A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:"

Transcriptie

1 OER masteropleidingen facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek (Hoofdstuk 10) III FACULTEIT NATUUR EN TECHNIEK vastgesteld door de faculteitsdirectie; instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 7 juli Deze versie treedt in werking op 1 september 2015 en vervangt alle voorgaande versies. A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 4 Onderwijs in het Nederlands Alle drie de masteropleidingen van de FNT kunnen delen van het curriculum in een andere dan de Nederlandse taal verzorgen, met inachtneming van de Gedragscode Onderwijs in een buitenlandse taal FNT. Artikel 20 Inschrijving voor cursussen De student wordt door de opleiding ingeschreven voor de cursussen. Echter is de student zelf verantwoordelijk voor de controle hierop. Artikel 24 Inschrijving voor tentamens De student wordt door de opleiding ingeschreven voor de tentamens waarvoor de student niet vanwege inschrijving voor de cursus is ingeschreven. Echter is de student zelf verantwoordelijk voor de controle hierop. Artikel 25 Tentamenkansen Een student heeft twee tentamenkansen per tentamen in een studiejaar. Artikel 33 Getuigschriften De procedure voor het verkrijgen van een getuigschrift is geregeld in de studiegids. Artikel 35 Vermelding cum laude of met genoegen Bij de berekening als bedoeld in lid 1 en 2 van artikel 35 worden eventuele niet-cijfermatige resultaten door de examencommissie meegewogen. Hiervoor gelden de volgende regels: a. De beoordeling voldaan/niet voldaan wordt buiten beschouwing gelaten. b. Als omrekeningstabel geldt: Voldoende = 6 Ruim voldoende = 7 Goed = 8 Zeer goed = 9 Uitmuntend = 10

2 B. Nadere facultaire Regelgeving: De Faculteit Natuur en Techniek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 1. Huisregels 2. Facultaire Reglement Examencommissies 3. Gedragscode onderwijs in buitenlandse taal C. Opleidingen van de Faculteit Natuur en Techniek De Faculteit Natuur en Techniek kent de volgende door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen onbekostigde masteropleidingen: 1 M Master of Urban & Area Development 2 M Informatics 3 M Engineering 1. M Master of Urban & Area Development 1.1. De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding: M Master of Urban and Area Development M Master of Urban and Area Development CROHO-nummer: (inschrijvingen vanaf ), (inschrijvingen tot ) Specialisatie(s): - Master of Science Eindkwalificaties: Na afronding van de opleiding Master of Urban & Area Development zijn deelnemers in staat om: Regie voeren Kwalitatief hoogwaardig project- proces- en programmamanagement te voeren en hierbij balans te vinden tussen proces en inhoud. Binnen een multidisciplinair team te functioneren en samen te werken met publieke en private partijen en besluitvorming te realiseren. Te schakelen tussen de verschillende schaalniveaus als rijk, provincie, gemeente, gebied en project. Draagvlak te creëren, behouden en verbreden bij alle betrokken stakeholders op basis van de gemeenschappelijke drager c.q. de gemeenschappelijke strategische doelstelling. Onderzoeken Een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling op het eigen vakgebied door rapportage van onderzoeksbevindingen en evaluatie van gehanteerde onderzoeksmethoden en rapporten op professioneel niveau te schrijven en rapporteren. Een praktijkgericht onderzoek op te zetten en uit te voeren gericht op een gedeelde strategische doelstelling op fysiek-ruimtelijk, sociaal-economische en cultureel gebied. Op basis van empirische onderzoeksgegevens, het aan de orden zijnde gebied te analyseren in termen van - Fysiek-ruimtelijke eigenschappen - Demografische ontwikkeling - Sociaal-economische ontwikkeling - Culturele diversiteit - Duurzaamheid Mede op basis van bovenstaande; krachtenveld- en stakeholderanalyse, SWOT, risicoanalyse

3 Ontwerpen/Ontwikkelen Vraaggericht en ontwikkelingsgericht te ontwerpen, rekening houdende met: - De op basis van onderzoek geïdentificeerde gemeenschappelijke drager of gemeenschappelijke strategische doelstelling - De belangen van de verschillende shareholders en stakeholders - De verschillende schaalniveaus - De verschillende rationaliteiten die een rol spelen (financieel, bestuurlijk, infrastructureel, sociaal) en de daarbij betrokken disciplines - Verschillende tijdshorizonnen - Het concept van life cycle denken Investeringsbegrotingen op te stellen en veranderorganisaties te ontwerpen. Een communicatieplan op te stellen voor het totale proces van onderzoek, ontwerp en regievoering Algemene inrichting: 1.2. Vooropleidingseisen Voor deze opleiding geldt als vooropleidingseis dat de student minimaal een HBO-opleiding moet hebben afgerond. Indien de student niet over de juiste voorpleiding beschikt, kan de student zijn werkervaring laten toetsen en op grond van die toetsing, indien gekwalificeerd als Hbo-niveau, worden toegelaten tot de Masteropleiding. minimaal 3 jaar relevante werkervaring, een werkomgeving die aansluit op het beroepsprofiel, Na aanmelding voor de opleiding wordt een intakegesprek gehouden. Dit is niet selecterend van aard Toegangsbeperking specialisaties (artikel 16a OER) Deze opleiding kent geen specialisaties, er is derhalve geen sprake van een toegangsbeperking Taal (art. 4) De opleiding Master of Urban & Area Development kan (delen van) cursussen in de Engelse taal aanbieden. Hiervoor wordt de Gedragscode Onderwijs in een buitenlandse taal FNT in acht genomen. 2 M Informatics 2.1. De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding: M Informatics M Informatics CROHO-nummer: Specialisaties: Business Information Management (25 EC) Business & IT Architecture (25 EC) Master of Informatics Eindkwalificaties: Na afronding van de opleiding Master of Informatics zijn studenten in staat om: Innovatief vermogen Innovaties te initiëren op het snijvlak van ict en bedrijfsprocessen in de driehoek strategie, proces en ict en een originele bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en/of toepassen van deze ideeën/innovaties. Bedrijfskunde Vanuit zijn bedrijfskundige kennis organisatorische, management- en beslissingsproblemen in de brede context van bedrijven, keten- en netwerkorganisaties te herkennen. En om vanuit zijn vermogen tot modelmatig en procesmatig denken verbindingen te leggen tussen de bedrijfskundige kernthema s en ict-oplossingen.

4 Informatiearchitectuur en technologie Vanuit de bedrijfsstrategie te analyseren welke informatiestromen, informatiearchitectuur, bedrijfsapplicaties en configuraties ingezet dienen te worden voor een optimaal bedrijfsresultaat en deze keuzes te onderbouwen. Het proces van voortdurende optimalisatie te initiëren en te begeleiden. Beïnvloeding en afstemming Conclusies en bevindingen te communiceren, en de daarbij behorende motieven en overwegingen, mondeling en schriftelijk in heldere bewoordingen zowel aan professionals als aan leken uit te leggen. In teamverband goed te functioneren en om als zelfstandig consultant/adviseur op te treden. Onderzoeksvaardigheden Bij te dragen aan de ontwikkeling van het vakgebied door het volgens wetenschappelijke richtlijnen opzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten. Algemene masterkwalificaties Kennis en inzicht: reeds aanwezige kennis op het gebied van ict verdiepen en daarnaast kennis opdoen van bedrijfskundige aspecten. Toepassen van kennis en inzicht: concepten en modellen toepassen in de praktijk. Oordeelsvorming: afgewogen keuzes te maken en de juiste beslissingen te nemen op basis van beschikbare, vaak onvolledige informatie uit de hele bedrijfsketen. Communicatie: effectief en efficiënt communiceren in een multi-disciplinaire omgeving. Leervaardigheden: zelfstandig vlot en efficiënt nieuwe kennis en vaardigheden verwerven. Algemene inrichting: 2.2. Vooropleidingseisen Voor deze opleiding geldt als vooropleidingseis dat de student een bacheloropleiding, bij voorkeur in IT-domein, moet hebben afgerond. Indien de student niet over de juiste vooropleiding beschikt, kan de student zijn werkervaring laten toetsen. Minimaal 2 jaar relevante werkervaring Een werkomgeving die aansluit op één van de specialisaties Een goede beheersing van het Engels, zowel in woord als in geschrift Toegangsbeperking specialisaties (artikel 16a OER) Deze opleiding kent de in artikel 2.1 genoemde specialisaties, er is geen sprake van een toegangsbeperking tot deze specialisaties binnen de opleiding Taal (art. 4) De opleiding Master of Informatics kan (delen van) cursussen in de Engelse taal aanbieden. Hiervoor wordt de Gedragscode Onderwijs in een buitenlandse taal FNT in acht genomen. 3 M Engineering 3.1. De kerngegevens van deze opleiding Naam opleiding: M Engineering M Engineering CROHO-nummer: Specialisaties: Integrated Product Development (30 EC) Integrated Building Processes (30 EC) Maintenance & Asset Management (30 EC) Master of Science

5 Eindkwalificaties: Na afronding van de opleiding Master of Engineering zijn studenten in staat om: Innovatief vermogen en commerciële instelling Productinnovaties en processen te initiëren met toegevoegde waarde voor de stakeholders (klanten, producenten, aandeelhouders en de gemeenschap), die bijdragen aan de continuïteit van de organisatie en die leiden tot mogelijke toepassing in de organisatie. Life Cycle Engineering Complexe producten, industriële systemen of gebouwen te optimaliseren op basis van Life Cycle Engineering en om optimale toegevoegde waarde voor alle stakeholders (klanten, producenten, aandeelhouders en de gemeenschap) te creëren over de gehele productcyclus tegen de laagst mogelijk levensduurkosten. Kennismanagement Kennis over ontwikkelingen en engineeringprocessen te gebruiken voor een effectiever en efficiënter procesontwerp, zowel voor primaire als parallelle processen door kennis te structureren en efficiënt gebruik te maken van informatietechnologie voor het documenteren, communiceren en gebruiken van deze kennis. Beïnvloeding en afstemming Te functioneren in een multidisciplinair team dat zowel horizontaal als verticaal samenwerkt in de complexe (internationale) bedrijfskolom ten behoeve van verbeterprojecten en waar nodig op te treden als teamleider in deze complexe (internationale) omgeving. Academische vaardigheden Een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling op het eigen vakgebied door het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten en de verworven kennis in het vakgebied effectief te integreren. Communicatie Effectief, efficiënt, duidelijk en ondubbelzinnig te communiceren in een multidisciplinaire omgeving over conclusies, kennis en gegronde argumenten naar specialisten en leken. Leervermogen Zelfstandig, vlot en efficiënt nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven en in staat te zijn zelfstandig te studeren. Algemene mastervaardigheden Kennis en inzicht Bestaande kennis op het gebied van engineering aan te scherpen, daarnaast bedrijfskundige kennis te verwerven en nieuwe kennis aan het vakgebied bij te dragen. Toepassen van kennis en inzicht Toepassen van bestaande kennis, concepten en modellen, in nieuwe of onbekende omstandigheden, in een complexe en multidisciplinaire aan het vakgebied gerelateerde omgeving. Oordeelsvermogen Weloverwogen keuzes te maken en de juiste beslissingen te nemen op basis van beschikbare, vaak onvolledige, informatie uit de hele bedrijfsketen en daarbij rekening houdend met sociale en ethische factoren Vooropleidingseisen Voor deze opleiding geldt als vooropleidingseis dat de student een bachelordiploma Engineering of een verwante opleiding moet hebben afgerond. Indien de student niet over de juiste vooropleiding beschikt, kan de student zijn werkervaring laten toetsen. 3 jaar of meer relevante werkervaring, een werkomgeving die aansluit op het masterprofiel, goede beheersing van het Engels in woord en geschrift Toegangsbeperking specialisaties (artikel 16a OER) Deze opleiding kent de in artikel 3.1 genoemde specialisaties, er is geen sprake van een toegangsbeperking Taal (art. 4) De opleiding Master of Engineering kan (delen van) cursussen in de Engelse taal aanbieden. Hiervoor wordt de Gedragscode Onderwijs in een buitenlandse taal FNT in acht genomen.

10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN

10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN III FACULTEIT EDUCATIE vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 februari 2014 instemming van de faculteitsraad FE op 20 maart 2014. Deze versie treedt in werking

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op goedkeuring van het College van Bestuur op Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding : Midden-Oosten Studies. voor het studiejaar 2015-2016.

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding : Midden-Oosten Studies. voor het studiejaar 2015-2016. FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding : Midden-Oosten Studies voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling MBA Opleidingen Business School Nederland Versie: 02/0903 Deze versie treedt in werking op: 25 maart 2009 Onderwijs en Examenregeling MBA programma v02/0903 Inhoudsopgave Paragraaf

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Master Management of Education

Master Management of Education Master Management of Education NQA Visitatierapport 1 NQA Visitatierapport 2 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader...5

Nadere informatie

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle Bijlage A Opleidingsprogramma (voltijds en duaal) A.1 Introductie A.1.1 Inleiding In deze bijlage wordt aangegeven hoe de Stenden Hogeschool in Emmen haar beroepsprofiel voor werktuigbouwkundig ingenieurs

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

2c. Opleidingsspecifieke bijlage bij de OER 2014-2015. Gezondheidswetenschappen

2c. Opleidingsspecifieke bijlage bij de OER 2014-2015. Gezondheidswetenschappen 2c. Opleidingsspecifieke bijlage bij de OER 2014-2015 voor de Bachelor of Science opleiding Gezondheidswetenschappen 1. Doel van de opleiding (OER art. 3.1 en onderwerp 1 NVAO accreditatiekader) 1a Profiel

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Eindtermen. theoretische. Accountantsopleiding

Eindtermen. theoretische. Accountantsopleiding Eindtermen theoretische Accountantsopleiding 2008 Betreft : Eindtermen theoretische accountantsopleiding Auteur : Commissie Eindtermen Accountantsopleiding Datum : november 2007 Versie : 2008/update 20/.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde I Algemeen deel U2014/02468 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

BA-Doelstellingen - Informatics Institute

BA-Doelstellingen - Informatics Institute BA-Doelstellingen - Informatics Institute 03/17/2006 10:43 AM BA-Doelstellingen From Informatics Institute Schrijvers: Jacobijn, Toon, MdR Contents 1 Doelstellingen opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Programma- en Studiegids van de opleiding Militaire Bedrijfswetenschappen 2014-2015 (model 2012)

Programma- en Studiegids van de opleiding Militaire Bedrijfswetenschappen 2014-2015 (model 2012) Programma- en Studiegids van de opleiding Militaire Bedrijfswetenschappen 2014-2015 (model 2012) Faculteit Militaire Wetenschappen Nederlandse Defensie Academie Ministerie van Defensie Breda, Den Helder,

Nadere informatie

Programma s - Information Science - Communicatiekunde - Communicatie en Educatie - Computercommunicatie

Programma s - Information Science - Communicatiekunde - Communicatie en Educatie - Computercommunicatie Faculteit der Letteren Onderwijs- en Eamenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen CROHO 66826 Programma s - Information Science - Communicatiekunde - Communicatie

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Studiegids. Masteropleiding. Accounting & Auditing 2012-2013

Studiegids. Masteropleiding. Accounting & Auditing 2012-2013 Studiegids Masteropleiding Accounting & Auditing 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie