Enquête Verzekeren per Kilometer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enquête Verzekeren per Kilometer"

Transcriptie

1 Enquête Verzekeren per Kilometer Jasper Knockaert 8 april 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 De populatie 3 3 De respondent en zijn voertuig(en) Respondent Auto De Keuzesets Opzet Illustratie Inleiding Deze nota beschrijft de opzet van een enquête om gedragsreacties te onderzoeken als gevolg van verschillende vormen van verzekeren per kilometer. De gedragsreacties zelf zullen geanalyseerd worden op basis van keuzesets. In deze keuzesets krijgt de respondent de keuze tussen een aantal reisalternatieven voor het maken van een bepaalde trip. Deze moeten verschillen in te verwachten schadekost en in verzekeringskost. Naast de variabelen die een invloed hebben op de kans op schade door ongevallen zijn ook variabelen die een invloed hebben op de gedragsreactie van belang: voertuig Zowel snelheid van het voertuig, aantal inzittenden als type voertuig, massa, grootte en veiligheidsuitrusting (bv. ABS) hebben een invloed op zowel de kans op een ongeval als de hoogte van de schadekost. 1

2 weg Type weg, al dan niet in de bebouwde kom, de dichtheid van de kruispunten (aantal per kilometer), het type van de kruispunten (rond punt, voorrang van rechts, al dan niet conflictvrije VRI), de toegelaten snelheid, de staat van het wegdek (zowel type verharding als nat/droog/sneeuw) verkeersomstandigheden De intensiteit van de verkeersstroom alsook de distributie van de snelheden van de voertuigen (gemiddelde en variantie) hebben een relatie met de kans op een ongeval en de grootte van de veroorzaakte schade. weer Zowel de weersomstandigheden als licht/duisternis zijn relevant. bestuurder Een aantal eigenschappen van de bestuurder hebben een belangrijke invloed op zowel ongevalsschade als (de grootte van de) gedragsreactie: geslacht, leeftijd, inkomen, opleidingsnivo, rijervaring, alcoholgebruik en gordeldracht. Vermoedelijk heeft ook de schade- en bekeuringsgeschiedenis van de bestuurder een belangrijke verklarende waarde voor de toekomstige kans op een ongeval. trip Het motief van de trip heeft niet noodzakelijk een invloed op de ongevalsschade, maar kan wel een belangrijke invloed hebben op de gedragsreactie op een prijsprikkel. verzekering De hoogte van de verzekering (per kilometer) maar ook het type zijn hier belangrijk. Verschillende types verzekering zijn beschikbaar op de markt: wettelijke aansprakelijkheid (WA) al dan niet uitgebreid tot volledige (materiële) ongevalskost (full-risk). De verzekeringsvorm kan theoretisch een invloed hebben op de gedragsreactie. Niet elke variabele lijkt in aanmerking te komen in het kader van een enquête. Sommige variabelen zullen voor de respondent weinig inspirerend zijn en dienen bijgevolg door een proxy-variabele die ermee gecorreleerd is, voorgesteld te worden. Nog andere variabelen komen in theorie in aanmerking voor de enquête, maar gezien ze buiten het bestek van de pilot vallen, hebben we ze verder buiten beschouwing gelaten (bv. gordeldracht). Op basis van deze overwegingen stellen we volgende variabelen voor om mee te nemen in de enquête: voertuig Omdat begrippen als massa, grootte en veiligheidsuitrusting wellicht weinig betekenen voor de respondent (die mogelijk niet eens de massa van zijn eigen wagen kent), lijkt het aangewezen om te werken met een proxy variabele. Een bruikbaar alternatief is voertuigtype en bouwjaar. Op basis van deze gegevens kunnen we de belangrijkste technische eigenschappen 2

3 van het voertuig bepalen. 1 Als maat voor de snelheid maken we een onderscheid tussen strikte snelheidsdiscipline en een laxere houding. weg & verkeersomstandigheden We stellen voor om te beperken tot drie types weg: autosnelweg, weg binnen bebouwde kom, weg buiten bebouwde kom. Deze vereenvoudiging van de werkelijkheid volgt nogal strak de snelheidsregimes. De link met dichtheid en type kruispunt is minder evident, maar de invloed van deze variabele is slechts beperkt beschreven in de literatuur. We nemen aan dat gemiddelde en toegelaten snelheid gecorreleerd zijn, over variantie is er weinig geweten en de invloed ervan op ongevalsrisico is eerder controversieel. Aspecten gelinkt met de staat van het wegdek lijken niet in aanmerking te komen voor de pilot. Het reistijdstip nemen we niet mee in de enquête. weer Deze factoren lijken buiten het bereik van de pilot te vallen, uitzondering is eventueel licht/donker. 2 bestuurder De socio-demografische eigenschappen lijken geen probleem te stellen. Alcoholgebruik en gordeldracht lijken dan weer buiten het bereik van de pilot te vallen. Rijervaring lijkt niet rechtstreeks meetbaar, als alternatief peilen we naar aantal jaren rijbewijs en aantal km per jaar. trip We weerhouden drie tripmotieven: werkpendel, winkelen/diensten en ontspanning/vrije tijd/visite. Deze motieven groeperen 94% van de verplaatsingsafstand als autobestuurder. verzekering De verzekeringskost kan uitgedrukt worden in euro en stelt geen probleem. Voor het type verzekering beperken we ons tot de uitersten op het spectrum: WA of full-risk. In een volgende sectie formuleren we kort even enkele bedenkingen m.b.t. de populatie. Daarna behandelen we de variabelen die de respondent/autobestuurder zelf betreffen. In sectie 4 bespreken we tenslotte de opzet voor de keuzesets. 2 De populatie De populatie bestaat hier uit autobestuurders. Deze worden geselecteerd uit een bestand van verzekeraars, het zijn bijgevolg bestuurders die met hun eigen 1 VU zou over een omzettingstabel beschikken voor massa & grootte, veiligheidsuitrusting kan tot op zekere hoogte op basis van bouwjaar. 2 In de hier beschreven opzet laten we deze variabele verder buiten beschouwing. 3

4 wagen rijden (geen leasewagens). 3 Men kan vermoeden dat er een verschil is in gedragsreactie op een financiële prikkel naargelang men deze kosten wel of niet zelf moet betalen. Wie met de eigen wagen in opdracht van de werkgever verplaatsingen doet, draagt de autokosten niet zelf waardoor een andere dynamiek ontstaat. Om de steekproef zuiver te houden, zullen we ons beperken tot verplaatsingen die voor eigen rekening gebeuren. 3 De respondent en zijn voertuig(en) 3.1 Respondent De eigenschappen van de respondent komen niet in aanmerking om te worden opgenomen in de keuzesets aangezien de respondent deze onmogelijk kan laten variëren over verplaatsingen. 4 Gezien deze reeds in de eerste enquête aan bod kwamen, stellen we deze vragen niet opnieuw. We stellen wel enkele vragen over het mobiliteitsgedrag van de respondent. Deze vragen komen aan het eind van de enquête: aantal ongevallen in de afgelopen 3 jaar aantal bekeuringen in de afgelopen 3 jaar (snelheid, foutparkeren en overig) 3.2 Auto Vragen over het voertuig van de respondent kwamen reeds uitgebreid aan bod in de eerste enquête. We beperken ons hier tot een selectievraag om na te gaan in welke mate de respondent voor rekening van derden rijdt. 4 De Keuzesets Uit de motieven waarvoor de respondent in de eerste enquête aangaf de auto te gebruiken wordt een motief geselecteerd. 5 De respondent moet nu enkele keuzesets beoordelen voor een fictieve verplaatsing met als doel het geselecteerde motief. 6 3 We beperken ons tot de autobestuurders die reeds de eerste enquête hebben ingevuld. 4 Aangenomen dat alcoholgebruik en gordeldracht niet worden meegenomen in de enquête. 5 We selecteren willekeurig uit die motieven waarvoor het door de respondent aangegeven aandeel in de wekelijkse verplaatsingsafstand (met de wagen en als bestuurder) overeenkomt met minstens de helft van het landelijke gemiddelde op basis van MON. Een alternatief is om de resultaten van de eerste enquête te gebruiken i.p.v. MON. 6 We formuleren de opgave zo dat het doel hetzelfde betreft als waar de repondent zich nu reeds voor verplaatst. 4

5 De keuzesets bevatten een viertal reismogelijkheden die beschreven worden aan de hand van enkele variabelen (zie verder) waaronder ook de verzekeringskost. We geven aan dat de jaarlijkse verzekering komt te vervallen en vervangen wordt door een verzekering per kilometer die hetzelfde risico dekt (WA of full-risk op basis van antwoord uit eerste enquête). We geven aan dat deze verzekering tot een verschillende kost per reismogelijkheid leidt zoals aangegeven in de keuzesets. 4.1 Opzet Het ontwerp van de keuzesets is een moeilijke evenwichtsoefening tussen enerzijds het zo vrij mogelijk laten variëren van de variabelen en anderzijds het beperken van de cognitieve moeilijkheid voor de respondent. De hier beschreven opzet voorziet het aanpassen van de keuzesets op enkele punten aan de huidige verplaatsingsgewoonten van de respondent (customizing). Aangezien de keuzesets de keuze tussen een aantal reisalternatieven voor het maken van een bepaalde trip betreffen, dienen we enkele bijkomende variabelen in te voeren: Afstand De lengte van de trip. Modus De respondent krijgt naast de auto alternatieve reismogelijkheden aangeboden (in functie van de triplengte). We voorzien als alternatief ook de mogelijkheid om van de trip af te zien. Gegeneraliseerde kost Gezien we over de alternatieven in de keuzesets de verzekeringskosten gaan variëren, dienen we ook andere onderdelen van de gegeneraliseerde verplaatsingskost te controleren. Voor de korte termijn lijkt de reistijd en de brandstofkost (voor auto) of de OV-kost (voor OV) een voldoende nauwkeurige benadering. 7 De eigenschappen van de voorgestelde variabelen kunnen variëren op drie nivo s: respondent, keuzeset en alternatief. Op het nivo van de respondent selecteren we een verplaatsingsmotief, dat we over de hele reeks 8 constant houden. Dit motief wordt geselecteerd uit de motieven waarvoor de respondent aangaf momenteel de wagen te gebruiken en waarvoor het aandeel in de wekelijkse verplaatsingen (als bestuurder van een personenwagen) overeenkomt met minstens 7 Merk op dat om de enquête zo dicht mogelijk bij de pilot te laten aansluiten we de keuze op de korte termijn bestuderen. 8 Afhankelijk van de opzet (factorieel ontwerp) en de budgettaire mogelijkheden voorzien we een reeks keuzesets. 5

6 de helft van het landelijke gemiddelde (op basis van MON 9 ). Tevens selecteren we een verzekeringstype: WA of full-risk. 10 Voor het geselecteerde motief stellen we enkele bijkomende vragen, op basis van de verstrekte gegevens zullen we dan de keuzesets aanpassen. We vragen telkens naar de gegevens over de laatste trip (als bestuurder met de wagen) voor het geselecteerde motief: afstand; wegtype met grootste aandeel in de trip; reistijd. Op basis van de opgegeven afstand bepalen we de alternatieve reismogelijkheden. In tabel 1 geven we een overzicht van de afstand en de corresponderende alternatieven. De voorgestelde alternatieve modi zijn telkens auto, OV of andere modus (inclusief de keuze om zich niet te verplaatsen). Op basis van de lengte van de verplaatsing, stellen we twee autoverplaatsingen voor. Voor de korte afstanden gaat de ene verplaatsing voornamelijk langs wegen binnen de bebouwde kom en de andere langs wegen buiten de bebouwde kom. Voor lange afstanden gaat de ene verplaatsing langs autosnelwegen, de andere langs gewone wegen (maar buiten de bebouwde kom). De opzet zoals we deze hier beschrijven betreft expliciet een labelled experiment. In eerste instantie willen we een eenvoudige multinomial logit model schatten. De gekozen opzet biedt dan de mogelijkheid om coefficiënten van de nutsfunctie alternatief-specifiek te schatten. Voor sommige variabelen is dit gewenst (bv. reistijd), voor andere variabelen zal men dan weer eerder een generieke coefficiënt willen schatten. Een labelled experiment sluit het generiek schatten van coefficiënten echter niet uit, bovendien biedt het de mogelijkheid 9 MON is de opvolger van OVG. Zoals eerder aangegeven zouden we hier ook de antwoorden uit de eerste enquête kunnen gebruiken 10 Selectie op basis van het huidige verzekeringstype voor de wagen die de respondent aangaf in de eerste enquête. Tabel 1: Alternatieven in de keuzesets op basis van de opgegeven verplaatsingsafstand. Alternatief afstand (km) <15 >15 1 OV OV 2 auto (binnen bebouwde kom) auto (autosnelweg) 3 auto (buiten bebouwde kom) auto (geen autosnelweg) 4 andere modus/geen verplaatsing andere modus/geen verplaatsing 6

7 om ook complexe modelspecificaties te schatten, bv. een nested logit (met de auto-alternatieven in een nest). De nutsfunctie die we in eerste instantie willen schatten is: U a = αc b + βc v + γ w t + δv + ζ w + ε U ov = αc t + γ ov t + ε U o = ζ o + ε met U a nut verplaatsing met auto U ov nut verplaatsing met OV U o nut verplaatsing andere dan auto/ov C b brandstofkosten auto-verplaatsing C t kosten vervoerbewijs OV-verplaatsing C v verzekeringskosten auto-verplaatsing t reistijd v dummy voor snelheidsdiscipline α, β, γ w (met w het wegtype), γ ov, δ de te schatten coëfficienten (en eventueel ook interactie van deze coëfficienten met verplaatsingsmotief, verzekeringstype, voertuigtype, socio-demo variabelen, etc.) ε de random component ζ w constante voor wegtype w ζ o constante voor alternatief anders dan auto/ov We willen dus in totaal negen coëfficienten schatten, waarbij α generiek is over alle alternatieven, γ alternatief specifiek is, β en δ generiek geschat worden over de auto-alternatieven, en ζ w en ζ o mode en wegtype specifieke constanten zijn. De alternatieven worden in de keuzesets telkens beschreven aan de hand van variabelen die volgens een factorieel plan variëren over de alternatieven, keuzesets en respondenten. We definiëren telkens eerst de basiswaarde voor de variabele, waar mogelijk op basis van de door de respondent beschreven verplaatsing (zie hoger). Vervolgens gaan we rond deze basiswaarde variëren volgens het factorieel ontwerp: brandstofkost en afstand In het factorieel ontwerp laten we de afstand varieren over de alternatieven. In de keuzesets geven we echter primair de brandstofkost weer (voor OV de vervoerprijs). We geven voor de autoalternatieven echter ook expliciet de afstand erbij, om aan te geven dat het verschil in brandstofprijs een verschil in afstand weergeeft eerder dan een verschil in rijstijl. Omgerekend in kost per kilometer varieert de brandstofprijs niet over de auto-alternatieven. We nemen hiervoor een (1) 7

8 gemiddelde waarde op basis van statistieken en houden deze gelijk over alle respondenten en keuzesets. Als basiswaarde nemen we de afstand die de respondent zelf opgaf. Rond deze basiswaarde variëren we met ±20%, vervolgens vertalen we dit naar kosten met factor van 0,125 C/km. 11 De brandstofkost C B van een autoverplaatsing over een afstand d is dan: C B = 0,125d (2) We kiezen expliciet voor een relatieve definiëring van de variatie (in casu ±20%), wat betekent dat de absolute waarde van de variatie groter is voor grotere afstanden. Dit zou een probleem kunnen opleveren indien er een correlatie is tussen reisafstand, inkomen en value of time (VOT). Met behulp van simulaties zal dit geverifieerd worden. verzekeringskost Deze varieert over de auto-alternatieven. We vertrekken van een basiswaarde op basis van de afstand en variëren ±20% rond deze waarde op basis van het factorieel ontwerp. De basiswaarde voor de verzekeringskost C V van een trip over afstand d stellen we gelijk aan de basiswaarde voor de brandstofkost C b : C V = 0,125d (3) Deze formulering van de basiswaarde is gebaseerd op een snelle berekening op basis van een verzekeringkost van C1000 per jaar en een afstand van 8000km. Dit is uiteraard een zeer tentatieve benadering. OV-kost Voor OV-modus geven we een reiskost aan die varieert rond een basiswaarde. Deze waarde wordt vastgelegd op basis van de afstand opgegeven door de deelnemer. De kostprijs C OV van de OV verplaatsing over een afstand d baseren we op de lineaire prijsstructuur van het streekvervoer 12 en de gemiddelde vervoersontvangsten per kilometer op basis van het WROOV onderzoek 13 : C OV = 0,5 + 0,06d (4) Vervolgens variëren we rond deze basiswaarde met ±20% volgens het factorieel plan. De motivatie voor het (voorlopig) beperken van deze formule 11 Deze factor is een voorlopige aanname en dient nog vergeleken te worden met statistieken. Een alternatieve benadering zou erin kunnen bestaan dat deze factor gebaseerd wordt op een gemiddeld verbruik dat de deelnemer zelf opgeeft. 12 We berekenen een lineaire prijsindex als functie van de afstand op basis van het ongewogen gemiddelde van de overeenkomstige prijsindex voor de Strippenkaart en voor het Sterabonnement. 13 De gemiddelde vervoersontvangsten zijn 0,11 C/km. Uit het MON leiden we af dat voor de gemiddelde trip waarvoor bus/tram het hoofdvervoermiddel is, een afstand van ongeveer 13,5km wordt afgelegd met bus en tram. 8

9 tot de prijszetting van het streekvervoer is de onvoldoende beschikbaarheid van voldoende gegevens m.b.t. het treinverkeer. Het is echter expliciet de bedoeling dat deze formule voor alle afstanden toegepast wordt. reistijd Realistische reistijden genereren is niet zo eenvoudig. Voor het wegtype van de origineel opgegeven verplaatsing is ook de reistijd opgegeven en die wordt als basiswaarde gebruikt. Voor het andere wegtype maken we een basiswaarde aan m.b.v. een constante factor 1,5 voor de verhouding van de gemiddelde snelheden. Voor OV bepalen we de basiswaarde voor de reistijd als functie van de afstand. Op basis van MON leiden we volgend verband af tussen triplengte d en gemiddelde snelheid v (deur tot deur in km/h) voor alle OV (zowel streekvervoer als trein): v = ,3d (5) Eens we voor alle alternatieven een basiswaarde hebben voor de reistijd laten we deze variëren volgens het factorieel ontwerp met ±20%. De hier geschetste opzet voor reistijd lijkt haalbaar maar correlatie met modus/ wegtype lijkt onvermijdelijk. snelheidsdiscipline Voor de autoverplaatsingen laten we deze variabele variëren over een strikte discipline versus een meer liberale interpretatie van de regels, uitgedrukt als limiet+10. In de uiteindelijke implementatie van de keuzesets worden zowel de alternatieven als attributen in willekeurige volgorde voorgesteld teneinde elk volgordeeffect uit te sluiten. 4.2 Illustratie In bijlage een keuzeset zoals die eruit zou kunnen zien voor een respondent die aangaf een WA verzekering te hebben voor zijn auto en deze (o.a.) te gebruiken voor woon-werkverplaatsingen, zich daarvoor te verplaatsen over 40km, en deze afstand in 25min langs de autosnelweg af te leggen. 9

10 Stel u voor dat u voor uw verplaatsingen naar uw werkplek vier reisopties heeft, deze zijn weergegeven in de tabel. Deze alternatieven verschillen in een aantal eigenschappen waaronder de verzekeringskost voor de trip. 10 woon-werkverplaatsing Reis A Reis B Reis C Reis D transportmiddel auto auto openbaar vervoer ander vervoermiddel (of de verplaatsing niet maken) route langs de autosnelweg langs een gewone weg buiten de bebouwde kom brandstofkost C5,00 (40 km) C4,00 (32 km) vervoerbewijs: C3,40 reistijd (deur tot deur) 20min 36min 95min snelheid strikte naleving van de maximumsnelheden tot 10km/h boven de maximumsnelheden kost verzekering C4,00 C4,00 Elke kolom in bovenstaande tabel geeft een fictieve reismogelijkheden weer. Welke van de bovenstaande reizen (A, B, C of D), zou u met de grootste waarschijnlijkheid maken?

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd)

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3.1 Algemeen Het gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag bedraagt anno 2008 41,6 km 1. Ook voor deze indicator beschikken

Nadere informatie

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen 10 SAMENVATTING 23 10.1 Schets van de steekproef Van december 2000 tot december 2001 werd er in Vlaams-Brabant een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Het onderzoeksgebied Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2015-2016) Analyserapport 1 INLEIDING Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek

Nadere informatie

1. Verplaatsingskilometers

1. Verplaatsingskilometers 1. Verplaatsingskilometers 1.1 Verplaatsingskilometers OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 algemeen gemiddelde 41,64 38,23 36,98 42,12 41,46 algemeen gemiddelde waarbij outliers werden weggelaten 38,4

Nadere informatie

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt.

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt. 2.2 Gavpppd en socio-economische kenmerken Iedereen die mobiliteit en verplaatsingsgedrag bestudeert, heeft wellicht al wel eens van een studie gehoord waarin socio-economische kenmerken gebruikt worden

Nadere informatie

Gedragsanalyse Experiment Verzekeren per Kilometer

Gedragsanalyse Experiment Verzekeren per Kilometer Gedragsanalyse Experiment Verzekeren per Kilometer Jasper Knockaert mailto:jknockaert@feweb.vu.nl 11 oktober 29 1 Inleiding Het Transumo project Verzekeren per Kilometer onderzoekt de mogelijkheden van

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV CONSULT aan Rijkswaterstaat MOGELIJKE VERMINDERING VAN HET BENZINEVERBRUIK DOOR DE INSTELLING VAN SNELHEIDSBEPERKINGEN R-7~-3 Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Summary in Dutch 179

Summary in Dutch 179 Samenvatting Een belangrijke reden voor het uitvoeren van marktonderzoek is het proberen te achterhalen wat de wensen en ideeën van consumenten zijn met betrekking tot een produkt. De conjuncte analyse

Nadere informatie

QUICKSCAN [BEDRIJFSNAAM]

QUICKSCAN [BEDRIJFSNAAM] QUICKSCAN [BEDRIJFSNAAM] 1 QUICKSCAN [BEDRIJFSNAAM] Beste heer / mevrouw [naam]. Hartelijk dank voor het aanvragen van een quickscan en het aanleveren van de benodigde gegevens hiervoor. Mobika is met

Nadere informatie

1.1 Verplaatsingskilometers

1.1 Verplaatsingskilometers 1.1 Verplaatsingskilometers 1.1.1 Verplaatsingskilometers Gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 OVG 4.5 OVG 5.1 algemeen gemiddelde algemeen gemiddelde

Nadere informatie

Voorbeeld Tentamenvragen Verkeer & Vervoer (Deel Thomas) Ontleend aan deeltoets 1 uit 2014.

Voorbeeld Tentamenvragen Verkeer & Vervoer (Deel Thomas) Ontleend aan deeltoets 1 uit 2014. Voorbeeld Tentamenvragen Verkeer & Vervoer (Deel Thomas) Ontleend aan deeltoets 1 uit 2014. 1. In welk(e) model(len) geclassificeerd naar functie ontbreekt de inductie stap? a. Fundamentele theorie van

Nadere informatie

Dossier : snelheid 1

Dossier : snelheid 1 Dossier : snelheid 1 Overdreven of onaangepaste snelheid verhoogt het risico op en de ernst van verkeersongevallen aanzienlijk. Niets nieuws, aangezien het om een basisgegeven van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Attitudes van Belgische autobestuurders

Attitudes van Belgische autobestuurders Attitudes van Belgische autobestuurders Resultaten van de driejaarlijkse attitudemeting Uta Meesmann Onderzoeker, Kenniscentrum BIVV Methode 3-jaarlijkse attitudemeting van het BIVV sinds 2003 Veldwerk:

Nadere informatie

Simon Arndt, Directie Bedrijfsvoering, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek. Mariëlle Bartels//Rien de Vries, directie Stad, stadsontwikkeling

Simon Arndt, Directie Bedrijfsvoering, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek. Mariëlle Bartels//Rien de Vries, directie Stad, stadsontwikkeling omnibusenquête 2011 deelrapport flexibel werken OMNIBUSENQUETE 2011 Deelrapport: flexibel werken Februari 2012 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie: In opdracht van: Josée Boormans, Directie Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Het is ook deze volgorde die we gebruiken voor deze samenvatting.

Het is ook deze volgorde die we gebruiken voor deze samenvatting. 9 Samenvatting 9.1 Schets van de steekproef Van januari 2000 tot januari 2001 werd bij 2500 gezinnen in het stadfsgewest Hasselt-Genk een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Hierbij werd

Nadere informatie

Heeft u uw keuze al gemaakt? Ontwikkelingen in keuzemodellen. Gerard de Jong Significance, ITS Leeds en NEA

Heeft u uw keuze al gemaakt? Ontwikkelingen in keuzemodellen. Gerard de Jong Significance, ITS Leeds en NEA Heeft u uw keuze al gemaakt? Ontwikkelingen in keuzemodellen Gerard de Jong Significance, ITS Leeds en NEA Inhoud 1. Keuzemodellen in soorten en maten 2. RUM (random utility model) 3. GEV (generalised

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST HASSELT-GENk (april april 2000) DEEL 3 A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST HASSELT-GENk (april april 2000) DEEL 3 A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST P H L PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT ARCHITECTUUR EN BEELDENDE KUNST ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST HASSELT-GENk (april 1999- april 2000) DEEL 3 A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST Onderzoek

Nadere informatie

MOTAC Motorcycle Accident Causation. Heike Martensen, onderzoeker BIVV Mathieu Roynard, onderzoeker BIVV

MOTAC Motorcycle Accident Causation. Heike Martensen, onderzoeker BIVV Mathieu Roynard, onderzoeker BIVV MOTAC Motorcycle Accident Causation Heike Martensen, onderzoeker BIVV Mathieu Roynard, onderzoeker BIVV Motorrijders Uitdagend om te besturen Onverzoenlijk tegenover fouten Kwetsbaarheid Doelstellingen

Nadere informatie

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag 5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag Bij alle tot op heden uitgevoerde OVG s in Vlaanderen (Vlaanderen april 1994-april 1995, Vlaanderen januari 2000-januari 2001, de stadsgewesten

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Onderzoek vervoersnoden en -wensen van personen met een beperking. Mobiliteitscongres Iedereen op weg - 13 oktober 2014 An Neven, onderzoeker IMOB

Onderzoek vervoersnoden en -wensen van personen met een beperking. Mobiliteitscongres Iedereen op weg - 13 oktober 2014 An Neven, onderzoeker IMOB Onderzoek vervoersnoden en -wensen van personen met een beperking Mobiliteitscongres Iedereen op weg - 13 oktober 2014 An Neven, onderzoeker IMOB Welk onderzoek? Businessplan voor een gebiedsdekkend, complementair

Nadere informatie

Tijdreeksanalyse in verkeersveiligheidsonderzoek met behulp van state space methodologie

Tijdreeksanalyse in verkeersveiligheidsonderzoek met behulp van state space methodologie Samenvatting Tijdreeksanalyse in verkeersveiligheidsonderzoek met behulp van state space methodologie In dit proefschrift wordt een aantal studies gepresenteerd waarin tijdreeksanalyse wordt toegepast

Nadere informatie

Nota MORA-secretariaat

Nota MORA-secretariaat Nota MORA-secretariaat Vaststellingen m.b.t. het Vlaams Gewest over de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer van loontrekkenden uit de privésector Aanvullende nota van het MORA-secretariaat

Nadere informatie

Enquête: Wel jong, niet gek 2017

Enquête: Wel jong, niet gek 2017 Enquête: Wel jong, niet gek 2017 Totaal aantal ingevulde enquêtes = 289 Vraag 1 Geslacht Geslacht Aantal % man 174 60% vrouw 115 40% Eindtotaal 289 100% Vraag 2 Studierichting ASO BSO BUSO TSO Totaal man

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking of een handicap Prijszetting

Vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking of een handicap Prijszetting Vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking of een handicap Prijszetting 25 januari 2014 Eric Sempels Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken 1

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Enquête: Wel jong, niet gek 2013

Enquête: Wel jong, niet gek 2013 Enquête: Wel jong, niet gek 2013 Totaal aantal ingevulde enquêtes = 344 Vraag 1 Geslacht Geslacht Aantal % man 136 54% vrouw 116 46% Eindtotaal 252 100% Vraag 2 Studierichting ASO TSO BSO Totaal man 23%

Nadere informatie

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 Vanaf 1 oktober 2007 wordt de regeling van de mobiliteitsvergoeding in de bouw flink gewijzigd. De mobiliteitsvergoeding

Nadere informatie

FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER

FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER FORMULIER ACTIEPLAN VLOOTBEHEER 1. CONTEXT Handleiding bij het invullen van het formulier Het Besluit Voorbeeldgedrag 1 van 15/05/2014 heeft een extra verplichte maatregel toegevoegd in het bedrijfsvervoerplan

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Huishoudnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN VRAGENLIJST HUISHOUDENS: In te vullen door het gezinshoofd Geachte Mevrouw, Geachte Heer, MET DIT ONDERZOEK WILLEN WE EEN BEELD KRIJGEN VAN HET

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

2. VERPLAATSINGSKILOMETERS

2. VERPLAATSINGSKILOMETERS 2. VERPLAATSINGSKILOMETERS Verplaatsingskilometers Aantal OVG3 Aantal OVG 4.1 Aantal OVG 4.2 algemeen gemiddelde 41,64 38,23 36,98 Eerder hebben we al vastgesteld dat er geen significant verschil was in

Nadere informatie

Algemeen. Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit. PC Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014

Algemeen. Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit. PC Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014 PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014 29.10.2007 Rev8. 22.04.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte

Nadere informatie

Meer mogelijkheden met elektrische fietsen

Meer mogelijkheden met elektrische fietsen Meer mogelijkheden met elektrische fietsen Tips voor gemeentebesturen VVSG Klimaatdag 7 mei 2015 Inhoud Wat is een e-fiets? Het e-fietspotentieel Tips voor gemeenten Wat is een e-fiets? Elektrische fiets

Nadere informatie

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s

BTW-recuperatie op bedrijfsauto s BTW-recuperatie op bedrijfsauto s Nieuwe regels voor de BTW-recuperatie van toepassing in 2013. Voor BTW-plichtigen: De recuperatie van de BTW hangt voortaan af van het percentage beroepsgebruik van een

Nadere informatie

Documentatierapport Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN)

Documentatierapport Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN) Datum: 12 september 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Bijlagen hoofdstuk 8 Mobiliteit Lucas Harms

Bijlagen hoofdstuk 8 Mobiliteit Lucas Harms Thuis op het platteland. De leefsituatie van platteland en stad vergeleken. Anja Steenbekkers, Carola Simon, Vic Veldheer (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, januari 2006 Bijlagen hoofdstuk

Nadere informatie

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse Samenvatting van de masterthesis van Toon Bormans met als promotor Prof.Dr.S.Proost- KUL. Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse NB: lightrail = sneltram Inleiding : 1. Kosten/

Nadere informatie

De auto is van ons allemaal

De auto is van ons allemaal De auto is van ons allemaal Over de afstemming van autogebruik binnen huishoudens MPN Symposium 15 September 2015 Marie-José Olde Kalter 2 Groei autogebruik in Nederland 3 Ontwikkeling mobiliteit 1985-2012,

Nadere informatie

CT2710 Transport & Planning Keuzen en keuzemodellering

CT2710 Transport & Planning Keuzen en keuzemodellering CT2710 Transport & Planning Keuzen en keuzemodellering Rob van Nes, Transport & Planning 9-5-2012 Delft University of Technology Challenge the future 1. Modellering transportsysteem 2 Beschrijvend model:

Nadere informatie

Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken

Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken 3.3 Effectief gebruikte gewichten verplaatsingen Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken Dag fi Maand fl maandag dinsdag woensdag donderdag

Nadere informatie

Statistiek voor Natuurkunde Opgavenserie 1: Kansrekening

Statistiek voor Natuurkunde Opgavenserie 1: Kansrekening Statistiek voor Natuurkunde Opgavenserie 1: Kansrekening Inleveren: 12 januari 2011, VOOR het college Afspraken Serie 1 mag gemaakt en ingeleverd worden in tweetallen. Schrijf duidelijk je naam, e-mail

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten

Bijlage 1: Methode. Respondenten en instrumenten Bijlage 1: Methode In deze bijlage doen wij verslag van het tot stand komen van onze onderzoeksinstrumenten: de enquête en de interviews. Daarnaast beschrijven wij op welke manier wij de enquête hebben

Nadere informatie

Dit tentamen bestaat uit 6 vragen. Voor elke vraag zijn 10 punten te behalen. Het tentamencijfer is 1+ [aantal punten]/60.

Dit tentamen bestaat uit 6 vragen. Voor elke vraag zijn 10 punten te behalen. Het tentamencijfer is 1+ [aantal punten]/60. Tentamen AutoMobility 3 juli 14:00-17:00 Dit tentamen bestaat uit 6 vragen. Voor elke vraag zijn 10 punten te behalen. Het tentamencijfer is 1+ [aantal punten]/60. VRAAG 1: A13/A16 (Normering 1a: 2, 1b:2,

Nadere informatie

Antonin- een model voor de regio Parijs 5 maart 2014

Antonin- een model voor de regio Parijs 5 maart 2014 Antonin- een model voor de regio Parijs 5 maart 2014 Platos Colloquium - Jan Gerrit Tuinenga Antonin ANTONIN = ANalyse des Transports et de l Organisation des Nouvelles INfrastructures Multimodaal verkeersmodel

Nadere informatie

Botsing >> Snelheid >> Kracht

Botsing >> Snelheid >> Kracht Botsing >> Snelheid >> Kracht Voorwoord; Allemaal hebben we wel eens na zitten denken. Hoe hard reed ik óf juist die ander nou? Hoe groot is de impact nou eigenlijk geweest? etc.etc. Dat is ook wel logisch

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Enquête: Wel jong, niet gek 2016

Enquête: Wel jong, niet gek 2016 Enquête: Wel jong, niet gek 2016 Totaal aantal ingevulde enquêtes = 362 Vraag 1 Geslacht Geslacht Aantal % man 187 52% vrouw 175 48% Eindtotaal 362 100% Vraag 2 Studierichting ASO BSO BUSO TSO Totaal man

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren Verkeersveiligheidsmonitor Gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers... 3 Ontwikkeling aantal verkeersdoden (geïndexeerd) ten opzichte van het referentiegebied

Nadere informatie

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Inhoud Achtergrond Strategische doelstelling verkeersveiligheid Operationele doelstellingen

Nadere informatie

Fiscale handleiding voor de carpooler

Fiscale handleiding voor de carpooler Inkomsten 2014 Aangifte 2015 Fiscale handleiding voor de carpooler Met deze handleiding helpen wij jou aan het fiscale voordeel waar je als carpooler recht op hebt. We overlopen met jou de verschillende

Nadere informatie

DERTIG KAN HET ANTWOORD ZIJN

DERTIG KAN HET ANTWOORD ZIJN DERTIG KAN HET ANTWOORD ZIJN Artikel Mensen op straat (1980) (Voorjaar): 27 R-80-13 Voorburg, 1980 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV -2- Inleiding Zal een verlaging van de maximumsnelheid

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

SAMENVATTING. Speerpunt gordel. Achtergrond en doel perceptieonderzoek

SAMENVATTING. Speerpunt gordel. Achtergrond en doel perceptieonderzoek SAMENVATTING Achtergrond en doel perceptieonderzoek Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) is onderdeel van het Openbaar Ministerie en valt onder het Ministerie van Justitie. Het is het

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze @Risk Samenvatting Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze Samenvatting @RISK Analyse van het risico op ernstige en dodelijke

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

Mobiliteit in cijfers 2004

Mobiliteit in cijfers 2004 Mobiliteit in cijfers 2004 Resultaten uit het eerste jaar Mobiliteitsonderzoek Nederland Adviesdienst Verkeer en Vervoer Mobiliteit in cijfers 2004 Resultaten uit het eerste jaar Mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Methodebeschrijving. Centraal Bureau voor de Statistiek. Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2010 = 100

Methodebeschrijving. Centraal Bureau voor de Statistiek. Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2010 = 100 Methodebeschrijving Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2010 = 100 1. Inleiding Dit is een methodebeschrijving van de statistiek Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten (O-PINW). De

Nadere informatie

Dynamische modellen van prijsbeleid

Dynamische modellen van prijsbeleid Dynamische modellen van prijsbeleid Fase 1.E: Opzet Dynamisch Panel model en Simulatietool Datum 8 oktober 2001 Kenmerk AVV009 MuConsult B.V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Telefoon 033 465 50 54 Fax

Nadere informatie

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 29.10.2007 Rev. 01.03.2016 Juridische Dienst Algemeen Voor de verplaatsingen voor het woon-werkverkeer in de bouwsector (PC 124.00) zijn er 2 soorten tussenkomsten

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010 WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010 Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

y 2a 4b x x 5x 3x 15 8 Voorbeeld 1 Gegeven zijn de formules y 3x 2a 4b Druk y uit in x. Schrijf je antwoord zonder haakjes en zo eenvoudig mogelijk.

y 2a 4b x x 5x 3x 15 8 Voorbeeld 1 Gegeven zijn de formules y 3x 2a 4b Druk y uit in x. Schrijf je antwoord zonder haakjes en zo eenvoudig mogelijk. Havo 5 wiskunde A Substitueren en haakjes uitwerken Voorbeeld Gegeven zijn de formules y 2a b en a x 3 en b 3x. Druk y uit in x. Schrijf je antwoord zonder haakjes en zo eenvoudig mogelijk. y 2a b x x

Nadere informatie

PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2014

PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2014 PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 02/2014 29.10.2007 Rev7. 14.02.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte

Nadere informatie

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.10.1. Inleiding De term ongeval kan gedefinieerd worden als 'elk onverwacht en plots voorval dat schade berokkent of gevaar oplevert (dood, blessures,...) of als ' een voorval dat onafhankelijk van de

Nadere informatie

Dienstorder !"##$% &'(()*+,-(()*+( $. / ' Dienstorder MOW/AWV 2008/16. Verspreiding: *

Dienstorder !##$% &'(()*+,-(()*+( $. / ' Dienstorder MOW/AWV 2008/16. Verspreiding: * Dienstorder!"##$% &'(()*+,-(()*+( $. / ' Dienstorder MOW/AWV 008/16 Verspreiding: * uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 1 vragen naar / e-mail telefoonnummer datum ir. Armand Rouffaert 0 553 78 01 armand.rouffaert@mow.vlaanderen.be

Nadere informatie

Stoeien met Statistiek

Stoeien met Statistiek Stoeien met Statistiek Havo 4: Statistiek op grote datasets 2 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie... 4 Docentenhandleiding... 5 Inleiding voor leerlingen... 6 Opdracht 1... 7 Opdracht 2... 8 Opdracht 3...

Nadere informatie

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen J CONSlf Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen

Nadere informatie

27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN

27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN Hoofdstuk 27- Overtredingen van de 1 ste tot de 4 e graad 27 INDELING VAN DE OVERTREDINGEN De verkeerswet bepaalt vier graden van overtredingen, volgens het gevaar dat ze opleveren. Per graad gelden specifieke

Nadere informatie

BOUWSECTOR - TEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN REGELING VANAF 1 JULI 2009.

BOUWSECTOR - TEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN REGELING VANAF 1 JULI 2009. BOUWSECTOR - TEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN REGELING VANAF 1 JULI 2009. Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, een tegemoetkoming in de reiskosten

Nadere informatie

Digitale revolutie. Analyse van de enquête voor het Koninklijk Actuarieel Genootschap

Digitale revolutie. Analyse van de enquête voor het Koninklijk Actuarieel Genootschap Digitale revolutie Analyse van de enquête voor het Koninklijk Actuarieel Genootschap 18-05-2017 Introductie In het kader van haar jaarcongres over de digitale toekomst heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap

Nadere informatie

Mobiliteit en gezinnen. Resultaten van de enquête juli - augustus 2010

Mobiliteit en gezinnen. Resultaten van de enquête juli - augustus 2010 Mobiliteit en gezinnen Resultaten van de enquête juli - augustus 2010 Mobiliteit en gezinnen Resultaten van de enquête juli - augustus 2010 De focus van de Aardig-op-weg-week 2010 is kinderen en duurzame

Nadere informatie

Feedback proefexamen Statistiek I 2009 2010

Feedback proefexamen Statistiek I 2009 2010 Feedback proefexamen Statistiek I 2009 2010 Het correcte antwoord wordt aangeduid door een sterretje. 1 Een steekproef van 400 personen bestaat uit 270 mannen en 130 vrouwen. Een derde van de mannen is

Nadere informatie

G0N11a Statistiek en data-analyse: project Eerste zittijd Modeloplossing

G0N11a Statistiek en data-analyse: project Eerste zittijd Modeloplossing G0N11a Statistiek en data-analyse: project Eerste zittijd 2007-2008 Modeloplossing Opmerking vooraf: Deze modeloplossing is een heel volledig antwoord op de gestelde vragen. Om de maximumscore op een vraag

Nadere informatie

1.1 Achtergrond. 1.2 Doelstelling van het onderzoek

1.1 Achtergrond. 1.2 Doelstelling van het onderzoek 1.1 Achtergrond Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek VerplaatsingsGedrag of OVG genoemd. In het OVG worden een

Nadere informatie

Examen H 111 Datum: vrijdag 9 juni 2000 Tijd: uur

Examen H 111 Datum: vrijdag 9 juni 2000 Tijd: uur Examen H 111 Datum: vrijdag 9 juni 2000 Tijd: 10.00 13.00 uur Katholieke Universiteit Leuven Departement Burgerlijke Bouwkunde Instructies: Er zijn 5 vragen; Start de beantwoording van elk van de 5 vragen

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

HET COBB-DOUGLAS MODEL ALS MODEL VOOR DE NUTSFUNCTIE IN DE ARBEIDSTHEORIE. 1. Inleiding

HET COBB-DOUGLAS MODEL ALS MODEL VOOR DE NUTSFUNCTIE IN DE ARBEIDSTHEORIE. 1. Inleiding HET COBB-DOUGLAS MODEL ALS MODEL VOOR DE NUTSFUNCTIE IN DE ARBEIDSTHEORIE IGNACE VAN DE WOESTYNE. Inleiding In zowel de theorie van het consumentengedrag als in de arbeidstheorie, beiden gesitueerd in

Nadere informatie

Kansrekening en Statistiek

Kansrekening en Statistiek Kansrekening en Statistiek College 16 Donderdag 4 November 1 / 25 2 Statistiek Indeling: Schatten Correlatie 2 / 25 Schatten 3 / 25 Schatters: maximum likelihood schatters Def. Zij Ω de verzameling van

Nadere informatie

Examen Statistische Modellen en Data-analyse. Derde Bachelor Wiskunde. 14 januari 2008

Examen Statistische Modellen en Data-analyse. Derde Bachelor Wiskunde. 14 januari 2008 Examen Statistische Modellen en Data-analyse Derde Bachelor Wiskunde 14 januari 2008 Vraag 1 1. Stel dat ɛ N 3 (0, σ 2 I 3 ) en dat Y 0 N(0, σ 2 0) onafhankelijk is van ɛ = (ɛ 1, ɛ 2, ɛ 3 ). Definieer

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek VOC-gemeenten Kosten, Opbrengsten en Kostendekkingsgraad

Evaluatieonderzoek VOC-gemeenten Kosten, Opbrengsten en Kostendekkingsgraad Evaluatieonderzoek Kosten, Opbrengsten en Kostendekkingsgraad Technisch rapport bij Ex-post onderzoek Datum 29 juni 2001 Kenmerk AVV043.503 MuConsult B. V. Postbus 2054 3800 CB Telefoon 033-465 50 54 Fax

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2008-II

Eindexamen m&o vwo 2008-II Opgave 2 Bij deze opgave horen drie informatiebronnen, de informatiebronnen 1 tot en met 3. In informatiebron 1 staan gegevens over de Peugeot 307. In informatiebron 2 staat informatie over het parkeervergunningenbeleid.

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Trendanalyses klantenbarometer

Trendanalyses klantenbarometer Trendanalyses klantenbarometer Beeld plaatsen ter grootte van dit kader Alex van Ingen Paul van Beek Luc Wismans Resultaten 19 februari 2013 2 Inhoud Achtergrond Selectie van vier trends Nadere analyse

Nadere informatie

VRT Terzake (November 2011): filekosten

VRT Terzake (November 2011): filekosten TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN DIESTSESTEENWEG 57 3010 KESSEL-LO (LEUVEN) BELGIË http://www.tmleuven.be/ TEL +32 (16) 31 77 30 FAX +32 (16) 31 77 39 Auteur: Sven Maerivoet Laatste wijziging: 2 November 2011

Nadere informatie

Elementen voor de hervorming van de verkeersbelasting

Elementen voor de hervorming van de verkeersbelasting 16/9/2014 Elementen voor de hervorming van de verkeersbelasting Gemeenschappelijke workshop FISC & TRADO Laurent Franckx, Inge Mayeres (VITO) Algemeen» Doelstelling: empirische analyse van impact van wijziging

Nadere informatie

Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren

Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren Project Atlas - Validering van de gegevens met betrekking tot de dekking verstrekt door de mobiele operatoren Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Formaat van de bestanden... 2 3. Metingen... 2 3.1. Parcours...

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart Provincie Noord- Holland

Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart Provincie Noord- Holland Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart 2014 Provincie Noord- Holland Donderdag 22 mei 2014 Concessie Haarlem-IJmond Donderdag 22 mei 2014 Projectnummer: 13082 Rapportage KTO OV panel Noord-Holland

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Voorstelling van de campagne: De gordel, altijd. Ook achterin. 08/02/ /03/2010

Voorstelling van de campagne: De gordel, altijd. Ook achterin. 08/02/ /03/2010 Kabinet van de Staatssecretaris PERSCONFERENTIE VAN 9 FEBRUARI 2010 Voorstelling van de campagne: De gordel, altijd. Ook achterin. 08/02/2010 07/03/2010 Etienne SCHOUPPE Staatssecretaris voor Mobiliteit

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Nederlands)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Nederlands) Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Nederlands) Wordt het reisgedrag van individuen beïnvloed door het weer? Recent onderzoek bestudeert de effecten van het weer op transport gerelateerde aspecten,

Nadere informatie

Mooie samenvatting: http://members.ziggo.nl/mmm.bessems/kinematica%20 Stencil%20V4%20samenvatting.doc.

Mooie samenvatting: http://members.ziggo.nl/mmm.bessems/kinematica%20 Stencil%20V4%20samenvatting.doc. studiewijzer : natuurkunde leerjaar : 010-011 klas :6 periode : stof : (Sub)domeinen C1 en A 6 s() t vt s v t gem v a t s() t at 1 Boek klas 5 H5 Domein C: Mechanica; Subdomein: Rechtlijnige beweging De

Nadere informatie