A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:"

Transcriptie

1 OER facultair hoofdstuk Faculteit FMT a III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26 maart instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24 april A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving. 1 5A De student kan in hetzelfde studiejaar niet meer dan eenmaal voor dezelfde cursus ingeschreven staan. Artikel 34 Tentamenkansen 2A In de studiegids is geregeld of, en zo ja hoe, hoe vaak en wanneer en voor welke (onderdelen van) cursussen, inschrijving voor tentamens kan plaatsvinden. Binnen de faculteit kan de student zich in hetzelfde studiejaar voor dezelfde cursus ten hoogste voor 3 tentamenmogelijkheden inschrijven. 3A Binnen de Faculteit kan enkel een onvoldoende herkanst worden. Een student kan op grond van bijzondere omstandigheden een verzoek doen aan de examencommissie om een voldoende te mogen herkansen. Artikel 35 Legitimatieplicht bij tentamens 1A Binnen de Faculteit is het tonen van een collegekaart verplicht voor deelname aan tentamens. Daarnaast dient de student zich ten aller tijde met een geldig legitimatiebewijs te kunnen legitimeren. B. Nadere facultaire Regelgeving: De Faculteit kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 1. FNT-Huisregels 2. Reglement Examencommissies HU 3. Gedragscode onderwijs in buitenlandse taal 1 Student kan door of vanwege de opleiding ingeschreven worden op cursussen, indien dit het geval is wordt dit opgenomen in de studiegids.

2 OER facultair hoofdstuk Faculteit FMT a C. Opleidingen van de Faculteit De Faculteit kent de volgende door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bekostigde bacheloropleidingen en AD-opleiding: 1 B Bouwkunde 2 B Bouwtechnische Bedrijfskunde 3 B Civiele Techniek 4 B Geodesie 5 B Ruimtelijke Ordening en Planologie 6 B Milieukunde 7 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 8 B Chemie 9 B Chemische Technologie 10 B Elektrotechniek 11 B AOT-Techniek 12 B Industriële Automatisering 13 B Werktuigbouwkunde 14 B Technische Bedrijfskunde 15 B Informatica 16 B Technische Informatica 17 B Bedrijfskundige Informatica 18 AD Chemische Technologie 1. B Bouwkunde 1.1. De kerngegevens van de opleiding Bouwkunde zijn de volgende: Naam opleiding: B Bouwkunde Engelse naam: B Architecture and Construction Engineering CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): Bouwtechniek Bouwconstructies Bouwfysica Architectuur Bouwprojectmanagement Restauratie Bouwuitvoeringsmanagement Building Engineering (internationale klas) Varianten: Voltijd en duaal Graad: Bachelor of Built Environment Afkorting graad: BBE Studielast: Propedeuse: 60 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit:major (150 EC) en Minor (30 C). Excellentieprogramma: Honours Programme (30 EC) Eindkwalificaties: Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat om: Een projectdefinitie (haalbaarheidsstudie, programma van eisen) te ontwikkelen en te formuleren Alternatieven en varianten in de ontwerpfase op te stellen en te beoordelen

3 OER facultair hoofdstuk Faculteit FMT a Projectinformatie, besteks- en indieningsgereed te maken De financiële gevolgen van ontwerpbeslissingen te berekenen Contractvorming te organiseren De uitvoering voor te bereiden De beheersaspecten tijdens de uitvoering te handhaven, bewaken en bij te sturen Projectgegevens te evalueren en terug te koppelen 1.2. Propedeutisch examen (art. 28 lid 3) De propedeutische fase van de opleiding Bouwkunde kent een propedeutisch examen. De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Bouwkunde (voltijd en duaal) gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): HAVO-diploma behaald tot : HAVO-diploma behaald na : met Natuurkunde of Natuur, Leven en Technologie Economie en Maatschappij met Wiskunde B en Natuurkunde VWO-diploma behaald tot : Economie en Maatschappij met Natuurkunde 1 Cultuur en Maatschappij met Wiskunde A1,2 en Natuurkunde 1 VWO-diploma behaald na : met Natuurkunde of Natuur, Leven en Technologie Economie en Maatschappij met Natuurkunde MBO: Niveau Voor de opleiding Bouwkunde kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. Personen van éénentwintig jaar of ouder dienen hiervoor van het toelatingsonderzoek van de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Natuurkunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats. Personen jonger dan éénentwintig jaar dienen een deficiëntietoets af te leggen voor het ontbrekende vak, dan wel vakken. Door middel van de deficiëntietoets wordt getoetst of voldaan wordt aan de inhoudelijk vergelijkbare eisen van het HAVO-diploma Vrijstellingen (art. 40 lid 1sub a) Vrijstellingen kunnen niet op andere dan de andere in de OER genoemde gronden worden verleend Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Voor de opleiding Bouwkunde zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Bouwkunde kent na de propedeutische fase de in lid 1.1 genoemde afstudeerrichtingen. Voor geen van de afstudeerrichtingen geldt vanwege de aard en inhoud een beperkte toegang.

4 OER facultair hoofdstuk Faculteit FMT a 1.7. Studieadvies (art. 23) De norm voor een positief studieadvies aan het eind van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Bouwkunde is 45 EC Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven De voltijdopleiding Bouwkunde kent de volgende geoormerkte cursussen: Algemene vorming (TIGO-ABV1-12), èn Project TBWK-03P-12, òf Project TBWK-04P De duale opleiding Bouwkunde kent de volgende geoormerkte cursussen, waarvan er voor het behalen van een positief studieadvies twee behaald dienen te worden: Bouwconstructies Bouwfysica en installaties Bouwtechniek en materialen Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Bouwkunde niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten Compensatieregeling (art. 28 lid 6) De opleiding Bouwkunde kent geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. 2. B Bouwtechnische Bedrijfskunde 2.1. De kerngegevens van de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde zijn de volgende: Naam opleiding: B Bouwtechnische Bedrijfskunde Engelse naam: B Construction Management CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): Regie stedelijke vernieuwing Projectontwikkeling Projectmanagement Varianten: Voltijd en duaal (duaal in afbouw) Graad: Bachelor of Built Environment Afkorting graad: BBE Studielast: Propedeuse: 60 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit:major (150 EC) en Minor (30 C). Excellentieprogramma: Honours Programme (30 EC) Eindkwalificaties: Na afronding van de opleiding BTB zijn studenten in staat om: Een startnotitie te ontwikkelen waarbij een eenduidig doel is beschreven waaraan de betrokken partijen gaan werken en waarvan de mogelijke haalbaarheid wordt ingeschat. De haalbaarheid en risico s te onderzoeken binnen operationele, financiële en wettelijke kaders. Een programma van eisen op te stellen met betrekking tot de procedurele, functionele, technische, financiële en prestatie-eisen. Een projectplan te maken dat voldoet aan de gestelde eisen en waarin de beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie zijn uitgewerkt. Het projectplan te handhaven, te bewaken en bij te sturen binnen de gestelde randvoorwaarden. De productresultaten van adviseurs uit diverse vakdisciplines aan de hand van criteria te beoordelen. In het bouwproductieproces met diverse actoren te onderhandelen en deze te contracteren. Hiertoe zijn uitgangspunten voor het contracteren geformuleerd en zijn criteria voor het selecteren van contractpartijen opgesteld. Een strategisch ondernemingsplan te ontwikkelen. Het geaccepteerd krijgen van een product of dienst door stakeholders (zoals financiers en de eigen organisatie staat hierbij voorop.

5 OER facultair hoofdstuk Faculteit FMT a Een constructieve bijdrage te leveren aan innovaties in de gebouwde omgeving op basis van een afgerond innovatieplan Propedeutisch examen (art. 28 lid 3) De propedeutische fase van de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde kent een propedeutisch examen. De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde (voltijd) gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): HAVO-diploma behaald tot : Economie en Maatschappij HAVO-diploma behaald na : Economie en Maatschappij VWO-diploma behaald tot : Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij met Wiskunde A1,2 en Natuurkunde 1 VWO-diploma behaald na : Economie en Maatschappij MBO: Niveau 4 Voor de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde (duaal) is geen instroom mogelijk Voor de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. Personen van éénentwintig jaar of ouder dienen hiervoor van het toelatingsonderzoek van de HU de toetsen Nederlands en Wiskunde en een keuze uit Natuurkunde of Economie met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats. Personen jonger dan éénentwintig jaar dienen een deficiëntietoets af te leggen voor het ontbrekende vak, dan wel vakken. Door middel van de deficiëntietoets wordt getoetst of voldaan wordt aan de inhoudelijk vergelijkbare eisen van het HAVO-diploma Vrijstellingen (art. 40 lid 1 sub a) Vrijstellingen kunnen niet op andere dan de andere in de OER genoemde gronden worden verleend Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Voor de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde kent na de propedeutische fase de in artikel 2.1 genoemde afstudeerrichtingen. Voor geen van de afstudeerrichtingen geldt vanwege de aard en inhoud een beperkte toegang.

6 OER facultair hoofdstuk Faculteit FMT a 2.7. Studieadvies (art. 23) De norm voor een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde is 45 EC Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven De voltijdopleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde kent de volgende geoormerkte cursussen: Die allen gehaald moeten zijn om aan de norm te voldoen. Algemene vorming, èn Project Urban Management 1, òf Project Urban Management Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten Compensatieregeling (art.28. lid 6) De opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde kent vanaf geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. 3. B Civiele Techniek 3.1. De kerngegevens van de opleiding Civiele Techniek zijn de volgende: Naam opleiding: B Civiele Techniek Engelse naam: B Civil Engineering CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): Civiele Techniek Civil Engineering (internationale klas) Projectmanagement infra (in afbouw) Varianten: Voltijd en duaal Graad: Bachelor of Built Environment Afkorting graad: BBE Studielast: Propedeuse: 60 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit:major (150 EC) en Minor (30 C). Excellentieprogramma: Honours Programme (30 EC) Eindkwalificaties: Na afloop van de opleiding zijn studenten in staat om: Projecten te initiëren en te ontwerpen: de student kent en begrijpt de gangbare werkwijzen rondom het opstellen van een programma van eisen (PvE) en is in staat ontwerpen hierop te toetsen. De student kan op basis van een analyse van het PvE alternatieven en varianten opstellen, deze beoordelen en hier een keuze uit maken (synthese). Te detailleren, te berekenen en te tekenen: de student is in staat om binnen de ontwerp- en specificatiefase. De student kent en begrijpt daartoe de eigenschappen en mogelijkheden van de bouwmaterialen (met name beton, staal en hout), de gedragingen van de ondergrond (grondmechanica), van watermassa s (vloeistofmechanica) en van grote constructies (constructieleer). De student kent en begrijpt de theorie rondom de diverse berekeningsmethoden en kan deze toepassen op complexe praktijksituaties. Ook is de student op de hoogte van de bouwtechnieken en in staat kwalitatief voldoende detailtekeningen te vervaardigen. De uitvoering van civieltechnische projecten te begeleiden: de student weet wat er bij de uitvoering nodig is en is in staat om een uitvoeringsplan op te stellen. Ook kan de student op een adequate wijze bouwplaatsmanagement en directie voeren. De zakelijke kant van een civieltechnisch project te regelen: de student kent de in de branche gebruikelijke methoden van projectmanagement. De student is in staat contractdocumenten op te stellen, een begroting en een planning te maken en een projectgebonden kwaliteitsbewaking te beschrijven.

7 OER facultair hoofdstuk Faculteit FMT a Het beheer en onderhoud van infrastructuur te realiseren: de student weet wat er komt kijken bij het beheer van een infrastructuur en is in staat de beheers- en onderhoudsfunctie voor de langere termijn vast te leggen in een plan. De handelingen detailleren, berekenen en tekenen (zoals ook bij 2 voorkomen) toe te passen op de waterbouwkunde: baggerwerken, dijkverbetering, sluizen en aquaducten. De handelingen detailleren, berekenen en tekenen (zoals ook bij 2 voorkomen) toe te passen op infrastructurele werken als wegen, spoorwegen, tunnels, viaducten, riolering en nutsvoorzieningen. De handelingen detailleren, berekenen en tekenen (zoals ook bij 2 voorkomen) toe te passen op de utiliteitsbouw: grote gebouwen als stations, kantoren en ziekenhuizen Propedeutisch examen (art. 28 lid 3) De propedeutische fase van de opleiding Civiele Techniek kent een propedeutisch examen. De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Civiele Techniek gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): HAVO-diploma behaald tot : HAVO-diploma behaald na : met Natuurkunde of Natuur, Leven en Technologie VWO-diploma behaald tot : Economie en Maatschappij met Natuurkunde 1 Cultuur en Maatschappij met Wiskunde A1,2 en Natuurkunde 1 VWO-diploma behaald na : met Natuurkunde of Natuur, Leven en Technologie Economie en Maatschappij met Natuurkunde 1 MBO: Niveau Voor de opleiding Civiele Techniek kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. Personen van éénentwintig jaar of ouder dienen hiervoor van het toelatingsonderzoek van de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Natuurkunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats. Personen jonger dan éénentwintig jaar dienen een deficiëntietoets af te leggen voor het ontbrekende vak, dan wel vakken. Door middel van de deficiëntietoets wordt getoetst of voldaan wordt aan de inhoudelijk vergelijkbare eisen van het HAVO-diploma Vrijstellingen (art. 40 lid 1 sub a) Vrijstellingen kunnen niet op andere dan de andere in de OER genoemde gronden worden verleend Aanvullende eisen voor de beroepsuitoefening Voor de opleiding Civiele Techniek zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24):

8 OER facultair hoofdstuk Faculteit FMT a De opleiding Civiele Techniek kent na de propedeutische fase de in artikel 3.1 genoemde afstudeerrichtingen. Voor geen van de afstudeerrichtingen geldt vanwege de aard en inhoud een beperkte toegang Studieadvies (art.23) De norm voor een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Civiele Techniek is 45 EC Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven De opleiding Civiele Techniek (voltijd) kent de volgende geoormerkte cursussen: Algemene vorming, èn Project: Binnen de bebouwde zone 1, òf Project: Binnen de bebouwde zone De opleiding Civiele Techniek (duaal) kent de volgende geoormerkte cursussen, waarvan er twee behaald moeten zijn om aan de norm te voldoen: Geotechniek 1 Waterbouwkunde 1 Toegepaste Mechanica Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Civiele Techniek niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten Compensatieregeling (art. 28lid 6) De opleiding Civiele Techniek kent vanaf geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. 4. B Geodesie 4.1. De kerngegevens van de opleiding Geodesie zijn de volgende: Naam opleiding: B Geodesie Engelse naam: B Geodesy/Geo-Informatics CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): - Varianten: Voltijd en duaal Graad: Bachelor of Built Environment Afkorting graad: BBE Studielast: Propedeuse: 60 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit:major (150 EC) en Minor (30 C). Excellentieprogramma: Honours Programme (30 EC) Eindkwalificaties: Na afloop van de opleiding zijn studenten in staat om: (Meet)gegevens in te winnen: de student kent en begrijpt de gangbare werkwijzen en natuurkundige principes van landmeetkundige, fotogrammetrische en hydrografische instrumenten. De student is in staat met landmeetkundige en GPS apparatuur metingen te verrichten en de ingewonnen gegevens te bewerken tot geometrische basisgegevens. De student kan de berekeningen uitvoeren die hiervoor nodig zijn. Daartoe behoren hoogte-, coördinaat- en GPS-basislijnberekeningen alsmede coördinaattransformaties. De student is in staat metingen te ontwerpen en daarbij de juiste methode te kiezen. Ook kan een student meetwerk van anderen analyseren en beoordelen. Geo-gegevens te beheren: de student is in staat om geo-gegevens op een verantwoorde manier op te slaan in een geo-informatie systeem en dit systeem te onderhouden. Daartoe kent en begrijpt de student de werking van dergelijke systemen, met speciale aandacht voor de opslagstructuur, de user-interface, de speciale bewerkingen en vooral de inbedding van een technisch systeem in een organisatie van professionals. De student is in staat om de gegevens te analyseren, te beoordelen en verbanden te leggen om daarmee tot betekenisvolle geo-informatie te komen. Geo-informatie te visualiseren: de student kent en begrijpt de belangrijkste principes van de kartografie, zoals kartografische grammatica, waarnemingspsychologie en grafische basisbeginselen. De student is in met deze kennis geo-informatie verantwoord te presenteren en door het analyseren van

9 OER facultair hoofdstuk Faculteit FMT a toepassingen te komen tot een juiste methodekeuze. De student kent tevens nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de presentatie zoals dynamische 3D-visualisaties en kan deze toepassingen. Geo-informatie te ontsluiten: de student is in staat geo-informatie voor uiteenlopende toepassingen te organiseren. De student kent daartoe het brede domein van de gebouwde omgeving en begrijpt de manier van werken van andere beroepsbeoefenaars. De student kan geo-informatie analyseren, toegankelijk maken en op de markt brengen. Geo-informatie op kwaliteit te beoordelen: de student is in staat om de waarde van geo-objecten en metingen te beoordelen op geometrische kwaliteit maar ook op andere aspecten zoals financiële, juridische, natuurkundige of maatschappelijke waarde. Hij begrijpt hiertoe de werking van de mathematische geodesie en kan deze kennis vertalen in weloverwogen uitspraken over de staat van bijvoorbeeld een object. Het adviseren bij ruimelijke ontwerpprocessen: de student is in staat om geo-informatie gebruik bij ruimtelijke beheer- en ontwerpprocessen te ondersteunen. Daartoe coördineert de student de betrokken op het gebied van de planvorming. Naast technische en praktische is de student ook communicatief vaardig om dit te kunnen bewerkstelligen. Geo-info organisaties te managen: de student is in staat leiding te geven aan organisaties en processen voor totstandkoming en gebruik van geo-informatie. De student kent en begrijpt daartoe de relevante delen van de bedrijfskunde en de gangbare methoden van projectmanagement en is in staat deze zinvol toe te passen. Geo-ICT toepassingen te ontwerpen: de student is in staat ICT-toepassingen voor geo-informatie systemen te ontwerpen en de bouw te begeleiden. De student heeft daartoe inzicht in programmeren, database ontwerp en methoden van systeemontwerp Propedeutisch examen (art. 28 lid 3) De propedeutische fase van de opleiding Geodesie kent een propedeutisch examen. De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Geodesie gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): HAVO-diploma behaald tot : Economie en Maatschappij HAVO-diploma behaald na : Economie en Maatschappij VWO-diploma behaald tot : Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij met Wiskunde A1,2 VWO-diploma behaald na : Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij met Wiskunde A of B MBO: Niveau Voor de opleiding Geodesie kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan.

10 OER facultair hoofdstuk Faculteit FMT a Personen van éénentwintig jaar of ouder dienen hiervoor van het toelatingsonderzoek van de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Natuurkunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats. Personen jonger dan éénentwintig jaar dienen een deficiëntietoets af te leggen voor het ontbrekende vak, dan wel vakken. Door middel van de deficiëntietoets wordt getoetst of voldaan wordt aan de inhoudelijk vergelijkbare eisen van het HAVO-diploma Vrijstellingen (art. 40 lid 1 sub a) Vrijstellingen kunnen niet op andere dan de andere in de OER genoemde gronden worden verleend Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Voor de opleiding Geodesie zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Geodesie kent na de propedeutische fase geen nadere afstudeerrichtingen Studieadvies.(art. 23) De norm voor een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Geodesie is 45 EC Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven De opleiding Geodesie (voltijd) kent de volgende geoormerkte cursussen: Algemene vorming, èn Project TGEO-03PRJ-12, òf Project TGEO-04PRJ De opleiding Geodesie (duaal) kent de volgende geoormerkte cursussen, waarvan er twee behaald moeten zijn om aan de norm te voldoen: Geo-Informatica 1 Inwinning Kartografie Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Geodesie niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten Compensatieregeling (art. 28 lid 6) De opleiding Geodesie kent geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. 5. B Ruimtelijke Ordening en Planologie 5.1. De kerngegevens van de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie zijn de volgende: Naam opleiding: B Ruimtelijke Ordening en Planologie Engelse naam: B Urban and Regional Planning CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): - Varianten: Voltijd Graad: Bachelor of Built Environment Afkorting graad: BBE Studielast: Propedeuse: 60 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit:major (150 EC) en Minor (30 C). Excellentieprogramma: Honours Programme (30 EC) Eindkwalificaties: Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat om:

11 OER facultair hoofdstuk Faculteit FMT a Beleid te vormen: Stelt een haalbaar (politiek, financieel, maatschappelijk) beleidsadvies op. Beleid te implementeren: Vertaalt vastgesteld (ruimtelijk) beleid in praktische uitvoerings- (deel)plannen. Realiseert deze deelplannen, in goed overleg met de betrokkenen, binnen de gestelde kaders. Adviseren: Adviseert passend, gezien de vraagstelling, de situatie, de omstandigheden en het kader. Een ruimtelijk ontwerp te maken: Maakt een ruimtelijk ontwerp / plan op basis van een Programma van Eisen dat kan dienen als basis voor besluitvorming. Een planologisch onderzoek uit te voeren: Verricht onderzoek en legt de resultaten, binnen de daarvoor gestelde tijdsbestek, vast in een valide onderzoeksrapport: Leiding te geven aan een projectteam (dit is niet zozeer een start als wel een doorgroei competentie). Geeft leiding aan een team op dusdanige wijze dat - binnen de gestelde randvoorwaarden en met het team - een projectresultaat wordt gerealiseerd. Financiële plannen te berekenen en te beheren: Berekent en presenteert financiële consequenties van ruimtelijke ingrepen inzichtelijk ten behoeve van de besluitvorming. Een multi-actorenproces te ontwerpen en te begeleiden: Werkt efficiënt en doelmatig samen met betrokkenen aan projecten en processen met een goed en duurzaam resultaat. Te communiceren met belanghebbenden: Beheerst diverse communicatietechnieken. Stelt een communicatieplan op waarbij sprake is van een doelgerichte toepassing van verschillende communicatiemiddelen Een plan juridisch te begeleiden: Vertaalt beleid naar een juridisch haalbaar plan, handelt bezwaar- en beroepsschriften af en adviseert ten aanzien van planschade en PPS constructies 5.2. Propedeutisch examen (art. 28 lid 3) De propedeutische fase van de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie kent een propedeutisch examen (art. 28). De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): HAVO-diploma behaald tot : Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij met Wiskunde B1 en Natuurkunde 1 HAVO-diploma behaald na : Economie en Maatschappij VWO-diploma behaald tot : Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij met Wiskunde A1,2 en Natuurkunde 1 VWO-diploma behaald na : Economie en Maatschappij MBO: Niveau Voor de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan.

12 OER facultair hoofdstuk Faculteit FMT a Personen van éénentwintig jaar of ouder dienen hiervoor van het toelatingsonderzoek van de HU de toetsen Nederlands en Wiskunde en een keuze uit Natuurkunde of Economie met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats. Personen jonger dan éénentwintig jaar dienen een deficiëntietoets af te leggen voor het ontbrekende vak, dan wel vakken. Door middel van de deficiëntietoets wordt getoetst of voldaan wordt aan de inhoudelijk vergelijkbare eisen van het HAVO-diploma Vrijstellingen (art. 40 lid 1 sub a) Vrijstellingen kunnen niet op andere dan de andere in de OER genoemde gronden worden verleend Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Voor de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie geen nadere afstudeerrichtingen Studieadvies (art. 23) De norm voor een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie is 45 EC Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven De opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie kent de volgende geoormerkte cursussen: Algemene vorming,èn Project: Ruimtelijke ontwikkelingsvisie buurt, òf Project: Nota van randvoorwaarden voor beheer herstructurering inbreiding buurt Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten Compensatieregeling (art. 28 lid 6) De opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie kent geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. 6. B Milieukunde 6.1. De kerngegevens van de opleiding Milieukunde zijn de volgende: Naam opleiding: B Milieukunde Engelse naam: B Environment CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): - Varianten: duaal Graad: Bachelor of Built Environment Afkorting graad: BBE Studielast: Propedeuse: 60 EC Hoofdfase: 180 EC bestaande uit:major (150 EC) en Minor (30 C). Excellentieprogramma: - Eindkwalificaties: Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat om de volgende beroepscompenties te hanteren: Torenvalk-blik (inzoomen en uitzoomen): Het duidelijk kunnen maken aan opdrachtgevers van de relatie tussen de relevante domeinen (algemene milieuproblematiek, ruimtelijk beleid, natuurwaarden, leefbaarheid, duurzaamheid etc.) en concrete of potentiële milieuvraagstukken, en op basis daarvan

13 OER facultair hoofdstuk Faculteit FMT a kunnen onderbouwen van de keuze voor de optimale ontwikkelingsrichting, of van het optimale beleidsalternatief voor milieu en duurzaamheid. Producten en processen: Het analyseren van milieu- en duurzaamheidaspecten van producten, productieketens en processen en het aangeven van wegen ter verbetering ten behoeve van opdrachtgevers en vergunningverlenende instanties. Gedrag en verspreiding van stoffen: De mechanismen en de effecten van de verspreiding van stoffen in het milieu kunnen verklaren voor beleidsmakers en uitvoerenden en het aangeven van bijpassende oplossingsrichtingen. Inventarisatie-, beheers- en hersteltechnieken: Het voorbereiden, begeleiden en interpreteren van onderzoeken naar verontreinigings- en verstoringssituaties en het aangeven van geëigende beheersmaatregelen of hersteltechnieken om aan de geldende normstellingen en streefwaarden (die mogelijk onderling conflicterend zijn, dan wel moeilijk realiseerbaar) te voldoen. Concrete oplossingen: Het uitwerken van oplossingsrichtingen tot concrete oplossingen die juridisch en politiek haalbaar zijn, ruimtelijk inpasbaar zijn en die binnen het beschikbare budget kunnen worden uitgevoerd. Hieronder vallen ook het maken van budgetvoorstellen en offertes en het begroten en bewaken van eigen inzet. Ethisch handelen: Het handhaven van algemeen aanvaarde ethische normen ten aanzien van natuur en milieu in activiteiten die met de functie verband houden Propedeutisch examen (art. 28 lid 3) De propedeutische fase van de opleiding Milieukunde kent een propedeutisch examen. De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de duale opleiding Milieukunde gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar):: HAVO-diploma behaald tot : Economie en Maatschappij met Scheikunde HAVO-diploma behaald na : Economie en Maatschappij met Scheikunde VWO-diploma behaald tot : Economie en Maatschappij met Scheikunde 1 VWO-diploma behaald na : Economie en Maatschappij MBO: Niveau Voor de opleiding Milieukunde kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. Personen van éénentwintig jaar of ouder dienen hiervoor van het toelatingsonderzoek van de HU de toetsen Nederlands en Wiskunde en een keuze uit Scheikunde of Natuurkunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats. Personen jonger dan éénentwintig jaar dienen een deficiëntietoets af te leggen voor het ontbrekende vak, dan wel vakken. Door middel van de deficiëntietoets wordt getoetst of voldaan wordt aan de inhoudelijk vergelijkbare eisen van het HAVO-diploma.

14 OER facultair hoofdstuk Faculteit FMT a 6.4. Vrijstellingen (art. 40 lid 1 sub a) Vrijstellingen kunnen niet op andere dan de andere in de OER genoemde gronden worden verleend Aanvullende eisen voor de beroepsuitoefening Voor de opleiding Milieukunde zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Milieukunde kent na de propedeutische fase geen nadere afstudeerrichtingen Studieadvies (art. 23) De norm voor een postief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Milieukunde is 45 EC Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven De opleiding Milieukunde kent de volgende geoormerkte cursussen, waarvan er twee behaald moeten zijn om aan de norm te voldoen: Verontreiniging en Gezondheid 2 van de vier portfoliocursussen Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Milieukunde niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten Compensatieregeling (art. 28 lid 6) De opleiding Milieukunde kent geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. 7. B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) 7.1. De kerngegevens van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek zijn de volgende: Naam opleiding: B Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Engelse naam: B Biology and Medical Laboratory Research CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Afstudeerrichting(en): Microbiology Biomolecular Research Zoology Loting: Nee Varianten: Voltijd, deeltijd en duaal Graad: Bachelor of Applied Science Afkorting graad: BAS Studielast: Propedeuse: 60 EC Hoofdfase voltijd: 180 EC, bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 EC) Hoofdfase deeltijd en duaal: 180 EC Excellentieprogramma: Honoursprogramme 30 EC Eindkwalificaties: Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat om: als onderzoeker/analist binnen het beroepsdomein Research & Development (R&D) onderzoek te verrichten in een biologisch/medisch werkveld met als doel de ontwikkeling van nieuwe of verbetering van bestaande producten, methoden of processen. in diagnostische laboratoria binnen het beroepsdomein Medisch Laboratoriumdiagnostiek (MLD) onderzoek te verrichten op materiaal van menselijke (of soms dierlijke) oorsprong als bijdrage aan het beantwoorden van klinische vraagstellingen d.m.v. het toepassen van natuurwetenschappelijke analysemethoden bij diagnostiek, behandeling en preventie van ziekten. zelfstandig of in (multidisciplinair) teamverband onderzoek uit te voeren dat bijdraagt aan de oplossing van een complex biologisch/medisch probleem en de gekozen onderzoeksstrategie te verantwoorden.

15 OER facultair hoofdstuk Faculteit FMT a een vraagstelling zelfstandig te vertalen naar een adequate proefopzet, het experiment systematisch uit te voeren op een efficiënte en dusdanige wijze dat aantoonbaar betrouwbare resultaten worden verkregen, rekening houdend met kwaliteitszorg, veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu, duurzaamheid en ethiek. zelfstandig (wetenschappelijke) literatuur te selecteren en te verkrijgen, hierbij de betrouwbaarheid van de verschillende informatiebronnen correct in te schatten. de juiste (statistische) technieken toe te passen om onderzoeksresultaten te verwerken en/of valideren, de onderzoeksresultaten te interpreteren en zowel mondeling als schriftelijk te rapporteren volgende in het domein gangbare standaard, er conclusies aan te verbinden en vervolgvoorstellen te doen. binnen het domein gangbare beheersystemen of onderdelen daarvan te ontwikkelen, implementeren en/of onderhouden en eigen werkzaamheden in te passen in de op de werkplek gehanteerde beheerssystemen. binnen het beroepsdomein Commercie, Service en Dienstverlening (CSD) werkzaam te zijn als junior productspecialist, adviseur, trainer of verkoper van producten, systemen, diensten en apparatuur die een relatie hebben met biologische en/of medische principes of systemen. technische aspecten van biologische en/of medische producten en processen naar gebruikers vertalen en omgekeerd. te reflecteren op eigen handelen, daar conclusies aan te verbinden en actie op te ondernemen en op deze wijze zichzelf te sturen in functioneren en ontwikkeling Propedeutisch examen (art. 28 lid 3) De propedeutische fase van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) kent een propedeutisch examen. De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (voltijd, deeltijd en duaal) gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): HAVO-diploma behaald tot : HAVO-diploma behaald na : VWO-diploma behaald tot : VWO-diploma behaald na : MBO: Niveau Voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. Personen van éénentwintig jaar of ouder dienen hiervoor van het toelatingsonderzoek van de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Scheikunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats. Personen jonger dan éénentwintig jaar dienen een deficiëntietoets af te leggen voor het ontbrekende vak, dan wel vakken. Door middel van de deficiëntietoets wordt getoetst of voldaan wordt aan de inhoudelijk vergelijkbare eisen van het HAVO-diploma.

16 OER facultair hoofdstuk Faculteit FMT a Studenten van de deeltijdopleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek dienen praktisch werkzaam te zijn in een medisch-biologische laboratoriumfunctie, of een andere passende functie te hebben in het relevante werkveld Vrijstellingen (art: 40 lid 1 sub a) Vrijstellingen kunnen niet op andere dan de andere in de OER genoemde gronden worden verleend Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Voor de afstudeerrichting Zoology van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek zijn bij ministeriële regeling specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop de opleiding voorbereidt. Deze eisen vloeien voort uit de Wet op de Dierproeven en de Europese richtlijn voor dierproeven Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kent na de propedeutische fase de in artikel 7.1 genoemde afstudeerrichtingen. Voor geen van de afstudeerrichtingen geldt vanwege de aard en inhoud een beperkte toegang Studieadvies De norm voor een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek is 45 EC Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven De opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kent geen geoormerkte cursussen Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten Compensatieregeling (art. 28 lid 6) De opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek kent geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. 8. B Chemie 8.1. De kerngegevens van de opleiding Chemie zijn de volgende: Naam opleiding: B Chemie Engelse naam: B Chemistry CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: Nee Afstudeerrichting(en): Chemical Research and Development Analytical Science Varianten: Voltijd, deeltijd en duaal Graad: Bachelor of Applied Science Afkorting graad: BAS Studielast: Propedeuse: 60 EC Hoofdfase voltijd: 180 EC bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30 EC) Hoofdfase deeltijd en duaal: 180 EC Excellentieprogramma: Honoursprogramme 30 EC Eindkwalificaties: Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat om: 1. zelfstandig of in teamverband onderzoek uit te voeren dat bijdraagt aan de oplossing van een chemisch probleem: de gekozen onderzoeksstrategie te verantwoorden voorstellen te doen over de te volgen strategie en uitvoering

17 OER facultair hoofdstuk Faculteit FMT a gebruik te maken van relevante criteria om de betrouwbaarheid van (literatuur)bronnen in te schatten zelfstandig een werkplan te ontwerpen en de daarin verwerkte randvoorwaarden te motiveren het werkplan effectief en efficiënt uit te voeren te functioneren als volwaardig lid in een team waarin ook medewerkers uit andere vakgebieden zitten (deel)resultaten logisch en overzichtelijk te combineren en in relatie tot de onderzoeksvraag conclusies te trekken een strategie voor vervolgonderzoek te formuleren over het onderzoek te rapporteren volgens de in het werkveld geldende standaard 2. met begeleiding, in een chemisch laboratorium experimenten op te zetten en deze zelfstandig en systematisch uit te voeren : een globaal beschreven procedure om te zetten naar een werkvoorschrift en meerdere methoden te combineren tot een proefopzet methoden en technieken te kiezen en te anticiperen op mogelijke experimentele problemen bij opzet en uitvoering van experimenten rekening te houden met mogelijkheden en beperkingen van de te gebruiken apparatuur de geschiktheid van een procedure te motiveren en deze zo nodig aan te passen aan de eigen (lab)omstandigheden een planning te maken voor een aantal experimenten, deze uit te voeren en binnen de gestelde tijd reproduceerbare resultaten te verkrijgen bij de proefopzet rekening te houden met milieu- en veiligheidsaspecten en hierover naar zijn omgeving te communiceren een statistische methode te kiezen om de betrouwbaarheid van de gevonden resultaten te verantwoorden methoden voor te stellen voor een vervolgexperiment nieuwe methoden /technieken te introduceren mede op basis van eigen expertise 3. de uitvoering van zijn werkzaamheden in te passen in de op zijn werkplek gehanteerde beheerssystemen 4. zich te verdiepen in problemen of wensen van klanten en/of gebruikers 5. om op verzoek eigen kennis en vaardigheden door te geven aan medewerkers (door demonstreren en toelichten) 6. assistentie en richting te geven aan medewerkers wanneer daar om wordt gevraagd 7. op zijn eigen functioneren en ontwikkeling te reflecteren 8.2. Propedeutisch examen (art. 28 lid 3) De propedeutische fase van de opleiding Chemie kent een propedeutisch examen. De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Chemie (voltijd) gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): HAVO-diploma behaald tot : HAVO-diploma behaald na : VWO-diploma behaald tot : VWO-diploma behaald na : MBO:

18 OER facultair hoofdstuk Faculteit FMT a Niveau Voor de opleiding Chemie kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan. Personen van éénentwintig jaar of ouder dienen hiervoor van het toelatingsonderzoek van de HU de toetsen Nederlands, Wiskunde en Scheikunde met goed gevolg af te leggen. Daarnaast vindt een toelatingsgesprek plaats. Personen jonger dan éénentwintig jaar dienen een deficiëntietoets af te leggen voor het ontbrekende vak, danwel vakken. Door middel van de deficiëntietoets wordt getoetst of voldaan wordt aan de inhoudelijk vergelijkbare eisen van het HAVO-diploma Voor toelating tot de hoofdfase van de deeltijdopleiding Chemie geldt dat de student dient te beschikken over een passende functie in het relevante werkveld Vrijstellingen (art. 40 lid 1 sub a) Vrijstellingen kunnen niet op andere dan de andere in de OER genoemde gronden worden verleend Aanvullende eisen voor de beroepsuitoefening Voor de opleiding Chemie zijn bij ministeriële regeling geen specifieke eisen gesteld aan de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop de opleiding voorbereidt Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding Chemie kent na de propedeutische fase de in artikel 8.1 genoemde afstudeerrichtingen. Voor geen van de afstudeerrichtingen geldt vanwege de aard en inhoud een beperkte toegang Studieadvies (art. 23) De norm voor een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Chemie is 45 ECTS Het studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven De opleiding Chemie kent geen geoormerkte cursussen Een bindend negatief studieadvies houdt in dat een student de opleiding Chemie niet aan de Hogeschool Utrecht kan voortzetten. Dit advies strekt zich tevens uit tot de opleiding Chemische Technologie, die de propedeuse met de opleiding Chemie deelt Compensatieregeling (art. 28 lid 6) De opleiding Chemie kent geen compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 OER. 9. B Chemische Technologie 9.1. De kerngegevens van de opleiding Chemische Technologie zijn de volgende: Naam opleiding: B Chemische Technologie Engelse naam: B Chemical Engineering CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht, Velsen Loting: Nee Afstudeerrichting(en): - Varianten: Voltijd en duaal Graad: Bachelor of Applied Science Afkorting graad: BAS Studielast: Propedeuse: 60 EC Hoofdfase voltijd: 180 EC, bestaande uit: Major (150 EC) en Minor (30EC) Hoofdfase deeltijd en duaal: 180 EC Excellentieprogramma: Honours Programme (30 EC)

19 OER facultair hoofdstuk Faculteit FMT a Eindkwalificaties: Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat om: 1. zelfstandig of in teamverband in een chemisch bedrijf of op een ingenieursbureau een onderzoek uit te voeren, dat bijdraagt aan de oplossing van een procestechnologisch probleem door een aangereikt probleem in concrete vraagstellingen te vertalen en een onderzoeksstrategie te kiezen. relevante bronnen selecteren en gebruiken om zich verder in de onderzoeksvraag te verdiepen; in overleg met opdrachtgever een aanpak voor uitvoering van het onderzoek ontwerpen, rekening houdend met veiligheid, kwaliteit, milieu, e.d.; het werkplan zonodig tussentijds aanpassen; resultaten samenvatten en interpreteren in relatie tot de opdracht; een voorstel tot vervolgstappen doen op basis van de resultaten; over het onderzoek rapporteren volgens de in het werkveld geldende standaard. 2. in een chemisch laboratorium of proeffabriek experimenten op te zetten t.b.v. toegepast onderzoek en deze zelfstandig en systematisch uit te voeren op een zodanige wijze dat betrouwbare resultaten worden verkregen, ook in spoedeisende situaties of onder grote druk. beschikbare methoden en voorschriften op geschiktheid beoordelen en experimentele problemen oplossen (trouble-shooting); beschikbare apparatuur op geschiktheid beoordelen en zonodig instellingen aanpassen; op grond van theoretische overwegingen een voorschrift aanpassen; milieu- en veiligheidsaspecten van een voorschrift beoordelen; betrouwbaarheid van een resultaat beoordelen en verantwoorden op basis van statistische overwegingen; methoden voorstellen voor vervolgexperimenten; binnen gegeven tijd informatie zoeken en verwerken om nieuwe methoden toe te passen Propedeutisch examen (art. 28 lid 3) De propedeutische fase van de opleiding Chemische Technologie kent een propedeutisch examen. De onderdelen van het propedeutisch examen staan in de studiegids vermeld Vooropleidingseisen: Voor de opleiding Chemische Technologie gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, de volgende vooropleidingseisen (niet genoemde profielen zijn niet toelaatbaar): HAVO-diploma behaald tot : HAVO-diploma behaald na : VWO-diploma behaald tot : Economie en Maatschappij met Natuurkunde 1 Cultuur en Maatschappij met Wiskunde A 1,2 en Natuurkunde 1 VWO-diploma behaald na : MBO: Niveau Voor de opleiding Chemische Technologie kan de faculteitsdirecteur bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals bedoeld in artikel 10 OER), dat niet voldoet aan het profiel voor de betreffende opleiding of groep van opleidingen, toch wordt ingeschreven, nadat aan de eisen van een nader onderzoek is voldaan.

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op goedkeuring van het College van Bestuur op Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek

OER bacheloropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek III Faculteit Natuur en Techniek vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 7 juli 2015 Deze versie treedt in werking op 1 september 2015 en vervangt

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT a

OER bacheloropleidingen facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT a OER bacheloropleidingen 2013-2014 facultair hoofdstuk Faculteit III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op 11 februari 2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juni 2013.

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Natuur en Techiek vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 mei 2016 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1 september 2016

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur & Techniek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur en Techniek vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24 april 2012. A. Hieronder

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student is

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Gezondheidszorg A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: OER masteropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek (Hoofdstuk 10) III FACULTEIT NATUUR EN TECHNIEK vastgesteld door de faculteitsdirectie; instemming van de facultaire medezeggenschapsraad

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Natuur en Techiek vastgesteld door de faculteitsdirectie op: 24 mei 2016 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1 september 2016

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 februari 2013 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

OER masteropleidingen facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT b

OER masteropleidingen facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT b III FACULTEIT NATUUR EN TECHNIEK vastgesteld door de faculteitsdirectie op 2014; instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014 en vervangt

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Bijlage bij SLC36 / SLC46: Gedragsindicatoren bij de opleidingscompetenties van de opleiding B&M aan de Hogeschool Rotterdam.

Bijlage bij SLC36 / SLC46: Gedragsindicatoren bij de opleidingscompetenties van de opleiding B&M aan de Hogeschool Rotterdam. ijlage bij SL36 / SL46: Gedragsindicatoren bij de opleidingscompetenties van de opleiding &M aan de Hogeschool Rotterdam. Tabel 1. Gedragsindicatoren van de competentie onderzoeken behorende bij opleidingsniveaus

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 3 juli 2014 A. Hieronder

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012.

vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012. III FACULTEIT Maatschappij en Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012. A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde vwo

Examenprogramma scheikunde vwo Examenprogramma scheikunde vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Stoffen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Versie 1 september 2017 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Onderwijs- en Examenregeling HU 2017-2018 Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 205 206 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling

Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Bouwkunde Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Civiele Techniek Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Academie voor Bouw & Infra Datum vaststelling academiedirectie

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeuse... 2 Artikel 1 Samenstelling propedeuse... 2 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Civiele Techniek CROHO-nummer 34279 voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Built Environment Versie: 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Godgeleerdheid Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

Examenprogramma natuurkunde havo

Examenprogramma natuurkunde havo Bijlage 1 Examenprogramma natuurkunde havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2011-2012 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc CT 2011-2012, 30 juni 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeuse... 3 Artikel 1 Samenstelling

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Instituut voor Interdisciplinaire Studies ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van

Nadere informatie

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document

Nota. Generieke leerresultaten van FIIW. 1 Genese van het document GROEP WETENSCHAP & TECHNOLOGIE FACULTEIT INDUSTRIËLE INGENIEURSWETENSCHAPPEN W. DE CROYLAAN 6 BUS 2000 3001 HEVERLEE, BELGIË HEVERLEE 30 juli 2013 Nota Generieke leerresultaten van FIIW 1 Genese van het

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11101 6 juni 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2012, nr. VO/389632, houdende

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde havo

Examenprogramma scheikunde havo Examenprogramma scheikunde havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Kennis

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Civiele Techniek

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Civiele Techniek Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Civiele Techniek Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

Legenda KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn

Legenda KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn Legenda Kennisgestuurde leerlijn Praktijkgestuurde leerlijn Studentgestuurde leerlijn Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 1e jaar regulier BML1/BML2 Propedeutisch jaar 2011/2012, cohort 2011 Studieloopbaancoaching

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem Format samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling (Nieuwe) opleiding hbo master Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Contactpersoon/ contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Bouwkunde

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015. Bouwkunde Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Bouwkunde CROHO-nummer 34263 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde Format samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets Associate Degree Technische Bedrijfskunde Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 OPLEIDING BOUWKUNDE OPLEIDING BOUWMANAGEMENT EN VASTGOED OPLEIDING BOUWTECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE OPLEIDING CIVIELE TECHNIEK ACADEMIE VOOR BOUW & INFRA Datum vaststelling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

2. Begripsbepalingen. 3. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie

2. Begripsbepalingen. 3. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie Regels en Richtlijnen van de examencommissies van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen 2016-2017 Algemeen gedeelte 1. Reikwijdte Deze Regels en

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

CONCEPTOER 2014-2015 bacheloropleidingen. Facultair hoofdstuk Faculteit Gezondheidszorg

CONCEPTOER 2014-2015 bacheloropleidingen. Facultair hoofdstuk Faculteit Gezondheidszorg III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG vastgesteld door de faculteitsdirectie op 10 februari 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 10 juni 2014 Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie