ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. studiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. studiejaar"

Transcriptie

1 Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar DE BACHELOROPLEIDING BETA-GAMMA DEEL B 1 september 2011 Inhoudsopgave Preambule Hoofdstuk 1 Toelating tot de opleiding Hoofdstuk 2 Inhoud en inrichting van de opleiding Hoofdstuk 3 Onderwijs Hoofdstuk 4 Toetsing en examinering Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen Preambule In de onderwijs- en examenregeling (OER) is de inhoud en de inrichting van het onderwijs van de opleiding ex artikel 7.13 WHW vastgelegd. De OER is te raadplegen op de website van het IIS en is verkrijgbaar bij de Onderwijsbalie van de Opleiding. Overeenkomstig artikel 1 van de gemeenschappelijke regeling voor de bachelor Bèta-gamma wordt de OER vastgesteld door de decaan van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (art WHW) na gehoord te hebben de decanen van de FMG, FGW en FEE. De Facultaire Studentenraad van de FNWI dient hierover instemming te geven ex artikel 9.38 WHW. In deze OER wordt de regeling voor onderwijs en examens van de bacheloropleiding Bètagamma vastgelegd. In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In het A-deel zijn de algemene bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op het totale aanbod aan bacheloropleidingen van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI). In deel B komen per opleiding specifieke zaken aan de orde, namelijk doelstellingen, eindtermen, opbouw en inhoud van het opleidingsprogramma. 1

2 Hoofdstuk 1 Toelating tot de opleiding Artikel 1.1 Vooropleidingseisen 1. Een persoon wordt tot de opleiding toegelaten indien deze in het bezit is van een vwo-diploma bedoeld in artikel 7.24 van de wet, dan wel indien deze op grond van de wet hiervan is vrijgesteld. 2. Bezitters van een buitenlands diploma voldoen aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal nadat het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), programma II, met goed gevolg is afgelegd. Artikel 1.2 Nadere Vooropleidingseisen Voor studenten die in september 2006 of eerder zijn ingestroomd in 4 vwo, geven de volgende diploma's toegang: Een vwo-diploma met het profiel Natuur en Techniek; Een vwo-diploma met het profiel Natuur en Gezondheid Degene die niet over een diploma met het vwo-profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid beschikt dat direct toelating geeft tot de opleiding, maar wel een gelijkwaardig diploma heeft dat op grond van artikel 7.28 van de wet toegang geeft, kan zich pas inschrijven voor de opleiding nadat is aangetoond dat hij of zij voldoende kennis op het niveau van het vwoeindexamen bezit van de volgende vakken van het verplichte vwo-profiel: Natuurkunde, Wiskunde B en Scheikunde. Voor de track Future Planet Studies geldt dat moet kunnen worden aangetoond dat Wiskunde A of B op het niveau van het vwo-eindexamen is afgerond en dat daarnaast kennis aanwezig is op het niveau van het vwo-eindexamen van ten minste twee van de volgende vakken: Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Economie, Aardrijkskunde. Voor studenten die vanaf september 2007 zijn ingestroomd in 4 vwo, geven de volgende diploma's toegang: Een vwo-diploma met het profiel Natuur en Techniek; Een vwo-diploma met het profiel Natuur en Gezondheid met Natuurkunde en Wiskunde B Degene die niet over een diploma met het vwo-profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid beschikt dat direct toelating geeft tot de opleiding, maar wel een gelijkwaardig diploma heeft dat op grond van artikel 7.28 van de wet toegang geeft, kan zich pas inschrijven voor de opleiding nadat is aangetoond dat hij of zij voldoende kennis op het niveau van het vwoeindexamen bezit van de volgende vakken van het verplichte vwo-profiel: Natuurkunde, Wiskunde B en Scheikunde. Voor de track Future Planet Studies geldt dat moet kunnen worden aangetoond dat Wiskunde A of B op het niveau van het vwo-eindexamen is afgerond en dat daarnaast kennis aanwezig is op het niveau van het vwo-eindexamen van ten minste twee van de volgende vakken: Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Economie, Aardrijkskunde. Artikel 1.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek bedoeld in artikel 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Wiskunde B, Natuurkunde, Biologie en Scheikunde op vwo-eindexamenniveau; Engels: passieve kennis van de Engelse taal zodat studieliteratuur begrepen kan worden Voor de track Future Planet Studies heeft het toelatingsonderzoek, bedoeld in artikel 7.29 van de wet, betrekking op de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Wiskunde A óf Wiskunde B én tenminste drie van de volgende vakken: Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Economie, Aardrijkskunde op vwo-eindexamenniveau Engels: passieve kennis van de Engelse taal zodat studieliteratuur begrepen kan worden 2

3 Hoofdstuk 2 Inhoud en inrichting van de opleiding Artikel 2.1 Doel van de opleiding 1. Met de opleiding wordt beoogd studenten op te leiden die na op grond van hun intellectuele en academische kwaliteit in staat zijn vraagstellingen disciplinair en interdisciplinair te benaderen en die zich d.m.v. de verworven kennis van een gekozen major gekwalificeerd hebben voor een vervolgtraject op masterniveau binnen en buiten de UvA. Artikel Eindtermen van de opleiding t.a.v. Vakgebonden kennis en vaardigheden 1 heeft kennis van de probleemstellingen, centrale concepten, modellen, methoden en technieken van de betrokken (alfa-,) bèta- en gamma-disciplines, met name grondige kennis van de gekozen specialisatierichting; 2 is in staat systematisch en creatief bij te dragen aan het analyseren van concrete problemen die centraal staan in de gekozen specialisatie; 3 is in staat nieuwe ontwikkelingen in de specialisatie te identificeren en te plaatsen in een bredere (maatschappelijke) context; 4 beschikt over de passieve en actieve vaardigheden om zich van de Engelse taal te bedienen in een academische context. t.a.v. Interdisciplinaire competenties 5 heeft een attitude waarin grenzen tussen disciplines geen belemmering vormen; 6 heeft geleerd zich snel het vocabulaire eigen te maken van een nieuwe discipline; 7 is in staat te beoordelen welke onderzoeksmethoden in een specifieke situatie het best ingezet kunnen worden; 8 is in staat te beoordelen welke disciplines van doorslaggevend belang zijn bij het oplossen van complexe vraagstukken en heeft het vermogen de verschillende perspectieven met elkaar te verbinden; 9 is in staat om kennis, methoden en vaardigheden uit (alfa-,) bèta- en gamma-disciplines te integreren om op die manier vraagstukken vanuit een interdisciplinaire invalshoek te kunnen analyseren en definiëren; t.a.v. Academische vaardigheden 10 is in staat te argumenteren over sociaal-ethische aspecten van complexe vraagstukken; 11 heeft een zelfstandige, wetenschappelijk kritische werkwijze en houding; 12 is in staat om mondeling en schriftelijk op academisch niveau te rapporteren over wetenschappelijke resultaten en toepassingen daarvan; 13 kan informatie zoeken, analyseren en verwerken en op een heldere wijze presenteren; 14 beheerst algemene ICT-vaardigheden die nodig zijn voor een goed functioneren op academisch niveau, en specifieke ICT-vaardigheden die gebruikt worden in de gekozen specialisatie; 15 kan reflecteren op voorziene en onvoorziene consequenties van eigen expertise in de beroepssituatie; 16 heeft het vermogen om zowel individueel als in een multidisciplinair samengesteld team te werken; 17 heeft voldoende zelfkritische houding en metacognitieve vaardigheden om het leerproces ten aanzien van eigen ontwikkeling te reguleren. Artikel Onderwijsprogramma 1. De student kiest voor aanvang van de opleiding voor een van de twee aangeboden basisprogramma s binnen de opleiding Bèta-gamma: Bèta-gamma of Future Planet Studies. 3

4 2. De student die gekozen heeft voor één van de twee programma s kan alleen één of meerdere vakken kiezen van het andere programma nadat hij/zij toestemming heeft gevraagd en gekregen van de examencommissie van de Bèta-gamma opleiding. 3. Van elke examenonderdeel wordt een beschrijving opgenomen in de studiegids volgens de facultaire richtlijnen. In de beschrijving staat aangegeven welke voorkennis vereist is om met goed gevolg te kunnen deelnemen aan het betreffende onderdeel en de tentamenregeling. De bachelorfase van het programma Bèta-gamma omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast. Het eerste jaar bestaat uit de volgende examenonderdelen: Vak Aantal EC Bèta-gamma practicum 6 De staat en de mensen 6 Keerpunten in de Natuurwetenschappen 6 Logica 3 Wetenschapsfilosofie reflecties op robuuste kennis 3 Wiskundige methoden en technieken 6 Bèta-gamma thema I: 6 Van oerknal naar het leven 9 Sociale wetenschappen in perspectief (werknaam) 6 Evolutionair denken OF Cognitie 9 Het tweede jaar bestaat uit de volgende examenonderdelen: Vak Aantal EC thema 2: Onze genetische identiteit of Thema 2: van orde tot chaos 6 Major en of keuzevakken 54 Het derde jaar bestaat uit de volgende examenonderdelen: Vak Aantal EC Thema 3; interdisciplinair onderzoekpracticum 8 Major en of keuzevakken 52 De bachelorfase van het programma Future Planet Studies omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast. Het eerste jaar bestaat uit de volgende examenonderdelen: EC Kern curriculum Toekomstperspectief voor de Aarde 6 Toekomstige Uitdagingen, Innovatieve Oplossingen 6 Klimaatverandering & Zeespiegelstijging 6 Energie transities 6 Kwaliteit van Leven 6 Verzamelen, Visualiseren & Analyseren 6 Duurzame Dynamiek 6 Virtual Globe 3 Wetenschapsfilosofie & Visie ontwikkeling 3 Profielcurriculum Bèta profiel Analyse IPCC rapport 6 Natuurrampen 6 4

5 Gamma profiel Toekomstperspectief voor de Samenleving 6 Economie in Perspectief 6 Het tweede jaar bestaat uit de volgende examenonderdelen: EC Kern curriculum Water Quality 6 Research Proposal 3 Food Production 6 World Food System 6 Future of Food 3 Water Governance 6 Major en of keuzevakken 30 Het derde jaar bestaat uit de volgende examenonderdelen: EC Interdisciplinair onderzoekspracticum FPS 6 Major en of keuzevakken 54 Artikel Programma minor Future Planet Studies 1 Ingangseisen Wiskunde A of B en twee van de volgende vakken: scheikunde, natuurkunde, biologie, aardrijkskunde of economie op vwo niveau. 2 Het programma is afhankelijk van het gekozen thema, zie de schema s. Minor FPS thema Food De minor Future Planet Studies: thema Food bestaat uit de volgende examenonderdelen: Verplichte examenonderdelen (24 EC ) Blok EC Toekomstperspectief voor de Aarde 1 6 Economie in Perspectief 5 6 Food Production 1 6 World Food System 2 6 Examenonderdelen naar keuze (minimaal 6 EC) Klimaatverandering en Zeespiegelstijging Toekomstperspectief voor de Samenleving 2 6 Kwaliteit van Leven Duurzame Dynamiek 6 6 Minor FPS thema Water De minor Future Planet Studies: thema Water bestaat uit de volgende examenonderdelen: Verplichte examenonderdelen (24 EC) Blok EC Toekomstperspectief voor de Aarde 1 6 Klimaatverandering en Zeespiegelstijging Water Quality 4 6 Water governance en bijbehorende impact analyse 5 6 Examenonderdelen naar keuze (minimaal 6 EC) Toekomstperspectief voor de Samenleving 2 6 Kwaliteit van Leven Economie in Perspectief 5 6 Duurzame Dynamiek Het exacte programma, toelating en de planning zal worden vastgesteld in overleg met de studieadviseur. Artikel 2.5 -Majorprogramma 1. Studenten van het basisprogramma Bèta-gamma kunnen de volgende majoren kiezen: Aardwetenschappen, Antropologie, Bedrijfseconomie, Biologie, Bio-medische wetenschappen, Economie en bedrijfskunde, Kunstmatige Intelligentie, Natuur- en sterrenkunde, Pedagogiek, Planologie, Politicologie, Brein en cognitie, (bij Psychologie) Psychobiologie, Rechten, Scheikunde, Sociale geografie, Sociologie, Wijsbegeerte. 5

6 2. Studenten van het basisprogramma Future Planet Studies kunnen de volgende majoren kiezen: Economie, Ecologie, Sociale Geografie, Kunstmatige Intelligentie, Planologie, Politicologie, Aardwetenschappen en Rechten. 3. De instroom van de major psychobiologie heeft een numerus fixus van 20, de instroom van de major biomedische wetenschappen heeft een numerus fixus van In de majorgids worden de opbouw en de verplichte onderdelen in modules per major beschreven, met een maximale studielast van 106 EC per major (84 EC voor Future Planet Studies). 5. In afwijking van artikel 3.1, lid 1 en 2 kan op verzoek van de student een majorprogramma worden opgenomen in het programma met een omvang groter dan 100 EC (84 EC voor Future Planet Studies), waarmee de studielast van de bachelor meer dan 180 EC bedraagt. 6. Studenten dienen de opleiding af te ronden met een thesis met een omvang van tenminste 6 EC op het gebied van gekozen studierichting (major). 7. Studenten dienen het gekozen majorprogramma ter goedkeuring voor te leggen aan de Examencommissie voorafgaand aan het tweede studiejaar. Indien een major is gekozen uit artikel of wordt deze per definitie goedgekeurd door de examencommissie. 8. Indien een student een tweede majorprogramma wilt volgen, dient hij/zij dit voor te leggen aan de examencommissie. Artikel Vrije major Studenten kunnen zelf uit de examenonderdelen die door de instelling worden verzorgd een major samenstellen. Voorwaarden voor een vrije major Bèta-gamma zijn: 1. Het Bèta-gamma (en Future Planet Studies) onderwijs zoals omschreven in artikel 3.3 is verplicht; 2. Het vrije majorprogramma moet toegang geven tot tenminste één masterprogramma; 3. Studenten dienen het vrije majorprogramma af te ronden met een thesis met een omvang van tenminste 6 EC. 4. De examencommissie van de bacheloropleiding Bèta-gamma dient dit studieprogramma goed te keuren. Artikel Honoursprogramma In aanvulling op de honoursregeling uit deel A van de OER van de FNWI, gelden er voor bacheloropleiding Bèta-gamma de volgende bepalingen ten aanzien van het programma dat onder de regeling valt: 1. Er geldt een intake- en selectieprocedure voor studenten om aan het programma mee te kunnen doen, bestaande uit een brief die gestuurd moet worden door studenten en een selectiegesprek dat gehouden zal worden; 2. Uiterlijk halverwege het tweede studiejaar wordt een programmavoorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de examencommissie van de bacheloropleiding Bèta-gamma, via de studieadviseur; 3. De modulen van het programma kunnen worden gevolgd vanaf het tweede semester van de studie; 4. Het programma bestaat uit tenminste één disciplinaire honoursmodules (6 EC) van de gekozen majorrichting; 5. Het programma bestaat uit tenminste twee interdisciplinaire honoursmodulen van het IIS (12 EC); 6. Het programma bestaat uit tenminste één honoursmodule van Beta-gamma/Future Planet Studies (6 EC). 7. Het programma bestaat voor tenminste 6 EC uit een extra eigen onderzoeksproject of een uitbreiding van het afsluitende bachelorproject van de gekozen majorrichting van de bachelor Bèta-gamma; 8. Het programma wordt afgesloten met een integratief verslag. 6

7 Hoofdstuk 3 Onderwijs Artikel 3.1 Volgorde en ingangseisen 1. Binnen de propedeutische fase is er geen voorgeschreven volgorde voor het deelnemen aan het onderwijs en de tentamens van die fase. 2. Binnen de postpropedeutische fase is er een voorgeschreven volgorde voor het deelnemen aan het onderwijs in de onderdelen van die fase. 3. Aan de tentamens c.q. praktische oefeningen van de hierna te noemen postpropedeutische onderdelen kan niet worden deelgenomen dan nadat de tentamens van de hierna vermelde examenonderdelen met goed gevolg zijn afgelegd: a. Thema III: onderzoeksdeel, de student moet minimaal 10EC hebben behaald binnen de major en alle vakken van het eerstejaar + thema 2 (Voor Bèta-gamma) of Food production, Economics of Food en Future Food of Water Governance en Water management (voor Future Planet Studies). b. Major; 50 ec van de eerstejaars vakken. Voor specieke ingangseisen, zie majorgids. 4. In bijzondere gevallen kan de examencommissie op gemotiveerd verzoek van de student al dan niet onder voorwaarden afwijken van de in het derde lid genoemde volgorde. Artikel Deelname aan praktische oefening en werkgroepbijeenkomsten 1. In geval van een practicum en werkgroepbijeenkomsten met opdrachten is de student verplicht tenminste 90% van de practicum- c.q. werkgroepbijeenkomsten bij te wonen en zich op deze bijeenkomsten terdege voor te bereiden. In geval de student minder dan 90 % heeft bijgewoond dient het practicum of de werkgroep opnieuw te worden gevolgd, dan wel kan de examinator aanvullende opdracht(en) laten verstrekken. 2. Op verzoek van de docent of student kan de examencommissie afwijken van de verplichting genoemd in lid 1, al dan niet onder oplegging van aanvullende eisen, in het geval het het onderzoek naar en de beoordeling van de beoogde vaardigheden naar haar oordeel ook kan plaatsvinden bij een geringer deelnamepercentage. Hoofdstuk 4 Toetsing en examinering Artikel 4.1 Deelname aan tweede hertentamen 1. Conform deel A van deze regeling heeft een student per jaar ten minste tweemaal gelegenheid tot het afleggen van tentamens. 2. Indien een student na gebruik te hebben gemaakt van minstens één van de eerste twee tentamengelegenheden niet is geslaagd, dient de student, voor hij opnieuw tentamen af kan leggen, hiertoe een verzoek in te dienen bij de examinator. 3. De examinator bepaalt onder welke voorwaarden en op welke wijze het tentamen de volgende keer wordt afgelegd. De student dient het initiatief te nemen hierover op tijd afspraken te maken met de examinator. 4. Een student hoeft, in tegenstelling tot het genoemde in lid 3, geen afspraak te maken met de examinator indien het tweede hertentamen is ingeroosterd. 5. Met de eerste twee tentamengelegenheden zoals geformuleerd in lid 1 t/m 3 worden bedoeld de eerste tentamengelegenheid en de tweede, zijnde het eerste ingeroosterde hertentamen. 6. Een student dient zich via studieweb aan te melden voor tentamens en hertentamens. Zonder aanmelding zal er geen resultaat genoteerd worden. Artikel 4.2 Scriptie/bachelorthese De afsluitende scriptie wordt beoordeeld door de begeleider en een tweede beoordelaar. Het eindcijfer wordt bepaald door de begeleider na overleg met de tweede beoordelaar. 7

8 Artikel 4.3 Goedkeuring vakkenpakket In het geval dat een student Bèta-gamma besluit de major uit te breiden tot een volledige bachelor en hiervoor, naast het bachelordiploma Bèta-gamma, ook een bachelordiploma aanvraagt, kan de examencommissie besluiten het maximaal aantal EC aan vrijstellingen dat in OER A is opgenomen uit te breiden tot maximaal de omvang van de major van het bachelordiploma Bèta-gamma. Artikel 4.4 Cum laude In afwijking van de facultaire judicium regeling - cum laude, zoals die in deel A van de opleidingsen examenregeling is geformuleerd, gelden voor Bèta-gamma studenten de volgende aanvullende bepalingen: Het aantal vrijstellingen is beperkt tot 20 EC van de vakken van het eerste jaar, 20 EC van de vakken van het tweede jaar en 20 EC van de vakken van het derde jaar. Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen Artikel 5.1 Overgangsbepaling 1. Voor de student die op de datum van de inwerkingtreding van deze regeling een of meer examenonderdelen met goed gevolg heeft afgelegd, maar het examen nog niet geheel met goed gevolg heeft afgelegd en die in zijn belangen geschaad wordt door bepalingen in deze regeling die afwijken van bepalingen in oudere regelingen, wordt door de examencommissie een overgangsregeling vastgesteld, met inachtneming van hetgeen aangaande examens en examenonderdelen in de wet bepaald is. 2. Bij examenonderdelen die grotendeels gelijk van inhoud zijn gebleven maar aangepast zijn in aantal toegekende EC geldt: a. Een student met een tekort aan EC in de propedeutische fase van 0-2EC besteedt deze ruimt aan een vak naar keuze. Bij een tekort van 3EC of meer, volgt de student een IIS keuzemodule. Bij een tekort van 5EC of meer, dient de student de keuzemodules voor te leggen aan de examencommissie. b. Examenonderdelen waar het aantal EC is verhoogd, worden in deze grote vorm gevolgd. 3. Examenonderdelen die niet meer aangeboden worden in de opleiding Bèta-gamma worden als volgt vervangen: Oud examennoderdeel Methoden en Technieken voor de sociale wetenschappen (3EC) Natuurkunde (4EC) Chemie in het leven (4EC) Economie (6EC) Vervanging Los onderdeel uit Sociale wetenschappen in perspectief (werknaam) (9EC) Natuurkundige onderdeel van Van Oerknal naar het Leven (3EC) Chemische onderdeel van Van Oerknal naar het Leven (3EC) Los onderdeel uit Sociale wetenschappen in perspectief (werknaam) (9EC) 4. Examenonderdelen die niet meer aangeboden worden in de track Future Planet Studies worden kennen allen eerst minimaal één extra herkansingsmogelijkheid en worden als volgt vervangen: Oud examennoderdeel Toekomstige Uitdagingen, Innovatieve Oplossingen (6EC) Practicum Argumentatie en Communicatie (4EC) Conceptueel Modelleren (3EC) Vervanging Energie transities (6EC) Beta-gamma Practicum (6EC) Toekomstige Uitdagingen, Innovatieve Oplossingen (6EC) 8

9 Systeem Modelleren (3EC) Chemie tussen mens en natuur 1 (2EC) Chemie tussen mens en natuur 2 (2EC) Fysica van de biogeosfeer 1 (2EC) Fysica van de biogeosfeer 2 (2EC) Food (12EC) Water management (9EC) Toekomstige Uitdagingen, Innovatieve Oplossingen (6EC) Klimaatverandering & Zeespiegelstijging (6EC) Klimaatverandering & Zeespiegelstijging (6EC) Klimaatverandering & Zeespiegelstijging (6EC) Klimaatverandering & Zeespiegelstijging (6EC) Food production (6EC) en World Food System (6EC) Water Quality (6EC) en Research Proposal (3EC) 9

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING BÈTA-GAMMA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING BÈTA-GAMMA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Instituut voor Interdisciplinaire Studies ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Instituut voor Interdisciplinaire Studies ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. B. Opleidingsspecifiek deel Bèta-gamma Studiejaar 2014-2015 1 Deel B: opleidingsspecifiek deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. BACHELORopleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Future Planet Studies

Onderwijs- en examenregeling. BACHELORopleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Future Planet Studies Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. B. Opleidingsspecifiek deel Future Planet Studies Studiejaar 2014-2015 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Scheikunde Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. studiejaar 2011-2012

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. studiejaar 2011-2012 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2011-2012 DE BACHELOROPLEIDING AARDWETENSCHAPPEN DEEL B Hoofdstuk 1 Doelstelling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA College of Science ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2008-2009 Deel B BACHELOROPLEIDING INFORMATIEKUNDE HOOFDSTUK

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. BACHELORopleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Onderwijs- en examenregeling. BACHELORopleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. B. Opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA OER B Bacheloropleiding Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Studiejaar 2009-2010 Preambule In de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Bacheloropleidingen studiejaar

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Bacheloropleidingen studiejaar UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Bacheloropleidingen studiejaar 2008-2009 DE BACHELOROPLEIDING PSYCHOBIOLOGIE

Nadere informatie

KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 21 NOVEMBER 2012

KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 21 NOVEMBER 2012 . KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 21 NOVEMBER 2012 1 PROGRAMMA KEUZES FUTURE PLANET STUDIES Dominique Kunst & Denise van Wees Studieadviseurs STUDEREN IN HET BUITENLAND Rick Vermin Opleidingscoördinator

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. BACHELOR opleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Onderwijs- en examenregeling. BACHELOR opleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Onderwijs- en examenregeling BACHELOR opleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. B. Opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2014-2015 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

MAJORKEUZE. Suzanne van Nimwegen & Marie Hoogstraten Studieadviseurs. 10 januari 2017

MAJORKEUZE. Suzanne van Nimwegen & Marie Hoogstraten Studieadviseurs. 10 januari 2017 MAJORKEUZE Suzanne van Nimwegen & Marie Hoogstraten Studieadviseurs 10 januari 2017 1 Jullie 2 Wat is een major? Specialisatie Samenhangend vast programma in een discipline Omvang max. 84 EC Onderwijs

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma

INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma INSTITUUT VOOR INTERDISCIPLINAIRE STUDIES bacheloropleiding Bèta-gamma Intakeformulier 1. Persoonsgegevens Naam Adres Postcode & plaats Telefoon E-mail adres Geboortedatum Svp invullen, uitprinten en terugsturen

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding Artikel.3

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

College of Science. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B

College of Science. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA College of Science ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2009-2010 Deel B BACHELOROPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING MEDIASTUDIES: JOURNALISTIEK EN MEDIA FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCHMASTEROPLEIDING GESCHIEDENIS FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING NEERLANDISTIEK (PROGRAMMA REDACTEUR-EDITOR) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN VAN DE MASTEROPLEIDING GESCHIEDENIS

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN VAN DE MASTEROPLEIDING GESCHIEDENIS B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING GESCHIEDENIS FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Deel B. Studiejaar

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Deel B. Studiejaar UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2 Gegevens opleiding ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA OER B Bacheloropleiding Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Studiejaar 2008-2009 Preambule In de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. deel A. bacheloropleidingen FNWI deel A. Studiejaar 2010 2011

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. deel A. bacheloropleidingen FNWI deel A. Studiejaar 2010 2011 FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING deel A Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2010 2011 1 september 2010 Preambule In deze Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2013 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Deel B

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Deel B UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Deel B Studiejaar 2014-2015 BACHELOROPLEIDING BIO-MEDISCHE WETENSCHAPPEN Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2014 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR 015-016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1. Gegevens

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2016 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 3

Nadere informatie

2. Begripsbepalingen. 3. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie

2. Begripsbepalingen. 3. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie Regels en Richtlijnen van de examencommissies van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen 2016-2017 Algemeen gedeelte 1. Reikwijdte Deze Regels en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2011 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING NIEUWGRIEKSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING NIEUWGRIEKSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING NIEUWGRIEKSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE

COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE COLLOQUIUM DOCTUM REGELING FACULTY OF PSYCHOLOGY AND NEUROSCIENCE 2017-2018 Regeling voor het toelatingsonderzoek ex art. 7.29 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voor

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-2016 Deel B: Opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 0 2 7 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geneeskunde, verweerder

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2017 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs en Examenregeling (OER) Faculteit der Geneeskunde Bacheloropleiding Geneeskunde. Studiejaar 2013 2014

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs en Examenregeling (OER) Faculteit der Geneeskunde Bacheloropleiding Geneeskunde. Studiejaar 2013 2014 Bachelor OER Geneeskunde 1 Universiteit van Amsterdam Onderwijs en Examenregeling (OER) Faculteit der Geneeskunde Bacheloropleiding Geneeskunde Studiejaar 2013 2014 Definitieve versie Augustus 2013 Bachelor

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bachelor BSc Wiskunde. Onderwijs- en Examenregeling. BACHELORopleiding. Wiskunde. B. Opleidingsspecifiek deel

Onderwijs- en Examenregeling Bachelor BSc Wiskunde. Onderwijs- en Examenregeling. BACHELORopleiding. Wiskunde. B. Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en Examenregeling BACHELORopleiding Wiskunde B. Opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2017-2018 1 Inhoudsopgave Deel B: Opleidingsspecifiek deel... 4 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN VAN DE MASTEROPLEIDING MEDIA STUDIES

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN VAN DE MASTEROPLEIDING MEDIA STUDIES B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EXAMREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MEDIA STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETSCHAPP 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masteropleidingen FNWI Studiejaar 2007-2008 Preambule In deze Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2008-2009 Preambule In deze Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding 2005 Onderwijs- en examenregeling Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en is aangevuld met kwaliteitscriteria

Nadere informatie

WISKUNDE INFORMATICA STERRENKUNDE

WISKUNDE INFORMATICA STERRENKUNDE Bijlage bij de Regels en Richtlijnen voor de tentamens, practica en examens in de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Geldig vanaf 31 augustus 2009 WISKUNDE Wiskunde kent geen aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELORopleidingen A. Model facultair deel B. Model opleidingsspecifiek deel Vastgesteld door het College van Bestuur bij besluitnummer 2015cb0144, d.d. 6 mei 2015 Inleiding

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7. BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK & TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen van de Faculteit der... Studiejaar 2013-2014

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen van de Faculteit der... Studiejaar 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling (OER) (2012cb0447, d.d. 20 november 2012) Bacheloropleidingen van de Faculteit der... Studiejaar 2013-2014 DEEL A Algemeen deel Model Bachelor Oer Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011 Deel B MASTEROPLEIDING SOFTWARE ENGINEERING 1 september 2010 HOOFDSTUK

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA opleiding Wiskunde en Statistiek UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Exacte Wetenschappen studiejaar 2003-2004

Nadere informatie

Faculteit der Geneeskunde. Opleiding Bachelor Geneeskunde

Faculteit der Geneeskunde. Opleiding Bachelor Geneeskunde Faculteit der Geneeskunde Opleiding Bachelor Geneeskunde Onderwijs- en Examenregeling studiejaar 2010-2011 Definitieve versie Onderwijsinstituut Geneeskunde Juni 2010 1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Onderwijs en examenregeling

Onderwijs en examenregeling UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EN VRIJE UNIVERSITEIT Onderwijs en examenregeling Deel B Bachelor Scheikunde Studiejaar 2015 2016 Inhoud 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 2 Artikel

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie