MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007"

Transcriptie

1 MOBILITEIT EN VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR DE BOUWVAKARBEIDERS NIEUWE REGELING VANAF 1 OKTOBER 2007 Vanaf 1 oktober 2007 wordt de regeling van de mobiliteitsvergoeding in de bouw flink gewijzigd. De mobiliteitsvergoeding wordt gevoelig verhoogd zonder dat de RSZ-grens van 0,1076/km overschreden wordt. De mobiliteitsvergoeding moet vanaf 1 oktober 2007 op basis van de reëel afgelegde afstand berekend worden (en dus niet meer volgens de afstand in vogelvlucht berekend van kerktoren tot kerktoren). Hoe de reële afstand bepaald wordt, moet het voorwerp uitmaken van overleg in de onderneming zelf. Er kan hiervoor beroep gedaan worden op een routeplanner via het internet, zoals Mappy. In deze tekst lichten wij de gewijzigde reglementering zoals die vanaf 1 oktober 2007 van toepassing is op het woon-werkverkeer van de arbeiders in de bouw, uitgebreid toe. 1 Het woon-werkverkeer voor arbeiders in de bouw (artikel 30 bis van de C.A.O. van 21 juni 2007 betreffende de arbeidsvoorwaarden in de bouw). 1.1 De mobiliteitsvergoeding en de verplaatsingsvergoeding Er bestaan 2 mogelijke soorten van tegemoetkomingen in de reiskosten voor de verplaatsingen die de bouwvakarbeiders buiten hun arbeidsuren afleggen; - een mobiliteitsvergoeding, waarvan het bedrag in functie van het aantal reëel afgelegde kilometers per bepaald wordt. De bedrijven moeten de mobiliteitsvergoeding altijd betalen, tenzij de werkelijk afgelegde minder dan 10 kilometer bedraagt. Het is hierbij zonder belang of de arbeiders zich met een eigen of een openbaar vervoermiddel tussen hun woonplaats en het werk verplaatsen, dan wel gebruik maken van een vervoermiddel dat hen door de werkgever wordt ter beschikking gesteld. Qua bedragen wordt er een onderscheid gemaakt tussen de mobiliteitsvergoeding voor de arbeiders-chauffeurs die hun collega s met een voertuig van de werkgever naar en van de werkplaats vervoeren, en de andere arbeiders: de chauffeurs hebben recht op een mobiliteitsvergoeding van 0,1076 per kilometer, terwijl de andere arbeiders een mobiliteitsvergoeding krijgen die, afhankelijk van de afstand, tussen 0,0441/km en 0,0618/km ligt. - een verplaatsingsvergoeding die betaald moet worden voor dat deel van het traject waarop de arbeider zich op eigen kracht verplaatst. Ook hier is er geen verplichting tot betaling wanneer de werkelijke afstand van het traject woonplaatswerkplaats minder dan 10 km per bedraagt. 1.2 Principe: verplaatsing op eigen kracht Om zich van hun woonplaats naar hun plaats van tewerkstelling te begeven, moeten de arbeiders in principe gebruik maken van een eigen vervoermiddel of het openbaar vervoer: de CAO-bouw bepaalt immers dat de verplaatsingen die de arbeiders moeten doen tussen hun woonplaats en de sociale zetel van de onderneming of de bouwplaats, op eigen kracht moeten gebeuren, uitgezonderd indien de werkgever voor deze verplaatsing een voertuig ter beschikking stelt. pagina 1/15

2 1.3 Het bedrag van de vergoedingen Voor verplaatsingen die de arbeiders met een eigen vervoermiddel of het openbaar vervoer ondernemen Wanneer de arbeiders zich op eigen kracht verplaatsen, moet de werkgever: a) aan hen een verplaatsingsvergoeding betalen die gelijk is aan de prijs die de arbeider voor de afgelegde afstand voor een treinkaart dient te betalen. Bij de berekening hiervan wordt er een verschil gemaakt alnaargelang de verplaatsing: - met de trein gebeurt: in dit geval moet het barema A gevolgd worden. Dit barema bepaalt het wekelijks verschuldigde bedrag in kilometer, zoals vermeld op de treinkaart: het is in de 2 de kolom van het barema A terug te vinden. Omdat het om een wekelijks bedrag gaat, kan er een omrekening per werk gemaakt worden door het bedrag te delen door 5. Om het precieze bedrag van de werkgeverstussenkomst te kennen, baseert men zich op de afstand van het enkel traject terwijl de vergoeding zowel de verplaatsing HEEN als TERUG dekt. - met andere vervoermiddelen (eigen vervoer, tram, bus,...) dan de trein gebeurt: in dit geval is het barema B van toepassing. Dit barema bepaalt in de 2 de kolom het wekelijks verschuldigd bedrag voor de werkelijke afstand die per afgelegd wordt. In het nieuwe barema B wordt er uitgegaan van de afgelegde : dus zowel voor het traject heen als terug. Dit is nieuw in vergelijking tot vroeger. Het bekomen wekelijks bedrag kan per werk omgerekend worden door te delen door 5. b) een mobiliteitsvergoeding betalen die recht evenredig is met de reëel afgelegde afstand in kilometer tussen de woonplaats van de arbeider en zijn werk: - zij bedraagt voor verplaatsingen die met de trein gebeuren 0,0744 vermenigvuldigd met het aantal kilometers vermeld op de treinkaart en moet als dusdanig elijks berekend worden. In het barema A wordt deze berekening al in de 3 de kolom gemaakt. - voor verplaatsingen die met een ander vervoermiddel dan de trein gebeuren, verhoogt de mobiliteitsvergoeding in functie van de werkelijke afgelegde. Het per verschuldigde bedrag van de mobiliteitsvergoeding wordt bekomen door het basisbedrag, opgenomen in de volgende tabel, te vermenigvuldigen met het totaal aantal werkelijk afgelegde kilometers per (=traject heen en terug): Werkelijk afgelegde afstand per Mobiliteitsvergoeding per km heen en terug 0 tot 59 km 0, tot 77 km 0, tot 103 km 0, tot 129 km 0, tot 155 km 0, tot 207 km 0, tot 259 km 0, km en meer 0,0618 In het barema B wordt de mobiliteitsvergoeding als dusdanig berekend in de voorlaatste kolom (kolom mobiliteitsvergoeding passagier) pagina 2/15

3 Voorbeeld: Een bouwvakarbeider woont in Mechelen en verplaatst zich naar een bouwwerf in het centrum van Antwerpen. Hij legt hiervoor 25 kilometers s ochtends en 25 kilometer s avonds af. Op basis van 50 totaal aantal werkelijk afgelegde kilometers kan hij op die aanspraak maken op volgende vergoedingen: - een verplaatsingsvergoeding gelijk aan 4,88 (bedrag van 24,40 opgenomen in het barema B, gedeeld door 5 werken) - een mobiliteitsvergoeding van 2,2050 (50 km x 0,0441) De arbeider heeft op geen van de beide tegemoetkomingen recht indien de werkelijk afstand die per wordt afgelegd, minder dan 10 km bedraagt. De wijze en de modaliteiten van de berekening van de werkelijk afgelegde afstand worden via een overleg dat tussen de werkgever en de werknemers op ondernemingsniveau plaatsvindt, vastgelegd. Als dit niet gebeurde of indien er betwisting is over het aantal te vergoeden kilometers, moet men terugvallen op de routeplanner Mappy die op het internet terug te vinden is via het webadres Via het programma Mobilis dat op de website van het sociaal secretariaat Dienstbetoon terug te vinden is, kunnen de verschuldigde vergoedingen automatisch berekend worden Verplaatsingen met een firmawagen Als de werkgever voor de verplaatsingen een voertuig ter beschikking stelt, genieten de arbeiders van een verplaatsingsvergoeding voor dat gedeelte van de verplaatsing dat zij eventueel op eigen kracht ondernemen (= tussen de woonplaats en de opstapplaats), en de mobiliteitsvergoeding over het ganse traject. Beide vergoedingen worden op dezelfde manier berekend als voor de arbeiders die zich op eigen kracht met een ander vervoermiddel dan de trein verplaatsen (= volgens de werkelijk afgelegde afstand barema B). Er wordt voor de berekening wel een opsplitsing gemaakt tussen het traject woonplaatsopstapplaats en het traject opstapplaats werf: de verschuldigde vergoeding voor beide trajecten wordt apart berekend en nadien opgeteld. Onder de opstapplaats wordt verstaan de op ondernemingsniveau afgesproken plaats van waaruit en tot waar de arbeider gebruik maakt van het voertuig dat de werkgever ter beschikking stelt. Ook in dat geval is de werkgever vrijgesteld van de betaling van de mobiliteitsvergoeding en/of de verplaatsingsvergoeding indien de werkelijk afstand die per wordt afgelegd, minder dan 10 km bedraagt. Voor de chauffeurs van de firmawagen geldt een aparte regeling: zij hebben recht op een hoger tarief van de mobiliteitsvergoeding. Zij ontvangen de mobiliteitsvergoeding reeds vanaf de eerste kilometer (zie 1.3.4) pagina 3/15

4 1.3.3 Gebruik van meerdere vervoermiddelen Als de arbeider voor zijn verplaatsing gebruik maakt van meerdere vervoermiddelen (trein, autobus, persoonlijk vervoermiddel, enz.), wordt de volledige verplaatsing vergoed van zodra de werkelijke afstand die per wordt afgelegd, 10 km bedraagt. De tegemoetkoming wordt naargelang het geval berekend op basis van de barema s A en B. Als alle nodige gegevens voor de berekening van het overeenstemmend bedrag niet kunnen worden teruggevonden in de barema s, wordt voor de ontbrekende afstanden van minder dan 10 km een wekelijkse verplaatsingsvergoeding berekend van 0,25 per km per werkelijk afgelegde kilometer. Voorbeeld Een arbeider verplaatst zich alle en van de en legt elijks de volgende verplaatsing af: hij gebruikt zijn wagen tussen zijn woonplaats en een treinstation (werkelijke afstand voor het traject heen en terug 4 km), vervolgens legt hij 15 km met de trein af om daarna -als passagier- nog gedurende 20 kilometer per (10 kilometer heen; 10 kilometer terug) met het personeelsbusje van de werkgever mee te rijden. De volgende vergoedingen zijn verschuldigd: Werkelijk afgelegde afstand per Wagen 4 km (heen en terug) WERKGEVERSTEGEMOETKOMING Verplaatsingskosten Mobiliteitsvergoeding 4 x 0,25 = 1 per 4 km x 0,0441 = 0,1764 per Trein 15 km (enkel) 16,60 per 15 km x 0,0744 = 1,1160 per Bus werkgever 20 km (heen en terug) - 20 km x 0,0441 = 0,882 per Totale tegemoetkoming 17,60 verplaatsing + 10,872 ( 2,1744 per x 5) mobiliteitsvergoeding per Vergoeding voor bestuurders van voertuigen van de werkgever bestemd voor het vervoer van personeel Een arbeider die met een voertuig van de werkgever personeel naar en van de werkplaats vervoert, heeft recht op een mobiliteitsvergoeding van 0,1076/km. Deze mobiliteitsvergoeding is vanaf de eerste kilometer verschuldigd: hier speelt de vrijstelling van 10 km werkelijk afgelegde dus niet. Dit bedrag ligt net binnen de grenzen van de RSZ-vrijstelling (zie 1.4.1) De bedragen van de mobiliteitsvergoeding voor de chauffeurs zijn in de laatste kolom van het barema B ( mobiliteitsvergoeding bestuurder ) terug te vinden. pagina 4/15

5 Het gaat hierbij om verplaatsingen buiten de werkuren: zodoende kunnen chauffeurs geen aanspraak kunnen maken op loon voor de duurtijd van deze verplaatsingen. Er moet wel in twee chauffeurs voorzien worden als de reistijd per rit de 2 uur overschrijdt. Voor de arbeiders die zich met andere vervoermiddelen dan de trein naar de opstapplaats en/of de werf begeven, kunnen de toepasselijke mobiliteits- en eventueel verplaatsingsvergoedingen berekend worden via de website van het sociaal secretariaat Dienstbetoon In het programma Mobilis kunt u de werkelijke afgelegde ingeven waarna u de mobiliteits- en verplaatsingsvergoedingen terugvindt. 1.4 Sociale en fiscale belastbaarheid Sociale belastbaarheid De verplaatsingsvergoeding wordt als een terugbetaling van kosten die de werknemer maakt om zich van zijn woonplaats naar de werkplaats en terug te begeven, beschouwd en is bijgevolg niet onderworpen aan RSZ-bijdragen. Deze vrijstelling kan uiteraard enkel ingeroepen worden inzoverre de toegekende verplaatsingsvergoeding de bedragen die voorzien worden in de barema's, niet overschrijdt. De mobiliteitsvergoeding in de bouw wordt sociaal niet belast: een KB van 27 september 2006 (B.S ) bepaalt dat de mobiliteitsvergoeding in die sectoren waarin er hierover een CAO werd afgesloten, vrij is van RSZ voorzover een bedrag van 0,1076 per werkelijk afgelegde kilometer niet wordt overschreden Fiscale belastbaarheid Verplaatsingsvergoeding De verplaatsingsvergoeding is geheel of gedeeltelijk van belastingen vrijgesteld als de werknemer zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst, maar kiest voor de toepassing van de forfaitaire beroepskosten. Het bedrag van de vrijstelling hangt af van het gebruikte vervoermiddel: - gebeurt het vervoer met het gemeenschappelijk openbaar vervoer (trein, bus, metro, ) dan zal het volledige bedrag dat de werkgever betaalt of terugbetaalt, vrijgesteld zijn van belastingen. De werknemer moet dit wel aan de hand van een attest van de maatschappij voor openbaar gemeenschappelijk vervoer bewijzen; - wanneer de werkgever of een groep van werkgevers een gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden organiseert, dan zal de vergoeding van de werkgever vrijgesteld zijn ten belope van een bedrag dat maximaal gelijk is aan de prijs van een treinabonnement eerste klasse voor de afstand die de werknemer met dat gemeenschappelijk vervoer moet afleggen; - gebeurt het vervoer met een ander vervoermiddel, dan wordt de vrijstelling beperkt tot 160 per jaar. Wanneer een werknemer voor het woon-werkverkeer gebruik maakt van een combinatie van de verschillende vervoerswijzen dan moet de vrijgestelde vergoeding per vervoerswijze worden bepaald. Wanneer iemand thuis vertrekt met de eigen auto naar het station, verder reist met de trein en dan nog gebruik maakt van gemeenschappelijk pagina 5/15

6 vervoer voor het traject tot het bedrijf dan ziet de regeling er als volgt uit: de vergoeding voor het eerste stuk is tot maximum 160 vrijgesteld; de terugbetaling van het abonnement is volledig vrijgesteld en de eventuele vergoeding voor het gemeenschappelijk vervoer is vrijgesteld tot maximum de kostprijs van een treinabonnement eerste klasse voor diezelfde afstand. Op de fiscale loonfiche moet het bedrag van de verplaatsingsvergoeding worden vermeld in vak 12 bij de rubriek d) TOTAAL (code 254). In datzelfde vak 12 moet de werkgever specifiëren voor welk soort van vervoermiddel deze verplaatsingsvergoeding werd uitbetaald (openbaar gemeenschappelijk vervoermiddel (rubriek a?), een gemeenschappelijk vervoermiddel dat de werkgever zelf eventueel samen met andere werkgevers organiseert (rubriek b?), een ander vervoermiddel dan de eerste twee (rubriek c?). Het belastbaar gedeelte moet niet opgenomen worden in vak 9a van dezelfde fiche. OPMERKING: FIETSVERGOEDING De vergoedingen die de werkgever uitbetaalt aan de werknemers die zich met de fiets tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling verplaatsen, zijn vrijgesteld voor een bedrag van maximaal 0,15 per kilometer. Het jaarbedrag van de toegekende fietsvergoeding moet, samen met het aantal met de fiets afgelegde kilometers, opgenomen worden in vak 18 van de fiscale loonfiche. Het (eventueel) belastbaar gedeelte wordt in vak 9d (Totale bezoldigingen) opgenomen. Deze vrijstelling speelt, anders dan wat voor andere vervoermiddelen geldt, ook voor diegene die zijn werkelijke kosten in plaats van het forfait bewijst Mobiliteitsvergoeding De mobiliteitsvergoeding is in principe ten belope van 50% als een belastbare bezoldiging aan te merken. Het vrijgestelde gedeelte dat geacht wordt overeen te stemmen met de bedrijfsuitgaven die aan de werkgever eigen zijn, mag evenwel niet lager liggen dan 12,39 per effectief gepresteerde maand. Elke fractie van een maand wordt als een volledige maand beschouwd. Het voorbeeld dat in de volgende tabel opgenomen wordt, verduidelijkt dit: Vergoeding Belastbaar gedeelte Niet belastbaar gedeelte Maart April Mei 29,74 24,78 19,83 14,87 12,39 7,44 14,87 12,39 12,39 Op de fiscale loonfiche moet het belastbaar gedeelte van de mobiliteitsvergoeding onder de rubriek 9 d (Totale bezoldigingen) opgenomen worden. Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding moet onderaan in vak 18 ( Eigen kosten van de werkgever ) vermeld worden, onmiddellijk na de vermelding "Mobiliteitsvergoeding (totaal bedrag)" die zelf op de fiche aangebracht wordt. 1.2 Verplaatsingen tijdens de arbeidstijd (artikel 17 van de C.A.O. van 21 juni 2007 betreffende de arbeidsvoorwaarden in de bouw). pagina 6/15

7 Wanneer de werkgever de bouwvakarbeider opdraagt om zich tijdens de arbeidstijd van de werk- of de bouwplaats naar een andere dergelijke plaats te begeven, moet de werkgever de reiskosten voor zijn rekening nemen. De tijd voor deze verplaatsingen vereist, wordt als werkelijke arbeidstijd vergoed. De eerste verplaatsing van de exploitatiezetel naar de bouwplaats (of de laatste verplaatsing van de bouwplaats naar de exploitatiezetel) die voorafgegaan (gevolgd) wordt door het laden (of lossen) van een bestelwagen op de exploitatiezetel van materiaal en/of materieel nodig voor de uitvoering van het werk, wordt niet als arbeidstijd beschouwd indien de laad- of de loswerkzaamheden niet langer duren dan 5 minuten BEDIENDEN (ANPCB nr 218) Er is een tussenkomst in de reiskosten verschuldigd voor: - de bedienden zich met een eigen vervoermiddel tussen de woon- en de werkplaats verplaatsen en minder dan ,48 bruto per jaar verdienen. De werkgever kan er niet toe verplicht worden om een tussenkomst voor de bedienden die boven deze loongrens zitten, te betalen; - aan de bedienden die zich met het openbaar vervoer (trein, tram, autobus, metro) tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling verplaatsen, en dit ongeacht hun bruto-jaarloon. Het bedrag van de werkgeverstussenkomst wordt: - voor het spoorvervoer vastgesteld volgens de tarieven die in de volgende tabel opgenomen zijn (= gemiddeld 60% van de prijs van een treinkaart); - voor het gebruik van andere openbare vervoermiddelen dan het spoorvervoer als volgt bepaald: a) voor de prijzen die variëren met het aantal afgelegde kilometers: zelfde tussenkomst als voor de treinkaart voor een overeenstemmende afstand, zonder evenwel 60% van de werkelijke prijs te overschrijden. b) wanneer de prijs vast is, wordt de tussenkomst, ongeacht de afstand, forfaitair vastgesteld en bedraagt ze 56% van de werkelijke betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van de tussenkomst van de werkgever in de prijs van de treinkaart, geldend voor een afstand van 7 km te overschrijden. De tussenkomst gebeurt vanaf 3 km verplaatsing, te rekenen vanaf de vertrekhalte. Indien de bediende gebruik maakt van verschillende middelen van openbaar vervoer, is de werkgeverstegemoetkoming gelijk aan de tegemoetkoming in de prijs van de treinkaart voor de overeenstemmende afstand (som van alle afstanden); - voor het gebruik van eigen vervoermiddelen (bijvoorbeeld eigen wagen) vastgesteld op 50 % van de prijs van een treinkaart N.M.B.S. (2de klasse), die voor het overeenstemmend aantal kilometers geldt. Het bedrag ervan wordt in de volgende tabel weergegeven. Vanaf het ogenblik dat de verplaatsing 3 km bedraagt, is de tussenkomst verschuldigd. De bedienden moeten aan de werkgever een ondertekende verklaring bezorgen waarin zij verklaren dat zij geregeld over een afstand gelijk aan of groter dan 3 km een ander dan een gemeenschappelijk vervoermiddel gebruiken. Op het vlak van sociale (RSZ) en fiscale belastbaarheid gelden voor de bouwbedienden dezelfde principes als voor de bouwvakarbeiders. Hierna nemen wij de schalen van de werkgeverstegemoetkoming geldig in de bouw op. 1 Deze bepaling zal pas uitwerking hebben na publicatie van een Koninklijk Besluit in het Staatsblad dat het huidig artikel 19 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 wijzigt. pagina 7/15

8 1/02/2007 Barema A : Arbeiders die met de trein reizen (geldig sinds 1/02/2007). Afstand Treinkaart Dagbedrag Afstand Treinkaart Dagbedrag in km per in km per Dagelijkse Mobiliteits- Dagelijkse Mobiliteitsverplaatsing vergoeding verplaatsing vergoeding 5 10,10 0, ,00 3, ,80 0, ,00 3, ,40 0, ,50 3, ,10 0, ,50 3, ,70 0, ,50 3, ,40 0, ,50 3, ,00 0, ,50 3, ,70 0, ,50 3, ,30 0, ,00 3, ,90 1, ,00 3, ,60 1, ,00 3, ,20 1, ,00 3, ,90 1, ,00 3, ,50 1, ,00 4, ,20 1, ,00 4, ,80 1, ,00 4, ,50 1, ,00 4, ,10 1, ,50 4, ,80 1, ,50 4, ,40 1, ,50 4, ,10 1, ,00 4, ,70 1, ,00 4, ,40 2, ,00 4, ,00 2, ,00 4, ,50 2, ,00 4, ,50 2, ,50 4, ,50 2, ,50 4, ,50 2, ,50 5, ,50 2, ,50 5, ,00 2, ,50 5, ,00 2, ,50 5, ,00 2, ,50 5, ,50 2, ,50 5, ,50 2, ,50 5, ,50 2, ,50 5, ,00 2, ,50 5,6544 pagina 8/15

9 Barema A: Arbeiders die met de trein reizen. Afstand Treinkaart Dagbedrag Afstand Treinkaart Dagbedrag in km per in km per Dagelijkse Mobiliteits- Dagelijkse Mobiliteitsverplaatsing vergoeding verplaatsing vergoeding 77 47,50 5, ,00 8, ,50 5, ,00 8, ,50 5, ,00 8, ,50 5, ,00 8, ,50 6, ,00 8, ,50 6, ,00 8, ,50 6, ,00 8, ,50 6, ,00 9, ,50 6, ,00 9, ,00 6, ,00 9, ,00 6, ,00 9, ,00 6, ,00 9, ,00 6, ,00 9, ,00 6, ,00 9, ,00 6, ,00 9, ,00 6, ,00 9, ,00 6, ,00 9, ,00 6, ,00 9, ,00 7, ,00 9, ,00 7, ,00 9, ,00 7, ,00 9, ,00 7, ,00 10, ,00 7, ,00 10, ,00 7, ,00 10, ,00 7, ,00 10, ,00 7, ,00 10, ,00 7, ,00 10, ,00 7, ,00 10, ,00 7, ,00 10, ,00 7, ,00 10, ,00 7, ,00 10, ,00 8, ,00 10, ,00 8, ,00 10, ,00 8, ,00 10, ,00 8, ,00 11, ,00 8, ,00 11, ,00 8, ,00 11,1600 pagina 9/15

10 Barema B - geldig vanaf 1 oktober 2007 voor andere vervoermiddelen dan de trein Afstand elijkse mobiliteitsvergoeding Afstand elijkse mobiliteitsvergoeding in km verplaatsing bedrag per in km verplaatsing bedrag per 1 0, ,80 1,8081 4, , ,10 1,8522 4, , ,75 1,8963 4, , ,40 1,9404 4, , ,75 1,9845 4, , ,10 2,0286 4, , ,40 2,0727 5, , ,70 2,1168 5, , ,05 2,1609 5, ,10 0,4410 1, ,40 2,2050 5, ,45 0,4851 1, ,70 2,2491 5, ,80 0,5292 1, ,00 2,2932 5, ,10 0,5733 1, ,25 2,3373 5, ,40 0,6174 1, ,50 2,3814 5, ,75 0,6615 1, ,00 2,4255 5, ,10 0,7056 1, ,50 2,4696 6, ,75 0,7497 1, ,00 2,5137 6, ,40 0,7938 1, ,50 2,5578 6, ,70 0,8379 2, ,50 2,6019 6, ,00 0,8820 2, ,50 2,8860 6, ,35 0,9261 2, ,25 2,9341 6, ,70 0,9702 2, ,00 2,9822 6, ,00 1,0143 2, ,00 3,0303 6, ,30 1,0584 2, ,00 3,0784 6, ,60 1,1025 2, ,00 3,1265 6, ,90 1,1466 2, ,00 3,1746 7, ,25 1,1907 2, ,00 3,2227 7, ,60 1,2348 3, ,00 3,2708 7, ,90 1,2789 3, ,75 3,3189 7, ,20 1,3230 3, ,50 3,3670 7, ,55 1,3671 3, ,50 3,4151 7, ,90 1,4112 3, ,50 3,4632 7, ,20 1,4553 3, ,25 3,5113 7, ,50 1,4994 3, ,00 3,5594 7, ,15 1,5435 3, ,00 3,6075 8, ,80 1,5876 3, ,00 3,6556 8, ,80 1,6317 3, ,75 3,7037 8, ,80 1,6758 4, ,50 3,8844 8, ,15 1,7199 4, ,50 3,9342 8, ,50 1,7640 4, ,50 3,9840 8,6080 pagina 10/15

11 Afstand elijkse mobiliteitsvergoeding Afstand elijkse mobiliteitsvergoeding in km verplaatsing bedrag per in km verplaatsing bedrag per 81 34,50 4,0338 8, ,50 6, , ,50 4,0836 8, ,50 6, , ,50 4,1334 8, ,50 6, , ,50 4,1832 9, ,50 6, , ,50 4,2330 9, ,50 6, , ,50 4,2828 9, ,50 6, , ,25 4,3326 9, ,50 6, , ,00 4,3824 9, ,50 6, , ,00 4,4322 9, ,50 6, , ,00 4,4820 9, ,50 7, , ,00 4,5318 9, ,50 7, , ,00 4,5816 9, ,50 7, , ,50 4, , ,50 7, , ,00 4, , ,50 7, , ,00 4, , ,50 7, , ,00 4, , ,50 7, , ,50 4, , ,50 7, , ,00 4, , ,50 7, , ,00 4, , ,25 7, , ,00 4, , ,00 7, , ,00 5, , ,00 7, , ,00 5, , ,00 7, , ,75 5, , ,00 7, , ,50 5, , ,00 7, , ,25 5, , ,00 7, , ,00 5, , ,00 8, , ,00 5, , ,00 8, , ,00 5, , ,00 8, , ,00 5, , ,00 8, , ,00 5, , ,00 8, , ,00 5, , ,00 8, , ,00 5, , ,00 8, , ,75 5, , ,00 8, , ,50 5, , ,00 8, , ,50 5, , ,00 8, , ,50 5, , ,00 9, , ,50 6, , ,00 9, , ,50 6, , ,00 9, , ,50 6, , ,00 9, , ,50 6, , ,00 9, ,2160 pagina 11/15

12 Afstand elijkse mobiliteitsvergoeding Afstand elijkse mobiliteitsvergoeding in km verplaatsing bedrag per in km verplaatsing bedrag per ,00 9, , ,00 11, , ,00 9, , ,00 11, , ,00 9, , ,00 11, , ,00 9, , ,00 11, , ,00 9, , ,00 11, , ,00 9, , ,00 12, , ,00 9, , ,00 12, , ,00 9, , ,00 12, , ,00 9, , ,00 12, , ,00 9, , ,00 12, , ,00 9, , ,00 12, , ,00 10, , ,00 12, , ,00 10, , ,00 12, , ,00 10, , ,00 12, , ,00 10, , ,00 12, , ,00 10, , ,00 12, , ,00 10, , ,50 13, , ,00 10, , ,00 13, , ,00 10, , ,00 13, , ,00 10, , ,00 13, , ,00 10, , ,00 13, , ,00 10, , ,00 13, , ,50 10, , ,50 13, , ,00 10, , ,00 13, , ,00 10, , ,00 13, , ,00 10, , ,00 13, , ,00 10, , ,00 13, , ,00 10, , ,00 13, , ,00 11, , ,00 13, , ,00 11, , ,00 13, , ,00 11, , ,00 13, , ,00 11, , ,00 13, , ,00 11, , ,00 14, , ,00 11, , ,00 14, , ,00 11, , ,00 14, , ,00 11, , ,00 14, , ,00 11, , ,00 14, , ,00 11, , ,00 14, , ,00 11, , ,00 14, , ,00 11, , ,00 14, ,8240 pagina 12/15

13 Afstand elijkse mobiliteitsvergoeding Afstand elijkse mobiliteitsvergoeding in km verplaatsing bedrag per in km verplaatsing bedrag per ,00 14, , ,00 17, , ,00 14, , ,00 17, , ,00 14, , ,00 17, , ,00 14, , ,00 17, , ,50 14, , ,00 17, , ,00 14, , ,00 17, , ,00 14, , ,00 17, , ,00 14, , ,00 17, , ,00 14, , ,00 17, , ,00 15, , ,00 17, , ,00 15, , ,00 17, , ,00 15, , ,00 18, , ,00 15, , ,00 18, , ,00 15, , ,00 18, , ,00 15, , ,00 18, , ,00 15, , ,00 18, , ,00 15, , ,00 18, , ,00 15, , ,00 18, , ,00 15, , ,00 18, , ,00 16, , ,00 18, , ,00 16, , ,00 18, , ,00 16, , ,00 18, , ,00 16, , ,00 18, , ,00 16, , ,00 18, , ,00 16, , ,00 18, , ,00 16, , ,00 18, , ,00 16, , ,00 18, , ,00 16, , ,00 19, , ,00 16, , ,00 19, , ,00 16, , ,00 19, , ,00 16, , ,00 19, , ,00 16, , ,00 19, , ,00 16, , ,00 19, , ,00 16, , ,00 19, , ,00 16, , ,00 19, , ,00 17, , ,00 19, , ,00 17, , ,00 19, , ,00 17, , ,00 19, , ,00 17, , ,00 19, , ,00 17, , ,00 19, ,4320 pagina 13/15

14 Afstand elijkse mobiliteitsvergoeding Afstand elijkse mobiliteitsvergoeding in km verplaatsing bedrag per in km verplaatsing bedrag per ,00 19, , ,00 20, , ,00 19, , ,00 20, , ,00 19, , ,00 20, , ,00 20, , ,00 20, , ,00 20, , ,00 21, , ,00 20, , ,00 21, , ,00 20, , ,00 21, , ,00 20, , ,00 21, , ,00 20, , ,00 21, , ,00 20, , ,00 21, , ,00 20, , ,00 21, , ,00 20, , ,00 21, , ,00 20, , ,00 21, , ,00 20, , ,00 21, , ,00 20, , ,00 21, ,6600 pagina 14/15

15 1/02/2007 Barema bedienden - Maandelijkse bijdrage van de werkgever eigen middelen Barema NMBS Afstand Barema NMBS Afstand eigen middelen Km Km ,00 14, ,00 59, ,40 15, ,00 61, ,80 16, ,00 63, ,20 18, ,00 65, ,30 19, ,00 67, ,40 20, ,00 69, ,80 21, ,00 73, ,90 22, ,00 76, ,00 23, ,00 79, ,50 24, ,00 82, ,00 25, ,00 85, ,00 26, ,00 88, ,00 27, ,00 91, ,50 28, ,00 95, ,00 30, ,00 98, ,50 31, ,00 101, ,50 32, ,00 104, ,00 33, ,00 107, ,00 34, ,00 110, ,00 35, ,00 113, ,00 36, ,00 117, ,00 37, ,00 120, ,50 38, ,00 124, ,50 39, ,00 126, ,00 40, ,00 129, ,00 41, ,00 132, ,50 43, ,00 135, ,00 44, ,00 139, ,00 45, ,00 142, ,00 48, ,00 145, ,00 51, ,00 148, ,00 53, ,00 151, ,00 56, ,00 154,50 Meer informatie? Contacteer Mario Robberechts, adviseur sociale wetgeving, pagina 15/15

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010 WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 8 maart 2010 Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2012) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

BOUWSECTOR - TEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN REGELING VANAF 1 JULI 2009.

BOUWSECTOR - TEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN REGELING VANAF 1 JULI 2009. BOUWSECTOR - TEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN REGELING VANAF 1 JULI 2009. Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, een tegemoetkoming in de reiskosten

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 juli 2014) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017)

WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017) WERKGEVERSTEGEMOETKOMINGEN IN DE REISKOSTEN VAN BOUWVAKARBEIDERS EN BEDIENDEN (bijgewerkt tot en met 1 februari 2017) Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen

Nadere informatie

PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2014

PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2014 PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 02/2014 29.10.2007 Rev7. 14.02.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte

Nadere informatie

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit

expertise binnen handbereik PC Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 Algemeen Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 02/2016 29.10.2007 Rev. 01.03.2016 Juridische Dienst Algemeen Voor de verplaatsingen voor het woon-werkverkeer in de bouwsector (PC 124.00) zijn er 2 soorten tussenkomsten

Nadere informatie

Algemeen. Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit. PC Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014

Algemeen. Verplaatsingskosten (sociaal abonnement) Mobiliteit. PC Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014 PC 124.00 Vervoerskosten en mobiliteit 07/2014 29.10.2007 Rev8. 22.04.2014 Juridische dienst info@salar.be De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte

Nadere informatie

Tussenkomst in de vervoerskosten en mobiliteitsvergoeding voor de bouwarbeiders vanaf 1 juli 2014

Tussenkomst in de vervoerskosten en mobiliteitsvergoeding voor de bouwarbeiders vanaf 1 juli 2014 Tussenkomst in de vervoerskosten en mobiliteitsvergoeding voor de bouwarbeiders vanaf 1 juli 2014 De toekenningsregels van de mobiliteits- en verplaatsingsvergoedingen werden ingevolge het sectoraal akkoord

Nadere informatie

Tussenkomst in de vervoerskosten en mobiliteitsvergoeding voor de bouwarbeiders vanaf 1 februari 2013

Tussenkomst in de vervoerskosten en mobiliteitsvergoeding voor de bouwarbeiders vanaf 1 februari 2013 Tussenkomst in de vervoerskosten en mobiliteitsvergoeding voor de bouwarbeiders vanaf 1 februari 2013 Ingevolge de stijging van de prijs van de NMBS-treinkaart met 1,32% op 1 februari 2013, stijgt ook

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex.

Verschillende geldigheidsperiodes zijn hierbij mogelijk: 1 week, 1, 3 of 12 maanden voor traject- en nettreinkaarten. 15 dagen voor Railflex. Bijkomende toelichting bij de CAO van 12 januari 2010 inzake het woonwerkverkeer en de financiële bijdrage door de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers in de sociale werkplaatsen. 1. Woonwerkverkeer

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 19 OCTIES VAN 20 FEBRUARI 2009 BETREFFENDE DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE WERKGEVERS IN DE PRIJS VAN HET VERVOER VAN DE WERKNEMERS -------------------- Gelet op de wet

Nadere informatie

Paritair Comité voor de casinobedienden

Paritair Comité voor de casinobedienden 2170000 Paritair Comité voor de casinobedienden kledingsfonds... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 1976... 2 Bijdrage van de werkgever in de vervoerkosten van de werknemers... 3 Collectieve

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Integratiecentra Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290104 Integratiecentra Overwerk... 1 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 3 Eindejaarspremie... 4 Vervoerskosten...

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Federale en bicommunautaire Socio-culturele organisaties. Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 2 Vevoerkosten...

Federale en bicommunautaire Socio-culturele organisaties. Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 2 Vevoerkosten... Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290300 Federale en bicommunautaire Socio-culturele organisaties Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon en feestdagen... 2 Vevoerkosten... 3 De hierna

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Fiscale handleiding voor de carpooler

Fiscale handleiding voor de carpooler Inkomsten 2014 Aangifte 2015 Fiscale handleiding voor de carpooler Met deze handleiding helpen wij jou aan het fiscale voordeel waar je als carpooler recht op hebt. We overlopen met jou de verschillende

Nadere informatie

Jaarlijkse premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Anciënniteit... 2 Ecocheques... 2 Tussenkomst in de vervoerskosten... 2 Werkkledij...

Jaarlijkse premie... 1 Eindejaarspremie... 1 Anciënniteit... 2 Ecocheques... 2 Tussenkomst in de vervoerskosten... 2 Werkkledij... 2000000 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden PC 218 wordt opgeheven vanaf 01/04/2015. De gegevens van PC 218 van vóór 01/04/2015 kunnen evenwel steeds geconsulteerd worden via de historiek van

Nadere informatie

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Waalse Gewest

Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest. Waalse Gewest Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290220 Socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Waalse Gewest Overwerk... 2 Nachtarbeid... 2 Arbeid op zon

Nadere informatie

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel...

Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 3100000 Paritair Comité voor de banken Vakantiegeld... 2 Jaarlijkse gratificatie... 2 Jaarlijkse premie... 4 Bijdrage van de werkgevers in de vervoerkosten van het personeel... 4 De hierna vermelde CAO

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector 3320099 Welzijns- en gezondheidsinrichtingen en diensten waarvoor geen specifieke CAO werd gesloten Voordelen in natura...

Nadere informatie

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren 3220100 Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Dossier: Verplaatsingskosten: sociale en fiscale behandeling

Dossier: Verplaatsingskosten: sociale en fiscale behandeling Dossier: Verplaatsingskosten: sociale en fiscale behandeling Redactie: Juridische dienst Sociaal Secretariaat EASYPAY, Erkend Sociaal Secretariaat SSE v.z.w. nr. 920-921-922-923-924, Erkend Sociaal Secretariaat

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Premie voor tijdelijke vermeerdering van werk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006 (81.493)... 2 De maaltijdcheques...

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten 1/9 Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf, betreffende de vervoerkosten Artikel 1. TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september

Nadere informatie

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Paritair comité voor de textielnijverheid en breiwerk 1200100 Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Eénmalige premie... 1 Bijkomend vakantiegeld... 1 Maaltijdcheques... 1 Ecocheques...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de casinobedienden ALGEMEEN... 1

Paritair Comité voor de casinobedienden ALGEMEEN... 1 2170000 Paritair Comité voor de casinobedienden ALGEMEEN... 1 Vakantiegeld... 1 Afscheidspremie... 2 Vervoerskosten... 3 Kledingfonds (werkkledij)... 9 SPELPERSONEEL SLOTMACHINES... 10 Vervoerskosten...

Nadere informatie

vervoerkosten horeca

vervoerkosten horeca vervoerkosten horeca Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 1 04/03/12 09:20 Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 2 04/03/12 09:20 Vervoerkosten woon-werk verkeer De werkgever komt financieel tussen in de

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus

Nadere informatie

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Paritair comité voor de textielnijverheid en breiwerk 1200100 Textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers Halve overbruggingsploeg... 1 Overbruggingsploegen... 1 Bijkomend vakantiegeld...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand

Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand 1470000 Paritair Comité voor de wapensmederij met de hand Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 1974 (3.071)... 2 Vervoerskosten... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Luchtvaartmaatschappijen

Luchtvaartmaatschappijen 3150200 Luchtvaartmaatschappijen Jaarlijkse recurrente premie of gelijkwaardig... 2 Ecocheques of gelijkwaardig... 2 Ploegenpremie voor arbeid in variabele uurroosters in opeenvolgende ploegen... 2 Maaltijdcheques...

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van lompen Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420200 Terugwinning van lompen Uurlonen (stukwerk / ploegenpremie / ploegtoeslag voor werk in nachtploeg)...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector 3320010 Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Sector kinderopvang... 2 Uitzonderlijke premie... 2 Eindejaarstoelage...

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf 2150000 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Premie voor tijdelijke vermeerdering van werk... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2006 (81.493)... 2 Hospitalisatieverzekering...

Nadere informatie

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement

Paritair comité van het cementbedrijf Vezelcement Paritair comité van het cementbedrijf 1060300 Vezelcement Ploegenpremies... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2005 (77.854)... 2 Overuren... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei

Nadere informatie

Fiscale Handleiding voor de Carpooler

Fiscale Handleiding voor de Carpooler 1 Fiscale Handleiding voor de Carpooler 2 Fiscale handleiding voor carpooling voor werknemers Ter promotie van carpoolen als vorm van duurzaam woon-werkverkeer heeft de federale overheid een fiscaal voordeel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 1 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 1 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 1 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON Geachte heer/mevrouw, Graag stellen wij u de 1ste elektronische nieuwsbrief van ons sociaal secretariaat Dienstbetoon voor. Voortaan zal u deze nieuwsbrief

Nadere informatie

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers

beroepskosten 1 BBB info ajr KOSTEN forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers forfaitaire beroepskosten bezoldigingen werknemers KOSTEN bewezen kosten (art. 49WIB92) of het forfait (automatisch toegekend) supplementair forfait verre verplaatsingen : - enkel mogelijk voor niet kostenbewijzers een speciaal forfait is van toepassing

Nadere informatie

CAO van 26 juni 2015 ( ) Eindejaarspremie in 2015 en 2016 Alle artikels. Geldigheidsduur: 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016.

CAO van 26 juni 2015 ( ) Eindejaarspremie in 2015 en 2016 Alle artikels. Geldigheidsduur: 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016. 1150000 Paritair Comité voor het glasbedrijf Eindejaarspremie... 1 Ploegenpremies... 1 Arbeid op zondagen en wettelijke feestdagen... 1 Overuren... 2 Feest van de patroonheilige... 2 Vervoerkosten... 3

Nadere informatie

2020000 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

2020000 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren 2020000 Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren Een aanvullend vakantiegeld... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2002 (64.902)... 2 Overlonen... 4 Collectieve

Nadere informatie

WERKGEVERSAFVAARDIGING SECRETARIAAT : BIJ HET STUIVERSSTRAAT 8 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITE VOOR BEDIENDEN TEL. 02/ (A.N.P.C.B.

WERKGEVERSAFVAARDIGING SECRETARIAAT : BIJ HET STUIVERSSTRAAT 8 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITE VOOR BEDIENDEN TEL. 02/ (A.N.P.C.B. WERKGEVERSAFVAARDIGING SECRETARIAAT : BIJ HET STUIVERSSTRAAT 8 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR 1000 BRUSSEL COMITE VOOR BEDIENDEN TEL. 02/512 93 36 (A.N.P.C.B.) PC/RB/S.2400/218 Ibis Brussel, 1 maart 2011

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Werkkleding... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2009 (94.774)... 2 Vervoer van de bedienden... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Fiets je rijk Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Om te stimuleren dat werknemers op de fiets naar het werk rijden, stelt de wet van 8 augustus 1997 de vergoeding voor werknemers die met de

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2

Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking. Werkkleding... 2 2220000 Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking Werkkleding... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 augustus 2007 (85.111)... 2 Vervoerskosten... 4 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02) Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012 betreffende de werkgeverstegemoetkoming in

Nadere informatie

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier

Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van papier Paritair comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420300 Terugwinning van papier Premie voor ploegenarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Middelgrote levensmiddelenbedrijven. Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2

Middelgrote levensmiddelenbedrijven. Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Paritair comité voor kleinhandel in voedingswaren 2020100 Middelgrote levensmiddelenbedrijven Overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 (64.133)

Nadere informatie

Houthandel. Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3

Houthandel. Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 6

Nadere informatie

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk. Voordelen in natura... 2

Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk. Voordelen in natura... 2 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 3300008 Externe diensten voor bescherming en preventie op het werk Voordelen in natura... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009

Nadere informatie

Aanvullend dubbel vakantiegeld CAO van 10 oktober 2007 (85.585) Eindejaarspremie... 3

Aanvullend dubbel vakantiegeld CAO van 10 oktober 2007 (85.585) Eindejaarspremie... 3 3210000 Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Aanvullend dubbel vakantiegeld... 2 CAO van 10 oktober 2007 (85.585)... 2 Eindejaarspremie... 3 CAO van 10 oktober 2007 (85.585)...

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Laatste aanpassing: 04/02/2015 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3320030 Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

VERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015

VERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015 ERVOER- KOSTEN BEDRAGEN 2015 INHOUD INLEIDING... 3 I. Ik gebruik openbaar vervoer om naar het werk te gaan... 5 Werkgeversbijdrage openbaar vervoer (cao 19 octies)... 5 II. Ik gebruik privévervoer om naar

Nadere informatie

SECTORALE MINIMUMLONEN/STAND- BY VERGOEDINGEN/VERVOERSKOSTEN

SECTORALE MINIMUMLONEN/STAND- BY VERGOEDINGEN/VERVOERSKOSTEN SECTORALE MINIMUMLONEN/STAND- BY VERGOEDINGEN/VERVOERSKOSTEN Minimumlonen A. BEDIENDEN 1. AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR BEDIENDEN (APCB 200) Tabel Bruto minimummaandloon APCB 200 tijdens het eerste jaar

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007 (82.838)... 2 Drenken van hout... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen

Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen 3070000 Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen Ecocheques... 2 Communautaire feestdag... 2 13 e maand / Eindejaarspremie... 3 Addendum bij wijze van inlichting... 3 Vervoerkosten...

Nadere informatie

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren.

Sector jute. Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. Sector jute 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De algemene zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor jou van toepassing.

Nadere informatie

Woon-werkverkeer en mobiliteit

Woon-werkverkeer en mobiliteit Woon-werkverkeer en mobiliteit Onze filosofie Met de fiets Met openbaar vervoer Met gemotoriseerd privé-vervoer Met gecombineerd vervoer Onze filosofie Binnen het kader van het ruimtelijk masterplan van

Nadere informatie

Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten 3320010 Instellingen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap Sector kinderopvang... 2 Eindejaarstoelage... 2... 3 Diensten voor de gezondheidspromotie

Nadere informatie

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE

11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE 11-2014 FISCALE GIDS ALD COMPANYBIKE & ALD POOLBIKE FISCALE ASPECTEN VAN DE BEDRIJFSFIETS ALD Automotive biedt u twee oplossingen met bedrijfsfietsen: ALD companybike: u financiert een fiets als professioneel

Nadere informatie

Paritair Comité voor de landbouw

Paritair Comité voor de landbouw 1440000 Paritair Comité voor de landbouw Anciënniteitstoeslag... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juli 2005 (76.404)... 2 Eindejaarspremie... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2000

Nadere informatie

Barème A: Ouvriers qui se déplacent par chemin de fer Barema A: Arbeiders die met de trein reizen (valable à partir du / geldig vanaf

Barème A: Ouvriers qui se déplacent par chemin de fer Barema A: Arbeiders die met de trein reizen (valable à partir du / geldig vanaf Barème A: Ouvriers qui se déplacent par chemin de fer Barema A: Arbeiders die met de trein reizen Déplacement Indemnité Déplacement Indemnité en km quotidien de mobilité en km quotidien de mobilité Carte

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing

Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing 2190000 Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 1977 (4.388)... 2 De maaltijdcheques/

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave

Versie DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave Versie 08-06-2012 DEEL V Titel I Hoofdstuk X Afdeling I Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. Algemeen 3. Bepaling

Nadere informatie

Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer PC 329.01: bedragen vanaf 1 februari 10

Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer PC 329.01: bedragen vanaf 1 februari 10 Werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer PC 329.01: bedragen vanaf 1 februari 10 Verplaatsingsmiddel Prijs volgens afstand Verplichte tussenkomst Forfaitaire prijs Openbaar vervoer Minimumafstand Privéverplaatsing

Nadere informatie

VERPLAATSINGSKOSTEN? RAAK DAAR MAAR AAN UIT!

VERPLAATSINGSKOSTEN? RAAK DAAR MAAR AAN UIT! België P.B. 1099 Brussel X BC 309659 Uitgave van de Algemene Centrale - ABVV l P910643 SCHOONMAAK VERPLAATSINGSKOSTEN? RAAK DAAR MAAR AAN UIT! In de schoonmaaksector moet je vaak zowat overal naartoe.

Nadere informatie

PC 226: Bedienden van de Transport & Logistieke sector: Loonvoorwaarden van toepassing vanaf

PC 226: Bedienden van de Transport & Logistieke sector: Loonvoorwaarden van toepassing vanaf FLASH Nr.46 07/09/2017 PC 226: Bedienden van de Transport & Logistieke sector: Loonvoorwaarden van toepassing vanaf 01.09.2017 Met ingang van 1 september 2017 worden de lonen verhoogd ten gevolge van de

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2007 (82.727) Premie van de patroonheilige Geschenkcheque...

Ploegenpremie Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2007 (82.727) Premie van de patroonheilige Geschenkcheque... 2030000 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven Ploegenpremie... 2... 2 Premie van de patroonheilige... 3... 3 Geschenkcheque... 4... 4 Maaltijdbewijs... 5... 5 Verplaatsingsvergoeding...

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. DE TEGEMOETKOMING IN DE REISKOSTEN (B.S. 4.VI.1969) 1. Art. 1.

HOOFDSTUK I. DE TEGEMOETKOMING IN DE REISKOSTEN (B.S. 4.VI.1969) 1. Art. 1. MINISTERIEEL BESLUIT van 23 MEI 1969 tot vaststelling van de perken binnen en de voorwaarden onder welke de lasten die voor de mindervaliden voortvloeien uit de verplaatsing naar en het verblijf op de

Nadere informatie

Financieel/fiscaal kader van woon-werk en zakelijke verplaatsingen

Financieel/fiscaal kader van woon-werk en zakelijke verplaatsingen Financieel/fiscaal kader van woon-werk en zakelijke verplaatsingen 1. basisprincipes basisprincipes fiscaliteit Vrijstelling: deel van het loon dat om bepaalde redenen niet wordt belast vb. de tussenkomst

Nadere informatie

Geschenken, geschenkcheques en premies

Geschenken, geschenkcheques en premies CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Geschenken, geschenkcheques en premies info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De werkgever

Nadere informatie

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid.

De maaltijdcheques zijn onderworpen aan een bijzondere regeling zowel op fiscaal vlak als op het vlak van sociale zekerheid. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Maaltijdcheques info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Niet alle ondernemingen kunnen hun

Nadere informatie

In deze circulaire worden de aanvullende afspraken toegelicht. In een bijlage zijn een aantal berekeningsvoorbeelden opgenomen.

In deze circulaire worden de aanvullende afspraken toegelicht. In een bijlage zijn een aantal berekeningsvoorbeelden opgenomen. Aan de Ministers Directie Organisatie en Personeelsbeleid Rijk Afdeling Personeel Rijk Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl Contactpersoon B. Vlas T (070)

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

Carpoolreglement: versie 20/12/2012 i

Carpoolreglement: versie 20/12/2012 i Carpoolreglement: versie 20/12/2012 i Audi Brussels wil actief carpooling stimuleren. Dit gebeurt onder meer door het faciliteren van een fiscaal voordeel, het aanbieden van een internetplatform voor het

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 15 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON

NIEUWSBRIEF 15 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON NIEUWSBRIEF 15 - SOCIAAL SECRETARIAAT DIENSTBETOON Geachte mevrouw, geachte heer, Aan het begin van 2012 zag een pleïade van nieuwe of gewijzigde sociale reglementeringen het levenslicht. In onze eerste

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014:

De bedragen in onderstaande tabel worden aanvaard als een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever vanaf 1 januari 2014: Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Februari 2016 Onderwerp: Verblijfkosten (beroepsdoeleinden) in België en in het buitenland

Nadere informatie

Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing

Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing 2190000 Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing Nachtarbeid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 1977 (4.388)... 2 Dagvergoeding...

Nadere informatie