Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997"

Transcriptie

1 Inleiding De term ongeval kan gedefinieerd worden als 'elk onverwacht en plots voorval dat schade berokkent of gevaar oplevert (dood, blessures,...) of als ' een voorval dat onafhankelijk van de menselijke wil veroorzaakt wordt door een externe (plotse) factor/kracht en welke zich manifesteert in lichamelijke en psychische schade. Ongevallen zijn een belangrijke oorzaak van (gekende en ongekende) morbiditeit en mortaliteit. De gegevens die thans gekend zijn, zijn gebaseerd op registraties van verkeersongevallen en ongevallen thuis of hebben betrekking op ongevallen aangegeven bij de verzekeringen; het zijn verkeersongevallen, arbeidsongevallen, ongevallen naar of van het werk/school,... De ongevallen thuis zijn wellicht het meest onderschat in de bestaande statistieken, die immers veelal uitsluitend gebaseerd zijn op het gebruik van diensten. Ongevallen op de weg en thuis vormen in België het onderwerp van preventie-campagnes. In deze campagnes wordt de nadruk gelegd op het dragen van de veiligheidsgordel en op het alcoholvrij rijden (nationaal) en op de preventie van ongevallen thuis (in de regio Luik). Vandaar dat in de enquête vragen worden gesteld m.b.t. het dragen van de veiligheidsgordel en de kennis van het maximum alcoholgehalte dat is toegelaten voor het rijden met de wagen. De interviews in het kader van de gezondheidsenquête laten toe kennis te verwerven over ongevallen die niet aangegeven zijn bij de verzekeringen. Daar de vragen in de schriftelijke enquête werden gesteld, hebben we geen informatie over ongevallen bij personen onder de 15 jaar. De informatie over ongevallen werd verzameld over een periode van de laatste twee maanden. De belangrijkste reden voor dit vrij kort tijdsbestek is dat minder ernstige ongevallen niet ondergewaardeerd of geminimaliseerd worden. In de gezondheidsenquête werd er geen informatie verzameld over de diverse 'graden' van ernst van het ongeval, de oorzaak van het ongeval, de consequenties ervan en de houding in termen van gezondheidsconsumptie, directe en indirecte kosten. Als enige voorwaarde werd gesteld dat het ongeval de dagelijkse activiteit voor tenminste één dag onmogelijk gemaakt heeft. De volgende indicatoren worden berekend: de incidentie en identificatie van ongevallen gedurende de twee maanden voorafgaand aan de bevraging (ON01_1) het dragen van een veiligheidsgordel vooraan in de wagen (ON03_1) het dragen van een veiligheidsgordel achteraan in de wagen (ON04_1) kennis over het toegelaten alcoholpercentage in het bloed bij het autorijden (ON05_1) Bespreking pagina 1

2 België De incidentie van ongevallen gedurende de afgelopen twee maanden (Indicator : ON01_1) In België is de globale incidentie in de laatste twee maanden van ongevallen, die een vermindering van activiteiten impliceert van minstens 1 dag, gelijk aan 4. Van de 366 bevraagde personen die slachtoffer waren van een ongeval gedurende de laatste twee maanden, meldt 27 een ongeval op het werk of op school, 13 een verkeersongeval, 26 een sportongeval, 27 een ongeval in het huishouden en 16 een ander soort ongeval. Meer mannen (5) als vrouwen (4) geven aan het slachtoffer te zijn geweest van een ongeval in de afgelopen twee maanden (Figuur ). De leeftijdsklasse met de hoogste incidentie op ongevallen is zonder twijfel deze tussen 15 en 24 jaar; 7 van deze jongeren gaven aan in de loop van de twee maanden voorafgaand aan de bevraging een ongeval te hebben gehad (Tabel ). Na stratificatie voor geslacht wordt duidelijk dat de mannen in de jongste leeftijdscategorie de hoogste score ongevallen aangeven waarmee ze significant verschillen van de overige onderscheiden leeftijdscategorieën. Figuur Aantal slachtoffers (in ) van een ongeval in de loop van de afgelopen twee maanden naar geslacht en leeftijd, België, Gezondheidsenquête, 1997 MANNEN VROUWEN (B_O N01 _1) (B_O N01 _1) Bespreking in functie van een aantal basiskenmerken De ruwe cijfers suggereren dat mensen met een eerder negatieve perceptie van de eigen gezondheid meer (6) het slachtoffer zouden zijn van een ongeval dan de anderen (4). Na standaardisatie voor geslacht en leeftijd blijft het verschil tussen beide groepen significant. Er kan geen samenhang vastgesteld worden tussen het opleidings- of inkomensniveau en de incidentie van ongevallen. De proportie personen die aangeeft het slachtoffer te zijn geweest, is het grootst in het Brussels Gewest (6), gevolgd door het Waals Gewest (5) en het Vlaams Gewest (4). Na standaardisatie voor leeftijd en geslacht, kan enkel een significant regionaal verschil worden vastgesteld tussen het Vlaams Gewest en het Brussels Gewest. Dit wordt bevestigd na toepassing van een logistische regressie waarin, naast geslacht en leeftijd, ook o.a. het opleidings- en inkomensniveau werd opgenomen (OR VB : 1,6). Bespreking pagina 2

3 Tabel Aantal personen (in ) dat in de loop van de laatste twee maanden slachtoffer was van een ongeval, gestandaardiseerd voor leeftijd en geslacht, België, Gezondheidsenquête 1997 PROPORTIE () 95 B.I. GESLACHT Man 4,6 ( 3,7-5,5) Vrouw 3,6 ( 2,8-4,5) ONDERWIJSNIVEAU Geen diploma 4,3 ( 1,1-7,6) Lager 4,8 ( 2,8-6,8) Lager secundair 4,2 ( 2,7-5,7) Hoger secundair 4,3 ( 3,1-5,4) Hoger 3,7 ( 2,5-4,8) EQUIVALENT INKOMEN (BFR) < ,9 ( 3,3-8,4) ,4 ( 3,8-6,9) ,0 ( 2,8-5,2) ,7 ( 2,7-4,7) > ,2 ( 1,5-4,9) GEZONDHEIDSBELEVING Goed tot zeer goed 3,5 ( 2,8-4,2) Zeer slecht tot redelijk 7,0 ( 5,0-9,1) ROOKGEWOONTEN Nooit gerookt 3,7 ( 2,8-4,6) Vroeger gerookt 3,7 ( 2,2-5,3) Matige roker (<20) 3,9 ( 2,6-5,1) Zware roker 5,2 ( 3,0-7,4) VERBLIJFPLAATS Vlaams Gewest 3,4 ( 2,6-4,2) Brussels Gewest 6,4 ( 5,0-7,8) Waals Gewest 4,5 ( 3,4-5,6) België 4,1 ( 3,5-4,7) Ook binnen de regio s kunnen territoriale verschillen vastgesteld worden; na toepassing van een logistische regressie waarin leeftijd en geslacht werd opgenomen kan het volgende vastgesteld worden: Vergeleken met Oost-Vlaanderen, de provincie met de laagste incidentie voor ongevallen binnen het Vlaams Gewest, ligt de score voor zowel de provincie Vlaams Brabant (OR 2,1) als het Brussels Gewest (OR 2,7) significant hoger. Dergelijke significante verschillen kunnen niet teruggevonden worden binnen het Waals Gewest (Tabel ). Bespreking pagina 3

4 Tabel Aantal personen (in ) dat in de loop van de laatste twee maanden slachtoffer was van een ongeval, naar provincie, België, Gezondheidsenquête 1997 HEEFT EEN ONGEVAL GEHAD IN DE LOOP VAN DE TWEE TOTAAL AFGELOPEN MAANDEN Ja Neen N VERBLIJFPLAATS (provincie) Antwerpen 3,9 96,1 765 Vlaams Brabant 4,9 95,1 501 West-Vlaanderen 3,9 96,1 602 Oost-Vlaanderen 2,4 97,6 658 Limburg 3,2 96,8 373 Brussel 6,2 93, Waals Brabant 2,7 97,3 274 Henegouwen 4,7 95, Luik 4,0 96,0 985 Luxemburg 4,8 95,2 232 Namen 7,3 92,7 369 België 4,2 95, Personen van 15 jaar en ouder Het dragen van een gordel vooraan in de auto (Indicator : ON03_1) In België gaf 32 van de respondenten aan slechts soms of nooit een gordel vooraan in de auto te dragen indien ze met een auto rijden. 29 van de vrouwen tegen 35 van de mannen gaven aan slechts soms of nooit een veiligheidsgordel vooraan in de auto te dragen (Figuur ). Het verschil tussen beide geslachten blijft significant na standaardisatie voor leeftijd. Bespreking pagina 4

5 Figuur Aantal personen (in ) dat slechts soms of nooit een veiligheidsgordel vooraan in de auto draagt naar geslacht en leeftijd, België, Gezondheidsenquête 1997 MANNEN VROUWEN (B_O N03 _1) (B_O N03 _1) Het dragen van een veiligheidsgordel vooraan in de auto lijkt een nauwe samenhang te vertonen met de leeftijd van de respondent: terwijl 39 van de jongeren (leeftijd tussen 15 en 24 jaar) slechts soms of nooit een veiligheidsgordel in de auto draagt, vermindert dit percentage stelselmatig tot 18 bij de hoogbejaarden (+75 jaar). In elke leeftijdscategorie ligt de proportie voor de mannen hoger dan deze voor de vrouwen, alhoewel dit verschil niet significant is (Tabel ). Bespreking in functie van een aantal basiskenmerken Het ruwe cijfermateriaal geeft aan dat bij niet-gediplomeerden het dragen van een autogordel vooraan in de auto relatief het laagst ligt: 45 ervan geeft aan slechts soms of helemaal nooit deze gordel te dragen, tegen 26 bij diegenen met een diploma hoger onderwijs. Na standaardisatie voor geslacht en leeftijd, blijft dit verschil bestaan. De proportie personen die aangeeft slechts soms of helemaal nooit een autogordel vooraan in de auto te dragen, ligt het hoogst in het Brussels Gewest (37), gevolgd door het Waals Gewest (34) en het Vlaams Gewest (30). Na standaardisatie voor geslacht en leeftijd, kan vastgesteld worden dat de proportie van de bevolking die slechts soms of nooit een gordel vooraan in de auto draagt, significant lager ligt in het Vlaams Gewest dan in de overige Gewesten. Dit wordt bevestigd na toepassing van een logistische regressie waarin, naast geslacht en leeftijd, ook o.a. het onderwijs- en inkomensniveau werd opgenomen (OR VB : 1,4 ; OR VW : 1,2). Bespreking pagina 5

6 Tabel Aantal personen (in ) dat slechts soms of nooit een veiligheidsgordel vooraan in de auto draagt, gestandaardiseerd voor leeftijd en geslacht, België, Gezondheidsenquête, 1997 PROPORTIE () 95 B.I. GESLACHT Man 33,1 (31,0-35,2) Vrouw 28,1 (26,2-30,1) ONDERWIJSNIVEAU Geen diploma 41,1 (32,9-49,3) Lager 37,4 (32,6-42,2) Lager secundair 33,5 (30,0-37,0) Hoger secundair 31,7 (29,0-34,3) Hoger 25,7 (23,1-28,2) EQUIVALENT INKOMEN (BFR) < ,3 (26,1-36,4) ,6 (31,2-37,9) ,9 (29,0-34,8) ,3 (27,6-32,9) > ,1 (21,3-28,8) GEZONDHEIDSBELEVING Goed tot zeer goed 29,7 (28,0-31,4) Zeer slecht tot redelijk 33,7 (30,2-37,2) ROOKGEWOONTEN Nooit gerookt 28,0 (25,7-30,4) Vroeger gerookt 27,7 (24,4-31,1) Matige roker (<20) 33,4 (30,2-36,6) Zware roker 46,2 (40,4-52,0) VERBLIJFPLAATS Vlaams Gewest 28,2 (26,2-30,2) Brussels Gewest 36,2 (33,6-38,9) Waals Gewest 33,2 (30,7-35,6) België 30,6 (29,2-32,1) Ook binnen de regio s kunnen territoriale verschillen vastgesteld worden. Na toepassing van een logistische regressie waarin geslacht en leeftijd opgenomen werden kan het volgend vastgesteld worden: In Vlaams Brabant, de provincie met de kleinste proportie personen die geen veiligheidsgordel vooraan in de auto draagt binnen het Vlaams Gewest, ligt de score voor zowel de provincie Limburg (OR 1,4) als het Brussels Gewest (OR 1,6) significant hoger. Vergeleken met de provincie Luxemburg, liggen de proporties voor Luik (OR 2,1) Namen (OR 2,1) en het Brussels Gewest (OR 2) significant hoger (Tabel ). Bespreking pagina 6

7 Tabel Aantal personen (in ) dat slechts soms of nooit een veiligheidsgordel vooraan in de auto draagt naar provincie, België, Gezondheidsenquête, 1997 DRAAGT VEILIGHEIDSGORDEL Totaal VOORAAN Soms of Altijd N nooit VERBLIJFPLAATS (provincie) Antwerpen 29,5 70,5 755 Vlaams Brabant 26,6 73,4 498 West-Vlaanderen 32,5 67,5 591 Oost-Vlaanderen 27,7 72,3 657 Limburg 35,7 64,3 371 Brussel 37,0 63, Waals Brabant 31,4 68,6 277 Henegouwen 31,6 68, Luik 37,8 62,2 976 Luxemburg 23,9 76,1 229 Namen 38,6 61,4 368 België 31,9 68, Personen van 15 jaar en ouder Het dragen van een gordel achteraan in de auto (Indicator : ON04_1) Globaal gezien draagt 69 van de bevraagde personen slechts soms of helemaal nooit een gordel achteraan in de auto. Voor slechts 29 is dit daarentegen altijd het geval. Bij slechts een beperkt aantal bevraagde personen (3) is de wagen niet uitgerust met veiligheidsgordels achteraan. Vrouwen (71) geven meer dan mannen (66) aan de gordel achter slechts soms of nooit te dragen, een verschil dat na standaardisatie voor leeftijd significant is (Tabel ). Het al dan niet altijd dragen van een veiligheidsgordel hangt nauw samen met de leeftijd van personen. Een overweldigende 81 van de jongste leeftijdscategorie (15-24 jaar) gaf aan soms of nooit een veiligheidsgordel achteraan in de auto te dragen tegen 45 bij de oudste leeftijdscategorie. Zowel bij de mannen als de vrouwen dragen ouderen (+ 55 jaar) significant meer de gordel achteraan (Figuur ). Bespreking pagina 7

8 Figuur Aantal personen (in ) dat aangeeft slechts soms of helemaal nooit een veiligheidsgordel achteraan in de wagen te dragen naar geslacht en leeftijd, Gezondheidsenquête, België, 1997 MANNEN VROUWEN Value (B_on04 _1) (B_on04 _1) Bespreking in functie van een aantal basiskenmerken Het gebruik van een gordel achteraan in de auto hangt niet samen met het onderwijsniveau van de betrokkenen, noch met het equivalent inkomen van het huishouden (Tabel ). De proportie personen die aangeeft slechts soms of helemaal nooit een autogordel achteraan in de auto te dragen, ligt het hoogst in het Brussels Gewest (73), terwijl de proportie voor het Vlaams en het Waals Gewest 67 bedraagt. Na standaardisatie voor geslacht en leeftijd, kan vastgesteld worden dat de proportie van de bevolking die slechts soms of nooit een gordel achteraan in de auto draagt, significant hoger ligt in het Brussels Gewest dan in de overige Gewesten. Dit wordt bevestigd na toepassing van een logistische regressie waarin, naast leeftijd en geslacht, ook o.a. het opleidings- en inkomensniveau werd opgenomen (OR VB : 1,3 - OR WB : 1,5) Bespreking pagina 8

9 Tabel Aantal personen (in ) dat slechts soms of nooit een veiligheidsgordel achteraan in de auto draagt gestandaardiseerd voor geslacht en leeftijd, België, Gezondheidsenquête, 1997 PROPORTIE () 95 B.I. GESLACHT Man 64,6 (62,2-66,9) Vrouw 70,5 (68,3-72,7) ONDERWIJSNIVEAU Geen diploma 70,0 (62,4-77,6) Lager 64,0 (59,1-68,9) Lager secundair 67,4 (63,7-71,0) Hoger secundair 68,4 (65,4-71,5) Hoger 70,0 (66,9-73,0) EQUIVALENT INKOMEN (BFR) < ,6 (56,7-68,4) ,3 (62,8-69,8) ,4 (64,3-70,5) ,7 (67,6-73,7) > ,7 (62,2-71,2) GEZONDHEIDSBELEVING Goed tot zeer goed 68,2 (66,2-70,2) Zeer slecht tot redelijk 66,9 (63,4-70,4) ROOKGEWOONTEN Nooit gerookt 65,9 (63,2-68,6) Vroeger gerookt 64,8 (61,0-68,6) Matige roker (<20) 74,6 (71,1-78,1) Zware roker 76,2 (71,4-81,0) VERBLIJFPLAATS Vlaams Gewest 66,9 (64,6-69,1) Brussels Gewest 72,6 (69,9-75,3) Waals Gewest 66,9 (64,2-69,6) België 67,5 (65,9-69,1) Ook binnen de regio s kunnen territoriale verschillen vastgesteld worden. Na toepassing van een logistische regressie waarin geslacht en leeftijd werden opgenomen kan het volgende vastgesteld worden ; Vergeleken met Vlaams Brabant, de provincie met de kleinste proportie personen die geen veiligheidsgordel achteraan in de auto draagt binnen het Vlaams Gewest, liggen de scores voor de overige Vlaamse provincies en het Brussels Gewest significant hoger. Vergeleken met de provincie Luxemburg, liggen de proporties voor Luik (OR 2,5) en het Brussels Gewest (OR 2,3) significant hoger (Tabel ). Bespreking pagina 9

10 Tabel Aantal personen (in ) dat slechts soms of nooit een veiligheidsgordel achteraan in de auto draagt naar provincie, België, Gezondheidsenquête, 1997 DRAAGT VEILIGHEIDSGORDEL ACHTERAAN Totaal Soms of Altijd Geen N nooit veiligheidsgordel achteraan VERBLIJFPLAATS (provincie) Antwerpen 73,1 24,5 2,4 667 Vlaams Brabant 57,6 40,4 1,9 441 West-Vlaanderen 67,9 29,6 2,5 508 Oost-Vlaanderen 71,8 26,1 2,1 593 Limburg 72,4 25,4 2,1 325 Brussel 70,6 25,0 4, Waals Brabant 67,6 31,0 1,3 239 Henegouwen 63,0 34,6 2,4 880 Luik 73,1 22,5 4,4 828 Luxemburg 57,9 38,9 3,2 204 Namen 68,3 30,3 1,4 317 België 68,6 28,8 2, Bespreking pagina 10

11 Kennis van het toegelaten alcoholpercentage in het bloed bij het autorijden (Indicator : ON05_1) In België schat 41 van de inwoners het toegelaten alcoholpercentage in het bloed bij het autorijden fout in. Vrouwen (48) schatten meer dan mannen (33) het toegelaten alcoholpercentage fout in. Na standaardisatie voor leeftijd blijf het verschil significant (Figuur ). Het fout inschatten van de toegelaten alcoholpercentage ligt bij de vrouwen voor elke leeftijdscategorie hoger dan bij de mannen. Het verschil tussen beide geslachten is echter enkel significant voor personen jonger dan 65 jaar. Figuur Aantal personen (in ) dat het toegelaten alcoholpercentage voor de bestuurder van een voertuig fout inschat naar geslacht en leeftijd, Gezondheidsenquête, België, 1997 MANNEN VROUWEN (B_O N05 _1) (B_O N05 _1) Bespreking in functie van een aantal basiskenmerken De proportie personen met een foute inschatting van het toegelaten alcoholpercentage in het bloed daalt met het onderwijsniveau (niet gediplomeerden: 52, respondenten met een diploma hoger onderwijs: 38) (Tabel ). Na standaardisatie voor geslacht en leeftijd kunnen echter geen significante verschillen vastgesteld worden. De proportie personen met een foute inschatting van het toegelaten alcoholpercentage in het bloed daalt tevens significatief met het inkomensniveau (< Bfr. 52,1, > Bfr. 35). Het fout inschatten van het toegelaten alcoholpercentage in het bloed bij het autorijden komt meer voor in het Brussels Gewest (60) dan in het Vlaams (39) of het Waals Gewest (38). Het verschil tussen het Brussels Gewest enerzijds en de overige Gewesten anderzijds blijft significant na standaardisatie voor leeftijd en geslacht. Na toepassing van een logistische regressie waarin, naast leeftijd en geslacht, ook o.a. het opleidings- en inkomensniveau werd opgenomen, blijkt dat inwoners van het Brussels Gewest dubbel zo vaak als deze van het Vlaams Gewest het toegelaten alcoholpercentage in het bloed fout inschatten (OR VB : 2,1) Bespreking pagina 11

12 Tabel Aantal personen (in ) dat het toegelaten alcoholpercentage in het bloed van de bestuurder van een voertuig fout inschat, gestandaardiseerd voor geslacht en leeftijd, België, Gezondheidsenquête, 1997 PROPORTIE () 95 B.I. GESLACHT Man 35,2 (33,1-37,3) Vrouw 48,9 (46,7-51,1) ONDERWIJSNIVEAU Geen diploma 50,6 (43,0-58,1) Lager 46,9 (42,1-51,6) Lager secundair 43,8 (40,2-47,3) Hoger secundair 40,1 (37,2-43,0) Hoger 40,3 (37,5-43,2) EQUIVALENT INKOMEN (BFR) < ,4 (42,1-52,7) ,7 (45,3-52,1) ,1 (38,1-44,1) ,0 (36,2-41,8) > ,3 (32,0-40,6) GEZONDHEIDSBELEVING Goed tot zeer goed 37,8 (35,9-39,7) Zeer slecht tot redelijk 45,6 (42,0-49,1) ROOKGEWOONTEN Nooit gerookt 40,8 (38,3-43,2) Vroeger gerookt 38,3 (34,8-41,8) Matige roker (<20) 41,6 (38,0-45,1) Zware roker 45,7 (40,2-51,3) VERBLIJFPLAATS Vlaams Gewest 40,3 (38,1-42,5) Brussels Gewest 60,9 (58,3-63,5) Waals Gewest 38,9 (36,5-41,3) België 42,0 (40,5-43,5) Ook binnen de regio s kunnen territoriale verschillen vastgesteld worden; vergeleken met West Vlaanderen, de provincie met de kleinste proportie personen dat het toegelaten alcoholpercentage niet correct inschat binnen het Vlaams Gewest, liggen de scores voor de overige Vlaamse provincies (behalve Vlaams Brabant) en het Brussels Gewest significant hoger (Tabel ). Vergeleken met de provincie Waals Brabant, liggen de proporties voor Luik (OR 1,7), Namen (1,8) en het Brussels Gewest (OR 3,5) significant hoger. Bespreking pagina 12

13 Tabel Aantal personen (in ) dat het toegelaten alcoholpercentage in het bloed van de bestuurder van een voertuig fout inschat, naar provincie, België, Gezondheidsenquête, 1997 KENNIS TOEGELATEN Totaal ALCOHOLPERCENTAGE VOOR DE BESTUURDER Foute kennis Correcte N kennis VERBLIJFPLAATS (provincie) Antwerpen 42,4 57,6 796 Vlaams Brabant 37,0 63,0 507 West-Vlaanderen 31,3 68,7 620 Oost-Vlaanderen 37,7 62,3 678 Limburg 46,1 53,9 386 Brussel 60,4 39, Waals Brabant 29,0 71,0 281 Henegouwen 34,6 65, Luik 43,1 56, Luxemburg 34,6 65,4 238 Namen 42,9 57,1 392 België 40,8 59, Personen van 15 jaar en ouder Bespreking pagina 13

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 5.8.1. Inleiding De WHO heeft in haar omschrijving het begrip gezondheid uitgebreid met de dimensie sociale gezondheid en deze op één lijn gesteld met de lichamelijke en psychische gezondheid. Zowel de

Nadere informatie

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Vaccinatie bij volwassen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.4.1. Inleiding. Het belang van vaccinatie programma s is ruimschoots aangetoond geweest. De vragen werden slechts gesteld aan personen van 15 jaar en ouder, aangezien de vaccinale dekking bij kinderen

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Gezondheidsklachten Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Gezondheidsklachten Gezondheidsenquête, België, 1997 5.4.1. Inleiding De meerwaarde van een gezondheidsenquête in vergelijking met de traditioneel verzamelde gezondheidsinformatie bestaat er o.a. uit dat ook gepeild wordt naar klachten waarvoor niet persé

Nadere informatie

Resultaten voor België Gezondheidsklachten Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Gezondheidsklachten Gezondheidsenquête, België, 1997 5.4.1. Inleiding De meerwaarde van een gezondheidsenquête in vergelijking met de traditioneel verzamelde gezondheidsinformatie bestaat er o.a. uit dat ook gepeild wordt naar klachten waarvoor niet persé

Nadere informatie

Inleiding. Bespreking pagina 1

Inleiding. Bespreking pagina 1 6.3.1. Inleiding Recente onderzoeken hebben toegelaten aan te tonen dat lichamelijke activiteiten een wezenlijke impact hebben op de gezondheidstoestand en dat ze van groot belang zijn op het vlak van

Nadere informatie

Inleiding. Bespreking pagina 1

Inleiding. Bespreking pagina 1 5.4.1. Inleiding De meerwaarde van een gezondheidsenquête in vergelijking met de traditioneel verzamelde gezondheidsinformatie bestaat er o.a. uit dat ook gepeild wordt naar klachten waarvoor niet persé

Nadere informatie

Resultaten voor België Contraceptie Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Contraceptie Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.5.1. Inleiding Contraceptie is bijna universeel toegankelijk in ons land. Alhoewel ze relatief duur blijft (van 110 tot 250 BF per maand voor de pil), kunnen de meest onbemiddelde personen toch hulp

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Cardiovasculaire Preventie Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Cardiovasculaire Preventie Gezondheidsenquête, België, 1997 6.8.1. Inleiding In deze module worden 2 specifieke preventiedomeinen behandeld: de hypertensie en de hypercholesterolemie. De hart- en vaatziekten zijn aandoeningen die uit het oogpunt van volksgezondheid,

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Cardiovasculaire Preventie Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Cardiovasculaire Preventie Gezondheidsenquête, België, 1997 6.8.1. Inleiding In deze module worden 2 specifieke preventiedomeinen behandeld: de hypertensie en de hypercholesterolemie. De hart- en vaatziekten zijn aandoeningen die uit het oogpunt van volksgezondheid,

Nadere informatie

Resultaten voor België Cardiovasculaire preventie Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Cardiovasculaire preventie Gezondheidsenquête, België, 1997 6.8.1. Inleiding In deze module worden 2 specifieke preventiedomeinen behandeld: de hypertensie en de hypercholesterolemie. De hart- en vaatziekten zijn aandoeningen die uit het oogpunt van volksgezondheid,

Nadere informatie

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997.

Studiepopulatie. Gezondheidsenquête, België, 1997. In deze paragraaf worden een aantal kenmerken van de steekproef besproken. Het gaat om de volgende socio-demografische karakteristieken : verblijfplaats : per regio en per provincie; geslacht en leeftijd;

Nadere informatie

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 6.2.1. Inleiding Binnen de verschillen factoren van risico gedrag heeft alcoholverbruik altijd al de aandacht getrokken van de verantwoordelijken voor Volksgezondheid. De WGO gebruikt de term "Ongeschiktheid

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Roken Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Roken Gezondheidsenquête, België, 1997 6.1.1. Inleiding Het tabaksgebruik is een van de voornaamste risicofactoren voor longkanker, ischemische hartziekten en chronische ademhalingsaandoeningen (1). Men schat dat er in Europa niet minder dan

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Lichamelijke Activiteit Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Lichamelijke Activiteit Gezondheidsenquête, België, 1997 6.3.1. Inleiding Recente onderzoeken hebben toegelaten aan te tonen dat lichamelijke activiteiten een wezenlijke impact hebben op de gezondheidstoestand en dat ze van groot belang zijn op het vlak van

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Alcoholverbruik Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Alcoholverbruik Gezondheidsenquête, België, 1997 6.2.1. Inleiding Binnen de verschillen factoren van risico gedrag heeft alcoholverbruik altijd al de aandacht getrokken van de verantwoordelijken voor Volksgezondheid. De WGO gebruikt de term "Ongeschiktheid

Nadere informatie

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997 6.1.1. Inleiding Het tabaksgebruik is een van de voornaamste risicofactoren voor longkanker, ischemische hartziekten en chronische ademhalingsaandoeningen (1). Men schat dat er in Europa niet minder dan

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.4.1. Inleiding Er werd reeds vroeger bewezen dat een prematuur respiratoir systeem een oorzaak was voor wiegendood. Het gevaar bestond vooral tijdens de slaap. Met de huidige kennis van zaken zijn

Nadere informatie

Resultaten voor België Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.4.1. Inleiding Er werd reeds vroeger bewezen dat een prematuur respiratoir systeem een oorzaak was voor wiegendood. Het gevaar bestond vooral tijdens de slaap. Met de huidige kennis van zaken zijn

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Vaccinatie bij Volwassenen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Vaccinatie bij Volwassenen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.4.1. Inleiding. Het belang van vaccinatie programma s is ruimschoots aangetoond geweest. De vragen werden slechts gesteld aan personen van 15 jaar en ouder, aangezien de vaccinale dekking bij kinderen

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gezondheidsenquête, België, 1997 Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gezondheidsenquête, België, 1997 Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde 7.6.1. Inleiding In dit hoofdstuk hebben we het over contacten met de kinesitherapeut, thuisverpleegkunde, voorzieningen voor bejaarden, de diëtist en arbeidsgeneeskundige diensten tijdens het afgelopen

Nadere informatie

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 5.7.1. Inleiding. Psychische gezondheidsproblemen, ook niet ernstige vormen, hebben een hoge belasting op het welzijn van een bevolking en op de kwaliteit van het leven. Echt psychiatrische condities zijn

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Uitgaven voor Gezondheidszorgen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Uitgaven voor Gezondheidszorgen Gezondheidsenquête, België, 1997 7.7.1. Inleiding De basisprincipes van het huidige Belgische gezondheidssysteem zijn: vrije keuze van geneesheer door de patiënten, therapeutische vrijheid voor de practiserende geneesheren en toegankelijkheid

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Alcoholverbruik Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Alcoholverbruik Gezondheidsenquête, België, 1997 6.2.1. Inleiding Binnen de verschillen factoren van risico gedrag heeft alcoholverbruik altijd al de aandacht getrokken van de verantwoordelijken voor Volksgezondheid. De WGO gebruikt de term "Ongeschiktheid

Nadere informatie

Resultaten voor België Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Andere gezondheidsvoorzieningen en alternatieve geneeskunde Gezondheidsenquête, België, 1997 7.6.1. Inleiding In dit hoofdstuk hebben we het over contacten met de kinesitherapeut, thuisverpleegkunde, voorzieningen voor bejaarden, de diëtist en arbeidsgeneeskundige diensten tijdens het afgelopen

Nadere informatie

6.7.3.1. Inleiding. Bespreking 5.3.7.3.2. pagina 1

6.7.3.1. Inleiding. Bespreking 5.3.7.3.2. pagina 1 6.7.3.1. Inleiding De positieve fysieke als psychische invloed van borstvoeding op moeder en kind is op dit ogenblik wel universeel erkend. Officiële instanties als UNICEF en de WGO raden drie à vier maand

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Prenatale Opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Prenatale Opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.3.1. Inleiding De positieve fysieke als psychische invloed van borstvoeding op moeder en kind is op dit ogenblik wel universeel erkend. Officiële instanties als UNICEF en de WGO raden drie à vier maand

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 5.7.1. Inleiding. Psychische gezondheidsproblemen, ook niet ernstige vormen, hebben een hoge belasting op het welzijn van een bevolking en op de kwaliteit van het leven. Echt psychiatrische condities zijn

Nadere informatie

Bespreking pagina 1

Bespreking pagina 1 Ziekten en langdurige aandoeningen (verder kortweg aandoeningen genoemd) brengen specifieke gevolgen met zich mee voor de gezondheidsbeleving, het dagelijks functioneren en het gebruik van de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Contacten met de Huisarts Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Contacten met de Huisarts Gezondheidsenquête, België, 1997 7.1.1. Inleiding De huisarts vervult een essentiële rol binnen het geheel van de gezondheidszorg. Deze rol is bovendien in volle evolutie. Thema s zoals het globaal medisch dossier en de echelonnering

Nadere informatie

Resultaten voor België Kennis en attitudes in verband met HIV-infecties 1997

Resultaten voor België Kennis en attitudes in verband met HIV-infecties 1997 6.5.1. Inleiding De voornaamste doelstellingen van deze module zijn het opvolgen van de evolutie voor wat betreft de kennis van overdrachtswijze van AIDS, de houding van de populatie te bestuderen tegenover

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gebruik van Geneesmiddelen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Gebruik van Geneesmiddelen Gezondheidsenquête, België, 1997 7.5.1. Inleiding Het gebruik van geneesmiddelen is een belangrijke component van de medische consumptie en van de gezondheidsuitgaven. Bovendien zijn het frekwent aanwenden van antibiotica en psychotrope

Nadere informatie

Bespreking 5.2.2.2. page 1

Bespreking 5.2.2.2. page 1 Ziekten en langdurige aandoeningen (verder kortweg aandoeningen genoemd) brengen specifieke gevolgen met zich mee voor de gezondheidsbeleving, het dagelijks functioneren en het gebruik van de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Prenatale Opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Prenatale Opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997 6.9.1. Inleiding Borstkanker preventie bij vrouwen Bij vrouwen is borstkanker de meest voorkomende kanker: in Europa, zijn 15 tot 35 % van de kwaadaardige gezwellen borstkanker. In België was de incidentie

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Chronische Ziekten Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Chronische Ziekten Gezondheidsenquête, België, 1997 Ziekten en langdurige aandoeningen (verder kortweg aandoeningen genoemd) brengen specifieke gevolgen met zich mee voor de gezondheidsbeleving, het dagelijks functioneren en het gebruik van de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Kennis en attitudes in verband met HIV-infecties Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Kennis en attitudes in verband met HIV-infecties Gezondheidsenquête, België, 1997 6.5.1. Inleiding De voornaamste doelstellingen van deze module zijn het opvolgen van de evolutie voor wat betreft de kennis van overdrachtswijze van AIDS, de houding van de populatie te bestuderen tegenover

Nadere informatie

Leefstijl en preventie

Leefstijl en preventie Leefstijl en preventie Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. . Inhoudstafel Inhoudstafel... 59 Bestudeerde indicatoren... 61 1. Voedingsgewoonten.... 61 3. Gebruik

Nadere informatie

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : HOGE BLOEDDRUK (INDICATOR : SC02_1) Gezondheidsenquête, België, 1997

CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : HOGE BLOEDDRUK (INDICATOR : SC02_1) Gezondheidsenquête, België, 1997 CARDIOVASCULAIRE PREVENTIE : HOGE BLOEDDRUK (INDICATOR : SC02_1) BLOEDDRUK CONTROLE Totaal TIJDENS AFGELOPEN JAAR ------------ Man 88.1 11.9 3818 Vrouw 93.7 6.3 4123 Totaal 90.9 9.1 7941 15-24 79.7 20.3

Nadere informatie

Resultaten voor België Gebruik van geneesmiddelen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Gebruik van geneesmiddelen Gezondheidsenquête, België, 1997 7.5.1. Inleiding Het gebruik van geneesmiddelen is een belangrijke component van de medische consumptie en van de gezondheidsuitgaven. Bovendien zijn het frekwent aanwenden van antibiotica en psychotrope

Nadere informatie

Gezondheid en samenleving

Gezondheid en samenleving Gezondheid en samenleving Wetenschap ten dienste van Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu. . Inhoudstafel Inhoudstafel... 115 Bestudeerde indicatoren... 117 1. Sociale gezondheid..... 117 2.

Nadere informatie

Doelstelling 1

Doelstelling 1 6.2. De Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen 1998-2002 Om het preventief gezondheidsbeleid en acties hieromtrent in de Vlaamse Gemeenschap te oriënteren, werden door de Vlaamse overheid vijf gezondheidsdoelstellingen

Nadere informatie

6.7.1. Ongelijkheden in gezondheidstoestand, levensstijl en preventie

6.7.1. Ongelijkheden in gezondheidstoestand, levensstijl en preventie 6.7. Ongelijkheid in Gezondheid 6.7.1. 6.7.1.1. Samenvatting 6.7.1.1.1 Gezondheidsstatus De perceptie van de eigen gezondheid vertoont een negatieve samenhang met het opleidingsniveau: bij personen zonder

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Voedingsgewoonten Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Voedingsgewoonten Gezondheidsenquête, België, 1997 6.6.1. Inleiding De voedingsgewoonte is een van de aspecten van levensstijl met een belangrijke impact op de algemene gezondheid, hetzij via het probleem van obesitas of via de verhoging van de prevalentie

Nadere informatie

6.7.1.1. Inleiding. Bespreking 5.3.7.1.2. pagina 1

6.7.1.1. Inleiding. Bespreking 5.3.7.1.2. pagina 1 6.7.1.1. Inleiding Algemeen wordt erkend dat de prenatale consultaties een fundamentele rol spelen inzake de gezondheid van de moeder en het toekomstige kind, maar de rol van respectievelijk de huisarts,

Nadere informatie

Huishoudens die niet gecontacteerd konden worden

Huishoudens die niet gecontacteerd konden worden 4.2. Participatiegraad Om de vooropgestelde steekproef van 10.000 personen te realiseren, werden 35.023 huishoudens geselecteerd op basis van het Nationaal Register. Met 11.568 huishoudens werd gepoogd

Nadere informatie

6.1.1. De gezondheidstoestand

6.1.1. De gezondheidstoestand 6.1. Kernboodschap 6.1.1. De gezondheidstoestand Er is een verschuiving in het morbiditeitsprofiel in vergelijking met de gegevens over overlijden. In vergelijking met de voornaamste oorzaken van overlijden

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Prenatale Opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Prenatale Opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.1.1. Inleiding Algemeen wordt erkend dat de prenatale consultaties een fundamentele rol spelen inzake de gezondheid van de moeder en het toekomstige kind, maar de rol van respectievelijk de huisarts,

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Voedingsgewoonten Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Voedingsgewoonten Gezondheidsenquête, België, 1997 6.6.1. Inleiding De voedingsgewoonte is een van de aspecten van levensstijl met een belangrijke impact op de algemene gezondheid, hetzij via het probleem van obesitas of via de verhoging van de prevalentie

Nadere informatie

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer )

Exploitatie van bioscoopzalen ( 35 mm of meer ) T2.1 Structurele en kwalitatieve inlichtingen T2.1.1 Bioscopen volgens het aantal zalen T2.1.2 Zalen en zitplaatsen T2.1.3 Aantal beschikbare zitplaatsen volgens het aantal zalen T2.1.4 Zalen die het hele

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Opnames in het Ziekenhuis Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Opnames in het Ziekenhuis Gezondheidsenquête, België, 1997 7.4.1. Inleiding Traditioneel geven hospitalisatiegegevens in verband met de reden en de lengte van opname een indicatie van het aantal en het type ernstige gezondheidsproblemen in de samenleving. Echter,

Nadere informatie

De epidemiologie van AIDs en HIV-infectie in België Toestand op 31 december 1997

De epidemiologie van AIDs en HIV-infectie in België Toestand op 31 december 1997 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur Afdeling Epidemiologie De epidemiologie van AIDs en HIV-infectie in België Toestand op 31 december 1997 III. Specifieke onderzoeken* * III.3.

Nadere informatie

Basistabellen pagina 1

Basistabellen pagina 1 LEEFSTIJL : TABAKSGEBRUIK (INDICATOR : TA01_1) ----- ROOKGEWOONTEN Totaal ----------------------------------- ----------- Dagelijkse Occasionele Niet-roker N roker roker ----------- ----------- -----------

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau 4. Het doel van deze studie is de verschillen in gezondheidsverwachting naar een socio-economisch gradiënt, met name naar het hoogst bereikte diploma, te beschrijven. Specifieke gegevens in enkel mortaliteit

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Prenatale opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Prenatale opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.1.1. Inleiding Algemeen wordt erkend dat de prenatale consultaties een fundamentele rol spelen inzake de gezondheid van de moeder en het toekomstige kind, maar de rol van respectievelijk de huisarts,

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Contacten met de Arts-Specialist Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Contacten met de Arts-Specialist Gezondheidsenquête, België, 1997 7.2.1. Introductie Ambulante contacten met een arts-specialist maken vooral in België, waar de tweede lijn direct toegankelijk is voor de patiënt, een belangrijk deel uit van de medische consumptie. Informatie

Nadere informatie

Socio-economische ongelijkheden in gezondheid in het Vlaams Gewest

Socio-economische ongelijkheden in gezondheid in het Vlaams Gewest Socio-economische ongelijkheden in gezondheid in het Vlaams Gewest Analyse indicatoren Gezond leven Analyse van de gezondheidsenquête in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Door Sabine

Nadere informatie

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies

Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 19 juli 2007 Pendelarbeid tussen Gewesten en provincies Eén op de tien Belgen werkt in een ander gewest; één op de vijf in een andere

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Opnames in het Ziekenhuis Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Opnames in het Ziekenhuis Gezondheidsenquête, België, 1997 7.4.1. Inleiding Traditioneel geven hospitalisatiegegevens in verband met de reden en de lengte van opname een indicatie van het aantal en het type ernstige gezondheidsproblemen in de samenleving. Echter,

Nadere informatie

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles PERSBERICHT 25 januari 2012 Definitieve resultaten eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Observatorium voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de eindbalans

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Ongelijkheden in gezondheidstoestand, levensstijl en preventie Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Ongelijkheden in gezondheidstoestand, levensstijl en preventie Gezondheidsenquête, België, 1997 8.1.1. Inleiding In 1977 aanvaardden de WGO en haar lidstaten de resolutie waarbij Gezondheid voor Allen voor de regeringen het belangrijkste doel werd op het vlak van sociale gezondheid. In het verlengde

Nadere informatie

Resultaten voor België Nutritionele status Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Nutritionele status Gezondheidsenquête, België, 1997 5.5.1. Inleiding De Body Mass Index (BMI, of Index van Quetelet) is een gemakkelijke manier om het relatief lichaamsgewicht te berekenen, d.w.z. het gewicht volgens de lengte en wordt bekomen door het

Nadere informatie

6.6.1. Inleiding. Bespreking 5.3.6.2. pagina 1

6.6.1. Inleiding. Bespreking 5.3.6.2. pagina 1 6.6.1. Inleiding De voedingsgewoonte is een van de aspecten van levensstijl met een belangrijke impact op de algemene gezondheid, hetzij via het probleem van obesitas of via de verhoging van de prevalentie

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 2 december 2016 Gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2014 17.684 euro Fiscale statistiek van de inkomens op basis van het aanslagjaar 2015 Het netto belastbare inkomen van de Belg

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012

PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012 PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012 Verkeersongevallen in België 2011 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie publiceert vandaag de meest recente cijfers over verkeersongevallen. Het

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

Attitudes van Belgische autobestuurders

Attitudes van Belgische autobestuurders Attitudes van Belgische autobestuurders Resultaten van de driejaarlijkse attitudemeting Uta Meesmann Onderzoeker, Kenniscentrum BIVV Methode 3-jaarlijkse attitudemeting van het BIVV sinds 2003 Veldwerk:

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 1: GEZONDHEID EN WELZIJN Johan Van Der Heyden, Rana Charafeddine (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

Gezondheidstoestand

Gezondheidstoestand 5.1. Kernboodschap 5.1.1. Gezondheidstoestand 78% van de bevolking vanaf 15 jaar beoordeelt de eigen gezondheidstoestand als goed tot zeer goed. 78% van de bevolking vanaf 15 jaar beoordeelt de eigen gezondheidstoestand

Nadere informatie

Basistabellen pagina 1

Basistabellen pagina 1 NUTRITIONELE STATUS (NU05_2) BMI KLASSEN(>=18j) Totaal ----------------------------------------------- ------ < 18 [18-20[ [20-25[ [25-27[ [27-30[ 30+ N ------- ------- ------- ------- ------- -------

Nadere informatie

Passief roken. Edith Hesse

Passief roken. Edith Hesse Passief roken Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Oationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 71 E-mail : his@wiv-isp.be Wetenschap

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JUNI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Resultaten voor België Ongelijkhenden in gezondheidstoestand, levensstij en preventie Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Ongelijkhenden in gezondheidstoestand, levensstij en preventie Gezondheidsenquête, België, 1997 8.1.1. Inleiding In 1977 aanvaardden de WGO en haar lidstaten de resolutie waarbij Gezondheid voor Allen voor de regeringen het belangrijkste doel werd op het vlak van sociale gezondheid. In het verlengde

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief NOVEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles PERSBERICHT 07 februari 2013 Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Kenniscentrum voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief APRIL 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 6 Gezondheid en Samenleving IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief DECEMBER 2012 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 2: GEZONDHEIDSGEDRAG EN LEEFSTIJL Lydia Gisle, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 1 Methoden IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail : his@iph.fgov.be

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief JANUARI 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Nutritionele status Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Nutritionele status Gezondheidsenquête, België, 1997 5.5.1. Inleiding De Body Mass Index (BMI, of Index van Quetelet) is een gemakkelijke manier om het relatief lichaamsgewicht te berekenen, d.w.z. het gewicht volgens de lengte en wordt bekomen door het

Nadere informatie

Vaccinatie. Jean Tafforeau

Vaccinatie. Jean Tafforeau Vaccinatie Jean Tafforeau Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 71 E-mail : jean.tafforeau@iph.fgov.be

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Preventie van wiegendood bij zuigelingen

Preventie van wiegendood bij zuigelingen Preventie van wiegendood bij zuigelingen Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 71

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 8 : Onderwijs niet-confessionele zedenleer en godsdienst Basis- en secundair onderwijs Schooljaar 2006-2007 GEWOON LAGER Aantal leerlingen die een cursus godsdienst of

Nadere informatie

Het gebruik van tabak

Het gebruik van tabak Het gebruik van tabak Lydia Gisle Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 53 E-mail : lydia.gisle@iph.fgov.be

Nadere informatie

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd?

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? LOGOS (BelRAI) In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? Prof. Dr. Anja Declercq Informatisering van residentiële ouderenzorg Zonder computers geen elektronisch zorgdossier

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief OKTOBER 2011 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014

ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 ROOKGEDRAG IN BELGIË 2014 Een rapport aan Stichting tegen Kanker GfK Belgium 2014 Rookgedrag in België 20 August 2014 1 Inleiding: Achtergrond en doelstellingen Onderzoeksmethode GfK Belgium 2014 Rookgedrag

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Onderwijs

Arbeidsmarkt Onderwijs Nieuwsbrief SEPTEMBER 2010 Arbeidsmarkt Onderwijs Inleiding In dit nummer 1 Inleiding 1 Vlaanderen - Vraag 3 Vlaanderen - Aanbod 5 Brussel - Vraag 6 Brussel - Aanbod Elke maand schetsen we u aan de hand

Nadere informatie

Rapport solidariteitsbarometer

Rapport solidariteitsbarometer Datum: 14-10-2014 Voor: db Document: nota Volg nr. : ph Rapport solidariteitsbarometer 1. Inleiding Met de solidariteitsbarometer wilde Ziekenzorg CM de opvattingen van de Vlaming over solidariteit in

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsbarometer. Het jaar Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid D/2017/0779/13

Verkeersveiligheidsbarometer. Het jaar Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid D/2017/0779/13 Verkeersveiligheidsbarometer Het jaar 216 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid D/217/779/13 INHOUD INHOUD... 1 TECHNISCHE PRECISERINGEN... 2 ALGEMENE RESULTATEN... 3 A1. ALGEMENE EVOLUTIES...

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 3: GEBRUIK VAN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSDIENSTEN Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

Screening van suikerziekte

Screening van suikerziekte Screening van suikerziekte Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 55 E-mail : edith.hesse@iph.fgov.be

Nadere informatie

GLOBAAL RAPPORT ONDERZOEK BIJ RVT/ROB Deel 2: Bevindingen uit de bevraging van de familieleden van bewoners 2001

GLOBAAL RAPPORT ONDERZOEK BIJ RVT/ROB Deel 2: Bevindingen uit de bevraging van de familieleden van bewoners 2001 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID Afdeling Epidemiologie Web site: www.iph.fgov.be/epidemio/ GLOBAAL RAPPORT ONDERZOEK BIJ RVT/ROB Deel

Nadere informatie

Technische nota. Tevredenheid van zelfstandige ondernemers en werkbaar werk. Ria Bourdeaud hui Stephan Vanderhaeghe

Technische nota. Tevredenheid van zelfstandige ondernemers en werkbaar werk. Ria Bourdeaud hui Stephan Vanderhaeghe Brussel, februari 2009 Technische nota Tevredenheid van zelfstandige ondernemers en werkbaar werk Ria Bourdeaud hui Stephan Vanderhaeghe Brussel, SERV - STV Innovatie & Arbeid, februari 2009 Technische

Nadere informatie