Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding"

Transcriptie

1 vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde inclusief de bacheloropleidingsvariant Science, Business & Innovation Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In deel A zijn de algemene bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op het totale aanbod aan bacheloropleidingen van FEW. In deel B komen per opleiding specifieke zaken aan de orde, namelijk doelstellingen, eindtermen, opbouw en inhoud van het opleidingsprogramma. Tot deze regeling behoren de volgende aanhangsels: Aanhangsel I Sterrenkunde Aanhangsel II Sterrenkunde Aanhangsel III Sterrenkunde Aanhangsel IV Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation Aanhangsel V Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation Aanhangsel VI Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation Index Paragraaf 1 - Doelstellingen en eindtermen 3 Artikel 1 Doel van de opleiding 3 Artikel 2 Eindtermen van de opleiding 3 Paragraaf 2 Toelatingseisen 4 Artikel 3 Vooropleidingseisen 4 Artikel 4 Vervangende eisen deficiënties vooropleiding 5 1

2 Artikel 5 Equivalente vooropleiding 5 Artikel 6 Colloquium doctum 5 Paragraaf 3 - Samenstelling opleiding 5 Artikel 7 Inrichting opleiding 5 Artikel 8 Voltijds / deeltijds 6 Paragraaf 4 Bijzondere bepalingen 6 Artikel 9 Taaltoets 6 Artikel 10 Internationalisering Error! Bookma Paragraaf 4 Bijzondere bepalingen voor de variant Science, Business & Innovation 6 Artikel 11 Toelatingseisen tot projecten van het tweede studiejaar (met uitzondering van het cohort ) 6 Artikel 12 Toelatingseisen tot projecten van het tweede studiejaar voor het cohort Artikel 13 Herkansing van de projecten in het eerste en tweede studiejaar 7 Aanhangsel I 9 Sterrenkunde cohort Aanhangsel II 9 Sterrenkunde cohort Aanhangsel III 13 Sterrenkunde cohort Aanhangsel IV 17 Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation cohort Aanhangsel V 18 Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation cohort Aanhangsel VI 18 Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation cohort

3 Paragraaf 1 - Doelstellingen en eindtermen Artikel 1 Doel van de opleiding De doelstelling van de opleiding is dat studenten zodanige (theoretische en praktische) basiskennis en vaardigheden verwerven op het gebied van Natuur- en Sterrenkunde en eventuele aanverwante bètadisciplines, dat zij in staat zijn een masteropleiding in de Natuur- en Sterrenkunde of aanverwante discipline te volgen, of eventueel toe te treden tot de arbeidsmarkt. Voor de richting Science, Business & Innovation geldt daarbij zoveel kennis, inzicht en vaardigheden verwerven op het gebied van de bedrijfswetenschappen en innovatiewetenschappen als nodig is om op academisch niveau en op kritische wijze zelfstandig een beroep uit te oefenen en in aanmerking te komen voor een vervolgopleiding binnen het gekozen vakgebied. De opleiding beoogt tevens studenten kennis te laten maken met het belang van de discipline in een brede wetenschappelijke, wijsgerige en maatschappelijke context. Artikel 2 Eindtermen van de opleiding Specifieke kennis en vaardigheden Natuur- en Sterrenkunde (exclusief de variant Science, Business & Innovation) De Bachelor of Science in Natuur- en Sterrenkunde: - heeft een gedegen kennis van de grondbeginselen van de (technische) natuurkunde met inbegrip van de daarvoor noodzakelijke wiskundige beschrijvingswijze; - heeft zich voldoende breed kunnen oriënteren om een verantwoorde keuze te maken voor een vervolgopleiding; - is in staat om zelfstandig nieuwe vakkennis en vaardigheden te verwerven en deze te integreren met reeds opgedane kennis en vaardigheden; - is vertrouwd met het kwantitatieve karakter van de (technische) natuurkunde en met de wetenschappelijke methoden die binnen het kader van de (technische) natuurkunde gebruikt worden; - heeft kennis gemaakt met het doen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de (technische) natuurkunde en is in staat zelfstandig een klein onderzoeksproject te verrichtten; - heeft inzicht in de plaats en het belang van de (technische) natuurkunde in een bredere wetenschappelijke, wijsgerige of maatschappelijke context. Algemene vaardigheden De Bachelor of Science in Natuur- en Sterrenkunde: - heeft een zelfstandige, wetenschappelijk kritische werkwijze en houding; - is in staat om mondeling en schriftelijk te rapporteren over wetenschappelijke resultaten en toepassingen daarvan; - kan informatie zoeken en verwerken; - beheerst ICT-vaardigheden die aansluiten bij de gekozen opleiding; - kan werken in teamverband; - heeft ervaring met projectmatig werken. 3

4 Specifieke kennis en vaardigheden voor de opleidingsvariant Science, Business & Innovation De Bachelor of Science in Science, Business & Innovation: - heeft kennis van en inzicht in basisprincipes van de scheikunde en de moleculaire levenswetenschappen; - heeft kennis van en inzicht in grondbeginselen van de natuurkunde en de fysische chemie; - heeft kennis van en inzicht in de wiskunde die voor het beschrijven van natuurkundige, scheikundige en bedrijfskundige processen noodzakelijk is; - heeft kennis van en inzicht in bedrijfswetenschappelijke basisprincipes die van belang zijn in het kader van de economische toepassing van de natuurwetenschappen (R&D processen, innovatieportefeuilles, ondernemingsstrategien); - heeft kennis van en inzicht in innovatieprocessen en de samenhang tussen natuurwetenschappelijke innovaties en de implementatie in bedrijfsprocessen; - heeft inzicht in het belang van de menselijke factor binnen een bedrijf of organisatie, met name in een periode van organisatorische veranderingen; - heeft voldoende kennis van en inzicht in het interdisciplinaire gebied van natuurwetenschappen, bedrijfswetenschappen en sociale wetenschappen om een verantwoorde keuze te kunnen maken voor een geschikte vervolgopleiding of voor het functioneren op de arbeidsmarkt; - is vertrouwd met onderzoeksmethodieken van de moderne natuur- en levenswetenschappen en de sociale wetenschappen; - kan projectmatig werken, kan interdisciplinair denken en verbanden leggen tussen natuurwetenschappelijke en bedrijfswetenschappelijke informatieinhouden en heeft aandacht voor de rol van overheden en andere actoren; - is bekend met relevante dataverwerkingsystemen en computertoepassingen en is in staat de mogelijkheden en beperkingen van computermodellen te begrijpen; - is in staat verzamelde informatie, onderzoeksgegevens, vakliteratuur en rapporten op natuurwetenschappelijk en bedrijfswetenschappelijk gebied op hun waarde te schatten en hun toepasbaarheid te beoordelen; - is in staat ethische aspecten in (toepassing van) de wetenschap af te wegen en heeft inzicht in het belang van het vakgebied in een brede historische, wijsgerige en maatschappelijke context; - is in staat verworven kennis en inzicht schriftelijk en mondeling op heldere wijze te presenteren en te bediscussiren; - is in staat om zelfstandig nieuwe vakkennis en vaardigheden te verwerven en deze te integreren met reeds opgedane kennis en vaardigheden. Paragraaf 2 Toelatingseisen Artikel 3 Vooropleidingseisen Het diploma VWO met een van de volgende oude profielen: - doorstroomprofiel Natuur en Techniek. 4

5 - doorstroomprofiel Natuur en Gezondheid aangevuld met Wiskunde B 2. - doorstroomprofiel Economie en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B1 en 2 en met Natuurkunde 1 en 2. - doorstroomprofiel Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B1 en 2 en met Natuurkunde 1 en 2. Het diploma VWO met een van de volgende nieuwe profielen (vanaf 2010): - doorstroomprofiel Natuur en Techniek. - doorstroomprofiel Natuur en Gezondheid aangevuld met Wiskunde B en Natuurkunde. - doorstroomprofiel Economie en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B en Natuurkunde. - doorstroomprofiel Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B en Natuurkunde. Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Vervangende eisen deficiënties vooropleiding 1. Aan het opheffen van deficiënties in de vooropleiding m.b.t. het vak wiskunde B2 wordt voldaan door het slagen voor het vak 'Differentiëren en integreren 1'. De examinandus kan pas deelnemen aan tentamens van het 2e en 3e jaar indien minimaal 30 studiepunten zijn behaald. 2. Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal, als bedoeld in artikel 7.28 lid 2 en 5 onderscheidenlijk artikel 7.30 lid 2 van de wet, wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van het Staatsexamen NT2, Examen II. Equivalente vooropleiding 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 en 4 kan de examencommissie toegang verlenen tot de opleiding indien zij van mening is dat de vooropleiding van een kandidaat gelijkwaardig is aan de daar genoemde vooropleidingseis. 2. Het VWO diploma oude stijl met de vakken Wiskunde B en Natuurkunde is equivalent aan de vooropleidingseis in artikel 3 en 4. Colloquium doctum 1. Bij het toelatingsonderzoek (colloquium doctum), als bedoeld in artikel 7.29 van de wet, worden de volgende eisen gesteld: a. Natuurkunde (1 en 2) op het niveau van het eindexamen vwo b. Wiskunde B (1 en 2) op het niveau van het eindexamen vwo c. Engels op het niveau van het eindexamen vwo d. Nederlands op het niveau van het examen NT2 II 2. Een toetsingscommissie, ingesteld door het bestuur van de faculteit, beoordeelt of een kandidaat wordt toegelaten. Paragraaf 3 - Samenstelling opleiding Artikel 7 Inrichting opleiding 5

6 - De opleiding heeft een studielast van 180 studiepunten (sp) volgens de inrichting in aanhangsel 1. - Studenten wordt de mogelijkheid geboden om in het eerste semester van het derde jaar van de opleiding te kiezen voor een educatieve minor van 30 studiepunten. Het onderwijs en de tentaminering van de educatieve minor worden uitgevoerd door het Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit. Hiervoor is verder de Onderwijs- en Examenregeling van de Educatieve Minor van toepassing. Artikel 8 Voltijds / deeltijds De opleiding wordt uitsluitend voltijds verzorgd. Paragraaf 4 Bijzondere bepalingen Artikel 9 Taaltoets 1. Iedere student van een Nederlandstalige bacheloropleiding legt bij aanvang van zijn eerste inschrijving voor het eerste studiejaar de VU-taaltoets Nederlands af. 2. De VU-taaltoets is gericht op de schrijfvaardigheid en bestaat uit de onderdelen grammatica, spelling, woordenschat en formuleren (stijl). 3. De student die geen voldoende resultaat voor de diagnostische VU-taaltoets behaalt, volgt de remediërende basiscursus schrijfvaardigheden van het Taalloket. 4. Het met een voldoende afronden van het vak Academic Core 1 (420218) is alleen dan mogelijk, indien ofwel een voldoende is behaald voor de Taaltoets, ofwel de afsluitende toets van de cursus, bedoeld onder lid 3, is afgelegd. Paragraaf 5 Bijzondere bepalingen voor de variant Science, Business & Innovation Artikel 10 Toelatingseisen tot projecten van het tweede studiejaar (met uitzondering van het cohort ) 1. Studenten kunnen alleen dan deelnemen aan het Innovatieproject Diagnostiek & gezondheid (vakcode ) als zij a. beide eerstejaarsprojecten (vakcodes en ) met een voldoende hebben afgerond, en b. het vak Fysica en Medische Fysica I (vakcode ) of het vak Fysica en Medische Fysica II (vakcode ) met een voldoende hebben afgerond. 2. Studenten kunnen alleen dan deelnemen aan het Innovatieproject Alternatieve brandstoffen (vakcode ) als zij 6

7 a. beide eerstejaarsprojecten (vakcodes en ) met een voldoende hebben afgerond, en b. het vak Biochemie (vakcode ) met een voldoende hebben afgerond. Artikel 11 Toelatingseisen tot projecten van het tweede studiejaar voor het cohort Studenten kunnen alleen dan deelnemen aan het Innovatieproject Diagnostiek & gezondheid (vakcode ) en het Innovatieproject Alternatieve brandstoffen (vakcode ) als zij beide eerstejaarsprojecten (vakcodes en ) met een voldoende hebben afgerond. Artikel 12 Herkansing van de projecten in het eerste en tweede studiejaar Het eindresultaat van de innovatieprojecten van het eerste jaar (vakcodes en ) en het tweede jaar (vakcodes en ) is opgebouwd uit één of meerdere individuele deeltentamens en/of groepsmatige deeltentamens, die kunnen worden onderverdeeld in de categorieën zoals gedefinieerd in deel A van de Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen FEW. Voor bovengenoemde groepsmatige deeltentamens gelden dezelfde algemene bepalingen als voor individuele deeltentamens zoals gesteld in deel A van de Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen FEW. Artikel 14 Keuzepakketten in het derde studiejaar De genoemde keuzeruimte van 18 sp in aanhangsel VI voor jaar 3 kan ingevuld worden met de coherente pakketten -pakket A SBI, bestaande uit Calculus II 6 sp, Dynamic Models 1, 3 sp Structure of Matter, 6 sp Condensed Matter Physics in Energy Technology 3 sp -pakket B SBI, bestaande uit Chemische binding 3 sp, Medische (patho)fysiologie I, 6 sp Farmaceutische toxicologie, 3 sp Moleculaire modeling voor Farmacochemici, 6 sp -pakket FSW, bestaande uit Sociale netwerken en organisaties, 5 sp Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden 1, 5 sp Gedrag en Communicatie in Organisaties deel 1, 5 sp Gedrag en Communicatie in Organisaties deel 2, 5 sp De keuzeruimte van 18 ects moet worden ingevuld met een coherent pakket, waarbij aanvullend 2 ects van bovenstaand pakket wordt opgenomen in de stageruimte. 7

8 -pakket FEWEB - bedrijfswetenschappen, bestaande uit Knowledge Management, 6 sp Midden en Kleinbedrijf, 6 sp Organization Perspectives and Dynamics, 6 sp (facultatief) -pakket FEWEB Strategy and organization, bestaande uit Knowledge Management, 6 sp Strategic Management and the Strategy Process, 6 sp Organization Perspectives and Dynamics, 6 sp (facultatief) -pakket FEWEB Transport and Supply Chain Management, bestaande uit Knowledge Management, 6 sp Transport, Distribution and Logistics, 6 sp Services Logistics, 6 sp (facultatief) Een andere invulling van genoemde keuzeruimte is alleen mogelijk na toestemming van de examencommissie. 8

9 Aanhangsel I Sterrenkunde cohort e jaar Differentiëren en integreren Mechanica Uitdagingen in de fysica: leven en energie Natuurkunde practicum Natuurkundig modelleren Differentiëren en integreren Programmeren in mathematica Differentiëren en integreren Optica en optisch waarnemen Elektromagnetisme Van quark tot biomaterie Project Fysica van leven/energie Academic Core 1 1 Dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde 1 e jaar Differentiëren en integreren Mechanica Uitdagingen in de fysica: leven en energie Natuurkunde practicum Verzamelingen en algebra Wiskundig modelleren Encyclopedie voor W/BWI Differentiëren en integreren Kansrekening Programmeren in mathematica Differentiëren en integreren Lineaire algebra Kansrekening Elektromagnetisme Wiskundige analyse Van quark tot biomaterie voor WN Wiskundig modelleren Project Fysica van leven/energie 6 Totaal 80 De dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde omvat in totaal minimaal 235 sp. 9

10 Aanhangsel II Sterrenkunde cohort e jaar Differentiëren en integreren Mechanica Introduction to Physics of Life and Energy Natuurkunde practicum Natuurkundig modelleren Differentiëren en integreren Programmeren in mathematica Differentiëren en integreren Optica en optisch waarnemen Elektriciteit en magnetisme Van quark tot biomaterie Project Physics of Life and Energy Academic Core e jaar Wijsgerige Vorming Versnellers in de gezondheidszorg Lineaire algebra Klassieke mechanica Programmeren en simuleren Complexe functies Quantummechanica Statistiek voor Natuurkunde Partiële differentiaalvergelijkingen Fysica van bio-energie Natuurkunde practicum Kernenergie voor Natuurkunde Thermodynamics and Statistical Physics Moderne optica Project Systeemmodellering Academic Core 2 1 Keuze *) 3 *) Keuze 1 uit 2: Maatschappelijke aspecten van de natuurwetenschappen Geschiedenis van de natuurwetenschappen 3 10

11 Dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde 1 e jaar Differentiëren en integreren Mechanica Introduction to Physics of Life and Energy Natuurkunde practicum Verzamelingen en algebra Verzamelingen en algebra Wiskundig modelleren I Encyclopedie voor wiskunde Differentiëren en integreren Kansrekening I Programmeren in mathematica Differentiëren en integreren Lineaire algebra Kansrekening II Elektriciteit en magnetisme Wiskundige analyse Van quark tot biomaterie voor WN Wiskundig modelleren II Project Physics of Life and Energy 6 Totaal 80 2 e jaar Wijsgerige vorming: natuurwetenschappen, filosofie en ethiek Lineaire algebra Wiskundige analyse Algemene statistiek voor W/Ect Quantummechanica Poisson-proces Algebra Natuurkunde practicum Gewone differentiaalvergelijkingen Complexe-functietheorie voor Wiskunde Wiskundig modelleren Project Systeemmodelleren Versnellers in de gezondheidszorg Fysica van bio-energie Kernenergie voor Natuurkunde 2 Keuze *) 3/6 11

12 Totaal 68/71 *) Keuze uit een van beide vakken Programmeren en simuleren Inleiding programmeren W/Ect 6 De dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde omvat in totaal minimaal 235 sp 12

13 Aanhangsel III Sterrenkunde cohort e jaar Basiswiskunde Inleiding natuurkunde Inleiding relativiteitstheorie Calculus I Mechanica Natuurkunde Practicum 1a Natuurkunde Practicum 1b Calculus II voor W/N Sterrenkunde I Sterrenkunde II Calculus III Inleiding programma- en datastructuren Lineaire algebra voor W/N/Ect Elektriciteit en magnetisme Van quantum tot molecuul Encyclopedie voor Natuurkunde Optica Formulemanipulatie Natuurkunde practicum project 2 2 e jaar Wijsgerige vorming: natuurwetenschappen, filosofie en ethiek Thermodynamica en statistische fysica Inleiding natuurkundige informatica Structuur der materie: molecuul- en biofysica Elektronica en signaalverwerking Experimentautomatisering Quantummechanica Elektrodynamica en relativiteitstheorie Klassieke mechanica Natuurkunde practicum Structuur der materie: atoom en molecuulfysica Complexe-functietheorie voor Natuurkunde Structuur der materie: vaste stoffysica Academic Core

14 3 e jaar Mathematische methoden Natuurkundige informatica Structuur der materie: subatomaire fysica Natuurkunde practicum Bachelorproject Natuurkunde 9 Algemene vorming *) 3 Keuze **) 33 *) Keuze uit een van beide vakken Maatschappelijke aspecten van de natuurwetenschappen Geschiedenis van de natuurwetenschappen 3 **) Keuzevakken. Aangeboden worden o.a.: Gravitatie en kosmologie Medische technologie Partiële differentiaalvergelijkingen Waarneempracticum Sterrenkunde Quantum Optics Astrofysica Melkwegstelsels Literatuuropdracht Advanced Quantum Mechanics Sterrenkunde I Sterrenkunde II 3 Dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde 1 e jaar Verplichte vakken Basiswiskunde Algebra Calculus I Inleiding Relativiteitstheorie Inleiding Natuurkunde Mechanica Wiskundig modelleren I Kansrekening I voor W/N Natuurkunde practicum 1a Calculus II voor W/N Sterrenkunde I 3 14

15 Calculus III Verzamelingen en metrische ruimten Van quantum tot molecuul Kansrekening II voor W Lineaire algebra voor W/N/Ect Inleiding programma- en datastructuren Electriciteit en magnetisme Wiskundige analyse I Sterrenkunde II Optica Formulemanipulatie Wiskundig modelleren II Natuurkunde practicum project 2 Keuze van 3 sp uit: Encyclopedie voor W/BWI Encyclopedie voor Natuurkunde 3 2 e jaar Verplichte vakken Wijsgerige vorming: natuurwetenschappen, filosofie en ethiek Lineaire algebra Wiskundige analyse II Elektronica en signaalverwerking Algemene statistiek voor W/Ect Quantummechanica Poisson-proces Elektrodynamica en relativiteitstheorie Algebra II Natuurkunde practicum Gewone differentiaalvergelijkingen Complexe-functietheorie voor Wiskunde Wiskundig modelleren III 3 Keuze uit een van beide vakken Inleiding natuurkundige informatica Inleiding programmeren 6 Keuze van 6 sp uit de 12 sp Structuur der Materie Structuur der materie: molecuul- en biofysica Structuur der materie: atoom en molecuulfysica Structuur der materie: vaste stoffysica Structuur der materie: subatomaire fysica 3 15

16 3 e jaar Verplichte vakken Bachelorproject Natuurkunde Bachelorproject Wiskunde Measure Theory Mathematische methoden Natuurkunde practicum Numerical Methods Wiskundig modelleren 4 5 De dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde omvat in totaal minimaal 235 sp 16

17 Aanhangsel IV Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation cohort e jaar Basiswiskunde Inleiding Science, Business and Innovation Academic Core Business Administration in the Service Industry Calculus I Biochemie Analyse en diagnostiek Innovatieproject Geneesmiddelen Practicum Natuurkunde voor SBI Innovatiewetenschappen Fysica en medische fysica I Materialen Finance and Financial Arithmetic Fysica en medische fysica II Innovatieproject Energie 6 17

18 Aanhangsel V Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation cohort e jaar Basiswiskunde Inleiding Science, Business and Innovation Academic Core Business Administration in the Service Industry Calculus I Biochemie Modern Bio-Analytical Sciences Innovatieproject Geneesmiddelen Practicum Natuurkunde voor SBI Innovatiewetenschappen Fysica en Medische Fysica I Materialen Finance and Financial Arithmetic Fysica en Medische Fysica II Innovatieproject Energie 6 2 e jaar Marketing Management en Organisatie Management en Organisatie Statistiek voor SBI en F Marketing Thermodynamica voor SBI en F Academic Core Ondernemerschap en innovatie Toegepaste Informatica voor SBI Lineaire algebra voor S/MNW/SBI Duurzame energie I Van gen tot geneesmiddel Innovatieproject Diagnostiek & gezondheid Innovatieproject Alternatieve brandstoffen Gedrag en communicatie Wijsgerige vorming 1: Filosofie van management en organisatie 3 18

19 Aanhangsel VI Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation cohort e jaar Basiswiskunde Inleiding Science, Business and Innovation Business Administration in the Service Industry Calculus I Levende systemen Analytische Processen Innovatieproject Geneesmiddelen Practicum Natuurkunde voor SBI Innovatiewetenschappen Fysica en Medische Fysica I Materialen Finance and Financial Arithmetic Fysica en Medische Fysica II Innovatieproject Energie 6 2e jaar Marketing Management en Organisatie Management en Organisatie Statistiek voor SBI Marketing Kernenergie Thermodynamica voor SBI Academic Core Ondernemerschap en Innovatie Toegepaste Informatica voor SBI Lineaire Algebra voor S/MNW/SBI Duurzame Energie Van Gen tot Geneesmiddel Innovatieproject Diagnostiek & gezondheid Innovatieproject Alternatieve brandstoffen 6 Algemene Vorming voor N,S,F,MNW en SBI: 3 een keuze uit: Maatschappelijke Aspecten van de Natuurwetenschappen Geschiedenis van de Natuurwetenschappen 19

20 3e jaar Modelleren Innovatiemanagement Technology and Innovation Gedrag en communicatie Wijsgerige vorming 2: Wetenschapsfilosofie Academic Core Bachelorproject SBI 24 Keuzeruimte 18 20

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Exacte wetenschappen. Studiegids 2008/2009. Bachelorgids

Exacte wetenschappen. Studiegids 2008/2009. Bachelorgids Exacte wetenschappen Studiegids 2008/2009 Bachelorgids Inhoudsopgave 1 Bedrijfswiskunde en informatica (BSc) 9 1.1 1e jaar voor studenten die beginnen in 2008/2009 9 1.1.1 Verplichte vakken 9 1.2 2e jaar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 2 Onderwijs- en examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Deze onderwijs-

Nadere informatie

MINOREN EN MASTERS SBI:

MINOREN EN MASTERS SBI: MINOREN EN MASTERS SBI: Hier volgt een overzicht van de minoren en masters die SBI ers onder andere kunnen kiezen. Dit overzicht is niet bindend maar kan je wel een goede houvast bieden. Een groot deel

Nadere informatie

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden 2005 Onderwijs en Examenregeling Inhoud Wiskunde. 2-4 Informatica.. 5-8 Sterrenkunde... 9-11 Natuurkunde...

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Studiegids 2009/2010

Bedrijfskunde. Studiegids 2009/2010 Bedrijfskunde Studiegids 2009/2010 2 Bacheloropleiding Bedrijfskunde 2.1 Algemeen 2.1.1 Inleiding De studie Bedrijfskunde is opgezet volgens de bachelor-masterstructuur. Dit stelsel is ingevoerd om de

Nadere informatie

Opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde 1.1.1.1.1.1 Studiegids 1.1.1.1.1.2 2002-2003

Opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde 1.1.1.1.1.1 Studiegids 1.1.1.1.1.2 2002-2003 Opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde 1.1.1.1.1.1 Studiegids 1.1.1.1.1.2 2002-2003 1.1.1.1.1.2.1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 1.1.1.1.1.3 Opleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde juli

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2000/2001 voor de opleidingen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2000/2001 voor de opleidingen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Dit is de Onderwijs- en examenregeling voor het collegejaar 2000-2001. De in deze regeling opgenomen programma s zijn geldig voor de studenten die in september 2000 met hun opleiding zijn begonnen. De

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie Studiejaar 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Protestantse Theologische Universiteit 1 Deel A: facultair

Nadere informatie

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en Examenregeling 2007-2008 Bacheloropleidingen Organisatiewetenschappen, Personeelwetenschappen, Psychologie, Sociologie en Vrijetijdwetenschappen Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Studiegids 2008-2009. Natuur- en Sterrenkunde Bachelor. Radboud Universiteit Nijmegen

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Studiegids 2008-2009. Natuur- en Sterrenkunde Bachelor. Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Studiegids 2008-2009 Natuur- en Sterrenkunde Bachelor Radboud Universiteit Nijmegen Voorwoord Deze studiegids bevat zowel algemene als gedetailleerde

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW. Paragraaf 1 Algemene bepalingen Onderwijs- en Examenregeling masteropleidingen FEW Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen:

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2014-2015 Bacheloropleidingen Actuariële Wetenschappen Econometrie en Operationele Research Economie en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling bachelor Biomedische Wetenschappen Post-propedeutische fase inclusief overgangsregelingen (geldend voor studenten die in studiejaar 2014-15 of eerder met de opleiding gestart

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Business Administration Faculteit Bedrijfskunde en Faculteit Economische Wetenschappen Paragraaf 1 Algemene bepalingen...2 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon De CD-rom met de onderwijs- en examenregelingen is gepubliceerd door de Faculteit Economie en

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 BACHELOROPLEIDINGEN Paragraaf 1 Artikel 1.1 Algemene Bepalingen De bacheloropleidingen De Faculteit Economie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

2c. Opleidingsspecifieke bijlage bij de OER 2014-2015. Gezondheidswetenschappen

2c. Opleidingsspecifieke bijlage bij de OER 2014-2015. Gezondheidswetenschappen 2c. Opleidingsspecifieke bijlage bij de OER 2014-2015 voor de Bachelor of Science opleiding Gezondheidswetenschappen 1. Doel van de opleiding (OER art. 3.1 en onderwerp 1 NVAO accreditatiekader) 1a Profiel

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2014 2015 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie