Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap )"

Transcriptie

1 De Bestuurders van de Vennootschap wier namen vermeld worden in het Prospectus van de Vennootschap in het hoofdstuk De Vennootschap De Bestuurders en de Secretaris aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de gegevens die vervat zijn in dit document. Naar hun beste weten en overtuiging (zij hebben hiertoe alle in redelijkheid te nemen zorgvuldigheid in acht genomen) zijn de genoemde gegevens correct op alle materiële vlakken en ontbreekt er niets dat van belang kan zijn voor de strekking of de correctheid van de informatie. Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap ) Eerste Bijlage van 3 april 2012 bij het Prospectus van 13 december 2011 Deze eerste Bijlage maakt deel uit van, en dient te worden gelezen als bijlage bij, het Prospectus van 13 december 2011 met betrekking tot de Vennootschap (het Prospectus ). Alle termen met een hoofdletter in dit document hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus. 1 Wijzigingen in verband met het Vanguard Year Duration Euro Index Fund Bijlage 1 van het Prospectus, getiteld Bijlage 1 De Fondsen wordt gewijzigd met de volledige schrapping en vervanging van de tweede alinea onder 4. Bijkomend beleggingsbeleid in het deel Vanguard Year Duration Euro Index Fund door onderstaande tekst: Elke tegenpartij van onderhands verhandelde afgeleide financiële instrumenten zal de rating A-2 of een gelijkwaardige rating hebben van kredietbeoordelaar Standard & Poor s (of een gelijkwaardige rating van een erkende kredietbeoordelaar) of zal volgens de Beleggingsbeheerder een impliciete rating A-2 hebben. Een tegenpartij zonder rating zal ook aanvaardbaar zijn indien het Fonds door een entiteit die de rating A-2 of een gelijkwaardige rating heeft en handhaaft wordt gevrijwaard voor verliezen die voortvloeien uit het in gebreke blijven van de tegenpartij. 2 Wijzigingen voor de in Bijlage I opgesomde Fondsen Voor ieder in Bijlage I opgesomd Fonds wordt de volgende wijziging ingevoerd in het betrokken deel van het prospectus, onder de titel Bijlage 1- De Fondsen. Het opsommingspunt onder 4. Bijkomend beleggingsbeleid met onderstaande tekst wordt volledig gewist. Het Fonds kan maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in enige collectieve beleggingsregeling, inclusief een beursverhandeld fonds ( ETF ) dat een ICBE is, en in totaal maximaal 10% in collectieve beleggingsregelingen die geen ICBE s zijn, inclusief ETF s die geen ICBE s zijn en die in alle wezenlijke opzichten voldoen aan de ICBE-kennisgevingen. Het wordt vervangen door onderstaand opsommingspunt: Het Fonds kan maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in collectieve beleggingsregelingen, inclusief beursverhandelde fondsen ( ETF s ) die een ICBE zijn en die in alle wezenlijke opzichten voldoen aan de ICBE-kennisgevingen.

2 3 Wijzigingen in het deel Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen van het Prospectus Bijlage 3 van het Prospectus met als titel Bijlage 3 - Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen wordt gewijzigd, waarbij alinea (a) onder (iii) Beleggingen in Instellingen voor Collectieve Belegging ( ICB ) volledig wordt gewist en vervangen door volgende tekst: (a) Een Fonds mag niet meer dan 10% van zijn nettovermogen beleggen in ICB s, met dien verstande dat die limiet voor een Fonds kan worden verhoogd indien dit in het beleggingsbeleid van het Fonds is gespecificeerd, zoals beschreven in Bijlage 1. BIJLAGE I Vanguard European Stock Index Fund; Vanguard Eurozone Stock Index Fund; Vanguard Global Small-Cap Index Fund; Vanguard Global Stock Index Fund; Vanguard Japan Stock Index Fund; Vanguard Pacific Ex-Japan Stock Index Fund; Vanguard SRI European Stock Fund; Vanguard SRI Global Stock Fund; Vanguard Switzerland Stock Index Fund; Vanguard UK Stock Index Fund; Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund; Vanguard Euro Government Bond Index Fund; Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund; Vanguard Eurozone Inflation- Linked Bond Index Fund; Vanguard Japan Government Bond Index Fund; Vanguard U.K. Government Bond Index Fund; Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund; Vanguard U.S. Government Bond Index Fund; Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund; and Vanguard U.S. Mortgage Backed Securities Bond Index Fund

3 Prospectus Vanguard Investment Series Plc Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Iers recht die is opgericht als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen en die erkend is door en onder toezicht staat van de Ierse Centrale Bank in overeenstemming met de European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 Dit is een belangrijk document dat u dient te lezen en te begrijpen alvorens te beleggen. U dient het te bewaren om ook later te kunnen raadplegen. Als u twijfelt over de inhoud van dit Prospectus, moet u uw professioneel adviseur raadplegen Dit Prospectus heeft als datum en is geldig vanaf 13 december 2011.

4 Vanguard Investment Series Plc 1 Belangrijke informatie Verantwoordelijkheid van de belegger Beleggers dienen dit Prospectus zorgvuldig en in zijn geheel te lezen en dienen een effectenmakelaar, bankdirecteur, juridisch adviseur, een accountant of een andere financieel adviseur te raadplegen. Erkenning door de Centrale Bank De erkenning van de Vennootschap houdt niet in dat de Centrale Bank de Vennootschap aanbeveelt of er garant voor staat, en de Centrale Bank is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit Prospectus. De erkenning van de Vennootschap door de Centrale Bank houdt geen garantie in met betrekking tot de prestaties van de Vennootschap, en de Centrale Bank zal niet aansprakelijk zijn voor de prestaties of het verzuim van de Vennootschap. Dit Prospectus beschrijft Vanguard Investment Series plc (de Vennootschap ), een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal die in Ierland is opgericht als een naamloze vennootschap. De Vennootschap is opgericht als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen, in die zin dat het aandelenkapitaal van de Vennootschap verdeeld is over verschillende series Aandelen, waarbij elke serie een portefeuille van activa vertegenwoordigt die een afzonderlijk Fonds vormt. Aandelen van een bepaalde serie kunnen worden onderverdeeld in verschillende klassen, die elk andere bepalingen inzake inschrijving en/of inkoop en/of andere regelingen inzake dividenden en/of kosten en/of vergoedingen hebben, met inbegrip van andere totale kostenratio s. De voor elk Fonds gehouden portefeuille van activa wordt belegd in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van dat Fonds. Voor gedetailleerde informatie over elk Fonds verwijzen we naar Bijlage 1. De leden van de Raad van Bestuur (de Bestuurders ), van wie de namen vermeld zijn onder Adressenlijst, aanvaarden gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de informatie in dit Prospectus. Naar hun beste weten (zij hebben hiertoe alle redelijke zorgvuldigheid in acht genomen) is de informatie in dit document in overeenstemming met de feiten en ontbreekt er niets dat waarschijnlijk de strekking van die informatie kan beïnvloeden. Dienovereenkomstig aanvaarden de Bestuurders de verantwoordelijkheid hiervoor. Vertrouwen op dit Prospectus en op de Vereenvoudigde Prospectussen of het Document met essentiële beleggersinformatie De Aandelen in een Fonds dat in dit Prospectus en in de Vereenvoudigde Prospectussen of het Document met essentiële beleggersinformatie is beschreven, worden slechts aangeboden op basis van de informatie die daarin is opgenomen en (indien van toepassing) die is opgenomen in een addendum daarbij, het meest recente gecontroleerde jaarverslag en een eventueel recenter halfjaarverslag van de Vennootschap. Dit Prospectus is gebaseerd op de informatie, wetten en praktijken op de datum van dit Prospectus. De Vennootschap kan niet gebonden worden door een verouderd prospectus als ze een nieuw prospectus heeft uitgegeven, en beleggers dienen bij de Administrateur te informeren of dit het meest recente gepubliceerde prospectus is.

5 2 Vanguard Investment Series Plc Niemand heeft van de Vennootschap toestemming gekregen om met betrekking tot de Vennootschap of de aanbieding van Aandelen andere informatie te verstrekken of andere verklaringen te doen dan die welke in dit Prospectus zijn opgenomen, en als dergelijke informatie wordt verstrekt of dergelijke verklaringen worden gedaan, mag hierop niet worden vertrouwd als zijnde door de Vennootschap verstrekte informatie of gedane verklaringen. De afgifte van dit Prospectus (al dan niet vergezeld van verslagen) of de uitgifte van Aandelen zal in geen geval impliceren dat de zaken van de Vennootschap niet veranderd zijn sinds de datum van dit Prospectus. De verspreiding van dit Prospectus en het aanbieden van Aandelen kunnen in bepaalde rechtsgebieden aan beperkingen onderhevig zijn. De Vennootschap vereist dat personen die in het bezit komen van dit Prospectus informatie inwinnen over die beperkingen en zich eraan houden. Dit Prospectus vormt geen aanbod of verzoek van wie dan ook in een rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegestaan, of aan een persoon aan wie het wettelijk verboden is een dergelijk aanbod of verzoek te doen. De verspreiding van dit Prospectus in bepaalde rechtsgebieden kan onderworpen zijn aan de voorwaarde dat dit Prospectus wordt vertaald in de officiële ta(a)l(en) van het betreffende land. Ingeval van een inconsistentie tussen de vertaalde en de Engelse versie van dit Prospectus, heeft de Engelse versie altijd voorrang op de vertaalde versie. Notering aan de Irish Stock Exchange De Aandelenklassen in alle Fondsen, uitgezonderd het Vanguard European Enhanced Equity Fund, Vanguard Japan Enhanced Equity Fund, Vanguard U.K. Stock Index Fund en Vanguard U.S. Enhanced Equity Fund zijn toegelaten tot de notering op de Official List en de verhandeling op de Main Securities Market van de Irish Stock Exchange Limited (de Irish Stock Exchange ). Mogelijk wordt bij de Irish Stock Exchange een aanvraag ingediend om Aandelen van andere series of klassen toe te laten tot de notering op de Official List en de verhandeling op de Main Securities Market. De toelating van de Aandelen tot de notering op de Official List en de verhandeling op de Main Securities Market van de Irish Stock Exchange en de goedkeuring van het Prospectus overeenkomstig de noteringvereisten van de Irish Stock Exchange vormen geen garantie of verklaring door de Irish Stock Exchange met betrekking tot de bekwaamheid van de dienstverleners of een andere met de Vennootschap verbonden partij, de adequaatheid van de informatie in dit Prospectus of de geschiktheid van de Vennootschap voor beleggingsdoeleinden. Oprichtingsakte en Statuten De bepalingen van de Oprichtingsakte en Statuten van de Vennootschap zijn bindend voor al haar Aandeelhouders (die geacht worden deze bepalingen te kennen). De waarde van de Fondsen kan zowel stijgen als dalen, en het is mogelijk dat beleggers het belegde bedrag niet terugkrijgen of dat hun belegging niets opbrengt. Er is geen garantie dat een Fonds zijn beleggingsdoelstelling zal bereiken. Geïnteresseerde beleggers mogen de inhoud van dit Prospectus niet beschouwen als juridisch, fiscaal, beleggings- of ander advies, en dienen hun eigen professionele adviseurs te raadplegen met betrekking tot het verwerven, houden of vervreemden van Aandelen. De Vennootschap doet geen verklaringen en verstrekt geen garanties met betrekking tot geschiktheid. Als gevolg van het verschil dat er op een gegeven moment kan zijn tussen de verkoop- en terugkoopprijs van Aandelen (rekening houdend met eventuele te betalen portefeuilletransactiekosten) in een Fonds, dient een belegger zijn belegging te beschouwen als een belegging op middellange of lange termijn.

6 Vanguard Investment Series Plc 3 Inhoud Belangrijke informatie... 1 In dit document Gebruikte termen... 6 Adressenlijst De Vennootschap...14 Algemeen Paraplufonds Aandelenkapitaal De Bestuurders Secretaris van de Vennootschap Basisvaluta Type vennootschap Verdere informatie Beheer en administratie De Beheerder Beleggingsbeheerder en Promotor De Administrateur...20 De Bewaarder De Distributeurs...23 Betaalkantoren, Lokale Vertegenwoordigers en Distributeurs Externe accountant Algemeen De Fondsen...26 Algemeen...26 Beleggingsdoelstellingen en -beleid van de Fondsen...27 Portefeuillebeleggingstechnieken...27 Profiel van de gemiddelde belegger Aandelen...27 Klassen Aandelen...27 Afdekking van valuta s / rentevoeten...28 Inkomsten- en Kapitalisatieaandelen...28 Conversies tussen Aandelenklassen...28 Aandeelhoudersregister...29 Transacties...29 Algemeen...29 Preventie van witwaspraktijken...29 Minimumdeelneming...30 Aankoop van Aandelen...30 Procedure...30 Vastgestelde Verwateringsheffing op aankopen Antiverwateringsheffing Afwikkeling Minimale inleg...32 Documenten die de Aanvrager zal ontvangen...32 Markttiming en frequente handel...32 Uitgifte van Aandelen in ruil voor activa in natura...33 Inkoop van Aandelen...33 Procedure...33 Vastgestelde Verwateringsheffing op inkopen...34 Inkoop in natura...34 Uitstel...35 Verplichte inkoop...35 Prijs en Afwikkeling...35 Omzetten en ruilen van Aandelen...36 Tijdelijke Opschorting van de Handel in Aandelen...36 Beperkingen en Verplichte Overdracht en Inkoop van Aandelen...38 Algemeen...38 VS-personen...39 Overdracht van Aandelen...39 Procedure...39 Overdrachtsbeperkingen...39 Waardering...40 Waardering...40 Aandelenprijzen...40 Berekening van Aandelenprijzen...40 Publicatie van prijzen...40 Antiverwateringsheffing...40 Wijziging van de Index en Tijdelijke Beleggingsmaatregelen Wijziging van de Index Tijdelijke beleggingsmaatregelen Risicofactoren Risico verbonden aan activaconcentratie Risico verbonden aan de toegepaste standaarden voor accountantscontrole en standaarden voor financiële verslaggeving Risico verbonden aan beleggingen in obligaties en vastrentende effecten Tegenpartijrisico... 42

7 4 Vanguard Investment Series Plc Landenrisico...43 Valutarisico...43 Risico verbonden aan beleggingen in opkomende markten...43 Risico s verbonden aan beleggingen in afgeleide financiële instrumenten...44 Risico in verband met buitenlandse belastingen...46 Risico verbonden aan beleggingen in futurescontracten Risico verbonden aan indexsampling Risico verbonden aan sectorconcentratie...48 Risico verbonden aan de Beleggingsbeheerder...48 Risico verbonden aan de gehanteerde beleggingsstijl...48 Risico verbonden aan de gehanteerde beleggingstechnieken...48 Liquiditeitsrisico...49 Marktrisico...49 Geen beleggingsgarantie die gelijkwaardig is aan depositobescherming...49 In het verleden behaalde rendementen...49 Risico van betaalkantoren...49 Politiek en/of regelgevingsrisico...49 Portefeuilletransactiekosten...50 Risico van terugkoopovereenkomsten en omgekeerde terugkoopovereenkomsten...50 Risico verbonden aan beleggingen in Russische markten...50 Risico van effectenuitleenovereenkomsten Aandelenmarktrisico Risico van de tracking error Paraplustructuur van de Vennootschap en gescheiden aansprakelijkheid tussen de Subfondsen Vergoedingen en kosten...52 Vergoedingen van de Beheerder en Serviceprovider...52 Organisatiekosten...52 Operationele kosten...52 Forfaitair bedrag voor de jaarlijkse operationele vergoedingen en kosten...52 Vergoedingen van de Bestuurders...53 Aftrek en toerekening van kosten...53 Beleid inzake de uitkering van dividenden...54 Kapitalisatieaandelen...54 Inkomstenaandelen...54 Inkomstenaandelen - Egalisatie...55 Belasting...55 Belasting van de Vennootschap...55 Belasting van niet-ierse Aandeelhouders...55 Belasting van Vrijgestelde Beleggers...56 Belasting van andere Ierse Aandeelhouders...57 Zegelrecht...59 Schenkings- en successierechten...59 Rapportering van informatie in het kader van de EUrichtlijn betreffende de belastingheffing op spaargelden uit beleggingen...60 Betekenis van termen...60 Bijlage 1 De Fondsen...62 Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund...62 Vanguard European Enhanced Equity Fund...67 Vanguard European Stock Index Fund Vanguard Eurozone Stock Index Fund Vanguard Global Enhanced Equity Fund...80 Vanguard Global Small-Cap Index Fund...83 Vanguard Global Stock Index Fund...88 Vanguard Japan Enhanced Equity Fund...92 Vanguard Japan Stock Index Fund...96 Vanguard Pacific Ex-Japan Stock Index Fund Vanguard SRI European Stock Fund Vanguard SRI Global Stock Fund Vanguard Switzerland Stock Index Fund Vanguard U.K. Stock Index Fund Vanguard U.S. Discoveries Fund Vanguard U.S. Enhanced Equity Fund Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Vanguard U.S. Fundamental Value Fund Vanguard U.S. Futures Fund Vanguard U.S. Opportunities Fund Vanguard Euro Government Bond Index Fund Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund Vanguard Global Bond Index Fund Vanguard Japan Government Bond Index Fund Vanguard U.K. Government Bond Index Fund Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund.184 Vanguard U.S. Government Bond Index Fund Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund Vanguard U.S. Mortgage Backed Securities Bond Index Fund Vanguard U.S. Ultra-Short-Term Bond Fund Vanguard Year Duration Euro Index Fund Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund Bijlage Bepaling van de Intrinsieke Waarde

8 Vanguard Investment Series Plc 5 Bijlage Beleggingsbevoegdheden en -beperkingen Bijlage Portefeuillebeleggingstechnieken Afdekking van het valutarisico Gebruik van Terugkoopovereenkomsten / Omgekeerde Terugkoopovereenkomsten en Effectenuitleenovereenkomsten Effecten Zodra Uitgegeven en Met Termijnverbintenis Bijlage Erkende Markten Ontwikkelde Markten Ontwikkelingsmarkten Futures- en Optiemarkten Bijlage Algemene informatie Verslagperioden en jaarlijkse en tussentijdse verslagen Aandeelhoudersvergaderingen en stemrechten Documenten van de Vennootschap Verdere informatie Klachtenprocedure Afwijzing van aansprakelijkheid...237

9 6 Vanguard Investment Series Plc In dit document Gebruikte termen Aandeel of Aandelen Aandeelhouder Administrateur Beheerder Beleggingsbeheerder Bestuurders Bewaarder Bijzondere resolutie Centrale Bank Deadline voor orderuitvoering Distributeurs EER-lidstaten Een of meer Aandelen, ongeacht de klasse, in het kapitaal van de Vennootschap (uitgezonderd Oprichtersaandelen) die de houders het recht geven om deel te nemen in de winst van de Vennootschap die aan het betreffende Fonds toerekenbaar is zoals in dit Prospectus voor het betreffende Fonds beschreven. Een persoon die in het door de Administrateur bijgehouden en bewaarde ledenregister van de Vennootschap ingeschreven is als houder van Aandelen. J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited. Vanguard Group (Ireland) Limited. De entiteit die met betrekking tot een Fonds kan worden gespecificeerd als de entiteit die is aangesteld om voor dat Fonds beleggingsbeheerdiensten te leveren. De huidige Raad van Bestuur van de Vennootschap en elk geldig opgericht comité daarvan. J.P. Morgan Bank (Ireland) plc. Een resolutie aangenomen met 75% van de stemmen die zijn uitgebracht voor en tegen de betreffende resolutie. De Centrale Bank van Ierland of enige opvolgende entiteit daarvan die van tijd tot tijd kan worden opgericht. Het tijdstip op elke Handelsdag dat de Bestuurders kunnen overeenkomen en specificeren met betrekking tot een Fonds (of een ander tijdstip dat de Bestuurders van tijd tot tijd en na voorafgaande kennisgeving aan de Aandeelhouders, de Administrateur en de Bewaarder kunnen bepalen) als zijnde het tijdstip waartegen verzoeken tot inschrijving en inkoop moeten zijn ontvangen om nog diezelfde Handelsdag te worden uitgevoerd, met dien verstande dat dit tijdstip nooit na het betreffende Waarderingstijdstip zal liggen. Vanguard Asset Management, Limited, Vanguard Investments UK, Limited en/of een andere entiteit die van tijd tot tijd door de Beheerder wordt aangesteld voor de promotie, distributie en verkoop van Aandelen. EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

10 Vanguard Investment Series Plc 7 Erkende markt EU-lidstaat of Lidstaat Euro of Fonds Geldmarktinstrumenten Gewone resolutie Handelsdag Houder(s) van Oprichtersaandelen ICBE ICBE-kennisgevingen ICBE-verordeningen Elke beurs of markt die van tijd tot tijd kan worden vermeld in dit Prospectus en als dusdanig wordt aangemerkt, in overeenstemming met de vereisten van de Centrale Bank. Een Lidstaat van de Europese Unie. De Europese euro, de wettige munteenheid van de Economische en Monetaire Unie van de Europese Unie van tijd tot tijd. Een portefeuille van activa opgericht door de Bestuurders (met de voorafgaande goedkeuring van de Bewaarder en de Centrale Bank) die een afzonderlijk Fonds vormt, vertegenwoordigd door een afzonderlijke serie Aandelen en belegd in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van dat Fonds. Instrumenten, zoals in de ICBE-kennisgevingen omschreven, die normaal op de geldmarkt worden verhandeld, die liquide zijn en waarvan de waarde op elk moment nauwkeurig kan worden bepaald, en die zullen worden uitgelegd overeenkomstig de definitie ervan in de ICBE-verordeningen. Een resolutie aangenomen met gewone meerderheid van de stemmen die zijn uitgebracht voor en tegen de betreffende resolutie. Een dag waarop een Fonds verzoeken tot inschrijving of inkoop aanvaardt, of een of meer andere dagen die door de Bestuurders kunnen worden bepaald. Een of meer personen die in het ledenregister van de Vennootschap zijn ingeschreven als houder van Oprichtersaandelen. Een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten in de zin van de ICBE-verordeningen. De kennisgevingen die van tijd tot tijd door de Centrale Bank worden gedaan overeenkomstig de ICBE-verordeningen. De European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (S.I. 352 van 2011) (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld) en alle toepasselijke door de Centrale Bank per kennisgeving of anderszins opgelegde voorschriften en voorwaarden of toegestane afwijkingen daaronder.

11 8 Vanguard Investment Series Plc Ierse Ingezetene Inkomstenaandelen Intrinsieke Waarde Een vennootschap die voor Ierse belastingdoeleinden in Ierland gevestigd is, of een persoon van wie de woonplaats of gewone verblijfplaats zich voor Ierse belastingdoeleinden in Ierland bevindt. Zie het deel Belastingen' in dit Prospectus voor een door de Ierse belastingdienst uitgegeven samenvatting van de begrippen 'woonplaats' en 'gewone verblijfplaats'. Die Aandelenklassen waarvoor de Bestuurders voornemens zijn een dividend te declareren en dienovereenkomstig de volledige of vrijwel de volledige netto-inkomsten zullen uitkeren (interesten en dividenden minus kosten), in voorkomend geval aangevuld met het positieve verschil tussen de gerealiseerde en niet-gerealiseerde kapitaalwinsten en de gerealiseerde en nietgerealiseerde kapitaalverliezen van het Fonds die kunnen worden toegewezen aan deze klassen van Aandelen. De waarde van de totale activa van een Fonds minus de verplichtingen van dat Fonds. Intrinsieke Waarde per Aandeel of IW per Aandeel In verband met een klasse Aandelen, de Intrinsieke Waarde gedeeld door het aantal Aandelen dat is uitgegeven in de betreffende klasse of dat geacht wordt uitgegeven te zijn met betrekking tot die klasse op het betreffende Waarderingstijdstip en, in verband met een klasse Aandelen, met inachtneming van aanpassingen die eventueel vereist zijn met betrekking tot die klasse. Irish Stock Exchange Kapitalisatieaandelen OESO of OESO-lidstaten De Irish Stock Exchange Limited. Die Aandelenklassen waarvoor de Bestuurders niet de intentie hebben om dividenden te declareren en waarvoor de inkomsten en de kapitaalwinsten van het Fonds die aan die Aandelenklassen kunnen worden toegerekend, zullen worden weerspiegeld in de Intrinsieke Waarde per Aandeel. De lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), zijnde Australië, Oostenrijk, België, Canada, Chili, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Israël, Italië, Japan, Korea, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, en andere landen die van tijd tot tijd tot de OESO kunnen worden toegelaten. Oprichtersaandelen Het initiële uitgegeven Aandelenkapitaal van Oprichtersaandelen zonder nominale waarde, uitgegeven tegen 1 Ierse pond per Aandeel (wat op 31 december 2001 werd omgezet naar 1, euro), initieel aangemerkt als Oprichtersaandelen en die de houders ervan geen recht geven op deelneming in de aan een Fonds toerekenbare winst van de Vennootschap.

12 Vanguard Investment Series Plc 9 Oprichtingsakte OTC-derivaat De Oprichtingsakte van de Vennootschap die momenteel geldt en zoals die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Een afgeleid financieel instrument dat wordt over-the-counter (onderhands) wordt verhandeld. Overdraagbare effecten Aandelen in bedrijven en andere effecten die gelijkwaardig zijn aan aandelen in bedrijven, Obligaties en andere vormen van gesecuritiseerde schuld, Alle andere verhandelbare effecten waaraan het recht verbonden is om dergelijke overdraagbare effecten via inschrijving of ruil te verwerven, uitgezonderd de technieken en instrumenten waarnaar in de ICBE-verordeningen wordt verwezen en die voldoen aan de criteria die in de ICBE-verordeningen zijn beschreven. Pond sterling of Prospectus Relevante instellingen Britse pond sterling, de wettige valuta van het Verenigd Koninkrijk. Dit document, elk document dat bedoeld is om samen met dit document te worden gelezen en geïnterpreteerd en om er deel van uit te maken, en het meest recente jaarverslag en de meest recente jaarrekening (indien uitgegeven) van de Vennootschap of, indien recenter, haar tussentijds verslag en tussentijdse rekeningen. Een kredietinstelling die onder een van de volgende categorieën valt: Een kredietinstelling die erkend is in de Europese Economische Ruimte (EER) (zijnde de EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein); Een kredietinstelling die erkend is in een staat die geen EER-lidstaat is en die het Bazelse Kapitaalakkoord van juli 1988 heeft ondertekend (Zwitserland, Canada, Japan, Verenigde Staten); Een kredietinstelling die in Jersey, Guernsey, het eiland Man, Australië of Nieuw-Zeeland is erkend.

13 10 Vanguard Investment Series Plc SROI Statuten Subbeleggingsbeheerder Subdistributeur De synthetische risico- en opbrengstindicator, gebaseerd op de berekening van de historische volatiliteit van de Intrinsieke Waarde van een Fonds in overeenstemming met de methode gepubliceerd door de European Securities and Markets Authority in hun paper van 1 juli 2010 met als titel Guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document (Richtlijnen over de berekeningsmethode van de synthetische risico- en opbrengstindicator in het Document met essentiële beleggersinformatie), uitgedrukt als een cijfer tussen 1 en 7, waarbij 1 de onderkant van de SROI-schaal vertegenwoordigt en 7 de bovenkant van de SROI-schaal. De Statuten van de Vennootschap die momenteel gelden en zoals die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Een entiteit waaraan de Beleggingsbeheerder in overeenstemming met de procedures van de Centrale Bank de verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeheer van een of meer Fondsen heeft overgedragen. Een entiteit die door een Distributeur kan worden aangesteld voor de promotie, distributie en verkoop van Aandelen. TCA De Taxes Consolidation Act van USD of US $ Vanguard Group of Companies Vastgestelde verwateringsheffing Vennootschap Verklaring Amerikaanse dollar, de wettige munteenheid van de Verenigde Staten van Amerika. De groep van ondernemingen waarvan The Vanguard Group, Inc. de uiteindelijke moedermaatschappij is. Een heffing die in rekening wordt gebracht op de aankoop of inkoop van Aandelen, zoals uitvoeriger beschreven in het deel Aankoop van aandelen' en 'Inkoop van aandelen' in dit Prospectus. De maximale Vastgestelde Verwateringsheffing op aankopen en inkopen van Aandelen voor elk Fonds is vermeld in Bijlage 1. Vanguard Investment Series plc. Een geldige verklaring in de vorm die door de Ierse belastingdienst is voorgeschreven voor de toepassing van Section 739D van de Taxes Consolidation Act (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).

14 Vanguard Investment Series Plc 11 Vrijgestelde beleggers VS VS-persoon Waarderingstijdstip Werkdag Aandeelhouders van wie de woonplaats (of gewone verblijfplaats) zich voor Ierse belastingdoeleinden in Ierland bevindt en die behoren tot een van de categorieën vermeld in Section 739D(6) van de Taxes Consolidation Act (raadpleeg het deel Belastingen voor een lijst van dergelijke aandeelhouders), en voor wiens Aandelen de Vennootschap geen Ierse belasting zal inhouden nadat de Vennootschap een Verklaring heeft ontvangen die bevestigd dat de Aandeelhouder vrijgesteld is. De Verenigde Staten van Amerika, zijn territoria en bezittingen, met inbegrip van de Staten en het District of Columbia. Een persoon die valt onder de definitie van de term U.S. Person overeenkomstig Regulation S uitgevaardigd onder de U.S. Securities Act van 1933 of zoals de Bestuurders van tijd tot tijd kunnen bepalen. In verband met elk effect dat, of elke belegging die, in een Fonds wordt gehouden, de sluiting van de handel op elke Werkdag in de markt die volgens de Administrateur de belangrijkste markt is waarop een dergelijk effect of een dergelijke belegging wordt verhandeld. Elke dag (uitgezonderd zaterdagen, zondagen en normale feestdagen in Ierland) waarop de New York Stock Exchange open is voor gewone handel en een of meer andere dagen die door de Bestuurders kunnen worden bepaald.

15 12 Vanguard Investment Series Plc Adressenlijst Vanguard Investment Series plc Statutaire zetel: 70 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Ierland Raad van Bestuur Peter Blessing Burton G. Malkiel William M. McCann Frederick W. McNabb III Michael S. Miller James M. Norris Beleggingsbeheerder The Vanguard Group, Inc. P.O. Box 2600 Valley Forge, PA Verenigde Staten Beheerder Vanguard Group (Ireland) Limited 70 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Ierland Administrateur J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited JPMorgan House International Financial Services Centre Dublin 1 Ierland Distributeurs Vanguard Asset Management, Limited en Vanguard Investments UK, Limited beide op het adres 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ, Verenigd Koninkrijk Juridisch adviseurs inzake Iers recht Matheson Ormsby Prentice 70 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 Ierland

16 Vanguard Investment Series Plc 13 Bewaarder J.P. Morgan Bank (Ireland) plc JPMorgan House International Financial Services Centre Dublin 1 Ierland Externe accountant PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors One Spencer Dock North Wall Quay Dublin 1 Ierland Makelaar op de Irish Stock Exchange die optreedt als sponsor J&E Davy Davy House 49 Dawson Street Dublin 2 Ierland Secretaris van de Vennootschap en de Beheerder Matsack Trust Limited 70 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2, Ierland

17 14 Vanguard Investment Series Plc De Vennootschap Algemeen De Vennootschap is een naamloze vennootschap opgericht in Ierland op 4 maart 1998 onder registratienummer , en is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, gestructureerd als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen, en door de Centrale Bank erkend als een ICBE overeenkomstig de ICBE-verordeningen. Het doel van de Vennootschap, zoals beschreven in Artikel 2 van de Oprichtingsakte, is de collectieve belegging in Overdraagbare Effecten en Geldmarktinstrumenten van bij het publiek opgehaald kapitaal volgens het principe van risicospreiding en in overeenstemming met de ICBE-verordeningen. Alle houders van Aandelen hebben recht op het voordeel van, zijn gebonden door en worden geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen van de Oprichtingsakte en Statuten, waarvan kopieën beschikbaar zijn zoals beschreven onder Documenten van de Vennootschap in Bijlage 6 bij dit Prospectus. Paraplufonds De Vennootschap is gestructureerd als een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen, in die zin dat de Bestuurders van tijd tot tijd met voorafgaande goedkeuring van de Centrale Bank verschillende series Aandelen kunnen uitgeven die afzonderlijke portefeuilles van activa vertegenwoordigen (elk een Fonds ). De activa van elk Fonds zullen worden belegd in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van dat Fonds. Het is de bedoeling dat de aansprakelijkheid van elk Fonds gescheiden zal zijn van die van andere Fondsen, en dat de Vennootschap als geheel niet aansprakelijk zal zijn jegens derden voor de aansprakelijkheid van elk Fonds. Beleggers dienen echter rekening te houden met de risico s die beschreven zijn onder De paraplustructuur van de Vennootschap en gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen in het deel Risicofactoren van dit Prospectus. Overeenkomstig de Statuten moeten de Bestuurders op de volgende wijze voor elke klasse Aandelen een afzonderlijk Fonds met een afzonderlijke administratie oprichten: (a) De Vennootschap zal voor elk Fonds een afzonderlijke boekhouding voeren. De opbrengsten uit de uitgifte van elke klasse Aandelen zullen worden toegerekend aan het Fonds dat voor die klasse Aandelen is opgericht, en de daaraan toerekenbare activa, verplichtingen, inkomsten en uitgaven zullen aan dat Fonds worden toegerekend. (b) (c) (d) Een actief dat is afgeleid van een ander actief dat in een Fonds is opgenomen, zal worden toegerekend aan hetzelfde Fonds als het actief waarvan het is afgeleid, en elke waardestijging of -daling van een dergelijk actief zal aan het betreffende Fonds worden toegerekend. Indien de Bestuurders van oordeel zijn dat een actief niet meteen aan een bepaald Fonds of aan bepaalde Fondsen kan worden toegerekend, kunnen de Bestuurders, met de toestemming van de Bewaarder, naar eigen goeddunken bepalen op welke basis elk dergelijk actief aan de Fondsen zal worden toegerekend. De Bestuurders mogen deze basis op elk moment wijzigen. Elke verplichting zal worden toegerekend aan het Fonds of de Fondsen waarmee het volgens de Bestuurders verband houdt. Indien een dergelijke verplichting niet meteen aan een bepaald Fonds kan worden toegerekend, kunnen de Bestuurders, met de

18 Vanguard Investment Series Plc 15 toestemming van de Bewaarder, naar eigen goeddunken bepalen op welke basis die verplichting aan de Fondsen zal worden toegerekend. De Bestuurders mogen deze basis op elk moment wijzigen. (e) (f) (g) De Bestuurders mogen, met de toestemming van de Bewaarder, activa overdragen naar en vanuit Fondsen indien als gevolg van een procedure van een crediteur tegen bepaalde activa van de Vennootschap of anderszins een verplichting zou worden opgelopen op een andere wijze dan de wijze waarop die verplichting zou zijn opgelopen overeenkomstig punt (d) hierboven of in soortgelijke omstandigheden. Indien de aan de Oprichtersaandelen toerekenbare activa van de Vennootschap (in voorkomend geval) aanleiding geven tot een nettowinst, mogen de Bestuurders de activa die die nettowinst vertegenwoordigen toerekenen aan een of meer Fondsen die zij passend achten. Behoudens andersluidende bepalingen in dit Prospectus mogen de activa die worden gehouden in, of die toerekenbaar zijn aan, een specifiek Fonds uitsluitend worden aangewend voor dat Fonds en zullen ze uitsluitend aan dat Fonds toebehoren, en mogen ze niet worden gebruikt om de verplichtingen van, of vorderingen tegen, een ander Fonds direct of indirect te voldoen, en zullen ze niet beschikbaar zijn voor een dergelijk doel. De Bestuurders mogen, met voorafgaande goedkeuring van de Centrale Bank, van tijd tot tijd Aandelen uitgeven in verband met de oprichting van nieuwe Fondsen. Aandelenkapitaal Het minimale maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt 2, , wordt vertegenwoordigd door 2 (twee) Oprichtersaandelen, elk uitgegeven tegen 1, Het maximale maatschappelijk kapitaal is (dertigduizend) Oprichtersaandelen zonder nominale waarde, elk uitgegeven tegen 1, , en (vijfhonderd miljard) Aandelen zonder nominale waarde, initieel aangemerkt als niet-geclassificeerde Aandelen die de Bestuurders mogen uitgeven onder voorwaarden die zij passend achten. De Aandelen van de Vennootschap mogen, indien de Beheerder daartoe besluit en met inachtneming van de ICBE-verordeningen, worden verkocht in andere Lidstaten en EERlidstaten en in andere landen, met inachtneming van alle wettelijke beperkingen in die landen, als de Beheerder daartoe besluit. De Bestuurders De Bestuurders zijn verantwoordelijk voor het beheer van de zakelijke activiteiten van de Vennootschap. Overeenkomstig de Statuten en krachtens de Beheerovereenkomst beschreven in het deel Beheer en Administratie van dit Prospectus, hebben de Bestuurders bepaalde van hun bevoegdheden, taken, discretionaire bevoegdheden en/of functies in verband met het beheer en de administratie van de zaken van de Vennootschap en de promotie van haar Aandelen gedelegeerd aan de Beheerder met bepaalde subdelegeringsbevoegdheden. De Beheerder heeft de verantwoordelijkheid voor het opstellen en bijhouden van de boeken en administratie van de Vennootschap en de daarmee verband houdende boekhoudkundige zaken van de Fondsen (met inbegrip van de berekening van de Intrinsieke Waarde per Aandeel) en voor de inschrijving van Aandeelhouders en transferagentdiensten gedelegeerd aan de Administrateur. De Beheerder heeft de verantwoordelijkheid voor de belegging, het beheer en de vervreemding van zijn activa gedelegeerd aan de Beleggingsbeheerder. De Beheerder heeft de verantwoordelijkheid voor de distributie van Aandelen gedelegeerd aan de Distributeurs.

19 16 Vanguard Investment Series Plc De Bestuurders zijn hieronder vermeld met hun hoofdberoep. Geen van de Bestuurders heeft een arbeids- of dienstenovereenkomst met de Vennootschap gesloten, en een dergelijke overeenkomst wordt evenmin voorgesteld. Bijgevolg zijn de Bestuurders allen niet-uitvoerend Bestuurder. De Vennootschap heeft zich ertoe verbonden de Bestuurders te vrijwaren voor elk verlies dat, of alle schade die, zij kunnen lijden, behalve indien het verlies of de schade het gevolg is van nalatigheid, verzuim, plichtsverzuim of schending van vertrouwen door de Bestuurder ten aanzien van de Vennootschap. In de Statuten is voor Bestuurders een pensioenleeftijd van 70 jaar bepaald, tenzij de Bestuurders anderszins bepalen, maar is niet voorzien in pensionering van Bestuurders bij toerbeurt. Het adres van de Bestuurders is de statutaire zetel van de Vennootschap. Peter Blessing (Ier) is registeraccountant en is sinds 1996 een uitvoerend bestuurder van Corporate Finance Ireland Limited, een onafhankelijke financieringsmaatschappij voor bedrijven. Hij is tevens bestuurder en raadgever voor een aantal IFSC-vennootschappen. Van 1991 tot 1995 was hij Managing Director van Credit Lyonnais Financial Services, de IFSCdochtermaatschappij van Crédit Lyonnais. Hij had voorheen leidinggevende functies bij Allied Irish Banks plc., waar hij van 1988 tot 1991 bestuurder was van de IFSC-dochtermaatschappij, en hij had er een kaderfunctie in de financieringsafdeling voor bedrijven van 1982 tot Burton G. Malkiel (Amerikaan) is sinds 1988 professor aan de afdeling Economie van de Universiteit van Princeton. Daarvoor was hij, van 1981 tot 1988, decaan van de Yale School of Organisation and Management en William S. Beinecke Professor of Management Studies. Hij heeft zijn opleiding genoten aan Harvard College, waar hij in 1953 afstudeerde. Hij studeerde in 1955 af aan de Harvard Graduate School of Business Administration met een M.B.A. en voltooide zijn Ph.D. aan Princeton University in Op professioneel vlak is de heer Malkiel op dit moment onder meer een bestuurder van Genmab A/S en Theravance Inc. en is hij de Chief Investment Officer van Alpha Shares. Hij is ook Voorzitter van het New Products Committee van de American Stock Exchange en lid van het redactiecomité van Emerging Markets Review en Applied Financial Economics. William M. McCann (Ier) was van 1987 tot 1995 beherend vennoot van Craig Gardner/Price Waterhouse, Ireland, en was van 1991 tot 1995 lid van de Price Waterhouse World Board. Van 1993 tot 1998 was hij een bestuurder van de Ierse centrale bank. De heer McCann is momenteel voorzitter van Airplanes Group en Galco Steel Limited. Hij is ook een niet-uitvoerend bestuurder van Allianz plc en van een aantal andere bedrijven, waaronder bedrijven die gevestigd zijn in Ierlands International Financial Services Centre. Frederick W. McNabb III (Amerikaan) kwam in 1986 bij The Vanguard Group, Inc. als Assistant Vice President, Product Development. In 1989 werd hij benoemd tot Vice President, Institutional Marketing Services, en van 1995 tot 2008 was hij Senior Vice President, Institutional Investor Group. In maart 2008 werd de heer McNabb benoemd tot President van The Vanguard Group, Inc. en sinds 1 september 2008 is hij er President en Chief Executive Officer. Michael S. Miller (Amerikaan) is een Managing Director van The Vanguard Group, Inc. Hij is er onder meer verantwoordelijk voor concurrentieanalyses, portefeuille-onderzoek, de ontwikkeling van nieuwe fondsen en activiteiten, public relations, compliance, kwaliteitsinitiatieven/-beheer en bedrijfscommunicatie. Vóór zijn toetreding tot Vanguard in 1996 had de heer Miller een kaderfunctie bij twee makelaarskantoren in New York. De heer Miller werkte van 1978 tot 1991 als advocaat-vennoot bij Kirkpatrick & Lockhart. Hij is houder van een B.A. en een doctoraat in de rechten van de University of Virginia.

20 Vanguard Investment Series Plc 17 James M. Norris (Amerikaan) kwam in 1987 als fondsaccountant bij The Vanguard Group, Inc. ( VGI ), de promotor en beleggingsbeheerder van de Vennootschap. Tussen 1989 en 1994 was hij assistent van de Voorzitter van VGI. Van 1994 tot 2008 werkte hij bij VGI als Hoofd van een aantal afdelingen, waaronder de Corporate Strategy Group ( ), Institutional Retirement Plan Services ( ) en Vanguard Brokerage Services ( ). In januari 2008 werd dhr. Norris benoemd in zijn huidige functie van Managing Director van Vanguard International Investor Group. Hij behaalde een M.B.A. aan de Universiteit van Pennsylvania, The Wharton School, en een B.S. Accounting aan Saint Joseph s University. Secretaris van de Vennootschap De secretaris van de Vennootschap en van de Beheerder is Matsack Trust Limited. Basisvaluta De basisvaluta van elk Fonds is vermeld in Bijlage 1. Type vennootschap De Vennootschap is een ICBE. Verdere informatie Voor verdere algemene informatie over de Vennootschap, de vergaderingen en stemrechten van Aandeelhouders, de bepalingen met betrekking tot de liquidatie van de Vennootschap of een Fonds en andere zaken verwijzen we naar Bijlage 6. Beheer en administratie 1 De Beheerder De beheerder van de Vennootschap is Vanguard Group (Ireland) Limited, dat op 22 mei 1997 in Ierland werd opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder registratienummer De Beheerder is uiteindelijk een 100%-dochteronderneming van The Vanguard Group, Inc. die beheer-, administratieve en distributiediensten levert aan de Vennootschap en twee andere Ierse instellingen voor collectieve belegging. Aandelenkapitaal De Beheerder heeft een maatschappelijk kapitaal van , verdeeld in aandelen van 1, per stuk, en een geplaatst en volgestort aandelenkapitaal van Wettelijke status De Beheerder is een beheermaatschappij overeenkomstig de ICBE-verordeningen die erkend is door, en onder toezicht staat van, de Centrale Bank. Aanstellingsvoorwaarden Overeenkomstig de beheerovereenkomst van 9 maart 1998 tussen de Vennootschap en de Beheerder (de Beheerovereenkomst ) zal de Beheerder aan de Vennootschap beheer-,

Vanguard Investment Series plc: (de Vennootschap )

Vanguard Investment Series plc: (de Vennootschap ) De Bestuurders van de Vennootschap van wie de namen worden vermeld in het Prospectus van de Vennootschap in het hoofdstuk De Vennootschap De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de gegevens

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

IVI UMBRELLA FUND PLC (DE "VENNOOTSCHAP") VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010

IVI UMBRELLA FUND PLC (DE VENNOOTSCHAP) VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010 IVI UMBRELLA FUND PLC (DE "VENNOOTSCHAP") VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010 Dit Verkort Prospectus bevat belangrijke informatie over de Vennootschap, een openend beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten.

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten. SsgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR MSCI ACWI IMI ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR MSCI ACWI IMI ETF, (het Fonds ), een subfonds

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar, juridisch adviseur, accountant of andere professionele adviseur.

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ING PARAPLUFONDS 1 N.V. (HIERNA TE NOEMEN: DE VENNOOTSCHAP ) EN DE VERGADERINGEN VAN

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 23.9.2016 L 257/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) 2016/1703 VAN DE COMMISSIE van 22 september 2016 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Richtsnoeren Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Inhoud I. Toepassingsgebied 3 II. Definities 3 III. Doel 4 IV. Naleving

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Pagina: Bestuursverslag 3 Balans 5 Staat van

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Transparantieverklaringen

Transparantieverklaringen Transparantieverklaringen Brussel (België), 1 maart 2017 20u00 (CET) gereglementeerde informatie 1. Samenvatting van de kennisgevingen Op grond van artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking

Nadere informatie

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring Openbaarmaking in overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007 Aalst-Erembodegem (België),

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016

REGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016 ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.

REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie