OER bacheloropleidingen facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OER bacheloropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek"

Transcriptie

1 III Faculteit Natuur en Techniek vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 7 juli 2015 Deze versie treedt in werking op 1 september 2015 en vervangt alle voorgaande versies. A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 4 Onderwijs in het Nederlands Bepaalde opleidingen kunnen delen van het curriculum in een andere dan de Nederlandse taal verzorgen, met inachtneming van de Gedragscode Onderwijs in een buitenlandse taal FNT. Het betreft de opleiding HBO-ICT. Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase Bepaalde opleidingen kennen geoormerkte cursussen die moeten zijn behaald om voor een positief studieadvies in aanmerking te komen. Indien van toepassing staat dit bij de betreffende opleiding onder sub C vermeld. Het betreft de opleidingen: - Bouwkunde - Bouwtechnische Bedrijfskunde - Civiele Techniek - Ruimtelijke Ordening en Planologie - Geodesie - Milieukunde - HBO-ICT Artikel 32 Inschrijving voor cursussen De student is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving voor de cursussen, met uitzondering van de cursussen voor periode A van de propedeuse. In de studiegids is aangegeven wanneer de student zich voor de cursussen kan inschrijven. Inschrijving voor de cursus is voorwaarde tot deelname aan de cursus. Artikel 33 Inschrijving voor tentamens In de studiegids is aangegeven in welke periode studenten zich kunnen inschrijven voor tentamens, voor zover zij hiervoor niet zijn ingeschreven vanwege inschrijving voor de bijbehorende cursus. Artikel 34 Tentamenkansen Studenten van de Faculteit Natuur en Techniek kunnen zich in hetzelfde studiejaar voor dezelfde cursus ten hoogste voor twee tentamenmogelijkheden inschrijven. Artikel 40 Vrijstellingen a. Voor de aanvraag van een vrijstelling gelden de volgende procedurevoorschriften: Voor de aanvraag van een vrijstelling gebruikt de student het formulier dat door middel van de daartoe bestemde knop in het OSIRIS-student menu opgevraagd kan worden. De student voegt dit bij het verzoek tot vrijstelling dat via de in de studiegids aangegeven weg bij de examencommissie kan worden ingediend. b. De examencommissie ICT kan een vrijstelling verlenen vanwege eerder afgelegde tentamens of examens van de hieronder genoemde opleiding(en) waarvan de externe kwaliteitsborging voldoende adequaat is. Deze certificaten vormen de standaard in hun segment en voldoen daardoor in ruime mate aan de eisen die in de opleidingen aan deze kennis worden gesteld. 1

2 Certificaatnaam / Combinaties Cisco Certified Network Associate - Routing and Switching - compleet ITIL 2011 én ASL Foundation én BiSL Foundation Microsoft én Microsoft én Microsoft Microsoft MCSE 2003 én Microsoft Microsoft én Microsoft LPIC-1 LPIC-2 LPIC-1 èn LPIC-2 Instituut / Opleiding** Diverse Cisco gecertificeerde instituten. ** APM Group / EXIN Diverse Microsoft gecertificeerde instituten.** Diverse Microsoft gecertificeerde instituten.** Diverse Microsoft gecertificeerde instituten.** Diverse door Linux Professional Institute gecertificeerde instituten* Diverse door Linux Professional Institute gecertificeerde instituten* Diverse door Linux Professional Institute gecertificeerde instituten* Recentelijkheid, voor zover afwijken van OER-termijn geldig certificaat [minder dan 3 jaar geleden behaald.] Indien niet langer dan vijf jaar geleden behaald Geldigheid conform OER-HU Geldigheid conform OER-HU Geldigheid conform OER-HU Geldigheid conform OER-HU Geldigheid conform OER-HU Geldigheid conform OER-HU * Het certificaat wordt in naam van de Microsoft, LPI, verstrekt, niet op naam van het opleidingsinstituut. ** Al deze instituten zijn extern gecertificeerd, dan wel zelf wereldstandaard voor hun segment. c. De examencommissie IED kan een vrijstelling verlenen vanwege eerder afgelegde tentamens of examens van de hieronder genoemde opleiding(en) waarvan de externe kwaliteitsborging voldoende adequaat is. Deze certificaten vormen de standaard in hun segment en voldoen daardoor in ruime mate aan de eisen die in de opleidingen aan deze kennis worden gesteld. Certificaatnaam / Combinaties Prince2 Foundation Instituut / Opleiding** Diverse instituten die geaccrediteerd zijn door APMG en die bevoegd zijn een Prince2 examen af te nemen en een certificaat af te geven. Recentelijkheid, voor zover afwijkend van OER-termijn geldig certificaat [minder dan 3 jaar geleden behaald.] Artikel 42 Getuigschriften De student vraagt zijn/haar getuigschrift zelf aan bij de examencommissie van het Instituut waar hij/zij studeert. Artikel 44 Vermelding cum laude of met genoegen Bij de berekening als bedoeld in lid 1 en 2 van artikel 44 worden eventuele niet-cijfermatige resultaten door de examencommissie meegewogen. Hiervoor gelden de volgende regels: a. De beoordeling voldaan/niet voldaan wordt buiten beschouwing gelaten. b. Als omrekeningstabel voor alfanumerieke beoordelingen die in eerdere jaren zijn gegeven geldt: Voldoende = 6 Ruim voldoende = 7 Goed = 8 Zeer goed = 9 Uitmuntend = 10 2

3 B. Nadere facultaire regelgeving: De Faculteit Natuur en Techniek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 1. FNT-Huisregels 2. HU-Reglement Examencommissies 3. Gedragscode Onderwijs in een buitenlandse taal FNT 3

4 C. Opleidingen van de Faculteit Natuur en Techniek De Faculteit Natuur en Techniek kent de volgende door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bekostigde bacheloropleidingen en Associated degree-opleiding: 1 B Built Environment 2 B Bouwkunde 3 B Bouwtechnische Bedrijfskunde 4 B Civiele Techniek 5 B Geodesie 6 B Ruimtelijke Ordening en Planologie 7 B Milieukunde 8 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 9 B Chemie 10 B Chemische Technologie 11 B Elektrotechniek 12 B AOT-Techniek 13 B Industriële Automatisering 14 B Werktuigbouwkunde 15 B Technische Bedrijfskunde 16 B HBO-ICT 17 Ad Chemische Technologie Met ingang van 1 september worden de volgende opleidingen niet meer aangeboden. Deze zijn opgegaan in de B HBO-ICT: 1 B Informatica 2 B Business IT & Management 3 B Technische Informatica 4

5 1. B Built Environment 1.1 De kerngegevens van de opleiding Built Environment zijn de volgende: Naam opleiding: B Built Environment B Built Environment CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): Geen Voltijd en duaal Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase: 180 EC bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 C). Excellentieprogramma: Honours Programma Na afronding van de Bachelor Built Environment is de student in staat om: Handelingsdomeinen B1: Initiëren en sturen Je signaleert en inventariseert, vanuit een helicopterview en een brede marktoriëntatie, voor de maatschappij relevante (project)opgaven. Je bent in staat de randvoorwaarden, de eisen en de doelstellingen te formuleren. Je kunt het proces beschrijven, bewaken en bijsturen. B2: Ontwerpen Het ontwerp kan een plan, model, advies, ruimtelijk of technisch ontwerp zijn. Je maakt het ontwerp op basis van een opgesteld programma van eisen, je onderzoekt verschillende oplossingen en varianten en maakt een afgewogen keuze. B3: Specificeren Je maakt een specificatie in verband met het formuleren van ambities, randvoorwaarden en haalbaarheden, zodanig dat dit richting geeft aan het product. Je werkt een ontwerp nader uit, passend bij de gestelde eisen. Deze eisen zijn specifiek voor de beroepsgroep en behelzen de kwaliteitseisen van het op te leveren product. B4: Realiseren Je brengt een ontwerp tot uitvoering door voorbereiden, handhaven, bewaken en bijsturen van de realisatie. B5: Beheren Je maakt een beheer- en onderhoudsplan voor het behouden van de gerealiseerde kwaliteit. B6: Monitoren, toetsen en evalueren Je bent in staat de opgeleverde resultaten objectief te bewaken en te beoordelen. Aansluitend hierop kun je aanpassingen en verbetervoorstellen maken en deze inbrengen. Competenties De te realiseren competenties zijn ingedeeld in 2 hoofdgroepen: A1: Conceptuele competenties: Deze competenties zijn gericht op het werken met theoretische en ervaringskennis: deze competenties zijn verankerd in het inhoudelijke programma van de bachelor opleiding. De student ontwikkelt het vermogen om breder of dieper inzicht te verschaffen in complexe problemen of situaties gebruikmakend van een meer omvattend of abstracter begrippenkader en komt systematisch tot structurele oplossingen. Bij de conceptuele competenties gaat het om Vakmanschap (Ruimtelijke planning en ontwerp; Water, bodem en milieu; Infrastructuur en mobiliteit; Bouwwerken en techniek; Mens en maatschappij; Bestuur, beleid en recht; Economie); Kritisch denken; Onderzoekend vermogen; Oordeelsvorming; Probleem oplossend vermogen; Abstractievermogen; Systemisch denken; Schakelen tussen theorie en praktijk. A2: Impact competenties Deze competenties zijn gericht op het hebben van invloed op de gang van zaken binnen de projecten en leerteams in de opleiding. De deelnemer ontwikkelt het vermogen om inbreng en invloed te hebben bij het uitvoeren van beroepstaken en het tot stand brengen van beroepsproducten. Bij impact competenties gaat het om: Reflective practitioning; Leadership; Organiserend vermogen; Vermogen tot Samenwerken; Communicatief vermogen; Innovatief vermogen 5

6 1.2 Propedeutisch examen (art. 28) De propedeutische fase van de opleiding Bouwkunde kent een propedeutisch examen. In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 1.3 Vooropleidingseisen Voor de opleiding Built Environment gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): HAVO-diploma: Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid Economie en Management VWO-diploma: Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij met Wiskunde A of Wiskunde B MBO: Niveau 4. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op Voor de opleiding Built Environment kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan Personen jonger dan éénentwintig jaar, die wel beschikken over een HAVO- of VWO-diploma, maar niet met een in genoemd profiel, dienen hiertoe een deficiëntietoets af te leggen voor het ontbrekende vak, dan wel vakken. Door middel van de deficiëntietoets wordt getoetst of voldaan wordt aan de inhoudelijk vergelijkbare eisen van het HAVO-diploma Personen van éénentwintig jaar of ouder, die niet beschikken over een in genoemde vooropleiding, dienen van het toelatingsonderzoek van de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Natuurkunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats. 1.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening. Voor de opleiding Built Environment zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop de opleiding Built Environment voorbereidt. 1.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding Built Environment kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen. Er geldt derhalve geen toegangsbeperking. 1.6 Bindend studieadvies (art. 23) Voor het afgeven van een positief studieadvies als bedoeld in artikel 23 OER-HU wordt geen geoormerkt vereiste gesteld Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Built Environment niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 2. B Bouwkunde 2.1 De kerngegevens van de opleiding Bouwkunde zijn de volgende: Naam opleiding: B Bouwkunde B Architecture and Construction Engineering 6

7 CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): - Voltijd en duaal Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase: 180 EC bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 C). Excellentieprogramma: Honours Programma Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat om: Een projectdefinitie (haalbaarheidsstudie, programma van eisen) te ontwikkelen en te formuleren Alternatieven en varianten in de ontwerpfase op te stellen en te beoordelen Projectinformatie, besteks- en indieningsgereed te maken De financiële gevolgen van ontwerpbeslissingen te berekenen Contractvorming te organiseren De uitvoering voor te bereiden De beheersaspecten tijdens de uitvoering te handhaven, bewaken en bij te sturen Projectgegevens te evalueren en terug te koppelen 2.2 Propedeutisch examen (art. 28) De propedeutische fase van de opleiding Bouwkunde kent een propedeutisch examen. In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 2.3 Vooropleidingseisen Voor de opleiding Bouwkunde is met ingang van 1 september 2015 geen nieuwe instroom meer mogelijk. Dit geldt zowel voor de voltijd als voor de duale variant. 2.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening. Voor de opleiding Bouwkunde zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop de opleiding Bouwkunde voorbereidt. 2.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding Bouwkunde kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen. Er geldt derhalve geen beperking. 2.6 Bindend studieadvies (art. 23) In aanvulling op het bepaalde in artikel 23 OER-HU worden voor het afgeven van een positief studieadvies geoormerkte vereisten gesteld. Voor studenten met een opgeschort advies in de voltijdopleiding Bouwkunde moet TIGO-V01ABV1-14 behaald worden om aan de norm te voldoen. Voor studenten met een opgeschort advies in de duale variant van Bouwkunde geldt als eis dat één van de volgende 3 cursussen moet zijn behaald: TBWK-L03IBWO-13 TBWK-L04ARBI-13 TBWK-L03MACO Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student deze opleiding niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 7

8 3 B Bouwtechnische Bedrijfskunde 3.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Bouwtechnische Bedrijfskunde B Construction Management CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): - Voltijd Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase: 180 EC bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 C). Excellentieprogramma: Honours Programma Na afronding van de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde zijn studenten in staat om: Een startnotitie te ontwikkelen waarbij een eenduidig doel is beschreven waaraan de betrokken partijen gaan werken en waarvan de mogelijke haalbaarheid wordt ingeschat. De haalbaarheid en risico s te onderzoeken binnen operationele, financiële en wettelijke kaders. Een programma van eisen op te stellen met betrekking tot de procedurele, functionele, technische, financiële en prestatie-eisen. Een projectplan te maken dat voldoet aan de gestelde eisen en waarin de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie zijn uitgewerkt. Het projectplan te handhaven, te bewaken en bij te sturen binnen de gestelde randvoorwaarden. De productresultaten van adviseurs uit diverse vakdisciplines aan de hand van criteria te beoordelen. In het bouwproductieproces met diverse actoren te onderhandelen en deze te contracteren. Hiertoe zijn uitgangspunten voor het contracteren geformuleerd en zijn criteria voor het selecteren van contractpartijen opgesteld. Een strategisch ondernemingsplan te ontwikkelen. Het geaccepteerd krijgen van een product of dienst door stakeholders (zoals financiers en de eigen organisatie staat hierbij voorop. Een constructieve bijdrage te leveren aan innovaties in de gebouwde omgeving op basis van een afgerond innovatieplan. 3.2 Propedeutisch examen (art. 28) De propedeutische fase van de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde kent een propedeutisch examen. In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 3.3 Vooropleidingseisen Voor de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde is met ingang van 1 september 2015 geen nieuwe instroom meer mogelijk. 3.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Voor de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voorbereidt. 3.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen. Er geldt derhalve geen toegangsbeperking. 8

9 3.6 Bindend studieadvies (art. 23) In aanvulling op het bepaalde in artikel 23 OER-HU worden voor het afgeven van een positief studieadvies de volgende geoormerkte vereisten gesteld: Voor studenten met een opgeschort advies in de voltijdopleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde geldt dat TIGO-V01ABV1-14 behaald moet worden om aan de norm te voldoen Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student deze opleiding niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 4 B Civiele Techniek 4.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Civiele Techniek B Civil Engineering CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): - Voltijd en duaal Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase: 180 EC bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 C). Excellentieprogramma: Honours Programma Na afloop van de opleiding zijn studenten in staat om: Projecten te initiëren en te ontwerpen: de student kent en begrijpt de gangbare werkwijzen rondom het opstellen van een programma van eisen (PvE) en is in staat ontwerpen hierop te toetsen. De student kan op basis van een analyse van het PvE alternatieven en varianten opstellen, deze beoordelen en hier een keuze uit maken (synthese). Te detailleren, te berekenen en te tekenen: de student is in staat om binnen de ontwerp- en specificatiefase. De student kent en begrijpt daartoe de eigenschappen en mogelijkheden van de bouwmaterialen (met name beton, staal en hout), de gedragingen van de ondergrond (grondmechanica), van watermassa s (vloeistofmechanica) en van grote constructies (constructieleer). De student kent en begrijpt de theorie rondom de diverse berekeningsmethoden en kan deze toepassen op complexe praktijksituaties. Ook is de student op de hoogte van de bouwtechnieken en in staat kwalitatief voldoende detailtekeningen te vervaardigen. De uitvoering van civieltechnische projecten te begeleiden: de student weet wat er bij de uitvoering nodig is en is in staat om een uitvoeringsplan op te stellen. Ook kan de student op een adequate wijze bouwplaatsmanagement en directie voeren. De zakelijke kant van een civieltechnisch project te regelen: de student kent de in de branche gebruikelijke methoden van projectmanagement. De student is in staat contractdocumenten op te stellen, een begroting en een planning te maken en een projectgebonden kwaliteitsbewaking te beschrijven. Het beheer en onderhoud van infrastructuur te realiseren: de student weet wat er komt kijken bij het beheer van een infrastructuur en is in staat de beheers- en onderhoudsfunctie voor de langere termijn vast te leggen in een plan. De handelingen detailleren, berekenen en tekenen (zoals ook bij 2 voorkomen) toe te passen op de waterbouwkunde: baggerwerken, dijkverbetering, sluizen en aquaducten. De handelingen detailleren, berekenen en tekenen (zoals ook bij 2 voorkomen) toe te passen op infrastructurele werken als wegen, spoorwegen, tunnels, viaducten, riolering en nutsvoorzieningen. De handelingen detailleren, berekenen en tekenen (zoals ook bij 2 voorkomen) toe te passen op de utiliteitsbouw: grote gebouwen als stations, kantoren en ziekenhuizen. 9

10 4.2 Propedeutisch examen (art. 28) De propedeutische fase van de opleiding Civiele Techniek kent een propedeutisch examen. In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 4.3 Vooropleidingseisen Voor de opleiding Civiele Techniek is met ingang van 1 september 2015 geen nieuwe instroom meer mogelijk. Dit geldt zowel voor de voltijd als voor de duale variant. 4.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Voor de opleiding Civiele Techniek zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop de opleiding Civiele Techniek voorbereidt. 4.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding Civiele Techniek kent na de propedeutische fase de in lid 3.1 genoemde afstudeerrichtingen. Deze afstudeerrichtingen kennen geen toegangsbeperking. 4.6 Bindend studieadvies (art. 23) In aanvulling op het bepaalde in artikel 23 OER-HU worden voor het afgeven van een positief studieadvies geoormerkte vereisten gesteld. Voor studenten met een opgeschort advies in de voltijdopleiding Civiele Techniek geldt dat TIGO- V01ABV1-14 behaald moet worden om aan de norm te voldoen. Voor studenten met een opgeschort advies in de duale opleiding geldt dat één van de volgende 3 cursussen moet zijn behaald: TCTL-LGET1-10 TCTL-LTME1-09 TCTL-LWAT Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Civiele Techniek niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 5 B Geodesie 5.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Geodesie B Geodesy/Geo-Informatics CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): - Voltijd en duaal Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase: 180 EC bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 C). Excellentieprogramma: Honours Programma Na afloop van de opleiding zijn studenten in staat om: (Meet)gegevens in te winnen: de student kent en begrijpt de gangbare werkwijzen en natuurkundige principes van landmeetkundige, fotogrammetrische en hydrografische instrumenten. De student is in staat met 10

11 landmeetkundige en GPS apparatuur metingen te verrichten en de ingewonnen gegevens te bewerken tot geometrische basisgegevens. De student kan de berekeningen uitvoeren die hiervoor nodig zijn. Daartoe behoren hoogte-, coördinaat- en GPS-basislijnberekeningen alsmede coördinaattransformaties. De student is in staat metingen te ontwerpen en daarbij de juiste methode te kiezen. Ook kan een student meetwerk van anderen analyseren en beoordelen. Geo-gegevens te beheren: de student is in staat om geo-gegevens op een verantwoorde manier op te slaan in een geo-informatie systeem en dit systeem te onderhouden. Daartoe kent en begrijpt de student de werking van dergelijke systemen, met speciale aandacht voor de opslagstructuur, de user-interface, de speciale bewerkingen en vooral de inbedding van een technisch systeem in een organisatie van professionals. De student is in staat om de gegevens te analyseren, te beoordelen en verbanden te leggen om daarmee tot betekenisvolle geo-informatie te komen. Geo-informatie te visualiseren: de student kent en begrijpt de belangrijkste principes van de kartografie, zoals kartografische grammatica, waarnemingspsychologie en grafische basisbeginselen. De student is in met deze kennis geo-informatie verantwoord te presenteren en door het analyseren van toepassingen te komen tot een juiste methodekeuze. De student kent tevens nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de presentatie zoals dynamische 3D-visualisaties en kan deze toepassingen. Geo-informatie te ontsluiten: de student is in staat geo-informatie voor uiteenlopende toepassingen te organiseren. De student kent daartoe het brede domein van de gebouwde omgeving en begrijpt de manier van werken van andere beroepsbeoefenaars. De student kan geo-informatie analyseren, toegankelijk maken en op de markt brengen. Geo-informatie op kwaliteit te beoordelen: de student is in staat om de waarde van geo-objecten en metingen te beoordelen op geometrische kwaliteit maar ook op andere aspecten zoals financiële, juridische, natuurkundige of maatschappelijke waarde. Hij begrijpt hiertoe de werking van de mathematische geodesie en kan deze kennis vertalen in weloverwogen uitspraken over de staat van bijvoorbeeld een object. Het adviseren bij ruimelijke ontwerpprocessen: de student is in staat om geo-informatie gebruik bij ruimtelijke beheer- en ontwerpprocessen te ondersteunen. Daartoe coördineert de student de betrokken op het gebied van de planvorming. Naast technische en praktische is de student ook communicatief vaardig om dit te kunnen bewerkstelligen. Geo-info organisaties te managen: de student is in staat leiding te geven aan organisaties en processen voor totstandkoming en gebruik van geo-informatie. De student kent en begrijpt daartoe de relevante delen van de bedrijfskunde en de gangbare methoden van projectmanagement en is in staat deze zinvol toe te passen. Geo-ICT toepassingen te ontwerpen: de student is in staat ICT-toepassingen voor geo-informatie systemen te ontwerpen en de bouw te begeleiden. De student heeft daartoe inzicht in programmeren, database ontwerp en methoden van systeemontwerp. 5.2 Propedeutisch examen (art. 28) De propedeutische fase van de opleiding Geodesie kent een propedeutisch examen. In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 5.3 Vooropleidingseisen Voor de opleiding Geodesie is met ingang van 1 september 2015 geen nieuwe instroom meer mogelijk. Dit geldt zowel voor de voltijd als voor de duale variant. 5.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Voor de opleiding Geodesie zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt. 5.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding Geodesie kent na de propedeutische fase geen nadere afstudeerrichtingen. 11

12 5.6 Bindend studieadvies (art. 23) In aanvulling op het bepaalde in artikel 23 OER-HU worden voor het afgeven van een positief studieadvies geoormerkte vereisten gesteld. Voor studenten met een opgeschort advies in de voltijdopleiding Geodesie geldt dat TIGO- V01ABV1-14 behaald moet worden om aan de norm te voldoen. Voor de duale variant van de opleiding Geodesie zijn geen aanvullende eisen gesteld Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Geodesie niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 6 B Ruimtelijke Ordening en Planologie 6.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Ruimtelijke Ordening en Planologie B Urban and Regional Planning CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): - Voltijd Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase: 180 EC bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 C). Excellentieprogramma: Honours Programma Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat om: Beleid te vormen: Stelt een haalbaar (politiek, financieel, maatschappelijk) beleidsadvies op. Beleid te implementeren: Vertaalt vastgesteld (ruimtelijk) beleid in praktische uitvoerings- (deel)plannen. Realiseert deze deelplannen, in goed overleg met de betrokkenen, binnen de gestelde kaders. Adviseren: Adviseert passend, gezien de vraagstelling, de situatie, de omstandigheden en het kader. Een ruimtelijk ontwerp te maken: Maakt een ruimtelijk ontwerp / plan op basis van een Programma van Eisen dat kan dienen als basis voor besluitvorming. Een planologisch onderzoek uit te voeren: Verricht onderzoek en legt de resultaten, binnen de daarvoor gestelde tijdsbestek, vast in een valide onderzoeksrapport: Leiding te geven aan een projectteam (dit is niet zozeer een start als wel een doorgroei competentie). Geeft leiding aan een team op dusdanige wijze dat - binnen de gestelde randvoorwaarden en met het team - een projectresultaat wordt gerealiseerd. Financiële plannen te berekenen en te beheren: Berekent en presenteert financiële consequenties van ruimtelijke ingrepen inzichtelijk ten behoeve van de besluitvorming. Een multi-actorenproces te ontwerpen en te begeleiden: Werkt efficiënt en doelmatig samen met betrokkenen aan projecten en processen met een goed en duurzaam resultaat. Te communiceren met belanghebbenden: Beheerst diverse communicatietechnieken. Stelt een communicatieplan op waarbij sprake is van een doelgerichte toepassing van verschillende communicatiemiddelen Een plan juridisch te begeleiden: Vertaalt beleid naar een juridisch haalbaar plan, handelt bezwaar- en beroepsschriften af en adviseert ten aanzien van planschade en PPS constructies 6.2 Propedeutisch examen (art. 28) 12

13 De propedeutische fase van de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie kent een propedeutisch examen. In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 6.3 Vooropleidingseisen Voor de Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie is met ingang van 1 september 2015 geen nieuwe instroom meer mogelijk. 6.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Voor de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt. 6.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie kent geen nadere afstudeerrichtingen. 6.6 Bindend studieadvies (art.23) In aanvulling op het bepaalde in artikel 23 OER-HU worden voor het afgeven van een positief studieadvies geoormerkte vereisten gesteld. Voor studenten met een opgeschort studieadvies in de voltijdopleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie moet TIGO-V01ABV1-14 behaald worden om aan de norm te voldoen Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 7 B Milieukunde 7.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Milieukunde B Environment CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): - duaal Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase: 180 EC bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 C). Excellentieprogramma: - Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat om de volgende beroepscompenties te hanteren: Torenvalk-blik (inzoomen en uitzoomen): Het duidelijk kunnen maken aan opdrachtgevers van de relatie tussen de relevante domeinen (algemene milieuproblematiek, ruimtelijk beleid, natuurwaarden, leefbaarheid, duurzaamheid etc.) en concrete of potentiële milieuvraagstukken, en op basis daarvan kunnen onderbouwen van de keuze voor de optimale ontwikkelingsrichting, of van het optimale beleidsalternatief voor milieu en duurzaamheid. Producten en processen: Het analyseren van milieu- en duurzaamheidaspecten van producten, productieketens en processen en het aangeven van wegen ter verbetering ten behoeve van opdrachtgevers en vergunningverlenende instanties. Gedrag en verspreiding van stoffen: De mechanismen en de effecten van de verspreiding van stoffen in het milieu kunnen verklaren voor beleidsmakers en uitvoerenden en het aangeven van bijpassende oplossingsrichtingen. Inventarisatie-, beheers- en hersteltechnieken: Het voorbereiden, begeleiden en interpreteren van onderzoeken naar verontreinigings- en verstoringssituaties en het aangeven van geëigende 13

14 beheersmaatregelen of hersteltechnieken om aan de geldende normstellingen en streefwaarden (die mogelijk onderling conflicterend zijn, dan wel moeilijk realiseerbaar) te voldoen. Concrete oplossingen: Het uitwerken van oplossingsrichtingen tot concrete oplossingen die juridisch en politiek haalbaar zijn, ruimtelijk inpasbaar zijn en die binnen het beschikbare budget kunnen worden uitgevoerd. Hieronder vallen ook het maken van budgetvoorstellen en offertes en het begroten en bewaken van eigen inzet. Ethisch handelen: Het handhaven van algemeen aanvaarde ethische normen ten aanzien van natuur en milieu in activiteiten die met de functie verband houden. 7.2 Propedeutisch examen (art. 28) De propedeutische fase van de opleiding Milieukunde kent een propedeutisch examen. In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 7.3 Vooropleidingseisen Voor de Bacheloropleiding Milieukunde is met ingang van 1 september 2015 geen nieuwe instroom meer mogelijk. 7.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Voor de opleiding Milieukunde zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt. 7.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding Milieukunde kent na de propedeutische fase geen nadere afstudeerrichtingen. 7.6 Bindend studieadvies In aanvulling op het bepaalde in artikel 23 OER-HU worden voor het afgeven van een positief studieadvies geoormerkte vereisten gesteld. Voor studenten met een opgeschort studieadvies voor de opleiding Milieukunde geldt dat de cursus TMIL-L04MGB-13 behaald moet zijn om aan de norm te voldoen Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Milieukunde niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 8 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) 8.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek B Biology and Medical Laboratory Research CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Afstudeerrichting(en): Microbiology (90 EC) Biomolecular Research (90 EC) Zoology (90 EC) Numerus fixus: ja, voor voltijd Voltijd, deeltijd en duaal Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase voltijd: 180 EC, bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 EC) 14

15 Hoofdfase deeltijd en duaal: 180 EC Excellentieprogramma: Honours Programma De studenten hebben de volgende competenties behaald: Onderzoeken (niveau III): onderzoek doen binnen het domein dat ofwel bijdraagt aan de oplossing van een probleem, ofwel leidt tot een groter inzicht in een onderwerp binnen de eigen werkomgeving. Experimenteren (niveau III): experimenten uitvoeren binnen het domein zodat betrouwbare resultaten worden verkregen. Beheren en coördineren (niveau I): ontwikkelen, implementeren en onderhouden van beheerssystemen of onderdelen daarvan, zodat het systeem voldoet aan de betreffende wet- en regelgeving, kwaliteitsnormen en de normen en waarden van een organisatie. Adviseren, in- en verkopen (niveau I): geven van goed onderbouwde adviezen over het ontwerpen, verbeteren of toepassen van producten, processen en methoden en renderende transacties tot stand brengen met goederen of diensten binnen het domein. Instrueren, begeleiden, doceren en coachen (niveau I): instrueren en begeleiden van medewerkers en klanten bij het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden binnen het domein. Leidinggeven en managen (niveau I): richting en sturing geven aan organisatieprocessen en de daarbij betrokken medewerkers om de doelen te realiseren van het organisatieonderdeel of het project waar leiding aan gegeven wordt. Zelfsturing (niveau II): zichzelf sturen in zijn functioneren en zijn ontwikkeling en zorgen dat hij qua kennis en vaardigheden op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen, ook in relatie tot ethische dilemma s en maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden. Toelichting niveaus: Niveau I: effectief gedrag tonen als de omgeving daartoe directe aanleiding geeft. Trefwoorden: uitvoeren, in opdracht van Niveau II: effectief gedrag tonen op basis van eigen initiatief Trefwoorden: oplossen, analyseren Niveau III: effectief gedrag van anderen in de directe omgeving versterken, in het bijzonder door voorbeeldgedrag. Trefwoorden: integreren, ontwikkelen, transfer van kennis en vaardigheden. 8.2 Propedeutisch examen (art.28) De propedeutische fase van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kent een propedeutisch examen. In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 8.3 Vooropleidingseisen Voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): HAVO-diploma: Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid VWO-diploma: Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid MBO: Niveau 4. Voor de duale opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek is geen instroom meer mogelijk. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op 15

16 8.3.2 Voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. Personen jonger dan éénentwintig jaar, die wel beschikken over een HAVO- of VWO-diploma, maar niet met een in genoemd profiel, dienen hiertoe een deficiëntietoets af te leggen voor het ontbrekende vak, dan wel vakken. Door middel van de deficiëntietoets wordt getoetst of voldaan wordt aan de inhoudelijk vergelijkbare eisen van het HAVO-diploma Personen van éénentwintig jaar of ouder, die niet beschikken over een in genoemde vooropleiding, dienen van het toelatingsonderzoek van de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Scheikunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats. 8.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop de opleiding voorbereidt. 8.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kent na de propedeutische fase de in lid 8.1 genoemde afstudeerrichtingen. Deze afstudeerrichtingen kennen geen toegangsbeperking. 8.6 Bindend studieadvies (art.23) Voor het afgeven van een positief studieadvies als bedoeld in artikel 23 OER-HU wordt geen geoormerkt vereiste gesteld Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 8.7 Deeltijdopleiding De inrichting van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: Voor toelating tot de deeltijdvariant dient de student gedurende de duur van de opleiding werkzaam te zijn in een medisch-biologische laboratoriumfunctie, of een andere passende functie te hebben in het relevante werkveld. Het deeltijdprogramma wordt gecomprimeerd aangeboden. Bepaalde werkzaamheden kunnen als cursus worden aangemerkt, waarbij de daarin verworven competenties worden getoetst. Zie voor toelichting de studiegids. 9 B Chemie 9.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Chemie B Chemistry CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Numerus fixus: Ja, voor voltijd Afstudeerrichting(en): Research and Development (90 EC) Analytical Science (90 EC) Voltijd, deeltijd en duaal Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase voltijd: 180 EC bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 EC) Hoofdfase deeltijd en duaal: 180 EC Excellentieprogramma: Honours Programma 16

17 De studenten hebben de volgende competenties behaald: Onderzoeken (niveau III): onderzoek doen binnen het domein dat ofwel bijdraagt aan de oplossing van een probleem, ofwel leidt tot een groter inzicht in een onderwerp binnen de eigen werkomgeving. Experimenteren (niveau III): experimenten uitvoeren binnen het domein zodat betrouwbare resultaten worden verkregen. Beheren en coördineren (niveau I): ontwikkelen, implementeren en onderhouden van beheerssystemen of onderdelen daarvan, zodat het systeem voldoet aan de betreffende wet- en regelgeving, kwaliteitsnormen en de normen en waarden van een organisatie. Adviseren, in- en verkopen (niveau I): geven van goed onderbouwde adviezen over het ontwerpen, verbeteren of toepassen van producten, processen en methoden en renderende transacties tot stand brengen met goederen of diensten binnen het domein. Instrueren, begeleiden, doceren en coachen (niveau I): instrueren en begeleiden van medewerkers en klanten bij het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden binnen het domein. Leidinggeven en managen (niveau I): richting en sturing geven aan organisatieprocessen en de daarbij betrokken medewerkers om de doelen te realiseren van het organisatieonderdeel of het project waar leiding aan gegeven wordt. Zelfsturing (niveau II): zichzelf sturen in zijn functioneren en zijn ontwikkeling en zorgen dat hij qua kennis en vaardigheden op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen, ook in relatie tot ethische dilemma s en maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden. Toelichting niveaus: Niveau I: effectief gedrag tonen als de omgeving daartoe directe aanleiding geeft. Trefwoorden: uitvoeren, in opdracht van Niveau II: effectief gedrag tonen op basis van eigen initiatief Trefwoorden: oplossen, analyseren Niveau III: effectief gedrag van anderen in de directe omgeving versterken, in het bijzonder door voorbeeldgedrag. Trefwoorden: integreren, ontwikkelen, transfer van kennis en vaardigheden. 9.2 Propedeutisch examen (art.28) De propedeutische fase van de opleiding Chemie kent een propedeutisch examen. In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 9.3 Vooropleidingseisen Voor de opleiding Chemie gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): HAVO-diploma: Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid VWO-diploma: Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid MBO: Niveau 4. Voor de duale opleiding Chemie is geen instroom meer mogelijk. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op 17

18 9.3.2 Voor de opleiding Chemie kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. Personen jonger dan éénentwintig jaar die wel beschikken over een HAVO- of VWO diploma maar niet met een in genoemd profiel, dienen een deficiëntietoets af te leggen voor het ontbrekende vak, dan wel vakken. Door middel van de deficiëntietoets wordt getoetst of voldaan wordt aan de inhoudelijk vergelijkbare eisen van het HAVO-diploma Personen van éénentwintig jaar of ouder, die niet beschikken over een in genoemde vooropleiding, dienen van het toelatingsonderzoek van de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Scheikunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats. 9.4 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Voor de opleiding Chemie zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop de opleiding voorbereidt. 9.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding Chemie kent na de propedeutische fase de in lid 9.1 genoemde afstudeerrichtingen. Deze afstudeerrichtingen kennen geen toegangsbeperking. 9.6 Bindend studieadvies (art. 23) Voor het afgeven van een positief studieadvies als bedoeld in artikel 23 OER-HU wordt geen geoormerkt vereiste gesteld Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Chemie niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Het studieadvies voor de opleiding Chemie strekt zich tevens uit tot de Bacheloropleiding Chemische Technologie. 9.7 Deeltijdopleiding De inrichting van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: Voor toelating tot de deeltijdopleiding Chemie geldt dat de student dient te beschikken over een passende functie in het relevante werkveld. Het deeltijdprogramma wordt gecomprimeerd aangeboden. Bepaalde werkzaamheden kunnen als cursus worden aangemerkt, waarbij de daarin verworven competenties worden getoetst. Zie voor toelichting de studiegids. 10 B Chemische Technologie 10.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Chemische Technologie B Chemical Engineering CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht, Velsen Loting: Nee Afstudeerrichting(en): - Voltijd en duaal Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase voltijd: 180 EC, bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30EC) Hoofdfase duaal: 180 EC Excellentieprogramma: Honours Programma 18

19 Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat om: Onderzoeken (niveau II): onderzoek doen binnen het domein dat ofwel bijdraagt aan de oplossing van een probleem, ofwel leidt tot een groter inzicht in een onderwerp binnen de eigen werkomgeving. Experimenteren (niveau II): experimenten uitvoeren binnen het domein zodat betrouwbare resultaten worden verkregen. Ontwikkelen (niveau III): ontwikkelen, verbeteren of implementeren van producten, processen of methoden in het domein op basis van bestaande kennis. Adviseren, in- en verkopen (niveau I): geven van goed onderbouwde adviezen over het ontwerpen, verbeteren of toepassen van producten, processen en methoden en renderende transacties tot stand brengen met goederen of diensten binnen het domein. Beheren en coördineren (niveau I): ontwikkelen, implementeren en onderhouden van beheerssystemen of onderdelen daarvan, zodat het systeem voldoet aan de betreffende wet- en regelgeving, kwaliteitsnormen en de normen en waarden van een organisatie. Leidinggeven en managen (niveau I): richting en sturing geven aan organisatieprocessen en de daarbij betrokken medewerkers om de doelen te realiseren van het organisatieonderdeel of het project waar leiding aan gegeven wordt. Zelfsturing (niveau II): zichzelf sturen in zijn functioneren en zijn ontwikkeling en zorgen dat hij qua kennis en vaardigheden op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen, ook in relatie tot ethische dilemma s en maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden. Toelichting niveaus: Niveau I: effectief gedrag tonen als de omgeving daartoe directe aanleiding geeft. Trefwoorden: uitvoeren, in opdracht van Niveau II: effectief gedrag tonen op basis van eigen initiatief Trefwoorden: oplossen, analyseren Niveau III: effectief gedrag van anderen in de directe omgeving versterken, in het bijzonder door voorbeeldgedrag. Trefwoorden: integreren, ontwikkelen, transfer van kennis en vaardigheden Propedeutisch examen (art. 28) De propedeutische fase van de opleiding Chemische Technologie kent een propedeutisch examen. In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen Vooropleidingseisen Voor de opleiding Chemische Technologie gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): HAVO-diploma: Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid VWO-diploma: Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid MBO: Niveau 4. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op Voor de opleiding Chemische Technologie kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. 19

20 Personen jonger dan éénentwintig jaar die wel een diploma hebben op HAVO-VWO-niveau, maar niet met een in genoemd profiel, dienen een deficiëntietoets af te leggen voor het ontbrekende vak, dan wel vakken. Door middel van de deficiëntietoets wordt getoetst of voldaan wordt aan de inhoudelijk vergelijkbare eisen van het HAVO-diploma Personen van éénentwintig jaar of ouder, die niet beschikken over één van de in genoemde vooropleidingen, dienen van het toelatingsonderzoek van de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Scheikunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Voor de opleiding Chemische Technologie zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop de opleiding voorbereidt Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24) De opleiding Chemische Technologie kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen Bindend studieadvies (art. 23) Voor het afgeven van een positief studieadvies als bedoeld in artikel 23 OER-HU wordt geen geoormerkt vereiste gesteld Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Chemische Technologie niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht Het studieadvies voor de opleiding Chemische Technologie strekt zich tevens uit tot de opleiding Chemie. 11 B Elektrotechniek 11.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Elektrotechniek B Electrical and Electronic Engineering CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): Electronic Engineering and Design (240 EC) Mediatechnologie (240 EC) Security Tecnology (240 EC) Voltijd Bachelor of Science Afkorting graad: BSc Hoofdfase: 180 EC bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 EC). Excellentieprogramma: Honours Programma Security Technology: Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat om: Vaktermen en vaktaal uit de wereld van de Security te begrijpen en te gebruiken. Een systeem te ontwerpen en dimensioneren voor de bewaking van objecten of personen in nauwe samenwerking met de klant en gebruiker en naaste de technische aspecten ook oog te hebben voor de veiligheidsbeleving. Een systeem te ontwerpen waarin data en informatie veilig kunnen worden opgeslagen en getransporteerd. Een brugfunctie te vervullen tussen de technische ontwikkelaars en de klanten uit de security-wereld. Rekening te houden met wettelijke en ethische aspecten bij het ontwerpen van een technische oplossing in de security-wereld. Service te verlenen aan security-systemen, deze te beoordelen en eventuele verbeteringen voor te stellen. 20

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op goedkeuring van het College van Bestuur op Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: OER masteropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek (Hoofdstuk 10) III FACULTEIT NATUUR EN TECHNIEK vastgesteld door de faculteitsdirectie; instemming van de facultaire medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014

Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Onderwijs- en examenregeling 2013 2014 Bacheloropleiding Informatica voltijd, crohonummer 34479 Associate Degree-opleiding ICT-Beheer voltijd, crohonummer 80071 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie,

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015

Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015 Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Elektrotechniek CROHO-nummer:34267 CROHO-nummer AD:80017 Voltijd, duaal, AD voltijd en AD duaal Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Vaststelling door dean van het Instituut voor Engineering op: 29/08/2013

Vaststelling door dean van het Instituut voor Engineering op: 29/08/2013 Onderwijsregeling Engineering-deeltijd Cursusjaar 2013-2014 Deeltijd Associate degree: Projectleider Techniek (croho: 80039) Deeltijd Bachelor degree: Elektrotechniek (croho: 34267) Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Commerciële Economie voltijd en duaal

Commerciële Economie voltijd en duaal Studiegids Bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd en duaal Associate Degree opleiding Assistent Marketeer voltijd 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Bachelor of Applied Science. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Applied Science. Een competentiegerichte profielbeschrijving AS Een competentiegerichte profielbeschrijving Een competentiegerichte profielbeschrijving Colofon Auteurs Drs. Arnoud Bootsma Ir. Martijn van Dongen Dr. Ellen Hilhorst Dr. Marthie Meester Dr. Ko Roelfsema

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13 juni 2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Systeembeheer 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design

Communication and Multimedia Design Studiegids Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen CROHO-nummer 34599 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie