Vergadering KHN Regio Fryslân 2 februari 2015 op Ameland. Dit verslag en alle bijlagen zijn ook terug te lezen op de site:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering KHN Regio Fryslân 2 februari 2015 op Ameland. Dit verslag en alle bijlagen zijn ook terug te lezen op de site: http://www.khn."

Transcriptie

1 VERSLAG Vergadering KHN Regio Fryslân 2 februari 2015 op Ameland Dit verslag en alle bijlagen zijn ook terug te lezen op de site: Aanwezig Bestuur: Regiomanager: Ambtelijk secretaris: Afdelingen: Afwezig: Corné van de Erve (voorzitter) Hugo Wijbenga (bestuurlijk secretaris, NW) Marjan Soepboer Sylvia Schut Gerard Dijkema en Rob van Bree (Stellingwerven) Jan Adema (MF) John Bos (Heerenveen) Dirk Spoor en Cor Boonstra (Harlingen, Dirk: domein vrije tijd) Frans Heesen en Jetze Heeres (Friese Meren) Theo Pijpers en Marco Kuperus (Ameland) Femmechien Reitsma (NO) Baukje de Vries (domein drinken, afd. Leeuwarden) Chris Wiersema (Schiermonnikoog) Jaap Hamstra (Vlieland) Piet Kromkamp (Stellingwerven) Anne Wind (SWF) Christel Koning (Heerenveen) Vincent Terpstra (Terschelling) Melle Bakker (Leeuwarden, domein eten) Willem Hiemstra (FM) 01. Opening en vaststelling agenda Theo stelt Louise Molenaar voor, eigenaar van StrAnders en gastvrouw voor deze vergaderdag. Louise is de secretaris van afdeling Ameland. Corné heet alle aanwezigen welkom, met een speciaal welkom voor Coby Bleeker die aangegeven heeft de functie van contactpersoon voor het domein hotels te willen vervullen. Er zijn afmeldingen van Anne Wind, Melle Bakker, Piet Kromkamp, Willem Hiemstra, Vincent Terpstra en Christel Koning. Agendawijzigingen: - Toevoeging aan agenda: Vaststelling van het aangepaste beleidsplan 2015 (ingekomen stuk) Conceptverslag regiovergadering 2 februari /7

2 - Eerst de nacalculatie 2014 vaststellen (punt 7), vervolgens benoeming nieuwe penningmeester (punt 6) Aldus wordt de agenda vastgesteld. 02. Mededelingen Corné wijst iedereen op de jaarlijkse strategiesessie van KHN die dit jaar wordt gehouden op 9 maart. Hij zou er het liefst met het hele regiobestuur naar toe gaan. Niet iedereen blijkt op de hoogte van deze sessie. Het doel van de bijeenkomst is om (bestuurs)leden mee te laten denken over het beleid van KHN. Marjan zorgt dat de uitnodiging nogmaals naar iedereen verstuurd wordt. 03. Ingekomen stukken Het aangepaste beleidsplan Bespreking hiervan wordt aan de agenda toegevoegd. 04. Notulen regiovergadering 3 december jl. Actielijst 3 december oud Nodigt nieuwe directeur Marketing Friesland uit voor regiovergadering (in overleg met Corné/Marjan) 2 Gesprek met Sabina n.a.v. een signaal vanuit afdeling Midden-Friesland, betreffende vertegenwoordigen KHN bij Toeristisch Platform in Noordoost Friesland. 7 Overleg over welk signaal uit regio over zorg over financiële situatie vereniging Dirk heeft donderdag een afspraak met hem. Komt terug. Nog niet gebeurd. Afspraak: leden die deelnemen aan een gemeentegrens overschrijdend overleg melden dit bij het DB. Hugo maakt een voorstel voor regio mei. Initiatief NO: hierover overleg organiseren met alle regiovoorzitters Dirk Corné Hugo Frans en Corné 05. Rondvraag Gerard stelt voor een smoelenboek te maken. Dit wordt voortvarend opgepakt: Jan maakt vandaag foto s en verzamelt per mail gegevens. 06. Benoeming bestuurslid Zoals afgesproken wordt eerst de nacalculatie 2014 besproken. Conclusie: De nacalculatie wordt vastgesteld. - met het voorbehoud dat met Schiermonnikoog nog een afspraak wordt gemaakt over hoe om te gaan met de afdelingsbijdrage - de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de nacalculatie wordt bij de vergadering gelegd, decharge penningmeester Benoeming penningmeester: Dirk Spoor wordt met algemene stemmen tot penningmeester benoemd. Conceptverslag regiovergadering 2 februari /7

3 Afspraken: - er komt een taakomschrijving van de penningmeester (WIE??) - er wordt een kascommissie ingericht - de penningmeester komt elk kwartaal met een overzicht van de stand van zaken 07. Begroting 2015 Dirk heeft de begroting 2015 aangepast; in de versie die in december aan de vergadering werd voorgelegd bleken fouten te staan. De begroting is niet sluitend: er dreigt een tekort van ruim euro. Opgemerkt wordt dat Coby voor het domein hotels is aangetrokken maar dat er geen budget geraamd is. Voor deze post wordt 1000 euro geraamd waarmee het verwachte tekort op 5000 euro komt. Een pittige discussie leidt tot de volgende afspraken om de begroting sluitend te maken: - de post voor de vergoeding van de gemeentevertegenwoordigers wordt geschrapt - de reserve voor Markant wordt geschrapt - als er aan het eind van het jaar geld over is wordt de reserve voor Markant gevuld. Mocht er geen geld over zijn, dan wordt er in 2016 geen eilandvergadering gehouden en het bedrag dat normaliter daarvoor begroot wordt naar de Markant overgeheveld. Conclusie: Aldus wordt de begroting 2015 vastgesteld. Opmerkingen over de begroting: - iedere afdeling zou overheadkosten moeten betalen, bijvoorbeeld 10% van de afdelingsbijdrage om algemene kosten te dekken - de volgende regiovergadering wordt het praatstuk financiën besproken 08. Ledenraadsstukken De ledenraadsstukken zijn nog niet binnen. Er wordt een ad hoc werkgroep opgericht om de stukken te lezen en te bespreken zodra ze binnen zijn: Corné, Hugo, John, Frans en Marjan. Een ieder die wil kan zich hierbij aansluiten. Datum: woensdag 18 februari om uur in Bowling Heerenveen. De PowerPoint wordt naar alle bestuurders gestuurd, met daarbij nogmaals de uitnodiging en de datum. 09. Domeinen De domeinen zijn onderwerp van de brainstormsessie vanmiddag. 10. Beleidsplan 2015 Een aantal aanpassingen: - Dirk Spoor noemen als penningmeester - Anita Peelen vervangen door Coby Bleeker - Bij Stellingwerven: Piet Kromkamp vervangen door Gerard Dijkema, Nynke vervangen door Rob van Bree. Conceptverslag regiovergadering 2 februari /7

4 - Marjan past schema gemeentes aan - Schier, Vlieland SWF en Terschelling moeten nog tekst aanleveren voor doelstellingen, Sylvia stuurt mail. Conclusie: Met inachtneming van deze opmerkingen wordt het beleidsplan vastgesteld. 11. Doelstellingen gemeenten Sylvia vult de lijst aan, deze wordt bij het verslag gevoegd. 12. Doelstellingen domeinen Idem als Sluiting vergadering De volgende regiovergadering is op dinsdag 26 mei 2015 in Harlingen. Middagsessie over zichtbaarheid Waarom wil KHN zichtbaar zijn en voor wie? - Serieus genomen worden als gesprekspartner - Invloed uitoefenen op beleid van overheid, erbij betrokken worden - Ledenbehoud/ledenwerving (lopen leden weg? Waarom lopen leden weg?) - Zichtbaarheid lokale en regionale bestuurders - Proactief opstellen - Sociale media benutten Als doelstelling wordt geformuleerd: Door het vergroten van de zichtbaarheid van KHN Friesland de impact vergroten naar zowel leden als stakeholders Er wordt in drie groepen over deze stelling gebrainstormd. Groep A: via mindmap Groep B: via tegengesteld denken Groep C: door grensverleggend denken alles is mogelijk SELECTIE ideeën Netwerk pers/overheid (10x) Netwerk opbouwen: van beide kanten weten wie je waarvoor moet hebben, de poppetjes kennen. Dit op afdelingsniveau en regionaal niveau zichtbaar maken. Afspraak: Marjan heeft een perslijst voor Friesland maar deze is verouderd. Afspraak: een ieder kijkt wat er veranderd is en geeft dat door aan Sylvia. Proactieve houding: hoe pak je dat op? Een communicatieplan/persstrategie is belangrijk. Een van de hoge scholen daarvoor inschakelen? Conceptverslag regiovergadering 2 februari /7

5 Afspraak: Baukje pakt dit op. Bestuursapp (6x genoemd)? In dit kader ook over nadenken. Jaarlijkse uitnodiging voor stakeholders bij bedrijven. Bowlingtoernooi KHN-pers? Relatiebeheer (7x) Afspraak: Bestuur bezoekt nieuwe ondernemers: welkom. Elkaar op de hoogte houden van nieuwe ondernemers. Terugkoppeling in mei. Afspraak: Marjan stuurt alle afdelingen ledenlijst toe. Deze wordt door de bestuurders gecheckt. In regio mei op agenda. Marjan maakt maandelijks inzichtelijk wie lid geworden zijn. Vroeger kwam die informatie automatisch via het bedrijfschap, maar dat is opgeheven. Bestuur bezoekt actief een aantal leden van de afdeling per jaar. Goed idee, maar nog geen concrete afspraak. Aanwezig zijn, bekend zijn als KHN (7x) Afspraak: Frans en Marjan denken hierover na. Waar is het nuttig om als KHN bij te zijn? Voelsprieten (gemeentebestuur, pers, bedrijven, instanties). Proactief zijn. Naambadges en visitekaartjes. Overige ideeën: Vakgericht opleiden en trainen 5x Marjan neemt dit mee. KHN keurmerk (4x) landelijke discussie Ledenvoordeel eigen regio/regio landelijk onderscheiden (3x) Marjan: nieuwsbrief Meer regiomanagers 2x landelijk punt Tv-programma 2x Maandropping 2x Fuseren met Hiswa en Recron 2x Comazuipkeet mogelijk maken Gezamenlijk inkoop landelijk Geld toe als je lid wordt - landelijk CONCLUSIE Er zijn genoeg concrete ideeën gewisseld om een plan te schrijven. In mei agenderen. Middagsessie over de domeinen Het doel van de domeinen is om leden de mogelijkheid te bieden om kennis te delen en rendement op individueel niveau te verbeteren (gemeentegrensoverschrijdend). Als doelstelling wordt geformuleerd: Hoe verbinden we onze leden op domeinniveau om kennis te delen en het clubgevoel te vergroten? Conceptverslag regiovergadering 2 februari /7

6 SELECTIE ideeën Leden domein laten kiezen (5x) Eerst vanuit Woerden indelen en dan leden vragen of dat klopt. Mogelijkheid van aansluiting bij meerdere domeinen. Naam: domeinmanagers i.p.v. domeintrekkers of domeinvertegenwoordigers? Kennisdelen (18x) Nieuwsbrief per domein Domeinendag in het jaar dat er geen Markant is: er moet wat te halen zijn (gezamenlijk belang/korting) Leden bij elkaar brengen: vertrouwen CONCLUSIE Domeinendag goed idee, er blijkt behoefte aan een dergelijk contactmoment. De regio heeft geen geld, maar bij de landelijke domeinen schijnt niet het hele budget benut te worden. Nabrander: Frans mist het domein onderwijs op de agenda. Afspraak: Frans en Corné overleg hierover. Sluiting vergadering Corné sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de enthousiaste inzet. Louise Molenaar wordt bedankt voor haar gastvrijheid: prima locatie en heerlijke lunch. ACTIEPUNTENLIJST 2 februari 2015 Hieronder een overzicht van de openstaande actiepunten uit de voorgaande vergaderingen. Graag aandacht van iedereen voor deze acties en zo snel mogelijke afhandeling. Bij beantwoording van de acties het actienummer vermelden. Nr. ACTIEPUNT TERMIJN WIE oud Nodigt nieuwe directeur Marketing Friesland uit voor regiovergadering (in overleg met Corné/Marjan) Dirk oud Gesprek met Sabina n.a.v. een signaal vanuit afdeling Midden-Friesland, betreffende vertegenwoordigen KHN bij Toeristisch Platform in Noordoost Friesland. Corné 1 Protocol omgaan met gemeentegrensoverschrijdende overleggen Maakt voorstel voor mei regio Hugo 2 Uitnodiging strategie sessie 9 maart Aanpassen beleidsplan 2015 Stuurt alle gemeenten ledenlijsten toe Naar alle bestuurders Actualiseren Marjan Allen Conceptverslag regiovergadering 2 februari /7

7 3 Aanpassen overzicht doelstellingen gemeenten en domeinen 4 Ad hoc groep ledenraadsstukken februari Wo 18 februari Bowling Drachten, PowerPoint wordt naar bestuurders gestuurd Sylvia Corné, Hugo, Frans, John, Marjan 5 Perslijst actualiseren Nieuwe leden bezoeken Marjan stuurt oude lijst rond, een ieder geeft aanpassingen door aan Sylvia Allen 6 Communicatieplan/persstrategie/bestuursapp Zoekt contact met communicatieopleiding hoge scholen 7 Maken lijst voor KHN zinvolle bijeenkomsten om aanwezig te zijn (ter vergroting zichtbaarheid) Baukje Baukje en Frans 8 Taakomschrijving penningmeester WIE?? 9 Elke regiovergadering financieel overzicht Dirk 10 Overleg over domein onderwijs Frans en Corné 11 Schier, Vlieland SWF en Terschelling moeten nog tekst aanleveren voor doelstellingen, graag 15 februari, anders invullen geen doelstellingen in 2015 Sylvia Conceptverslag regiovergadering 2 februari /7

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 27 juni 2013 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld Mieke Hofman, Jeroen van Beek, Norbert Schilder, Marco Stol,

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering bespreking Algemene Leden Vergadering datum/tijd Donderdag 3 juni 2010 aanwezig Zie verslag afwezig Zie verslag kopie aan van Roxanna Vingerhoets, Birgit van Herk (Studio T), Rolph Adriaansen telefoon

Nadere informatie

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010

Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Notulen commissievergadering Digitale bibliotheek 22-07-2010 Vergaderdatum: 22-07-2010 Verslagdatum: 26-07-2010 Locatie: Adres: Aanwezig: Afwezig: Cubiss Statenlaan 4, Tilburg Voorzitter: Notulist: Henriëtte

Nadere informatie

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Donderdag 19 juni 2014, aanvang 16.00 uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf 15.

Donderdag 19 juni 2014, aanvang 16.00 uur, in de Rehobothkerk, Dirk Staalweg 43 te Ermelo, ontvangst en inschrijving vanaf 15. Aan: - de (gast)leden - Vereniging VSE - Landelijke adviesgroep WAP (NGK) - Vereniging van Predikanten bij de Gereformeerde Kerken - Deputaten Financiën & Beheer en art. 11 KO - Provinciale Zendingsdeputaten

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012

Adviezen/Conclusies Vergadering commissie Bestuur, Middelen en Zuiveringsbeheer d.d. 3 april 2012 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Advies / conclusie Aanwezig: mevrouw E. van der Vorm (WN) de heer J.G.M. Kromwijk (CDA) mevrouw T. van der Stroom en de heer R.D. Woittiez (VVD) mevrouw G.H.

Nadere informatie