Nota MORA-secretariaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota MORA-secretariaat"

Transcriptie

1 Nota MORA-secretariaat Vaststellingen m.b.t. het Vlaams Gewest over de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer van loontrekkenden uit de privésector Aanvullende nota van het MORA-secretariaat bij de documentatienota Vaststellingen m.b.t. de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer van loontrekkenden uit de privésector Brussel, 13 januari 2017 Mobiliteitsraad Vlaanderen Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T

2 in de kosten van het woon-werkverkeer van loontrekkenden uit de privésector Bij gebruik van gegevens en informatie uit deze nota wordt een correcte bronvermelding op prijs gesteld. Goedkeuring raad: Dit is een ondersteunende nota van het MORA-secretariaat die niet ter goedkeuring werd voorgelegd aan de MORA-Raad. 2

3 Inhoud Inhoud 3 Samenvatting... 4 Nota 5 1 Inleiding Vaststellingen m.b.t. het Vlaams Gewest Vier op vijf van de werkgeverstegemoetkomingen hebben betrekking op de wagen Vergelijking andere studies woon-werkverkeer De langste woon-werkafstanden worden afgelegd met de bedrijfswagen Vergelijking andere studies woon-werkverkeer Werkgeverstegemoetkoming op jaarbasis is het laagst voor het geregeld stads- en streekvervoer Vergelijking andere studies woon-werkverkeer Het bedrag per afgelegde km is het laagst voor carpooling Referentielijst Lijst met figuren Bijlage 14 3

4 Samenvatting In deze nota lijst het MORA-secretariaat, aanvullend op de documentatienota 1 van de secretariaten van de CRB, NAR, ESRBHG, CESW en SERV op basis van de dataset van SD Worx, een aantal vaststellingen op met betrekking tot de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer van loontrekkenden uit de privésector met een arbeidsplaats in het Vlaams Gewest. Met betrekking tot het Vlaams Gewest kunnen volgende vaststellingen gemaakt worden over het aandeel van de werkgeverstegemoetkomingen per vervoermodus, het gemiddeld aantal kilometer per modus, het jaarlijks gemiddelde bedrag per modus en het bedrag per afgelegde kilometer per modus: Vier op vijf van de werkgeverstegemoetkomingen hebben betrekking op de wagen. Van de tegemoetkomingen uit de Vlaamse privésector gaat 60% naar een tegemoetkoming van het gebruik van de eigen wagen, 19% naar de bedrijfswagen en 1% naar carpooling die wordt georganiseerd door de werkgever of een groep van werkgevers. Van de Vlaamse werkgeverstegemoetkomingen gaat verder 13% naar de fiets, 3% naar het geregeld stads- en streekvervoer, 2% naar de trein (NMBS) en 2% naar derdebetalersovereenkomsten met de NMBS. De langste woon-werkafstanden worden afgelegd met de bedrijfswagen. De gemiddelde afstand bedraagt 26,8 km voor de bedrijfswagen, 24,2 km voor de trein, 23 km voor de trein met een derdebetalersovereenkomst met de NMBS, 15 km voor carpooling, 14 km voor de eigen wagen, 12,6 km voor het geregeld stads- en streekvervoer en 8,6 km voor de fiets. De jaarlijkse werkgeverstegemoetkoming in het woon-werkverkeer van Vlaamse loontrekkenden uit de privésector is met gemiddeld 328 per jaar is het laagst voor het geregeld stads- en streekvervoer. De jaarlijkse gemiddelde werkgeverstegemoetkoming bedraagt 763 voor de trein via een derderbetalersovereenkomst, 600 voor de trein, 436 voor de eigen wagen, 429 voor carpooling en 354 per jaar voor de fiets. Het voordeel alle aard voor bedrijfswagens bedraagt jaarlijks gemiddeld 1875 per jaar. Met 0,08 per afgelegde kilometer is het gemiddelde bedrag per afgelegde kilometer het laagst voor carpooling. Het bedrag per afgelegde kilometer bedraagt gemiddeld 0,17 voor het geregeld stads- en streekvervoer, 0,14 voor de trein met een derdebetalersovereenkomst, 0,13 voor de fiets en 0,12 voor de trein. Voor de bedrijfswagen geldt dat het voordeel alle aard 0,39 per afgelegde km bedraagt. 1 Secretariaten CRB, NAR, ESRBHG, CESW en SERV, 2016 Vaststellingen m.b.t. de werkgeverstegemoetkomingen Beschikbaar via: 4

5 Nota 1 Inleiding In deze nota lijst het MORA-secretariaat, aanvullend op de documentatienota 2 van de secretariaten van de CRB, NAR, ESRBHG, CESW en SERV op basis van de gegevens van SD Worx, een aantal vaststellingen op met betrekking tot de werkgeversovereenkomsten in de kosten van het woon-werkverkeer van loontrekkenden uit de privésector met een arbeidsplaats in het Vlaams Gewest. Inleidend willen we volgende aandachtspunten geven bij de data van SD Worx, de documentatienota van de secretariaten van de vijf betrokken raden en deze nota van het MORA-secretariaat: Deze nota van het MORA-secretariaat dient als een aanvulling te worden gelezen op de documentatienota van de secretariaten van de vijf betrokken raden. De gehanteerde data, extrapolatiemethode en berekeningen zijn dezelfde als in de aangehaalde documentatienota. Voor een duiding van de gehanteerde extrapolatiemethode, definities, opmerkingen en de verschillende codes van de tegemoetkomingen, verwijzen we naar de aangehaalde documentatienota, pagina 10 t.e.m. 12. De door SD Worx aangeleverde steekproef bevat geaggregeerde Belgische data van bedrijven in de privésector. De database is opgesplitst volgens zeven dimensies: NACEcode, werkregime (deeltijds, voltijds), jaarloon, bedrijfsgrootte, statuut (arbeider, bediende), de woon-werkafstand en de werkregio (gewest waar de arbeidsplaats gevestigd is). Omdat SD Worx de overige dimensies in de dataset niet heeft uitgesplitst volgens gewest, zijn er enkel gewestelijke vaststellingen mogelijk op basis van de dataset m.b.t. het gewest van de arbeidsplaats die u in bijlage 3 onderaan deze nota vindt en in bijlage 4 in de aangehaalde documentatienota. 2 Vaststellingen m.b.t. het Vlaams Gewest In dit hoofdstuk analyseren we de werkgeverstegemoetkomingen m.b.t. het Vlaams Gewest in de kosten van het woon-werkverkeer. We duiden achtereenvolgens het aandeel van de werkgeverstegemoetkomingen per vervoermodus, het gemiddeld aantal kilometer per modus, het jaarlijks gemiddelde bedrag per modus en het bedrag per afgelegde km per modus. 2 Secretariaten CRB, NAR, ESRBHG, CESW en SERV, 2016 Vaststellingen m.b.t. de werkgeverstegemoetkomingen 3 In de tabel in bijlage achteraan vindt u de dataset van SD Worx. Daarin vindt u ook de code 3040 openbaar vervoer terug. Na overleg tussen SD Worx en het CRB-secretariaat werd deze code niet weerhouden in de berekeningen van de secretariaten van de vijf betrokken raden omdat de code als niet betrouwbaar werd beoordeeld. De code 3040 betreft een extra bedrag dat een werkgever betaalt bovenop de wettelijke verplichtingen (via cao 19 octies of sectorale cao s). Het is een oude code die niet door alle werkgevers wordt gebruikt. Sommige werkgevers vullen de code in, wat betekent dat zij een surplus geven. Vele werkgevers vullen het echter niet in en onder hen geven sommigen een surplus maar integreren het direct in de andere codes m.b.t. openbaar vervoer: 3020, 3030 en

6 De vaststellingen met betrekking tot het Vlaams gewest worden telkens vergeleken met de Belgische vaststellingen uit de documentatienota van de secretariaten van de CRB, NAR, ESRBHG, CESW en SERV en indien wenselijk met de cijfers van de andere gewesten. Indien mogelijk worden de vaststellingen ook vergeleken met gelijkaardige bevindingen uit de Federale Diagnostiek Woon-werkverkeer 2014 en het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.5. Merk op dat de invalshoek en gehanteerde methodiek tussen deze nota van het MORAsecretariaat en de vermelde studies verschillend is. 2.1 Vier op vijf van de werkgeverstegemoetkomingen hebben betrekking op de wagen In dit deel gaan we na voor welk vervoermiddel de meeste werkgeverstegemoetkomingen worden toegekend en schetsen we een profiel van het gebruik van de verschillende vervoermiddelen voor het woon-werkverkeer in Vlaanderen en België. Uit figuur 1 kunnen we afleiden dat 80% van de werkgeverstegemoetkomingen aan loontrekkenden uit de Vlaamse privésector betrekking hebben op de wagen: of 60% van de werkgeverstegemoetkomingen zijn voor het gebruik van de privéwagen, of 19% betreft bedrijfswagens 4 en 1% of werkgeverstegemoetkomingen hebben betrekking op carpooling die wordt georganiseerd door de werkgever of een groep van werkgevers. De fiets heeft met werkgeverstegemoetkomingen een aandeel van 13% in de Vlaamse werkgeverstegemoetkomingen. Er zijn werkgeverstegemoetkomingen die betrekking hebben op het openbaar vervoer, dit is een gecombineerd aandeel van 7% van de totale werkgeverstegemoetkomingen in de Vlaamse privésector. Respectievelijk 3% of tegemoetkomingen hebben betrekking op het geregeld stads- en streekvervoer, 2% of tegemoetkomingen op de trein (NMBS) en 2% of op derdebetalersovereenkomsten met de NMBS. Figuur 1: Werkgeverstegemoetkomingen m.b.t. het Vlaams Gewest in de kosten van het woon-werkverkeer: aandeel per vervoermodus Trein (3020) 2% Trein (dbt) (3380) 2% B.T.M.(3030) 3% Bedrijfswagen (VAA) 19% Carpooling (3050) 1% Fiets (3070) 13% Privéwagen 60% Bron: SD Worx, eigen berekening MORA-secretariaat 4 Een bedrijfswagen is een wagen die deel uitmaakt van het loonpakket van de werknemer ( een salariswagen ), meer concreet een wagen die hij/zij ter beschikking krijgt van zijn werkgever en die hij/zij ook privé mag gebruiken buiten het werk om. Op deze wagen is er een belastbaar voordeel van alle aard van toepassing. 6

7 Als we kijken naar figuur 2 dan zien we dat van de werkgeverstegemoetkomingen aan loontrekkenden uit de volledige Belgische privésector (dus inclusief het Vlaams Gewest) er een identiek aandeel van 80% van het gebruik van de wagen is: of 60% van de werkgeverstegemoetkomingen zijn voor het gebruik van de privéwagen, of 19% betreft bedrijfswagens en 1% of van de werkgeverstegemoetkomingen hebben betrekking op carpooling die wordt georganiseerd door de werkgever of een groep van werkgevers. Bij de overige modi zien we wel wijzigingen. De fiets heeft met werkgeverstegemoetkomingen een aandeel van 9% in de Belgische werkgeverstegemoetkomingen. Er zijn werkgeverstegemoetkomingen die betrekking hebben op het openbaar vervoer, dit is een gecombineerd aandeel van 11% van de totale Belgische werkgeverstegemoetkomingen in de privésector. Respectievelijk 5% of tegemoetkomingen hebben betrekking op het geregeld stads- en streekvervoer, 2% of tegemoetkomingen op de trein (NMBS) en 4% of op derdebetalersovereenkomsten met de NMBS. Figuur 2: Werkgeverstegemoetkomingen m.b.t. België (totaal van de 3 gewesten) in de kosten van het woon-werkverkeer: aandeel per vervoermodus Trein (dbt) (3380) 4% B.T.M.(3030) 5% Trein (3020) 2% Carpooling (3050) 1% Bedrijfswagen (VAA) 19% Fiets (3070) 9% Privéwagen 60% Bron: SD Worx, eigen berekening MORA-secretariaat Als we per vervoermodus kijken naar het aandeel van de Vlaamse werkgeverstegemoetkomingen ten opzichte van de totale, Belgische werkgeverstegemoetkomingen dan stellen we vast dat, met respectievelijk 96% en 91%, vergoedingen voor carpooling en fietsen vooral een Vlaams fenomeen zijn. Van de totale Belgische werkgeverstegemoetkomingen voor de privéwagen en de bedrijfswagen, komen respectievelijk 61% en 60% van bedrijven uit de Vlaamse privésector. Van de totale Belgische werkgeverstegemoetkomingen voor het geregeld stads- en streekvervoer, de trein en de trein via derdebetalersovereenkomsten, komt respectievelijk 35%, 40% en 32% van bedrijven uit de Vlaamse privésector. Dit aandeel kan ook deels verklaard worden door het feit dat werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer vooral worden toegekend aan bedrijven die gelokaliseerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze vertegenwoordigen er 36% van de werkgeverstegemoetkomingen van het woon-werkverkeer in Brussel. 7

8 2.1.1 Vergelijking andere studies woon-werkverkeer We vergelijken in dit onderdeel gelijkaardige bevindingen met betrekking tot de modale verdeling in het woon-werkverkeer uit de Federale Diagnostiek Woon-werkverkeer 2014 en het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.5. Federale Diagnostiek Woon-werkverkeer 2014 De Federale Diagnostiek Woon-werkverkeer 2014 geeft aan dat de modale verdeling van de woon-werkverplaatsingen in 2014 voor Vlaanderen 68,5% bedraagt voor de wagen (alleen), 14,9% voor de fiets, 5,3% voor de trein, 3,9% voor het geregeld stads- en streekvervoer (bus tram en metro), 3,3% voor carpool, 1,7% te voet, 1,3% met de motorfiets en tenslotte 1,1% met het collectief vervoer van de werkgever. Uit de evolutie van de modale verdeling in de woon-werkverplaatsingen in Vlaanderen tussen 2005 en 2014 blijkt dat het wagengebruik constant bleef met een aandeel van 68,7% in 2005 en 68,5% in Ook het aandeel van bus, tram en metro in de woon-werkverplaatsingen bleef constant tussen 2005 en 2014 op 3,9%. Het aandeel van de trein nam toe met 31%, van 4.1% naar 5,3%, en ook het aandeel van de fiets steeg met 21%, van 12,3% naar 14,9%. De verplaatsingsmodi die een daling kenden in het aandeel van de Vlaamse woonwerkverplaatsingen zijn de motorfiets die 41% daalde, van 2,2% naar 1,3%, carpooling dat 36% daalde, van 5,2% naar 3,3%, collectief vervoer dat 31% daalde, van 1,6% naar 1,1% en verplaatsingen te voet die 19% daalden, van 2,1% naar 1,7%. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.5 Het O.V.G. 4.5 geeft aan dat in 2013 de verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze woon-werkverkeer een aandeel van 67,2% toont als autobestuurder. De fiets heeft een aandeel van 14,7%, de trein 5,3%, het geregeld stads- en streekvervoer 3,5%, de wagen als autopassagier 3,3%, verplaatsingen te voet 2,7%, het bedrijfsvervoer 1,4%, de moto 1% en de brom- snorfiets 0,5%. De verdeling van woon-werkverplaatsingen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze toont een aandeel van 66,9% als autobestuurder, 12,5% voor de fiets, 5,3% als autopassagier, 5,1% voor de trein, 3,7% voor het geregeld stads- en streekvervoer, 3,6% voor verplaatsingen te voet, 1,5% als motorrijder en passagier, 0,4% als brom- en snorfietser. 0,9% gebeurt op andere wijze. 2.2 De langste woon-werkafstanden worden afgelegd met de bedrijfswagen In dit deel gaan we de gemiddelde afgelegde afstand 5 per vervoermiddel na. 5 Voor de inschatting van de woon-werkafstand moet rekening gehouden worden met het feit dat het de afstand in vogelvlucht betreft tussen de postcode van de werkplaats van de loontrekkende en de postcode van zijn woonplaats. Indien loontrekkenden wonen en werken in eenzelfde gemeente, gebeurde de inschatting van de woon-werkafstand op basis van gemiddelden die gehanteerd worden door het Federaal Planbureau. 8

9 Afstand enkele reis in vogelvlucht (km) Vaststellingen m.b.t. het Vlaams Gewest over de werkgeverstegemoetkomingen Uit figuur 3 kunnen we afleiden dat de waarden voor het schaalniveau België vaak hoger zijn dan de waarden voor het Vlaams Gewest omdat de woon-werkafstanden naar bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest ook vaak hoger zijn. We stellen vast dat voor bedrijven uit de Vlaamse privésector, over alle vervoermodi heen, de langste gemiddelde woon-werkafstand wordt afgelegd met de bedrijfswagen. De gemiddelde afstand met de bedrijfswagen bedraagt 26,8 km voor het Vlaams Gewest en 27,3 km voor België. Voor het schaalniveau België is de trein via een derdebetalerssysteem met 28,1 km het vervoermiddel met de langste gemiddelde woon-werkafstand, voor het Vlaams Gewest is dit 23 km. De gemiddelde woon-werkafstanden zijn voor de overige modi grotendeels gelijkaardig tussen het Vlaams Gewest en België. In het Vlaams Gewest bedraagt de gemiddelde woonwerkafstand voor de privéwagen 14 km, voor de trein 24,2 km, voor het geregeld stads- en streekvervoer 12,6 km, voor de fiets 8,6 km en voor carpooling 15 km. Op het schaalniveau België bedraagt de gemiddelde woon-werkafstand voor de privéwagen 15,4 km, voor de trein 23 km, voor het geregeld stads- en streekvervoer 11,4 km, voor de fiets 9,6 km en voor carpooling 15,4 km. Figuur 3: Werkgeverstegemoetkomingen m.b.t. het Vlaams Gewest in de kosten van het woon-werkverkeer: gemiddeld aantal km per modus 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Vlaams Gewest Totaal Bron: SD Worx, eigen berekening MORA-secretariaat Vergelijking andere studies woon-werkverkeer We vergelijken hier bovenstaande bevindingen met betrekking tot de gemiddelde woonwerkafstand per vervoermiddel met de cijfers uit de Federale Diagnostiek Woon-werkverkeer 2014 en het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.5 Federale Diagnostiek Woon-werkverkeer 2014 De Federale Diagnostiek drukt de gemiddelde afstand tussen een woon- en werkplaats uit per gewest. De gemiddelde afstand bedraagt 12,6 km indien woon- en werkplaats in Vlaanderen liggen, 30,3 km als de werkplaats in Brussel ligt en 35,9 km als de werkplaats in Wallonië ligt. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.5 Volgens het O.V.G bedraagt de gemiddelde woon-werkafstand in Vlaanderen 17,2 km. Van de beroepsactieven woont 47% op maximum 10 km van de werkplaats, 24,6% woont op maximum 20 km, 12,8% op maximum 30 km en de overige 15,6% woont verder dan 30 km van zijn werkplaats. 9

10 Jaarlijks gemiddelde bedrag ( ) Vaststellingen m.b.t. het Vlaams Gewest over de werkgeverstegemoetkomingen 2.3 Werkgeverstegemoetkoming op jaarbasis is het laagst voor het geregeld stads- en streekvervoer In dit deel analyseren we, voor Vlaanderen en België, de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer uitgedrukt als het gemiddeld jaarlijks bedrag voor elke vervoermodus. De tegemoetkoming voor de bedrijfswagen is gelijk aan het voordeel alle aard dat niet overeenkomt met de werkelijke kost voor de werkgever. Al de tegemoetkomingen, met uitzondering van het voordeel alle aard, zijn werkelijke vergoedingen die loontrekkenden ontvangen om (een deel van) de kosten van hun woon-werkverkeer te dekken. Het voordeel van alle aard daarentegen is een door de wetgever geraamd voordeel voor de loontrekkende dat voortvloeit uit het gebruik van zijn/haar bedrijfswagen. Uit figuur 4 kunnen we afleiden dat voor Vlaanderen het voordeel alle aard voor bedrijfswagens 1875 per jaar bedraagt, in België is dit 1869 per jaar. De modus met de laagste jaarlijkse werkgeverstegemoetkoming is voor België de fiets met 361 per jaar, voor Vlaanderen is dit de tegemoetkoming voor het geregeld stads- en streekvervoer met 328 per jaar. Het gemiddelde jaarlijkse bedrag voor de fiets voor Vlaanderen bedraagt 354 per jaar. Het gemiddelde jaarlijkse bedrag voor het stads- en streekvervoer voor België bedraagt 381 per jaar, dit kan verklaard worden door de hogere bedragen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest: respectievelijk 427 per jaar en 356 per jaar. Het gemiddelde jaarlijkse bedrag voor de overige modi is voor het niveau België telkens hoger dan voor het Vlaams Gewest. Het gemiddelde jaarlijkse bedrag voor respectievelijk Vlaanderen en België bedraagt voor de privéwagen 436 en 477 per jaar, voor de trein 600 en 651 per jaar, voor de trein via een derdebetalers-overeenkomst 763 en 1008 per jaar en voor carpooling 429 en 435 per jaar. Figuur 4: Werkgeverstegemoetkomingen m.b.t. het Vlaams Gewest in de kosten van het woon-werkverkeer: jaarlijks gemiddelde bedrag ( ) per modus 2000, , , , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 Vlaams Gewest Totaal Bron: SD Worx, eigen berekening MORA-secretariaat 10

11 Bedrag per afgelegde km ( per km) Vaststellingen m.b.t. het Vlaams Gewest over de werkgeverstegemoetkomingen Vergelijking andere studies woon-werkverkeer Omdat de Federale Diagnostiek Woon-werkverkeer 2014 en het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.5. geen gemiddelde jaarlijkse bedragen van het woonwerkverkeer duiden, is een exacte vergelijking met bovenstaande bevindingen niet mogelijk. We halen hier wel enkele relevante vaststellingen aan uit de Federale Diagnostiek Woonwerkverkeer Federale Diagnostiek Woon-werkverkeer 2014 De Federale Diagnostiek geeft 6 aan dat in Vlaanderen 88% van de werknemers werken in een vestigingseenheid waar een fietsvergoeding wordt aangeboden, 50% van de werknemers werkt in een vestigingseenheid waar gratis openbaar vervoer wordt aangeboden. 2.4 Het bedrag per afgelegde km is het laagst voor carpooling In dit deel analyseren we op basis van berekeningen van het CRB-secretariaat, voor Vlaanderen en België, de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woonwerkverkeer uitgedrukt als gemiddelde bedrag per afgelegde kilometer. Uit figuur 5 blijkt dat de bedragen 7 per afgelegde kilometer voor alle modi gelijk is voor het niveau België en Vlaanderen. Het bedrag per afgelegd kilometer is met 0.08 per afgelegde km het laagst voor carpooling. Het bedrag per afgelegde kilometer bedraagt 0,17 voor het geregeld stads- en streekvervoer, 0,14 voor de trein met een derdebetalersovereenkomst, 0,13 voor de fiets en 0.12 met de trein. Voor de bedrijfswagen geldt dat het voordeel alle aard 0.39 per afgelegde km bedraagt. Figuur 5: Werkgeverstegemoetkomingen m.b.t. het Vlaams Gewest in de kosten van het woon-werkverkeer: bedrag per afgelegde km ( per km 220d) 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Vlaams Gewest Totaal Bron: SD Worx, berekening CRB-secretariaat 6 Gewogen volgens het aantal werknemers op de vestigingseenheid. 7 Het bedrag per kilometer woon-werkafstand (enkele reis) werd berekend op basis van de afstand in vogelvlucht tussen de postcode van de werkplaats van de loontrekkende en de postcode van zijn woonplaats. Het bedrag per kilometer woon-werkafstand (enkele reis) werd gedeeld door 440 (tweemaal 220 werkdagen, het jaarlijkse gemiddeld aantal werkdagen van een voltijds werknemer) om het bedrag per afgelegde kilometer te bepalen. Merk op dat sommige loontrekkenden meerdere vergoedingen krijgen omdat ze verschillende modi combineren. In dat geval is het op basis van de aangeleverde data van SD Worx niet mogelijk om het exacte bedrag per afgelegde kilometer te bepalen omdat we geen info hebben over welk deel van de woon-werkafstand wordt afgelegd met de ene modus en welk deel met de andere modus. 11

12 Referentielijst Documentatienota van de secretariaten van de CRB, NAR, ESRBHG, CESW en SERV, 2016 Vaststellingen m.b.t. de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woonwerkverkeer van loontrekkenden uit de privésector. Beschikbaar via: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, 2016 Federale Diagnostiek Woonwerkverkeer Beschikbaar via Instituut voor Mobiliteit (IMOB), 2014 Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.5. Beschikbaar via: 12

13 Lijst met figuren Figuren Figuur 1: Werkgeverstegemoetkomingen m.b.t. het Vlaams Gewest in de kosten van het woonwerkverkeer: aandeel per vervoermodus pag. 6 Figuur 2: Werkgeverstegemoetkomingen m.b.t. België (totaal van de 3 gewesten) in de kosten van het woon-werkverkeer: aandeel per vervoermodus pag. 7 Figuur 3: Werkgeverstegemoetkomingen m.b.t. het Vlaams Gewest in de kosten van het woonwerkverkeer: gemiddeld aantal km per modus pag. 9 Figuur 4: Werkgeverstegemoetkomingen m.b.t. het Vlaams Gewest in de kosten van het woonwerkverkeer: jaarlijks gemiddelde bedrag ( ) per modus pag. 10 Figuur 5: Werkgeverstegemoetkomingen m.b.t. het Vlaams Gewest in de kosten van het woonwerkverkeer: bedrag per afgelegde km ( per km 220d) pag

14 Bijlage Vaststellingen m.b.t. het Vlaams Gewest over de werkgeverstegemoetkomingen Bijlage 1: gegevens van SD WORX uitgesplitst volgens het gewest van de arbeidsplaats Openbaar VV (3020) Bedrag (3020) Bedrag per km (3020) Km (3020) neen ja Aantal % Aantal % Gemiddelde Deviatie Gemiddelde Deviatie Gemiddelde Deviatie Hoofdstedelijk gewest ,3% ,7% 750,16 622,09 64,44 88,08 23,67 22,69 Vlaams gewest ,7% ,3% 599,92 517,94 39,77 52,71 24,21 20,95 Waals gewest ,3% ,7% 560,69 506,67 51,69 66,31 19,45 21,83 Total ,9% ,1% 650,97 564,94 51,91 72,03 23,02 21,90 Openbaar VV (3030) Bedrag (3030) Bedrag per km (3030) Km (3030) neen ja Aantal % Aantal % Gemiddelde Deviatie Gemiddelde Deviatie Gemiddelde Deviatie Hoofdstedelijk gewest ,3% ,7% 427,21 289,30 103,33 106,91 10,25 15,28 Vlaams gewest ,4% ,6% 327,79 260,70 48,90 48,79 12,57 14,71 Waals gewest ,2% ,8% 355,81 298,12 51,49 51,15 12,22 15,51 Total ,5% ,5% 381,23 284,83 76,17 87,19 11,37 15,16 Openbaar VV (3040) Bedrag (3040) Bedrag per km (3040) Km (3040) neen ja Aantal % Aantal % Gemiddelde Deviatie Gemiddelde Deviatie Gemiddelde Deviatie Hoofdstedelijk gewest ,1% ,9% 360,69 258,25 46,83 62,81 21,18 22,75 Vlaams gewest ,6% ,4% 189,07 309,80 15,22 23,14 17,47 17,84 Waals gewest ,9% ,1% 227,14 218,31 22,31 27,15 26,73 33,47 Total ,2% ,8% 261,96 272,70 28,67 44,43 21,99 26,11 14

15 Openbaar VV (3380) Bedrag (3380) Bedrag per km (3380) Km (3380) neen ja Aantal % Aantal % Gemiddelde Deviatie Gemiddelde Deviatie Gemiddelde Deviatie Hoofdstedelijk gewest ,3% ,7% 1130,15 554,19 69,29 93,63 30,66 23,23 Vlaams gewest ,2% ,8% 762,81 514,73 48,56 52,40 22,99 19,00 Waals gewest ,5% ,5% 984,45 719,23 48,12 46,57 27,37 18,78 Total ,6% ,4% 1007,89 574,77 61,91 81,87 28,10 22,10 Openbaar VV (3020 tot 3380) Bedrag ( ) Bedrag per km ( ) Km ( ) neen ja Aantal % Aantal % Gemiddelde Deviatie Gemiddelde Deviatie Gemiddelde Deviatie Hoofdstedelijk gewest ,2% ,8% 823,29 590,47 88,61 105,77 20,70 22,21 Vlaams gewest ,3% ,7% 537,58 480,02 47,35 52,23 18,18 18,34 Waals gewest ,1% ,9% 463,98 475,62 48,24 55,03 17,00 20,90 Total ,0% ,0% 670,87 559,93 68,26 86,34 19,28 20,79 GGV (3050) Bedrag (3050) Bedrag per km (3050) Km (3050) neen ja Aantal % Aantal % Gemiddelde Deviatie Gemiddelde Deviatie Gemiddelde Deviatie Hoofdstedelijk gewest ,8% 568 0,2% 553,34 493,00 31,81 34,49 23,79 14,19 Vlaams gewest ,9% ,1% 428,70 382,00 33,90 27,45 15,06 10,15 Waals gewest ,0% 246 0,0% 602,72 601,29 32,75 25,17 21,85 14,45 Total ,3% ,7% 434,64 390,34 33,82 27,66 15,41 10,49 Fiets (3070) Bedrag (3070) Bedrag per km (3070) Km (3070) neen ja Aantal % Aantal % Gemiddelde Deviatie Gemiddelde Deviatie Gemiddelde Deviatie Hoofdstedelijk gewest ,7% ,3% 434,62 487,38 53,82 79,05 23,62 22,36 15

16 Vlaams gewest ,2% ,8% 354,18 400,11 59,12 61,45 8,58 10,04 Waals gewest ,2% ,8% 427,71 493,40 62,04 66,20 10,56 12,92 Total ,7% ,3% 361,18 409,46 58,86 62,85 9,58 11,87 Bedrijfswagen (via VAA) Bedrag (VAA) Bedrag per km (VAA) Km (VAA) neen ja Aantal % Aantal % Gemiddelde Deviatie Gemiddelde Deviatie Gemiddelde Deviatie Hoofdstedelijk gewest ,1% ,9% 1943, ,20 202,03 349,93 28,70 25,39 Vlaams gewest ,7% ,3% 1875, ,07 166,61 237,25 26,83 25,30 Waals gewest ,9% ,1% 1774,24 947,17 153,91 230,00 27,34 25,95 Total ,4% ,6% 1869, ,12 171,33 263,25 27,31 25,46 Vestigingsplaats - Gewest Hoofdsted elijk gewest Vlaams gewest Waals gewest Total Wagen (3010) Bedrag (3010) Bedrag (Vrijstelling regels 2015) Bedrag (Vrijstelling regels 2010) Bedrag per km (3010) km (3010) neen ja totaal Standaa Standaa Standaa Standaar Standaar Gemidde rd Gemidde rd Gemidde rd Gemidde d Gemidde d Aantal % Aantal % Aantal % lde Deviatie lde Deviatie lde Deviatie lde Deviatie lde Deviatie ,3% ,7% ,0% 568,54 511,74 314,38 98,57 174,30 33,91 47,89 60,55 23,90 22, ,6% ,4% ,0% 436,21 393,43 295,17 103,41 172,29 35,96 45,11 43,64 14,01 14, ,8% ,2% ,0% 532,76 416,10 323,34 89,88 177,36 28,66 51,45 46,11 15,85 15,53 48,3% ,7% ,0% 476,71 414,72 305,36 99,92 174,00 33,80 47,27 46,13 15,40 15,74 16

documentatienota CRB Werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer

documentatienota CRB Werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer documentatienota CRB 2016-2595 Werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer CRB 2016-2595 Vaststellingen m.b.t. de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer

Nadere informatie

Aan de leden van de subcommissie Mobiliteit

Aan de leden van de subcommissie Mobiliteit CRB 2016-2595 CCR 610-08 RL/CVT/MP/KDG/CVC 25 november 2016 Aan de leden van de subcommissie Mobiliteit ---------------------------- Vaststellingen m.b.t. de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van

Nadere informatie

documentatienota CRB

documentatienota CRB documentatienota CRB 2017-1653 Ruwe schatting van de directe kosten van het woon-werkverkeer voor de loontrekkers en de werkgevers uit de privésector in België CRB 2017-1653 CCR 610-08 D01 CVT/SL/LVN/V/CVC

Nadere informatie

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt.

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt. 2.2 Gavpppd en socio-economische kenmerken Iedereen die mobiliteit en verplaatsingsgedrag bestudeert, heeft wellicht al wel eens van een studie gehoord waarin socio-economische kenmerken gebruikt worden

Nadere informatie

Doelstelling 5: duurzaam en efficiënt verplaatsings en vervoersgedrag

Doelstelling 5: duurzaam en efficiënt verplaatsings en vervoersgedrag BELEIDSDOELSTELLING MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN 2030 D5 Duurzaam en efficiënt verplaatsingsen vervoersgedrag We verplaatsen ons en vervoeren goederen op een duurzame en efficiënte manier. Op die manier

Nadere informatie

25% Algemeen. 66% Tijdens de spitsuren

25% Algemeen. 66% Tijdens de spitsuren 25% Algemeen 66% Tijdens de spitsuren Statistische gegevens te verzamelen voor het mobiliteitsbeleid op alle niveaus De discussie over duurzame mobiliteit aan te moedigen binnen de ondernemingen 4.024

Nadere informatie

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd)

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3.1 Algemeen Het gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag bedraagt anno 2008 41,6 km 1. Ook voor deze indicator beschikken

Nadere informatie

Kerncijfers. 1. Personenmobiliteit. Personenmobiliteit

Kerncijfers. 1. Personenmobiliteit. Personenmobiliteit 6 Kerncijfers 1. Personenmobiliteit Personenmobiliteit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Auto De MORA publiceert de Vlaamse cijfers van voertuigkilometer en reizigerskilometer van de FOD Mobiliteit en

Nadere informatie

Companies and sustainable mobility The company car debate and beyond 22/04/2016 VUB

Companies and sustainable mobility The company car debate and beyond 22/04/2016 VUB Companies and sustainable mobility The company car debate and beyond 22/04/2016 VUB 1 Wet van 8 april 2003 2005 2008 2011 2014 Om de 3 jaar een diagnostiek Ondernemingen of openbare instellingen met >

Nadere informatie

TABEL 26 VERDELING VAN PERSONEN (BEROEPSACTIEVEN) VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE WOON- WERKVERKEER EN BEROEPSSTATUUT

TABEL 26 VERDELING VAN PERSONEN (BEROEPSACTIEVEN) VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE WOON- WERKVERKEER EN BEROEPSSTATUUT 6 WOON-WERKVERKEER De gegevens onder deze hoofding zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de gegevens van de vragen 21 tot en met 30 van de personenvragenlijst (zie punt 8.4 in deel 1) die over het woon-werkverkeer

Nadere informatie

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex.

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex. Bijkomende toelichting bij de CAO van 12 januari 2010 inzake het woonwerkverkeer en de financiële bijdrage door de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen. 1. Woonwerkverkeer

Nadere informatie

Eerste resultaten van de Monitor-enquête over de mobiliteit van de Belgen

Eerste resultaten van de Monitor-enquête over de mobiliteit van de Belgen Eerste resultaten van de Monitor-enquête over de mobiliteit van de Belgen Inleiding De FOD Mobiliteit en Vervoer en het Vias-instituut hebben een grote enquête georganiseerd om de mobiliteitsgewoonten

Nadere informatie

1 juni 2017 Brussel Peter ANDRIES

1 juni 2017 Brussel Peter ANDRIES 1 juni 2017 Brussel Peter ANDRIES 25% van alle afgelegde kms 66% van de afgelegde kms tijdens de spitsuren Statistische gegevens te verzamelen voor het mobiliteitsbeleid op alle niveaus De discussie over

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ID NUMMER: - VOORN. RESP:... ENQUETEURSNUMMER: ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren

Nadere informatie

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS»

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het gemeentehuis Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en)

Nadere informatie

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE»

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het Gemeentehuis Aanvraag van een/de parkeerkaart(en)

Nadere informatie

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007

MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 Vanaf 1 oktober 2007 wordt de regeling van de mobiliteitsvergoeding in de bouw flink gewijzigd. De mobiliteitsvergoeding

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2016-2017) Analyserapport 1 INLEIDING Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2017-2018) Analyserapport 1 INLEIDING Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek

Nadere informatie

Een Vlaming maakt in 2000 gemiddeld 2,8 (2,76) verplaatsingen per dag en legt hierbij gemiddeld 33 (32,7) km af.

Een Vlaming maakt in 2000 gemiddeld 2,8 (2,76) verplaatsingen per dag en legt hierbij gemiddeld 33 (32,7) km af. 9 Samenvatting 9.1 Schets van de steekproef Van januari 2000 tot januari 2001 werd bij 3.028 Vlaamse gezinnen een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Hierbij werd gevraagd een huishoudenvragenlijst

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2019)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2019) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2019) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Contactpersoon Fabrice DE CAFMEYER

Contactpersoon Fabrice DE CAFMEYER Goiendag! Om de drie jaar moet elke instelling van publiek of privaat recht die meer dan 100 personeelsleden op dezelfde plaats tewerkstelt in het Brussels Gewest een bedrijfsvervoerplan (BVP) opstellen

Nadere informatie

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014. Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014. Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014 Diagnostiek woon-werkverkeer 2014 Informatiesessiete Antwerpen op 19-06-2014 Toestand van de mobiliteit in België Stijgende vraag naar vervoer Verzadiging van de infrastructuur Budgettaire context Wiekanhandelen?

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 9 november

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 9 november A D V I E S Nr. 1.529 ----------------------------- Zitting van woensdag 9 november 2005 ----------------------------------------------------- Wetsvoorstel betreffende de verplichte fiets- en voetgangersvergoeding

Nadere informatie

Algemeen. Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit. PC Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014

Algemeen. Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit. PC Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014 PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014 29.10.2007 Rev8. 22.04.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte

Nadere informatie

1 op 4 West-Vlamingen fietst regelmatig naar het werk

1 op 4 West-Vlamingen fietst regelmatig naar het werk PERSBERICHT 1 op 4 West-Vlamingen fietst regelmatig naar het werk Combinatie auto + fiets populairst Brussel, 7 februari 2019 Meer dan ooit combineren Belgische werknemers verschillende transportmodi voor

Nadere informatie

PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2014

PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2014 PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 02/2014 29.10.2007 Rev7. 14.02.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Geslacht sexe Frequency mannelijk vrouwelijk

Geslacht sexe Frequency mannelijk vrouwelijk 3.2 Gaakpppd en socio-economische kenmerken Tabel 13: Gaakpppd volgens geslacht Geslacht sexe mannelijk 49.29611 vrouwelijk 34.28252 Opvallend is het grote verschil in de gemiddelde afgelegde afstand dag

Nadere informatie

Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken

Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken 3.3 Effectief gebruikte gewichten verplaatsingen Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken Dag fi Maand fl maandag dinsdag woensdag donderdag

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen 10 SAMENVATTING 23 10.1 Schets van de steekproef Van december 2000 tot december 2001 werd er in Vlaams-Brabant een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Het onderzoeksgebied Vlaams-Brabant

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS - BRABANT (DECEMBER DECEMBER 2001)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS - BRABANT (DECEMBER DECEMBER 2001) P H L PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT ARCHITECTUUR ONDERZOEKSCEL A rchitectuur M obiliteit O mgeving ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS - BRABANT (DECEMBER 2000 - DECEMBER 2001) DEEL 3A: ANALYSE

Nadere informatie

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk. Voordelen in natura... 2

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk. Voordelen in natura... 2 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 3300008 Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk Voordelen in natura... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit Rev Juridische dienst

expertise binnen handbereik Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit Rev Juridische dienst 29.10.2007 Rev. 11.12.2015 Juridische dienst info@salar.be PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 12/2015 De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte

Nadere informatie

Het is ook deze volgorde die we gebruiken voor deze samenvatting.

Het is ook deze volgorde die we gebruiken voor deze samenvatting. 9 Samenvatting 9.1 Schets van de steekproef Van januari 2000 tot januari 2001 werd bij 2500 gezinnen in het stadfsgewest Hasselt-Genk een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Hierbij werd

Nadere informatie

Diagnostiek woon-werkverkeer 2017 (voorlopige versie)

Diagnostiek woon-werkverkeer 2017 (voorlopige versie) Diagnostiek woon-werkverkeer 2017 (voorlopige versie) Dit formulier is slechts een werkdocument voor de werkgever en dient niet direct verstuurd te worden naar de FOD Mobiliteit en Vervoer, uitgezonderd

Nadere informatie

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Fiets je rijk Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Om te stimuleren dat werknemers op de fiets naar het werk rijden, stelt de wet van 8 augustus 1997 de vergoeding voor werknemers die met de

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG ANTWERPEN (APRIL APRIL 2000)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG ANTWERPEN (APRIL APRIL 2000) ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG ANTWERPEN (APRIL 1999 - APRIL 2000) De verplaatsingen Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakppd) TABEL 102 VERDELING VAN HET GAAKPPD VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE

Nadere informatie

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014

Diagnostiek woon-werkverkeer 2014 Diagnostiek woon-werkverkeer 2014 Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Auteurs: Christophe Pauwels en Peter Andries Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directoraat generaal Duurzame

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren beantwoord: 1. Er staan een aantal antwoordmogelijkheden

Nadere informatie

TRANSPORTVERGOEDING. Owner : Human Resources. Location: NA

TRANSPORTVERGOEDING. Owner : Human Resources. Location: NA TRANSPORTVERGOEDING Owner : Human Resources Location : NA De inlichtingen van dit document zijn eigendom van en reproducties, toepassingen of mededelingen aan derden zijn streng verboden zonder schriftelijke

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Auteurs: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid

Auteurs: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid 1 Auteurs: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid Directie Mobiliteit - Dienst Studies en Enquêtes enquetewwv@mobilit.fgov.be www.mobilit.belgium.be/nl/mobiliteit/woon_werkverkeer

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2015-2016) Analyserapport 1 INLEIDING Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek

Nadere informatie

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 29.10.2007 Rev. 01.03.2016 Juridische Dienst Algemeen Voor de verplaatsingen voor het woon-werkverkeer in de bouwsector (PC 124.00) zijn er 2 soorten tussenkomsten

Nadere informatie

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2017 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2017 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 02/2017 29.10.2007 Rev. 04.08.2017 Juridische Dienst Algemeen Voor de verplaatsingen voor het woon-werkverkeer in de bouwsector (PC 124.00) zijn er 2 soorten tussenkomsten

Nadere informatie

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2018 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2018 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 02/2018 29.10.2007 Rev. 26.03.2018 Juridische Dienst Algemeen Voor de verplaatsingen voor het woon-werkverkeer in de bouwsector (PC 124.00) zijn er 2 soorten tussenkomsten

Nadere informatie

3. Kenmerken van personenwagens

3. Kenmerken van personenwagens 3. Kenmerken van personenwagens Tabel 29: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie Bouwjaar categorie bjcat 1990 en eerder 403.46 3.89 403.46 3.89 1991 tot 1995 997.17 9.62 1400.63 13.52

Nadere informatie

BOUWSECTOR - TEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN REGELING VANAF 1 JULI 2009.

BOUWSECTOR - TEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN REGELING VANAF 1 JULI 2009. BOUWSECTOR - TEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN REGELING VANAF 1 JULI 2009. Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, een tegemoetkoming in de reiskosten

Nadere informatie

10 % meer bedienden krijgt auto van het werk

10 % meer bedienden krijgt auto van het werk PERSBERICHT 10 % meer bedienden krijgt auto van het werk Ook fiets en openbaar vervoer in de lift voor woon-werkverkeer Brussel, 9 februari 2018 Vandaag rijdt 1 op 5 van de bedienden in België met een

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Carpoolen: exploratieve analyses op OVG Vlaanderen 2000

Carpoolen: exploratieve analyses op OVG Vlaanderen 2000 Carpoolen: exploratieve analyses op OVG Vlaanderen 2000 ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN HET VLAAMS MINISTERIE VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN AFDELING BELEID MOBILITEIT

Nadere informatie

Bedrijfsvervoerplannen: ze werken!

Bedrijfsvervoerplannen: ze werken! Bedrijfsvervoerplannen: ze werken! Waarom een bedrijfsvervoerplan opstellen? De bedrijfsvervoerplannen (BVP) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben als doel de overstap te bevorderen van gemotoriseerde

Nadere informatie

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers KOSTEN bewezen kosten (art. 49WIB92) of het forfait (automatisch toegekend) supplementair forfait verre verplaatsingen : - enkel mogelijk voor niet kostenbewijzers een speciaal forfait is van toepassing

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST HASSELT-GENk (april april 2000) DEEL 3 A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST HASSELT-GENk (april april 2000) DEEL 3 A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST P H L PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT ARCHITECTUUR EN BEELDENDE KUNST ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST HASSELT-GENk (april 1999- april 2000) DEEL 3 A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST Onderzoek

Nadere informatie

Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit. Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014

Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit. Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014 Belfius : al 13 jaar inspanningen wat betreft Mobiliteit Bernard Dehaye Mobiliteitscoördinator Business Mobility Awards 4 juni 2014 Een blik in de achteruitkijkspiegel Eind 1997: mijn aanvraag voor een

Nadere informatie

1 op de 10 combineert auto en fiets voor woonwerkverkeer

1 op de 10 combineert auto en fiets voor woonwerkverkeer PERSBERICHT 1 op de 10 combineert auto en fiets voor woonwerkverkeer Populariteit bedrijfswagen stagneert Brussel, 16 januari 2019 Meer dan ooit combineren Belgische werknemers verschillende transportmodi.

Nadere informatie

Ruim 1 op 8 Limburgers combineert auto en fiets voor woon-werkverkeer

Ruim 1 op 8 Limburgers combineert auto en fiets voor woon-werkverkeer PERSBERICHT Ruim 1 op 8 Limburgers combineert auto en fiets voor woon-werkverkeer Populariteit (bedrijfs)fiets stijgt in Limburg het snelste Brussel, 31 januari 2019 Meer dan ooit combineren Limburgse

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010 WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010 Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en werknemers

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en werknemers COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19/9 VAN 23 APRIL 2019 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN DE PRIJS VAN HET EMEENSCHAPPELIJK OPENBAAR VERVOER VAN DE WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE

Nadere informatie

Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer PC 329.01: bedragen vanaf 1 februari 10

Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer PC 329.01: bedragen vanaf 1 februari 10 Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer PC 329.01: bedragen vanaf 1 februari 10 Verplaatsingsmiddel Prijs volgens afstand Verplichte tussenkomst Forfaitaire prijs Openbaar vervoer Minimumafstand Privéverplaatsing

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

7 WOON-SCHOOLVERKEER TABEL 40 VERDELING VAN PERSONEN (STUDERENDEN) VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE WOON- SCHOOLVERKEER

7 WOON-SCHOOLVERKEER TABEL 40 VERDELING VAN PERSONEN (STUDERENDEN) VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE WOON- SCHOOLVERKEER 7 WOON-SCHOOLVERKEER Ook de tabellen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de gegevens van de personenvragenlijst die over het woon-schoolverkeer handelen (vragen 21 tot en met 30, zie punt 8.4 van deel 1)

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Mobiliteit: ook een vraagstuk voor HR. Een benadering op het vlak van fiscaliteit, RSZ en arbeidsrecht. Kathelijne Verboomen, oktober 2013

Mobiliteit: ook een vraagstuk voor HR. Een benadering op het vlak van fiscaliteit, RSZ en arbeidsrecht. Kathelijne Verboomen, oktober 2013 Mobiliteit: ook een vraagstuk voor HR. Een benadering op het vlak van fiscaliteit, RSZ en arbeidsrecht Kathelijne Verboomen, oktober 2013 4 5 6 Situering Bedrijfswagens zijn zeer populair in België

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

Gemiddeld rijdt een auto in Gent kilometer per jaar. Dat is een kleine kilometer per jaar meer dan het gemiddelde voor Vlaanderen.

Gemiddeld rijdt een auto in Gent kilometer per jaar. Dat is een kleine kilometer per jaar meer dan het gemiddelde voor Vlaanderen. 9 Samenvatting 9.1 Schets van de steekproef Van januari 2000 tot januari 2001 werd bij 2.500 gezinnen een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Hierbij werd gevraagd een huishoudenvragenlijst

Nadere informatie

1.1 Verplaatsingskilometers

1.1 Verplaatsingskilometers 1.1 Verplaatsingskilometers 1.1.1 Verplaatsingskilometers Gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 OVG 4.5 OVG 5.1 algemeen gemiddelde algemeen gemiddelde

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Vragenlijst verplaatsingsgedrag in het woonwerkverkeer en bij dienstverplaatsingen

Vragenlijst verplaatsingsgedrag in het woonwerkverkeer en bij dienstverplaatsingen Vragenlijst verplaatsingsgedrag in het woonwerkverkeer en bij dienstverplaatsingen Voor de Stad Antwerpen is mobiliteit een belangrijk thema. Zowel als overheid om bereikbaar te zijn en te blijven voor

Nadere informatie

In Antwerpen combineert 1 op 5 auto en fiets voor woon-werkverkeer

In Antwerpen combineert 1 op 5 auto en fiets voor woon-werkverkeer PERSBERICHT In Antwerpen combineert 1 op 5 auto en fiets voor woon-werkverkeer Antwerpenaar meest fiets-actieve werknemer Brussel, 31 januari 2019 Meer dan ooit combineren Belgische werknemers verschillende

Nadere informatie

Uiteenzetting van mevr. Michèle PANS

Uiteenzetting van mevr. Michèle PANS Middagdebat over geografische arbeidsmobiliteit in de ESRBHG 1 Uiteenzetting van mevr. Michèle PANS (secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) Brussel, 25 februari 2010 1 Aanpak in twee

Nadere informatie

12. VERPLAATSINGEN VAN PERSONEN GERELATEERD MET DE

12. VERPLAATSINGEN VAN PERSONEN GERELATEERD MET DE 12. VERPLAATSINGEN VAN PERSONEN GERELATEERD MET DE GROTE BRUSSELSE ONDERNEMINGEN: ANALYSE VAN DE BEDRIJFSVERVOERPLANNEN 1. Een "Bedrijfsvervoerplan"? Het opstellen van een bedrijfsvervoerplan (BVP) is

Nadere informatie

In het Antwerpse stadsgewest heeft 26,2% van de huishoudens geen wagen. 15,1% van de huishoudens in het Antwerpse stadsgewest heeft twee wagens.

In het Antwerpse stadsgewest heeft 26,2% van de huishoudens geen wagen. 15,1% van de huishoudens in het Antwerpse stadsgewest heeft twee wagens. 9 Samenvatting 9.1 Schets van de steekproef Van januari 2000 tot januari 2001 werd bij 2500 gezinnen in het stadfsgewest Antwerpen een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Hierbij werd gevraagd

Nadere informatie

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied Brussels Observatorium voor de Oktober 2013 FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied De arbeidsmarkten van de 3 gewesten in België zijn erg verschillend en hebben elk hun eigen specificiteit,

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens het al dan niet maken van een verplaatsing. Totaal aantal verplaatsingen (gemiddeld per dag) (populatieniveau)

Verdeling van personen volgens het al dan niet maken van een verplaatsing. Totaal aantal verplaatsingen (gemiddeld per dag) (populatieniveau) 7 Verplaatsingen De gegevens die hieronder verzameld werden, zijn gebaseerd op het verplaatsingenluik van de personenvragenlijst. Het is dus gebaseerd op de reëel genoteerde verplaatsingen gedurende 2

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02) Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in

Nadere informatie

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze @Risk Samenvatting Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze Samenvatting @RISK Analyse van het risico op ernstige en dodelijke

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC )

PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC ) Informatief 2009/078 - bijlage 2 PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PC 319.01) Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2009 inzake

Nadere informatie

Fiscale handleiding voor de carpooler

Fiscale handleiding voor de carpooler Inkomsten 2014 Aangifte 2015 Fiscale handleiding voor de carpooler Met deze handleiding helpen wij jou aan het fiscale voordeel waar je als carpooler recht op hebt. We overlopen met jou de verschillende

Nadere informatie

Bedrijfsvervoersplan voor de industrieterreinen Genk-Zuid en Genk-Noord

Bedrijfsvervoersplan voor de industrieterreinen Genk-Zuid en Genk-Noord Bedrijfsvervoersplan voor de industrieterreinen Genk-Zuid en Genk-Noord Infovergadering bedrijven 9 maart 2010: toelichting BVP www.traject.be BVP Genk-Zuid en Genk-Noord 01/04/2010 page 1 Agenda Probleemstelling

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen

Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen Mobiliteitsmanagement in uw bedrijf Trends en opportuniteiten waarop u kan inspelen VSV basisopleiding mobiliteitscoördinatoren Bart Desmedt, Traject, 18 april 2013 Opportuniteiten om te werken rond mobiliteit

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012

PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 PERSBERICHT Brussel, 25 januari 2012 2011 : MEER FAILLISSEMENTEN, MINDER JOBVERLIES In 2011 gingen in België in totaal 10.224 bedrijven failliet, een stijging van 6,8% in vergelijking met 2010. Het aantal

Nadere informatie

Enquêteformulier de ondernemingsraad. de vakbondsafvaardiging I of mededeling aan de werknemers II

Enquêteformulier de ondernemingsraad. de vakbondsafvaardiging I of mededeling aan de werknemers II Toegestuurd na advies van (enkel aanduiden wat past) gegeven op Enquêteformulier 2014 de ondernemingsraad het overlegcomité de vakbondsafvaardiging I of mededeling aan de werknemers II Vestigingseenheidsnummer

Nadere informatie

FAQ formulier bedrijfsvervoerplan

FAQ formulier bedrijfsvervoerplan FAQ formulier bedrijfsvervoerplan 1. Waar vind ik het formulier bedrijfsvervoerplan?... 1 1.1 Formulier «word» WERKdocument... 1 1.2 Formulier OFFICIËLE VERSIE - elektronisch... 1 1.2.1 Zich identificeren

Nadere informatie

advies CRB 2014-0470 De wijziging van de uitvoeringsbesluiten betreffende de verzameling van gegevens over de woon- werkverplaatsingen van werknemers

advies CRB 2014-0470 De wijziging van de uitvoeringsbesluiten betreffende de verzameling van gegevens over de woon- werkverplaatsingen van werknemers advies CRB 2014-0470 De wijziging van de uitvoeringsbesluiten betreffende de verzameling van gegevens over de woon- werkverplaatsingen van werknemers CRB 2014-0470 DEF Advies over de wijziging van de

Nadere informatie

Tabel 121: Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze woonwerkverkeer. Hoofdvervoermiddel naar werk/school

Tabel 121: Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze woonwerkverkeer. Hoofdvervoermiddel naar werk/school 4 Woon-werkverkeer De onder deze hoofding besproken tabellen 129 tot en met 133 evenals tabellen 138 en 139 zijn gebaseerd op de reëel ingevulde verplaatsingen van de verplaatsingsboekjes zoals onder de

Nadere informatie

Nationale verkeersonveiligheidsenquête 2017

Nationale verkeersonveiligheidsenquête 2017 Nationale verkeersonveiligheidsenquête 2017 Inleiding Sinds 2012 bevraagt Vias institute elk jaar een representatieve steekproef van Belgische respondenten over hun onveiligheidsgevoel. Elk jaar zorgen

Nadere informatie

Werknemers in Vlaams-Brabant: 1 op 5 fietst, 1 op 10 laat zich rijden

Werknemers in Vlaams-Brabant: 1 op 5 fietst, 1 op 10 laat zich rijden PERSBERICHT Werknemers in Vlaams-Brabant: 1 op 5 fietst, 1 op 10 laat zich rijden Populariteit (bedrijfs)wagen daalt in Vlaams-Brabant Brussel, 4 februari 2019 In Vlaams-Brabant verliest koning auto het

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag 5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag Bij alle tot op heden uitgevoerde OVG s in Vlaanderen (Vlaanderen april 1994-april 1995, Vlaanderen januari 2000-januari 2001, de stadsgewesten

Nadere informatie

2 GEMIDDELD AANTAL VERPLAATSINGEN PER PERSOON PER DAG (GAVPPPD)

2 GEMIDDELD AANTAL VERPLAATSINGEN PER PERSOON PER DAG (GAVPPPD) 2 GEMIDDELD AANTAL VERPLAATSINGEN PER PERSOON PER DAG (GAVPPPD) 2.1 Algemeen Tabel 52: Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd) (respondentenniveau) 2,84211 Tabel 53: Gemiddeld aantal

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

Mobiliteitsclub VAB onderzoek jongeren en mobiliteit

Mobiliteitsclub VAB onderzoek jongeren en mobiliteit 1 Maarten Matienko maarten.matienko @vab.be t 03 210 70 80 m 0495 53 61 42 Jongeren en mobiliteit 13 november 2017 Mobiliteitsclub VAB onderzoek jongeren en mobiliteit Sterke groei van het autogebruik

Nadere informatie

2. Algemeen 2.1. De aanvraag van een fietsvergoeding gebeurt één keer per jaar (in principe in december voor het daaropvolgende jaar), behalve:

2. Algemeen 2.1. De aanvraag van een fietsvergoeding gebeurt één keer per jaar (in principe in december voor het daaropvolgende jaar), behalve: Vlaamse overheid -97' 4 Omzendbrief DVO/BZ/P&0/2009/10 Aan de personeelsleden van de diensten van de ~laamse overheid Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering en'de Vlaamse minister

Nadere informatie

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel

Versie DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel Versie 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren.

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. Sector jute 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De algemene zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor jou van toepassing.

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie