoegen Bij de berekening als bedoeld in lid 1 en 2 van artikel 44 worden eventuele niet-cijfermatige resultaten door de examencommissie meegewogen. Hiervoor gelden de volgende regels: a. De beoordeling voldaan/niet voldaan wordt buiten beschouwing gelaten. b. Als omrekeningstabel voor alfanumerieke beoordelingen die in eerdere jaren zijn gegeven geldt: Voldoende = 6 Ruim voldoende = 7 Goed = 8 Zeer goed = 9 Uitmuntend = 10 2

3 B. Nadere facultaire regelgeving: De Faculteit Natuur en Techniek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 1. FNT-Huisregels 2. HU-Reglement Examencommissies 3. Gedragscode Onderwijs in een buitenlandse taal FNT 3

4 C. Opleidingen van de Faculteit Natuur en Techniek De Faculteit Natuur en Techniek kent de volgende door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bekostigde bacheloropleidingen en Associated degree-opleiding: 1 B Built Environment 2 B Bouwkunde 3 B Bouwtechnische Bedrijfskunde 4 B Civiele Techniek 5 B Geodesie 6 B Ruimtelijke Ordening en Planologie 7 B Milieukunde 8 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 9 B Chemie 10 B Chemische Technologie 11 B Elektrotechniek 12 B AOT-Techniek 13 B Industriële Automatisering 14 B Werktuigbouwkunde 15 B Technische Bedrijfskunde 16 B HBO-ICT 17 Ad Chemische Technologie Met ingang van 1 september worden de volgende opleidingen niet meer aangeboden. Deze zijn opgegaan in de B HBO-ICT: 1 B Informatica 2 B Business IT & Management 3 B Technische Informatica 4

5 1. B Built Environment 1.1 De kerngegevens van de opleiding Built Environment zijn de volgende: Naam opleiding: B Built Environment B Built Environment CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): Geen Voltijd en duaal Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase: 180 EC bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 C). Excellentieprogramma: Honours Programma Na afronding van de Bachelor Built Environment is de student in staat om: Handelingsdomeinen B1: Initiëren en sturen Je signaleert en inventariseert, vanuit een helicopterview en een brede marktoriëntatie, voor de maatschappij relevante (project)opgaven. Je bent in staat de randvoorwaarden, de eisen en de doelstellingen te formuleren. Je kunt het proces beschrijven, bewaken en bijsturen. B2: Ontwerpen Het ontwerp kan een plan, model, advies, ruimtelijk of technisch ontwerp zijn. Je maakt het ontwerp op basis van een opgesteld programma van eisen, je onderzoekt verschillende oplossingen en varianten en maakt een afgewogen keuze. B3: Specificeren Je maakt een specificatie in verband met het formuleren van ambities, randvoorwaarden en haalbaarheden, zodanig dat dit richting geeft aan het product. Je werkt een ontwerp nader uit, passend bij de gestelde eisen. Deze eisen zijn specifiek voor de beroepsgroep en behelzen de kwaliteitseisen van het op te leveren product. B4: Realiseren Je brengt een ontwerp tot uitvoering door voorbereiden, handhaven, bewaken en bijsturen van de realisatie. B5: Beheren Je maakt een beheer- en onderhoudsplan voor het behouden van de gerealiseerde kwaliteit. B6: Monitoren, toetsen en evalueren Je bent in staat de opgeleverde resultaten objectief te bewaken en te beoordelen. Aansluitend hierop kun je aanpassingen en verbetervoorstellen maken en deze inbrengen. Competenties De te realiseren competenties zijn ingedeeld in 2 hoofdgroepen: A1: Conceptuele competenties: Deze competenties zijn gericht op het werken met theoretische en ervaringskennis: deze competenties zijn verankerd in het inhoudelijke programma van de bachelor opleiding. De student ontwikkelt het vermogen om breder of dieper inzicht te verschaffen in complexe problemen of situaties gebruikmakend van een meer omvattend of abstracter begrippenkader en komt systematisch tot structurele oplossingen. Bij de conceptuele competenties gaat het om Vakmanschap (Ruimtelijke planning en ontwerp; Water, bodem en milieu; Infrastructuur en mobiliteit; Bouwwerken en techniek; Mens en maatschappij; Bestuur, beleid en recht; Economie); Kritisch denken; Onderzoekend vermogen; Oordeelsvorming; Probleem oplossend vermogen; Abstractievermogen; Systemisch denken; Schakelen tussen theorie en praktijk. A2: Impact competenties Deze competenties zijn gericht op het hebben van invloed op de gang van zaken binnen de projecten en leerteams in de opleiding. De deelnemer ontwikkelt het vermogen om inbreng en invloed te hebben bij het uitvoeren van beroepstaken en het tot stand brengen van beroepsproducten. Bij impact competenties gaat het om: Reflective practitioning; Leadership; Organiserend vermogen; Vermogen tot Samenwerken; Communicatief vermogen; Innovatief vermogen 5

6 1.2 Propedeutisch examen (art. 28) De propedeutische fase van de opleiding Bouwkunde kent een propedeutisch examen. In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 1.3 Vooropleidingseisen Voor de opleiding Built Environment gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): HAVO-diploma: Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid Economie en Management VWO-diploma: Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij met Wiskunde A of Wiskunde B MBO: Niveau 4. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op Voor de opleiding Built Environment kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan Personen jonger dan éénentwintig jaar, die wel beschikken over een HAVO- of VWO-diploma, maar niet met een in genoemd profiel, dienen hiertoe een deficiëntietoets af te leggen voor het ontbrekende vak, dan wel vakken. Door middel van de deficiëntietoets wordt getoetst of voldaan wordt aan de inhoudelijk vergelijkbare eisen van het HAVO-diploma Personen van éénentwintig jaar of ouder, die niet beschikken over een in genoemde vooropleiding, dienen van het toelatingsonderzoek van de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Natuurkunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats. 1.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening. Voor de opleiding Built Environment zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop de opleiding Built Environment voorbereidt. 1.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding Built Environment kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen. Er geldt derhalve geen toegangsbeperking. 1.6 Bindend studieadvies (art. 23) Voor het afgeven van een positief studieadvies als bedoeld in artikel 23 OER-HU wordt geen geoormerkt vereiste gesteld Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Built Environment niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 2. B Bouwkunde 2.1 De kerngegevens van de opleiding Bouwkunde zijn de volgende: Naam opleiding: B Bouwkunde B Architecture and Construction Engineering 6

7 CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): - Voltijd en duaal Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase: 180 EC bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 C). Excellentieprogramma: Honours Programma Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat om: Een projectdefinitie (haalbaarheidsstudie, programma van eisen) te ontwikkelen en te formuleren Alternatieven en varianten in de ontwerpfase op te stellen en te beoordelen Projectinformatie, besteks- en indieningsgereed te maken De financiële gevolgen van ontwerpbeslissingen te berekenen Contractvorming te organiseren De uitvoering voor te bereiden De beheersaspecten tijdens de uitvoering te handhaven, bewaken en bij te sturen Projectgegevens te evalueren en terug te koppelen 2.2 Propedeutisch examen (art. 28) De propedeutische fase van de opleiding Bouwkunde kent een propedeutisch examen. In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 2.3 Vooropleidingseisen Voor de opleiding Bouwkunde is met ingang van 1 september 2015 geen nieuwe instroom meer mogelijk. Dit geldt zowel voor de voltijd als voor de duale variant. 2.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening. Voor de opleiding Bouwkunde zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop de opleiding Bouwkunde voorbereidt. 2.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding Bouwkunde kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen. Er geldt derhalve geen beperking. 2.6 Bindend studieadvies (art. 23) In aanvulling op het bepaalde in artikel 23 OER-HU worden voor het afgeven van een positief studieadvies geoormerkte vereisten gesteld. Voor studenten met een opgeschort advies in de voltijdopleiding Bouwkunde moet TIGO-V01ABV1-14 behaald worden om aan de norm te voldoen. Voor studenten met een opgeschort advies in de duale variant van Bouwkunde geldt als eis dat één van de volgende 3 cursussen moet zijn behaald: TBWK-L03IBWO-13 TBWK-L04ARBI-13 TBWK-L03MACO Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student deze opleiding niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 7

8 3 B Bouwtechnische Bedrijfskunde 3.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Bouwtechnische Bedrijfskunde B Construction Management CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): - Voltijd Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase: 180 EC bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 C). Excellentieprogramma: Honours Programma Na afronding van de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde zijn studenten in staat om: Een startnotitie te ontwikkelen waarbij een eenduidig doel is beschreven waaraan de betrokken partijen gaan werken en waarvan de mogelijke haalbaarheid wordt ingeschat. De haalbaarheid en risico s te onderzoeken binnen operationele, financiële en wettelijke kaders. Een programma van eisen op te stellen met betrekking tot de procedurele, functionele, technische, financiële en prestatie-eisen. Een projectplan te maken dat voldoet aan de gestelde eisen en waarin de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie zijn uitgewerkt. Het projectplan te handhaven, te bewaken en bij te sturen binnen de gestelde randvoorwaarden. De productresultaten van adviseurs uit diverse vakdisciplines aan de hand van criteria te beoordelen. In het bouwproductieproces met diverse actoren te onderhandelen en deze te contracteren. Hiertoe zijn uitgangspunten voor het contracteren geformuleerd en zijn criteria voor het selecteren van contractpartijen opgesteld. Een strategisch ondernemingsplan te ontwikkelen. Het geaccepteerd krijgen van een product of dienst door stakeholders (zoals financiers en de eigen organisatie staat hierbij voorop. Een constructieve bijdrage te leveren aan innovaties in de gebouwde omgeving op basis van een afgerond innovatieplan. 3.2 Propedeutisch examen (art. 28) De propedeutische fase van de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde kent een propedeutisch examen. In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 3.3 Vooropleidingseisen Voor de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde is met ingang van 1 september 2015 geen nieuwe instroom meer mogelijk. 3.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Voor de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voorbereidt. 3.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen. Er geldt derhalve geen toegangsbeperking. 8

9 3.6 Bindend studieadvies (art. 23) In aanvulling op het bepaalde in artikel 23 OER-HU worden voor het afgeven van een positief studieadvies de volgende geoormerkte vereisten gesteld: Voor studenten met een opgeschort advies in de voltijdopleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde geldt dat TIGO-V01ABV1-14 behaald moet worden om aan de norm te voldoen Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student deze opleiding niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 4 B Civiele Techniek 4.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Civiele Techniek B Civil Engineering CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): - Voltijd en duaal Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase: 180 EC bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 C). Excellentieprogramma: Honours Programma Na afloop van de opleiding zijn studenten in staat om: Projecten te initiëren en te ontwerpen: de student kent en begrijpt de gangbare werkwijzen rondom het opstellen van een programma van eisen (PvE) en is in staat ontwerpen hierop te toetsen. De student kan op basis van een analyse van het PvE alternatieven en varianten opstellen, deze beoordelen en hier een keuze uit maken (synthese). Te detailleren, te berekenen en te tekenen: de student is in staat om binnen de ontwerp- en specificatiefase. De student kent en begrijpt daartoe de eigenschappen en mogelijkheden van de bouwmaterialen (met name beton, staal en hout), de gedragingen van de ondergrond (grondmechanica), van watermassa s (vloeistofmechanica) en van grote constructies (constructieleer). De student kent en begrijpt de theorie rondom de diverse berekeningsmethoden en kan deze toepassen op complexe praktijksituaties. Ook is de student op de hoogte van de bouwtechnieken en in staat kwalitatief voldoende detailtekeningen te vervaardigen. De uitvoering van civieltechnische projecten te begeleiden: de student weet wat er bij de uitvoering nodig is en is in staat om een uitvoeringsplan op te stellen. Ook kan de student op een adequate wijze bouwplaatsmanagement en directie voeren. De zakelijke kant van een civieltechnisch project te regelen: de student kent de in de branche gebruikelijke methoden van projectmanagement. De student is in staat contractdocumenten op te stellen, een begroting en een planning te maken en een projectgebonden kwaliteitsbewaking te beschrijven. Het beheer en onderhoud van infrastructuur te realiseren: de student weet wat er komt kijken bij het beheer van een infrastructuur en is in staat de beheers- en onderhoudsfunctie voor de langere termijn vast te leggen in een plan. De handelingen detailleren, berekenen en tekenen (zoals ook bij 2 voorkomen) toe te passen op de waterbouwkunde: baggerwerken, dijkverbetering, sluizen en aquaducten. De handelingen detailleren, berekenen en tekenen (zoals ook bij 2 voorkomen) toe te passen op infrastructurele werken als wegen, spoorwegen, tunnels, viaducten, riolering en nutsvoorzieningen. De handelingen detailleren, berekenen en tekenen (zoals ook bij 2 voorkomen) toe te passen op de utiliteitsbouw: grote gebouwen als stations, kantoren en ziekenhuizen. 9

10 4.2 Propedeutisch examen (art. 28) De propedeutische fase van de opleiding Civiele Techniek kent een propedeutisch examen. In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 4.3 Vooropleidingseisen Voor de opleiding Civiele Techniek is met ingang van 1 september 2015 geen nieuwe instroom meer mogelijk. Dit geldt zowel voor de voltijd als voor de duale variant. 4.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Voor de opleiding Civiele Techniek zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop de opleiding Civiele Techniek voorbereidt. 4.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding Civiele Techniek kent na de propedeutische fase de in lid 3.1 genoemde afstudeerrichtingen. Deze afstudeerrichtingen kennen geen toegangsbeperking. 4.6 Bindend studieadvies (art. 23) In aanvulling op het bepaalde in artikel 23 OER-HU worden voor het afgeven van een positief studieadvies geoormerkte vereisten gesteld. Voor studenten met een opgeschort advies in de voltijdopleiding Civiele Techniek geldt dat TIGO- V01ABV1-14 behaald moet worden om aan de norm te voldoen. Voor studenten met een opgeschort advies in de duale opleiding geldt dat één van de volgende 3 cursussen moet zijn behaald: TCTL-LGET1-10 TCTL-LTME1-09 TCTL-LWAT Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Civiele Techniek niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 5 B Geodesie 5.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Geodesie B Geodesy/Geo-Informatics CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): - Voltijd en duaal Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase: 180 EC bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 C). Excellentieprogramma: Honours Programma Na afloop van de opleiding zijn studenten in staat om: (Meet)gegevens in te winnen: de student kent en begrijpt de gangbare werkwijzen en natuurkundige principes van landmeetkundige, fotogrammetrische en hydrografische instrumenten. De student is in staat met 10

11 landmeetkundige en GPS apparatuur metingen te verrichten en de ingewonnen gegevens te bewerken tot geometrische basisgegevens. De student kan de berekeningen uitvoeren die hiervoor nodig zijn. Daartoe behoren hoogte-, coördinaat- en GPS-basislijnberekeningen alsmede coördinaattransformaties. De student is in staat metingen te ontwerpen en daarbij de juiste methode te kiezen. Ook kan een student meetwerk van anderen analyseren en beoordelen. Geo-gegevens te beheren: de student is in staat om geo-gegevens op een verantwoorde manier op te slaan in een geo-informatie systeem en dit systeem te onderhouden. Daartoe kent en begrijpt de student de werking van dergelijke systemen, met speciale aandacht voor de opslagstructuur, de user-interface, de speciale bewerkingen en vooral de inbedding van een technisch systeem in een organisatie van professionals. De student is in staat om de gegevens te analyseren, te beoordelen en verbanden te leggen om daarmee tot betekenisvolle geo-informatie te komen. Geo-informatie te visualiseren: de student kent en begrijpt de belangrijkste principes van de kartografie, zoals kartografische grammatica, waarnemingspsychologie en grafische basisbeginselen. De student is in met deze kennis geo-informatie verantwoord te presenteren en door het analyseren van toepassingen te komen tot een juiste methodekeuze. De student kent tevens nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de presentatie zoals dynamische 3D-visualisaties en kan deze toepassingen. Geo-informatie te ontsluiten: de student is in staat geo-informatie voor uiteenlopende toepassingen te organiseren. De student kent daartoe het brede domein van de gebouwde omgeving en begrijpt de manier van werken van andere beroepsbeoefenaars. De student kan geo-informatie analyseren, toegankelijk maken en op de markt brengen. Geo-informatie op kwaliteit te beoordelen: de student is in staat om de waarde van geo-objecten en metingen te beoordelen op geometrische kwaliteit maar ook op andere aspecten zoals financiële, juridische, natuurkundige of maatschappelijke waarde. Hij begrijpt hiertoe de werking van de mathematische geodesie en kan deze kennis vertalen in weloverwogen uitspraken over de staat van bijvoorbeeld een object. Het adviseren bij ruimelijke ontwerpprocessen: de student is in staat om geo-informatie gebruik bij ruimtelijke beheer- en ontwerpprocessen te ondersteunen. Daartoe coördineert de student de betrokken op het gebied van de planvorming. Naast technische en praktische is de student ook communicatief vaardig om dit te kunnen bewerkstelligen. Geo-info organisaties te managen: de student is in staat leiding te geven aan organisaties en processen voor totstandkoming en gebruik van geo-informatie. De student kent en begrijpt daartoe de relevante delen van de bedrijfskunde en de gangbare methoden van projectmanagement en is in staat deze zinvol toe te passen. Geo-ICT toepassingen te ontwerpen: de student is in staat ICT-toepassingen voor geo-informatie systemen te ontwerpen en de bouw te begeleiden. De student heeft daartoe inzicht in programmeren, database ontwerp en methoden van systeemontwerp. 5.2 Propedeutisch examen (art. 28) De propedeutische fase van de opleiding Geodesie kent een propedeutisch examen. In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 5.3 Vooropleidingseisen Voor de opleiding Geodesie is met ingang van 1 september 2015 geen nieuwe instroom meer mogelijk. Dit geldt zowel voor de voltijd als voor de duale variant. 5.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Voor de opleiding Geodesie zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt. 5.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding Geodesie kent na de propedeutische fase geen nadere afstudeerrichtingen. 11

12 5.6 Bindend studieadvies (art. 23) In aanvulling op het bepaalde in artikel 23 OER-HU worden voor het afgeven van een positief studieadvies geoormerkte vereisten gesteld. Voor studenten met een opgeschort advies in de voltijdopleiding Geodesie geldt dat TIGO- V01ABV1-14 behaald moet worden om aan de norm te voldoen. Voor de duale variant van de opleiding Geodesie zijn geen aanvullende eisen gesteld Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Geodesie niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 6 B Ruimtelijke Ordening en Planologie 6.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Ruimtelijke Ordening en Planologie B Urban and Regional Planning CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): - Voltijd Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase: 180 EC bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 C). Excellentieprogramma: Honours Programma Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat om: Beleid te vormen: Stelt een haalbaar (politiek, financieel, maatschappelijk) beleidsadvies op. Beleid te implementeren: Vertaalt vastgesteld (ruimtelijk) beleid in praktische uitvoerings- (deel)plannen. Realiseert deze deelplannen, in goed overleg met de betrokkenen, binnen de gestelde kaders. Adviseren: Adviseert passend, gezien de vraagstelling, de situatie, de omstandigheden en het kader. Een ruimtelijk ontwerp te maken: Maakt een ruimtelijk ontwerp / plan op basis van een Programma van Eisen dat kan dienen als basis voor besluitvorming. Een planologisch onderzoek uit te voeren: Verricht onderzoek en legt de resultaten, binnen de daarvoor gestelde tijdsbestek, vast in een valide onderzoeksrapport: Leiding te geven aan een projectteam (dit is niet zozeer een start als wel een doorgroei competentie). Geeft leiding aan een team op dusdanige wijze dat - binnen de gestelde randvoorwaarden en met het team - een projectresultaat wordt gerealiseerd. Financiële plannen te berekenen en te beheren: Berekent en presenteert financiële consequenties van ruimtelijke ingrepen inzichtelijk ten behoeve van de besluitvorming. Een multi-actorenproces te ontwerpen en te begeleiden: Werkt efficiënt en doelmatig samen met betrokkenen aan projecten en processen met een goed en duurzaam resultaat. Te communiceren met belanghebbenden: Beheerst diverse communicatietechnieken. Stelt een communicatieplan op waarbij sprake is van een doelgerichte toepassing van verschillende communicatiemiddelen Een plan juridisch te begeleiden: Vertaalt beleid naar een juridisch haalbaar plan, handelt bezwaar- en beroepsschriften af en adviseert ten aanzien van planschade en PPS constructies 6.2 Propedeutisch examen (art. 28) 12

13 De propedeutische fase van de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie kent een propedeutisch examen. In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 6.3 Vooropleidingseisen Voor de Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie is met ingang van 1 september 2015 geen nieuwe instroom meer mogelijk. 6.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Voor de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt. 6.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie kent geen nadere afstudeerrichtingen. 6.6 Bindend studieadvies (art.23) In aanvulling op het bepaalde in artikel 23 OER-HU worden voor het afgeven van een positief studieadvies geoormerkte vereisten gesteld. Voor studenten met een opgeschort studieadvies in de voltijdopleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie moet TIGO-V01ABV1-14 behaald worden om aan de norm te voldoen Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 7 B Milieukunde 7.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Milieukunde B Environment CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): - duaal Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase: 180 EC bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 C). Excellentieprogramma: - Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat om de volgende beroepscompenties te hanteren: Torenvalk-blik (inzoomen en uitzoomen): Het duidelijk kunnen maken aan opdrachtgevers van de relatie tussen de relevante domeinen (algemene milieuproblematiek, ruimtelijk beleid, natuurwaarden, leefbaarheid, duurzaamheid etc.) en concrete of potentiële milieuvraagstukken, en op basis daarvan kunnen onderbouwen van de keuze voor de optimale ontwikkelingsrichting, of van het optimale beleidsalternatief voor milieu en duurzaamheid. Producten en processen: Het analyseren van milieu- en duurzaamheidaspecten van producten, productieketens en processen en het aangeven van wegen ter verbetering ten behoeve van opdrachtgevers en vergunningverlenende instanties. Gedrag en verspreiding van stoffen: De mechanismen en de effecten van de verspreiding van stoffen in het milieu kunnen verklaren voor beleidsmakers en uitvoerenden en het aangeven van bijpassende oplossingsrichtingen. Inventarisatie-, beheers- en hersteltechnieken: Het voorbereiden, begeleiden en interpreteren van onderzoeken naar verontreinigings- en verstoringssituaties en het aangeven van geëigende 13

14 beheersmaatregelen of hersteltechnieken om aan de geldende normstellingen en streefwaarden (die mogelijk onderling conflicterend zijn, dan wel moeilijk realiseerbaar) te voldoen. Concrete oplossingen: Het uitwerken van oplossingsrichtingen tot concrete oplossingen die juridisch en politiek haalbaar zijn, ruimtelijk inpasbaar zijn en die binnen het beschikbare budget kunnen worden uitgevoerd. Hieronder vallen ook het maken van budgetvoorstellen en offertes en het begroten en bewaken van eigen inzet. Ethisch handelen: Het handhaven van algemeen aanvaarde ethische normen ten aanzien van natuur en milieu in activiteiten die met de functie verband houden. 7.2 Propedeutisch examen (art. 28) De propedeutische fase van de opleiding Milieukunde kent een propedeutisch examen. In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 7.3 Vooropleidingseisen Voor de Bacheloropleiding Milieukunde is met ingang van 1 september 2015 geen nieuwe instroom meer mogelijk. 7.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Voor de opleiding Milieukunde zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt. 7.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding Milieukunde kent na de propedeutische fase geen nadere afstudeerrichtingen. 7.6 Bindend studieadvies In aanvulling op het bepaalde in artikel 23 OER-HU worden voor het afgeven van een positief studieadvies geoormerkte vereisten gesteld. Voor studenten met een opgeschort studieadvies voor de opleiding Milieukunde geldt dat de cursus TMIL-L04MGB-13 behaald moet zijn om aan de norm te voldoen Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Milieukunde niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 8 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) 8.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek B Biology and Medical Laboratory Research CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Afstudeerrichting(en): Microbiology (90 EC) Biomolecular Research (90 EC) Zoology (90 EC) Numerus fixus: ja, voor voltijd Voltijd, deeltijd en duaal Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase voltijd: 180 EC, bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 EC) 14

15 Hoofdfase deeltijd en duaal: 180 EC Excellentieprogramma: Honours Programma De studenten hebben de volgende competenties behaald: Onderzoeken (niveau III): onderzoek doen binnen het domein dat ofwel bijdraagt aan de oplossing van een probleem, ofwel leidt tot een groter inzicht in een onderwerp binnen de eigen werkomgeving. Experimenteren (niveau III): experimenten uitvoeren binnen het domein zodat betrouwbare resultaten worden verkregen. Beheren en coördineren (niveau I): ontwikkelen, implementeren en onderhouden van beheerssystemen of onderdelen daarvan, zodat het systeem voldoet aan de betreffende wet- en regelgeving, kwaliteitsnormen en de normen en waarden van een organisatie. Adviseren, in- en verkopen (niveau I): geven van goed onderbouwde adviezen over het ontwerpen, verbeteren of toepassen van producten, processen en methoden en renderende transacties tot stand brengen met goederen of diensten binnen het domein. Instrueren, begeleiden, doceren en coachen (niveau I): instrueren en begeleiden van medewerkers en klanten bij het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden binnen het domein. Leidinggeven en managen (niveau I): richting en sturing geven aan organisatieprocessen en de daarbij betrokken medewerkers om de doelen te realiseren van het organisatieonderdeel of het project waar leiding aan gegeven wordt. Zelfsturing (niveau II): zichzelf sturen in zijn functioneren en zijn ontwikkeling en zorgen dat hij qua kennis en vaardigheden op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen, ook in relatie tot ethische dilemma s en maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden. Toelichting niveaus: Niveau I: effectief gedrag tonen als de omgeving daartoe directe aanleiding geeft. Trefwoorden: uitvoeren, in opdracht van Niveau II: effectief gedrag tonen op basis van eigen initiatief Trefwoorden: oplossen, analyseren Niveau III: effectief gedrag van anderen in de directe omgeving versterken, in het bijzonder door voorbeeldgedrag. Trefwoorden: integreren, ontwikkelen, transfer van kennis en vaardigheden. 8.2 Propedeutisch examen (art.28) De propedeutische fase van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kent een propedeutisch examen. In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 8.3 Vooropleidingseisen Voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): HAVO-diploma: Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid VWO-diploma: Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid MBO: Niveau 4. Voor de duale opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek is geen instroom meer mogelijk. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op 15

16 8.3.2 Voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. Personen jonger dan éénentwintig jaar, die wel beschikken over een HAVO- of VWO-diploma, maar niet met een in genoemd profiel, dienen hiertoe een deficiëntietoets af te leggen voor het ontbrekende vak, dan wel vakken. Door middel van de deficiëntietoets wordt getoetst of voldaan wordt aan de inhoudelijk vergelijkbare eisen van het HAVO-diploma Personen van éénentwintig jaar of ouder, die niet beschikken over een in genoemde vooropleiding, dienen van het toelatingsonderzoek van de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Scheikunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats. 8.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop de opleiding voorbereidt. 8.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kent na de propedeutische fase de in lid 8.1 genoemde afstudeerrichtingen. Deze afstudeerrichtingen kennen geen toegangsbeperking. 8.6 Bindend studieadvies (art.23) Voor het afgeven van een positief studieadvies als bedoeld in artikel 23 OER-HU wordt geen geoormerkt vereiste gesteld Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 8.7 Deeltijdopleiding De inrichting van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: Voor toelating tot de deeltijdvariant dient de student gedurende de duur van de opleiding werkzaam te zijn in een medisch-biologische laboratoriumfunctie, of een andere passende functie te hebben in het relevante werkveld. Het deeltijdprogramma wordt gecomprimeerd aangeboden. Bepaalde werkzaamheden kunnen als cursus worden aangemerkt, waarbij de daarin verworven competenties worden getoetst. Zie voor toelichting de studiegids. 9 B Chemie 9.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Chemie B Chemistry CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Numerus fixus: Ja, voor voltijd Afstudeerrichting(en): Research and Development (90 EC) Analytical Science (90 EC) Voltijd, deeltijd en duaal Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase voltijd: 180 EC bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 EC) Hoofdfase deeltijd en duaal: 180 EC Excellentieprogramma: Honours Programma 16

17 De studenten hebben de volgende competenties behaald: Onderzoeken (niveau III): onderzoek doen binnen het domein dat ofwel bijdraagt aan de oplossing van een probleem, ofwel leidt tot een groter inzicht in een onderwerp binnen de eigen werkomgeving. Experimenteren (niveau III): experimenten uitvoeren binnen het domein zodat betrouwbare resultaten worden verkregen. Beheren en coördineren (niveau I): ontwikkelen, implementeren en onderhouden van beheerssystemen of onderdelen daarvan, zodat het systeem voldoet aan de betreffende wet- en regelgeving, kwaliteitsnormen en de normen en waarden van een organisatie. Adviseren, in- en verkopen (niveau I): geven van goed onderbouwde adviezen over het ontwerpen, verbeteren of toepassen van producten, processen en methoden en renderende transacties tot stand brengen met goederen of diensten binnen het domein. Instrueren, begeleiden, doceren en coachen (niveau I): instrueren en begeleiden van medewerkers en klanten bij het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden binnen het domein. Leidinggeven en managen (niveau I): richting en sturing geven aan organisatieprocessen en de daarbij betrokken medewerkers om de doelen te realiseren van het organisatieonderdeel of het project waar leiding aan gegeven wordt. Zelfsturing (niveau II): zichzelf sturen in zijn functioneren en zijn ontwikkeling en zorgen dat hij qua kennis en vaardigheden op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen, ook in relatie tot ethische dilemma s en maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden. Toelichting niveaus: Niveau I: effectief gedrag tonen als de omgeving daartoe directe aanleiding geeft. Trefwoorden: uitvoeren, in opdracht van Niveau II: effectief gedrag tonen op basis van eigen initiatief Trefwoorden: oplossen, analyseren Niveau III: effectief gedrag van anderen in de directe omgeving versterken, in het bijzonder door voorbeeldgedrag. Trefwoorden: integreren, ontwikkelen, transfer van kennis en vaardigheden. 9.2 Propedeutisch examen (art.28) De propedeutische fase van de opleiding Chemie kent een propedeutisch examen. In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 9.3 Vooropleidingseisen Voor de opleiding Chemie gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): HAVO-diploma: Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid VWO-diploma: Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid MBO: Niveau 4. Voor de duale opleiding Chemie is geen instroom meer mogelijk. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op 17

18 9.3.2 Voor de opleiding Chemie kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. Personen jonger dan éénentwintig jaar die wel beschikken over een HAVO- of VWO diploma maar niet met een in genoemd profiel, dienen een deficiëntietoets af te leggen voor het ontbrekende vak, dan wel vakken. Door middel van de deficiëntietoets wordt getoetst of voldaan wordt aan de inhoudelijk vergelijkbare eisen van het HAVO-diploma Personen van éénentwintig jaar of ouder, die niet beschikken over een in genoemde vooropleiding, dienen van het toelatingsonderzoek van de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Scheikunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats. 9.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Voor de opleiding Chemie zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop de opleiding voorbereidt. 9.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding Chemie kent na de propedeutische fase de in lid 9.1 genoemde afstudeerrichtingen. Deze afstudeerrichtingen kennen geen toegangsbeperking. 9.6 Bindend studieadvies (art. 23) Voor het afgeven van een positief studieadvies als bedoeld in artikel 23 OER-HU wordt geen geoormerkt vereiste gesteld Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Chemie niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Het studieadvies voor de opleiding Chemie strekt zich tevens uit tot de Bacheloropleiding Chemische Technologie. 9.7 Deeltijdopleiding De inrichting van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: Voor toelating tot de deeltijdopleiding Chemie geldt dat de student dient te beschikken over een passende functie in het relevante werkveld. Het deeltijdprogramma wordt gecomprimeerd aangeboden. Bepaalde werkzaamheden kunnen als cursus worden aangemerkt, waarbij de daarin verworven competenties worden getoetst. Zie voor toelichting de studiegids. 10 B Chemische Technologie 10.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Chemische Technologie B Chemical Engineering CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht, Velsen Loting: Nee Afstudeerrichting(en): - Voltijd en duaal Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase voltijd: 180 EC, bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30EC) Hoofdfase duaal: 180 EC Excellentieprogramma: Honours Programma 18

19 Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat om: Onderzoeken (niveau II): onderzoek doen binnen het domein dat ofwel bijdraagt aan de oplossing van een probleem, ofwel leidt tot een groter inzicht in een onderwerp binnen de eigen werkomgeving. Experimenteren (niveau II): experimenten uitvoeren binnen het domein zodat betrouwbare resultaten worden verkregen. Ontwikkelen (niveau III): ontwikkelen, verbeteren of implementeren van producten, processen of methoden in het domein op basis van bestaande kennis. Adviseren, in- en verkopen (niveau I): geven van goed onderbouwde adviezen over het ontwerpen, verbeteren of toepassen van producten, processen en methoden en renderende transacties tot stand brengen met goederen of diensten binnen het domein. Beheren en coördineren (niveau I): ontwikkelen, implementeren en onderhouden van beheerssystemen of onderdelen daarvan, zodat het systeem voldoet aan de betreffende wet- en regelgeving, kwaliteitsnormen en de normen en waarden van een organisatie. Leidinggeven en managen (niveau I): richting en sturing geven aan organisatieprocessen en de daarbij betrokken medewerkers om de doelen te realiseren van het organisatieonderdeel of het project waar leiding aan gegeven wordt. Zelfsturing (niveau II): zichzelf sturen in zijn functioneren en zijn ontwikkeling en zorgen dat hij qua kennis en vaardigheden op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen, ook in relatie tot ethische dilemma s en maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden. Toelichting niveaus: Niveau I: effectief gedrag tonen als de omgeving daartoe directe aanleiding geeft. Trefwoorden: uitvoeren, in opdracht van Niveau II: effectief gedrag tonen op basis van eigen initiatief Trefwoorden: oplossen, analyseren Niveau III: effectief gedrag van anderen in de directe omgeving versterken, in het bijzonder door voorbeeldgedrag. Trefwoorden: integreren, ontwikkelen, transfer van kennis en vaardigheden Propedeutisch examen (art. 28) De propedeutische fase van de opleiding Chemische Technologie kent een propedeutisch examen. In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen Vooropleidingseisen Voor de opleiding Chemische Technologie gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): HAVO-diploma: Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid VWO-diploma: Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid MBO: Niveau 4. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op Voor de opleiding Chemische Technologie kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. 19

20 Personen jonger dan éénentwintig jaar die wel een diploma hebben op HAVO-VWO-niveau, maar niet met een in genoemd profiel, dienen een deficiëntietoets af te leggen voor het ontbrekende vak, dan wel vakken. Door middel van de deficiëntietoets wordt getoetst of voldaan wordt aan de inhoudelijk vergelijkbare eisen van het HAVO-diploma Personen van éénentwintig jaar of ouder, die niet beschikken over één van de in genoemde vooropleidingen, dienen van het toelatingsonderzoek van de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Scheikunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Voor de opleiding Chemische Technologie zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop de opleiding voorbereidt Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding Chemische Technologie kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen Bindend studieadvies (art. 23) Voor het afgeven van een positief studieadvies als bedoeld in artikel 23 OER-HU wordt geen geoormerkt vereiste gesteld Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Chemische Technologie niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Het studieadvies voor de opleiding Chemische Technologie strekt zich tevens uit tot de opleiding Chemie. 11 B Elektrotechniek 11.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Elektrotechniek B Electrical and Electronic Engineering CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): Electronic Engineering and Design (240 EC) Mediatechnologie (240 EC) Security Tecnology (240 EC) Voltijd Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase: 180 EC bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 EC). Excellentieprogramma: Honours Programma Security Technology: Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat om: Vaktermen en vaktaal uit de wereld van de Security te begrijpen en te gebruiken. Een systeem te ontwerpen en dimensioneren voor de bewaking van objecten of personen in nauwe samenwerking met de klant en gebruiker en naaste de technische aspecten ook oog te hebben voor de veiligheidsbeleving. Een systeem te ontwerpen waarin data en informatie veilig kunnen worden opgeslagen en getransporteerd. Een brugfunctie te vervullen tussen de technische ontwikkelaars en de klanten uit de security-wereld. Rekening te houden met wettelijke en ethische aspecten bij het ontwerpen van een technische oplossing in de security-wereld. Service te verlenen aan security-systemen, deze te beoordelen en eventuele verbeteringen voor te stellen. 20

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op goedkeuring van het College van Bestuur op Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: OER 2012-2013 facultair hoofdstuk Faculteit FMT 12.033a III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24 april 2012. A. Hieronder

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Natuur en Techiek vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 mei 2016 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1 september 2016

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT a

OER bacheloropleidingen facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT a OER bacheloropleidingen 2013-2014 facultair hoofdstuk Faculteit III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op 11 februari 2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juni 2013.

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur & Techniek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: OER masteropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek (Hoofdstuk 10) III FACULTEIT NATUUR EN TECHNIEK vastgesteld door de faculteitsdirectie; instemming van de facultaire medezeggenschapsraad

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Gezondheidszorg A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur en Techniek vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24 april 2012. A. Hieronder

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Natuur en Techiek vastgesteld door de faculteitsdirectie op: 24 mei 2016 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1 september 2016

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

OER masteropleidingen facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT b

OER masteropleidingen facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT b III FACULTEIT NATUUR EN TECHNIEK vastgesteld door de faculteitsdirectie op 2014; instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014 en vervangt

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student is

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 februari 2013 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Versie 1 september 2017 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Onderwijs- en Examenregeling HU 2017-2018 Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 3 juli 2014 A. Hieronder

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Bachelor Built Environment

Bachelor Built Environment Bachelor Built Environment Soll en Ist Soll: Commissie van Pernis (2011)!! Herijken beroepsprofiel!! Verandering als constante!! Integrale benadering, andere competenties Ist: Instituut Gebouwde omgeving

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 205 206 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 15 maart 2016 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2016. Deze versie treedt in werking op 1 september 2016

Nadere informatie

vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012.

vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012. III FACULTEIT Maatschappij en Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012. A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

De indeling van de sector Techniek

De indeling van de sector Techniek De indeling van de sector Techniek Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zes subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeuse... 2 Artikel 1 Samenstelling propedeuse... 2 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

CONCEPTOER 2014-2015 bacheloropleidingen. Facultair hoofdstuk Faculteit Gezondheidszorg

CONCEPTOER 2014-2015 bacheloropleidingen. Facultair hoofdstuk Faculteit Gezondheidszorg III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG vastgesteld door de faculteitsdirectie op 10 februari 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 10 juni 2014 Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016

Informatica. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Informatica Onderwijs- en examenregeling 205 206 Betrokken academies Opleiding Datum vaststelling academiedirectie AI&I Datum vaststelling academiedirectie AE&I Datum advies opleidingscommissie AI&I Datum

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

OER 2015-2016 facultair hoofdstuk 10 masteropleidingen faculteit Maatschappij & Recht

OER 2015-2016 facultair hoofdstuk 10 masteropleidingen faculteit Maatschappij & Recht III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24-02-2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 mei 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september 2015

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Civiele Techniek CROHO-nummer 34279 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1

Nadere informatie

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Opleidingsstatuut instituut Engineering Bacheloropleiding(en) - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Integrale Veiligheid. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AVB en AVD

Integrale Veiligheid. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AVB en AVD Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AVB en AVD Vastgesteld per 7 juli 2015 pagina 2 van 74 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees je de OER?

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 1 september 2015 pagina 2 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 1 3 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld 1 september 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m

3.5 Studiestakers Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur t/m 3.5 Studiestakers 3.5.1 Aantal studiestakers en gemiddelde studieduur 2007-2008 t/m 2009-2010 voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen gezamenlijk aantal studiestakers gemiddelde studieduur Economie Accountancy

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Onderwijs- en Examen Regeling (OER)

Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Civiele Techniek Studiejaar 2015 2016 Deel 2 Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouwmanagement en Vastgoed

Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouwmanagement en Vastgoed Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouwmanagement en Vastgoed Onderwijs- en examenregeling 2016 2017 Academie voor Bouw en Infra Datum vaststelling academiedirectie 14-07-2016 Datum instemming academieraad 05-07-2016

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Onderwijs- en Examen Regeling (OER)

Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Opleidingsstatuut voor de Associate-degree programma s Civiele Techniek: - Directievoering Civieltechnische Projecten (DCP) - Projectvoorbereiding en Realisatie (PVR) Studiejaar 2015 2016 Deel 2 Regelingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013

Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Onderwijs- en examenregeling 2012 2013 Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde voltijd, crohonummer 34280. Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. mei 2012 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. voor de voltijd bacheloropleidingen. Elektrotechniek. Embedded Systems Engineering. Industrieel Product Ontwerpen

Opleidingsstatuut. voor de voltijd bacheloropleidingen. Elektrotechniek. Embedded Systems Engineering. Industrieel Product Ontwerpen Opleidingsstatuut voor de voltijd bacheloropleidingen Elektrotechniek Embedded Systems Engineering Industrieel Product Ontwerpen Technische Bedrijfskunde Werktuigbouwkunde van de Hogeschool van Arnhem

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Technische Informatica voltijd, crohonummer 34475 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 6-6-2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie