ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Bacheloropleidingen studiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Bacheloropleidingen studiejaar"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Bacheloropleidingen studiejaar DE BACHELOROPLEIDING PSYCHOBIOLOGIE DEEL B September 2008 Hoofdstuk 1 Artikel 1.1 Artikel 1.2 Hoofdstuk 2 Artikel 2.1 Artikel 2.2 Artikel 2.3 Hoofdstuk 3 Artikel 3.1 Artikel 3.2 Artikel 3.3 Artikel 3.4 Artikel 3.5 Hoofdstuk 4 Artikel 4.1 Artikel 4.2 Artikel 4.3 Artikel 4.4 Artikel 4.5 Doelstelling en eindtermen van de opleiding Doelstellingen Eindtermen Toelatingseisen Toelating tot de opleiding Colloquium Doctum Bètabrugtraject Opbouw van het curriculum Indeling opleiding Volgorde van de tentamens Vrije keuzeruimte, Minor Honoursprogramma Vrije Bachelor Aanvullende regelingen Overgangsregelingen Geldigheidsduur (deel)cijfers Deelname tweede hertentamen Beoordeling tentamens Beta-gamma Major

2 Hoofdstuk 1 Doelstelling en eindtermen van de opleiding Artikel 1.1 Doelstellingen Het wetenschapsgebied van de Psychobiologie omvat de gehele breedte van theorievorming en onderzoek met betrekking tot de biologische basis van humaan gedrag en de afwijkingen van dit gedrag en met betrekking tot de biologische basis van diergedrag, waar deze ondersteunend is voor het begrip van de biologische basis van humaan gedrag. Het onderzoek binnen dit gebied heeft de laatste jaren mede door de ontwikkeling van nieuwe onderzoekstechnieken een enorme vlucht genomen. Binnen het onderzoeksgebied zijn wetenschappers uit verschillende disciplines werkzaam, zoals neurobiologen, psychologen, cognitie- en taalwetenschappers en ook wis- en natuurkundigen en informatici. De doelstelling van de bachelor Psychobiologie is studenten een wetenschappelijke opleiding te bieden die ze de kennis, het inzicht en de vaardigheden geeft over de gehele breedte van het vakgebied van de Psychobiologie en de bijbehorende verscheidenheid aan onderzoekstechnieken, zodat de studenten de bijdragen die de verschillende disciplines kunnen leveren aan dit onderzoeksgebied goed kunnen inschatten en waarderen, kunnen inschatten waar de lacunes in kennis zijn en kunnen samenwerken met mensen uit genoemde disciplines. De bacheloropleiding is zo ingericht dat deze als zelfstandige opleiding kan worden afgesloten. De bacheloropleiding leidt op tot een zelfstandige uitoefening van die beroepen waarvoor theoretische en methodologische kennis over de in de Psychobiologie bachelor behandelde deelgebieden op academisch werk- en denkniveau wordt gevraagd. De bachelor leidt niet op tot onderzoeker. Studenten die zich verder willen bekwamen in Psychobiologisch onderzoek, kunnen een op de Bachelor aansluitende masteropleiding volgen. De masteropleiding Brain & Cognitive Sciences aan de UvA sluit inhoudelijk en qua niveau zeer goed aan op de bachelor Psychobiologie. Deze master heeft als specialisatie de richtingen neuroscience, cognitive neuroscience en cognitive science. De studenten kunnen uiteindelijk na een specialisatie binnen hun masteropleiding zelf de door hen gewenste bijdrage leveren als onderzoeker aan het wetenschapsgebied of in de maatschappij, waar deze vraagt om breed opgeleide Biologen met specialistische kennis van een onderdeel van het wetenschapgebied van de biologische basis van humaan gedrag. Als voorbereiding op deze zelfstandigheid is zelfwerkzaamheid een leidende gedachte in de bachelor. Artikel 1.2 Eindtermen Er worden drie categorieën eindtermen onderscheiden te weten 1) Kennis en inzicht 2) Vaardigheden 3) Attitudes Na voltooiing van het Bachelorprogramma dient de student de volgende kwaliteiten op het gebied van kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes te hebben verworven: Kennis & inzicht De student beschikt over: Basiskennis van de Biologie waaronder valt kennis van de Celbiologie, Genetica & Evolutie en kennis van de algemene Anatomie & Fysiologie van mens en dier. Uitgebreide kennis van de Neuroanatomie en Neurofysiologie van mens en dier. Kennis van de Biologische basis van humaan gedrag binnen de deelgebieden Perceptie & Visueel Bewustzijn, Leren & Geheugen, Taal, Aandacht, Controle & Motoriek, Emotie, Motivatie & Interne Regulatie, Hogere Mentale Processen (zoals Intelligentie). Kennis van de ontwikkeling van het individu zowel op (ontwikkelings-)biologisch als op psychologisch niveau. Kennis van de pathofysiologie van het zenuwstelsel en de bijbehorende diagnostische methoden. Inzicht in wat de kennis van de pathofysiologie toevoegt aan het begrip van de biologische basis van gezond gedrag. Inzicht in de samenhang van en het onderscheid tussen deze verschillende deelgebieden. Inzicht in de plaats van de gekozen deelgebieden in het geheel van het wetenschapsgebied. Kennis van algemene methoden van onderzoek alsmede van de nieuwste onderzoekstechnieken binnen het wetenschapsgebied. Inzicht in de aard, de problemen en de mogelijkheden van onderzoek in een interdisciplinair vakgebied. Inzicht in de aard, de problemen en de mogelijkheden van de nieuwste onderzoekstechnieken binnen het wetenschapsgebied. 2

3 Kennis van de probleemstellingen, de wijzen van benadering en de methoden en technieken van de verschillende disciplines (bijv. de Neurobiologie en de Psychologie) binnen de genoemde deelgebieden. Inzicht in de bijdragen van de verschillende disciplines aan de kennis van de deelgebieden en in de beperkingen aan de bijdrage van de verschillende disciplines. Een verdieping van de kennis over een bepaalde discipline of een verbreding van de kennis op een ander interdisciplinair deelgebied. Kennis van hulpvakken zoals wis-, natuur- en scheikunde waar deze ondersteunend is voor het inzicht in de Biologische basis van humaan gedrag. Kennis omtrent de historische, beschouwelijke en wetenschapsfilosofische grondslagen van de (cognitieve) neurowetenschappen. In staat zijn grensverleggende ontwikkelingen in het wetenschapsgebied te identificeren. Inzicht in de mogelijke vervolgopleidingen na de bachelor. Vaardigheden De student beschikt over: Algemene laboratoriumvaardigheden en voor de Psychobiologie relevante onderzoeks- en computervaardigheden (zoals kennis van SPSS). Vaardigheid in het exploreren van (digitale) informatiebronnen (bibliotheeksystemen) over een bepaald onderwerp en in het organiseren en kritisch beoordelen van de inhoud van de informatie (literatuur) op tenminste dat onderwerp. Vaardigheid in het opstellen en uitvoeren van een onderzoeksplan in verschillende fasen, zoals het formuleren van een probleemstelling, een vraagstelling, een hypothese, het verzamelen van relevante literatuur en het kritisch verzamelen, verwerken en interpreteren van gegevens en uit deze gegevens voor vakgenoten acceptabele conclusies kunnen trekken. Vaardigheid in het schriftelijk rapporteren en mondeling presenteren van kennis en bevindingen in wetenschappelijk Nederlands en Engels. Vaardigheden die nodig zijn voor het werken in groepsverband als wel op individuele basis. Attitudes De student heeft: Een zelfstandige, wetenschappelijke, (zelf)kritische werkwijze en houding. Een attitude waarin grenzen tussen disciplines geen belemmering vormen en waarin inhoudelijke kennis, concepten, methoden en perspectieven uit het palet aan disciplines worden gebruikt om wetenschappelijke communicatie te bewerkstelligen en tot nieuwe inzichten te komen. Besef van de ethische aspecten van beroepsmatige omgang met zowel proefpersonen als proefdieren. Besef van en inzicht in de bredere (maatschappelijke) consequenties van (eigen) onderzoeksresultaten. Inzicht in de consequenties van het eigen handelen voor anderen in de beroepssituatie. Heeft de bereidheid tot het eventueel herzien van het eigen standpunt met betrekking tot dit handelen. Hoofdstuk 2 Toelatingseisen Artikel 2.1 Toelating tot de opleiding 1. Een aspirant-student wordt tot de opleiding toegelaten indien deze in het bezit is van een vwodiploma bedoeld in artikel 7.24 WHW, dan wel indien deze op grond van behaalde examens bij andere opleidingen hiervan is vrijgesteld (art WHW). 2. De aspirant-student dient aan de volgende nadere vooropleidingseisen te voldoen (art WHW): profiel Natuur en Gezondheid of, profiel Natuur en Techniek met Biologie 1 en 2 of vwo diploma oude stijl met vakken biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde a of b 3. Indien de aspirant-student niet voldoet aan de vooropleidingseisen in lid 2, kan deze alleen tot de opleiding worden toegelaten indien deficiënties zijn weggewerkt doordat hij/zij heeft voldaan aan inhoudelijk vergelijkbare eisen. 3

4 Artikel 2.2 Colloquium Doctum 1. Bij het toelatingsonderzoek als bedoeld in art WHW worden de volgende eisen gesteld: Biologie 1, niveau eindexamen vwo Scheikunde 1, niveau eindexamen vwo Natuurkunde 1, niveau eindexamen HAVO Wiskunde B1 of Wiskunde A1 en A2, niveau eindexamen vwo Engels, niveau eindexamen vwo 2. De examencommissie van de opleiding kan vrijstelling verlenen van een of meer colloquium doctum-eisen, indien de commissie van mening is dat de aspirantstudent over voldoende kennis beschikt. Artikel 2.3 Bètabrugtraject Een student die niet voldoet aan de instroomeisen van de opleiding kan zich inschrijven bij het bètabrugtraject dat de FNWI aanbiedt (zie om zijn deficiëntie weg te werken in de volgende vakken: Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Biologie De inhoud en het niveau van deze deficiëntiecursussen zijn door de examencommissie goedgekeurd. De student is toelaatbaar tot de opleiding, wanneer bovengenoemd(e) vak(ken) met succes is/zijn afgerond, mits ook aan alle andere toelatingseisen van de opleiding is voldaan. Hoofdstuk 3 Opbouw van het curriculum Artikel 3.1 Indeling opleiding 1. De opleiding beslaat een programma van drie jaar (180 EC), afgesloten met een Bachelordiploma. 2. De opleiding omvat de in de bijlage genoemde verplichte onderdelen met de daarbij vermdelde studielast. De beschrijving van de onderdelen staat in de studiegids vermeld. Artikel 3.2 Volgorde van de tentamens 1. Een student kan deelnemen aan tentamens/onderwijs van het tweede een derde jaar als 40 EC van het eerste jaar behaald zijn, inclusief het vak Academische Basisvaardigheden (1013) en alle practica. Als aan het eind van het vierde semester de eerstejaars onderdelen niet behaald zijn, dan mag de student niet verder deelnemen aan het tweede- en derdejaars onderwijs. Volgen/afronden van onderdelen uit het tweede studiejaar is slechts mogelijk indien ontheffing is verleend door de Examencommissie. Uitgangspunt bij de beslissing van de examencommissie zal zijn dat voorrang verleend dient te worden aan afronding van eerstejaars onderdelen. 2. De student kan deelnemen, met inachtneming van lid 1, aan tweede- en derdejaars onderwijs indien voldaan is aan de door de opleiding vastgestelde ingangseisen van de desbetreffende onderwijseenheden (zie beschrijving onderwijseenheden in studiegids). 3. De student kan deelnemen aan het Bachelorproject zodra deze 120 EC behaald heeft,. Artikel 3.3 Vrije keuzeruimte, Minor 1. Het programma Psychobiologie omvat een vrije keuzeruimte, waarin de student onderdelen kiest met een totale studielast van 30 EC. 2. De student kan vakken in de vrije keuzeruimte volgen naast regulier onderwijs of in plaats van keuzevakken, op die momenten dat er in het reguliere curriculum keuzevakken geprogrammeerd staan. 3. De onderdelen van de keuzeruimte dienen voor tenminste 15 EC op 2ejaarsniveau te liggen of hoger naar het oordeel van de examencommissie, tenzij het bepaalde in het vijfde lid toepassing vindt. 4. Voor de vrije keuzeruimte komen in aanmerking de onderdelen, opgenomen in de Universitaire Onderwijsgidsen, en onderdelen verzorgd door een andere Nederlandse of een buitenlandse universiteit dan wel van een bekostigde of aangewezen Nederlandse instelling voor hoger beroepsonderwijs. 5. Indien de student een samenhangend geheel van onderdelen kiest, dat door een onderwijsinstituut wordt verzorgd onder de aanduiding minor, wordt een certificaat met deze aanduiding bij het 4

5 getuigschrift van zijn examen gevoegd. Een minor mag niet meer dan de 30 EC van de vrije ruimte bedragen. 6. Studenten dienen het programma dat ze binnen hun vrije keuzeruimte willen volgen ter goedkeuring voor te leggen aan de examencommissie. Artikel 3.4 Honoursprogramma 1. De honoursprogramma s voor deze opleiding moet voldoen aan de eisen, zoals vermeld in OER A artikel Binnen de regels als gesteld in OER A artikel 31 kunnen studenten een op individuele basis samengesteld Honourstraject van 30 EC volgen. 3. Maximaal 12 EC van het honoursprogramma mag bestaan uit eerstejaars onderdelen. 4. Het honoursprogramma dient tenminste één cursus, van minimaal 6 EC, van het Instituut van Interdisciplinaire Studies te bevatten. 5. Het honoursprogramma dient afgesloten te worden met een verzwaarde eindthesis, met minimaal 6 EC, in het zesde semester. 6. Studenten die in aanmerking willen komen voor het UvA-honoursdiploma, dienen uiterlijk in het tweede studiejaar een voorstel van hun studieonderdelen voor het totale honoursprogramma ter goedkeuring voor te leggen aan de examencommissie. Artikel 3.5 Vrije Bachelor Studenten kunnen zelf uit de examenonderdelen die door de instelling worden verzorgd een studieprogramma samenstellen. Om voor de vrije opleiding Biologie in aanmerking te komen dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden: 1. Het studieprogramma bestaat uit minimaal 60 EC 2 e -jaars onderdelen en minimaal 36 EC 3 e -jaars onderdelen 2. Minimaal 150 EC, beperkt zich in principe tot de onderdelen binnen het gebied van de natuurwetenschappen, geneeskunde, wiskunde en Psychologie, waarvan minimaal 60 EC binnen het programma Biologie moeten worden besteed. Met toestemming van de examencommissie kunnen ook onderdelen bij andere opleidingen worden gevolgd. 3. De student dient een bachelorproject met een omvang van 18 EC op het gebied van de natuurwetenschappen, geneeskunde of wiskunde te doen. 4. Maximaal 30 EC mag buiten de natuurwetenschappen, geneeskunde, wiskunde en Psychologie worden gevolgd. 5. Studenten dienen het studieprogramma tijdig ter goedkeuring voor te leggen aan de examencommissie (art 7.3, WHW). Hoofdstuk 4 Aanvullende regelingen Artikel 4.1 Overgangsregelingen Nieuw curriculum per 1 september 2006 (invoering eerste jaar , invoering tweede jaar en invoering 3 e jaar en nieuw curriculum per 1 september (invoering eerste en tweede jaar , invoering derde jaar ): Studenten die een onderdeel hebben gemist moeten in overleg met de studieadviseur een nieuw studieprogramma samenstellen. Studenten dienen het studieprogramma ter goedkeuring voor te leggen aan de Examencommissie. Onderdelen in de curricula die werden verzorgd door de bacheloropleiding Psychologie kunnen alsnog daar gevolgd worden. Deze onderdelen vallen onder de examenregeling van Psychologie (zie beschrijving van de onderdelen in de studiegids van de opleiding Psychologie). Artikel 4.2 Geldigheidsduur (deel)cijfers 1. Voor studenten, die het eerste jaar van de bacheloropleiding volgt, geldt: voor beoordelingen van het praktisch werk geldt dat de beoordeling twee jaar na aanvang van het examenonderdeel, waarin dit practicum gegeven wordt, geldig blijft. 2. Voor studenten, die het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding volgt, geldt: voor beoordelingen van onderdelen die niet door een schriftelijk tentamen getoetst worden geldt dat deze twee jaar na aanvang van het examenonderdeel, waarin deze beoordelingen zijn gegeven, geldig blijven. Artikel 4.3 Deelname tweede hertentamen 5

6 1. Tot het afleggen van de schriftelijke tentamens wordt per studiejaar tweemaal de gelegenheid gegeven. 2. Indien een student door persoonlijke omstandigheden niet heeft kunnen deelnemen aan het reguliere tentamen of aan het eerste hertentamen, of indien een student tijdens een tentamen onwel wordt, heeft de student recht op een extra tentamengelegenheid. In het geval van persoonlijke omstandigheden moeten deze voor aanvang van het tentamen gemeld zijn bij de studieadviseur. Indien de student besluit om het reguliere tentamen of het eerste hertentamen toch te proberen en hij/zij haalt een onvoldoende, dan behoudt de student het recht op een extra tentamengelegenheid alléén indien hij/zij voor aanvang van het betreffende tentamen melding maakt bij de studieadviseur dan wel onderwijsbalie dat hij het gaat proberen.om aanspraak te kunnen maken op de extra tentamenkans, moet de student een verzoek hiertoe indienen bij de studieadviseur. 3. Onder persoonlijke omstandigheden wordt verstaan ziekte, zwangerschap, functiestoornis, bijzondere / ernstige familieomstandigheden, lidmaatschap van de Facultaire Studentenraad, lidmaatschap van de Centrale Studentenraad en voorzitter- / penningmeester- / secretarisschap van een aan de FNWI gelieerde studievereniging. 4. Het in lid 2 genoemde verzoek moet vergezeld gaan van een schriftelijk bewijsstuk, waaruit blijkt dat er sprake is van uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden. Indien dit schriftelijk bewijsstuk niet aanwezig is, vervalt het recht van de student, maar wordt de beslissing tot het aanbieden van een tweede hertentamen genomen door de Examencommissie. 5. Indien de student van mening is dat hij/zij een tweede hertentamen nodig heeft om studievertraging te voorkomen, kan de student een tweede hertentamen aanvragen bij de studieadviseur. De studieadviseur legt deze aanvraag voor aan de Examencommissie. De aanvraag moet uiterlijk 1 juli van het lopende studiejaar worden ingediend en moet vergezeld gaan van een motivatie. Uitzondering op deze termijn vormen de vakken die in het laatste blok van het tweede semester gegeven worden. Voor deze vakken moet een verzoek uiterlijk 1 augustus worden ingediend. 6. Een in lid 5 genoemde aanvraag wordt gehonoreerd als kan worden aangetoond dat a. de student geregistreerd staat voor meer dan één opleiding en eerdere tentamenkansen op hetzelfde moment in de week vallen b. de student geregistreerd staat als honoursstudent en eerdere tentamenkansen op hetzelfde moment in de week vallen c. de student maximaal één studieonderdeel mist uit het eerste jaar om te kunnen voldoen aan de ingangseis voor het derde studiejaar d. de student maximaal twee onderdelen aan het einde van het derde studiejaar mist om het bachelordiploma te kunnen behalen. e. De student een aangepast studieschema volgt en vertraging kan oplopen als hiervan maximaal één onderdeel niet tijdig wordt afgesloten 7. Indien het slagingspercentage van het reguliere tentamen niet meer dan 50% is, wordt een tweede hertentamen georganiseerd door het College of Science. Dit tweede hertentamen is toegankelijk voor iedere student die staat ingeschreven voor het vak, mits hij of zij zich aanmeldt voor dit tweede hertentamen. Artikel 4.4 Beoordeling tentamens Voor studenten die de bacheloropleiding volgen geldt voor alle studiejaren: 1. Binnen een onderdeel wordt geen andere beoordeling gegeven dan een cijfer voor theorie en een cijfer voor het praktisch werk. 2. Voor beide beoordelingen genoemd onder lid 1 moet een voldoende worden gehaald. 3. Herkansingen van de theorie betreffen de studiestof van het gehele onderdeel. Voor studenten die de bacheloropleiding volgen geldt in het eerste studiejaar: 4. Tijdens een 8-weeks onderdeel wordt de theorie minimaal twee maal getoetst; tijdens een 4-weeks onderdeel een maal. Bij een 8-weeks onderdeel is het eindcijfer voor de theorie het resultaat van de twee toetsen binnen de onderdeel. De scores van de twee toetsen (na 4 weken en na 8 weken) maken elk 50% van het deelcijfer theorie uit. 5. Een onvoldoende beoordeling voor het vak Academische Basisvaardigheden is uitsluitend te herkansen door het vak in z'n geheel over te doen in een voltijds programma in de eerste 8 weken van het volgend collegejaar. Om aan deze herkansing mee te kunnen doen moet ten minste 34 EC uit het eerste jaar behaald zijn. 6

7 Artikel 4.5 Beta-gamma Major 1. Studenten die de major Psychobiologie willen volgen moeten tenminste 50 EC in het eerste studiejaar van de beta-gamma bachelor behaald hebben en dit is inclusief het tentamen van Inleiding in de Cognitieve Psychologie voordat ze aan de major Psychobiologie mogen beginnen. 2. Het programma voor beta-gammastudenten met een major Psychobiologie heeft de volgende opbouw: 1 e en 2 e semester onderwijs betagamma bachelor 3 e semester overgangsprogramma Psychobiologie 4 e, 5 e en 6 e semester onderdelen uit regulier programma 4e, 5e en 6e semester Psychobiologie 7

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING DEEL B. studiejaar BACHELOROPLEIDING PSYCHOBIOLOGIE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING DEEL B. studiejaar BACHELOROPLEIDING PSYCHOBIOLOGIE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING DEEL B studiejaar 2010-2011 BACHELOROPLEIDING PSYCHOBIOLOGIE 1 september 2010 Hoofdstuk

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Scheikunde Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING BÈTA-GAMMA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING BÈTA-GAMMA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Instituut voor Interdisciplinaire Studies ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Instituut voor Interdisciplinaire Studies ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. studiejaar 2011-2012

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. studiejaar 2011-2012 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2011-2012 DE BACHELOROPLEIDING AARDWETENSCHAPPEN DEEL B Hoofdstuk 1 Doelstelling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA College of Science ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2008-2009 Deel B BACHELOROPLEIDING INFORMATIEKUNDE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: BA Liberal Arts and Sciences

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: BA Liberal Arts and Sciences Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op het

Nadere informatie

Opleiding / programma: BA Liberal Arts and Sciences. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleiding / programma: BA Liberal Arts and Sciences. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2018-2019 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op het

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA OER B Bacheloropleiding Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Studiejaar 2009-2010 Preambule In de

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. studiejaar

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. studiejaar Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2011-2012 DE BACHELOROPLEIDING BETA-GAMMA DEEL B 1 september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

College of Science. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B

College of Science. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA College of Science ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2009-2010 Deel B BACHELOROPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Deel B

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Deel B UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Deel B Studiejaar 2014-2015 BACHELOROPLEIDING BIO-MEDISCHE WETENSCHAPPEN Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Bachelor Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Bachelor Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Bachelor Religiewetenschappen Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR)

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. B. Opleidingsspecifiek deel Bèta-gamma Studiejaar 2014-2015 1 Deel B: opleidingsspecifiek deel

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel Natuurwetenschap en Innovatiemanagement bij de OER Bacheloropleidingen Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel Natuurwetenschap en Innovatiemanagement bij de OER Bacheloropleidingen Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel Natuurwetenschap en Innovatiemanagement bij de OER 2017-2018 Bacheloropleidingen Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Deel B. Studiejaar

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Deel B. Studiejaar UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Deel B Studiejaar 2014-2015 BACHELOROPLEIDING PSYCHOBIOLOGIE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding 2005 Onderwijs- en examenregeling Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en is aangevuld met kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Bacheloropleidingen studiejaar

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Bacheloropleidingen studiejaar OER B Bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

2. Afgestudeerden in de bacheloropleiding Taalwetenschap:

2. Afgestudeerden in de bacheloropleiding Taalwetenschap: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op vwo-niveau:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Bachelor Religiewetenschappen Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Deel B. Studiejaar

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Deel B. Studiejaar UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2 Gegevens opleiding ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Beschrijving van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Toelatingseisen Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. deel A. bacheloropleidingen FNWI deel A. Studiejaar 2010 2011

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. deel A. bacheloropleidingen FNWI deel A. Studiejaar 2010 2011 FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING deel A Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2010 2011 1 september 2010 Preambule In deze Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2009/2010

Onderwijs- en Examenregeling 2009/2010 Onderwijs- en Examenregeling 2009/2010 Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding Artikel.3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. BACHELORopleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Future Planet Studies

Onderwijs- en examenregeling. BACHELORopleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Future Planet Studies Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. B. Opleidingsspecifiek deel Future Planet Studies Studiejaar 2014-2015 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

De OER in gewoon Nederlands

De OER in gewoon Nederlands De OER in gewoon Nederlands Een samenvatting van de hoofdpunten van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2018-2019 Bachelor Pedagogische wetenschappen en Bachelor Onderwijswetenschappen College of Child

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. deel A. bacheloropleidingen FNWI deel A. Studiejaar

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. deel A. bacheloropleidingen FNWI deel A. Studiejaar FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING deel A Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2011 2012 Preambule In deze Onderwijs- en Examenregeling zijn alle door

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. BACHELORopleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Onderwijs- en examenregeling. BACHELORopleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. B. Opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2015-2016 1 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masterprogramma van Onderwijskunde. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masterprogramma van Onderwijskunde. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masterprogramma van Onderwijskunde Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2018-2019 Bijlage: het programma Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2008-2009 Preambule In deze Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B BACHELOROPLEIDING AARDWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B BACHELOROPLEIDING AARDWETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Instituut voor Interdisciplinaire Studies ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Bijlagen Bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie. Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding

Bijlagen Bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie. Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding voor Bijlagen Bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van Kunstmatige

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2009-2010 Preambule In deze Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. Deel B

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. Deel B UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Studiejaar 2015-2016 Deel B BACHELOROPLEIDING PSYCHOBIOLOGIE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING MEDIASTUDIES: JOURNALISTIEK EN MEDIA FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA opleiding Wiskunde en Statistiek UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Exacte Wetenschappen studiejaar 2003-2004

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. BACHELORopleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Onderwijs- en examenregeling. BACHELORopleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. B. Opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2016-2017 1 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masteropleidingen FNWI Studiejaar 2007-2008 Preambule In deze Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Geen instemming met de OER van ACASA, deel A

Geen instemming met de OER van ACASA, deel A Dhr. prof. dr. F.P. Weerman Kloverniersburgwal 48 1012 CX Amsterdam Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fsr-fgw@uva.nl studentenraad.nl/fgw Datum 31 oktober 2017 Ons kenmerk 17fgw039 Contactpersoon

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen)

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels.

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-niveau: Wiskunde A of B en Engels. Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 BA Kunstmatige intelligentie Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen

Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen Erratum Onderwijs en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen 2013-2014 Datum Blz Omschrijving 12-06-2013 15 art. 5.9 termijn beoordeling Het moet zijn: 1. Het resultaat van de mondelinge toets wordt binnen

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en is aangevuld met kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA OER B Bacheloropleiding Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Studiejaar 2008-2009 Preambule In de

Nadere informatie

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op vwo-niveau: Wiskunde A of B, en Engels.

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op vwo-niveau: Wiskunde A of B, en Engels. Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op vwo-niveau:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) 2010-2011

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCHMASTEROPLEIDING GESCHIEDENIS FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleidingen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Masteropleiding Sociologie Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Masteropleiding Sociologie Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Masteropleiding Sociologie Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2018-2019 Bijlage: het programma 1 Master-OER Sociologie 2018/2019 Artikel 1

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR 015-016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1. Gegevens

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. BACHELOR opleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Onderwijs- en examenregeling. BACHELOR opleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Onderwijs- en examenregeling BACHELOR opleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. B. Opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2014-2015 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie