UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA"

Transcriptie

1 opleiding Wiskunde en Statistiek UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Exacte Wetenschappen studiejaar DEEL B DE INHOUD VAN DE OPLEIDING HET DOCTORAALPROGRAMMA VAN DE VIJFJARIGE OPLEIDING WISKUNDE EN STATISTIEK Artikel 3.1 Inrichting doctoraalfase 1. Het programma heeft een studielast van 120 ECTS-studiepunten (EC). 2. In het programma worden vier varianten onderscheiden: een onderzoeksvariant (O-variant), een communicatieve en educatieve variant (CE-variant), een maatschappelijke variant (M-variant), en een duale-variant volgens de inrichting in tabel Het doctoraal programma van de opleiding Wiskunde en Statistiek kent een studierichting wiskunde met de afstudeerrichtingen - Mathematics - Mathematics and Science Education - Mathematical Physics (alleen O-variant) En een studierichting statistiek met de afstudeerrichting - Stochastics and Financial Mathematics. 4. Ieder studieprogramma dient door de student ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de examencommissie van de opleiding. 5. De student heeft de mogelijkheid om een afwijkend samenhangend vakkenpakket met een omvang van 120 EC op het gebied van de wiskunde en statistiek aan de examencommissie ter goedkeuring voor te leggen. Tabel 1 Onderdeel O Duaal CE/M Verplichte kernvakken Keuzevakken discipline Seminaria en/of projecten en/of keuze 12 Totaal 36 Totaal 24 Voorbereiding onderzoeksproject 12 Onderzoeksproject Studentenseminarium en afstudeerverslag Leer-werk-traject 30 Keuzeruimte / deficiënties CE/M-deel 6 6 Totaal 60 Totaal EC Onderwijs- en examenregeling

2 opleiding Wiskunde en Statistiek Artikel 3.2 Samenstelling programma 1. Het programma omvat verplichte onderdelen met een maximale omvang van 30 EC. In de studiegids worden de inhoud en de onderwijsvorm van de verplichte onderdelen van de onderscheidene programma s nader omschreven, onder vermelding van de voorkennis die gewenst is om aan het desbetreffende onderdeel met goed gevolg te kunnen deelnemen. 2. De student wordt in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan projecten met een studielast van tenminste 12 EC. 3. Het programma omvat onderzoeksgerelateerde onderdelen met een studielast van tenminste 48 EC. De onderzoeksgerelateerde onderdelen omvatten in elk geval de volgende verplichte onderdelen: - een onderzoekopdracht met een omvang van tenminste 30 EC; - een afsluitend verslag en een wetenschappelijke voordracht (colloquium) met een omvang van 6 EC. 4. De examencommissie kan, ter compensatie van deficiënties, een student toestaan bepaalde onderdelen, aangewezen uit de desbetreffende kandidaats/bacheloropleiding, in het programma op te nemen. Dit gaat ten laste van, maar is nooit meer dan, de vrije keuzeruimte. Artikel Keuzeonderdelen 1. Een student kan examenonderdelen met een studielast van tenminste 12 EC kiezen op het gebied van de discipline. 2. Voor keuze komen in aanmerking examenonderdelen op het gebied van de discipline die in de studiegids van de opleiding zijn opgenomen, en onderdelen verzorgd door een andere Nederlandse of een buitenlandse universiteit die naar het oordeel van de examencommissie van vergelijkbaar niveau zijn. 3. Een student kan examenonderdelen met een studielast van 12 EC vrij kiezen. Deze onderdelen dienen op 2ejaarsniveau of hoger te liggen naar het oordeel van de examencommissie. 4. Een student kan daarop in mindering te brengen de reeds aan deficiënties besteedde studiepunten. Artikel 3.4 CE/M deel in de O-variant en Duale-variant 1. De beoordeling van dit onderdeel vindt plaats op basis van een door de student gevulde portfolio. 2. Het portfolio van de student dient naar het oordeel van de examencommissie voldoende bewijzen te bevatten van de CE/M vaardigheden van de student, als beschreven in de eindtermen (zie de doelstellingen en eindtermen van de desbetreffende masteropleiding), i.h.b.: - Communicatie- en educatievaardigheden - Samenwerkingsvaardigheden - voorbereiding de arbeidsmarkt of onderzoekersopleiding - inzicht in de plaats en rol van de discipline binnen de wetenschap en de samenleving. 3. De student kan het portfolio vullen door deel te nemen aan de desbetreffende examenonderdelen zoals vermeld in de studiegids, waaronder in ieder geval een cursus English speaking and writing skills met een omvang van 2 EC. 4. De student kan aan de examencommissie ook een op andere wijze gevulde portfolio voorleggen om te voldoen aan de vereisten. Artikel 3.5 Inrichting Duale variant 1. De duale variant bevat een leer-werk-traject van een jaar bij een bedrijf of instelling en vergt een totale studieduur van twee-en-een-half jaar. De coördinator van de duale-variant houdt toezicht op het leer-werk-traject en de studieduur. Onderwijs- en examenregeling

3 opleiding Wiskunde en Statistiek 2. Het leer-werk-traject wordt afgesloten met een verslag. Als dit naar het oordeel van de examencommissie voldoet aan de vereisten, wordt het leer-werk-traject geteld als een examenonderdeel met een omvang van 30 EC. 3. Het afstudeerproject bestaat uit een onderzoekopdracht bij een bedrijf of instelling. Artikel 3.6 Inrichting CE- en M-variant van de FNWI De CE-variant richt zich op de educatieve en communicatieve beroepen. Er zijn vier uitstroomprofielen: - Leraar, - Voorlichter of wetenschapsjournalist, - Multi-media ontwerper, - Vakdidakticus. De M-variant is gericht op - verbreding van kennis, ten dele interdisciplinair, - integratie van verschillende vakgebieden, - werken in (bredere) projecten, - het vervullen van een maatschappelijke functie gelieerd aan fundamenteel of toegepast onderzoek Artikel Het disciplinaire deel Het disciplinaire deel bestaat uit een keuze van vakken en een onderzoeksproject binnen een van de afstudeerrichtingen wiskunde en statistiek, m.u.v. mathematische fysica. studielast semester *Keuze uit: 24 EC I,II - Kernvakken - Seminarium/project - Keuze discipline Onderzoeksproject 30 EC I,II Colloquium en afstudeerverslag 6 EC II *: In overleg met de coördinator van de afstudeerrichting. Artikel Het CE-deel Het CE-deel heeft een omvang van 60 EC bestaande uit de volgende onderdelen: studielast semester *Oriëntatie op de CE-variant 6 EC I,II Didactiek en Communicatie 6 EC I of II Bèta-didactiek 6 EC I Didactiek eigen discipline 3 EC I of II Communicatie en interactie 3 EC I of II Ontwerp of onderzoeksproject 15 EC I, II **Externe stage of leerwerkplek 12 EC I, II **Specialisatie 9 EC I, II *: Als de student deze oriëntatie in de kandidaatsfase heeft gevolgd, dan 6 EC **keuze. **: In overleg met de coördinator van de CE-variant. Artikel Het M-deel De M-variant heeft een omvang van 60 EC verdeeld over de volgende onderdelen: studielast semester *Oriëntatie op de M-variant 6 EC I,II Basismodule PGO 20 EC I **Keuze werkgroepen of interdisciplinaire scriptie 12 EC I of II Onderwijs- en examenregeling

4 opleiding Wiskunde en Statistiek **Externe stage, minimaal 22 EC I of II *: Als de student deze oriëntatie in de kandidaatsfase heeft gevolgd, dan 6 EC **keuze. **: In overleg met de coördinator van de M-variant. Artikel 3.7 Toelatingsprocedure 1. De coördinator van de studie- of afstudeerrichting voert met de studenten die zich aanmelden voor de studie- of afstudeerrichting een intakegesprek. Daarbij komen ook de toelatingseisen aan de orde. 2. In overleg met de coördinator van de studie- of afstudeerrichting wordt de invulling van het vakkenpakket (kernvakken en specialisatie) bepaald. Dit geldt voor alle studie- en afstudeerrichtingen 3. De afspraken met een aspirant-student worden door de coördinator van de studieof afstudeerrichting vastgelegd in het studiebegeleidingsplan. Daarbij wordt vermeld hoe eventuele studieachterstand en deficiënties worden weggewerkt. Een kopie van het studiebegeleidingsplan wordt aan de examencommissie en de studieadviseur gestuurd. 4. De examencommissie beslist over toelating van de student. De coördinator houdt toezicht op de studievoortgang van de studenten. Aanhangsel Lijst van curriculum onderdelen behorende bij de doctoraalfase van de opleiding Wiskunde en Statistiek (academisch jaar is te vinden in de masterstudiegids 2003/2004. Onderwijs- en examenregeling

5 Mathematics DE MASTEROPLEIDING MATHEMATICS Hoofdstuk 1. Doelstellingen en eindtermen van de opleiding Artikel 3.8 Doelstellingen De doelstellingen van de opleiding zijn: - Het verkrijgen van brede wiskundige basiskennis en een verdieping van kennis en inzicht in tenminste één specialisatierichting. - Het aanleren van een zelfstandige wetenschappelijke werkwijze en houding. Hieronder wordt ook verstaan dat een student leert omgaan met moderne bronnen van vakkennis, en op de hoogte raakt van enige vakspecifieke culturele waarden en historische ontwikkelingen. - Het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden. Studenten leren mondeling en schriftelijk resultaten voor een wiskundig publiek te presenteren, werken in groepsverband en formuleren in niet-vakspecifieke taal. Zij krijgen inzicht in de arbeidsmarkt. Artikel 3.9 Eindtermen 1. Afgestudeerden beschikken over: - Een gedegen kennis van de wiskunde en het wiskundig denken; - Grondige kennis in een deelgebied van de wiskunde, alsmede enige kennis van één of meer toepassingsgebieden van de wiskunde; - Onderzoekservaring in een deelgebied van de wiskunde en bekendheid met internationale vakliteratuur; - Enig inzicht in de plaats en rol van de wiskunde binnen de wetenschap en de samenleving. 2. De masteropleiding Wiskunde kent vier varianten: een onderzoeksvariant (Ovariant), een communicatieve en educatieve variant (CE-variant), een maatschappelijke variant (M-variant) en een Duale variant. De specifieke eindtermen die betrekking hebben op deze varianten zijn: O-variant: - Ruime ervaring in het zelfstandig verwerven van nieuwe vakkennis en het uitvoeren van wiskundig onderzoek - Ervaring in het schriftelijk en mondeling communiceren hierover met vakgenoten. CE-variant: - Vaardigheid in het zelfstandig verwerven van nieuwe vakkennis, alsmede kennis op het gebied van communicatie en educatie - Vaardigheid in het overdragen van verworven kennis en inzicht in woord en geschrift zowel in een onderwijssituatie als naar een breder publiek. M-variant: - Vaardigheid in het uitvoeren van projecten, zelfstandig of in teamverband - Vaardigheid in het rapporteren hierover zowel in een multidisciplinair werkverband als voor een maatschappelijk gehoor. Duale variant: - Vaardigheid in het uitvoeren van projecten, zelfstandig of in teamverband, in een bedrijfsmatige context. - In staat zijn theoretische kennis in een praktijksituatie te gebruiken. Onderwijs- en examenregeling

6 Mathematics Hoofdstuk 2. Toelatingseisen Artikel Vooropleidingseisen De volgend diploma s geven rechtstreekse toelating: - Het kandidaatsdiploma Wiskunde en Statistiek of Wiskunde verleend door een Nederlandse universiteit. - Het bachelordiploma Wiskunde verleend door een Nederlandse universiteit. Artikel 3.11 Toelatingsprocedure 1. De coördinator van de masteropleiding voert met de studenten die zich aanmelden voor de masteropleiding een intakegesprek. Daarbij komen ook de toelatingseisen aan de orde. 2. In overleg met de coördinator van de masteropleiding wordt de invulling van het vakkenpakket (verplichte vakken en specialisatie) bepaald. 3. De afspraken met een aspirant-student worden door de coördinator van de masteropleiding vastgelegd in het studiebegeleidingsplan. Daarbij wordt vermeld hoe eventuele studieachterstand en deficiënties worden weggewerkt. Een kopie van het studiebegeleidingsplan wordt aan de examencommissie en de studieadviseur gestuurd. 4. De examencommissie beslist over toelating van de student. De coördinator houdt toezicht op de studievoortgang van de studenten. Hoofdstuk 3. Opbouw van het curriculum Artikel Voltijds / Deeltijds /Duaal De opleiding wordt zowel voltijds als deeltijds als duaal verzorgd. Artikel 3.13 Inrichting 1. Het programma heeft een studielast van 120 ECTS-studiepunten (EC). 2. Het programma wordt gezamenlijk verzorgd met de Vrije Universiteit. 3. De inhoud van de boven genoemde masteropleiding en varianten komt overeen met de inhoud van de gelijknamige afstudeerrichting en varianten van de vijfjarige opleiding. 4. Ieder studieprogramma dient door de student ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de examencommissie van de opleiding. 5. De student heeft de mogelijkheid om een afwijkend samenhangend vakkenpakket met een omvang van 120 EC op het gebied van de wiskunde aan de examencommissie ter goedkeuring voor te leggen. Hoofdstuk 4. Beschrijving van de inhoud en omvang van de onderdelen Lijst van curriculum onderdelen behorende bij de masteropleiding Mathematics (academisch jaar ); zie studierichting wiskunde. Onderwijs- en examenregeling

7 Stochastics and Financial Mathematics DE MASTEROPLEIDING STOCHASTICS AND FINANCIAL MATHEMATICS Hoofdstuk 1. Doelstellingen en eindtermen van de opleiding Artikel 3.14 Doelstelling Met de opleiding wordt beoogd: - Gedegen kennis, vaardigheid en inzicht van de mathematische statistiek, de kansrekening, de stochastische besliskunde of de financiële wiskunde bij te brengen; - Voorbereiding te geven op de beroepsuitoefening op het gebied van de stochastiek en financiële wiskunde; - Inzicht in de rol en betekenis van het vak en zijn beoefenaren in de maatschappij bij te brengen; - Aanbrengen van vaardigheid in het mondeling en schriftelijk rapporteren. Artikel 3.15 Eindtermen 1. Afgestudeerden hebben/kunnen: - een gedegen inzicht in de denk- en werkwijze van de moderne stochastiek - deze denk- en werkwijze toepassen, - zelfstandig de relevante literatuur bestuderen, - communiceren met experts op hun eigen terrein en met experts op de vakgebieden waarop de stochastische denkwijze van nut kan zijn. 2. De masteropleiding Stochastics and Financial Mathematics kent vier varianten: een onderzoeksvariant (O-variant), een educatieve en communicatieve variant (CEvariant), een maatschappelijke variant (M-variant) en een Duale variant. De specifieke eindtermen die betrekking hebben op deze varianten zijn: O-variant - een ruime ervaring in het zelfstandig verwerven van nieuwe vakkennis en het uitvoeren van onderzoek op het terrein van de stochastiek en financiële wiskunde - ervaring in het schriftelijk en mondeling communiceren hierover met vakgenoten. CE-variant - Vaardigheid in het zelfstandig verwerven van nieuwe vakkennis, alsmede kennis op het gebied van communicatie en educatie - Vaardigheid in het overdragen van verworven kennis en inzicht in woord en geschrift zowel in een onderwijssituatie als naar een breder publiek. M-variant: - Vaardigheid in het uitvoeren van projecten, zelfstandig of in teamverband - Vaardigheid in het rapporteren hierover zowel in een multidisciplinair werkverband als voor een maatschappelijk gehoor. Duale variant: - Vaardigheid in het uitvoeren van projecten, zelfstandig of in teamverband, in een bedrijfsmatige context. - In staat zijn theoretische kennis in een praktijksituatie te gebruiken. Onderwijs- en examenregeling

8 Stochastics and Financial Mathematics Hoofdstuk 2. Toelatingseisen Artikel Vooropleidingseisen 1. Studenten hebben rechtstreekse toegang tot de masteropleiding Stochastiek en financiële Wiskunde indien zij in het bezit zijn van een: - Kandidaatsexamen Wiskunde en Statistiek of Wiskunde behaald aan een Nederlandse universiteit, - Bachelordiploma Wiskunde behaald aan een Nederlandse universiteit, en basiskennis van de Maat- en Integratietheorie, van de Kansrekening en van de Statistiek hebben verworven. 2. Een student die in het bezit is van een kandidaats- of bachelordiploma Econometrie of Bedrijfswiskunde en Informatica, kan worden toegelaten, onder voorwaarde dat de deficiënties in de Maat- en Integratietheorie en andere onderdelen van de analyse zijn weggewerkt doordat de student heeft voldaan aan inhoudelijk vergelijkbare eisen. Artikel 3.17 Toelatingsprocedure 1. De coördinator van de masteropleiding voert met de studenten die zich aanmelden voor de opleiding een intakegesprek. Daarbij komen ook de toelatingseisen aan de orde. 2. In overleg met de coördinator van de masteropleiding wordt de invulling van het vakkenpakket (kernvakken en specialisatie) bepaald. 3. De afspraken met een aspirant-student worden door de coördinator van de masteropleiding vastgelegd in het studiebegeleidingsplan. Daarbij wordt vermeld hoe eventuele studieachterstand en deficiënties worden weggewerkt. Een kopie van het studiebegeleidingsplan wordt aan de examencommissie en de studieadviseur gestuurd. 4. De examencommissie beslist over toelating van de student. De coördinator houdt toezicht op de studievoortgang van de studenten. Hoofdstuk 3. Opbouw van het curriculum Artikel Voltijds / Deeltijds / Duaal De opleiding wordt zowel voltijds als deeltijds als duaal (M-variant) verzorgd. Artikel 3.19 Inrichting 1. Het programma heeft een studielast van 120 ECTS-studiepunten (EC). 2. Het programma wordt gezamenlijk verzorgd met de Vrije Universiteit en de Universiteit van Utrecht. 3. De inhoud van de boven genoemde masteropleiding en varianten komt overeen met de inhoud van de gelijknamige afstudeerrichting en varianten van de vijfjarige opleiding. 4. Ieder studieprogramma dient door de student ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de examencommissie van de opleiding. 5. De student heeft de mogelijkheid om een afwijkend samenhangend vakkenpakket met een omvang van 120 EC op het gebied van de statistiek en financiële wiskunde aan de examencommissie ter goedkeuring voor te leggen. Hoofdstuk 4. Beschrijving van de inhoud en omvang van de onderdelen Lijst van curriculum onderdelen behorende bij de masteropleiding Stochastics and Financial Mathematics (academisch jaar ); zie afstudeerrichting stochastiek en financiële wiskunde. Onderwijs- en examenregeling

9 Stochastics and Financial Mathematics Onderwijs- en examenregeling

10 Mathematical Physics DE MASTEROPLEIDING MATHEMATICAL PHYSICS Hoofdstuk 1. Doelstellingen en eindtermen van de opleiding Artikel 3.20 Doelstellingen De masteropleiding Mathematische Fysica wil drie doelgroepen aantrekken en verder opleiden: - Studenten met een bachelor natuurkunde die aan de moderne, wiskundig georiënteerde ontwikkelingen in dit vakgebied willen werken, met wiskundigen willen leren communiceren, en de essentie willen kunnen begrijpen van relevante wiskundige artikelen die ver buiten de traditionele wiskundige achtergrond van de theoretische fysica vallen. - Studenten met een bachelor wiskunde die vanuit een eigen optiek de basisprincipes van bijv. de quantumveldentheorie, de stringtheorie, of de statistische mechanica zover willen beheersen als nodig is om moderne ontwikkelingen in de wiskunde te kunnen volgen, en willen leren met theoretisch fysici te communiceren. - Studenten met een wiskundig georiënteerde belangstelling voor de grondslagen van de natuurkunde. Artikel 3.21 Eindtermen Degenen die de Masteropleiding met goed gevolg hebben doorlopen zullen: - een goed en breed overzicht hebben van problemen, technieken, en werkwijze van de moderne mathematische fysica; - in staat zijn zich zelfstandig in zowel de theoretisch-fysische als de wiskundige literatuur te oriënteren, en op grond daarvan zelfstandig onderzoek te verrichten naar òf een wiskundig probleem met een zeker fysisch karakter, òf een fysisch probleem met profilerende wiskundige inhoud; - met zowel wiskundigen als theoretisch fysici kunnen communiceren, zowel op schrift, in conversatie, als door het geven van voordrachten die voor beide geledingen begrijpelijk en aantrekkelijk zijn. Hoofdstuk 2. Toelatingseisen Artikel Vooropleidingseisen 1. De masteropleiding Mathematical Physics is een selectieve masteropleiding. 2. Tot de masteropleiding kunnen personen worden toegelaten die in het bezit zijn van een - Kandidaatsexamen Natuurkunde en Sterrenkunde - Kandidaatsexamen Wiskunde en Statistiek - Bachelordiploma Natuurkunde of Natuurkunde en Sterrenkunde - Bachelordiploma Wiskunde behaald aan een Nederlandse universiteit, met aantoonbare belangstelling voor de fysica (wiskundigen) of geavanceerde wiskunde (fysici). Het laatste moet blijken uit een sollicitatiebrief en het intakegesprek. Artikel 3.23 Toelatingsprocedure 1. Aanmeldingen voor de masteropleiding worden beoordeeld door een selectiecommissie. 2. De coördinator van de masteropleiding voert met de geselecteerde studenten een intakegesprek. Daarbij komen ook de toelatingseisen aan de orde. 3. In overleg met de coördinator van de masteropleiding wordt de invulling van het vakkenpakket (kernvakken en specialisatie) bepaald. 4. De afspraken met een aspirant-student worden door de coördinator van de masteropleiding vastgelegd in het studiebegeleidingsplan. Daarbij wordt vermeld hoe eventuele studieachterstand en deficiënties worden weggewerkt. Een kopie Onderwijs- en examenregeling

11 Mathematical Physics van het studiebegeleidingsplan wordt aan de examencommissie en de studieadviseur gestuurd. 5. De examencommissie beslist over toelating van de student. De coördinator houdt toezicht op de studievoortgang van de studenten. Hoofdstuk 3. Opbouw van het curriculum Artikel Voltijds / Deeltijds De opleiding wordt voltijds verzorgd. Artikel 3.25 Inrichting 1. Het programma heeft een studielast van 120 ECTS-studiepunten (EC). 2. De inhoud van de masteropleiding komt overeen met de inhoud van de gelijknamige afstudeerrichting van de vijfjarige opleiding. 3. Ieder studieprogramma dient door de student ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de examencommissie van de opleiding. 4. De student heeft de mogelijkheid om een afwijkend samenhangend vakkenpakket met een omvang van 120 EC op het gebied van de wiskunde aan de examencommissie ter goedkeuring voor te leggen. Hoofdstuk 4. Beschrijving van de inhoud en omvang van de onderdelen Lijst van curriculum onderdelen behorende bij de masteropleiding Mathematical Physics (academisch jaar ); zie afstudeerrichting mathematische fysica. Onderwijs- en examenregeling

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA OER B Bacheloropleiding Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Studiejaar 2009-2010 Preambule In de

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Computer Science Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden.

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Scheikunde Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Portugese taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Portugese taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015.

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: MSc Logopediewetenschap Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Niet van toepassing NB: Sinds 1 september 2013 is instroom in de masteropleiding

Nadere informatie

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Bijlagen OER Master Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen (2016/2017)

Bijlagen OER Master Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen (2016/2017) Bijlagen OER Master Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen (2016/2017) Bijlage I: Eindtermen van de opleiding (Art. 1.3) 1. Met de opleiding wordt beoogd: a. voor te bereiden op

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Religie en theologie. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Religie en theologie. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in art. 2.1 bepaalde, geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in art. 2.1 bepaalde, geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Engelse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Engelse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die per 1 september 2016 willen starten

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING BÈTA-GAMMA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING BÈTA-GAMMA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Instituut voor Interdisciplinaire Studies ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING NEERLANDISTIEK (PROGRAMMA REDACTEUR-EDITOR) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA College of Science ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2008-2009 Deel B BACHELOROPLEIDING INFORMATIEKUNDE HOOFDSTUK

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Instituut voor Interdisciplinaire Studies ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Neerlandistiek (voorheen Nederlandse taal en cultuur)

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Neerlandistiek (voorheen Nederlandse taal en cultuur) Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Neerlandistiek (voorheen Nederlandse taal en cultuur) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Per 1 september 2016 is

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische,

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische, Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2015-2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Voor de Onderwijs- en examenregeling van de Master Gezondheidszorgpsychologie wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING MEDIASTUDIES: JOURNALISTIEK EN MEDIA FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde)

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde) Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Sinds 1

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in

Voor de te onderscheiden programma s van de opleiding gelden, in aanvulling op het in Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA OER B Bacheloropleiding Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Studiejaar 2008-2009 Preambule In de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van

Nadere informatie

Errata Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2-jarige masterprogramma s Graduate School of Teaching

Errata Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2-jarige masterprogramma s Graduate School of Teaching Errata Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2-jarige masterprogramma s Graduate School of Teaching 2016-2017 6-9-2016 Toevoeging artikel 2.5 afbouw programma s 1. De volgende programma s zijn in afbouw:

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2013-2014 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-2016 Deel B: Opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de

4. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; Nieuwe media en digitale cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die

Nadere informatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2013-2014 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

College of Science. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B

College of Science. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar Deel B UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA College of Science ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2009-2010 Deel B BACHELOROPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Bacheloropleidingen studiejaar

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Bacheloropleidingen studiejaar UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Bacheloropleidingen studiejaar 2008-2009 DE BACHELOROPLEIDING PSYCHOBIOLOGIE

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Italiaanse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Italiaanse taal en cultuur. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO-niveau:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

BIJLAGE 2 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING UITVOERINGSREGELING. 3TU Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404)

BIJLAGE 2 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING UITVOERINGSREGELING. 3TU Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) BIJLAGE 2 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING UITVOERINGSREGELING 3TU Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) 2016-2017 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleiding

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Scheepsbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Marine Technology en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Materials Science

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie