Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA"

Transcriptie

1 Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde Studiejaar Preambule In de onderwijs- en examenregeling (OER) is de inhoud en de inrichting van het onderwijs van de opleiding vastgelegd. De OER is te raadplegen op de website van de Faculteit en is verkrijgbaar bij de Onderwijsbalie van de Opleiding. De OER wordt vastgesteld door de decaan van de faculteit (art WHW) In deze OER wordt de regeling voor onderwijs en examens van de bacheloropleidingen Bioexact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, en Wiskunde vastgelegd. In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In het A-deel zijn de algemene bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op het totale aanbod aan bacheloropleidingen. In deel B komen per opleiding specifieke zaken aan de orde, namelijk doelstellingen, eindtermen, opbouw en inhoud van het opleidingsprogramma, volgens de indeling: Hoofdstuk 1 Doelstelling en eindtermen van de opleiding Hoofdstuk 2 Toelatingseisen Hoofdstuk 3 Opbouw van het curriculum Hoofdstuk 4 Beschrijving van inhoud en omvang van de onderdelen 1

2 Bio-exact Opleiding Bio-exact Hoofdstuk 1 Doelstelling en eindtermen van de opleiding Artikel 1.1 Doelstelling van de opleiding Met de opleiding wordt beoogd: - Het aanbrengen van een gedegen theoretische en praktische basiskennis en basisvaardigheden op het gebied van de discipline; - Het aanbrengen van de daarvoor vereiste wiskundige en computationele vaardigheden; - Het leren zelfstandig problemen te analyseren op het gebied van de discipline; - Kennismaking met het doen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de discipline; - Het ontwikkelen van vaardigheden als presenteren, schriftelijk en mondeling communiceren, het omgaan met wetenschappelijke bronnen van informatie, zelfstandig en in teamverband werken; - Voorbereiding op een verdere studie- of arbeidsloopbaan; - Het aanbrengen van inzicht van de plaats en de rol van de discipline binnen de wetenschap en samenleving, en van het internationale karakter van de discipline. Artikel 1.2 Eindtermen van de opleiding Vakgebonden kennis en vaardigheden De afgestudeerde: - heeft een zodanige kennis van de scheikunde, natuurkunde en wiskunde dat hij/zij in staat is deze kennis toe te passen op complexe biologische en biomedische systemen. - heeft kennis opgedaan die toereikend is om een masteropleiding op biologisch, scheikundig, natuurkundig, wiskundig en biomedisch terrein te volgen, al dan niet na het invullen van een beperkt aantal deficiënties; - heeft kennis gemaakt met wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden op het gebied bestreken door Bio-exact en heeft daarvan een proeve van bekwaamheid afgelegd; - heeft voldoende inzicht in de diverse specialisaties die voortbouwen op de bachelorfase om een verantwoorde keuze te kunnen maken uit de vervolgopleidingen; - is zich bewust van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt na afsluiting van de studie met een bachelor-diploma; - heeft inzicht in de samenhang van wetenschappen en is zich bewust van de rol van de wiskunde, scheikunde, natuurkunde en biologie in andere wetenschappen en in de maatschappij en van het internationale karakter van het wetenschappelijk gebied van de opleiding. Algemene vaardigheden De afgestudeerde: - heeft een zelfstandige, wetenschappelijk kritische werkwijze en houding; - is in staat om mondeling en schriftelijk te rapporteren over wetenschappelijke resultaten en toepassingen daarvan; - kan informatie zoeken en verwerken; - beheerst ICT-vaardigheden die aansluiten bij de gekozen specialisatie; - kan werken in teamverband en heeft ervaring met projectmatig werken; - heeft een goede basis voor een opleiding tot leraar. Onderwijs- en examenregeling

3 Bio-exact Hoofdstuk 2 Toelatingseisen Artikel Vereiste vooropleiding De volgende diploma's geven, onverminderd het bepaalde in artikel 2.3, toegang tot de opleiding: - een vwo-diploma met biologie en scheikunde; - een vwo-diploma met het profiel natuur en techniek, met biologie 1,2; - een vwo-diploma met het profiel natuur en gezondheid; Artikel 2.2 Colloquium Doctum Bij het toelatingsonderzoek als bedoeld in art van de WHW worden voor de bacheloropleiding Bioexact de volgende eisen gesteld: a. Wiskunde B, cq Wiskunde B1, op VWO-, b. Natuurkunde cq Natuurkunde N1, Biologie 1,2, Scheikunde 1, op VWO c. Engels: passieve kennis van de Engels taal zodat studieliteratuur begrepen kan worden Onderwijs- en examenregeling

4 Bio-exact Hoofdstuk 3 Opbouw van het curriculum Het bachelorprogramma Bio-exact Artikel 3.1 Het bachelorprogramma voor studenten die september 2003 of later met de opleiding zijn begonnen 1. Het bachelorprogramma heeft een van 180 EC en bestaat uit: - Gemeenschappelijke vakken 12 EC - Majorvakken 117 EC - Bachelorproject 12 EC - Vrije keuzeruimte of minor 30 EC - Oriëntatie en studentenseminarium 3 EC - Academische basiscompetenties 6 EC 2. Ieder programma dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de examencommissie van de opleiding. Aritkel 3.2 Major 1. De majorvakken hebben betrekking op de Scheikunde, Biologie, Natuurkunde en Wiskunde. Daarvan zijn de in de studiegids aangewezen onderdelen met een totale van 93 EC verplicht. 2. De overige onderdelen van de major worden door de student gekozen uit de in de studiegids aangewezen onderdelen. 3. Het programma omvat onderdelen op gevorderd met een van tenminste 30 EC. Artikel 3.3 Keuzeruimte, Minor 1. De opleiding omvat een vrije keuzeruimte, waarin de student onderdelen kiest met een totale van 30 EC. 2. De onderdelen van de keuzeruimte dienen voor tenminste 15 EC op 2ejaars of hoger te liggen naar het oordeel van de examencommissie, tenzij het bepaalde in het vierde lid toepassing vindt. 3. Voor keuze komen in aanmerking de onderdelen, opgenomen in de Universitaire Onderwijsgidsen, en onderdelen verzorgd door een andere Nederlandse of een buitenlandse universiteit dan wel van een bekostigde of aangewezen Nederlandse instelling voor hoger beroepsonderwijs. 4. Indien de student een samenhangend geheel van onderdelen kiest, dat door een onderwijsinstituut wordt verzorgd onder de aanduiding minor, wordt een certificaat met deze aanduiding bij het getuigschrift van zijn examen gevoegd. Een minor dient tenminste één onderdeel op gevorderd met een van tenminste 6 EC te omvatten. Artikel 3.4 Academische basiscompetenties, Oriëntatie en studentenseminarium 1. De beoordeling van deze onderdelen vindt plaats op basis van een door de student gevulde portfolio. 2. Het portfolio van de student dient naar het oordeel van de examencommissie voldoende bewijzen te bevatten van de algemene vaardigheden van de student, als bedoeld in artikel 1.2, i.h.b. - Communicatievaardigheden - Informatievaardigheden - ICT-vaardigheden - Samenwerkingsvaardigheden Onderwijs- en examenregeling

5 Bio-exact 3. Het portfolio van de student dient naar het oordeel van de examencommissie voldoende bewijzen te bevatten dat de student zich georiënteerd heeft op de diverse keuzemogelijkheden binnen en na de bacheloropleiding als bedoeld in artikel De student kan het portfolio vullen door deel te nemen aan de desbetreffende examenonderdelen zoals vermeld in de studiegids, maar de student kan aan de examencommissie ook een op andere wijze gevulde portfolio voorleggen om te voldoen aan de vereisten. Artikel 3.5 Het honoursprogramma 1. Het onderwijsinstituut Exacte wetenschappen biedt studenten de mogelijkheid een honoursprogramma te volgen. 2. Het honoursprogramma bestaat uit twee majors en heeft een extra omvang van 36 EC. 3. Het programma moet uiterlijk na zeven semesters zijn afgerond. 4. Het honoursprogramma wordt vermeld op een certificaat dat bij het getuigschrift van het bachelorexamen wordt gevoegd. 5. De examencommissie kan ook andere bijzondere studieprestaties van de student laten meetellen voor het honoursprogramma. 6. Studenten die in aanmerking willen komen voor het honoursprogramma moeten daarvoor toestemming vragen van de examencommissie volgens de aanwijzing in de studiegids. Artikel 3.6 Vrije opleiding (bachelor Natuurwetenschappen) Studenten kunnen zelf uit de examenonderdelen die door de instelling worden verzorgd een studieprogramma samenstellen. Om voor de vrije opleiding Bio-exact in aanmerking te komen dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden: 1. De gemeenschappelijk cursussen van het eerste semester binnen het onderwijsprogramma van het onderwijsinstituut exacte wetenschappen zijn verplicht. 2. Het studieprogramma bestaat uit minimaal 60 EC van 2 en minimaal 36 EC van Minimaal 60 EC moeten binnen de major Bio-exact worden besteed. 4. De student dient een afsluitend project te doen met een afsluitende bachelor thesis met een omvang van 12 EC op het gebied van de natuurwetenschappen of wiskunde. 5. De keuze binnen de major, bestaande uit minimaal 150 EC, beperkt zich in principe tot de vakken binnen het gebied van de natuurwetenschappen en wiskunde; met toestemming van de examencommissie kunnen ook vakken bij informatiewetenschappen, econometrie en geneeskunde worden gevolgd. 6. Naast de major kunnen maximaal 30 EC buiten de natuurwetenschappen en wiskunde worden gevolgd. 7. Studenten dienen dit studieprogramma ter goedkeuring voor te leggen aan de examencommissie (art 7.3, WHW). Onderwijs- en examenregeling

6 Bio-exact Hoofdstuk 4 Beschrijving van inhoud en omvang van de onderdelen Artikel. 4.1 Examenonderdeel 1. Examenonderdelen van de opleiding hebben een van 3 EC of een veelvoud daarvan. 2. Elke examenonderdeel omvat het onderwijs en de toetsing van het desbetreffende onderdeel. 3. Van elke examenonderdeel wordt een beschrijving opgenomen in de studiegids volgens de facultaire richtlijnen. In de beschrijving staat aangegeven welke voorkennis vereist is om met goed gevolg te kunnen deelnemen aan het betreffende onderdeel en de tentamenregeling. Artikel 4.2 Niveau 1. Een examenonderdeel wordt verzorgd op een van de volgende s: 0. Algemeen 1. Inleidend 2. Basis 3. Gevorderd 2. Keuzevakken in de major mogen alleen vakken van een lager als voorkennis veronderstellen. Artikel 4.3 Het eerste semester van de opleiding Het eerste semester bestaat uit de volgende examenonderdelen: Interdisciplinaire natuurwetenschap 6 EC 0 Systeembiologie 1 6 EC 1 Praktijk /algemene vaardigheden 6 EC 1 Practicum bio-exact 1 3 EC 1 Calculus 1 6 EC 1 Academische basiscompetenties 3 EC 0 Artikel 4.4 Het tweede semester van de opleiding Het tweede semester bestaat uit de volgende examenonderdelen: Systeembiologie 2 6 EC 1 Structuur der materie 6 EC 1 Energie en dynamica 6 EC 1 Simuleren en programmeren 6 EC 1 Practicum bio-exact 2 6 EC 1 Artikel 4.5 Het tweede jaar van de opleiding Het tweede jaar bestaat uit de volgende examenonderdelen: Major vakken/verplicht 42 EC 2 Majorvakken/keuze 12 EC 2,3 Project 6 EC 2 Artikel 4.6 Het derde jaar van de opleiding Het derde jaar bestaat uit de volgende examenonderdelen: Major vakken 12 EC 3 Onderwijs- en examenregeling

7 Bio-exact Keuze 30 EC 2,3 Bachelorproject 12 EC 3 *Oriëntatie en studentenseminarium 3 EC 0 *Academische basiscompetenties 3 EC 0 *bestaat uit een aantal onderdelen gespreid over studiejaren 1, 2, 3. Artikel 4.7 Honoursprogramma Bio-exact en Scheikunde In totaal omvat het honoursprogramma 216 EC. Het programma omvat in ieder geval de volgende onderdelen Structuur in de chemie 6 EC 1 Quantumchemie 6 EC 1 Praktijk 2 6 EC 1 Vakken scheikunde 42 EC 2,3 Bachelorproject 6 EC 3 Artikel 4.8 Honoursprogramma Bio-exact en Natuurkunde en Sterrenkunde In totaal omvat het honoursprogramma 216 EC. Het programma omvat in ieder geval de volgende onderdelen Speciale relativiteitstheorie 6 EC 1 Klassieke Fysica 1b 6 EC 1 Calculus 2 6 EC 1 Vakken natuurkunde en sterrenkunde 42 EC 2,3 Bachelorproject 6 EC 3 Artikel 4.9 Honoursprogramma Bio-exact en Wiskunde In totaal omvat het honoursprogramma 216 EC. Het programma omvat in ieder geval de volgende onderdelen Lineaire algebra 6 EC 1 Analyse 1 6 EC 1 Calculus 2 6 EC 1 Vakken wiskunde 42 EC 2,3 Bachelorproject 6 EC 3 Onderwijs- en examenregeling

8 Natuurkunde en Sterrenkunde Opleiding Natuurkunde en sterrenkunde Hoofdstuk 1 Doelstelling en eindtermen van de opleiding Artikel 1.1 Doelstelling van de opleiding Met de opleiding wordt beoogd: - Het aanbrengen van een gedegen theoretische en praktische basiskennis en basisvaardigheden op het gebied van de discipline; - Het aanbrengen van de daarvoor vereiste wiskundige en computationele vaardigheden; - Het leren zelfstandig problemen te analyseren op het gebied van de discipline; - Kennismaking met het doen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de discipline; - Het ontwikkelen van vaardigheden als presenteren, schriftelijk en mondeling communiceren, het omgaan met wetenschappelijke bronnen van informatie, zelfstandig en in teamverband werken; - Voorbereiding op een verdere studie- of arbeidsloopbaan; - Het aanbrengen van inzicht van de plaats en de rol van de discipline binnen de wetenschap en samenleving, en van het internationale karakter van de discipline. Artikel 1.2 Eindtermen van de opleiding Vakgebonden kennis en vaardigheden De afgestudeerde: - heeft een gedegen theoretische en praktische basiskennis van de natuurkunde, c.q. sterrenkunde, met inbegrip van de daarvoor noodzakelijke wiskundige beschrijvingswijze; - is in staat om zelfstandig nieuwe vakkennis en vaardigheden te verwerven en deze te integreren met reeds opgedane kennis en vaardigheden; - is vertrouwd met het kwantitatieve karakter van de natuurkunde, c.q. sterrenkunde, en met de wetenschappelijke methoden die binnen het kader van de natuurkunde, c.q. sterrenkunde, gebruikt worden; - heeft kennis gemaakt met het doen van wetenschappelijke onderzoek op het gebied van de natuurkunde, c.q. sterrenkunde, en is in staat zelfstandig een klein onderzoeksproject te verrichten; - heeft zich voldoende breed kunnen oriënteren om een verantwoorde keuze te maken voor een vervolgopleiding of de arbeidsmarkt; - heeft inzicht in de plaats en het belang van de natuurkunde, c.q. sterrenkunde, in een bredere wetenschappelijke, wijsgerige of maatschappelijke context. Algemene vaardigheden De afgestudeerde: - heeft een zelfstandige, wetenschappelijk kritische werkwijze en houding; - is in staat om mondeling en schriftelijk te rapporteren over wetenschappelijke resultaten en toepassingen daarvan; - kan informatie zoeken en verwerken; - beheerst ICT-vaardigheden die aansluiten bij de gekozen specialisatie; - kan werken in teamverband en heeft ervaring met projectmatig werken; - heeft een goede basis voor een opleiding tot leraar. Onderwijs- en examenregeling

9 Natuurkunde en Sterrenkunde Hoofdstuk 2 Toelatingseisen Artikel 2.1 Vereiste vooropleiding De volgende diploma's geven, onverminderd het bepaalde in artikel 2.2, toegang tot de opleiding: - een vwo-diploma met wiskunde B en natuurkunde; - een vwo-diploma met het profiel natuur en techniek; - een vwo-diploma met het profiel natuur en gezondheid met wiskunde B1 en B2; - een vwo-diploma met het profiel cultuur en maatschappij of economie en maatschappij, beide met wiskunde B1 en B2 en natuurkunde N1 en N2. Artikel 2.2 Colloquium Doctum Bij het toelatingsonderzoek als bedoeld in art van de WHW worden voor de bacheloropleiding Natuur- en sterrenkunde de volgende eisen gesteld: a. Wiskunde B, c.q. Wiskunde B1 en B2, op VWO-, b. Natuurkunde, c.q. Natuurkunde N1 op VWO- c. Engels: passieve kennis van de Engels taal zodat studieliteratuur begrepen kan worden Onderwijs- en examenregeling

10 Natuurkunde en Sterrenkunde Hoofdstuk 3 Opbouw van het curriculum Het bachelorprogramma Natuurkunde en Sterrenkunde Artikel 3.1 Het bachelorprogramma voor studenten die september 2003 of later met de opleiding zijn begonnen 1. Het bachelorprogramma heeft een van 180 EC en bestaat uit: - Gemeenschappelijke vakken 12 EC - Majorvakken 117 EC - Bachelorproject 12 EC - Vrije keuzeruimte of minor 30 EC - Oriëntatie en studentenseminarium 3 EC - Academische basiscompetenties 6 EC 2. Ieder programma dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de examencommissie van de opleiding. Aritkel 3.2 Major 1. De majorvakken hebben betrekking op de Natuurkunde, Sterrenkunde en Wiskunde. Daarvan zijn de in de studiegids aangewezen onderdelen met een totale van 93 EC verplicht. 2. De overige onderdelen van de major worden door de student gekozen uit de in de studiegids aangewezen onderdelen. 3. Het programma omvat onderdelen op gevorderd met een van tenminste 36 EC. Artikel 3.3 Keuzeruimte, Minor 1. De opleiding omvat een vrije keuzeruimte, waarin de student onderdelen kiest met een totale van 30 EC. 2. De onderdelen van de keuzeruimte dienen voor tenminste 15 EC op 2ejaars te liggen of hoger naar het oordeel van de examencommissie, tenzij het bepaalde in het vierde lid toepassing vindt. 3. Voor keuze komen in aanmerking de onderdelen, opgenomen in de Universitaire Onderwijsgidsen, en onderdelen verzorgd door een andere Nederlandse of een buitenlandse universiteit dan wel van een bekostigde of aangewezen Nederlandse instelling voor hoger beroepsonderwijs. 4. Indien de student een samenhangend geheel van onderdelen kiest, dat door een onderwijsinstituut wordt verzorgd onder de aanduiding minor, wordt een certificaat met deze aanduiding bij het getuigschrift van zijn examen gevoegd. Een minor dient tenminste één onderdeel op gevorderd met een van tenminste 6 EC te omvatten. Artikel 3.4 Academische basiscompetenties 2. De beoordeling van dit onderdeel vindt plaats op basis van een door de student gevulde portfolio. 3. Het portfolio van de student dient naar het oordeel van de examencommissie voldoende bewijzen te bevatten van de algemene vaardigheden van de student, als bedoeld in artikel 1.2, i.h.b. - Communicatievaardigheden - Informatievaardigheden - ICT- vaardigheden - Samenwerkingsvaardigheden 4. De student kan het portfolio vullen door deel te nemen aan de desbetreffende examenonderdelen zoals vermeld in de studiegids, maar de student kan aan de examencommissie ook een op andere wijze gevulde portfolio voorleggen om te voldoen aan de vereisten. Onderwijs- en examenregeling

11 Natuurkunde en Sterrenkunde Artikel 3.4 Academische basiscompetenties, Oriëntatie en studentenseminarium 5. De beoordeling van deze onderdelen vindt plaats op basis van een door de student gevulde portfolio. 6. Het portfolio van de student dient naar het oordeel van de examencommissie voldoende bewijzen te bevatten van de algemene vaardigheden van de student, als bedoeld in artikel 1.2, i.h.b. - Communicatievaardigheden - Informatievaardigheden - ICT-vaardigheden - Samenwerkingsvaardigheden 7. Het portfolio van de student dient naar het oordeel van de examencommissie voldoende bewijzen te bevatten dat de student zich georiënteerd heeft op de diverse keuzemogelijkheden binnen en na de bacheloropleiding als bedoeld in artikel De student kan het portfolio vullen door deel te nemen aan de desbetreffende examenonderdelen zoals vermeld in de studiegids, maar de student kan aan de examencommissie ook een op andere wijze gevulde portfolio voorleggen om te voldoen aan de vereisten. Artikel 3.5 Het honoursprogramma 1. Het onderwijsinstituut Exacte wetenschappen biedt studenten de mogelijkheid een honoursprogramma te volgen. 2. Het honoursprogramma bestaat uit twee majors en heeft een extra omvang van 36 EC. 3. Het programma moet uiterlijk na zeven semesters zijn afgerond. 4. Het honoursprogramma wordt vermeld op een certificaat dat bij het getuigschrift van het bachelorexamen wordt gevoegd. 5. De examencommissie kan ook andere bijzondere studieprestaties van de student laten meetellen voor het honoursprogramma. 6. Studenten die in aanmerking willen komen voor het honoursprogramma moeten daarvoor toestemming vragen van de examencommissie volgens de aanwijzing in de studiegids. Artikel 3.6 Vrije opleiding (bachelor Natuurwetenschappen) Studenten kunnen zelf uit de examenonderdelen die door de instelling worden verzorgd een studieprogramma samenstellen. Om voor de vrije opleiding Natuurkunde en Sterrenkunde in aanmerking te komen dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden: 1. De gemeenschappelijk cursussen van het eerste semester binnen het onderwijsprogramma van het onderwijsinstituut exacte wetenschappen zijn verplicht. 2. Het studieprogramma bestaat uit minimaal 60 EC van 2 en minimaal 36 EC van Minimaal 60 EC moeten binnen de major Natuurkunde en Sterrenkunde worden besteed. 4. De student dient een afsluitend project te doen met een afsluitende bachelor thesis met een omvang van 12 EC op het gebied van de natuurwetenschappen of wiskunde. 5. De keuze binnen de major, bestaande uit minimaal 150 EC, beperkt zich in principe tot de vakken binnen het gebied van de natuurwetenschappen en wiskunde; met toestemming van de examencommissie kunnen ook vakken bij informatiewetenschappen, econometrie en geneeskunde worden gevolgd. 6. Naast de major kunnen maximaal 30 EC buiten de natuurwetenschappen en wiskunde worden gevolgd. 7. Studenten dienen dit studieprogramma ter goedkeuring voor te leggen aan de examencommissie (art 7.3, WHW). Onderwijs- en examenregeling

12 Natuurkunde en Sterrenkunde Onderwijs- en examenregeling

13 Natuurkunde en Sterrenkunde Hoofdstuk 4 Beschrijving van inhoud en omvang van de onderdelen Artikel. 4.1 Examenonderdeel 1. Examenonderdelen van de opleiding hebben een van 3 EC of een veelvoud daarvan. 2. Elke examenonderdeel omvat het onderwijs en de toetsing van het desbetreffende onderdeel. 3. Van elke examenonderdeel wordt een beschrijving opgenomen in de studiegids volgens de facultaire richtlijnen. In de beschrijving staat aangegeven welke voorkennis vereist is om met goed gevolg te kunnen deelnemen aan het betreffende onderdeel en de tentamenregeling. Artikel 4.2 Niveau 1. Een examenonderdeel wordt verzorgd op een van de volgende s: 0. Algemeen 1. Inleidend 2. Basis 3. Gevorderd 2. Keuzevakken in de major mogen alleen vakken van een lager als voorkennis veronderstellen. Artikel 4.3 Het eerste semester van de opleiding Het eerste semester bestaat uit de volgende examenonderdelen: Interdisciplinaire natuurwetenschap 6 EC 0 *Speciale relativiteitstheorie 6 EC 1 *Sterrenkunde 1 6 EC 1 Practicum natuurkunde 1 3 EC 1 Calculus 1 6 EC 1 Academische basiscompetenties 3 EC 0 * Een van deze vakken mag vervangen worden door een van de examenonderdelen: Structuur in de chemie 6 EC 1 Systeembiologie 1 6 EC 1 Lineaire Algebra 6 EC 1 Inleiding Stochastiek 6 EC 1 Artikel 4.4 Het tweede semester van de opleiding Het tweede semester bestaat uit de volgende examenonderdelen: Klassieke Fysica 1a 6 EC 1 Klassieke Fysica 1b 6 EC 1 Calculus 2 6 EC 1 Quantumfysica 1 6 EC 1 Keuze 6 EC 1 Artikel 4.5 Het tweede jaar van de opleiding Het tweede jaar bestaat uit de volgende examenonderdelen: Major vakken/verplicht 42 EC 2 Onderwijs- en examenregeling

14 Natuurkunde en Sterrenkunde Keuze 12 EC 2,3 Project 6 EC 2 Artikel 4.6 Het derde jaar van de opleiding Het derde jaar bestaat uit de volgende examenonderdelen: Major vakken/verplicht 18 EC 3 Majorvakken/keuze 12 EC 3 Keuze 12 EC 2,3 Bachelorproject 12 EC 3 *Oriëntatie en studentenseminarium 3 EC 0 *Academische basiscompetenties 3 EC 0 *bestaat uit een aantal onderdelen gespreid over studiejaren 1, 2, 3. Artikel 4.7 Honoursprogramma Natuurkunde en Sterrenkunde en Wiskunde In totaal omvat het honoursprogramma 216 EC. Het programma omvat in ieder geval de volgende onderdelen Inleiding Stochastiek 6 EC 1 Algebra 1 6 EC 1 Analyse 1 6 EC 1 Vakken wiskunde 42 EC 2,3 Bachelorproject 6 EC 3 Artikel 4.8 Honoursprogramma Natuurkunde en Sterrenkunde en Scheikunde In totaal omvat het honoursprogramma 216 EC. Het programma omvat in ieder geval de volgende onderdelen Structuur in de chemie 6 EC 1 Praktijk 1a 3 EC 1 Energie en dynamica 6 EC 1 Structuur der materie 6 EC 1 Vakken scheikunde 39 EC 2,3 Bachelorproject 6 EC 3 Artikel 4.9 Honoursprogramma Natuurkunde en Sterrenkunde en Bio-exact In totaal omvat het honoursprogramma 216 EC. Het programma omvat in ieder geval de volgende onderdelen Systeembiologie 6 EC 1 Praktijk 1a 3 EC 1 Systeembiologie 2 6 EC 1 Structuur der materie 6 EC 1 Vakken bio-exact 39 EC 2,3 Bachelorproject 6 EC 3 Onderwijs- en examenregeling

15 Scheikunde Opleiding Scheikunde Hoofdstuk 1 Doelstelling en eindtermen van de opleiding Artikel 1.1 Doelstelling van de opleiding Met de opleiding wordt beoogd: - Het aanbrengen van een gedegen theoretische en praktische basiskennis en basisvaardigheden op het gebied van de discipline; - Het aanbrengen van de daarvoor vereiste wiskundige en computationele vaardigheden; - Het leren zelfstandig problemen te analyseren op het gebied van de discipline; - Kennismaking met het doen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de discipline; - Het ontwikkelen van vaardigheden als presenteren, schriftelijk en mondeling communiceren, het omgaan met wetenschappelijke bronnen van informatie, zelfstandig en in teamverband werken; - Voorbereiding op een verdere studieloopbaan; - Het aanbrengen van inzicht van de plaats en de rol van de discipline binnen de wetenschap en samenleving, en van het internationale karakter van de discipline. Artikel 1.2 Eindtermen van de opleiding Vakgebonden kennis en vaardigheden De afgestudeerde: - heeft een gedegen theoretische en praktische basiskennis van de scheikunde, en de hulpvakken natuurkunde, wiskunde, informatica, biologie/(bio)technologie die toereikend is om met succes een masteropleiding op het terrein van de scheikunde te volgen; - heeft kennis gemaakt met wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden op het gebied van de scheikunde en heeft daarvan een proeve van bekwaamheid afgelegd; - heeft voldoende inzicht in de diverse specialisaties van de scheikunde die voortbouwen op de bachelorfase om een verantwoorde keuze te maken voor een vervolgopleiding; - is zich bewust van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt na eventuele afsluiting van de studie met een bachelordiploma; - heeft kennis van de veiligheids- en milieu-aspecten van de scheikunde; - is zich bewust van de rol van de scheikunde in de maatschappij en van het internationale karakter van de scheikunde. Algemene vaardigheden De afgestudeerde: - heeft een zelfstandige, wetenschappelijk kritische werkwijze en houding; - is in staat om mondeling en schriftelijk te rapporteren over wetenschappelijke resultaten en toepassingen daarvan; - kan informatie zoeken en verwerken; - beheerst ICT-vaardigheden die aansluiten bij de gekozen specialisatie; - kan werken in teamverband en heeft ervaring met projectmatig werken; - heeft een goede basis voor een opleiding tot leraar. Onderwijs- en examenregeling

16 Scheikunde Hoofdstuk 2 Toelatingseisen Artikel Vereiste vooropleiding De volgende diploma's geven, onverminderd het bepaalde in artikel 2.3, toegang tot de opleiding: - een vwo-diploma met wiskunde B en natuurkunde; - een vwo-diploma met het profiel natuur en techniek; - een vwo-diploma met het profiel natuur en gezondheid - een vwo-diploma met het profiel cultuur en maatschappij of economie en maatschappij, beide met wiskunde B1,natuurkunde N1 en scheikunde 1 Artikel 2.2 Colloquium Doctum Bij het toelatingsonderzoek als bedoeld in art van de WHW worden voor de bacheloropleiding Scheikunde de volgende eisen gesteld: a. Wiskunde B, cq Wiskunde B1, op VWO-, b. Natuurkunde cq Natuurkunde N1, op VWO- c. scheikunde cq scheikunde 1 op VWO- d. Engels: passieve kennis van de Engels taal zodat studieliteratuur begrepen kan worden Onderwijs- en examenregeling

17 Scheikunde Onderwijs- en examenregeling

18 Scheikunde Hoofdstuk 3 Opbouw van het curriculum Het bachelorprogramma Scheikunde Artikel 3.1 Het bachelorprogramma voor studenten die september 2003 of later met de opleiding zijn begonnen 1. Het bachelorprogramma heeft een van 180 EC en bestaat uit: - Gemeenschappelijke vakken 12 EC - Majorvakken 117 EC - Bachelorproject 12 EC - Vrije keuzeruimte of minor 30 EC - Oriëntatie en studentenseminarium 3 EC - Academische basiscompetenties 6 EC 2. Ieder programma dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de examencommissie van de opleiding. Artikel 3.2 Major 1. De majorvakken hebben betrekking op de Scheikunde en de hulpvakken genoemd in artikel 1.2. Daarvan zijn de in de studiegids aangewezen onderdelen met een totale van 93 EC verplicht. 2. De overige onderdelen van de major worden door de student gekozen uit de in de studiegids aangewezen onderdelen. 3. Het programma omvat onderdelen op gevorderd met een van tenminste 30 EC. Artikel 3.3 Keuzeruimte, Minor 1. De opleiding omvat een vrije keuzeruimte, waarin de student onderdelen kiest met een totale van 30 EC. 2. De onderdelen van de keuzeruimte dienen voor tenminste 15 EC op 2ejaars te liggen of hoger naar het oordeel van de examencommissie, tenzij het bepaalde in het vierde lid toepassing vindt. 3. Voor keuze komen in aanmerking de onderdelen, opgenomen in de Universitaire Onderwijsgidsen, en onderdelen verzorgd door een andere Nederlandse of een buitenlandse universiteit dan wel van een bekostigde of aangewezen Nederlandse instelling voor hoger beroepsonderwijs. 4. Indien de student een samenhangend geheel van onderdelen kiest, dat door een onderwijsinstituut wordt verzorgd onder de aanduiding minor, wordt een certificaat met deze aanduiding bij het getuigschrift van zijn examen gevoegd. Een minor dient tenminste één onderdeel op gevorderd met een van tenminste 6 EC te omvatten. Artikel 3.4 Academische basiscompetenties 1. De beoordeling van dit onderdeel vindt plaats op basis van een door de student gevulde portfolio. 2. Het portfolio van de student dient naar het oordeel van de examencommissie voldoende bewijzen te bevatten van de algemene vaardigheden van de student, als bedoeld in artikel 1.2, i.h.b. 1. Communicatievaardigheden 2. Informatievaardigheden 3. ICT- vaardigheden 4. Samenwerkingsvaardigheden 3. De student kan het portfolio vullen door deel te nemen aan de desbetreffende examenonderdelen zoals vermeld in de studiegids, maar de student kan aan de Onderwijs- en examenregeling

19 Scheikunde examencommissie ook een op andere wijze gevulde portfolio voorleggen om te voldoen aan de vereisten. Artikel 3.4 Academische basiscompetenties, Oriëntatie en studentenseminarium 9. De beoordeling van deze onderdelen vindt plaats op basis van een door de student gevulde portfolio. 10. Het portfolio van de student dient naar het oordeel van de examencommissie voldoende bewijzen te bevatten van de algemene vaardigheden van de student, als bedoeld in artikel 1.2, i.h.b. - Communicatievaardigheden - Informatievaardigheden - ICT-vaardigheden - Samenwerkingsvaardigheden 11. Het portfolio van de student dient naar het oordeel van de examencommissie voldoende bewijzen te bevatten dat de student zich georiënteerd heeft op de diverse keuzemogelijkheden binnen en na de bacheloropleiding als bedoeld in artikel De student kan het portfolio vullen door deel te nemen aan de desbetreffende examenonderdelen zoals vermeld in de studiegids, maar de student kan aan de examencommissie ook een op andere wijze gevulde portfolio voorleggen om te voldoen aan de vereisten. Artikel 3.5 Het honoursprogramma 1. Het onderwijsinstituut Exacte wetenschappen biedt studenten de mogelijkheid een honoursprogramma te volgen. 2. Het honoursprogramma bestaat uit twee majors en heeft een extra omvang van 36 EC. 3. Het programma moet uiterlijk na zeven semesters zijn afgerond. 4. Het honoursprogramma wordt vermeld op een certificaat dat bij het getuigschrift van het bachelorexamen wordt gevoegd. 5. De examencommissie kan ook andere bijzondere studieprestaties van de student laten meetellen voor het honoursprogramma. 6. Studenten die in aanmerking willen komen voor het honoursprogramma moeten daarvoor toestemming vragen van de examencommissie volgens de aanwijzing in de studiegids. Artikel 3.6 Vrije opleiding (bachelor Natuurwetenschappen) Studenten kunnen zelf uit de examenonderdelen die door de instelling worden verzorgd een studieprogramma samenstellen. Om voor de vrije opleiding Scheikunde in aanmerking te komen dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden: 1. De gemeenschappelijk cursussen van het eerste semester binnen het onderwijsprogramma van het onderwijsinstituut exacte wetenschappen zijn verplicht. 2. Het studieprogramma bestaat uit minimaal 60 EC van 2 en minimaal 36 EC van Minimaal 60 EC moeten binnen de major Scheikunde worden besteed. 4. De student dient een afsluitend project te doen met een afsluitende bachelor thesis met een omvang van 12 EC op het gebied van de natuurwetenschappen of wiskunde. 5. De keuze binnen de major, bestaande uit minimaal 150 EC, beperkt zich in principe tot de vakken binnen het gebied van de natuurwetenschappen en wiskunde; met toestemming van de examencommissie kunnen ook vakken bij informatiewetenschappen, econometrie en geneeskunde worden gevolgd. 6. Naast de major kunnen maximaal 30 EC buiten de natuurwetenschappen en wiskunde worden gevolgd. 7. Studenten dienen dit studieprogramma ter goedkeuring voor te leggen aan de examencommissie (art 7.3, WHW). Onderwijs- en examenregeling

20 Scheikunde Onderwijs- en examenregeling

21 Scheikunde Hoofdstuk 4 Beschrijving van inhoud en omvang van de onderdelen Artikel. 4.1 Examenonderdeel 1. Examenonderdelen van de opleiding hebben een van 3 EC of een veelvoud daarvan. 2. Elke examenonderdeel omvat het onderwijs en de toetsing van het desbetreffende onderdeel. 3. Van elke examenonderdeel wordt een beschrijving opgenomen in de studiegids volgens de facultaire richtlijnen. In de beschrijving staat aangegeven welke voorkennis vereist is om met goed gevolg te kunnen deelnemen aan het betreffende onderdeel en de tentamenregeling. Artikel 4.2 Niveau 1. Een examenonderdeel wordt verzorgd op een van de volgende s: 0. Algemeen 1. Inleidend 2. Basis 3. Gevorderd 2. Keuzevakken in de major mogen alleen vakken van een lager als voorkennis veronderstellen. Artikel 4.3 Het eerste semester van de opleiding Het eerste semester bestaat uit de volgende examenonderdelen: Interdisciplinaire natuurwetenschap 6 EC 0 Structuur in de chemie 6 EC 1 Praktijk/algemene vaardigheden 6 EC 1 *Practicum scheikunde 1 3 EC 1 Calculus 1 6 EC 1 Academische basiscompetenties 3 EC 0 * mag vervangen worden door een van de volgende examenonderdelen: Practicum natuurkunde 1 3 EC 1 Practicum Bio-exact 1 3 EC 1 Artikel 4.4 Het tweede semester van de opleiding Het tweede semester bestaat uit de volgende examenonderdelen: Structuur der materie 6 EC 1 Quantumchemie 6 EC 1 Energie en dynamica 6 EC 1 Biochemie 6 EC 1 Practicum scheikunde 2 6 EC 1 Artikel 4.5 Het tweede jaar van de opleiding Het tweede jaar bestaat uit de volgende examenonderdelen: Major vakken/verplicht 42 EC 2 Majorvakken/keuze 12 EC 2,3 Project 6 EC 2 Onderwijs- en examenregeling

22 Scheikunde Artikel 4.6 Het derde jaar van de opleiding Het derde jaar bestaat uit de volgende examenonderdelen: Major vakken/keuze 12 EC 3 Keuze 30 EC 2,3 Bachelorproject 12 EC 3 *Oriëntatie en studentenseminarium 3 EC 0 *Academische basiscompetenties 3 EC 0 *bestaat uit een aantal onderdelen gespreid over studiejaren 1, 2, 3. Artikel 4.7 Honoursprogramma Scheikunde en Bio-exact In totaal omvat het honoursprogramma 216 EC. Het programma omvat in ieder geval de volgende onderdelen Systeembiologie 1 6 EC 1 Systeembiologie 2 6 EC 1 Simuleren en programmeren 6 EC 1 Vakken Bio-exact 42 EC 2,3 Bachelorproject 6 EC 3 Artikel 4.8 Honoursprogramma Scheikunde en Natuurkunde en Sterrenkunde In totaal omvat het honoursprogramma 216 EC. Het programma omvat in ieder geval de volgende onderdelen Speciale relativiteitstheorie 6 EC 1 Klassieke Fysica 1b 6 EC 1 Calculus 2 6 EC 1 Vakken natuurkunde en sterrenkunde 42 EC 2,3 Bachelorproject 6 EC 3 Artikel 4.9 Honoursprogramma Scheikunde en Wiskunde In totaal omvat het honoursprogramma 216 EC. Het programma omvat in ieder geval de volgende onderdelen Lineaire algebra 6 EC 1 Analyse 1 6 EC 1 Calculus 2 6 EC 1 Vakken wiskunde 42 EC 2,3 Bachelorproject 6 EC 3 Onderwijs- en examenregeling

23 Wiskunde Opleiding Wiskunde Hoofdstuk 1 Doelstelling en eindtermen van de opleiding Artikel 1.1 Doelstelling van de opleiding Met de opleiding wordt beoogd: - Het aanbrengen van een gedegen theoretische en praktische basiskennis en basisvaardigheden op het gebied van de discipline; - Het aanbrengen van de daarvoor vereiste computationele vaardigheden; - Het leren zelfstandig problemen te analyseren op het gebied van de discipline; - Kennismaking met het doen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de discipline; - Het ontwikkelen van vaardigheden als presenteren, schriftelijk en mondeling communiceren, het omgaan met wetenschappelijke bronnen van informatie, zelfstandig en in teamverband werken; - Voorbereiding op een verdere studieloopbaan; - Het aanbrengen van inzicht van de plaats en de rol van de discipline binnen de wetenschap en samenleving, en van het internationale karakter van de discipline. Artikel 1.2 Eindtermen van de opleiding Vakgebonden kennis en vaardigheden De afgestudeerde: - heeft een gedegen theoretische en praktische basiskennis van de wiskunde en eventueel van aangrenzende disciplines als natuurkunde, informatica of econometrie, die toereikend is om met succes een masteropleiding op terrein van de wiskunde te volgen; - heeft een eerste kennismaking gehad met onderzoeksvaardigheden op het gebied van de wiskunde en heeft daarvan een proeve van bekwaamheid afgelegd; - heeft voldoende inzicht in de diverse specialisaties van de wiskunde die voortbouwen op de bachelorfase om een verantwoorde keuze te kunnen maken uit de vervolgopleidingen; - is zich bewust van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt na afsluiting van de studie met een bachelordiploma; - heeft inzicht in de samenhang van de wetenschappen en is zich bewust van de rol van de wiskunde in de andere wetenschappen en in de maatschappij en van het internationale karakter van de wiskunde. Algemene vaardigheden De afgestudeerde: - heeft een zelfstandige, wetenschappelijk kritische werkwijze en houding; - is in staat om mondeling en schriftelijk te rapporteren over wetenschappelijke resultaten en toepassingen daarvan; - kan informatie zoeken en verwerken; - beheerst ICT-vaardigheden die aansluiten bij de gekozen specialisatie; - kan werken in teamverband en heeft ervaring met projectmatig werken; - heeft een goede basis voor een opleiding tot leraar. Hoofdstuk 2 Toelatingseisen Onderwijs- en examenregeling

24 Wiskunde Artikel Vereiste vooropleiding De volgende diploma's geven, onverminderd het bepaalde in artikel 2.3, toegang tot de opleiding: - een vwo-diploma met wiskunde B en natuurkunde; - een vwo-diploma met het profiel natuur en techniek; - een vwo-diploma met het profiel natuur en gezondheid met wiskunde B1 en B2; - een vwo-diploma met het profiel cultuur en maatschappij of economie en maatschappij, beide met wiskunde B1 en B2 en natuurkunde N1 Artikel 2.2 Colloquium Doctum Bij het toelatingsonderzoek als bedoeld in art van de WHW worden voor de bacheloropleiding Wiskunde de volgende eisen gesteld: d. Wiskunde B, cq Wiskunde B1 en B2, op VWO-, e. Één van de onderdelen: Wiskunde A cq Wiskunde A1 en A2, Natuurkunde cq Natuurkunde N1, Economie 2 f. Engels: passieve kennis van de Engels taal zodat studieliteratuur begrepen kan worden Onderwijs- en examenregeling

25 Wiskunde Hoofdstuk 3 Opbouw van het curriculum Het bachelorprogramma Wiskunde Artikel 3.1 Het bachelorprogramma voor studenten die september 2003 of later met de opleiding zijn begonnen 1. Het bachelorprogramma heeft een van 180 EC en bestaat uit: - Gemeenschappelijke vakken 12 EC - Majorvakken 117 EC - Bachelorproject 12 EC - Vrije keuzeruimte of minor 30 EC - Oriëntatie en studentenseminarium 3 EC - Academische basiscompetenties 6 EC 2. Ieder programma dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de examencommissie van de opleiding. Aritkel 3.2 Major 1. De majorvakken hebben betrekking op de Wiskunde en Statistiek. Daarvan zijn de in de studiegids aangewezen onderdelen met een totale van 93 EC verplicht. 2. De overige onderdelen van de major worden door de student gekozen uit de in de studiegids aangewezen onderdelen. 3. Het programma omvat onderdelen op gevorderd met een van tenminste 36 EC. Artikel 3.3 Keuzeruimte, Minor, Duale variant 1. De opleiding omvat een vrije keuzeruimte, waarin de student onderdelen kiest met een totale van 30 EC. 2. De onderdelen van de keuzeruimte dienen voor tenminste 15 EC op 2ejaars te liggen of hoger naar het oordeel van de examencommissie, tenzij het bepaalde in het vierde lid toepassing vindt. 3. Voor keuze komen in aanmerking de onderdelen, opgenomen in de Universitaire Onderwijsgidsen, en onderdelen verzorgd door een andere Nederlandse of een buitenlandse universiteit dan wel van een bekostigde of aangewezen Nederlandse instelling voor hoger beroepsonderwijs. 4. Indien de student een samenhangend geheel van onderdelen kiest, dat door een onderwijsinstituut wordt verzorgd onder de aanduiding minor, wordt een certificaat met deze aanduiding bij het getuigschrift van zijn examen gevoegd. Een minor dient tenminste één onderdeel op gevorderd met een van tenminste 6 EC te omvatten. 5. Het is mogelijk de bacheloropleiding duaal in te vullen. De student kiest een samenhangend geheel van onderdelen, verzorgd door het onderwijsinstituut. Onderdeel hiervan is een leerwerkperiode waarvoor de examencommissie ten hoogste 9 EC kan laten gelden als keuze. Artikel 3.4 Academische basiscompetenties 1. De beoordeling van dit onderdeel vindt plaats op basis van een door de student gevulde portfolio. 2. Het portfolio van de student dient naar het oordeel van de examencommissie voldoende bewijzen te bevatten van de algemene vaardigheden van de student, als bedoeld in artikel 1.2, i.h.b. - Communicatievaardigheden - Informatievaardigheden - ICT- vaardigheden - Samenwerkingsvaardigheden Onderwijs- en examenregeling

26 Wiskunde 3. De student kan het portfolio vullen door deel te nemen aan de desbetreffende examenonderdelen zoals vermeld in de studiegids, maar de student kan aan de examencommissie ook een op andere wijze gevulde portfolio voorleggen om te voldoen aan de vereisten. Artikel 3.4 Academische basiscompetenties, Oriëntatie en studentenseminarium 13. De beoordeling van deze onderdelen vindt plaats op basis van een door de student gevulde portfolio. 14. Het portfolio van de student dient naar het oordeel van de examencommissie voldoende bewijzen te bevatten van de algemene vaardigheden van de student, als bedoeld in artikel 1.2, i.h.b. - Communicatievaardigheden - Informatievaardigheden - ICT-vaardigheden - Samenwerkingsvaardigheden 15. Het portfolio van de student dient naar het oordeel van de examencommissie voldoende bewijzen te bevatten dat de student zich georiënteerd heeft op de diverse keuzemogelijkheden binnen en na de bacheloropleiding als bedoeld in artikel De student kan het portfolio vullen door deel te nemen aan de desbetreffende examenonderdelen zoals vermeld in de studiegids, maar de student kan aan de examencommissie ook een op andere wijze gevulde portfolio voorleggen om te voldoen aan de vereisten. Artikel 3.5 Het honoursprogramma 1. Het onderwijsinstituut Exacte wetenschappen biedt studenten de mogelijkheid een honoursprogramma te volgen. 2. Het honoursprogramma bestaat uit twee majors en heeft een extra omvang van 36 EC. 3. Het programma moet uiterlijk na zeven semesters zijn afgerond. 4. Het honoursprogramma wordt vermeld op een certificaat dat bij het getuigschrift van het bachelorexamen wordt gevoegd. 5. De examencommissie kan ook andere bijzondere studieprestaties van de student laten meetellen voor het honoursprogramma. 6. Studenten die in aanmerking willen komen voor het honoursprogramma moeten daarvoor toestemming vragen van de examencommissie volgens de aanwijzing in de studiegids. Artikel 3.6 Vrije opleiding (bachelor Natuurwetenschappen) Studenten kunnen zelf uit de examenonderdelen die door de instelling worden verzorgd een studieprogramma samenstellen. Om voor de vrije opleiding Wiskunde in aanmerking te komen dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden: 1. De gemeenschappelijk cursussen van het eerste semester binnen het onderwijsprogramma van het onderwijsinstituut exacte wetenschappen zijn verplicht. 2. Het studieprogramma bestaat uit minimaal 60 EC van 2 en minimaal 36 EC van Minimaal 60 EC moeten binnen de major Wiskunde worden besteed. 4. De student dient een afsluitend project te doen met een afsluitende bachelor thesis met een omvang van 12 EC op het gebied van de natuurwetenschappen of wiskunde. 5. De keuze binnen de major, bestaande uit minimaal 150 EC, beperkt zich in principe tot de vakken binnen het gebied van de natuurwetenschappen en wiskunde; met toestemming van de examencommissie kunnen ook vakken bij informatiewetenschappen, econometrie en geneeskunde worden gevolgd. 6. Naast de major kunnen maximaal 30 EC buiten de natuurwetenschappen en wiskunde worden gevolgd. Onderwijs- en examenregeling

27 Wiskunde 7. Studenten dienen dit studieprogramma ter goedkeuring voor te leggen aan de examencommissie (art 7.3, WHW). Onderwijs- en examenregeling

28 Wiskunde Hoofdstuk 4 Beschrijving van inhoud en omvang van de onderdelen Artikel. 4.1 Examenonderdeel 1. Examenonderdelen van de opleiding hebben een van 3 EC of een veelvoud daarvan. 2. Elke examenonderdeel omvat het onderwijs en de toetsing van het desbetreffende onderdeel. 3. Van elke examenonderdeel wordt een beschrijving opgenomen in de studiegids volgens de facultaire richtlijnen. In de beschrijving staat aangegeven welke voorkennis vereist is om met goed gevolg te kunnen deelnemen aan het betreffende onderdeel en de tentamenregeling. Artikel 4.2 Niveau 1. Een examenonderdeel wordt verzorgd op een van de volgende s: 0. Algemeen 1. Inleidend 2. Basis 3. Gevorderd 2. Keuzevakken in de major mogen alleen vakken van een lager als voorkennis veronderstellen. Artikel 4.3 Het eerste semester van de opleiding Het eerste semester bestaat uit de volgende examenonderdelen: Interdisciplinaire natuurwetenschap 6 EC 0 Lineaire algebra 6 EC 1 *Inleiding stochastiek 6 EC 1 *Basiswiskunde 3 EC 1 Calculus 1 6 EC 1 Academische basiscompetenties 3 EC 0 * 6 EC van deze vakken mag vervangen worden door een van de examenonderdelen: Speciale relativiteitstheorie 6 EC 1 Sterrenkunde 6 EC 1 Structuur in de chemie 6 EC 1 Systeembiologie 1 6 EC 1 Artikel 4.4 Het tweede semester van de opleiding Het tweede semester bestaat uit de volgende examenonderdelen: Analyse 1 6 EC 1 Algebra 1 6 EC 1 Simuleren en programmeren 6 EC 1 Calculus 2 6 EC 1 Keuze 6 EC 1 Artikel 4.5 Het tweede jaar van de opleiding Het tweede jaar bestaat uit de volgende examenonderdelen: Major vakken/verplicht 42 EC 2 Onderwijs- en examenregeling

29 Wiskunde Keuze 12 EC 2,3 Project 6 EC 2 Artikel 4.6 Het derde jaar van de opleiding Het derde jaar bestaat uit de volgende examenonderdelen: Major vakken/verplicht 18 EC 3 Majorvakken/keuze 12 EC 3 Keuze 12 EC 2,3 Bachelorproject 12 EC 3 *Oriëntatie en studentenseminarium 3 EC 0 *Academische basiscompetenties 3 EC 0 *bestaat uit een aantal onderdelen gespreid over studiejaren 1, 2, 3. Artikel 4.7 Honoursprogramma Wiskunde en Natuurkunde en Sterrenkunde In totaal omvat het honoursprogramma 216 EC. Het programma omvat in ieder geval de volgende onderdelen Speciale relativiteitstheorie of Sterrenkunde 1 6 EC 1 Klassieke fysica 1b 6 EC 1 Quantumfysica 6 EC 1 Vakken natuurkunde 42 EC 2,3 Bachelorproject 6 EC 3 Artikel 4.8 Honoursprogramma Wiskunde en Scheikunde In totaal omvat het honoursprogramma 216 EC. Het programma omvat in ieder geval de volgende onderdelen Structuur in de chemie 6 EC 1 Structuur der materie 6 EC 1 Quantumchemie 6 EC 1 Vakken scheikunde 42 EC 2,3 Bachelorproject 6 EC 3 Artikel 4.9 Honoursprogramma Wiskunde en Bio-exact In totaal omvat het honoursprogramma 216 EC. Het programma omvat in ieder geval de volgende onderdelen Systeembiologie 6 EC 1 Praktijk 1a 3 EC 1 Systeembiologie 2 6 EC 1 Structuur der materie 6 EC 1 Vakken bio-exact 39 EC 2,3 Bachelorproject 6 EC 3 Onderwijs- en examenregeling

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Scheikunde Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA OER B Bacheloropleiding Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Studiejaar 2009-2010 Preambule In de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA OER B Bacheloropleiding Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Studiejaar 2008-2009 Preambule In de

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA opleiding Wiskunde en Statistiek UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Exacte Wetenschappen studiejaar 2003-2004

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING BÈTA-GAMMA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING BÈTA-GAMMA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Instituut voor Interdisciplinaire Studies ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Instituut voor Interdisciplinaire Studies ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Bacheloropleidingen studiejaar

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Bacheloropleidingen studiejaar UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Bacheloropleidingen studiejaar 2008-2009 DE BACHELOROPLEIDING PSYCHOBIOLOGIE

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. studiejaar

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. studiejaar Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2011-2012 DE BACHELOROPLEIDING BETA-GAMMA DEEL B 1 september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. B. Opleidingsspecifiek deel Bèta-gamma Studiejaar 2014-2015 1 Deel B: opleidingsspecifiek deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING MEDIASTUDIES: JOURNALISTIEK EN MEDIA FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. BACHELORopleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Future Planet Studies

Onderwijs- en examenregeling. BACHELORopleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Future Planet Studies Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. B. Opleidingsspecifiek deel Future Planet Studies Studiejaar 2014-2015 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. Onderwijs- en examenregeling. Deel B Bachelor Scheikunde

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. Onderwijs- en examenregeling. Deel B Bachelor Scheikunde UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Onderwijs- en examenregeling Deel B Bachelor Scheikunde Studiejaar 2014-2015 Inhoud 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 1.2 Gegevens opleiding...

Nadere informatie

Onderwijs en examenregeling

Onderwijs en examenregeling UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EN VRIJE UNIVERSITEIT Onderwijs en examenregeling Deel B Bachelor Scheikunde Studiejaar 2015 2016 Inhoud 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 2 Artikel

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING NEERLANDISTIEK (PROGRAMMA REDACTEUR-EDITOR) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bachelor BSc Wiskunde. Onderwijs- en Examenregeling. BACHELORopleiding. Wiskunde. B. Opleidingsspecifiek deel

Onderwijs- en Examenregeling Bachelor BSc Wiskunde. Onderwijs- en Examenregeling. BACHELORopleiding. Wiskunde. B. Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en Examenregeling BACHELORopleiding Wiskunde B. Opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2017-2018 1 Inhoudsopgave Deel B: Opleidingsspecifiek deel... 4 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCHMASTEROPLEIDING GESCHIEDENIS FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde inclusief de bacheloropleidingsvariant Science, Business &

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. studiejaar 2011-2012

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. studiejaar 2011-2012 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2011-2012 DE BACHELOROPLEIDING AARDWETENSCHAPPEN DEEL B Hoofdstuk 1 Doelstelling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-2016 Deel B: Opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Bijlagen OER Master Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen (2016/2017)

Bijlagen OER Master Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen (2016/2017) Bijlagen OER Master Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen (2016/2017) Bijlage I: Eindtermen van de opleiding (Art. 1.3) 1. Met de opleiding wordt beoogd: a. voor te bereiden op

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN VAN DE MASTEROPLEIDING MEDIA STUDIES

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN VAN DE MASTEROPLEIDING MEDIA STUDIES B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EXAMREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MEDIA STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETSCHAPP 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft UITVOERINGSREGELING voor de bacheloropleiding Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels.

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels. Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 BA Kunstmatige intelligentie Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7. BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK & TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN VAN DE MASTEROPLEIDING GESCHIEDENIS

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN VAN DE MASTEROPLEIDING GESCHIEDENIS B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING GESCHIEDENIS FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EN VRIJE UNIVERSITEIT Onderwijs- en examenregeling Deel B Bachelor Scheikunde Single Degree en Joint Degree Studiejaar 2016-2017 Inhoud 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1.1

Nadere informatie

College of Science. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B

College of Science. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA College of Science ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2009-2010 Deel B BACHELOROPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA College of Science ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2008-2009 Deel B BACHELOROPLEIDING INFORMATIEKUNDE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op

Nadere informatie

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen 2013-2014 Datum Blz Omschrijving 12-06-2013 15 art. 5.9 termijn beoordeling Het moet zijn: 1. Het resultaat van de mondelinge toets wordt binnen

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE/PHILOSOPHY FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B Onderwijs- en examenregeling Filosofie /Philosophy

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Voor de Onderwijs- en examenregeling van de Master Gezondheidszorgpsychologie wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) 2010-2011

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. Onderwijs- en examenregeling. Deel B Bachelor Natuur- en Sterrenkunde

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. Onderwijs- en examenregeling. Deel B Bachelor Natuur- en Sterrenkunde UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Onderwijs- en examenregeling Deel B Bachelor Natuur- en Sterrenkunde Studiejaar 2014-2015 Inhoud 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 1.2 Gegevens

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCHMASTEROPLEIDING COMMUNICATIE- EN INFORMATIEWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding 2005 Onderwijs- en examenregeling Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en is aangevuld met kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels.

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels. Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 BA Kunstmatige intelligentie Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO-niveau:

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2008-2009 Preambule In deze Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Science De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Waarom een brede natuurwetenschappelijke opleiding? Je krijgt een brede natuurwetenschappelijke basis met vakken uit de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding Artikel.3

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeuse... 2 Artikel 1 Samenstelling propedeuse... 2 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

(art en 7.59 WHW)

(art en 7.59 WHW) Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd.

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

WISKUNDE INFORMATICA STERRENKUNDE

WISKUNDE INFORMATICA STERRENKUNDE Bijlage bij de Regels en Richtlijnen voor de tentamens, practica en examens in de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Geldig vanaf 31 augustus 2009 WISKUNDE Wiskunde kent geen aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2013-2014

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2013-2014 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER BA Media en cultuur

Opleidingsspecifieke deel OER BA Media en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur. Inhoud: 1. Algemeen. 2. Opbouw van de opleiding. 3.

Onderwijs- en examenregeling. Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur. Inhoud: 1. Algemeen. 2. Opbouw van de opleiding. 3. Onderwijs- en examenregeling Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur Inhoud: 1. Algemeen 2. Opbouw van de opleiding 3. Onderwijs 4. Toetsing 5. Vooropleiding 6. Studiebegeleiding 7. Overgangsbepalingen

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCHMASTEROPLEIDING THEOLOGY AND RELIGIOUS STUDIES (RELIGIOUS STUDIES) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen)

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en is aangevuld met kwaliteitscriteria

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-2016 MASTEROPLEIDING MEDIASTUDIES

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-2016 MASTEROPLEIDING MEDIASTUDIES B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MEDIASTUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

Informatie, Multimedia en Management

Informatie, Multimedia en Management Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Informatie, Multimedia en Management Deel B. opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2014-2015 1 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2015-2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. deel A. bacheloropleidingen FNWI deel A. Studiejaar 2010 2011

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. deel A. bacheloropleidingen FNWI deel A. Studiejaar 2010 2011 FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING deel A Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2010 2011 1 september 2010 Preambule In deze Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2011 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie, zoals bedoeld in artikel 7.13, lid 1, van de wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie