Wij bedienen werkgevers klantgericht, waardoor wij meer werkzoekenden aan een baan helpen. IMPLEMENTATIEPLAN. 28 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij bedienen werkgevers klantgericht, waardoor wij meer werkzoekenden aan een baan helpen. IMPLEMENTATIEPLAN. 28 januari 2015"

Transcriptie

1 Wij bedienen werkgevers klantgericht, waardoor wij meer werkzoekenden aan een baan helpen. IMPLEMENTATIEPLAN 28 januari Dit implementatieplan geeft richting aan de projectperiode waarin het Werkgevers Servicepunt West- Brabant van de tekentafel naar uitvoering verhuist.

2 Inhoud 1. Inleiding Proces van besluitvorming Besluitvorming rpa Implementatie Randvoorwaarden Eén aanspreekpunt, telefoonnummer en website Toegang tot WBS CRM systeem en training Deskundigheidsbevordering, kennis van elkaars werkwijze en producten Menukaart Marktbewerkingplan Communicatie; flyers, visitekaartjes etc Vertrouwen Ambities CRM systeem Baanafspraken Regionaal Convenant Multi Disciplinaire Teams Overlegstructuren Bouwploeg Stuurders MDT s Samenwerking met Werkcentrum Bergen op Zoom Organogram Tijdspad Tot slot

3 1. Inleiding Proces van besluitvorming In 2013 heeft er een verkenning plaats gevonden over hoe de partners in de regio West- Brabant zouden kunnen samenwerken in een gezamenlijke werkgeversdienstverlening. Eind 2013 heeft het rpa een keuze gemaakt voor scenario 2 waarin er een regionale Werkgevers Servicepunt West Brabant wordt uitgewerkt aan de hand van subregio s (Werklink gemeenten, hart van West- Brabant, ISD Brabantse wal en Breda). In 2014 is hard gewerkt om scenario 2 verder uit te werken in 5 werkgroepen: visie/ missie, een aanspreekpunt, een crm systeem, marktbewerkingplan en een menukaart waardoor het raamwerk Werkgevers Servicepunt West- Brabant is ontstaan. Eind november 2014 heeft het rpa de in het plan regionaal gecoördineerde werkgeversdienstverlening voorgestelde werkwijze goedgekeurd. Nu is het tijd om de in dit plan omschreven werkwijze te operationaliseren. Hoe dit wordt vorm gegeven staat te lezen in dit plan. In het rpa is afgesproken om aan te merken als projectperiode waarin de gecoördineerde werkgeverdienstverlening zich zal moeten zetten en bewijzen. Als speerpunten voor zijn de volgende opgaven meegegeven: één CRM systeem, één telefoonnummer, een website en Baanafspraken voor de regio West- Brabant( 715 over -2016). 2. Besluitvorming rpa Het rpa heeft aangemerkt als projectperiode. In de jaar ligt de nadruk op het vormen van één aanspreekpunt, het vormen en vullen van een crm systeem en het realiseren van voldoende baanopeningen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ( zoals afgesproken in het sociaal akkoord voor West-Brabant 715 in -2016). Na de projectperiode van zullen nieuwe resultaatafspraken gemaakt worden. Dit betekent dat de Werkgevers Servicepunt West- Brabant zich in een groeimodel zal ontwikkelen. Waarbij eerst de randvoorwaarden en de baanopeningen zullen worden gerealiseerd. Partners kunnen na de projectperiode / evaluatie afspraken maken over een verder gaande samenwerking rondom de taakstellingen van de moederorganisaties ( SW, Gemeenten, UWV). 3. Implementatie Om tot een adequate implementatie te komen is het van belang de juiste randvoorwaarden te creëren zodat de uitvoeringsorganisatie wordt gefaciliteerd. Het is daarom van belang de ambities te onderscheiden van de randvoorwaarden. De randvoorwaarden zijn de eenduidige werkgeversdienstverlening ( crm systeem, 1 aanspreekpunt e.d) Deze worden verder besproken in hoofdstuk 4. De ambities voor zijn toegespitst op het realiseren van baanafspraken. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 5. De randvoorwaarden blijven grotendeels hetzelfde, de ambities veranderen per jaar De uitvoering gebeurt in vier Multi Disciplinaire Teams (MDT) en bestaan uit medewerkers van UWV, Gemeenten en SW bedrijven van elke subregio. Deze samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle implementatie. Men moet kennis hebben van elkaars expertises en werkwijzen zodat men als huisarts kan fungeren bij een werkgever. Een huisarts die indien nodig kan doorverwijzen naar de specialist ( leren en werken, wajong, sw, wbb etc). 3

4 4. Randvoorwaarden In het eerste half jaar werken we aan het realiseren van de randvoorwaarden. We creëren: 4.1. Eén aanspreekpunt, telefoonnummer en website Telefoon: De gemeente Oosterhout faciliteert het telefoonnummer van het werkgeversservicepunt West- Brabant. Wie gaat de telefoon beantwoorden, wat wordt het nummer, hoe verloopt te doorverwijzing etc. zodat er een werk kan worden opgesteld. Website: De projectleider zal contact opnemen met de bouwer van de website om gezamenlijk het script door te nemen. Deze zal eind eerste kwartaal gereed zijn. Afspraak Telefoonnummer faciliteren Gemeente Oosterhout / Adri Gabriëls Faciliteren telefoonnummer Opstellen werk voor MDT s Opstellen belscript Opstellen lijst met meest gestelde vragen Opnemen telefoonnummer in communicatieuitingen van der Laan Gemeente Oosterhout Voor Doorlopend, evaluatie eind Februari / Maart Half maart n.t.b. Februari / Maart Half maart n.t.b. Maart Eind maart Maart Website bouwen Januari januari Feb-maart Website en telefoon in gebruik April 4.2 Toegang tot WBS De toegang tot WBS ( UWV) is een voorwaarde om toegang te verkrijgen tot het CRM systeem. Daarom is het van belang dat de MDT s zijn aangesloten op het WBS systeem. WerkLink is al aangesloten op WBS, per 01 januari zal hart van West- Brabant aangesloten worden op WBS. MDT Breda heeft gedeeltelijk toegang tot WBS, dit zal uitgebreid moeten worden. ISD Brabantse wal heeft nog geen toegang tot WBS. Inventarisatie van wie nu toegang heeft tot WBS bij MDT s op werknemersniveau januari 4

5 Toegang WBS bespreken met UWV Ontsluiten toegang WBS Stuurdersoverleg Wim Erkelens Januari / februari n.t.b. 4.3 CRM systeem en training Begin januari zal er kennis worden gemaakt met het nieuwe CRM systeem zodat er input kan worden geleverd op de wensen van de regio West- Brabant. In de derde week van januari zal het CRM systeem voor West- Brabant beschikbaar zijn. Daarna start de training van de medewerkers. Deze training kan door de medewerkers op individuele wijze worden gevolgd middels e-training. Vragen n.a.v. de training en het volgen van dit kan verlopen via de MDT s. Kennismaken en input lever CRM systeem Toegang tot CRM systeem Regelen van de training Medewerkers /planning Training medewerkers Coördinatie en volgen trainingen ind. medewerkers Helpdesk inregelen CRM systeem januari werkgroep plus stuurders MDT s en projectleider UWV/ Eric van de 3 e week januari januari Speck / Wim 1 e kwartaal 1 e kwartaal 01 april Medewerkers zelf 1 e kwartaal 1 e kwartaal 01 april Stuurders MDT s Wim Erkelens 3 e week januari 3 e week januari 1 e kwartaal 01 april 1 e kwartaal 01 april 4.4 Deskundigheidsbevordering, kennis van elkaars werkwijze en producten Om als huisarts te kunnen functioneren is het van belang dat je het speelveld van specialisten kent. Wie is waar goed in en beschikt over welke producten. Bovendien is het van belang dat je als huisarts de specialist kunt vertrouwen: wordt de klant werkgever daadwerkelijk goed geholpen als ik hem doorverwijs. Dit van vertrouwen en kennisdeling ligt primair bij de MDT s. Zij zullen dit faciliteren. Om de MDT s te ondersteunen is het van belang deskundigheidsbevorderende activiteiten op te nemen in het implementatieplan. Welke deskundigheid moet worden bevorderd is mede afhankelijk van de input vanuit de MDT s. Voor nu zijn er echter twee zaken die met elkaar gedeeld kunnen worden: werksen van deelnemende organisaties en producten van 5

6 deelnemende organisaties. Omdat deze kennis al meteen noodzakelijk is, dient deze in het eerste kwartaal van beschikbaar te zijn. Inventariseren van Stuurdersoverleg deskundigheidsdagen Samenstellen projectgroep Stuurdersoverleg deskundigheidsbevordering Organiseren van deskundigheidsdag werksen Projectgroep Organiseren van deskundigheidsdag producten Ophalen van actuele thema s voor deskundigheidsdagen Organiseren van nog twee deskundigheidsdagen projectgroep MDT s Tweede kwartaal projectgroep n.t.b. n.t.b. 4.5 Menukaart De werkgroep één menukaart heeft zich in eerste instantie gericht op het harmoniseren van de dienstverlening van gemeenten. Zij heeft daarbij gezorgd dat elke gemeente dezelfde terminologie gebruikt dat alle gemeenten de incidentele loonkostensubsidie gebruiken ( elke gemeente heeft daarbij een eigen plafond). Deze incidentele loonkostensubsidie heeft nog geen naam ( vroeger baanbonus). Er bestaat nog geen mogelijkheid om deze subsidie regionaal aan te vragen. De aanvraag voor deze loonkostensubsidie dient te gebeuren door de medewerkers van de desbetreffende gemeente. In het eerste kwartaal zal er een businesscase moeten worden opgeleverd die regionale aanvraag mogelijk maakt. Daarnaast zijn gemeenten nog aan het bekijken hoe zij de loonkostenwaardebepaling gaan aanbesteden. Dit kan zowel bij UWV als bij SW als bij de markt. In het eerste kwartaal van dient hierover een besluit te vallen. Het gaat dan om producten als: loonwaarde methodiek, no risk polis, job coaching en werkaanpassingen.op dit moment is er nog geen tastbare menukaart waar de uitvoering mee kan werken. Dit omdat een aantal zaken nog niet afgerond zijn. Het is zaak om in het tweede kwartaal van dit jaar deze menukaart wel beschikbaar te hebben voor de uitvoeringsorganisatie. Omdat de menukaart toegespitst is op de gemeentelijke producten zal binnen de implementatie ook de UWV dienstverlening / producten en de producten van het SW bedrijf in beeld moeten worden gebracht en ontsloten voor de uitvoeringsorganisatie. Daarnaast moet de menukaart de juiste producten ontsluiten voor het realiseren van de baanopeningen. 6

7 Naam voor de n.t.b. 1 e kwartaal incidentele loonkostensubsidie Businesscase regionaal aanvragen incidentele loonkostensubsidie Tanja en n.t.b. Implementeren van regionale aanvraag incidentele loonkostensubsidie in o.a. website en MDT s Loonkostensubsidie, loonwaarde methodiek, no risk polis, job coaching en werkaanpassingen aanbesteden en toewijzen. Implementeren van werkwijzen rondom bovenstaande aanbestedingen Maken van een fysieke menukaart Ontsluiten van de menukaart naar MDT s en website Aanvullen van de gemeentelijke menukaart met producten UWV en SW Tanja, MDT s Tanja en n.t.b. Tanja, en MDT s Tanja, en Wim Erkelens Tweede kwartaal Tweede kwartaal Tweede kwartaal Tweede kwartaal Tweede kwartaal 4.6 Marktbewerkingplan Voor besluitvorming is een marktbewerkingplan opgeleverd dat dient als basisdocument voor het marktbewerkingplan dat de MDT s gaan opstellen. Elk MDT zal met een eigen colour local zijn marktbewerkingplan vormgeven. Elke subregio is anders en heeft specifieke speerpuntsectoren of specifiek aanbod waarop aangesloten dient te worden. Het is echter wel van belang om hierin afstemming te zoeken tussen de MDT s. Hoofdaccounthouders zullen ook werkzaam zijn voor andere subregio s dan de eigen regio. Daarnaast is het van belang om werkgevers op eenduidige wijze te bedienen. Daarom vindt er afstemming in het stuurders overleg plaats over de opgestelde marktbewerkingplannen en werkwijze. Daarnaast zal de verdeling tussen eenduidige werkzaamheden en colour local zijn. 7

8 Opstellen marktbewerkingplan in subregio MDT s onderleiding van stuurders 1 e en 2e kwartaal Het implementeren van bedrijfsbezoeken aan de 625 bedrijven die 25 plus medewerkers hebben in de regio West- Brabant Opstellen kapstok marktbewerkingplannen Afstemming marktbewerkingplannen subregio s Samenvoegen marktbewerkingplannen subregio s tot gezamenlijk regionaal plan MDT stuurders met input van Tanja stuurdersoverleg stuurdersoverleg en tweede kwartaal 1 e en 2 e kwartaal n.t.b. n.t.b. Juni n.t.b. n.t.b. 4.7 Communicatie; flyers, visitekaartjes etc. Om het werkgeversservicepunt West- Brabant op een adequate wijze in de markt te zetten is het nodig om naast een website en een telefoonnummer te beschikken over eenduidige flyers en visitekaartjes waar de MDT s gebruik van kunnen maken, tijdens kun werkgeversbezoeken. In januari zal hiermee worden gestart. Verkennend gesprek januari Astrid Persons en communicatiemedewerker RWB Formeren projectgroep februari communicatie met een aantal communicatieadviseurs deelnemende organisaties Bijeenkomst projectgroep februari communicatie Opstellen teksten flyers en Projectgroep maart visite kaartjes communicatie Maken flyers en drukker maart visitekaartjes Distributie van flyers en kaartjes MDT s Stuurders april 8

9 4.8 Vertrouwen Een team is geen groep mensen die samenwerkt maar een groep mensen die elkaar vertrouwt. Vertrouwen moet groeien. Mensen moeten elkaar leren kennen, leren begrijpen, leren waarderen en leren samenwerken. Het vertrouwen maakt het tot een team. Een team komt tot prestaties die verder gaan dan 1 plus 1 is twee. De MDT s zullen daarom moeten inzetten op het bouwen van vertrouwen en onderling begrip. Waar komt men vandaan? Welke taakstellingen heeft men vanuit de moederorganisatie meegekregen? Waar wordt men op beoordeeld? Als ondersteunende activiteiten zullen de deskundigheidsbevorderingdagen ook bijdragen aan het opbouwen van onderling vertrouwen. Opbouwen van vertrouwen en onderling begrip MDT s Doorlopend Houden aan gemaakte afspraken over hoofdacconthouderschap en transparantie en communicatie MDT s Doorlopend 5. Ambities 5.1 CRM systeem Delen van gegeven m.b.t. werkgevers Inrichting van het CRM systeem wordt in stappen gerealiseerd. We starten met het delen van gegevens m.b.t. onze werkgevers. Elke organisatie vult hierbij het CRM systeem met werkgeverscontacten en realiseert een werk zodat deze informatie up tot date blijft. Binnen de MDT s zullen afspraken worden gemaakt wie hoofdaccounthouder is per werkgever zodat een aanspreekpunt voor de werkgever gerealiseerd kan worden. Deze hoofdaccounthouder fungeert als huisarts. Hij stelt de diagnose bij het desbetreffende bedrijf en schakelt waar nodig de specialist in als het om specifieke vraagstukken gaat. De start van dit begint na toegang tot het CRM systeem en de trainingen van de individuele adviseurs. Afronding van dit uiterlijk eind tweede kwartaal. Delen van vacatures Nadat er per werkgever een hoofdaccounthouder bekend is kunnen vacatures met elkaar gedeeld worden. Deze vacatures worden ingeboekt in het CRM systeem waarbij de vraag van de werkgever leidend is. Het is daarbij zaak te weten welke producten, diensten en mensen de moederorganisaties in de aanbieding hebben. Deskundigheidsbevordering en de menukaart zijn hierbij ondersteunend. 9

10 Met behulp van het marktbewerkingplan worden vacatures uit de markt gehaald. Dit marktbewerkingplan wordt subregionaal opgesteld en verwerkt tot één West- Brabants Marktbewerkingplan. Als input voor de subregionale marktbewerkingplannen kan het inmiddels opgestelde martkbewerkingsplan worden gebruikt in combinatie met de voorstellen van de werkgeversorganisaties / sociale partners. Verder kan er in de MDT s worden bekeken of marktbewerkingplannen van de moederorganisaties bruikbaar zijn voor het subregionale plan. De start van dit begint in het tweede kwartaal en kent geen einde. Jaarlijks zullen nieuwe regionale marktbewerkingplannen worden opgesteld. Opleveren van marktbewerkingplan door stuurders eind eerste kwartaal. Delen van kandidaten voor vacatures (matchings) Nadat de vacatures inzichtelijk zijn gemaakt, kan een start worden gemaakt met de matching van kandidaten. Hierbij is de vraag van de werkgevers het uitgangspunt. Belangrijk hierbij zijn de contacten met de moederorganisaties te onderhouden om zodoende het aanbod duidelijk in beeld te hebben. Hiervoor zal per MDT een afspraak/ voor worden geformuleerd. Het digitaal ontsluiten van kandidaten kan door het CRM systeem en WBS. Binnen dit gehele is duidelijk dat vertrouwen een belangrijke voorwaarde is voor succes. Het dienen van elkaars belang en het spreken over zaken die mogelijk niet geheel naar wens zijn verlopen, zijn in dit belangrijke punten voor de stuurders en de MDT overleggen. De start van het delen van kandidaten voor vacatures begint in het tweede kwartaal en kent geen einde. Procesbegeleiding en afstemming met de moederorganisaties zijn belangrijke voorwaarde voor het slagen van dit. Delen van gegevens MDT leden Na training CRM systeem Eind tweede kwartaal werkgevers Delen van vacatures MDT leden 2 e kwartaal Doorlopend Delen van MDT leden 2 e kwartaal Doorlopend kandidaten Monitoren, bijsturen en verbinden Stuurders Doorlopend 5.2 Baanafspraken Binnen het rpa West- Brabant vindt er advisering plaats op inzetten baanafspraken. Eindverantwoordelijk is de regiegroep Regionaal Werkbedrijf. Onder regie van deze projectgroep gaat het werkgeversservicepunt West- Brabant aan de slag met het realiseren van de 715 baanopeningen in de regio West- Brabant. Regionaal Convenant Zowel private ondernemers, waaronder MKB Brabant en BZW (VNO- NCW) als publieke werkgevers hebben hun handtekening gezet onder het sociaal akkoord. Het is daarom zaak om in de operatie afstemming te vinden met genoemde partijen. 10

11 Om mondelinge afspraken te formaliseren zal er tussen de partijen een regionaal convenant worden opgesteld. Dit convenant wordt ondertekend door gemeenten, UWV en SW bedrijven als ook door de werkgeversorganisaties van de private en publieke werkgevers. De MDT s krijgen afgeleid hiervan prestatieafspraken over hoeveel baanopeningen zij per subregio zullen moeten realiseren. Om onduidelijkheden t.a.v. definitiestelling baanopeningen te voorkomen zal in het eerste kwartaal van een definitie baanopeningen worden opgesteld in samenwerking met de regiegroep Werkbedrijf van het rpa. Overleg Astrid Persons Januari over convenanten Overleg Jeroen de 1 e kwartaal Lange over convenant Overleg Heleen de 1 e kwartaal Groot over convenant Overleg 07 januari rijkswerkgevers Overleg gemeenten / Tanja 1 e kwartaal werkgevers Overleg Waterschap 1 e kwartaal Brabantse delta Hein van Stokkum Overige overheidswerkgevers analyseren oa gezondheidszorg en onderwijs en Tanja Input leveren over op te stellen convenant Astrid Persons Eerste helft februari Opstellen convenant Astrid Persons 1 e kwartaal Bespreken Stuurdersoverleg 1 e kwartaal convenanten in MDT Sturen en bijsturen convenant Stuurders MDT 1 e kwartaal Inregelen van eenduidige monitoringsystematiek baanopeningen per MDT. en MDT s Inregelen van een rapportage cyclus naar rpa en Regionaal Werkbedrijf Opstellen van factsheet met definities baanopeningen / en MDT s en Tanja Eerste Kwartaal 11

12 plaatsingen Leveren van maandrapportages t.a.v. baanopeningen Het beschikbaar komen van de 0 meting baanopeningen 2013 MDT s, coördineert Tanja Vanaf tweede kwartaal 6. Multi Disciplinaire Teams De MDT s vormen de uitvoering van het Eerkgeversservicepunt West- Brabant. Zij gaan de teams samenstellen en de resultaten behalen. De rol van stuurder is daarbij cruciaal. Is men in staat de neuzen dezelfde kant op te laten wijzen zodat iedereen weet voor welke klus zij individueel en als team moet behalen. Weet men te verbinden met de moederorganisatie zodat iedere organisatie zijn winst terug ziet in de MDT s? Weet men het onderlinge vertrouwen te smeden waardoor het team kan excelleren? Weet men individuele teamleden te houden aan afspraken t.a.v. resultaat en samenwerking? Gezien de hoeveelheid aan taken en is het van belang de functie van stuurder te beschrijven in een functieprofiel.. Ook de rol van MDT lid is belangrijk. Welk type adviseur is in staat in de complexiteit van een matrixorganisatie te werken. Ook voor deze rol wordt een functieprofiel opgesteld. Opstellen en delen functieprofiel adviseur Adrienne + werkgroep februari stuurdersoverleg Opstellen concept takenpakket / mandaat en bevoegdheden stuurder Voorleggen stuurders takenpakket aan bouwploeg Besluitvorming bouwploeg Projectgroep functieprofiel Projectgroep functieprofiel Bouwploeg februari maart maart 7. Overlegstructuren Om binnen de matrix elkaar goed te informeren is het van belang om de juiste overlegstructuren in te regelen. Efficiënt overleggen is daarbij het uitgangspunt. 7.1 Bouwploeg De bouwploeg fungeert als gedelegeerd opdrachtgever voor het rpa. De bouwploeg is beslissend bevoegd. 12

13 Leden Bouwploeg: Projectcoördinator rpa (voorzitter) Projectleider Werkgeversservicepunt WB Hoofd sociale zaken Oosterhout Regiomanager UWV Directeur SW (WVS) De bouwploeg komt een keer per maand bij elkaar. 7.2 Stuurders Het stuurders overleg is het regionale operationele overleg: zij regelen de inzetten die regionaal op uitvoeringsniveau geregeld moeten worden. Zaken als deskundigheidsbevordering, resultaten t.a.v. baanopeningen en het vullen van het CRM systeem worden hier afgestemd. Het stuurdersoverleg vindt één keer in de twee weken plaats. Leden Stuurdersoverleg: Projectleider Werkgeversservicepunt WB 4 stuurders van de MDT s 7.3 MDT s De vier subregionale MDT s zijn de uitvoeringsteams van sw, gemeenten en uwv voor het Werkgeversservicepunt WB. De afzonderlijke MDT s komen wekelijks onderleiding van de stuurder van de subregio bij elkaar. 8. Samenwerking met Werkcentrum Bergen op Zoom Het werkcentrum Bergen op Zoom is opgericht om medewerkers van toeleveranciers van Phillip Morris van werk naar werk te begeleiden. Zij is gesitueerd in Bergen op Zoom en wordt mede betaald door de regio West- Brabant / het rpa vanuit een provinciale subsidie. Om ook de regionale belangen t.a.v. werk naar werk te behartigen is een samenwerking met de subregio s noodzakelijk. Omdat het begeleiden van werk naar werk geen ambitie/ core business is van het Werkgevers Servicepunt West- Brabant in maar er wel vragen rondom mobiliteit bij de gecoördineerde werkgeverdienstverlening kan worden neergelegd is het van belang hierover afspraken te maken. De samenwerking tussen het werkcentrum Bergen op Zoom en de ISD Brabantse wal zijn goed te noemen. Het ligt daarom voor de hand om de samenwerking met het werkcentrum Bergen op Zoom middels de stuurder van de ISD Brabantse wal te ontsluiten. Zij kan om expertise van werk naar werk worden gevraagd door haar collega s stuurders mocht er spraken zijn van mobiliteitsproblematiek in de overige subregio s. Het rpa zal hier een besluit over nemen Overleg tussen Astrid, en Januari RWB, ISD Mieke 13

14 Brabantse Wal en Werkcentrum Bergen op Zoom Positie werkcentrum en WSP WB rpa Organogram Om duidelijkheid te krijgen over de structuur van het Werkgeversservicepunt West-Brabant is het van belang deze uit te werken in een organogram. Waarbij duidelijk wordt waar de lijnen lopen en in welke verhoudingen de verschillende overleggen tot elkaar staan. Duidelijk is dat het gaat om een opdrachtgever-opdrachtnemer structuur zal gaan. De hiërarchische lijnen komen vanuit de eigen organisatie. Opstellen Astrid, en maart organogram Tanja 10. Tijdspad Onderstaand een totaal overzicht van uit te voeren taken om te komen tot implementatie van de gecoördineerde werkgeverdienstverlening West- Brabant en het kunnen realiseren van de baanopeningen in de regio. Afspraak Telefoonnummer faciliteren Gemeente Oosterhout / Adri Gabriëls- van der Laan Faciliteren telefoonnummer Gemeente Oosterhout Voor Doorlopend, evaluatie eind Opstellen werk voor Februari / Maart Half maart MDT s Opstellen belscript n.t.b. Februari / Maart Half maart Opstellen lijst met meest n.t.b. Maart Eind maart gestelde vragen Opnemen telefoonnummer Maart in communicatie-uitingen Website bouwen Januari januari Eind maart Website en telefoon in Eind april gebruik Inventarisatie van wie nu toegang heeft tot WBS bij MDT s op werknemersniveau januari Toegang WBS bespreken met UWV Stuurdersoverleg Januari / februari 14

15 Ontsluiten toegang WBS Wim Erkelens n.t.b. Kennismaken en input CRM systeem januari lever CRM systeem werkgroep plus stuurders MDT s en projectleider Toegang tot CRM systeem UWV/ Eric van de 3 e week januari januari Speck Regelen van de training 1 e kwartaal 1 e kwartaal 01 april Medewerkers Training medewerkers Medewerkers 1 e kwartaal 1 e kwartaal 01 april Coördinatie en volgen trainingen ind. medewerkers zelf Stuurders MDT s 15 3 e week januari Helpdesk inregelen Wim Erkelens 3 e week januari Inventariseren van Stuurdersoverleg deskundigheidsdagen Samenstellen projectgroep Stuurdersoverleg deskundigheidsbevordering Organiseren van Projectgroep deskundigheidsdag werksen Organiseren van deskundigheidsdag producten Ophalen van actuele thema s voor deskundigheidsdagen Organiseren van nog twee deskundigheidsdagen Naam voor de incidentele loonkostensubsidie Businesscase regionaal aanvragen incidentele loonkostensubsidie Implementeren van regionale aanvraag incidentele loonkostensubsidie in o.a. website en MDT s Loonkostensubsidie, loonwaarde methodiek, no risk polis, job coaching en werkaanpassingen aanbesteden en toewijzen. Implementeren van werkwijzen rondom bovenstaande aanbestedingen projectgroep MDT s Tweede kwartaal 1 e kwartaal 01 april 1 e kwartaal 01 april projectgroep n.t.b. n.t.b. n.t.b. 1 e kwartaal Tanja en n.t.b. Tanja, MDT s Tanja en n.t.b. Tanja, en MDT s Tweede kwartaal Tweede kwartaal Maken van een fysieke Tanja, Tweede

16 menukaart Ontsluiten van de menukaart naar MDT s en website Aanvullen van de gemeentelijke menukaart met producten UWV en SW Opstellen marktbewerkingplan in subregio Het implementeren van bedrijfsbezoeken aan de 625 bedrijven die 25 plus medewerkers hebben in de regio West- Brabant Opstellen kapstok marktbewerkingplannen Afstemming marktbewerkingplannen subregio s Samenvoegen marktbewerkingplannen subregio s tot gezamenlijk regionaal plan Verkennend gesprek Astrid Persons en communicatiemedewerker RWB Formeren projectgroep communicatie met een aantal communicatieadviseurs deelnemende organisaties Bijeenkomst projectgroep communicatie Opstellen teksten flyers en visite kaartjes Maken flyers en visitekaartjes Distributie van flyers en kaartjes MDT s Opbouwen van vertrouwen en onderling begrip Houden aan gemaakte afspraken over hoofdacconthouderschap en transparantie en communicatie Delen van gegevens werkgevers en Wim Erkelens MDT s onderleiding van stuurders MDT stuurders met input van Tanja stuurdersoverleg kwartaal Tweede kwartaal Tweede kwartaal 1 e en 2e kwartaal en tweede kwartaal stuurdersoverleg 1 e en 2 e kwartaal n.t.b. n.t.b. Juni n.t.b. n.t.b. Projectgroep communicatie drukker Stuurders januari februari februari maart maart april MDT s Doorlopend MDT s Doorlopend MDT leden Na training CRM systeem Eind tweede kwartaal 16

17 Delen van vacatures MDT leden 2 e kwartaal Doorlopend Delen van kandidaten MDT leden 2 e kwartaal Doorlopend Monitoren, bijsturen en verbinden Stuurders Doorlopend Overleg Astrid Persons Januari over convenanten Overleg Jeroen de Lange 1 e kwartaal over convenant Overleg Heleen de Groot 1 e kwartaal over convenant Overleg rijkswerkgevers 07 januari Overleg gemeenten / Tanja 1 e kwartaal werkgevers Overleg Waterschap Brabantse delta Hein van Stokkum 1 e kwartaal Overige overheidswerkgevers analyseren oa gezondheidszorg en onderwijs Input leveren over op te stellen convenanten Astrid Persons en Tanja Eerste helft februari Opstellen convenanten Astrid Persons 1 e kwartaal Bespreken convenanten in Stuurdersoverleg 1 e kwartaal MDT Uitwerken convenanten MDT s 1 e Sturen en bijsturen convenanten Inregelen van eenduidige monitoringsystematiek baanopeningen per MDT. Inregelen van een rapportage cyclus naar RpA en Regionaal Werkbedrijf Opstellen van factsheet met definities baanopeningen / plaatsingen Leveren van maandrapportages t.a.v. baanopeningen Het beschikbaar komen van de 0 meting baanopeningen 2013 Opstellen en delen functieprofiel adviseur Stuurders MDT en MDT s en MDT s en Tanja MDT s, coördineert Tanja Adrienne + werkgroep kwartaal 1 e kwartaal Eerste Kwartaal Vanaf tweede kwartaal februari stuurdersoverleg 17

18 Opstellen concept takenpakket / mandaat en bevoegdheden stuurder Voorleggen stuurders takenpakket aan bouwploeg Projectgroep functieprofiel Projectgroep functieprofiel februari maart Besluitvorming bouwploeg bouwploeg maart Overleg tussen RWB, ISD Brabantse Wal en Werkcentrum Bergen op Zoom Astrid, en Mieke Januari Opstellen organogram Astrid, en Tanja maart 11. Tot slot West- Brabant is succesvol en innoverend als het om de arbeidsmarkt gaat. Niet voor niks won zij met haar uitvoeringsprogramma lof en een prijs in Ook in de rapporten van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt zij als een van de beste regio s naar voren. Ook het implementeren van een gezamenlijke werkgeversdienstverlening doet zij als een van de eerste in het land. Samen met haar partners draagt zij zorg voor het invullen van de 715 baanopeningen. Bestuurders hebben daadkrachtig besloten, de werkgroepen hebben bottom up informatie verkregen voor het inzetten van de juiste werkafspraken en werksen. De werkvloer is er klaar voor. Laten we met elkaar een mooi resultaat neer zetten: een tevreden werkgever en perspectief voor iedereen. 18

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3 Kern van nieuw subsidiebeleid... 3 De Kaderbrief van de Provincie... 4 IPO takenpakket bibliotheekondersteuning / nieuwe bibliotheekwet...

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN

Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning Gemeente Drimmelen In opdracht van Gemeente Drimmelen Opgesteld

Nadere informatie

1.1. Inrichtingsplan

1.1. Inrichtingsplan 1.1 Inrichtingsplan ICT rijk van Nijmegen 02-6-2015 DOCUMENT GEGEVENS Samenvatting Naam Inrichtingsplan ICT Rijk van Nijmegen (IRvN) Verantwoordelijke Anton van Gemert (ICT RvN) Actuele versie 1.1 Status

Nadere informatie