Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap )"

Transcriptie

1 De Bestuurders van de Vennootschap wier namen vermeld worden in het Prospectus van de Vennootschap in het hoofdstuk De Vennootschap De Bestuurders en de Secretaris aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de gegevens die vervat zijn in dit document. Naar hun beste weten en overtuiging (zij hebben hiertoe alle in redelijkheid te nemen zorgvuldigheid in acht genomen) zijn de genoemde gegevens correct op alle materiële vlakken en ontbreekt er niets dat van belang kan zijn voor de strekking of de correctheid van de informatie. Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap ) Eerste Bijlage van 3 april 2012 bij het Prospectus van 13 december 2011 Deze eerste Bijlage maakt deel uit van, en dient te worden gelezen als bijlage bij, het Prospectus van 13 december 2011 met betrekking tot de Vennootschap (het Prospectus ). Alle termen met een hoofdletter in dit document hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus. 1 Wijzigingen in verband met het Vanguard Year Duration Euro Index Fund Bijlage 1 van het Prospectus, getiteld Bijlage 1 De Fondsen wordt gewijzigd met de volledige schrapping en vervanging van de tweede alinea onder 4. Bijkomend beleggingsbeleid in het deel Vanguard Year Duration Euro Index Fund door onderstaande tekst: Elke tegenpartij van onderhands verhandelde afgeleide financiële instrumenten zal de rating A-2 of een gelijkwaardige rating hebben van kredietbeoordelaar Standard & Poor s (of een gelijkwaardige rating van een erkende kredietbeoordelaar) of zal volgens de Beleggingsbeheerder een impliciete rating A-2 hebben. Een tegenpartij zonder rating zal ook aanvaardbaar zijn indien het Fonds door een entiteit die de rating A-2 of een gelijkwaardige rating heeft en handhaaft wordt gevrijwaard voor verliezen die voortvloeien uit het in gebreke blijven van de tegenpartij. 2 Wijzigingen voor de in Bijlage I opgesomde Fondsen Voor ieder in Bijlage I opgesomd Fonds wordt de volgende wijziging ingevoerd in het betrokken deel van het prospectus, onder de titel Bijlage 1- De Fondsen. Het opsommingspunt onder 4. Bijkomend beleggingsbeleid met onderstaande tekst wordt volledig gewist. Het Fonds kan maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in enige collectieve beleggingsregeling, inclusief een beursverhandeld fonds ( ETF ) dat een ICBE is, en in totaal maximaal 10% in collectieve beleggingsregelingen die geen ICBE s zijn, inclusief ETF s die geen ICBE s zijn en die in alle wezenlijke opzichten voldoen aan de ICBE-kennisgevingen. Het wordt vervangen door onderstaand opsommingspunt: Het Fonds kan maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in collectieve beleggingsregelingen, inclusief beursverhandelde fondsen ( ETF s ) die een ICBE zijn en die in alle wezenlijke opzichten voldoen aan de ICBE-kennisgevingen.

2 3 Wijzigingen in het deel Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen van het Prospectus Bijlage 3 van het Prospectus met als titel Bijlage 3 - Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen wordt gewijzigd, waarbij alinea (a) onder (iii) Beleggingen in Instellingen voor Collectieve Belegging ( ICB ) volledig wordt gewist en vervangen door volgende tekst: (a) Een Fonds mag niet meer dan 10% van zijn nettovermogen beleggen in ICB s, met dien verstande dat die limiet voor een Fonds kan worden verhoogd indien dit in het beleggingsbeleid van het Fonds is gespecificeerd, zoals beschreven in Bijlage 1. BIJLAGE I Vanguard European Stock Index Fund; Vanguard Eurozone Stock Index Fund; Vanguard Global Small-Cap Index Fund; Vanguard Global Stock Index Fund; Vanguard Japan Stock Index Fund; Vanguard Pacific Ex-Japan Stock Index Fund; Vanguard SRI European Stock Fund; Vanguard SRI Global Stock Fund; Vanguard Switzerland Stock Index Fund; Vanguard UK Stock Index Fund; Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund; Vanguard Euro Government Bond Index Fund; Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund; Vanguard Eurozone Inflation- Linked Bond Index Fund; Vanguard Japan Government Bond Index Fund; Vanguard U.K. Government Bond Index Fund; Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund; Vanguard U.S. Government Bond Index Fund; Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund; and Vanguard U.S. Mortgage Backed Securities Bond Index Fund

3 Prospectus Vanguard Investment Series Plc Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Iers recht die is opgericht als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen en die erkend is door en onder toezicht staat van de Ierse Centrale Bank in overeenstemming met de European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 Dit is een belangrijk document dat u dient te lezen en te begrijpen alvorens te beleggen. U dient het te bewaren om ook later te kunnen raadplegen. Als u twijfelt over de inhoud van dit Prospectus, moet u uw professioneel adviseur raadplegen Dit Prospectus heeft als datum en is geldig vanaf 13 december 2011.

4 Vanguard Investment Series Plc 1 Belangrijke informatie Verantwoordelijkheid van de belegger Beleggers dienen dit Prospectus zorgvuldig en in zijn geheel te lezen en dienen een effectenmakelaar, bankdirecteur, juridisch adviseur, een accountant of een andere financieel adviseur te raadplegen. Erkenning door de Centrale Bank De erkenning van de Vennootschap houdt niet in dat de Centrale Bank de Vennootschap aanbeveelt of er garant voor staat, en de Centrale Bank is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit Prospectus. De erkenning van de Vennootschap door de Centrale Bank houdt geen garantie in met betrekking tot de prestaties van de Vennootschap, en de Centrale Bank zal niet aansprakelijk zijn voor de prestaties of het verzuim van de Vennootschap. Dit Prospectus beschrijft Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap ), een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal die in Ierland is opgericht als een naamloze vennootschap. De Vennootschap is opgericht als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen, in die zin dat het aandelenkapitaal van de Vennootschap verdeeld is over verschillende series Aandelen, waarbij elke serie een portefeuille van activa vertegenwoordigt die een afzonderlijk Fonds vormt. Aandelen van een bepaalde serie kunnen worden onderverdeeld in verschillende klassen, die elk andere bepalingen inzake inschrijving en/of inkoop en/of andere regelingen inzake dividenden en/of kosten en/of vergoedingen hebben, met inbegrip van andere totale kostenratio s. De voor elk Fonds gehouden portefeuille van activa wordt belegd in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van dat Fonds. Voor gedetailleerde informatie over elk Fonds verwijzen we naar Bijlage 1. De leden van de Raad van Bestuur (de Bestuurders ), van wie de namen vermeld zijn onder Adressenlijst, aanvaarden gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de informatie in dit Prospectus. Naar hun beste weten (zij hebben hiertoe alle redelijke zorgvuldigheid in acht genomen) is de informatie in dit document in overeenstemming met de feiten en ontbreekt er niets dat waarschijnlijk de strekking van die informatie kan beïnvloeden. Dienovereenkomstig aanvaarden de Bestuurders de verantwoordelijkheid hiervoor. Vertrouwen op dit Prospectus en op de Vereenvoudigde Prospectussen of het Document met essentiële beleggersinformatie De Aandelen in een Fonds dat in dit Prospectus en in de Vereenvoudigde Prospectussen of het Document met essentiële beleggersinformatie is beschreven, worden slechts aangeboden op basis van de informatie die daarin is opgenomen en (indien van toepassing) die is opgenomen in een addendum daarbij, het meest recente gecontroleerde jaarverslag en een eventueel recenter halfjaarverslag van de Vennootschap. Dit Prospectus is gebaseerd op de informatie, wetten en praktijken op de datum van dit Prospectus. De Vennootschap kan niet gebonden worden door een verouderd prospectus als ze een nieuw prospectus heeft uitgegeven, en beleggers dienen bij de Administrateur te informeren of dit het meest recente gepubliceerde prospectus is.

5 2 Vanguard Investment Series Plc Niemand heeft van de Vennootschap toestemming gekregen om met betrekking tot de Vennootschap of de aanbieding van Aandelen andere informatie te verstrekken of andere verklaringen te doen dan die welke in dit Prospectus zijn opgenomen, en als dergelijke informatie wordt verstrekt of dergelijke verklaringen worden gedaan, mag hierop niet worden vertrouwd als zijnde door de Vennootschap verstrekte informatie of gedane verklaringen. De afgifte van dit Prospectus (al dan niet vergezeld van verslagen) of de uitgifte van Aandelen zal in geen geval impliceren dat de zaken van de Vennootschap niet veranderd zijn sinds de datum van dit Prospectus. De verspreiding van dit Prospectus en het aanbieden van Aandelen kunnen in bepaalde rechtsgebieden aan beperkingen onderhevig zijn. De Vennootschap vereist dat personen die in het bezit komen van dit Prospectus informatie inwinnen over die beperkingen en zich eraan houden. Dit Prospectus vormt geen aanbod of verzoek van wie dan ook in een rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegestaan, of aan een persoon aan wie het wettelijk verboden is een dergelijk aanbod of verzoek te doen. De verspreiding van dit Prospectus in bepaalde rechtsgebieden kan onderworpen zijn aan de voorwaarde dat dit Prospectus wordt vertaald in de officiële ta(a)l(en) van het betreffende land. Ingeval van een inconsistentie tussen de vertaalde en de Engelse versie van dit Prospectus, heeft de Engelse versie altijd voorrang op de vertaalde versie. Notering aan de Irish Stock Exchange De Aandelenklassen in alle Fondsen, uitgezonderd het Vanguard European Enhanced Equity Fund, Vanguard Japan Enhanced Equity Fund, Vanguard U.K. Stock Index Fund en Vanguard U.S. Enhanced Equity Fund zijn toegelaten tot de notering op de Official List en de verhandeling op de Main Securities Market van de Irish Stock Exchange Limited (de Irish Stock Exchange ). Mogelijk wordt bij de Irish Stock Exchange een aanvraag ingediend om Aandelen van andere series of klassen toe te laten tot de notering op de Official List en de verhandeling op de Main Securities Market. De toelating van de Aandelen tot de notering op de Official List en de verhandeling op de Main Securities Market van de Irish Stock Exchange en de goedkeuring van het Prospectus overeenkomstig de noteringvereisten van de Irish Stock Exchange vormen geen garantie of verklaring door de Irish Stock Exchange met betrekking tot de bekwaamheid van de dienstverleners of een andere met de Vennootschap verbonden partij, de adequaatheid van de informatie in dit Prospectus of de geschiktheid van de Vennootschap voor beleggingsdoeleinden. Oprichtingsakte en Statuten De bepalingen van de Oprichtingsakte en Statuten van de Vennootschap zijn bindend voor al haar Aandeelhouders (die geacht worden deze bepalingen te kennen). De waarde van de Fondsen kan zowel stijgen als dalen, en het is mogelijk dat beleggers het belegde bedrag niet terugkrijgen of dat hun belegging niets opbrengt. Er is geen garantie dat een Fonds zijn beleggingsdoelstelling zal bereiken. Geïnteresseerde beleggers mogen de inhoud van dit Prospectus niet beschouwen als juridisch, fiscaal, beleggings- of ander advies, en dienen hun eigen professionele adviseurs te raadplegen met betrekking tot het verwerven, houden of vervreemden van Aandelen. De Vennootschap doet geen verklaringen en verstrekt geen garanties met betrekking tot geschiktheid. Als gevolg van het verschil dat er op een gegeven moment kan zijn tussen de verkoop- en terugkoopprijs van Aandelen (rekening houdend met eventuele te betalen portefeuilletransactiekosten) in een Fonds, dient een belegger zijn belegging te beschouwen als een belegging op middellange of lange termijn.

6 Vanguard Investment Series Plc 3 Inhoud Belangrijke informatie... 1 In dit document Gebruikte termen... 6 Adressenlijst De Vennootschap...14 Algemeen Paraplufonds Aandelenkapitaal De Bestuurders Secretaris van de Vennootschap Basisvaluta Type vennootschap Verdere informatie Beheer en administratie De Beheerder Beleggingsbeheerder en Promotor De Administrateur...20 De Bewaarder De Distributeurs...23 Betaalkantoren, Lokale Vertegenwoordigers en Distributeurs Externe accountant Algemeen De Fondsen...26 Algemeen...26 Beleggingsdoelstellingen en -beleid van de Fondsen...27 Portefeuillebeleggingstechnieken...27 Profiel van de gemiddelde belegger Aandelen...27 Klassen Aandelen...27 Afdekking van valuta s / rentevoeten...28 Inkomsten- en Kapitalisatieaandelen...28 Conversies tussen Aandelenklassen...28 Aandeelhoudersregister...29 Transacties...29 Algemeen...29 Preventie van witwaspraktijken...29 Minimumdeelneming...30 Aankoop van Aandelen...30 Procedure...30 Vastgestelde Verwateringsheffing op aankopen Antiverwateringsheffing Afwikkeling Minimale inleg...32 Documenten die de Aanvrager zal ontvangen...32 Markttiming en frequente handel...32 Uitgifte van Aandelen in ruil voor activa in natura...33 Inkoop van Aandelen...33 Procedure...33 Vastgestelde Verwateringsheffing op inkopen...34 Inkoop in natura...34 Uitstel...35 Verplichte inkoop...35 Prijs en Afwikkeling...35 Omzetten en ruilen van Aandelen...36 Tijdelijke Opschorting van de Handel in Aandelen...36 Beperkingen en Verplichte Overdracht en Inkoop van Aandelen...38 Algemeen...38 VS-personen...39 Overdracht van Aandelen...39 Procedure...39 Overdrachtsbeperkingen...39 Waardering...40 Waardering...40 Aandelenprijzen...40 Berekening van Aandelenprijzen...40 Publicatie van prijzen...40 Antiverwateringsheffing...40 Wijziging van de Index en Tijdelijke Beleggingsmaatregelen Wijziging van de Index Tijdelijke beleggingsmaatregelen Risicofactoren Risico verbonden aan activaconcentratie Risico verbonden aan de toegepaste standaarden voor accountantscontrole en standaarden voor financiële verslaggeving Risico verbonden aan beleggingen in obligaties en vastrentende effecten Tegenpartijrisico... 42

7 4 Vanguard Investment Series Plc Landenrisico...43 Valutarisico...43 Risico verbonden aan beleggingen in opkomende markten...43 Risico s verbonden aan beleggingen in afgeleide financiële instrumenten...44 Risico in verband met buitenlandse belastingen...46 Risico verbonden aan beleggingen in futurescontracten Risico verbonden aan indexsampling Risico verbonden aan sectorconcentratie...48 Risico verbonden aan de Beleggingsbeheerder...48 Risico verbonden aan de gehanteerde beleggingsstijl...48 Risico verbonden aan de gehanteerde beleggingstechnieken...48 Liquiditeitsrisico...49 Marktrisico...49 Geen beleggingsgarantie die gelijkwaardig is aan depositobescherming...49 In het verleden behaalde rendementen...49 Risico van betaalkantoren...49 Politiek en/of regelgevingsrisico...49 Portefeuilletransactiekosten...50 Risico van terugkoopovereenkomsten en omgekeerde terugkoopovereenkomsten...50 Risico verbonden aan beleggingen in Russische markten...50 Risico van effectenuitleenovereenkomsten Aandelenmarktrisico Risico van de tracking error Paraplustructuur van de Vennootschap en gescheiden aansprakelijkheid tussen de Subfondsen Vergoedingen en kosten...52 Vergoedingen van de Beheerder en Serviceprovider...52 Organisatiekosten...52 Operationele kosten...52 Forfaitair bedrag voor de jaarlijkse operationele vergoedingen en kosten...52 Vergoedingen van de Bestuurders...53 Aftrek en toerekening van kosten...53 Beleid inzake de uitkering van dividenden...54 Kapitalisatieaandelen...54 Inkomstenaandelen...54 Inkomstenaandelen - Egalisatie...55 Belasting...55 Belasting van de Vennootschap...55 Belasting van niet-ierse Aandeelhouders...55 Belasting van Vrijgestelde Beleggers...56 Belasting van andere Ierse Aandeelhouders...57 Zegelrecht...59 Schenkings- en successierechten...59 Rapportering van informatie in het kader van de EUrichtlijn betreffende de belastingheffing op spaargelden uit beleggingen...60 Betekenis van termen...60 Bijlage 1 De Fondsen...62 Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund...62 Vanguard European Enhanced Equity Fund...67 Vanguard European Stock Index Fund Vanguard Eurozone Stock Index Fund Vanguard Global Enhanced Equity Fund...80 Vanguard Global Small-Cap Index Fund...83 Vanguard Global Stock Index Fund...88 Vanguard Japan Enhanced Equity Fund...92 Vanguard Japan Stock Index Fund...96 Vanguard Pacific Ex-Japan Stock Index Fund Vanguard SRI European Stock Fund Vanguard SRI Global Stock Fund Vanguard Switzerland Stock Index Fund Vanguard U.K. Stock Index Fund Vanguard U.S. Discoveries Fund Vanguard U.S. Enhanced Equity Fund Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Vanguard U.S. Fundamental Value Fund Vanguard U.S. Futures Fund Vanguard U.S. Opportunities Fund Vanguard Euro Government Bond Index Fund Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund Vanguard Global Bond Index Fund Vanguard Japan Government Bond Index Fund Vanguard U.K. Government Bond Index Fund Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund.184 Vanguard U.S. Government Bond Index Fund Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund Vanguard U.S. Mortgage Backed Securities Bond Index Fund Vanguard U.S. Ultra-Short-Term Bond Fund Vanguard Year Duration Euro Index Fund Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund Bijlage Bepaling van de Intrinsieke Waarde

8 Vanguard Investment Series Plc 5 Bijlage Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen Bijlage Portefeuillebeleggingstechnieken Afdekking van het valutarisico Gebruik van Terugkoopovereenkomsten / Omgekeerde Terugkoopovereenkomsten en Effectenuitleenovereenkomsten Effecten Zodra Uitgegeven en Met Termijnverbintenis Bijlage Erkende Markten Ontwikkelde Markten Ontwikkelingsmarkten Futures- en Optiemarkten Bijlage Algemene informatie Verslagperioden en jaarlijkse en tussentijdse verslagen Aandeelhoudersvergaderingen en stemrechten Documenten van de Vennootschap Verdere informatie Klachtenprocedure Afwijzing van aansprakelijkheid...237

9 6 Vanguard Investment Series Plc In dit document Gebruikte termen Aandeel of Aandelen Aandeelhouder Administrateur Beheerder Beleggingsbeheerder Bestuurders Bewaarder Bijzondere resolutie Centrale Bank Deadline voor orderuitvoering Distributeurs EER-lidstaten Een of meer Aandelen, ongeacht de klasse, in het kapitaal van de Vennootschap (uitgezonderd Oprichtersaandelen) die de houders het recht geven om deel te nemen in de winst van de Vennootschap die aan het betreffende Fonds toerekenbaar is zoals in dit Prospectus voor het betreffende Fonds beschreven. Een persoon die in het door de Administrateur bijgehouden en bewaarde ledenregister van de Vennootschap ingeschreven is als houder van Aandelen. J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited. Vanguard Group (Ireland) Limited. De entiteit die met betrekking tot een Fonds kan worden gespecificeerd als de entiteit die is aangesteld om voor dat Fonds beleggingsbeheerdiensten te leveren. De huidige Raad van Bestuur van de Vennootschap en elk geldig opgericht comité daarvan. J.P. Morgan Bank (Ireland) plc. Een resolutie aangenomen met 75% van de stemmen die zijn uitgebracht voor en tegen de betreffende resolutie. De Centrale Bank van Ierland of enige opvolgende entiteit daarvan die van tijd tot tijd kan worden opgericht. Het tijdstip op elke Handelsdag dat de Bestuurders kunnen overeenkomen en specificeren met betrekking tot een Fonds (of een ander tijdstip dat de Bestuurders van tijd tot tijd en na voorafgaande kennisgeving aan de Aandeelhouders, de Administrateur en de Bewaarder kunnen bepalen) als zijnde het tijdstip waartegen verzoeken tot inschrijving en inkoop moeten zijn ontvangen om nog diezelfde Handelsdag te worden uitgevoerd, met dien verstande dat dit tijdstip nooit na het betreffende Waarderingstijdstip zal liggen. Vanguard Asset Management, Limited, Vanguard Investments UK, Limited en/of een andere entiteit die van tijd tot tijd door de Beheerder wordt aangesteld voor de promotie, distributie en verkoop van Aandelen. EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

10 Vanguard Investment Series Plc 7 Erkende markt EU-lidstaat of Lidstaat Euro of Fonds Geldmarktinstrumenten Gewone resolutie Handelsdag Houder(s) van Oprichtersaandelen ICBE ICBE-kennisgevingen ICBE-verordeningen Elke beurs of markt die van tijd tot tijd kan worden vermeld in dit Prospectus en als dusdanig wordt aangemerkt, in overeenstemming met de vereisten van de Centrale Bank. Een Lidstaat van de Europese Unie. De Europese euro, de wettige munteenheid van de Economische en Monetaire Unie van de Europese Unie van tijd tot tijd. Een portefeuille van activa opgericht door de Bestuurders (met de voorafgaande goedkeuring van de Bewaarder en de Centrale Bank) die een afzonderlijk Fonds vormt, vertegenwoordigd door een afzonderlijke serie Aandelen en belegd in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van dat Fonds. Instrumenten, zoals in de ICBE-kennisgevingen omschreven, die normaal op de geldmarkt worden verhandeld, die liquide zijn en waarvan de waarde op elk moment nauwkeurig kan worden bepaald, en die zullen worden uitgelegd overeenkomstig de definitie ervan in de ICBE-verordeningen. Een resolutie aangenomen met gewone meerderheid van de stemmen die zijn uitgebracht voor en tegen de betreffende resolutie. Een dag waarop een Fonds verzoeken tot inschrijving of inkoop aanvaardt, of een of meer andere dagen die door de Bestuurders kunnen worden bepaald. Een of meer personen die in het ledenregister van de Vennootschap zijn ingeschreven als houder van Oprichtersaandelen. Een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten in de zin van de ICBE-verordeningen. De kennisgevingen die van tijd tot tijd door de Centrale Bank worden gedaan overeenkomstig de ICBE-verordeningen. De European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (S.I. 352 van 2011) (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld) en alle toepasselijke door de Centrale Bank per kennisgeving of anderszins opgelegde voorschriften en voorwaarden of toegestane afwijkingen daaronder.

11 8 Vanguard Investment Series Plc Ierse Ingezetene Inkomstenaandelen Intrinsieke Waarde Een vennootschap die voor Ierse belastingdoeleinden in Ierland gevestigd is, of een persoon van wie de woonplaats of gewone verblijfplaats zich voor Ierse belastingdoeleinden in Ierland bevindt. Zie het deel Belastingen' in dit Prospectus voor een door de Ierse belastingdienst uitgegeven samenvatting van de begrippen 'woonplaats' en 'gewone verblijfplaats'. Die Aandelenklassen waarvoor de Bestuurders voornemens zijn een dividend te declareren en dienovereenkomstig de volledige of vrijwel de volledige netto-inkomsten zullen uitkeren (interesten en dividenden minus kosten), in voorkomend geval aangevuld met het positieve verschil tussen de gerealiseerde en niet-gerealiseerde kapitaalwinsten en de gerealiseerde en nietgerealiseerde kapitaalverliezen van het Fonds die kunnen worden toegewezen aan deze klassen van Aandelen. De waarde van de totale activa van een Fonds minus de verplichtingen van dat Fonds. Intrinsieke Waarde per Aandeel of IW per Aandeel In verband met een klasse Aandelen, de Intrinsieke Waarde gedeeld door het aantal Aandelen dat is uitgegeven in de betreffende klasse of dat geacht wordt uitgegeven te zijn met betrekking tot die klasse op het betreffende Waarderingstijdstip en, in verband met een klasse Aandelen, met inachtneming van aanpassingen die eventueel vereist zijn met betrekking tot die klasse. Irish Stock Exchange Kapitalisatieaandelen OESO of OESO-lidstaten De Irish Stock Exchange Limited. Die Aandelenklassen waarvoor de Bestuurders niet de intentie hebben om dividenden te declareren en waarvoor de inkomsten en de kapitaalwinsten van het Fonds die aan die Aandelenklassen kunnen worden toegerekend, zullen worden weerspiegeld in de Intrinsieke Waarde per Aandeel. De lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), zijnde Australië, Oostenrijk, België, Canada, Chili, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Israël, Italië, Japan, Korea, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, en andere landen die van tijd tot tijd tot de OESO kunnen worden toegelaten. Oprichtersaandelen Het initiële uitgegeven Aandelenkapitaal van Oprichtersaandelen zonder nominale waarde, uitgegeven tegen 1 Ierse pond per Aandeel (wat op 31 december 2001 werd omgezet naar 1, euro), initieel aangemerkt als Oprichtersaandelen en die de houders ervan geen recht geven op deelneming in de aan een Fonds toerekenbare winst van de Vennootschap.

12 Vanguard Investment Series Plc 9 Oprichtingsakte OTC-derivaat De Oprichtingsakte van de Vennootschap die momenteel geldt en zoals die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Een afgeleid financieel instrument dat wordt over-the-counter (onderhands) wordt verhandeld. Overdraagbare effecten Aandelen in bedrijven en andere effecten die gelijkwaardig zijn aan aandelen in bedrijven, Obligaties en andere vormen van gesecuritiseerde schuld, Alle andere verhandelbare effecten waaraan het recht verbonden is om dergelijke overdraagbare effecten via inschrijving of ruil te verwerven, uitgezonderd de technieken en instrumenten waarnaar in de ICBE-verordeningen wordt verwezen en die voldoen aan de criteria die in de ICBE-verordeningen zijn beschreven. Pond sterling of Prospectus Relevante instellingen Britse pond sterling, de wettige valuta van het Verenigd Koninkrijk. Dit document, elk document dat bedoeld is om samen met dit document te worden gelezen en geïnterpreteerd en om er deel van uit te maken, en het meest recente jaarverslag en de meest recente jaarrekening (indien uitgegeven) van de Vennootschap of, indien recenter, haar tussentijds verslag en tussentijdse rekeningen. Een kredietinstelling die onder een van de volgende categorieën valt: Een kredietinstelling die erkend is in de Europese Economische Ruimte (EER) (zijnde de EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein); Een kredietinstelling die erkend is in een staat die geen EER-lidstaat is en die het Bazelse Kapitaalakkoord van juli 1988 heeft ondertekend (Zwitserland, Canada, Japan, Verenigde Staten); Een kredietinstelling die in Jersey, Guernsey, het eiland Man, Australië of Nieuw-Zeeland is erkend.

13 10 Vanguard Investment Series Plc SROI Statuten Subbeleggingsbeheerder Subdistributeur De synthetische risico- en opbrengstindicator, gebaseerd op de berekening van de historische volatiliteit van de Intrinsieke Waarde van een Fonds in overeenstemming met de methode gepubliceerd door de European Securities and Markets Authority in hun paper van 1 juli 2010 met als titel Guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document (Richtlijnen over de berekeningsmethode van de synthetische risico- en opbrengstindicator in het Document met essentiële beleggersinformatie), uitgedrukt als een cijfer tussen 1 en 7, waarbij 1 de onderkant van de SROI-schaal vertegenwoordigt en 7 de bovenkant van de SROI-schaal. De Statuten van de Vennootschap die momenteel gelden en zoals die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Een entiteit waaraan de Beleggingsbeheerder in overeenstemming met de procedures van de Centrale Bank de verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeheer van een of meer Fondsen heeft overgedragen. Een entiteit die door een Distributeur kan worden aangesteld voor de promotie, distributie en verkoop van Aandelen. TCA De Taxes Consolidation Act van USD of US $ Vanguard Group of Companies Vastgestelde verwateringsheffing Vennootschap Verklaring Amerikaanse dollar, de wettige munteenheid van de Verenigde Staten van Amerika. De groep van ondernemingen waarvan The Vanguard Group, Inc. de uiteindelijke moedermaatschappij is. Een heffing die in rekening wordt gebracht op de aankoop of inkoop van Aandelen, zoals uitvoeriger beschreven in het deel Aankoop van aandelen' en 'Inkoop van aandelen' in dit Prospectus. De maximale Vastgestelde Verwateringsheffing op aankopen en inkopen van Aandelen voor elk Fonds is vermeld in Bijlage 1. Vanguard Investment Series plc. Een geldige verklaring in de vorm die door de Ierse belastingdienst is voorgeschreven voor de toepassing van Section 739D van de Taxes Consolidation Act (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).

14 Vanguard Investment Series Plc 11 Vrijgestelde beleggers VS VS-persoon Waarderingstijdstip Werkdag Aandeelhouders van wie de woonplaats (of gewone verblijfplaats) zich voor Ierse belastingdoeleinden in Ierland bevindt en die behoren tot een van de categorieën vermeld in Section 739D(6) van de Taxes Consolidation Act (raadpleeg het deel Belastingen voor een lijst van dergelijke aandeelhouders), en voor wiens Aandelen de Vennootschap geen Ierse belasting zal inhouden nadat de Vennootschap een Verklaring heeft ontvangen die bevestigd dat de Aandeelhouder vrijgesteld is. De Verenigde Staten van Amerika, zijn territoria en bezittingen, met inbegrip van de Staten en het District of Columbia. Een persoon die valt onder de definitie van de term U.S. Person overeenkomstig Regulation S uitgevaardigd onder de U.S. Securities Act van 1933 of zoals de Bestuurders van tijd tot tijd kunnen bepalen. In verband met elk effect dat, of elke belegging die, in een Fonds wordt gehouden, de sluiting van de handel op elke Werkdag in de markt die volgens de Administrateur de belangrijkste markt is waarop een dergelijk effect of een dergelijke belegging wordt verhandeld. Elke dag (uitgezonderd zaterdagen, zondagen en normale feestdagen in Ierland) waarop de New York Stock Exchange open is voor gewone handel en een of meer andere dagen die door de Bestuurders kunnen worden bepaald.

15 12 Vanguard Investment Series Plc Adressenlijst Vanguard Investment Series plc Statutaire zetel: 70 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Ierland Raad van Bestuur Peter Blessing Burton G. Malkiel William M. McCann Frederick W. McNabb III Michael S. Miller James M. Norris Beleggingsbeheerder The Vanguard Group, Inc. P.O. Box 2600 Valley Forge, PA Verenigde Staten Beheerder Vanguard Group (Ireland) Limited 70 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Ierland Administrateur J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited JPMorgan House International Financial Services Centre Dublin 1 Ierland Distributeurs Vanguard Asset Management, Limited en Vanguard Investments UK, Limited beide op het adres 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ, Verenigd Koninkrijk Juridisch adviseurs inzake Iers recht Matheson Ormsby Prentice 70 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Ierland

16 Vanguard Investment Series Plc 13 Bewaarder J.P. Morgan Bank (Ireland) plc JPMorgan House International Financial Services Centre Dublin 1 Ierland Externe accountant PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors One Spencer Dock North Wall Quay Dublin 1 Ierland Makelaar op de Irish Stock Exchange die optreedt als sponsor J&E Davy Davy House 49 Dawson Street Dublin 2 Ierland Secretaris van de Vennootschap en de Beheerder Matsack Trust Limited 70 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2, Ierland

17 14 Vanguard Investment Series Plc De Vennootschap Algemeen De Vennootschap is een naamloze vennootschap opgericht in Ierland op 4 maart 1998 onder registratienummer , en is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, gestructureerd als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen, en door de Centrale Bank erkend als een ICBE overeenkomstig de ICBE-verordeningen. Het doel van de Vennootschap, zoals beschreven in Artikel 2 van de Oprichtingsakte, is de collectieve belegging in Overdraagbare Effecten en Geldmarktinstrumenten van bij het publiek opgehaald kapitaal volgens het principe van risicospreiding en in overeenstemming met de ICBE-verordeningen. Alle houders van Aandelen hebben recht op het voordeel van, zijn gebonden door en worden geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen van de Oprichtingsakte en Statuten, waarvan kopieën beschikbaar zijn zoals beschreven onder Documenten van de Vennootschap in Bijlage 6 bij dit Prospectus. Paraplufonds De Vennootschap is gestructureerd als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen, in die zin dat de Bestuurders van tijd tot tijd met voorafgaande goedkeuring van de Centrale Bank verschillende series Aandelen kunnen uitgeven die afzonderlijke portefeuilles van activa vertegenwoordigen (elk een Fonds ). De activa van elk Fonds zullen worden belegd in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van dat Fonds. Het is de bedoeling dat de aansprakelijkheid van elk Fonds gescheiden zal zijn van die van andere Fondsen, en dat de Vennootschap als geheel niet aansprakelijk zal zijn jegens derden voor de aansprakelijkheid van elk Fonds. Beleggers dienen echter rekening te houden met de risico s die beschreven zijn onder De paraplustructuur van de Vennootschap en gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen in het deel Risicofactoren van dit Prospectus. Overeenkomstig de Statuten moeten de Bestuurders op de volgende wijze voor elke klasse Aandelen een afzonderlijk Fonds met een afzonderlijke administratie oprichten: (a) De Vennootschap zal voor elk Fonds een afzonderlijke boekhouding voeren. De opbrengsten uit de uitgifte van elke klasse Aandelen zullen worden toegerekend aan het Fonds dat voor die klasse Aandelen is opgericht, en de daaraan toerekenbare activa, verplichtingen, inkomsten en uitgaven zullen aan dat Fonds worden toegerekend. (b) (c) (d) Een actief dat is afgeleid van een ander actief dat in een Fonds is opgenomen, zal worden toegerekend aan hetzelfde Fonds als het actief waarvan het is afgeleid, en elke waardestijging of -daling van een dergelijk actief zal aan het betreffende Fonds worden toegerekend. Indien de Bestuurders van oordeel zijn dat een actief niet meteen aan een bepaald Fonds of aan bepaalde Fondsen kan worden toegerekend, kunnen de Bestuurders, met de toestemming van de Bewaarder, naar eigen goeddunken bepalen op welke basis elk dergelijk actief aan de Fondsen zal worden toegerekend. De Bestuurders mogen deze basis op elk moment wijzigen. Elke verplichting zal worden toegerekend aan het Fonds of de Fondsen waarmee het volgens de Bestuurders verband houdt. Indien een dergelijke verplichting niet meteen aan een bepaald Fonds kan worden toegerekend, kunnen de Bestuurders, met de

18 Vanguard Investment Series Plc 15 toestemming van de Bewaarder, naar eigen goeddunken bepalen op welke basis die verplichting aan de Fondsen zal worden toegerekend. De Bestuurders mogen deze basis op elk moment wijzigen. (e) (f) (g) De Bestuurders mogen, met de toestemming van de Bewaarder, activa overdragen naar en vanuit Fondsen indien als gevolg van een procedure van een crediteur tegen bepaalde activa van de Vennootschap of anderszins een verplichting zou worden opgelopen op een andere wijze dan de wijze waarop die verplichting zou zijn opgelopen overeenkomstig punt (d) hierboven of in soortgelijke omstandigheden. Indien de aan de Oprichtersaandelen toerekenbare activa van de Vennootschap (in voorkomend geval) aanleiding geven tot een nettowinst, mogen de Bestuurders de activa die die nettowinst vertegenwoordigen toerekenen aan een of meer Fondsen die zij passend achten. Behoudens andersluidende bepalingen in dit Prospectus mogen de activa die worden gehouden in, of die toerekenbaar zijn aan, een specifiek Fonds uitsluitend worden aangewend voor dat Fonds en zullen ze uitsluitend aan dat Fonds toebehoren, en mogen ze niet worden gebruikt om de verplichtingen van, of vorderingen tegen, een ander Fonds direct of indirect te voldoen, en zullen ze niet beschikbaar zijn voor een dergelijk doel. De Bestuurders mogen, met voorafgaande goedkeuring van de Centrale Bank, van tijd tot tijd Aandelen uitgeven in verband met de oprichting van nieuwe Fondsen. Aandelenkapitaal Het minimale maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt 2, , wordt vertegenwoordigd door 2 (twee) Oprichtersaandelen, elk uitgegeven tegen 1, Het maximale maatschappelijk kapitaal is (dertigduizend) Oprichtersaandelen zonder nominale waarde, elk uitgegeven tegen 1, , en (vijfhonderd miljard) Aandelen zonder nominale waarde, initieel aangemerkt als niet-geclassificeerde Aandelen die de Bestuurders mogen uitgeven onder voorwaarden die zij passend achten. De Aandelen van de Vennootschap mogen, indien de Beheerder daartoe besluit en met inachtneming van de ICBE-verordeningen, worden verkocht in andere Lidstaten en EERlidstaten en in andere landen, met inachtneming van alle wettelijke beperkingen in die landen, als de Beheerder daartoe besluit. De Bestuurders De Bestuurders zijn verantwoordelijk voor het beheer van de zakelijke activiteiten van de Vennootschap. Overeenkomstig de Statuten en krachtens de Beheerovereenkomst beschreven in het deel Beheer en Administratie van dit Prospectus, hebben de Bestuurders bepaalde van hun bevoegdheden, taken, discretionaire bevoegdheden en/of functies in verband met het beheer en de administratie van de zaken van de Vennootschap en de promotie van haar Aandelen gedelegeerd aan de Beheerder met bepaalde subdelegeringsbevoegdheden. De Beheerder heeft de verantwoordelijkheid voor het opstellen en bijhouden van de boeken en administratie van de Vennootschap en de daarmee verband houdende boekhoudkundige zaken van de Fondsen (met inbegrip van de berekening van de Intrinsieke Waarde per Aandeel) en voor de inschrijving van Aandeelhouders en transferagentdiensten gedelegeerd aan de Administrateur. De Beheerder heeft de verantwoordelijkheid voor de belegging, het beheer en de vervreemding van zijn activa gedelegeerd aan de Beleggingsbeheerder. De Beheerder heeft de verantwoordelijkheid voor de distributie van Aandelen gedelegeerd aan de Distributeurs.

19 16 Vanguard Investment Series Plc De Bestuurders zijn hieronder vermeld met hun hoofdberoep. Geen van de Bestuurders heeft een arbeids- of dienstenovereenkomst met de Vennootschap gesloten, en een dergelijke overeenkomst wordt evenmin voorgesteld. Bijgevolg zijn de Bestuurders allen niet-uitvoerend Bestuurder. De Vennootschap heeft zich ertoe verbonden de Bestuurders te vrijwaren voor elk verlies dat, of alle schade die, zij kunnen lijden, behalve indien het verlies of de schade het gevolg is van nalatigheid, verzuim, plichtsverzuim of schending van vertrouwen door de Bestuurder ten aanzien van de Vennootschap. In de Statuten is voor Bestuurders een pensioenleeftijd van 70 jaar bepaald, tenzij de Bestuurders anderszins bepalen, maar is niet voorzien in pensionering van Bestuurders bij toerbeurt. Het adres van de Bestuurders is de statutaire zetel van de Vennootschap. Peter Blessing (Ier) is registeraccountant en is sinds 1996 een uitvoerend bestuurder van Corporate Finance Ireland Limited, een onafhankelijke financieringsmaatschappij voor bedrijven. Hij is tevens bestuurder en raadgever voor een aantal IFSC-vennootschappen. Van 1991 tot 1995 was hij Managing Director van Credit Lyonnais Financial Services, de IFSCdochtermaatschappij van Crédit Lyonnais. Hij had voorheen leidinggevende functies bij Allied Irish Banks plc., waar hij van 1988 tot 1991 bestuurder was van de IFSC-dochtermaatschappij, en hij had er een kaderfunctie in de financieringsafdeling voor bedrijven van 1982 tot Burton G. Malkiel (Amerikaan) is sinds 1988 professor aan de afdeling Economie van de Universiteit van Princeton. Daarvoor was hij, van 1981 tot 1988, decaan van de Yale School of Organisation and Management en William S. Beinecke Professor of Management Studies. Hij heeft zijn opleiding genoten aan Harvard College, waar hij in 1953 afstudeerde. Hij studeerde in 1955 af aan de Harvard Graduate School of Business Administration met een M.B.A. en voltooide zijn Ph.D. aan Princeton University in Op professioneel vlak is de heer Malkiel op dit moment onder meer een bestuurder van Genmab A/S en Theravance Inc. en is hij de Chief Investment Officer van Alpha Shares. Hij is ook Voorzitter van het New Products Committee van de American Stock Exchange en lid van het redactiecomité van Emerging Markets Review en Applied Financial Economics. William M. McCann (Ier) was van 1987 tot 1995 beherend vennoot van Craig Gardner/Price Waterhouse, Ireland, en was van 1991 tot 1995 lid van de Price Waterhouse World Board. Van 1993 tot 1998 was hij een bestuurder van de Ierse centrale bank. De heer McCann is momenteel voorzitter van Airplanes Group en Galco Steel Limited. Hij is ook een niet-uitvoerend bestuurder van Allianz plc en van een aantal andere bedrijven, waaronder bedrijven die gevestigd zijn in Ierlands International Financial Services Centre. Frederick W. McNabb III (Amerikaan) kwam in 1986 bij The Vanguard Group, Inc. als Assistant Vice President, Product Development. In 1989 werd hij benoemd tot Vice President, Institutional Marketing Services, en van 1995 tot 2008 was hij Senior Vice President, Institutional Investor Group. In maart 2008 werd de heer McNabb benoemd tot President van The Vanguard Group, Inc. en sinds 1 september 2008 is hij er President en Chief Executive Officer. Michael S. Miller (Amerikaan) is een Managing Director van The Vanguard Group, Inc. Hij is er onder meer verantwoordelijk voor concurrentieanalyses, portefeuille-onderzoek, de ontwikkeling van nieuwe fondsen en activiteiten, public relations, compliance, kwaliteitsinitiatieven/-beheer en bedrijfscommunicatie. Vóór zijn toetreding tot Vanguard in 1996 had de heer Miller een kaderfunctie bij twee makelaarskantoren in New York. De heer Miller werkte van 1978 tot 1991 als advocaat-vennoot bij Kirkpatrick & Lockhart. Hij is houder van een B.A. en een doctoraat in de rechten van de University of Virginia.

20 Vanguard Investment Series Plc 17 James M. Norris (Amerikaan) kwam in 1987 als fondsaccountant bij The Vanguard Group, Inc. ( VGI ), de promotor en beleggingsbeheerder van de Vennootschap. Tussen 1989 en 1994 was hij assistent van de Voorzitter van VGI. Van 1994 tot 2008 werkte hij bij VGI als Hoofd van een aantal afdelingen, waaronder de Corporate Strategy Group ( ), Institutional Retirement Plan Services ( ) en Vanguard Brokerage Services ( ). In januari 2008 werd dhr. Norris benoemd in zijn huidige functie van Managing Director van Vanguard International Investor Group. Hij behaalde een M.B.A. aan de Universiteit van Pennsylvania, The Wharton School, en een B.S. Accounting aan Saint Joseph s University. Secretaris van de Vennootschap De secretaris van de Vennootschap en van de Beheerder is Matsack Trust Limited. Basisvaluta De basisvaluta van elk Fonds is vermeld in Bijlage 1. Type vennootschap De Vennootschap is een ICBE. Verdere informatie Voor verdere algemene informatie over de Vennootschap, de vergaderingen en stemrechten van Aandeelhouders, de bepalingen met betrekking tot de liquidatie van de Vennootschap of een Fonds en andere zaken verwijzen we naar Bijlage 6. Beheer en administratie 1 De Beheerder De beheerder van de Vennootschap is Vanguard Group (Ireland) Limited, dat op 22 mei 1997 in Ierland werd opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder registratienummer De Beheerder is uiteindelijk een 100%-dochteronderneming van The Vanguard Group, Inc. die beheer-, administratieve en distributiediensten levert aan de Vennootschap en twee andere Ierse instellingen voor collectieve belegging. Aandelenkapitaal De Beheerder heeft een maatschappelijk kapitaal van , verdeeld in aandelen van 1, per stuk, en een geplaatst en volgestort aandelenkapitaal van Wettelijke status De Beheerder is een beheermaatschappij overeenkomstig de ICBE-verordeningen die erkend is door, en onder toezicht staat van, de Centrale Bank. Aanstellingsvoorwaarden Overeenkomstig de beheerovereenkomst van 9 maart 1998 tussen de Vennootschap en de Beheerder (de Beheerovereenkomst ) zal de Beheerder aan de Vennootschap beheer-,

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het addendum gedateerd April 2015. FIDELITY FUNDS Supplement

Nadere informatie

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123

GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS. De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 F I D E L I T Y F U N D S S O C I É T É D I N V E S T I S S E M E N T À C A P I TA L VA R I A B L E GEVESTIGD IN LUXEMBURG PROSPECTUS De inzet voor beleggingsprestaties LL002123 BELANGRIJKE MEDEDELING

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus februari 2015 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus van mei 2011 Mei 2011 Amundi Funds Beleggingsvennootschap overeenkomstig de richtlijn 85/611/EEG p/o Amundi Luxembourg sa 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL bpost NV Muntcentrum, 1000 Brussel, België Aanbieding van maximaal 47.000.000 Gewone Aandelen, wat kan worden verhoogd met maximaal 9.000.000 Gewone Aandelen Notering van alle Aandelen op Euronext Brussel

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie