Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding"

Transcriptie

1 vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde inclusief de bacheloropleidingsvariant Science, Business & Innovation Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In deel A zijn de algemene bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op het totale aanbod aan bacheloropleidingen van FEW. In deel B komen per opleiding specifieke zaken aan de orde, namelijk doelstellingen, eindtermen, opbouw en inhoud van het opleidingsprogramma. Tot deze regeling behoren de volgende aanhangsels: Aanhangsel I Sterrenkunde Aanhangsel II Sterrenkunde Aanhangsel III Sterrenkunde Aanhangsel IV Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation Aanhangsel V Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation Aanhangsel VI Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation Index Paragraaf 1 - Doelstellingen en eindtermen 3 Artikel 1 Doel van de opleiding 3 Artikel 2 Eindtermen van de opleiding 3 Paragraaf 2 Toelatingseisen 4 Artikel 3 Vooropleidingseisen 4 Artikel 4 Vervangende eisen deficiënties vooropleiding 5 1

2 Artikel 5 Equivalente vooropleiding 5 Artikel 6 Colloquium doctum 5 Paragraaf 3 - Samenstelling opleiding 5 Artikel 7 Inrichting opleiding 5 Artikel 8 Voltijds / deeltijds 6 Paragraaf 4 Bijzondere bepalingen 6 Artikel 9 Taaltoets 6 Artikel 10 Internationalisering Error! Bookma Paragraaf 4 Bijzondere bepalingen voor de variant Science, Business & Innovation 6 Artikel 11 Toelatingseisen tot projecten van het tweede studiejaar (met uitzondering van het cohort ) 6 Artikel 12 Toelatingseisen tot projecten van het tweede studiejaar voor het cohort Artikel 13 Herkansing van de projecten in het eerste en tweede studiejaar 7 Aanhangsel I 9 Sterrenkunde cohort Aanhangsel II 9 Sterrenkunde cohort Aanhangsel III 13 Sterrenkunde cohort Aanhangsel IV 17 Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation cohort Aanhangsel V 18 Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation cohort Aanhangsel VI 18 Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation cohort

3 Paragraaf 1 - Doelstellingen en eindtermen Artikel 1 Doel van de opleiding De doelstelling van de opleiding is dat studenten zodanige (theoretische en praktische) basiskennis en vaardigheden verwerven op het gebied van Natuur- en Sterrenkunde en eventuele aanverwante bètadisciplines, dat zij in staat zijn een masteropleiding in de Natuur- en Sterrenkunde of aanverwante discipline te volgen, of eventueel toe te treden tot de arbeidsmarkt. Voor de richting Science, Business & Innovation geldt daarbij zoveel kennis, inzicht en vaardigheden verwerven op het gebied van de bedrijfswetenschappen en innovatiewetenschappen als nodig is om op academisch niveau en op kritische wijze zelfstandig een beroep uit te oefenen en in aanmerking te komen voor een vervolgopleiding binnen het gekozen vakgebied. De opleiding beoogt tevens studenten kennis te laten maken met het belang van de discipline in een brede wetenschappelijke, wijsgerige en maatschappelijke context. Artikel 2 Eindtermen van de opleiding Specifieke kennis en vaardigheden Natuur- en Sterrenkunde (exclusief de variant Science, Business & Innovation) De Bachelor of Science in Natuur- en Sterrenkunde: - heeft een gedegen kennis van de grondbeginselen van de (technische) natuurkunde met inbegrip van de daarvoor noodzakelijke wiskundige beschrijvingswijze; - heeft zich voldoende breed kunnen oriënteren om een verantwoorde keuze te maken voor een vervolgopleiding; - is in staat om zelfstandig nieuwe vakkennis en vaardigheden te verwerven en deze te integreren met reeds opgedane kennis en vaardigheden; - is vertrouwd met het kwantitatieve karakter van de (technische) natuurkunde en met de wetenschappelijke methoden die binnen het kader van de (technische) natuurkunde gebruikt worden; - heeft kennis gemaakt met het doen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de (technische) natuurkunde en is in staat zelfstandig een klein onderzoeksproject te verrichtten; - heeft inzicht in de plaats en het belang van de (technische) natuurkunde in een bredere wetenschappelijke, wijsgerige of maatschappelijke context. Algemene vaardigheden De Bachelor of Science in Natuur- en Sterrenkunde: - heeft een zelfstandige, wetenschappelijk kritische werkwijze en houding; - is in staat om mondeling en schriftelijk te rapporteren over wetenschappelijke resultaten en toepassingen daarvan; - kan informatie zoeken en verwerken; - beheerst ICT-vaardigheden die aansluiten bij de gekozen opleiding; - kan werken in teamverband; - heeft ervaring met projectmatig werken. 3

4 Specifieke kennis en vaardigheden voor de opleidingsvariant Science, Business & Innovation De Bachelor of Science in Science, Business & Innovation: - heeft kennis van en inzicht in basisprincipes van de scheikunde en de moleculaire levenswetenschappen; - heeft kennis van en inzicht in grondbeginselen van de natuurkunde en de fysische chemie; - heeft kennis van en inzicht in de wiskunde die voor het beschrijven van natuurkundige, scheikundige en bedrijfskundige processen noodzakelijk is; - heeft kennis van en inzicht in bedrijfswetenschappelijke basisprincipes die van belang zijn in het kader van de economische toepassing van de natuurwetenschappen (R&D processen, innovatieportefeuilles, ondernemingsstrategien); - heeft kennis van en inzicht in innovatieprocessen en de samenhang tussen natuurwetenschappelijke innovaties en de implementatie in bedrijfsprocessen; - heeft inzicht in het belang van de menselijke factor binnen een bedrijf of organisatie, met name in een periode van organisatorische veranderingen; - heeft voldoende kennis van en inzicht in het interdisciplinaire gebied van natuurwetenschappen, bedrijfswetenschappen en sociale wetenschappen om een verantwoorde keuze te kunnen maken voor een geschikte vervolgopleiding of voor het functioneren op de arbeidsmarkt; - is vertrouwd met onderzoeksmethodieken van de moderne natuur- en levenswetenschappen en de sociale wetenschappen; - kan projectmatig werken, kan interdisciplinair denken en verbanden leggen tussen natuurwetenschappelijke en bedrijfswetenschappelijke informatieinhouden en heeft aandacht voor de rol van overheden en andere actoren; - is bekend met relevante dataverwerkingsystemen en computertoepassingen en is in staat de mogelijkheden en beperkingen van computermodellen te begrijpen; - is in staat verzamelde informatie, onderzoeksgegevens, vakliteratuur en rapporten op natuurwetenschappelijk en bedrijfswetenschappelijk gebied op hun waarde te schatten en hun toepasbaarheid te beoordelen; - is in staat ethische aspecten in (toepassing van) de wetenschap af te wegen en heeft inzicht in het belang van het vakgebied in een brede historische, wijsgerige en maatschappelijke context; - is in staat verworven kennis en inzicht schriftelijk en mondeling op heldere wijze te presenteren en te bediscussiren; - is in staat om zelfstandig nieuwe vakkennis en vaardigheden te verwerven en deze te integreren met reeds opgedane kennis en vaardigheden. Paragraaf 2 Toelatingseisen Artikel 3 Vooropleidingseisen Het diploma VWO met een van de volgende oude profielen: - doorstroomprofiel Natuur en Techniek. 4

5 - doorstroomprofiel Natuur en Gezondheid aangevuld met Wiskunde B 2. - doorstroomprofiel Economie en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B1 en 2 en met Natuurkunde 1 en 2. - doorstroomprofiel Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B1 en 2 en met Natuurkunde 1 en 2. Het diploma VWO met een van de volgende nieuwe profielen (vanaf 2010): - doorstroomprofiel Natuur en Techniek. - doorstroomprofiel Natuur en Gezondheid aangevuld met Wiskunde B en Natuurkunde. - doorstroomprofiel Economie en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B en Natuurkunde. - doorstroomprofiel Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B en Natuurkunde. Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Vervangende eisen deficiënties vooropleiding 1. Aan het opheffen van deficiënties in de vooropleiding m.b.t. het vak wiskunde B2 wordt voldaan door het slagen voor het vak 'Differentiëren en integreren 1'. De examinandus kan pas deelnemen aan tentamens van het 2e en 3e jaar indien minimaal 30 studiepunten zijn behaald. 2. Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal, als bedoeld in artikel 7.28 lid 2 en 5 onderscheidenlijk artikel 7.30 lid 2 van de wet, wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van het Staatsexamen NT2, Examen II. Equivalente vooropleiding 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 en 4 kan de examencommissie toegang verlenen tot de opleiding indien zij van mening is dat de vooropleiding van een kandidaat gelijkwaardig is aan de daar genoemde vooropleidingseis. 2. Het VWO diploma oude stijl met de vakken Wiskunde B en Natuurkunde is equivalent aan de vooropleidingseis in artikel 3 en 4. Colloquium doctum 1. Bij het toelatingsonderzoek (colloquium doctum), als bedoeld in artikel 7.29 van de wet, worden de volgende eisen gesteld: a. Natuurkunde (1 en 2) op het niveau van het eindexamen vwo b. Wiskunde B (1 en 2) op het niveau van het eindexamen vwo c. Engels op het niveau van het eindexamen vwo d. Nederlands op het niveau van het examen NT2 II 2. Een toetsingscommissie, ingesteld door het bestuur van de faculteit, beoordeelt of een kandidaat wordt toegelaten. Paragraaf 3 - Samenstelling opleiding Artikel 7 Inrichting opleiding 5

6 - De opleiding heeft een studielast van 180 studiepunten (sp) volgens de inrichting in aanhangsel 1. - Studenten wordt de mogelijkheid geboden om in het eerste semester van het derde jaar van de opleiding te kiezen voor een educatieve minor van 30 studiepunten. Het onderwijs en de tentaminering van de educatieve minor worden uitgevoerd door het Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit. Hiervoor is verder de Onderwijs- en Examenregeling van de Educatieve Minor van toepassing. Artikel 8 Voltijds / deeltijds De opleiding wordt uitsluitend voltijds verzorgd. Paragraaf 4 Bijzondere bepalingen Artikel 9 Taaltoets 1. Iedere student van een Nederlandstalige bacheloropleiding legt bij aanvang van zijn eerste inschrijving voor het eerste studiejaar de VU-taaltoets Nederlands af. 2. De VU-taaltoets is gericht op de schrijfvaardigheid en bestaat uit de onderdelen grammatica, spelling, woordenschat en formuleren (stijl). 3. De student die geen voldoende resultaat voor de diagnostische VU-taaltoets behaalt, volgt de remediërende basiscursus schrijfvaardigheden van het Taalloket. 4. Het met een voldoende afronden van het vak Academic Core 1 (420218) is alleen dan mogelijk, indien ofwel een voldoende is behaald voor de Taaltoets, ofwel de afsluitende toets van de cursus, bedoeld onder lid 3, is afgelegd. Paragraaf 5 Bijzondere bepalingen voor de variant Science, Business & Innovation Artikel 10 Toelatingseisen tot projecten van het tweede studiejaar (met uitzondering van het cohort ) 1. Studenten kunnen alleen dan deelnemen aan het Innovatieproject Diagnostiek & gezondheid (vakcode ) als zij a. beide eerstejaarsprojecten (vakcodes en ) met een voldoende hebben afgerond, en b. het vak Fysica en Medische Fysica I (vakcode ) of het vak Fysica en Medische Fysica II (vakcode ) met een voldoende hebben afgerond. 2. Studenten kunnen alleen dan deelnemen aan het Innovatieproject Alternatieve brandstoffen (vakcode ) als zij 6

7 a. beide eerstejaarsprojecten (vakcodes en ) met een voldoende hebben afgerond, en b. het vak Biochemie (vakcode ) met een voldoende hebben afgerond. Artikel 11 Toelatingseisen tot projecten van het tweede studiejaar voor het cohort Studenten kunnen alleen dan deelnemen aan het Innovatieproject Diagnostiek & gezondheid (vakcode ) en het Innovatieproject Alternatieve brandstoffen (vakcode ) als zij beide eerstejaarsprojecten (vakcodes en ) met een voldoende hebben afgerond. Artikel 12 Herkansing van de projecten in het eerste en tweede studiejaar Het eindresultaat van de innovatieprojecten van het eerste jaar (vakcodes en ) en het tweede jaar (vakcodes en ) is opgebouwd uit één of meerdere individuele deeltentamens en/of groepsmatige deeltentamens, die kunnen worden onderverdeeld in de categorieën zoals gedefinieerd in deel A van de Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen FEW. Voor bovengenoemde groepsmatige deeltentamens gelden dezelfde algemene bepalingen als voor individuele deeltentamens zoals gesteld in deel A van de Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen FEW. Artikel 14 Keuzepakketten in het derde studiejaar De genoemde keuzeruimte van 18 sp in aanhangsel VI voor jaar 3 kan ingevuld worden met de coherente pakketten -pakket A SBI, bestaande uit Calculus II 6 sp, Dynamic Models 1, 3 sp Structure of Matter, 6 sp Condensed Matter Physics in Energy Technology 3 sp -pakket B SBI, bestaande uit Chemische binding 3 sp, Medische (patho)fysiologie I, 6 sp Farmaceutische toxicologie, 3 sp Moleculaire modeling voor Farmacochemici, 6 sp -pakket FSW, bestaande uit Sociale netwerken en organisaties, 5 sp Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden 1, 5 sp Gedrag en Communicatie in Organisaties deel 1, 5 sp Gedrag en Communicatie in Organisaties deel 2, 5 sp De keuzeruimte van 18 ects moet worden ingevuld met een coherent pakket, waarbij aanvullend 2 ects van bovenstaand pakket wordt opgenomen in de stageruimte. 7

8 -pakket FEWEB - bedrijfswetenschappen, bestaande uit Knowledge Management, 6 sp Midden en Kleinbedrijf, 6 sp Organization Perspectives and Dynamics, 6 sp (facultatief) -pakket FEWEB Strategy and organization, bestaande uit Knowledge Management, 6 sp Strategic Management and the Strategy Process, 6 sp Organization Perspectives and Dynamics, 6 sp (facultatief) -pakket FEWEB Transport and Supply Chain Management, bestaande uit Knowledge Management, 6 sp Transport, Distribution and Logistics, 6 sp Services Logistics, 6 sp (facultatief) Een andere invulling van genoemde keuzeruimte is alleen mogelijk na toestemming van de examencommissie. 8

9 Aanhangsel I Sterrenkunde cohort e jaar Differentiëren en integreren Mechanica Uitdagingen in de fysica: leven en energie Natuurkunde practicum Natuurkundig modelleren Differentiëren en integreren Programmeren in mathematica Differentiëren en integreren Optica en optisch waarnemen Elektromagnetisme Van quark tot biomaterie Project Fysica van leven/energie Academic Core 1 1 Dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde 1 e jaar Differentiëren en integreren Mechanica Uitdagingen in de fysica: leven en energie Natuurkunde practicum Verzamelingen en algebra Wiskundig modelleren Encyclopedie voor W/BWI Differentiëren en integreren Kansrekening Programmeren in mathematica Differentiëren en integreren Lineaire algebra Kansrekening Elektromagnetisme Wiskundige analyse Van quark tot biomaterie voor WN Wiskundig modelleren Project Fysica van leven/energie 6 Totaal 80 De dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde omvat in totaal minimaal 235 sp. 9

10 Aanhangsel II Sterrenkunde cohort e jaar Differentiëren en integreren Mechanica Introduction to Physics of Life and Energy Natuurkunde practicum Natuurkundig modelleren Differentiëren en integreren Programmeren in mathematica Differentiëren en integreren Optica en optisch waarnemen Elektriciteit en magnetisme Van quark tot biomaterie Project Physics of Life and Energy Academic Core e jaar Wijsgerige Vorming Versnellers in de gezondheidszorg Lineaire algebra Klassieke mechanica Programmeren en simuleren Complexe functies Quantummechanica Statistiek voor Natuurkunde Partiële differentiaalvergelijkingen Fysica van bio-energie Natuurkunde practicum Kernenergie voor Natuurkunde Thermodynamics and Statistical Physics Moderne optica Project Systeemmodellering Academic Core 2 1 Keuze *) 3 *) Keuze 1 uit 2: Maatschappelijke aspecten van de natuurwetenschappen Geschiedenis van de natuurwetenschappen 3 10

11 Dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde 1 e jaar Differentiëren en integreren Mechanica Introduction to Physics of Life and Energy Natuurkunde practicum Verzamelingen en algebra Verzamelingen en algebra Wiskundig modelleren I Encyclopedie voor wiskunde Differentiëren en integreren Kansrekening I Programmeren in mathematica Differentiëren en integreren Lineaire algebra Kansrekening II Elektriciteit en magnetisme Wiskundige analyse Van quark tot biomaterie voor WN Wiskundig modelleren II Project Physics of Life and Energy 6 Totaal 80 2 e jaar Wijsgerige vorming: natuurwetenschappen, filosofie en ethiek Lineaire algebra Wiskundige analyse Algemene statistiek voor W/Ect Quantummechanica Poisson-proces Algebra Natuurkunde practicum Gewone differentiaalvergelijkingen Complexe-functietheorie voor Wiskunde Wiskundig modelleren Project Systeemmodelleren Versnellers in de gezondheidszorg Fysica van bio-energie Kernenergie voor Natuurkunde 2 Keuze *) 3/6 11

12 Totaal 68/71 *) Keuze uit een van beide vakken Programmeren en simuleren Inleiding programmeren W/Ect 6 De dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde omvat in totaal minimaal 235 sp 12

13 Aanhangsel III Sterrenkunde cohort e jaar Basiswiskunde Inleiding natuurkunde Inleiding relativiteitstheorie Calculus I Mechanica Natuurkunde Practicum 1a Natuurkunde Practicum 1b Calculus II voor W/N Sterrenkunde I Sterrenkunde II Calculus III Inleiding programma- en datastructuren Lineaire algebra voor W/N/Ect Elektriciteit en magnetisme Van quantum tot molecuul Encyclopedie voor Natuurkunde Optica Formulemanipulatie Natuurkunde practicum project 2 2 e jaar Wijsgerige vorming: natuurwetenschappen, filosofie en ethiek Thermodynamica en statistische fysica Inleiding natuurkundige informatica Structuur der materie: molecuul- en biofysica Elektronica en signaalverwerking Experimentautomatisering Quantummechanica Elektrodynamica en relativiteitstheorie Klassieke mechanica Natuurkunde practicum Structuur der materie: atoom en molecuulfysica Complexe-functietheorie voor Natuurkunde Structuur der materie: vaste stoffysica Academic Core

14 3 e jaar Mathematische methoden Natuurkundige informatica Structuur der materie: subatomaire fysica Natuurkunde practicum Bachelorproject Natuurkunde 9 Algemene vorming *) 3 Keuze **) 33 *) Keuze uit een van beide vakken Maatschappelijke aspecten van de natuurwetenschappen Geschiedenis van de natuurwetenschappen 3 **) Keuzevakken. Aangeboden worden o.a.: Gravitatie en kosmologie Medische technologie Partiële differentiaalvergelijkingen Waarneempracticum Sterrenkunde Quantum Optics Astrofysica Melkwegstelsels Literatuuropdracht Advanced Quantum Mechanics Sterrenkunde I Sterrenkunde II 3 Dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde 1 e jaar Verplichte vakken Basiswiskunde Algebra Calculus I Inleiding Relativiteitstheorie Inleiding Natuurkunde Mechanica Wiskundig modelleren I Kansrekening I voor W/N Natuurkunde practicum 1a Calculus II voor W/N Sterrenkunde I 3 14

15 Calculus III Verzamelingen en metrische ruimten Van quantum tot molecuul Kansrekening II voor W Lineaire algebra voor W/N/Ect Inleiding programma- en datastructuren Electriciteit en magnetisme Wiskundige analyse I Sterrenkunde II Optica Formulemanipulatie Wiskundig modelleren II Natuurkunde practicum project 2 Keuze van 3 sp uit: Encyclopedie voor W/BWI Encyclopedie voor Natuurkunde 3 2 e jaar Verplichte vakken Wijsgerige vorming: natuurwetenschappen, filosofie en ethiek Lineaire algebra Wiskundige analyse II Elektronica en signaalverwerking Algemene statistiek voor W/Ect Quantummechanica Poisson-proces Elektrodynamica en relativiteitstheorie Algebra II Natuurkunde practicum Gewone differentiaalvergelijkingen Complexe-functietheorie voor Wiskunde Wiskundig modelleren III 3 Keuze uit een van beide vakken Inleiding natuurkundige informatica Inleiding programmeren 6 Keuze van 6 sp uit de 12 sp Structuur der Materie Structuur der materie: molecuul- en biofysica Structuur der materie: atoom en molecuulfysica Structuur der materie: vaste stoffysica Structuur der materie: subatomaire fysica 3 15

16 3 e jaar Verplichte vakken Bachelorproject Natuurkunde Bachelorproject Wiskunde Measure Theory Mathematische methoden Natuurkunde practicum Numerical Methods Wiskundig modelleren 4 5 De dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde omvat in totaal minimaal 235 sp 16

17 Aanhangsel IV Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation cohort e jaar Basiswiskunde Inleiding Science, Business and Innovation Academic Core Business Administration in the Service Industry Calculus I Biochemie Analyse en diagnostiek Innovatieproject Geneesmiddelen Practicum Natuurkunde voor SBI Innovatiewetenschappen Fysica en medische fysica I Materialen Finance and Financial Arithmetic Fysica en medische fysica II Innovatieproject Energie 6 17

18 Aanhangsel V Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation cohort e jaar Basiswiskunde Inleiding Science, Business and Innovation Academic Core Business Administration in the Service Industry Calculus I Biochemie Modern Bio-Analytical Sciences Innovatieproject Geneesmiddelen Practicum Natuurkunde voor SBI Innovatiewetenschappen Fysica en Medische Fysica I Materialen Finance and Financial Arithmetic Fysica en Medische Fysica II Innovatieproject Energie 6 2 e jaar Marketing Management en Organisatie Management en Organisatie Statistiek voor SBI en F Marketing Thermodynamica voor SBI en F Academic Core Ondernemerschap en innovatie Toegepaste Informatica voor SBI Lineaire algebra voor S/MNW/SBI Duurzame energie I Van gen tot geneesmiddel Innovatieproject Diagnostiek & gezondheid Innovatieproject Alternatieve brandstoffen Gedrag en communicatie Wijsgerige vorming 1: Filosofie van management en organisatie 3 18

19 Aanhangsel VI Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation cohort e jaar Basiswiskunde Inleiding Science, Business and Innovation Business Administration in the Service Industry Calculus I Levende systemen Analytische Processen Innovatieproject Geneesmiddelen Practicum Natuurkunde voor SBI Innovatiewetenschappen Fysica en Medische Fysica I Materialen Finance and Financial Arithmetic Fysica en Medische Fysica II Innovatieproject Energie 6 2e jaar Marketing Management en Organisatie Management en Organisatie Statistiek voor SBI Marketing Kernenergie Thermodynamica voor SBI Academic Core Ondernemerschap en Innovatie Toegepaste Informatica voor SBI Lineaire Algebra voor S/MNW/SBI Duurzame Energie Van Gen tot Geneesmiddel Innovatieproject Diagnostiek & gezondheid Innovatieproject Alternatieve brandstoffen 6 Algemene Vorming voor N,S,F,MNW en SBI: 3 een keuze uit: Maatschappelijke Aspecten van de Natuurwetenschappen Geschiedenis van de Natuurwetenschappen 19

20 3e jaar Modelleren Innovatiemanagement Technology and Innovation Gedrag en communicatie Wijsgerige vorming 2: Wetenschapsfilosofie Academic Core Bachelorproject SBI 24 Keuzeruimte 18 20

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Wiskunde Index Preambule 3 Deel A van de onderwijs- en examenregeling 3 Paragraaf 1 - Algemeen 3 Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Exacte wetenschappen. Studiegids 2009/2010. Bachelorgids

Exacte wetenschappen. Studiegids 2009/2010. Bachelorgids Exacte wetenschappen Studiegids 2009/2010 Bachelorgids Inhoudsopgave 1 Bedrijfswiskunde en informatica (BSc) 9 1.1 1e jaar voor studenten die beginnen in 2009/2010 9 1.1.1 Verplichte vakken 9 1.2 2e jaar

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA OER B Bacheloropleiding Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Studiejaar 2009-2010 Preambule In de

Nadere informatie

Programma s BSc opleidingen Natuurkunde:

Programma s BSc opleidingen Natuurkunde: Programma s BSc opleidingen Natuurkunde: Onderstaande tabellen geven de programma s weer van de monodisciplinaire opleiding zowel als van de major-minor combinaties. Tevens is het mogelijk om gelijktijdig

Nadere informatie

MINOREN EN MASTERS SBI:

MINOREN EN MASTERS SBI: MINOREN EN MASTERS SBI: Hier volgt een overzicht van de minoren en masters die SBI ers onder andere kunnen kiezen. Dit overzicht is niet bindend maar kan je wel een goede houvast bieden. Een groot deel

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013

Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013 Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2015-2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden 2008-09 Bijlagen Onderwijs en Examenregeling Inhoud Wiskunde. 2-4 Informatica.. 5 7 Sterrenkunde...

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van detechnische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van detechnische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling behorend bij de Onderwijs- en

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeuse... 2 Artikel 1 Samenstelling propedeuse... 2 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

Informatie, Multimedia en Management

Informatie, Multimedia en Management Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Informatie, Multimedia en Management Deel B. opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2014-2015 1 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft 2005-2006

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft 2005-2006 UITVOERINGSREGELING voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie,

Nadere informatie

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Science De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Waarom een brede natuurwetenschappelijke opleiding? Je krijgt een brede natuurwetenschappelijke basis met vakken uit de

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. Onderwijs- en examenregeling. Deel B Bachelor Natuur- en Sterrenkunde

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. Onderwijs- en examenregeling. Deel B Bachelor Natuur- en Sterrenkunde UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Onderwijs- en examenregeling Deel B Bachelor Natuur- en Sterrenkunde Studiejaar 2014-2015 Inhoud 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 1.2 Gegevens

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. B. Opleidingsspecifiek deel Bèta-gamma Studiejaar 2014-2015 1 Deel B: opleidingsspecifiek deel

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding Artikel.3

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Computer Science Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden.

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. studiejaar 2011-2012

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. studiejaar 2011-2012 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2011-2012 DE BACHELOROPLEIDING AARDWETENSCHAPPEN DEEL B Hoofdstuk 1 Doelstelling

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Instituut voor Interdisciplinaire Studies ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

60 * het project dat op het symposium is gepresenteerd.

60 * het project dat op het symposium is gepresenteerd. Eerste jaar Scheikunde 2009 Niet alle verslagen hoeven te worden gescand en ingevoerd. Zet 1 of ( als je dat zinvol vindt) meer verslagen in je portfolio. In ieder geval maak je het reflectierapportje

Nadere informatie

Exacte wetenschappen. Studiegids 2008/2009. Bachelorgids

Exacte wetenschappen. Studiegids 2008/2009. Bachelorgids Exacte wetenschappen Studiegids 2008/2009 Bachelorgids Inhoudsopgave 1 Bedrijfswiskunde en informatica (BSc) 9 1.1 1e jaar voor studenten die beginnen in 2008/2009 9 1.1.1 Verplichte vakken 9 1.2 2e jaar

Nadere informatie

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Faculteit Technische Natuurwetenschappen Bacheloropleiding Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Is één studie voor jou niet genoeg? Getalenteerde,

Nadere informatie

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden 2005 Onderwijs en Examenregeling Inhoud Wiskunde. 2-4 Informatica.. 5-8 Sterrenkunde... 9-11 Natuurkunde...

Nadere informatie

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden Onderwijs en Examenregeling Inhoud Wiskunde. 11-13 Informatica.. 14-17 Sterrenkunde.. 18-20 Natuurkunde...

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Studieprogramma s Prof. Peter Lievens Decaan Faculteit Wetenschappen

Studieprogramma s Prof. Peter Lievens Decaan Faculteit Wetenschappen Lerarendag wetenschappen Lerarendag wetenschappen Studieprogramma s Prof. Peter Lievens Decaan Faculteit Wetenschappen fundamentele wetenschappen nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek en onderwijs wetenschappers

Nadere informatie

HERZIENE VAKINHOUDELIJKE BEKWAAMHEIDSEISEN UNIVERSITAIR OPGELEIDE LERAREN

HERZIENE VAKINHOUDELIJKE BEKWAAMHEIDSEISEN UNIVERSITAIR OPGELEIDE LERAREN HERZIENE VAKINHOUDELIJKE BEKWAAMHEIDSEISEN UNIVERSITAIR OPGELEIDE LERAREN INTERUNIVERSITAIRE COMMISSIE LERARENOPLEIDINGEN FEBRUARI 2015 Inleiding In 2014 heeft een herziening plaats gevonden van de vakinhoudelijke

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3. Projecten 6 Project 6 doorlopend Totaal 41 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Mechanical Engineering en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Biomedical

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011

Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Onderwijs- en Examenregelingen 2010-2011 Faculteit Economie en Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Onderwijs- en Examenregelingen Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Onderwijs-

Nadere informatie

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3

Mechanica 8 Wb1217 Sterkteleer 2 3 2 Wb1216-06 Dynamica 2 3 4 Wb1218-07 Niet Lin. Mechanica 2 3 Schakelprogramma t.b.v. instroom van studenten van de HBO-bacheloropleiding Scheepsbouwkunde in de TU Delft masteropleiding Marine Technology en daaraan gerelateerde masteropleidingen: Materials Science

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING GESCHIEDENIS

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING GESCHIEDENIS DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING GESCHIEDENIS 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding Artikel.3

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2013 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

1. De opleiding wordt in het Frans en Nederlands verzorgd. 2. In afwijking van het eerste lid kunnen een of meer onderdelen van de opleiding

1. De opleiding wordt in het Frans en Nederlands verzorgd. 2. In afwijking van het eerste lid kunnen een of meer onderdelen van de opleiding Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-201 Artikel Tekst 2. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO niveau: Frans en Geschiedenis

Nadere informatie

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden geldig vanaf 0 september 202 Inhoud Bijlage Bijlagen Onderwijs en Examenregeling BSc opleiding

Nadere informatie

Legenda KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn

Legenda KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn Legenda Kennisgestuurde leerlijn Praktijkgestuurde leerlijn Studentgestuurde leerlijn Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 1e jaar regulier BML1/BML2 Propedeutisch jaar 2011/2012, cohort 2011 Studieloopbaancoaching

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van der Jeugt, secretaris Prof. H. Vernaeve opstellen examenroosters deliberaties, proclamaties

Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van der Jeugt, secretaris Prof. H. Vernaeve opstellen examenroosters deliberaties, proclamaties Opleidingscommissie Wiskunde (OCW) voorzitter Prof. A. Weiermann samenstellen van het opleidingsprogramma opstellen lessenroosters aanstellen lesgevers Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING DUITSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING DUITSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING DUITSE TAAL EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 Substitutie- en overgangsregelingen 2013-2014 2 Inhoudsopgave Uit Onderwijs- en examenregelingen FEB 2013-2014: bijlage 10 (BSc) 5 Bijlage 10. Substitutie- en overgangsregelingen bacheloropleidingen 5

Nadere informatie

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische,

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische, Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding 2005 Onderwijs- en examenregeling Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en is aangevuld met kwaliteitscriteria

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011 Deel B MASTEROPLEIDING SOFTWARE ENGINEERING 1 september 2010 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd.

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden 2009-10 Inhoud Bijlagen Onderwijs en Examenregeling BSc opleiding Wiskunde...2-4 BSc opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Wereldgodsdiensten Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012. Regels en Richtlijnen. Overige regelingen. Onderwijs- en Examenregelingen 2011-2012 Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Colofon De CD-rom met de onderwijs- en examenregelingen is gepubliceerd door de Faculteit Economie en

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management U2014/02469 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en is aangevuld met kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Franse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2013-2014. TECHNISCHE UNIVERSITiST DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2013-2014. TECHNISCHE UNIVERSITiST DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2013-2014 TECHNISCHE UNIVERSITiST DELFT OER TN 2013-2014 Page 1 Voorgestelde wijzigingen ten opzichte van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Informatica. Studiejaar 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling. Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Informatica. Studiejaar 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Deel B: opleiding specifiek deel Bachelor Informatica Studiejaar 2015-2016 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2 Gegevens opleiding 2 Doelstellingen

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse Taal en Cultuur:

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Engelse Taal en Cultuur: Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO

Nadere informatie

Faculteit Technische Natuurwetenschappen. Bacheloropleiding. Technische Natuurkunde

Faculteit Technische Natuurwetenschappen. Bacheloropleiding. Technische Natuurkunde Faculteit Technische Natuurwetenschappen Bacheloropleiding Technische Natuurkunde Als je echt wilt weten hoe het zit... Ingenieur worden en tegelijk leren hoe de wereld om je heen in elkaar zit. Dat is

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Onderwijs- en Examenregeling (OER) Nederlandstalige versie 1 Academisch jaar 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Bacheloropleidingen Bedrijfskunde

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ENGELSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ENGELSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ENGELSE TAAL EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB

Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB Rijksuniversiteit Groningen Onderwijs en Examenregelingen Regels en Richtlijnen Overige regelingen Studentenstatuut Onderwijs en Examenregelingen 2008 2009 FEB

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2014-2015

Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2014-2015 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling Bacheloropleiding Molecular

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Afrikaanse talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde.

Deficiënties. bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde. 1 Deficiënties bij de overstap van vwo naar universiteit voor de opleidingen Geneeskunde Tandheelkunde Diergeneeskunde Januari 2005 Uitgave VSNU Informatiecentrum Aansluiting vwo-wo, in samenwerking met

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Curriculumcommissie Redactie: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bacheloropleiding 1 3 Masteropleiding

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING 2015-2016 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING 2015-2016 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2015-2016 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UR BSc CT 2015-2016, 2 juli 2015 1 Paragraaf 1 Studieprogramma Artikel 1 Samenstelling studieprogramma De

Nadere informatie