FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN"

Transcriptie

1 Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam Zuid-Oost, De Entree 27, Nederland. Fortis Investment Management Netherlands N.V. is geregistreerd bij de AFM en heeft een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten zoals bedoeld in artikel 2.96 van de Wet op het financieel toezicht als vermogensbeheerder.

2 Inhoudsopgave Inhoud Pagina 1 Toepassingsgebied Diensten Categorisering van cliënten Profiel van de cliënt Informatie en risico s met betrekking tot Financiële Instrumenten Cliëntenorders Bewaarneming Kosten en Voordelen Rapportering en overzichten Belangenconflicten Communicatie Klachten Wijzigingen in het beleid en de Algemene Voorwaarden inzake Beleggingsdiensten Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken... 6 i

3 1 Toepassingsgebied De algemene voorwaarden inzake beleggingsdiensten (de Algemene Voorwaarden inzake Beleggingsdiensten ) maken deel uit van het contractuele kader tussen Fortis Investment Management Netherlands N.V. ( Fortis Investments ) en haar cliënten voor het verlenen van beleggingsdiensten waarnaar verwezen onder Clausule 2 (Diensten) met betrekking tot financiële instrumenten. In deze Algemene Voorwaarden inzake Beleggingsdiensten heeft financiële instrumenten de betekenis eraan gegeven in artikel 1.1 van de Wet op het financieel toezicht en omvat (maar is niet beperkt tot) overdraagbare effecten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve beleggingen, geldmarktinstrumenten en bepaalde derivatencontracten (opties, futures, swaps, rentetermijn-contracten, enz.) (de Financiële Instrumenten ). De Algemene Voorwaarden inzake Beleggingsdiensten gelden in aanvulling van een eventuele specifieke overeenkomst tussen Fortis Investments en een cliënt waarin de beleggingsdiensten en/of bijkomende aan deze cliënt geleverde diensten worden uiteengezet. In geval van onverenigbaarheid tussen de Algemene Voorwaarden inzake Beleggingsdiensten en deze specifieke overeenkomst, zal deze laatste voorrang hebben. 2 Diensten Fortis Investments mag de volgende beleggingsdiensten aan haar cliënten aanbieden: portefeuillebeheer, dit is het per cliënt op discretionaire basis beheren van portefeuilles van cliënten (in gevallen waar deze portefeuilles een of meer Financiële Instrumenten omvatten) in overeenstemming met een door de cliënt gegeven opdracht; optreden als beheermaatschappij voor ICB s, dit is het beheer en de administratie van ICB s en de verkoop van hun rechten van deelneming aan beleggers; beleggingsadvies, dit is het verstrekken van individuele aanbevelingen aan cliënten met betrekking tot een of meer transacties inzake Financiële Instrumenten; ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer Financiële Instrumenten; 3 Categorisering van cliënten 3.1 Algemeen Iedere cliënt wordt door Fortis Investments gecategoriseerd als een professionele of als een nietprofessionele cliënt. Bovendien kunnen sommige professionele cliënten verder gecategoriseerd worden als in aanmerking komende tegenpartij. De categorisering wordt gedaan op basis van objectieve criteria. Verschillende regels en verschillende niveaus van bescherming zijn toepasselijk naargelang de hoedanigheid van de cliënt. Fortis Investments brengt iedere cliënt op de hoogte van zijn hoedanigheid van professionele of niet-professionele cliënt, of indien dit het geval is, van zijn hoedanigheid van in aanmerking komende tegenpartij. 1

4 3.2 Bepalingen niet van toepassing op professionele cliënten De volgende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden inzake Beleggingsdiensten zijn niet van toepassing op cliënten met de hoedanigheid van professionele cliënt: Clausule 8.1 derde en vierde paragraaf (Kosten). 3.3 Bepalingen niet van toepassing op in aanmerking komende tegenpartijen De volgende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden inzake Beleggingsdiensten zijn niet van toepassing op cliënten met de hoedanigheid van in aanmerking komende tegenpartij: Clausule 4 (Profiel van de cliënt), Clausule 5 (Informatie en risico s met betrekking tot Financiële Instrumenten), Clausule 6.2 (Uitvoeringsbeleid), Clausule 8.1 derde en vierde paragraaf (Kosten), Clausule 8.2 tweede paragraaf (Voordelen), Clausule 9 (Rapportering en overzichten) en Clausule 10 tweede paragraaf (Belangenconflicten). 3.4 Opt-down 3.5 Opt-up Een cliënt die de hoedanigheid van professionele cliënt werd toegekend kan op ieder moment Fortis Investments verzoeken hem te behandelen als een niet-professionele cliënt (en dus genieten van het hoger niveau van bescherming van niet-professionele cliënten). Op dezelfde manier kan een in aanmerking komende tegenpartij Fortis Investments op ieder moment verzoeken hem te behandelen als een professionele of niet-professionele cliënt. Het staat Fortis Investments vrij om te beslissen om zulk verzoek niet in overweging te nemen. Indien Fortis Investments zulk verzoek aanvaardt, zal de cliënt een schriftelijke overeenkomst sluiten met Fortis Investments. De overeenkomst zal de diensten of transacties specifiëren, alsook de types van producten of transacties waarop de opt-down van toepassing is Opt-up voor niet-professionele cliënten Een cliënt die door Fortis Investments de hoedanigheid van niet-professionele cliënt werd toegekend mag Fortis Investments schriftelijk vragen om hem te behandelen als een professionele cliënt (en kan dus bepaalde bescherming en beleggerscompensatierechten verliezen), ofwel in het algemeen, of met betrekking tot een bepaalde beleggingsdienst of transactie, of type van transactie of product. Fortis Investments mag, in haar beoordelingsvrijheid, beslissen zulk verzoek niet in overweging te nemen. Indien Fortis Investments ermee akkoord gaat om zulk verzoek in overweging te nemen zal zij bij ontvangst van zulk verzoek toetsen of de cliënt aan de objectieve criteria voor opt-up beantwoordt. Fortis Investments zal verder de deskundigheid, ervaring en kennis van de cliënt beoordelen, alsook enig ander element dat zij passend acht. Fortis Investments zal de cliënt op de hoogte brengen wanneer zij accepteert dat de cliënt gecategoriseerd kan worden als een professionele cliënt Opt-up voor professionele cliënten Cliënten die de hoedanigheid van professionele cliënt werd toegekend en die aan de opt-up voorwaarden voldoen, kunnen, mits hun uitdrukkelijke toestemming, als in aanmerking komende tegenpartijen behandeld worden, ofwel voor alle diensten waarvoor een opt-up toegelaten is door de wet, of met betrekking tot een bepaalde beleggingsdienst of transactie, of type van transactie of product. 3.6 Wijzigingen aan de categorisering van professionele cliënt / in aanmerking komende tegenpartij 2

5 Het is de verantwoordelijkheid van professionele cliënten en in aanmerking komende tegenpartijen om Fortis Investments op de hoogte te houden van enige wijziging die hun categorisering als professionele cliënt of in aanmerking komende tegenpartij zou kunnen beïnvloeden. Indien Fortis Investments er zich van bewust wordt dat een professionele cliënt/in aanmerking komende tegenpartij niet langer voldoet aan de initiële voorwaarden om in aanmerking te komen om behandeld te worden als professionele cliënt of in aanmerking komende tegenpartij, mag zij gepaste actie ondernemen, met inbegrip van de hercategorisering van de cliënt als professionele cliënt of niet-professionele cliënt. 4 Profiel van de cliënt Vooraleer vermogensbeheerdiensten of beleggingsadvies aan te bieden, zal Fortis Investments een profiel bepalen voor iedere cliënt, gebaseerd op informatie verstrekt door de cliënt aan Fortis Investments in een specifieke vragenlijst of in enige andere vorm bepaald door Fortis Investments. Vooraleer bepaalde andere diensten aan te bieden, kan Fortis Investments ook een profiel van de cliënt opmaken. Op basis van de informatie over de cliënt die beschikbaar is bij Fortis Investments (met inbegrip van de gevallen waarin onvolledige of tegenstrijdige informatie werd verstrekt) en op basis van het profiel van de cliënt opgemaakt door Fortis Investments, houdt Fortis Investments zich het recht voor bepaalde diensten niet te verlenen of om diensten te beperken (zoals het geval kan zijn met betrekking tot bepaalde Financiële Instrumenten). Het is de verantwoordelijkheid van iedere cliënt om Fortis Investments onmiddellijk op de hoogte te brengen van belangrijke veranderingen in de informatie reeds verstrekt aan Fortis Investments. Fortis Investments heeft het recht om te vertrouwen op de informatie door een cliënt verstrekt. Onjuiste of onvolledige informatie kan ertoe leiden dat Fortis Investments een profiel bepaalt voor een cliënt dat niet past bij de specifieke situatie van de cliënt en kan bijgevolg negatieve gevolgen hebben voor de cliënt waarvoor Fortis Investments geen verantwoordelijkheid draagt. Fortis Investments behoudt zich het recht voor om op ieder moment het profiel van een cliënt te wijzigen ten gevolge van een wijziging van de informatie over de cliënt. 5 Informatie en risico s met betrekking tot Financiële Instrumenten De diensten van Fortis Investments dekken een brede waaier van Financiële Instrumenten. Ieder type Financieel Instrument heeft zijn eigen kenmerken en is onderworpen aan bepaalde risico s. Het is mogelijk dat bepaalde Financiële Instrumenten niet geschikt zijn voor een bepaalde cliënt in het licht van zijn hoedanigheid (niet-professionele of professionele cliënt) of zijn profiel. Documentatie met een algemene beschrijving van deze Financiële Instrumenten en de eraan verbonden risico s wordt aan cliënten verstrekt overeenkomstig Clausule (Informatieverstrekking). Cliënten verklaren dat ze zich bewust zijn van de risico s verbonden aan deze Financiële Instrumenten en dat zij deze risico s aanvaarden. 6 Cliëntenorders 6.1 Algemeen 3

6 Met betrekking tot de levering van de Diensten waarnaar verwezen wordt onder Clausule 2 kan Fortis Investments cliëntorders met betrekking tot financiële instrumenten aan makelaars bezorgen ter uitvoering. 6.2 Uitvoeringsbeleid Wanneer Fortis Investments cliëntenorders in Financiële Instrumenten doorgeeft, zal zij alle redelijke stappen ondernemen om het best mogelijke resultaat te behalen voor haar cliënten, waarbij verscheidene criteria in overweging worden genomen zoals prijs, kosten, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, omvang, aard of enige andere overweging die relevant is voor de uitvoering van het order. Met het oog hierop heeft Fortis Investments een Uitvoeringsbeleid vastgelegd, en een document dat details bevat over het Uitvoeringsbeleid wordt aan cliënten verstrekt overeenkomstig Clausule (Informatieverstrekking). Door het indienen van een order voor uitvoering bij Fortis Investments bevestigt de cliënt uitdrukkelijk dat hij akkoord gaat met het Uitvoeringsbeleid. 7 Bewaarneming 7.1 Bewaarneming Met betrekking tot de Diensten die (zullen) worden geleverd door Fortis Investments, benoemt de cliënt een bewaarnemer (die een lid kan zijn van de Fortis groep) om de betrokken Financiële Instrumenten te bewaren. Fortis Investments zal nooit zelf activa van de cliënt bewaren. Fortis Investments kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade opgelopen door de cliënt door een handeling of verzuim van de bewaarnemer. Ingeval van een wanprestatie of insolventie van de bewaarnemer, riskeert de cliënt niet al zijn activa te kunnen recupereren. Wanneer Financiële Instrumenten van een cliënt in bewaring zijn gegeven bij een bewaarnemer, is het mogelijk dat zulke partij onder lokaal recht de Financiële Instrumenten van de cliënt niet afzonderlijk kan identificeren van zijn eigen activa. In zulk geval, in geval van wanprestatie of insolventie van de bewaarnemer, indien er een tekort is in de aangehouden activa, riskeert de cliënt niet al zijn activa te kunnen recupereren. 8 Kosten en Voordelen 8.1 Kosten Het verlenen van diensten door Fortis Investments is onderworpen aan de betaling van kosten, provisies, commissies, heffingen, belastingen, enz. (de Kosten ). Naast deze Kosten kunnen cliënten nog andere kosten rechtstreeks aan derden verschuldigd zijn. Tenzij anders werd overeengekomen, worden alle Kosten verschuldigd door een cliënt aan Fortis Investments automatisch gedebiteerd van de rekening van de cliënt. Informatie in verband met Kosten wordt aan cliënten verstrekt overeenkomstig Clausule (Informatieverstrekking). Wijzigingen in de kosten zullen door Fortis Investments aan de cliënten worden meegedeeld. Ingeval van wijzigingen in provisies van Fortis Investments kan de cliënt, binnen een periode van 60 dagen te beginnen vanaf de mededeling, de relatie met Fortis Investments beëindigen. 4

7 8.2 Voordelen Wanneer Fortis Investments een dienst verleent aan een cliënt kan zij vergoedingen, provisies of andere niet-geldelijke voordelen aan derde partijen betalen of van derde partijen ontvangen. In de mate dat het vereist is door de wet zal Fortis Investments informatie verstrekken aan haar cliënten over zulke voordelen overeenkomstig de bepalingen van Clausule (Informatieverstrekking). 9 Rapportering en overzichten De verslaglegging en staten die moeten worden verstrekt door Fortis Investments in het kader van de levering van Diensten worden uiteengezet in de betrokken overeenkomsten met de cliënten. 10 Belangenconflicten Fortis Investments heeft bepaalde situaties geïdentificeerd waar zich belangenconflicten zouden kunnen voordoen bij het verlenen van diensten, tussen de belangen van een cliënt en de belangen van Fortis Investments (met inbegrip van zijn bestuurders, werknemers, verbonden agenten, enz.) of de belangen van een andere cliënt. Een document met het beleid van Fortis Investments in verband met belangenconflicten wordt verstrekt overeenkomstig Clausule (Informatieverstrekking). 11 Communicatie 11.1 Taal van de communicatie Mededelingen tussen Fortis Investments en een cliënt zijn in de taal die van tijd tot tijd wordt overeengekomen tussen Fortis Investments en de cliënt, zoals weergegeven in de bestanden van Fortis Investments Communicatiemethodes Informatieverstrekking Onder voorbehoud van de tweede paragraaf van deze Clausule , zal alle informatie die door Fortis Investments verstrekt dient te worden ingevolge deze Algemene Voorwaarden inzake Beleggingsdiensten ofwel op papier worden verstrekt, dan wel via een website of op enige andere manier. Aan niet-professionele cliënten kan Fortis Investments informatie verstrekken via zijn website (www.fortisinvestments.com) op voorwaarde dat Fortis Investments er zeker van is dat de cliënt regelmatige toegang heeft tot het internet (hetgeen verondersteld zal worden wanneer de nietprofessionele cliënt aan Fortis Investments een schriftelijke bevestiging heeft bezorgd) en op voorwaarde van zijn instemming. Professionele cliënten worden geacht regelmatige toegang tot het internet te hebben en Fortis Investments kan hen informatie verstrekken via zijn website (www.fortisinvestments.com). 12 Klachten Alle klachten dienen gericht te worden aan de afdeling Compliance van Fortis Investment Management Netherlands N.V., 1101 BH Amsterdam Zuid-Oost, De Entree 27, Nederland. 5

8 13 Wijzigingen in het beleid en de Algemene Voorwaarden inzake Beleggingsdiensten 13.1 Wijzigingen in het beleid Alle wijzigingen in of bijwerkingen van het beleid onder Clausules 7 en 9 zullen worden meegedeeld in overeenstemming met de voorwaarden van Clausule (Informatieverstrekking) en deze wijzigingen of bijwerkingen zullen onmiddellijk van kracht worden, zonder de voorafgaande instemming van de cliënt te vereisen Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden inzake Beleggingsdiensten Wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden inzake Beleggingsdiensten en, tenzij anders overeengekomen, wijzigingen aan overeenkomsten met betrekking tot het verlenen van beleggingsdiensten zullen tussen Fortis Investments en de cliënt als volgt overeen gekomen worden: de cliënten zullen geïnformeerd worden over de voorgenomen wijzigingen overeenkomstig de bepalingen van Clausule (Informatieverstrekking); tenzij anderszins vereist door de wet, zullen deze wijzigingen van kracht worden op de eerste dag van de tweede maand volgend op de dag waarop informatie gegeven wordt; in geval de cliënt niet akkoord gaat met de voorgenomen wijzigingen, kan de cliënt binnen diezelfde periode de relatie met Fortis Investments beëindigen. 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken De relatie tussen Fortis Investments en een cliënt wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die ontstaan tussen Fortis Investments en een cliënt in het kader van hun relatie worden beheerst door Nederlands recht. Tenzij de wet uitdrukkelijk bepaalt welke de bevoegde rechter is, kunnen alle geschillen, naar keuze van de eiser, ingesteld worden voor: de rechter van de woonplaats van de verweerder of één van de verweerders; de rechter van de plaats waar de verbintenissen of één van de verbintenissen waarover het geschil bestaat, ontstaan zijn of waar zij werden, worden of moeten worden uitgevoerd; de rechter van de plaats waar de verweerder door de gerechtsdeurwaarder gedagvaard werd wanneer noch de verweerder (noch enige van de verweerders), zijn woonplaats in Nederland of het buitenland heeft. 6

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only)

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) TUSSEN: [NAAM],[VOORNAAM],.. [ADRES],.... [E-MAIL ADRES];.. hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS, EN: De beursvennootschap Lawaisse,

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Basisvoorwaarden Effectendienstverlening

Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Basisvoorwaarden Effectendienstverlening 2 De Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Binck ( Basisvoorwaarden ) zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening:

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening: voorwaarden alex vermogensbeheer 1 De Voorwaarden Alex Vermogensbeheer zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening van vermogensbeheer die onder de handelsnaam Alex door BinckBank N.V. ( Alex )

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4. TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING...

Nadere informatie

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV)

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) BIJLAGE 1 Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) 1. Werkingssfeer 1.1 Door ondertekening door Cliënt

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online 1 Aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE 462 920 226, RPR

Nadere informatie

Voorwaarden /0407 PROF/VW

Voorwaarden /0407 PROF/VW Voorwaarden Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank De Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank zijn van toepassing op betrekkingen, ook toekomstige, tussen BinckBank en Cliënt waaronder

Nadere informatie

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje Vermogensbeheerder Services Voorwaardenboekje 1 INHOUDSOPGAVE I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST...3 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING...7 III VOORWAARDEN VOOR BEWARING

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies DE ONDERGETEKENDEN: 1. Rekeninghouder(s) Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: hierna te noemen "Cliënt";

Nadere informatie

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen

1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen Vermogensbeheer 1 Inleiding: het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquiditeiten en het aangaan van derivatentransacties door openbare lichamen 1.1 Openbare lichamen zijn bij het uitzetten van (tijdelijk)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1 Dealing Code 5 juni 2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Definities...5 3 Algemeen verbod op de verrichtingen met voorwetenschap... 7 4 Transacties door Werknemers

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN BIJLAGENBOEKJE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voor het gebruik van onze producten sluit u een overeenkomst met ING. Wij vinden het belangrijk dat u zichzelf vooraf goed kunt informeren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank

Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de Rabobank Rabobank. Een bank met ideeën. Algemene Voorwaarden voor Financiële Derivaten voor professionele Klanten van de

Nadere informatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie

SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie SpreadWinx Intekenvoorstel Algemene voorwaarden Speciale voorwaarden Belastinginformatie NL SpreadWinx Inhoud Algemene voorwaarden voor alle contracten uitgegeven door Private Estate Life... 3 Speciale

Nadere informatie