Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis"

Transcriptie

1 Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleiding Geschiedenis, verder te noemen: de opleiding. Deze Onderwijs- en Examenregeling geldt voor alle studenten die in het studiejaar 2009/2010 zijn ingeschreven voor deze opleiding. De opleiding wordt verzorgd binnen de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit te Amsterdam, verder te noemen: de faculteit. Tot deze regeling behoren de volgende bijlagen: Bijlage 1A Lijst van mogelijke combinaties van majoren behorende bij de bacheloropleiding Geschiedenis. Bijlage 1B Lijst van onderdelen behorende bij het algemene deel en de majoren van de bacheloropleiding Geschiedenis, met de vermelde studielast en de daaraan verbonden tentamens, waarbij vermeld de vereiste voorkennis. Bijlage 2 Lijst met buitenlandse diploma s die bij toelating tot universitair onderwijs in Nederland in principe vrijstelling geven van de toets Nederlands. Bijlage 3 Lijst van buitenlandse diploma s die recht geven op toelating tot een opleiding aan een Nederlandse Universiteit. Bijlage 4 De Colloquium Doctumregeling. Bijlage 5 Honours Programma. Bijlage 6 Recht van beroep. artikel 2 - begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Sb. 1992, 593 en zoals sindsdien gewijzigd); b. de examencommissie: de door het faculteitsbestuur op grond van artikel 7.12 van de wet ingestelde commissie voor een (cluster van) opleiding(en); c. de examinator: degene die door de examencommissie gemachtigd is de tentamenopdrachten te formuleren, het tentamen af te nemen en de resultaten te beoordelen; d. student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding; e. de bacheloropleiding: de opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, lid 1a van de wet; f. de propedeutische fase: de eerste periode van de bacheloropleiding met een studielast van 60 studiepunten; g. de masteropleiding: de opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, lid 1b van de wet, volgend op een bacheloropleiding; h. studiepunten: studiepunten conform het Europeaan Credit Transfer System, waarbij de studielast voor een studiejaar zestig studiepunten bedraagt, is gelijk aan 1680 uur studie; i. onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet, waarvoor studiepunten worden toegekend en onderscheiden naar niveau: inleidend (niveau 1), verdiepend (niveau 2), gevorderd (niveau 3); j. tentamen: het onderzoek, als bedoeld in artikel 7.10.lid 1 van de wet, verbonden aan ieder onderdeel van de opleiding, naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van studenten en de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. De beoordeling betreft: - de beantwoording van een ondervraging, schriftelijk of mondeling, - de vertaling of transcriptie van een tekst, 1

2 - het verslag van verrichte werkzaamheden, schriftelijk of mondeling (werkstuk, essay, referaat), - de scriptie; k. practicum: een praktische oefening, als bedoeld in art van de wet, waaraan de deelname verplicht is gesteld. De praktische oefening heeft een van de volgende vormen: - het deelnemen aan een excursie, - het uitvoeren van een onderzoeksopdracht, - het doorlopen van een stage, - het deelnemen aan een andere onderwijsactiviteit, die gericht is op het bereiken van bepaalde vaardigheden; l. nadere regels voor de examens: de op grond van de wet door de examencommissie vastgestelde regels met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de tentamens en examens, welke regels de onderwijs- en examenregeling op bepaalde punten uitwerken; m. major: een samenhangend geheel van onderdelen binnen de bacheloropleiding van in totaal minimaal 50 en maximaal 60 studiepunten, waaronder onderdelen op niveau 1, 2 en 3; n. 1 e major: de major die tot het disciplinegebied van de opleiding behoort en waarop de bachelorscriptie van 10 studiepunten aansluit; o. algemeen deel: onderdelen die erop gericht zijn de specifieke vakkennis in een breed cultureel en wetenschappelijk perspectief te plaatsen, waaronder Academische Vaardigheden, Wijsgerige Vorming of Filosofie, Methodologie en ICT-methoden en technieken, en een minor; p. minor: een geheel van onderdelen binnen de bacheloropleiding van maximaal 30 studiepunten uit het aanbod van faculteit, universiteit of enige andere instelling van hoger onderwijs. Een stage kan deel uitmaken van een minor; q. onderwijsperiode: één van de 3 perioden die samen één semester vormen; r. semester: een aansluitend gedeelte van het studiejaar dat twee onderwijsperioden van 8 weken en één van 4 weken bevat; artikel 3 - doel van de opleiding Met de opleiding wordt beoogd zodanige kennis, vaardigheid en inzicht bij te brengen op het gebied van de Geschiedenis, dat de afgestudeerde in aanmerking kan komen voor de aansluitende masteropleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam of een verwante discipline of in staat is tot het uitoefenen van een beroep waarvoor kennis van het desbetreffende vakgebied en academische vaardigheden vereist zijn. De opleiding beoogt tevens studenten kennis te laten maken met het belang van de discipline in een brede wetenschappelijke, wijsgerige en maatschappelijke context. artikel 4 - voltijds/deeltijds De opleiding wordt zowel voltijds als deeltijds verzorgd. artikel 5 - het examen van de opleiding De opleiding heeft een omvang van 180 studiepunten. artikel 6 - samenstelling De opleiding bestaat uit een 1 e major, een 2 e major en een algemeen deel, waaronder de minor, en wordt afgesloten met een scriptie die in ieder geval aansluit bij de 1 e major. De majoren die binnen de opleiding gekozen kunnen worden als 1 e en/of 2 e major zijn opgenomen in Bijlage 1A. De majoren en het algemeen deel omvatten de onderdelen met de daarbij vermelde studielast en de vereiste voorkennis zoals omschreven in Bijlage 1B. artikel 7 - volgorde tentamens De student kan pas deelnemen aan de tentamens van het tweede en derde jaar als aan alle voorkenniseisen is voldaan zoals aangegeven in de kolom vereiste voorkennis van de lijst van onderdelen van de majoren en algemeen deel in Bijlage 1B met goed gevolg afgelegd zijn, dan wel vrijstelling van het afleggen daarvan verkregen is. Hiervan kan worden afgeweken als de 2

3 examencommissie expliciet toestemming heeft verleend om deel te nemen aan welomschreven onderdelen. Deze toestemming geldt voor één jaar. artikel 8 tijdvakken, frequentie en toelating tentamens 1. Indien aanwezigheid bij de colleges verplicht wordt gesteld, mag de student alleen aan het tentamen deelnemen als aan de aanwezigheidsplicht voldaan is. Hierbij geldt als norm dat de student ten minste 80 % van de colleges dient bij te wonen, tenzij anders vermeld. 2. Tot het afleggen van de tentamens van de in Bijlage 1B genoemde onderdelen wordt binnen één studiejaar tweemaal de gelegenheid gegeven; eenmaal in de voor het onderdeel geprogrammeerde tentamenweek en eenmaal in de voor dat onderdeel vastgestelde herkansingsweek. 3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt tot het afleggen van het tentamen van een onderdeel waarvan het onderwijs in een bepaald studiejaar niet is gegeven, in dat jaar slechts eenmaal de gelegenheid gegeven. 4. Als een tentamen binnen het in lid 2 bedoelde tijdsbestek van het studiejaar niet gehaald is, dient de student het volgende studiejaar opnieuw aan de eisen van het vak te voldoen. 5. Als een onderdeel niet meer wordt gegeven, zal de examencommissie een vervangend onderdeel aanwijzen. 6. Indien een student die zich voor een tentamen heeft aangemeld, het tentamen niet aflegt, krijgt de student als cijfer een één. artikel 9 - vorm van de tentamens 1. De faculteit beschikt over een toetshandleiding. Het faculteitsbestuur stelt deze handleiding vast en draagt zorg voor de toegankelijkheid ervan. 2. De tentamens van de onderdelen, genoemd in Bijlage 1B worden schriftelijk afgelegd, tenzij a. in de beschrijving van het onderdeel op de studiegidssite een andere vorm van tentamen, dan wel deeltentamen is vastgelegd, b. de vorm van de van de student verwachte prestatie een mondelinge toetsing naar het oordeel van de examencommissie noodzakelijk maakt, c. de aantallen van te tentamineren studenten zó gering zijn dat een schriftelijke toetsing naar het oordeel van de examinator ondoelmatig zou zijn. Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een tentamen op een andere wijze dan is voorgeschreven, wordt afgelegd. 3. Aan studenten met een beperking wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een wijze af te leggen die zoveel mogelijk aan hun individuele handicap is aangepast. De examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen. artikel 10 - mondelinge tentamens 1. Mondeling wordt niet meer dan één student tegelijk getentamineerd, tenzij de examencommissie anders heeft bepaald. 2. Het mondeling afnemen van een tentamen zal in aanwezigheid van minstens twee examinatoren plaats vinden, tenzij op een andere wijze voor controleerbaarheid van het tentamen wordt zorg gedragen. 3. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de examencommissie in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student daartegen bezwaar heeft gemaakt. artikel 11 - vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag 1. De examinator stelt terstond na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag vast en reikt de student een desbetreffende schriftelijke verklaring uit. 2. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen drie weken na de dag waarop het is afgelegd, en verschaft binnen deze termijn de administratie van de faculteit de nodige gegevens ten behoeve van de bekendmaking van de uitslag aan de student. Bovendien moet de uitslag van een tentamen bekend zijn ten minste twee weken voor het eerstvolgende hertentamen van het betreffende vak. 3. In gevallen wanneer er meer dan één examinator is, wordt één van hen als coördinator aangewezen. Deze is belast met de eindverantwoordelijkheid voor de vaststelling van de 3

4 einduitslag. De overige examinatoren dienen hun deelcijfer binnen 10 dagen bij de coördinator in te leveren. Als één van de examinatoren het niet eens is met de door de coördinator voorgestelde einduitslag, beslist de examencommissie na de betrokkenen gehoord te hebben. 4. Een tentamen waarvoor een cijfer wordt gegeven, wordt als voldoende beschouwd wanneer het cijfer ten minste een 6 bedraagt. Een cijfer tussen 5 en 6 wordt zodanig afgerond dat een 5,49 afgerond wordt naar een 5 en een 5,50 naar een 6. Andere cijfers worden afgerond tot halven en helen. 5. De student die bezwaar wil maken tegen de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen, wendt zich eerst tot de docent of de coördinator van het onderdeel, en vervolgens, als zij niet tot overeenstemming komen, schriftelijk tot het College van Beroep voor de Examens. 6. De examencommissie ziet erop toe dat de student gewezen wordt op het inzagerecht, bedoeld in artikel 14, eerste lid van dit reglement, alsmede op de beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens. artikel 12 - geldigheidsduur De geldigheid van behaalde onderdelen is 6 jaar voor de voltijdse opleiding en 9 jaar voor een deeltijdse opleiding. artikel 13 fraude 1. Bij geconstateerde fraude bij een schriftelijk tentamen volgt altijd de uitsluiting van de student voor dit tentamen bij deze gelegenheid. 2. a) Bij het vermoeden van fraude terzake van een werkstuk of scriptie roept de verantwoordelijke docent de student bij zich en geeft hem gelegenheid zich te verantwoorden. b) Wanneer dit vermoeden bewaarheid wordt of wanneer er na dit onderhoud twijfel blijft bestaan over de toedracht licht de docent in kwestie de examencommissie schriftelijk in over het gebeurde. De examencommissie neemt in beide gevallen de behandeling over. c) De examencommissie hoort de student over de toedracht van de zaak. d) Bij gebleken fraude terzake van een scriptie of werkstuk zal in ieder geval een nieuwe opdracht verstrekt worden. 3. Bij gebleken fraude kan de examencommissie de student het recht ontzeggen één of meer door de examencommissie aan te wijzen tentamens of examens aan de instelling af te leggen gedurende een termijn van ten hoogste één jaar. artikel 14 - inzagerecht 1. Gedurende ten minste dertig dagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk. 2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan de betrokkene kennis nemen van vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 3. De examencommissie kan bepalen dat de inzage of de kennisneming geschiedt op een vaste plaats en op ten minste twee van tevoren bekend gemaakte tijdstippen. Indien de betrokkene aantoont door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de in het eerste lid genoemde termijn. artikel 15 - vrijstelling van tentamens 1. De examencommissie kan op verzoek van de student, de desbetreffende examinator gehoord, vrijstelling verlenen van een of meer van de in Bijlage 1B genoemde onderdelen, indien de student een of meer tentamens behaald heeft van qua inhoud en studielast overeenkomstige onderdelen van een andere universitaire opleiding dan wel van een vergelijkbare hogere beroepsopleiding in Nederland. 2. Vrijstelling voor een of meer van de onderdelen Academische Vaardigheden, bestaande uit Zoeken en beoordelen van wetenschappelijke informatie, Mondeling Presenteren en Schriftelijk Presenteren, kan alleen gegeven worden in de volgende gevallen: 4

5 a. vrijstelling voor alle onderdelen wordt alleen verleend op grond van een behaald doctoraal examen of een behaalde bachelor- of mastergraad in een andere universitaire opleiding in Nederland. b. voor vrijstelling van een of meer van de afzonderlijke onderdelen kan in aanmerking komen Mondeling Presenteren en Schriftelijk Presenteren, als de student kan aantonen een qua inhoud vergelijkbaar onderdeel te hebben afgelegd in een andere universitaire opleiding in Nederland dan wel in een vergelijkbare beroepsopleiding in Nederland. 3. De examencommissie kan op verzoek van de student vrijstelling verlenen van het afleggen van tentamens van de onderdelen genoemd in Bijlage 1B voor zover de student tentamens met goed gevolg heeft afgelegd in een opleiding buiten Nederland van onderdelen die na ingesteld onderzoek volgens de desbetreffende examinator qua studielast, inhoud en niveau vergelijkbaar zijn. artikel 16 - goedkeuring programma 1. Een examenonderdeel van de opleiding kan op grond van een daartoe strekkend, vooraf genomen besluit van de examencommissie worden vervangen door een qua inhoud, niveau en studielast overeenkomend studieonderdeel, dat met voldoende resultaat is afgelegd aan een andere instelling van wetenschappelijk onderwijs binnen of buiten Nederland. 2. Een student kan zelf uit onderwijseenheden een programma, binnen de in de faculteit geldende opleidingsstructuur, samenstellen waaraan een examen is verbonden. Voor dit zgn. vrije onderwijsprogramma dient de student vooraf een gemotiveerd studieprogramma met een bijpassend studieplan in bij het faculteitsbestuur, dat de meest geëigende examencommissie aanwijst waaraan het programma ter goedkeuring wordt voorgelegd. Indien de examencommissie haar goedkeuring hieraan verleent, geeft zij tevens aan tot welke opleiding het programma binnen het cluster van opleidingen behoort. 3. Een verzoek tot goedkeuring van keuze-onderdelen binnen een major voor zover niet verder benoemd in Bijlage 1B wordt door de student alvorens het bijbehorende onderwijs te volgen ter goedkeuring schriftelijk voorgelegd aan de examencommissie behoudens de door de opleiding aanbevolen minoren. 4. Een verzoek tot goedkeuring van de minor wordt door de student alvorens het bijbehorende onderwijs te volgen schriftelijk voorgelegd aan de examencommissie. 5. De examencommissie beslist binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek, of, indien het verzoek is ingediend binnen of minder dan twee weken voor het begin van een academische vakantie, binnen dertig dagen na afloop daarvan. De examencommissie kan de beslissing voor ten hoogste veertien dagen verdagen. Van de verdaging wordt voor afloop van de in de eerste volzin genoemde termijn schriftelijk mededeling gedaan aan de examinandus. 6. De student wordt van de beslissing onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. Tevens vermeldt de examencommissie op welke wijze en binnen welke termijn de examinandus beroep kan aantekenen tegen het besluit van de examencommissie. artikel 17 - tijdvakken en frequentie afleggen examens 1. Tot het afleggen van examens wordt iedere maand de gelegenheid geboden met uitzondering van de maand juli. 2. De uitreiking van de bullen kan op een later tijdstip plaatsvinden. 3. De examendata en de data van de buluitreiking worden door de examencommissie vastgesteld en minimaal 3 maanden tevoren bekend gemaakt. artikel 18 - uitslag examen 1. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast op grond van de door de student met goed gevolg afgelegde onderdelen. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de examencommissie, alvorens de uitslag van het examen vast te stellen, zelf een onderzoek instellen naar de kennis van de student met betrekking tot een of meer onderdelen van de opleiding, indien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende tentamens haar daartoe aanleiding geven. 5

6 artikel 19 graad en judicium 1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd wordt de graad Bachelor of Arts uitgereikt. 2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 3. Het judicium cum laude wordt toegekend indien is voldaan aan de volgende eisen: a. het gewogen gemiddelde cijfer voor de onderdelen tenminste 8.0 bedraagt en b. de scriptie met tenminste 8.5 is gewaardeerd. Het judicium cum laude wordt niet toegekend als meer dan 60 studiepunten aan vrijstellingen is verleend. 4. Als mondeling gebruikte judicia kunnen verder worden gebruikt: a. met veel genoegen, wanneer het gemiddelde cijfer tenminste 7.5 bedraagt. b. met genoegen, wanneer het gemiddelde cijfer tenminste 7.0 bedraagt. artikel 20 honours programma 1. Bachelorstudenten kunnen in het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding naast het bachelorprogramma ook het Honours Programma volgen. Dit is een programma van 30 studiepunten, waarvan 20 studiepunten in het facultaire programma gevolgd wordt en 10 studiepunten in het faculteitsoverstijgend programma. 2. Om een Honours Degree te halen moet de student zowel de bacheloropleiding en het Honours Programma in drie jaar halen. Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot een uitzondering op deze regel. De examencommissie toetst of de student voldoet aan de voorwaarden om voor de Honours Degree in aanmerking te komen. 3. Voor toelating tot het Honours Programma geldt een selectieprocedure. Studenten dienen bij aanvang van het tweede jaar alle studiepunten in het eerste jaar behaald te hebben en gemiddeld een 7 of hoger te hebben behaald. 4. Voorwaarde voor deelname in het Honours Programma is dat er in het reguliere studieprogramma geen vertraging ontstaat. De faculteit kan een student verdere deelname aan het Honours Programma ontzeggen wanneer er toch studievertraging ontstaat. Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot een uitzondering op deze regel. 5. Studenten kunnen zich voor 1 mei van hun eerste bachelorjaar inschrijven voor het Honours Programma. 6. Studenten volgen studiepunten uit een faculteitsoverstijgend programma. Het aanbod in het faculteitsoverstijgend programma wordt elk jaar vastgesteld. Studenten zijn binnen dit programma vrij om vakken te kiezen. 7. De onderdelen van het facultaire Honours Programma worden genoemd in Bijlage 5. artikel 21 recht van beroep Tegen een beslissing van de examencommissie dan wel examinatoren kan binnen vier weken na de bekendmaking van de uitslag, beroep open bij het college van beroep voor de examens. Het recht van beroep wordt beschreven in Bijlage 6. artikel 22 vooropleidingseisen 1. Het diploma vwo met profiel: - natuur & techniek - natuur & gezondheid - economie & maatschappij - cultuur & maatschappij 2. Het diploma vwo (oude stijl) 3. Propedeuse van het HBO 4. Bachelorgraad van het HBO 5. Propedeuse van het WO 6. Bachelor van het WO 7. Master van het WO 6

7 artikel 23 - vervangende eisen deficiënties vooropleiding Aan de eis betreffende voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2). De diploma's of getuigschriften als genoemd in Bijlage 2 geven vrijstelling van de eis betreffende voldoende beheersing van de Nederlandse taal. artikel 24 - equivalente vooropleiding De diploma's, als bedoeld in Bijlage 3 zijn, in de zin van artikel 7.28, tweede lid, tweede volzin van de wet, ten minste gelijkwaardig aan een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, onverminderd het bepaalde in artikel 22. artikel 25 - colloquium doctum 1. Bij het toelatingsonderzoek, als bedoeld in artikel 7.29 van de wet, worden de eisen gesteld, als aangegeven in Bijlage 4. Het afnemen van de toetsen wordt opgedragen aan daartoe door het faculteitsbestuur aangewezen examinatoren. 2. De Commissie voor de Toelatingen, ingesteld krachtens artikel 10 van het Reglement van de Faculteit, kan vrijstelling verlenen van een of meer van de toetsen als bedoeld in lid 1 van dit artikel. artikel 26 - onderwijsevaluatie De opleiding beschikt over een evaluatieplan voor het onderwijs. Het faculteitsbestuur stelt dit plan voor een nader te bepalen termijn vast en draagt zorg voor de toegankelijkheid ervan. artikel 27 - studievoortgang en studiebegeleiding 1. De faculteit beschikt over een beleidsdocument studiebegeleiding. Het faculteitsbestuur stelt dit document vast en draagt zorg voor de toegankelijkheid ervan. 2. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een zodanige registratie van de studieresultaten, dat ten minste tweemaal per jaar aan elke student een overzicht verschaft kan worden van de door hem behaalde resultaten in relatie tot het onderwijs- en examenprogramma van de opleiding. 3. In het eerste jaar van inschrijving ontvangt iedere student voor 1 juli van de examencommissie een niet-bindend schriftelijk studieadvies op basis van de tot dan toe behaalde studieresultaten, als volgt: a. Studenten die tenminste 66% van de tot dan toe te behalen studiepunten hebben behaald, ontvangen een positief advies (A-advies) b. Studenten die tenminste 25% van de tot dan toe te behalen studiepunten hebben behaald, ontvangen een waarschuwing (B-advies) c. Studenten die minder dan 25% van de tot dan toe te behalen studiepunten hebben behaald, ontvangen het advies zich te bezinnen op hun studiekeuze (negatief advies of C-advies) De examencommissie wijkt alleen bij hoge uitzondering af van de normen voor de adviezen. artikel 28 - wijziging 1. Wijzigingen van deze regeling worden door het faculteitsbestuur, gehoord hebbend het advies van de opleidingscommissie en het Management Team Onderwijs én na instemming van de facultaire gemeenschappelijke vergadering, bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Geen wijzigingen vinden plaats die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 3. Wijzigingen kunnen voorts niet ten nadele van de studenten van invloed zijn op: - de goedkeuring die krachtens Bijlage 1A en B is verkregen; - enige andere beslissing welke krachtens deze regeling door de examencommissie is genomen ten aanzien van de student. artikel 29 - bekendmaking 1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de nadere regels voor de examens, alsmede van de wijzigingen van deze stukken. 2. Elke belangstellende kan een exemplaar van de in het eerste lid bedoelde stukken verkrijgen. 7

8 artikel 30 - uitzonderingsbepaling 1. Indien de examencommissie - gelet op studieresultaten, reeds behaald door een welomschreven categorie studenten - van oordeel is dat onverkorte toepassing van deze regeling onredelijk is, stelt zij bij gemotiveerd besluit voor de gehele categorie een programma vast dat zo veel mogelijk met deze regeling overeenkomt. Bij de vaststelling van het programma wordt rekening gehouden met de reeds behaalde resultaten, waarvan de waarde door de examencommissie wordt vastgesteld en uitgedrukt in studiepunten. De som van de reeds behaalde en nog te behalen studiepunten bedraagt 180. De examencommissie stelt het faculteitsbestuur schriftelijk op de hoogte van de inhoud van haar besluit. 2. Lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een individuele student. artikel 31 - beroep op overmacht door de faculteit Met betrekking tot onderdelen die door de student in het kader van de vrije ruimte gekozen worden maar niet binnen de faculteit worden aangeboden, kan de student tegenover de faculteit geen rechten aan de toestemming tot opname in het examenprogramma ontlenen. artikel 32 - inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 september Aldus vastgesteld bij besluit van het Faculteitsbestuur d.d. 9 juli 2009 na instemming van de Gemeenschappelijke vergadering d.d. 29 juni 2009 conform het advies van de opleidingscommissie aan het Management Team Onderwijs. 8

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Journalistiek

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Journalistiek Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Journalistiek artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Literatuurwetenschap 2012-2013 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de masteropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2009/2010

Onderwijs- en Examenregeling 2009/2010 Onderwijs- en Examenregeling 2009/2010 Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taal- en Spraaktechnologie (Language and Speech Technology)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taal- en Spraaktechnologie (Language and Speech Technology) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Taal- en Spraaktechnologie (Language and Speech Technology) 2008-2009 Par. 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Taal- en spraakpathologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Taal- en spraakpathologie FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Taal- en spraakpathologie 2005-2006 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2012-2013

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taal- en spraakpathologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taal- en spraakpathologie FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Taal- en spraakpathologie 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Kunstgeschiedenis 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief 2012-2013 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Fiscale Economie Studiejaar

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Fiscale Economie Studiejaar Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Fiscale Economie Studiejaar 2010-2011 Inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Artikel 2 Begripsbepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Historische Wetenschappen 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN model onderzoeksmaster ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Taal- en spraakpathologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Taal- en spraakpathologie FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Taal- en spraakpathologie 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 2005-2006 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Geschiedenis 2010-2011 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2013/01214 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2014/05206/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid U2014/02481 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taalwetenschap (Linguistics)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taalwetenschap (Linguistics) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Taalwetenschap (Linguistics) 2006-2007 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2008-2009

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2014/02482 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2015/05261/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisatie (BCO) Internationale

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar>

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 2009-2010 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis 2010-2011 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Geschiedenis 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Algemeen deel (deel 1) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2015.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taalwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taalwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Taalwetenschap 2007-2008 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Masteropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Beschrijving van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Toelatingseisen Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Bacheloropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Geschiedenis 2005-2006 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Taal- en Cultuurstudies 2006-2007 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Archeologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Taal- en Cultuurstudies 2008-2009 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie