Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg"

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders betreffende de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet werk en Bijstand (Wwb), de Wet investeren in jongeren (Wij), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/gewezen zelfstandigen (Ioaw/Ioaz), het ouderenbeleid en aanpalende terreinen zoals het minimabeleid en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Dit adviseren over beleid en uitvoering kan zowel gevraagd als ongevraagd gebeuren en is gebaseerd op de Verordening Brede Sociaal Maatschappelijke Raad Doesburg. Het huishoudelijk reglement beschrijft de werkwijze en de verantwoordelijkheid Een afschrift van dit vastgestelde reglement wordt aan het College van Burgemeester en Wethouders aangeboden. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde 1. De BSMR vergadert in principe elke tweede maandag van de maand met uitzondering van de maanden juli en augustus. Wanneer de tweede maandag van de maand samenvalt met een algemene feestdag, wordt de betreffende vergadering verplaatst naar de eerste maandag van de maand. 2. Een vergadering wordt minimaal 7 dagen van tevoren aangekondigd, de dag van de vergadering niet meegerekend. De uitnodiging bevat een agenda en vermeldt datum, tijdstip en plaats van de vergadering. 3. Bijbehorende vergaderstukken en het verslag van de vorige vergadering worden ook minimaal 7 dagen voor de vergadering aan de leden aangeboden. 4. Ieder lid mag onderwerpen ter agendering voorstellen aan het dagelijks bestuur (DB) van de BSMR. Dergelijke agendapunten moeten minimaal 8 dagen voor de vergadering schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. 5. Ieder lid mag tijdens een vergadering een voorstel over de vergaderorde doen. 6. De notulen worden na vaststelling ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De secretaris archiveert de vastgestelde en ondertekende notulen. 7. De BSMR kan overleggen en besluiten nemen als minimaal tweederde van de zittende leden of stemgerechtigde plaatsvervangende leden aanwezig is. Is dat niet het geval, dan moet binnen een week een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. Hierin kan ongeacht het aantal aanwezige leden over agendapunten uit de voorgaande vergadering overlegd of besloten worden. 8. Indien men als lid verhinderd is de vergadering bij te wonen, moet dit vooraf worden gemeld aan de secretaris. 9. Het afwezige lid benadert zelf een benoemd plaatsvervangend lid en meldt vooraf aan de secretaris wie van de plaatsvervangend leden zijn of haar plaats in de betreffende vergadering inneemt. 10. In de vergadering moeten altijd de volgende agendapunten aan de orde komen: opening, mededelingen, vaststellen agenda en verslag vorige vergadering, ingekomen stukken, rondvraag en sluiting. 11. De adviesraad kan het DB verzoeken om personen vanwege hun deskundigheid op een bepaald terrein, de vergadering bij te laten wonen. Deze deskundige heeft geen stemrecht. huishoudelijk reglement BSMR Doesburg 1 /

2 Artikel 2 Besluitvorming, stemrecht en stemprocedure 1. De BSMR streeft naar breed gedragen overeenstemming (consensus) in de besluitvorming. Als er geen sprake is van consensus zal er, rekening houdend met onderstaande bepalingen, gestemd worden. 2. De BSMR beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen. 3. Voor een geldige stemming is de aanwezigheid van minimaal tweederde van de zittende leden of stemgerechtigde plaatsvervangende leden noodzakelijk, uitgezonderd de situatie als beschreven in artikel 1 lid 7 tweede zin. 4. De BSMR stemt mondeling, behalve wanneer een van de leden schriftelijke stemming verlangt. Over personen wordt schriftelijk gestemd. 5. Iedere aanwezige stemgerechtigde heeft het recht op het uitbrengen van één stem. 6. De benoemde, onafhankelijke voorzitter is niet stemgerechtigd. 7. Een plaatsvervangend lid is slechts stemgerechtigd, bij vervanging van een bij de vergadering afwezig lid (zie artikel 1 lid 9). 8. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 9. Wanneer er evenveel voor- als tegenstemmers zijn (staken van stemmen) wordt het besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Bij een dan eventueel opnieuw staken van de stemmen, wordt het voorstel verworpen. Artikel 3 Verdeling van functies en taken 1. De benoemde leden van de BSMR wijzen in onderling overleg en zo nodig via stemming uit hun midden aan: een plaatsvervangend voorzitter; een secretaris; een penningmeester. 2. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur (DB) van de BSMR. De functie van plaatsvervangend voorzitter wordt bij voorkeur bekleed door de secretaris of de penningmeester. Is dit niet het geval, dan maakt ook de plaatsvervangend voorzitter deel uit van het DB. 3. Het DB is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken betreffende het functioneren 4. Secretaris, penningmeester en plaatsvervangend voorzitter, zijn lid van de BSMR en hebben hetzelfde stemrecht als een gewoon lid. 5. Met inachtneming van de in de gemeentelijke verordening vastgelegde zittingsduur, is er geen beperking aan de duur van het bekleden van een van de bovengenoemde functies. Tegen het eind van ieder kalenderjaar, uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar, evalueren de leden van de BSMR de functieverdeling. In onderling overleg en zo nodig via stemming wordt de functieverdeling voor het volgende jaar bepaald. 6. Het bekleden van een functie eindigt in ieder geval bij de beëindiging van het lidmaatschap 7. Een rooster van aftreden wordt zodanig opgesteld dat de leden die de genoemde drie functies bekleden niet allemaal tegelijk aftreden. 8. Naast de genoemde functies kunnen specifieke taken aan leden van de BSMR worden toebedeeld. huishoudelijk reglement BSMR Doesburg 2 /

3 Artikel 4 Taken van de benoemde, onafhankelijke voorzitter Tot de taken van de voorzitter behoort: 1. Het samen met de secretaris opstellen van de agenda en het samen met de secretaris zorg dragen voor de verzending van uitnodiging, agenda en vergaderstukken voor vergaderingen 2. Het leiden van de vergadering van het BSMR volgens de ter vergadering vastgestelde agenda. 3. Het peilen van meningen en het melden van uitslagen van stemmingen. 4. Het schorsen van de vergadering. 5. Het handhaven van de orde. 6. Het in zijn of haar waarde laten van ieder lid. 7. Het tot zijn of haar recht laten komen van ieder lid. 8. Het tekenen van stukken die namens de BSMR worden verzonden. 9. Het naar buiten toe vertegenwoordigen 10. Al het overige dat in het belang is van het goed functioneren Artikel 5 Taken van de plaatsvervangende voorzitter Tot de taken van de plaatsvervangende voorzitter behoort: 1. Het vervangen van de voorzitter, bij diens afwezigheid. Artikel 6 Taken van de secretaris Tot de taken van de secretaris behoort: 1. Het samen met de voorzitter opstellen van de agenda en het samen met de voorzitter zorg dragen voor de verzending van uitnodiging, agenda en vergaderstukken voor vergaderingen 2. Het maken van de notulen waarin de volgende elementen zijn opgenomen: a. de namen van de aanwezige en de afwezige leden; b. een opgave van de inhoud van de ingekomen stukken; c. een verslag van de beraadslagingen en gemaakte opmerkingen; d. de meningen van de leden over behandelde zaken en de uitslag van gehouden e. stemmingen met vermelding van de namen van de leden die bij mondelinge stemmingen zich voor of tegen verklaarden. De notulen worden binnen twee weken na de vergaderdatum aan de leden toegezonden. 3. Het bewaken van de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen. 4. Het zorgen voor een zorgvuldige afhandeling van brieven en adviezen. 5. Het zorgen voor tijdige publicatie van alle openbare BSMR-documenten in de relevante media. 6. Het zorgen voor het archief, met inbegrip van de registratie van ingekomen en verzonden post. 7. Het uiterlijk in de maand mei van het lopende jaar opstellen van een verslag van de activiteiten van de BSMR in het afgelopen kalenderjaar. 8. Het ter goedkeuring aan de BSMR voorleggen van het jaarverslag. huishoudelijk reglement BSMR Doesburg 3 /

4 Artikel 7 Taken van de penningmeester Tot de taken van de penningmeester behoort: 1. Het beheren van de financiële middelen 2. Het controleren en, samen met de voorzitter, accorderen van de declaraties van de leden. 3. Het indienen van de door voorzitter en penningmeester geaccordeerde declaraties bij de Gemeente Doesburg. 4. Het regelmatig informeren van de leden over de stand van zaken met betrekking tot gemaakte kosten (indien van toepassing in relatie tot het beschikbare budget). 5. Het uiterlijk in de maand mei van het lopende jaar opstellen van een financieel verslag van de kosten en baten van de BSMR in het afgelopen kalenderjaar. 6. Het uiterlijk in de maand november van het lopende jaar opstellen van een begroting voor de BSMR voor het komende kalenderjaar. 7. Het ter goedkeuring van de BSMR voorleggen van begroting en financieel jaarverslag. Artikel 8 Vertrouwelijkheid, geheimhouding en integriteit 1. De BSMR stelt een voor alle leden en plaatsvervangend leden geldende gedragscode op. Artikel 9 Werkgroepen 1. De BSMR kan voor het uitvoeren van een deel van haar werkzaamheden werkgroepen instellen. 2. Het DB van de BSMR installeert en coördineert de werkgroepen. 3. Een werkgroep bestaat uit minimaal twee ter zake kundige leden. 4. Een werkgroep stelt een voorlopig advies op, dat wordt ingebracht bij het DB. 5. Het DB legt de voorlopige adviezen, al of niet voorzien van een zienswijze voor aan de BSMR. Artikel 9 Rooster van aftreden 1. De BSMR stelt een rooster van aftreden voor leden en plaatsvervangend leden op waarbij de bepalingen in de gemeentelijke verordening en de bepalingen in dit huishoudelijk reglement in acht worden genomen. huishoudelijk reglement BSMR Doesburg 4 /

5 Artikel 10 Schorsing De BSMR kan een lid of plaatsvervangend lid voor schorsing of ontheffing voordragen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Alvorens tot een schorsings- of ontheffingsverzoek van een lid wordt overgegaan, vindt hoor en wederhoor plaats. Daartoe kan de BSMR een derde, onafhankelijke partij inschakelen. De BSMR kan leden laten schorsen vanwege: 1) handelen in strijd met de gemeentelijke verordening of het huishoudelijk reglement; 2) optreden namens de BSMR zonder machtiging hiertoe; 3) herhaaldelijk verstoren van de vergaderorde. Een verzoek tot schorsing of ontheffing dient te worden gedragen door een meerderheid van tweederde van de leden of stemgerechtigde plaatsvervangende leden Het betreffende lid wordt persoonlijk op de hoogte gesteld van de schorsing of ontheffing en van de redenen daarvan. Artikel 11 Slotbepalingen 1. Dit reglement wordt vastgesteld in de eerste reguliere vergadering van de BSMR gemeente Doesburg. 2. Op voorstellen tot wijziging van dit reglement zijn de artikelen 1 en 2 van dit reglement van toepassing, 3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de vergadering conform artikel Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari Dit reglement wordt ter kennis gebracht van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doesburg. Namens de BSMR gemeente Doesburg, d.d. 9 januari 2012, L.Cohen, voorzitter G.Bieleman, secretaris huishoudelijk reglement BSMR Doesburg 5 /

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert.

Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. Pagina 1 van 3 Model Huishoudelijk reglement voor de VOR Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon (stichting

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgericht 13 juni 1999 Aangepast op 21 september 2014 Pagina 1 ARTIKEL 1. Toelating van leden 1. Zij die als lid van de vereniging willen toetreden, vermelden bij hun schriftelijke

Nadere informatie

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. 2. De vereniging is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement

Medezeggenschap Utrechtse STudenten. Huishoudelijk Reglement Medezeggenschap Utrechtse STudenten Huishoudelijk Reglement Zoals van kracht sinds 12-06-2014 Begrippen en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Vereniging:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van

Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van 1 Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van meester Henri Chrétien Marie Coenen, notaris te Echt,

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GLV Idun

Huishoudelijk Reglement GLV Idun Huishoudelijk Reglement GLV Idun Begrippenlijst: ACV: Algemene Commissievergadering ALV: Algemene Ledenvergadering De Opleiding: De studies Biologie en Life Science & Technology en de aansluitende masterstudies

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR STATUTEN VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam : VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR.

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING Heden, drieëntwintig juni tweeduizend negen verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus Mensink, notaris te Terschelling en Vlieland: de heer Jan Albert Kooijman, wonende

Nadere informatie

STATUTEN LET S DANCE!

STATUTEN LET S DANCE! STATUTEN M.S.D.V. LET S DANCE! STATUTEN LET S DANCE! NOTITIE: DEZE STATUTEN ZIJN AANGEPAST IN ENKELE ARTIKELEN AANGEZIEN ZIJ SPELLINGSFOUTEN BEVATTEN OF HERINGEDEELD ZIJN VOOR DUIDELIJKHEIDSREDENEN. VOOR

Nadere informatie