10 SAMENVATTING Schets van de steekproef Kencijfers huishoudens Kencijfers personen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen"

Transcriptie

1 10 SAMENVATTING Schets van de steekproef Van december 2000 tot december 2001 werd er in Vlaams-Brabant een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Het onderzoeksgebied Vlaams-Brabant bestond uit de (door het Ruimtelijk Structuurplan afgebakende) stadsgewesten Aalst, Leuven en Mechelen, het arrondissement Halle-Vilvoorde en 7 bijkomende gemeenten. Aan gezinnen in dit onderzoeksgebied (2.500 per stadsgewest en verspreid over de gemeenten) werd gevraagd om een huishoudenvragenlijst in te vullen voor een aantal gezinsgegevens. Aan elk gezinslid vanaf 6 jaar werd gevraagd een personenvragenlijst in te vullen voor een aantal persoonsgegevens. In de personenvragenlijst werd ook gevraagd om gedurende twee dagen alle verplaatsingen te noteren. Deze methodologische driedeling (huishoudens, personen, verplaatsingen) hanteerden we eveneens bij de analyse van de gegevens. Het is ook deze volgorde die we gebruiken voor deze samenvatting Kencijfers huishoudens 13,8% van de huishoudens in Vlaams-Brabant beschikt niet over een wagen, 54,8% beschikt over 1 wagen en 27,4% beschikt over 2 wagens. Gemiddeld genomen heeft een gezin in Vlaams-Brabant 1,2 personenwagens. Dat gemiddelde ligt hoger dan in Vlan (OVG ). Een personenwagen in Vlaams-Brabant legt gemiddeld per jaar km af. Bedrijfswagens rijden gemiddeld dubbel zoveel kilometers per jaar ( km). 27,6% van de huishoudens in Vlaams-Brabant beschikt niet over een fiets, 21,2% beschikt over 1 fiets en 22,2% beschikt over 2 fietsen. Gemiddeld genomen heeft een gezin in Vlaams-Brabant 1,8 fietsen hetgeen duidelijk lager ligt dan het gemiddelde in OVG Het netwerk van het openbaar vervoer is behoorlijk en de dichtheid ervan ligt hoger dan het gemiddelde in Vlan. Wat BTM (lijnbus, tram en metro) betreft zegt bijna 60% van de respondenten dat zij een BTM-halte hebben op maximaal 500 m. Wat de trein betreft zegt 67% van de respondenten dat zij een treinhalte hebben op maximaal 5 km. Het zijn subjectieve percepties van de respondenten. In de realiteit zou het misschien nog dichter kunnen zijn Kencijfers personen Op persoonsniveau is het rijbewijsbezit van de respondent een belangrijke analysevariabele. 67,6% van alle inwoners van Vlaams-Brabant bezit zulk rijbewijs. De basis van dit percentage is de totale bevolking (dus iedereen vanaf 6 jaar). Nemen we als basis alle leeftijdsklassen vanaf 18 jaar dan blijkt dat ongeveer 8 over een rijbewijs beschikt. Bij de mannen is dit 9 terwijl dit aandeel bij de vrouwen 7 bedraagt, een verschil van 20%. Het verschil in rijbewijsbezit tussen mannen en vrouwen vinden we terug in alle leeftijdsklassen (zelfs in de jongste leeftijdsklassen!), maar het grootste verschil is te vinden bij de 65-plussers. In deze leeftijdsklasse heeft 10,9% van de mannen geen rijbewijs, bij de vrouwen gaat het om 60,6%. 23 We raden de lezer aan alleszins de inleiding en het 2 de hoofdstuk over de mogelijke vergelijkingen met het OVG Vlan eveneens te lezen teneinde de samengevatte gegevens correct te interpreteren. OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 169/183

2 Over alle leeftijdsklassen heen is het laagste percentage niet-rijbewijsbezitters 3,4% voor de mannen (in de leeftijdsklasse 35-44) en 9,6% voor de vrouwen (in dezelfde leeftijdsklasse ). Wat leert het onderzoek ons i.v.m. het gebruik van vervoermiddelen? Meer dan de helft van alle inwoners van het onderzoeksgebied Vlaams-Brabant maakt dagelijks gebruik van de auto. Nog een kleine 30% gebruikt op een zeer geregelde basis (een tot enkele keren per week) de auto. De fiets scoort heel wat minder goed dan de auto. Slechts 14,6% neemt dagelijks de fiets en 19,4% gebruikt dit vervoermiddel zeer geregeld. Lijnbus, tram of metro worden dagelijks gebruikt door 6% van de respondenten en zeer geregeld door 8,7%. 4,7% van de respondenten gebruikt dagelijks de trein en 2,9% op zeer geregelde basis. 16, van de ondervraagden zegt aan carpooling te doen van of op weg naar werk en/of school. De meeste onder hen carpoolen dagelijks Kencijfers verplaatsingen De gegevens inzake de verplaatsingen worden voor een belangrijk deel benaderd via 2 begrippen nl. het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavppd) en het gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag (gaakppd). Een inwoner van het onderzoeksgebied Vlaams-Brabant maakt gemiddeld 2,6 verplaatsingen per dag. Dit getal ligt lager dan het Vlaamse gemiddelde (OVG ), namelijk 2,8 verplaatsingen per persoon per dag. Het gemiddeld aantal kilometer dat per persoon per dag wordt afgelegd bedraagt 31,8 km, een gemiddelde dat eveneens lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde (32,7 km) Motief van de verplaatsingen Het motief van de verplaatsingen kunnen we opdelen in drie grote groepen die we in alle OVG's telkens opnieuw terugvinden: - werken, onderwijs volgen 25 en zakelijk bezoek (32%) - recreatie (29%) (d.i. een samenvoeging van de percentages 'ontspanning, sport en cultuur', 'iemand een bezoekje brengen' en 'wandelen, rondrijden, joggen') - winkelen en diensten (24%). De inwoners van Vlaams-Brabant verplaatsen zich dus vooral voor werk en school, terwijl op de tweede plaats recreatie komt. Een ander belangrijk motief is het brengen en halen van iets/iemand. Dit motief is goed voor 1 van alle verplaatsingen. Op de volgende pagina (zie Grafieken 1 en 2) visualiseren we het bovenstaande verhaal (met afgeronde percentages) met een taartdiagram en maken we eveneens de vergelijking met de verdeling van OVG In grote lijnen komt de verdeling met mekaar overeen. Toch merken we op dat in OVG de volgorde tussen 'recreatie' en 'werken/onderwijs en zakelijk bezoek' net het omgekeerde is. Hou rekening met het gestelde onder punt 2.3 (het zakelijk verkeer). 24 Zie ook de definitie en de bemerkingen inzake carpooling op bladzijde 62 en ' Onderwijs volgen' slaat hier niet alleen op scholieren en studenten, maar ook op werkenden die bijvoorbeeld een avondcursus volgen. OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 170/183

3 GRAFIEK 1 VERDELING VAN DE VERPLAATSINGEN VOLGENS MOTIEF (VLAAMS-BRABANT ) iets/iemand brengen/halen 1 4% werken 20% ontspanning/sport/ cultuur 14% iemand een bezoek brengen 1 wandelen/rondrijden/j oggen diensten 5% winkelen 20% zakelijk bezoek onderwijs volgen 9% GRAFIEK 2 VERDELING VAN DE VERPLAATSINGEN VOLGENS MOTIEF (VLAANDEREN ) iets/iemand brengen/halen 10% 4% werken 19% ontspanning/sport/ cultuur 15% zakelijk bezoek 2% onderwijs volgen 8% iemand een bezoek brengen 12% wandelen/rondrijden/j oggen 4% diensten 4% winkelen 22% OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 171/183

4 Een manier om naar de motieven te kijken is deze motieven te vergelijken naar hun aandeel in het gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag. Wanneer we naar de drie grote groepen van daarnet kijken zien we dat de aandelen behoorlijk verschuiven: - werken, onderwijs volgen en zakelijk bezoek (39%) (= +7%) - recreatie (35%) (= +6%) - winkelen en diensten (1) (= -1) In het taartdiagram op de volgende pagina (zie Grafieken 3 en 4) wordt het bovenstaande (met afgeronde percentages) gevisualiseerd en maken we de vergelijking met OVG Hou rekening met het gestelde onder punt 2.3 (het zakelijk verkeer). OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 172/183

5 GRAFIEK 3 VERDELING VAN DE AFGELEGDE KILOMETERS VOLGENS MOTIEF (VLAAMS-BRABANT ) iets/iemand brengen/halen 7% 7% werken 27% ontspanning/sport/cult uur 19% iemand een bezoek brengen 1 wandelen/rondrijden/j oggen diensten winkelen 10% zakelijk bezoek 6% onderwijs volgen 5% GRAFIEK 4 VERDELING VAN DE AFGELEGDE KILOMETERS VOLGENS MOTIEF (VLAANDEREN ) iets/iemand brengen/halen 8% 6% werken 28% ontspanning/sport/cult uur 18% iemand een bezoek brengen 1 wandelen/rondrijden joggen4% diensten winkelen 1 zakelijk bezoek 5% onderwijs volgen 4% OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 173/183

6 Hoofdvervoerswijze (alle verplaatsingsmotieven) Om de analyse inzake de verplaatsingen inzichtelijk voor te stellen, wordt vaak gewerkt met het begrip 'hoofdvervoermiddel' of 'hoofdvervoerswijze'. De hoofdvervoerswijze van een verplaatsing is het vervoermiddel waarmee de grootste afstand van een verplaatsing wordt afgelegd. Het werken met deze definitie leidt ertoe dat het voor- en natransport wat onderbelicht blijven. Het gaat dan vooral om ritten te voet, met de fiets en BTM. 70% van alle verplaatsingen die gemaakt worden door inwoners van Vlaams-Brabant wordt afgelegd met de auto, hetzij als bestuurder, hetzij als passagier. De verplaatsingen te voet en met de fiets komen samen aan 22%, een vijfde van alle verplaatsingen. Het openbaar vervoer neemt 6% van alle verplaatsingen voor zijn rekening. Opnieuw tonen de taartdiagrammen op de volgende pagina (zie Grafieken 5 en 6) deze gegevens (met afgeronde percentages) meer gedetailleerd en in vergelijking met OVG In vergelijking met OVG zien we duidelijk hoe de aandelen van 'autobestuurder' en 'openbaar vervoer' in Vlaams-Brabant groter zijn en hoe het aandeel van de fiets kleiner is. OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 174/183

7 GRAFIEK 5 VERDELING VAN DE VERPLAATSINGEN VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE (VLAAMS-BRABANT ) te voet 1 fiets 9% brom-snorfiets trein BTM motor 0% autopassagier 19% autobestuurder 5 GRAFIEK 6 VERDELING VAN DE VERPLAATSINGEN VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE (VLAANDEREN ) te voet 12% brom-snorfiets fiets 16% autobestuurder 47% trein 2% BTM 2% motor 0% autopassagier 19% OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 175/183

8 Hoofdvervoerswijze motief 'werken' GRAFIEK 7 VERDELING VAN DE VERPLAATSINGEN VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE VOOR MOTIEF 'WERKEN' brom-snorfiets trein 7% fiets 6% te voet 5% BTM 4% motor autopassagier 6% autobestuurder 69% 75% van de verplaatsingen met als motief 'werken' gebeuren met de auto. Het grootste deel is voor rekening van de autobestuurders met 69%. Fietsen en te voet zijn goed voor 1 van alle verplaatsingen met als motief werken. Het openbaar vervoergebruik in de verplaatsingen van en naar het werk bedraagt in Vlaams-Brabant 1, d.i. zo goed als het dubbele van het algemene aandeel (zie Grafiek 5). Het taartdiagram visualiseert (met afgeronde percentages) het bovenstaande. OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 176/183

9 Hoofdvervoerswijze motief 'onderwijs volgen' GRAFIEK 8 VERDELING VAN DE VERPLAATSINGEN VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE VOOR MOTIEF 'ONDERWIJS VOLGEN' te voet 14% 4% autobestuurder 8% autopassagier 32% fiets 22% brom-snorfiets 2% trein 5% BTM 1 motor 0% Het totale autogebruik (bestuurders en passagiers samen) bedraagt 40%, waarvan het grootste gedeelte autopassagier (32%). 14% gaat te voet en 22% neemt de fiets; het openbaar vervoer is goed voor 18%. Dit betekent dat op dit ogenblik binnen dit verplaatsingssegment 54% gebruik maakt van duurzame vervoersvormen (1 + 5% + 22%+ 14%). Het taartdiagram visualiseert (met afgeronde percentages) het bovenstaande. OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 177/183

10 Hoofdvervoerswijze motief 'winkelen' GRAFIEK 9 VERDELING VAN DE VERPLAATSINGEN VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE VOOR MOTIEF 'WINKELEN' te voet 17% 0% fiets 8% brom-snorfiets trein BTM motor 0% autopassagier 18% autobestuurder 52% 69% van de winkelverplaatsingen gebeurt met de wagen: 5 als bestuurder, 18% als passagier. Te voet en fiets zijn goed voor 25% van alle winkelverplaatsingen. Het openbaar vervoer haalt een aandeel van 4% in deze verplaatsingen. Het taartdiagram visualiseert (met afgeronde percentages) het bovenstaande. OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 178/183

11 Hoofdvervoerswijze motief 'ontspanning/sport/cultuur' GRAFIEK 10 VERDELING VAN DE VERPLAATSINGEN VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE VOOR MOTIEF 'ONTSPANNING/SPORT/CULTUUR' te voet 1 fiets 10% autobestuurder 39% brom-snorfiets trein BTM 2% motor 0% autopassagier 3 Voor een verplaatsing met als motief ontspanning, sport, cultuur wordt in 7 van de gevallen de auto gebruikt. De verdeling tussen autobestuurders en passagiers komt voor het eerst in mekaars buurt met 38% en 3. 2 geraakt ter bestemming met de fiets of te voet en is voor rekening van het openbaar vervoer. Het taartdiagram visualiseert (met afgeronde percentages) het bovenstaande. OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 179/183

12 Verdeling van de verplaatsingen volgens afstand (alle motieven) TABEL 158 VERDELING VAN VERPLAATSINGEN VOLGENS AFSTAND Afstand Percentage van de verplaatsingen Grens voor vervoermiddel Effectief gebruikt vervoermiddel m 16% te voet 50% (te voet) 18% (fiets) 1 2 km 12% te voet/fiets 18% (fiets) 17% (te voet) 2 5 km 22% fiets 1 (fiets) (BTM) 5 10 km 19% fiets/btm 6% (fiets) 5% (BTM) km 19% BTM 6% (BTM) 4% (trein) + 25 km 12% trein 16% (trein) (BTM) Totaal 100% In bovenstaande tabel hebben we de verplaatsingen volgens afstand verdeeld (kolom 1) en het aandeelvan de betreffende verplaatsingen t.o.v. het totaal aantal verplaatsingen (kolom 2). Bovendien hebben we theoretisch een vervoermiddel toegekend aan elke afstand (kolom 3). Tot 1 kilometer hebben we het over ideale wandelafstanden, tussen 1 en 2 km zowel over wandel- als fietsafstanden, voor de afstand van 2 tot 5 km vooral over fietsafstanden, voor de afstand tussen 5 en 25 kilometer zien we een kans voor BTM en voor afstanden boven 25 km zien we mogelijkheden voor de trein. We zetten voor elke afstand het theoretisch vervoermiddel af tegenover het effectieve gedrag van de Vlaams-Brabanders (kolom 4) waarbij we dan wel moeten beseffen dat het hier over het hoofdvervoermiddel gaat). Met deze theoretische oefening verkrijgen we slechts een ruw beeld: we negeren immers een aantal kenmerken van verplaatsingen: zo gebeuren heel wat verplaatingen in een keten, is er bagage of zijn er kinderen die vervoerd moeten worden enz. Van de afstanden tot 1 km, die in principe theoretisch voor 100% te voet af te leggen zijn, wordt effectief 50% te voet afgelegd. De fiets neemt voor de afstanden tot 1 km 18% van de verplaatsingen voor zijn rekening, terwijl de auto op deze korte afstand ook al gebruikt wordt voor 3 van de verplaatsingen. Voor de afstanden tussen 1 en 2 km wordt effectief 18% ook met de fiets afgelegd en 17% te voet. Voor de verplaatsingen van 2 tot 5 km wordt 1 met de fiets afgelegd en met BTM. Voor de verplaatsingen van 5 tot 10 km nemen fiets en BTM resp. 6 en 5% van de verplaatsingen voor hun rekening.tussen 10 en 25 km komt BTM aan een aandeel van 6%, en de trein aan 4%. De trein tenslotte neemt voor de verplaatsingen van meer dan 25 km 16% voor zijn rekening. Van alle afstanden boven 1 km neemt de auto 78% voor zijn rekening. OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 180/183

13 Verplaatsingen en socio-demografische variabelen Verschillen tussen mannen en vrouwen Het verplaatsingsgedrag van mannen en vrouwen is erg traditioneel: mannen verplaatsen zich meer dan vrouwen: 2,7 verplaatsingen per dag tegenover 2,5 verplaatsingen. Daarbij komt nog dat ze zich verder verplaatsen (37,4 km per dag) dan vrouwen (26,5 km per dag) en dat ze meer verplaatsingen afleggen als autobestuurder. Het motief van de verplaatsingen is ook verschillend tussen beide geslachten: mannen maken meer verplaatsingen om te werken en voor zakelijk bezoek, terwijl de motieven winkelen en iets/iemand brengen/halen het beter doen bij de vrouwen Verschillen tussen leeftijdsklassen GRAFIEK 11. GEMIDDELD AANTAL VERPLAATSINGEN PER PERSOON PER DAG VOLGENS LEEFTIJD gem. aantal verplaatsingen per persoon per dag 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 65+ jaar leeftijdscategorie Het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag in functie van de leeftijd volgt min of meer een Gauss-curve met als meest actieve leeftijdsgroep de jarigen, meteen gevolgd door de 25 tot 34-jarigen. Kinderen en ouderen verplaatsen zich duidelijk minder. Voor het hoge aantal verplaatsingen bij de 6 tot 12-jarigen zoeken we een verklaring bij de ouders: vaak wordt deze groep meegenomen wanneer hun ouders een verplaatsing maken, omdat ze niet alleen thuis mogen/kunnen blijven. OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 181/183

14 Sociale differentiatie Hoe hoger het diploma, het beroep, het statuut en/of het inkomen, des te groter het aantal verplaatsingen en afgelegde kilometers per dag. De verschillen tussen het hoogste en het laagste diploma (of statuut, of inkomen, of ) zijn enorm: het gaat niet om enkele procenten, maar om 2 tot 3 keer zoveel en soms meer. Er is echter een verband tussen de hoger genoemde sociale variabelen, bv. hoe hoger het statuut, hoe hoger het persoonlijke inkomen. Met behulp van regressies werden in OVG voor een aantal afhankelijke variabelen (b.v. rijbewijsbezit, ) meerdere onafhankelijke variabelen tegelijkertijd gebruikt als verklaring voor een fenomeen, zonder aan dubbeltelling te doen. Indien twee gecorreleerde variabelen in de regressie overblijven, wil dat zeggen dat de tweede nog een effect heeft boven op het effect van de eerste. Dergelijke analyse hebben we ook gemaakt voor het gebruik van auto, lijnbus, tram, trein, fiets en voor voetgangers bij het woon-werkverkeer en bij het woonschoolverkeer (zie Zwerts, E. &, Nuyts E. (2002,b)). OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 182/183

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste gegevens W. Miermans, D. Janssens, M. Cools, G. Wets Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

Nadere informatie

2. Verplaatsingskilometers

2. Verplaatsingskilometers 2. Verplaatsingskilometers 2.1 Verplaatsingskilometers Aantal OVG 3 Aantal OVG 4.1 Aantal OVG 4.2 Aantal OVG 4.3 algemeen gemiddelde 41,64 38,23 36,98 42,12 algemeen gemiddelde waarbij outliers werden

Nadere informatie

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd)

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3.1 Algemeen Het gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag bedraagt anno 2008 41,6 km 1. Ook voor deze indicator beschikken

Nadere informatie

2 Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd)

2 Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd) 2 Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd) De meeste hiernavolgende tabellen werden opgebouwd rond het begrip hoofdvervoerswijze omdat dit handig is voor de analyse van een verplaatsing.

Nadere informatie

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag 5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag Bij alle tot op heden uitgevoerde OVG s in Vlaanderen (Vlaanderen april 1994-april 1995, Vlaanderen januari 2000-januari 2001, de stadsgewesten

Nadere informatie

1. Verplaatsingen. 1.1 Aantal verplaatsingen

1. Verplaatsingen. 1.1 Aantal verplaatsingen 1. Verplaatsingen De achterliggende basisgedachte achter mobiliteitswetenschappen, die zich overigens ook internationaal alsmaar sterker aan het ontwikkelen is, is al jarenlang bekend: we verplaatsen ons

Nadere informatie

kenniscentrum verkeersveiligheid

kenniscentrum verkeersveiligheid kenniscentrum verkeersveiligheid Risico s voor jonge bestuurders in het verkeer Analyse van risicofactoren voor 18 tot 24-jarige bestuurders op basis van een enquête over hun betrokkenheid bij ongevallen

Nadere informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Autoverzekering BA bij jongeren Car Insurance Survey Eindrapport Statistics Belgium Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 2 0 1 3 Inhoudstafel 1 Doel en onderwerp van de studie... 3 2

Nadere informatie

Niet autoloos, maar auto later

Niet autoloos, maar auto later Niet autoloos, maar auto later Voor jongvolwassenen blijft de auto een aantrekkelijk perspectief Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit

Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit Van Aankoop tot Zending: Webwinkelen en mobiliteit Sascha Hoogendoorn-Lanser Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid sascha.hoogendoorn@minienm.nl Nina Schaap Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid nina.schaap@minienm.nl

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012

TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012 T I J D B E S T E D I N G S O N D E R Z O E K 2 0 1 2 SPOT TIJDBESTEDINGSONDERZOEK 2012 SPOT Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1)

Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1) Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1) Martine de Mooij, Marleen Geerdinck, Lotte Oostrom en Caroline van Weert Een opleiding heeft een positieve invloed

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in 2010

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in 2010 Tijd- en plaatsonafhankelijk werken in 2010 Op weg naar Het Nieuwe Werken? 07 08 09 10 11 12 13 14 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

hoogte te blijven. Florentine (17, scholier havo) Ik vind het fijn als ik mee kan praten. Teun (20, student mbo) pagina 19

hoogte te blijven. Florentine (17, scholier havo) Ik vind het fijn als ik mee kan praten. Teun (20, student mbo) pagina 19 2 Krant, NOS, Internet, 925.nl ik gebruik alles om op de hoogte te blijven. Florentine (17, scholier havo) Ik vind het fijn als ik mee kan praten. Teun (, student mbo) pagina 19 HOOFDSTUK 2 Nieuwsinteresse:

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen in samenwerking met HanzeConnect, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen in samenwerking met HanzeConnect, oktober 2005 Reizen in tijd Een onderzoek naar het fietsen openbaar vervoergebruik in Groningen Bureau Onderzoek Gemeente Groningen in samenwerking met HanzeConnect, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten

Nadere informatie

Omgaan met geld en schulden in de regio Oost Nederland

Omgaan met geld en schulden in de regio Oost Nederland Omgaan met geld en schulden in de regio Een onderzoek in opdracht van de Stadsbank te Enschede uitgevoerd door het NIBUD mei 2004 Rapportage omgaan met geld en schulden Stadsbank 2 Voorwoord Eind 2003

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

3. Kenmerken van personenwagens

3. Kenmerken van personenwagens 3. Kenmerken van personenwagens Tabel 29: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie Bouwjaar categorie bjcat 1990 en eerder 403.46 3.89 403.46 3.89 1991 tot 1995 997.17 9.62 1400.63 13.52

Nadere informatie

Personenautobezit van huishoudens en personen

Personenautobezit van huishoudens en personen Personenautobezit van huishoudens en personen Jacqueline van Beuningen, Hermine Molnár-in t Veld en Ilona Bouhuijs Begin 2010 hebben drie op de tien huishoudens in Nederland geen auto. Daar staat tegenover

Nadere informatie

leeftijd 2004-2011 minder economisch zelfstandig dan mannen

leeftijd 2004-2011 minder economisch zelfstandig dan mannen Sociaaleconomische Economische trends Trends 2014 2013 en Werkloosheid al op jonge leeftijd 2004-2011 minder economisch Stromen en duren zelfstandig dan mannen Werkloosheidsduren op basis van de Enquête

Nadere informatie

Vrijwillige inzet 2010

Vrijwillige inzet 2010 Vrijwillige inzet 2010 11 0 Marieke Houben-van Herten Saskia te Riele Publicatiedatum CBS-website: 6 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer **

Nadere informatie

Waarom jongeren de auto minder gebruiken. Een analyse van de veranderde (auto)mobiliteit van Nederlandse jongvolwassenen van 18-30 jaar

Waarom jongeren de auto minder gebruiken. Een analyse van de veranderde (auto)mobiliteit van Nederlandse jongvolwassenen van 18-30 jaar TVW Tijdschrift Vervoerswetenschap Jaargang 50, nummer 3 September 2014 pp. 118-137 ISSN: 1571-9227 www.vervoerswetenschap.nl Waarom jongeren de auto minder gebruiken. Een analyse van de veranderde (auto)mobiliteit

Nadere informatie

VADEMECUM DUURZAAM PARKEERBELEID. Bijlagen. Bijlage1: Begrippenkader. Bijlage2: Parkeerkencijfers Bijlage3: Voorbeeld van exploitatieberekening

VADEMECUM DUURZAAM PARKEERBELEID. Bijlagen. Bijlage1: Begrippenkader. Bijlage2: Parkeerkencijfers Bijlage3: Voorbeeld van exploitatieberekening VADEMECUM DUURZAAM PARKEERBELEID Bijlagen Bijlage1: Begrippenkader Bijlage2: Parkeerkencijfers Bijlage3: Voorbeeld van exploitatieberekening 3 Bijlage 1: Begrippenkader Aanwezigheidspercentage Actuele

Nadere informatie

Altijd weer die auto!

Altijd weer die auto! Altijd weer die auto! ALTIJD WEER DIE AUTO! Sociaal- en gedragswetenschappelijk onderzoek en het verkeers- en vervoerbeleid LINDA STEG NELLY KALFS Sociaal en Cultureel Planbureau Adviesdienst Verkeer

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie