Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding"

Transcriptie

1 vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde inclusief de bacheloropleidingsvariant Science, Business & Innovation Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In deel A zijn de algemene bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op het totale aanbod aan bacheloropleidingen van FEW. In deel B komen per opleiding specifieke zaken aan de orde, namelijk doelstellingen, eindtermen, opbouw en inhoud van het opleidingsprogramma. Tot deze regeling behoren de volgende aanhangsels: Aanhangsel I Sterrenkunde Aanhangsel II Sterrenkunde Aanhangsel III Sterrenkunde Aanhangsel IV Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation Aanhangsel V Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation Aanhangsel VI Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation Index Paragraaf 1 - Doelstellingen en eindtermen 3 Artikel 1 Doel van de opleiding 3 Artikel 2 Eindtermen van de opleiding 3 Paragraaf 2 Toelatingseisen 4 Artikel 3 Vooropleidingseisen 4 Artikel 4 Vervangende eisen deficiënties vooropleiding 5 1

2 Artikel 5 Equivalente vooropleiding 5 Artikel 6 Colloquium doctum 5 Paragraaf 3 - Samenstelling opleiding 5 Artikel 7 Inrichting opleiding 5 Artikel 8 Voltijds / deeltijds 6 Paragraaf 4 Bijzondere bepalingen 6 Artikel 9 Taaltoets 6 Artikel 10 Internationalisering Error! Bookma Paragraaf 4 Bijzondere bepalingen voor de variant Science, Business & Innovation 6 Artikel 11 Toelatingseisen tot projecten van het tweede studiejaar (met uitzondering van het cohort ) 6 Artikel 12 Toelatingseisen tot projecten van het tweede studiejaar voor het cohort Artikel 13 Herkansing van de projecten in het eerste en tweede studiejaar 7 Aanhangsel I 9 Sterrenkunde cohort Aanhangsel II 9 Sterrenkunde cohort Aanhangsel III 13 Sterrenkunde cohort Aanhangsel IV 17 Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation cohort Aanhangsel V 18 Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation cohort Aanhangsel VI 18 Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation cohort

3 Paragraaf 1 - Doelstellingen en eindtermen Artikel 1 Doel van de opleiding De doelstelling van de opleiding is dat studenten zodanige (theoretische en praktische) basiskennis en vaardigheden verwerven op het gebied van Natuur- en Sterrenkunde en eventuele aanverwante bètadisciplines, dat zij in staat zijn een masteropleiding in de Natuur- en Sterrenkunde of aanverwante discipline te volgen, of eventueel toe te treden tot de arbeidsmarkt. Voor de richting Science, Business & Innovation geldt daarbij zoveel kennis, inzicht en vaardigheden verwerven op het gebied van de bedrijfswetenschappen en innovatiewetenschappen als nodig is om op academisch niveau en op kritische wijze zelfstandig een beroep uit te oefenen en in aanmerking te komen voor een vervolgopleiding binnen het gekozen vakgebied. De opleiding beoogt tevens studenten kennis te laten maken met het belang van de discipline in een brede wetenschappelijke, wijsgerige en maatschappelijke context. Artikel 2 Eindtermen van de opleiding Specifieke kennis en vaardigheden Natuur- en Sterrenkunde (exclusief de variant Science, Business & Innovation) De Bachelor of Science in Natuur- en Sterrenkunde: - heeft een gedegen kennis van de grondbeginselen van de (technische) natuurkunde met inbegrip van de daarvoor noodzakelijke wiskundige beschrijvingswijze; - heeft zich voldoende breed kunnen oriënteren om een verantwoorde keuze te maken voor een vervolgopleiding; - is in staat om zelfstandig nieuwe vakkennis en vaardigheden te verwerven en deze te integreren met reeds opgedane kennis en vaardigheden; - is vertrouwd met het kwantitatieve karakter van de (technische) natuurkunde en met de wetenschappelijke methoden die binnen het kader van de (technische) natuurkunde gebruikt worden; - heeft kennis gemaakt met het doen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de (technische) natuurkunde en is in staat zelfstandig een klein onderzoeksproject te verrichtten; - heeft inzicht in de plaats en het belang van de (technische) natuurkunde in een bredere wetenschappelijke, wijsgerige of maatschappelijke context. Algemene vaardigheden De Bachelor of Science in Natuur- en Sterrenkunde: - heeft een zelfstandige, wetenschappelijk kritische werkwijze en houding; - is in staat om mondeling en schriftelijk te rapporteren over wetenschappelijke resultaten en toepassingen daarvan; - kan informatie zoeken en verwerken; - beheerst ICT-vaardigheden die aansluiten bij de gekozen opleiding; - kan werken in teamverband; - heeft ervaring met projectmatig werken. 3

4 Specifieke kennis en vaardigheden voor de opleidingsvariant Science, Business & Innovation De Bachelor of Science in Science, Business & Innovation: - heeft kennis van en inzicht in basisprincipes van de scheikunde en de moleculaire levenswetenschappen; - heeft kennis van en inzicht in grondbeginselen van de natuurkunde en de fysische chemie; - heeft kennis van en inzicht in de wiskunde die voor het beschrijven van natuurkundige, scheikundige en bedrijfskundige processen noodzakelijk is; - heeft kennis van en inzicht in bedrijfswetenschappelijke basisprincipes die van belang zijn in het kader van de economische toepassing van de natuurwetenschappen (R&D processen, innovatieportefeuilles, ondernemingsstrategien); - heeft kennis van en inzicht in innovatieprocessen en de samenhang tussen natuurwetenschappelijke innovaties en de implementatie in bedrijfsprocessen; - heeft inzicht in het belang van de menselijke factor binnen een bedrijf of organisatie, met name in een periode van organisatorische veranderingen; - heeft voldoende kennis van en inzicht in het interdisciplinaire gebied van natuurwetenschappen, bedrijfswetenschappen en sociale wetenschappen om een verantwoorde keuze te kunnen maken voor een geschikte vervolgopleiding of voor het functioneren op de arbeidsmarkt; - is vertrouwd met onderzoeksmethodieken van de moderne natuur- en levenswetenschappen en de sociale wetenschappen; - kan projectmatig werken, kan interdisciplinair denken en verbanden leggen tussen natuurwetenschappelijke en bedrijfswetenschappelijke informatieinhouden en heeft aandacht voor de rol van overheden en andere actoren; - is bekend met relevante dataverwerkingsystemen en computertoepassingen en is in staat de mogelijkheden en beperkingen van computermodellen te begrijpen; - is in staat verzamelde informatie, onderzoeksgegevens, vakliteratuur en rapporten op natuurwetenschappelijk en bedrijfswetenschappelijk gebied op hun waarde te schatten en hun toepasbaarheid te beoordelen; - is in staat ethische aspecten in (toepassing van) de wetenschap af te wegen en heeft inzicht in het belang van het vakgebied in een brede historische, wijsgerige en maatschappelijke context; - is in staat verworven kennis en inzicht schriftelijk en mondeling op heldere wijze te presenteren en te bediscussiren; - is in staat om zelfstandig nieuwe vakkennis en vaardigheden te verwerven en deze te integreren met reeds opgedane kennis en vaardigheden. Paragraaf 2 Toelatingseisen Artikel 3 Vooropleidingseisen Het diploma VWO met een van de volgende oude profielen: - doorstroomprofiel Natuur en Techniek. 4

5 - doorstroomprofiel Natuur en Gezondheid aangevuld met Wiskunde B 2. - doorstroomprofiel Economie en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B1 en 2 en met Natuurkunde 1 en 2. - doorstroomprofiel Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B1 en 2 en met Natuurkunde 1 en 2. Het diploma VWO met een van de volgende nieuwe profielen (vanaf 2010): - doorstroomprofiel Natuur en Techniek. - doorstroomprofiel Natuur en Gezondheid aangevuld met Wiskunde B en Natuurkunde. - doorstroomprofiel Economie en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B en Natuurkunde. - doorstroomprofiel Cultuur en Maatschappij, aangevuld met Wiskunde B en Natuurkunde. Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Vervangende eisen deficiënties vooropleiding 1. Aan het opheffen van deficiënties in de vooropleiding m.b.t. het vak wiskunde B2 wordt voldaan door het slagen voor het vak 'Differentiëren en integreren 1'. De examinandus kan pas deelnemen aan tentamens van het 2e en 3e jaar indien minimaal 30 studiepunten zijn behaald. 2. Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal, als bedoeld in artikel 7.28 lid 2 en 5 onderscheidenlijk artikel 7.30 lid 2 van de wet, wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van het Staatsexamen NT2, Examen II. Equivalente vooropleiding 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 en 4 kan de examencommissie toegang verlenen tot de opleiding indien zij van mening is dat de vooropleiding van een kandidaat gelijkwaardig is aan de daar genoemde vooropleidingseis. 2. Het VWO diploma oude stijl met de vakken Wiskunde B en Natuurkunde is equivalent aan de vooropleidingseis in artikel 3 en 4. Colloquium doctum 1. Bij het toelatingsonderzoek (colloquium doctum), als bedoeld in artikel 7.29 van de wet, worden de volgende eisen gesteld: a. Natuurkunde (1 en 2) op het niveau van het eindexamen vwo b. Wiskunde B (1 en 2) op het niveau van het eindexamen vwo c. Engels op het niveau van het eindexamen vwo d. Nederlands op het niveau van het examen NT2 II 2. Een toetsingscommissie, ingesteld door het bestuur van de faculteit, beoordeelt of een kandidaat wordt toegelaten. Paragraaf 3 - Samenstelling opleiding Artikel 7 Inrichting opleiding 5

6 - De opleiding heeft een studielast van 180 studiepunten (sp) volgens de inrichting in aanhangsel 1. - Studenten wordt de mogelijkheid geboden om in het eerste semester van het derde jaar van de opleiding te kiezen voor een educatieve minor van 30 studiepunten. Het onderwijs en de tentaminering van de educatieve minor worden uitgevoerd door het Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit. Hiervoor is verder de Onderwijs- en Examenregeling van de Educatieve Minor van toepassing. Artikel 8 Voltijds / deeltijds De opleiding wordt uitsluitend voltijds verzorgd. Paragraaf 4 Bijzondere bepalingen Artikel 9 Taaltoets 1. Iedere student van een Nederlandstalige bacheloropleiding legt bij aanvang van zijn eerste inschrijving voor het eerste studiejaar de VU-taaltoets Nederlands af. 2. De VU-taaltoets is gericht op de schrijfvaardigheid en bestaat uit de onderdelen grammatica, spelling, woordenschat en formuleren (stijl). 3. De student die geen voldoende resultaat voor de diagnostische VU-taaltoets behaalt, volgt de remediërende basiscursus schrijfvaardigheden van het Taalloket. 4. Het met een voldoende afronden van het vak Academic Core 1 (420218) is alleen dan mogelijk, indien ofwel een voldoende is behaald voor de Taaltoets, ofwel de afsluitende toets van de cursus, bedoeld onder lid 3, is afgelegd. Paragraaf 5 Bijzondere bepalingen voor de variant Science, Business & Innovation Artikel 10 Toelatingseisen tot projecten van het tweede studiejaar (met uitzondering van het cohort ) 1. Studenten kunnen alleen dan deelnemen aan het Innovatieproject Diagnostiek & gezondheid (vakcode ) als zij a. beide eerstejaarsprojecten (vakcodes en ) met een voldoende hebben afgerond, en b. het vak Fysica en Medische Fysica I (vakcode ) of het vak Fysica en Medische Fysica II (vakcode ) met een voldoende hebben afgerond. 2. Studenten kunnen alleen dan deelnemen aan het Innovatieproject Alternatieve brandstoffen (vakcode ) als zij 6

7 a. beide eerstejaarsprojecten (vakcodes en ) met een voldoende hebben afgerond, en b. het vak Biochemie (vakcode ) met een voldoende hebben afgerond. Artikel 11 Toelatingseisen tot projecten van het tweede studiejaar voor het cohort Studenten kunnen alleen dan deelnemen aan het Innovatieproject Diagnostiek & gezondheid (vakcode ) en het Innovatieproject Alternatieve brandstoffen (vakcode ) als zij beide eerstejaarsprojecten (vakcodes en ) met een voldoende hebben afgerond. Artikel 12 Herkansing van de projecten in het eerste en tweede studiejaar Het eindresultaat van de innovatieprojecten van het eerste jaar (vakcodes en ) en het tweede jaar (vakcodes en ) is opgebouwd uit één of meerdere individuele deeltentamens en/of groepsmatige deeltentamens, die kunnen worden onderverdeeld in de categorieën zoals gedefinieerd in deel A van de Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen FEW. Voor bovengenoemde groepsmatige deeltentamens gelden dezelfde algemene bepalingen als voor individuele deeltentamens zoals gesteld in deel A van de Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen FEW. Artikel 14 Keuzepakketten in het derde studiejaar De genoemde keuzeruimte van 18 sp in aanhangsel VI voor jaar 3 kan ingevuld worden met de coherente pakketten -pakket A SBI, bestaande uit Calculus II 6 sp, Dynamic Models 1, 3 sp Structure of Matter, 6 sp Condensed Matter Physics in Energy Technology 3 sp -pakket B SBI, bestaande uit Chemische binding 3 sp, Medische (patho)fysiologie I, 6 sp Farmaceutische toxicologie, 3 sp Moleculaire modeling voor Farmacochemici, 6 sp -pakket FSW, bestaande uit Sociale netwerken en organisaties, 5 sp Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden 1, 5 sp Gedrag en Communicatie in Organisaties deel 1, 5 sp Gedrag en Communicatie in Organisaties deel 2, 5 sp De keuzeruimte van 18 ects moet worden ingevuld met een coherent pakket, waarbij aanvullend 2 ects van bovenstaand pakket wordt opgenomen in de stageruimte. 7

8 -pakket FEWEB - bedrijfswetenschappen, bestaande uit Knowledge Management, 6 sp Midden en Kleinbedrijf, 6 sp Organization Perspectives and Dynamics, 6 sp (facultatief) -pakket FEWEB Strategy and organization, bestaande uit Knowledge Management, 6 sp Strategic Management and the Strategy Process, 6 sp Organization Perspectives and Dynamics, 6 sp (facultatief) -pakket FEWEB Transport and Supply Chain Management, bestaande uit Knowledge Management, 6 sp Transport, Distribution and Logistics, 6 sp Services Logistics, 6 sp (facultatief) Een andere invulling van genoemde keuzeruimte is alleen mogelijk na toestemming van de examencommissie. 8

9 Aanhangsel I Sterrenkunde cohort e jaar Differentiëren en integreren Mechanica Uitdagingen in de fysica: leven en energie Natuurkunde practicum Natuurkundig modelleren Differentiëren en integreren Programmeren in mathematica Differentiëren en integreren Optica en optisch waarnemen Elektromagnetisme Van quark tot biomaterie Project Fysica van leven/energie Academic Core 1 1 Dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde 1 e jaar Differentiëren en integreren Mechanica Uitdagingen in de fysica: leven en energie Natuurkunde practicum Verzamelingen en algebra Wiskundig modelleren Encyclopedie voor W/BWI Differentiëren en integreren Kansrekening Programmeren in mathematica Differentiëren en integreren Lineaire algebra Kansrekening Elektromagnetisme Wiskundige analyse Van quark tot biomaterie voor WN Wiskundig modelleren Project Fysica van leven/energie 6 Totaal 80 De dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde omvat in totaal minimaal 235 sp. 9

10 Aanhangsel II Sterrenkunde cohort e jaar Differentiëren en integreren Mechanica Introduction to Physics of Life and Energy Natuurkunde practicum Natuurkundig modelleren Differentiëren en integreren Programmeren in mathematica Differentiëren en integreren Optica en optisch waarnemen Elektriciteit en magnetisme Van quark tot biomaterie Project Physics of Life and Energy Academic Core e jaar Wijsgerige Vorming Versnellers in de gezondheidszorg Lineaire algebra Klassieke mechanica Programmeren en simuleren Complexe functies Quantummechanica Statistiek voor Natuurkunde Partiële differentiaalvergelijkingen Fysica van bio-energie Natuurkunde practicum Kernenergie voor Natuurkunde Thermodynamics and Statistical Physics Moderne optica Project Systeemmodellering Academic Core 2 1 Keuze *) 3 *) Keuze 1 uit 2: Maatschappelijke aspecten van de natuurwetenschappen Geschiedenis van de natuurwetenschappen 3 10

11 Dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde 1 e jaar Differentiëren en integreren Mechanica Introduction to Physics of Life and Energy Natuurkunde practicum Verzamelingen en algebra Verzamelingen en algebra Wiskundig modelleren I Encyclopedie voor wiskunde Differentiëren en integreren Kansrekening I Programmeren in mathematica Differentiëren en integreren Lineaire algebra Kansrekening II Elektriciteit en magnetisme Wiskundige analyse Van quark tot biomaterie voor WN Wiskundig modelleren II Project Physics of Life and Energy 6 Totaal 80 2 e jaar Wijsgerige vorming: natuurwetenschappen, filosofie en ethiek Lineaire algebra Wiskundige analyse Algemene statistiek voor W/Ect Quantummechanica Poisson-proces Algebra Natuurkunde practicum Gewone differentiaalvergelijkingen Complexe-functietheorie voor Wiskunde Wiskundig modelleren Project Systeemmodelleren Versnellers in de gezondheidszorg Fysica van bio-energie Kernenergie voor Natuurkunde 2 Keuze *) 3/6 11

12 Totaal 68/71 *) Keuze uit een van beide vakken Programmeren en simuleren Inleiding programmeren W/Ect 6 De dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde omvat in totaal minimaal 235 sp 12

13 Aanhangsel III Sterrenkunde cohort e jaar Basiswiskunde Inleiding natuurkunde Inleiding relativiteitstheorie Calculus I Mechanica Natuurkunde Practicum 1a Natuurkunde Practicum 1b Calculus II voor W/N Sterrenkunde I Sterrenkunde II Calculus III Inleiding programma- en datastructuren Lineaire algebra voor W/N/Ect Elektriciteit en magnetisme Van quantum tot molecuul Encyclopedie voor Natuurkunde Optica Formulemanipulatie Natuurkunde practicum project 2 2 e jaar Wijsgerige vorming: natuurwetenschappen, filosofie en ethiek Thermodynamica en statistische fysica Inleiding natuurkundige informatica Structuur der materie: molecuul- en biofysica Elektronica en signaalverwerking Experimentautomatisering Quantummechanica Elektrodynamica en relativiteitstheorie Klassieke mechanica Natuurkunde practicum Structuur der materie: atoom en molecuulfysica Complexe-functietheorie voor Natuurkunde Structuur der materie: vaste stoffysica Academic Core

14 3 e jaar Mathematische methoden Natuurkundige informatica Structuur der materie: subatomaire fysica Natuurkunde practicum Bachelorproject Natuurkunde 9 Algemene vorming *) 3 Keuze **) 33 *) Keuze uit een van beide vakken Maatschappelijke aspecten van de natuurwetenschappen Geschiedenis van de natuurwetenschappen 3 **) Keuzevakken. Aangeboden worden o.a.: Gravitatie en kosmologie Medische technologie Partiële differentiaalvergelijkingen Waarneempracticum Sterrenkunde Quantum Optics Astrofysica Melkwegstelsels Literatuuropdracht Advanced Quantum Mechanics Sterrenkunde I Sterrenkunde II 3 Dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde 1 e jaar Verplichte vakken Basiswiskunde Algebra Calculus I Inleiding Relativiteitstheorie Inleiding Natuurkunde Mechanica Wiskundig modelleren I Kansrekening I voor W/N Natuurkunde practicum 1a Calculus II voor W/N Sterrenkunde I 3 14

15 Calculus III Verzamelingen en metrische ruimten Van quantum tot molecuul Kansrekening II voor W Lineaire algebra voor W/N/Ect Inleiding programma- en datastructuren Electriciteit en magnetisme Wiskundige analyse I Sterrenkunde II Optica Formulemanipulatie Wiskundig modelleren II Natuurkunde practicum project 2 Keuze van 3 sp uit: Encyclopedie voor W/BWI Encyclopedie voor Natuurkunde 3 2 e jaar Verplichte vakken Wijsgerige vorming: natuurwetenschappen, filosofie en ethiek Lineaire algebra Wiskundige analyse II Elektronica en signaalverwerking Algemene statistiek voor W/Ect Quantummechanica Poisson-proces Elektrodynamica en relativiteitstheorie Algebra II Natuurkunde practicum Gewone differentiaalvergelijkingen Complexe-functietheorie voor Wiskunde Wiskundig modelleren III 3 Keuze uit een van beide vakken Inleiding natuurkundige informatica Inleiding programmeren 6 Keuze van 6 sp uit de 12 sp Structuur der Materie Structuur der materie: molecuul- en biofysica Structuur der materie: atoom en molecuulfysica Structuur der materie: vaste stoffysica Structuur der materie: subatomaire fysica 3 15

16 3 e jaar Verplichte vakken Bachelorproject Natuurkunde Bachelorproject Wiskunde Measure Theory Mathematische methoden Natuurkunde practicum Numerical Methods Wiskundig modelleren 4 5 De dubbele bachelor Wiskunde en Natuurkunde omvat in totaal minimaal 235 sp 16

17 Aanhangsel IV Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation cohort e jaar Basiswiskunde Inleiding Science, Business and Innovation Academic Core Business Administration in the Service Industry Calculus I Biochemie Analyse en diagnostiek Innovatieproject Geneesmiddelen Practicum Natuurkunde voor SBI Innovatiewetenschappen Fysica en medische fysica I Materialen Finance and Financial Arithmetic Fysica en medische fysica II Innovatieproject Energie 6 17

18 Aanhangsel V Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation cohort e jaar Basiswiskunde Inleiding Science, Business and Innovation Academic Core Business Administration in the Service Industry Calculus I Biochemie Modern Bio-Analytical Sciences Innovatieproject Geneesmiddelen Practicum Natuurkunde voor SBI Innovatiewetenschappen Fysica en Medische Fysica I Materialen Finance and Financial Arithmetic Fysica en Medische Fysica II Innovatieproject Energie 6 2 e jaar Marketing Management en Organisatie Management en Organisatie Statistiek voor SBI en F Marketing Thermodynamica voor SBI en F Academic Core Ondernemerschap en innovatie Toegepaste Informatica voor SBI Lineaire algebra voor S/MNW/SBI Duurzame energie I Van gen tot geneesmiddel Innovatieproject Diagnostiek & gezondheid Innovatieproject Alternatieve brandstoffen Gedrag en communicatie Wijsgerige vorming 1: Filosofie van management en organisatie 3 18

19 Aanhangsel VI Sterrenkunde, variant Science, Business & Innovation cohort e jaar Basiswiskunde Inleiding Science, Business and Innovation Business Administration in the Service Industry Calculus I Levende systemen Analytische Processen Innovatieproject Geneesmiddelen Practicum Natuurkunde voor SBI Innovatiewetenschappen Fysica en Medische Fysica I Materialen Finance and Financial Arithmetic Fysica en Medische Fysica II Innovatieproject Energie 6 2e jaar Marketing Management en Organisatie Management en Organisatie Statistiek voor SBI Marketing Kernenergie Thermodynamica voor SBI Academic Core Ondernemerschap en Innovatie Toegepaste Informatica voor SBI Lineaire Algebra voor S/MNW/SBI Duurzame Energie Van Gen tot Geneesmiddel Innovatieproject Diagnostiek & gezondheid Innovatieproject Alternatieve brandstoffen 6 Algemene Vorming voor N,S,F,MNW en SBI: 3 een keuze uit: Maatschappelijke Aspecten van de Natuurwetenschappen Geschiedenis van de Natuurwetenschappen 19

20 3e jaar Modelleren Innovatiemanagement Technology and Innovation Gedrag en communicatie Wijsgerige vorming 2: Wetenschapsfilosofie Academic Core Bachelorproject SBI 24 Keuzeruimte 18 20

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Wiskunde Index Preambule 3 Deel A van de onderwijs- en examenregeling 3 Paragraaf 1 - Algemeen 3 Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Exacte wetenschappen. Studiegids 2009/2010. Bachelorgids

Exacte wetenschappen. Studiegids 2009/2010. Bachelorgids Exacte wetenschappen Studiegids 2009/2010 Bachelorgids Inhoudsopgave 1 Bedrijfswiskunde en informatica (BSc) 9 1.1 1e jaar voor studenten die beginnen in 2009/2010 9 1.1.1 Verplichte vakken 9 1.2 2e jaar

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Technische Natuurkunde

Bijlagen bacheloropleiding Technische Natuurkunde Bijlagen bacheloropleiding Technische Natuurkunde 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bacheloropleiding Technische Natuurkunde beoogt door middel van een breed opgezet

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Scheikunde Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Sterrenkunde

Bijlagen bacheloropleiding Sterrenkunde Bijlagen bacheloropleiding Sterrenkunde 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) A. Kennis A1. De bachelor heeft een globale kennis van de grondslagen en geschiedenis van de

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA OER B Bacheloropleiding Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Studiejaar 2009-2010 Preambule In de

Nadere informatie

Programma s BSc opleidingen Natuurkunde:

Programma s BSc opleidingen Natuurkunde: Programma s BSc opleidingen Natuurkunde: Onderstaande tabellen geven de programma s weer van de monodisciplinaire opleiding zowel als van de major-minor combinaties. Tevens is het mogelijk om gelijktijdig

Nadere informatie

MINOREN EN MASTERS SBI:

MINOREN EN MASTERS SBI: MINOREN EN MASTERS SBI: Hier volgt een overzicht van de minoren en masters die SBI ers onder andere kunnen kiezen. Dit overzicht is niet bindend maar kan je wel een goede houvast bieden. Een groot deel

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA opleiding Wiskunde en Statistiek UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Exacte Wetenschappen studiejaar 2003-2004

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Natuurkunde

Bijlagen bacheloropleiding Natuurkunde Bijlagen bacheloropleiding Natuurkunde 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bacheloropleiding Natuurkunde beoogt door middel van een breed opgezet curriculum zodanige

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013

Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013 Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Decentrale selectie Psychobiologie Procedure en selectiecriteria 2014-2015 Voor het studiejaar 2014-2015 zal de opleiding Psychobiologie 100%

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2015-2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

faculteit wiskunde en natuurwetenschappen Bijlagen bacheloropleidingen Wiskunde en Technische Wiskunde

faculteit wiskunde en natuurwetenschappen Bijlagen bacheloropleidingen Wiskunde en Technische Wiskunde Bijlagen bacheloropleidingen Wiskunde en Technische Wiskunde 1 19 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) 1. Kennis De afgestudeerde bachelor 1.1 beheerst de basisbegrippen, theorieën,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bachelor BSc Wiskunde. Onderwijs- en Examenregeling. BACHELORopleiding. Wiskunde. B. Opleidingsspecifiek deel

Onderwijs- en Examenregeling Bachelor BSc Wiskunde. Onderwijs- en Examenregeling. BACHELORopleiding. Wiskunde. B. Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en Examenregeling BACHELORopleiding Wiskunde B. Opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2017-2018 1 Inhoudsopgave Deel B: Opleidingsspecifiek deel... 4 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleidingen Wiskunde en Technische Wiskunde

Bijlagen bacheloropleidingen Wiskunde en Technische Wiskunde Bijlagen bacheloropleidingen Wiskunde en Technische Wiskunde 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) 1. Kennis De afgestudeerde bachelor 1.1 beheerst de basisbegrippen, theorieën,

Nadere informatie

faculteit wiskunde en natuurwetenschappen Bijlagen bacheloropleidingen Wiskunde en Technische Wiskunde

faculteit wiskunde en natuurwetenschappen Bijlagen bacheloropleidingen Wiskunde en Technische Wiskunde Bijlagen bacheloropleidingen Wiskunde en Technische Wiskunde 2012-2013 1 19 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) 1. Kennis De afgestudeerde bachelor 1.1 beheerst de basisbegrippen,

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2014-2015 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

(art en 7.59 WHW)

(art en 7.59 WHW) Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft UITVOERINGSREGELING voor de bacheloropleiding Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige

Nadere informatie

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen

Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden 2008-09 Bijlagen Onderwijs en Examenregeling Inhoud Wiskunde. 2-4 Informatica.. 5 7 Sterrenkunde...

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA OER B Bacheloropleiding Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Studiejaar 2008-2009 Preambule In de

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van detechnische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling behorend bij de Onderwijs- en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2013-2014

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2013-2014 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Bijlage bij POC PB NR

Bijlage bij POC PB NR Bijlage bij POC PB NR 20161020 Artikel 23 van het OER stelt dat Studenten die zich voor het eerst in een welbepaalde bacheloropleiding inschrijven bij de start van het academiejaar, moeten ofwel het volledige

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van detechnische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling behorend bij de Onderwijs- en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van detechnische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

faculteit wiskunde en natuurwetenschappen Bijlagen bacheloropleiding Farmacie

faculteit wiskunde en natuurwetenschappen Bijlagen bacheloropleiding Farmacie Bijlagen bacheloropleiding Farmacie 2016-2017 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3.a) Voor de bacheloropleiding Farmacie gelden de volgende eindtermen: a. De afgestudeerde bezit basale

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica

Bijlage bacheloropleiding Informatica Bijlage bacheloropleiding Informatica 2011-2012 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2013-2014 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

BIJLAGE 2 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING UITVOERINGSREGELING. 3TU Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404)

BIJLAGE 2 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING UITVOERINGSREGELING. 3TU Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) BIJLAGE 2 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING UITVOERINGSREGELING 3TU Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) 2016-2017 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft UITVOERINGSREGELING voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de vijfjarige opleiding in

Nadere informatie

Science De bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit

Science De bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit Science De bètabrede opleiding van de Radboud Universiteit 7 november 2015 Bètabreed - waarom zou ik bètabreed gaan? Multidisciplinair combineer vakgebieden: Behoefte bij bedrijfsleven en in onderzoek:

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 1 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) UITVOERINGSREGELING 2013-2014 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) TECHNISCHE

Nadere informatie

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Science De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Waarom een brede natuurwetenschappelijke opleiding? Je krijgt een brede natuurwetenschappelijke basis met vakken uit de

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING NEERLANDISTIEK (PROGRAMMA REDACTEUR-EDITOR) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeuse... 2 Artikel 1 Samenstelling propedeuse... 2 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. studiejaar 2011-2012

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. studiejaar 2011-2012 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2011-2012 DE BACHELOROPLEIDING AARDWETENSCHAPPEN DEEL B Hoofdstuk 1 Doelstelling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Computer Science Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden.

Nadere informatie

Preambule a. De regels in deze bijlage zijn van toepassing op de voltijds master-opleiding Applied Physics (Crohonummer

Preambule a. De regels in deze bijlage zijn van toepassing op de voltijds master-opleiding Applied Physics (Crohonummer Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Applied Physics (APH)

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO-niveau:

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding Artikel.3

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR 015-016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1. Gegevens

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft 2005-2006

UITVOERINGSREGELING. Technische Universiteit Delft 2005-2006 UITVOERINGSREGELING voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleidingen Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Bioprocestechnologie,

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2011 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Bacheloropleiding Wiskunde. 4 november 2017

Bacheloropleiding Wiskunde. 4 november 2017 Bacheloropleiding Wiskunde 4 november 2017 Wiskunde is overal! Informatica, big data, cryptografie Natuurkunde, sterrenkunde, chemie Financiële wereld (banken, verzekeraars) Economie, econometrie Neurowetenschap.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. B. Opleidingsspecifiek deel Bèta-gamma Studiejaar 2014-2015 1 Deel B: opleidingsspecifiek deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Informatie, Multimedia en Management

Informatie, Multimedia en Management Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding Informatie, Multimedia en Management Deel B. opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2014-2015 1 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeutische fase... 3 Artikel 1 - Samenstelling... 3 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. Onderwijs- en examenregeling. Deel B Bachelor Natuur- en Sterrenkunde

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. Onderwijs- en examenregeling. Deel B Bachelor Natuur- en Sterrenkunde UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Onderwijs- en examenregeling Deel B Bachelor Natuur- en Sterrenkunde Studiejaar 2014-2015 Inhoud 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 1.2 Gegevens

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 0 2 7 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geneeskunde, verweerder

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Instituut voor Interdisciplinaire Studies ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 3 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 3 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) Locatie specifieke bijlage TU/e 2013-2014 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404)

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling voor de bacheloropleiding Technische Natuurkunde behorend bij de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Natuurkunde, zoals bedoeld in artikel 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

BESLUIT: De volgende onderwijs- en examenregeling voor de vijfjarige opleiding Technische Natuurkunde vast te stellen:

BESLUIT: De volgende onderwijs- en examenregeling voor de vijfjarige opleiding Technische Natuurkunde vast te stellen: O N D E R W I J S - e n E X A M E N - R E G E L I N G v i j f j a r e n o p l e i d i n g p o s t p r o p e d e u t i s c h e f a s e I N H O U D art Par. 1 Algemeen 1 t/m 5 Par. 2 Propedeuse 6 en 7 Par.

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Overgangsregeling nieuw curriculum BSc Technische Aardwetenschappen

Overgangsregeling nieuw curriculum BSc Technische Aardwetenschappen Overgangsregeling nieuw curriculum BSc Technische Aardwetenschappen Inleiding Het College van Bestuur heeft een besluit genomen om voor de Technische Universiteit Delft het studiesucces te verbeteren.

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Programma BSc opleiding Wiskunde Crohonummer 56980

Programma BSc opleiding Wiskunde Crohonummer 56980 Studieprogramma van de Bachelor opleidingen Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Universiteit Leiden Onderwijs en Examenregeling Inhoud Wiskunde. 2-4 Informatica.. 5-8 Sterrenkunde... 9-11 Natuurkunde...

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie