Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014"

Transcriptie

1 Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september Inleiding In 2013 is een sociaal akkoord gesloten tussen Kabinet en sociale partners. Hierin zijn afspraken vastgelegd zoals bijvoorbeeld het versoepelen van het ontslagrecht. De WW blijft qua hoogte en duur gelijk (onder iets veranderde regelgeving). Ook komt er een betere overbruggingsregeling voor mensen die nadeel ondervinden van de verhoging van de AOW-leeftijd en al gestopt waren met werken. Ook is een aantal beoogde bezuinigingen niet doorgevoerd, zijn afspraken gemaakt over de vorming van Werkbedrijven en is (voorlopig) de quotumwet van tafel. Werkbedrijven Een Werkbedrijf vormt de schakel tussen de werkgever en mensen met een arbeidsbeperking die aan de slag worden geholpen. Afspraken die zijn vastgelegd betreft het ontwikkelen van 35 regionale Werkbedrijven, één per arbeidsmarktregio. Deze Werkbedrijven zijn wettelijk verankerd in de Participatiewet, die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Voor de oprichting van de regionale Werkbedrijven hebben gemeenten de lead en werken daarbij samen met de sociale partners en het UWV. Daarbij wordt door de wetgever nadrukkelijk aangegeven dat het er niet om gaat om een nieuw construct te bouwen, maar dat wordt voortgeborduurd op bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden. Baanafspraak en quotumwet In het sociaal akkoord is zoals gezegde afgesproken om de quotumwet, die werkgevers verplicht stelt om 5% arbeidsgehandicapten in dienst te hebben of te nemen niet in werking te laten treden. In plaats daarvan hebben werkgevers toegezegd om extra banen te creëren voor arbeidsbeperkten in de marktsector tot de periode van 2026 (voorheen aangeduid als garantiebanen). De overheidsector heeft toegezegd om banen extra banen te creëren tot Deze extra banen zijn bestemd voor mensen met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon te verdienen. In de periode komen personen die nu afhankelijk zijn van een Wajong-uitkering of personen op de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening in aanmerking voor extra banen. De beoordeling of een persoon behoort tot de doelgroep voor de extra banen zal door het UWV gedaan worden. UWV en gemeenten kunnen voor mensen die in een garantiebaan aan de slag gaan bij werkgevers ondersteunende instrumenten inzetten, zoals een loonkostensubsidie voor verminderde loonwaarde, werkplekaanpassingen en no-riskpolissen. Deze ondersteunende instrumenten worden in het kader van de invoering van de Participatiewet door de gemeenten ontwikkeld, in samenwerking met het UWV. In de periode komen personen die nu een Wajong-uitkering ontvangen en/of personen op de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening in aanmerking voor de extra banen. De beoordeling of een persoon behoort tot de doelgroep voor de extra banen zal door het UWV gedaan worden, inclusief het voeren van de doelgroepenregistratie. UWV en gemeenten kunnen voor mensen die in een dergelijke baan aan de slag gaan bij werkgevers ondersteunende instrumenten inzetten, zoals een loonkostensubsidie voor verminderde loonwaarde, werkplekaanpassingen en no-risk polissen. De ondersteunende instrumenten worden door de gemeenten ontwikkeld ter voorbereiding van de Participatiewet, in samenwerking met het UWV. [1]

2 Als werkgevers (marktsector en overheid) de afgesproken extra banen onvoldoende realiseren, treedt een wettelijk quotum in werking. Het quotum houdt in dat op termijn elke werkgever met 25 en meer werknemers een formele verplichting krijgt arbeidsplaatsen open te stellen aan mensen met een arbeidsbeperking en moet betalen voor niet vervulde plekken. In aansluiting op het sociaal akkoord moet het quotum tot extra banen leiden en gaat het om werknemers die niet het volledig wettelijk minimumloon kunnen verdienen en onder de doelgroep van de Participatiewet vallen. Voor West-Brabant betekent dit dat 715 garantiebanen gerealiseerd moeten worden in de periode , waarvan 570 door de marktsector en 145 door de overheid 1. Voor de jaren daarna lopen de aantallen voor de marktsector op, voor de overheid blijft de groei van de banen gelijk. Om te bepalen of het quotum wordt ingesteld, maakt het Rijk jaarlijks de balans op of er voldoende garantiebanen beschikbaar zijn gesteld. De 0-meting betreft 1 januari 2013, en de eerste meting zal begin 2016 plaatsvinden. Is de doelstelling niet gehaald, dan treedt de quotumregeling na overleg met de sociale partners en de VNG in werking. De quotumheffing (à 5.000,- euro per niet ingevulde arbeidsplaats) wordt op zijn vroegst per 1 januari 2017 geactiveerd. Onderwijs Binnen het onderwijs zijn veel landelijke ontwikkelingen op het terrein van de lagere niveaus van onderwijs. Passend Onderwijs en Entreeopleidingen worden ingevoerd. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Op die manier worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Als de wet op 1 augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Voorheen moesten ouders van een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so. De invoering van Entreeopleidingen betreft een andere invulling van het voormalige MBO niveau 1 onderwijs. Het onderwijs wordt geïntensiveerd, de doelgroep beter voorgesorteerd, de onderwijsaanpak duidelijker vormgegeven en de individuele coaching en loopbaanbegeleiding verbeterd. Hierdoor moet de kwaliteit en het rendement van deze opleidingen omhoog en de uitval van studenten fors omlaag. Wanneer een jongere het niveau niet haalt, zijn er geen andere mogelijkheden meer om een diploma te behalen. Hierdoor heeft de jongere een achterstand op de arbeidsmarkt en is de kans groter dat deze jongere een beroep doet op ondersteuning naar werk en/of inkomen. Daarnaast hebben de doelstellingen van de Participatiewet, waarin vooral de regelingen Wajong en WSW (arbeidsbeperkten) aan veranderingen onderhevig zijn, veel impact op de doorstroom van de jongeren vanuit het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Veel van deze jongeren vonden een plek op de arbeidsmarkt met ondersteuning van de Wajong-regeling of bij het SWbedrijf. Daarmee dreigt de overgang van school naar werk voor jongeren met een arbeidsbeperking bemoeilijkt te worden. Gemeenten staan voor de uitdaging deze doelgroep in het kader van de Participatiewet te ondersteunen om toch een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Het Werkbedrijf en de garantiebanen moeten hier een belangrijke rol in vervullen. 1 Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren, Werkkamer, mei 2014 [2]

3 2. Opdracht aan arbeidsmarktregio Op grond van de Participatiewet heeft ook de arbeidsmarktregio West-brabant de opdracht een Werkbedrijf tot stand te brengen en te voldoen aan het toegewezen deel van de landelijke taakstelling voor te realiseren garantiebanen. Zoals benoemd gaat het voor West-Brabant om 715 garantiebanen die in de periode gerealiseerd moeten worden; 570 door de marktsector en 145 door de overheid. Voor de vormgeving van het regionale Werkbedrijf geeft het Rijk geen blauwdruk. De manier waarop de arbeidsmarktregio s hun Werkbedrijf inrichten wordt in grote mate overgelaten aan de betrokken partijen. Ten aanzien van de oprichting van een Werkbedrijf dient voor wat betreft de structuur tenminste het volgende te worden bepaald (vastgelegd in concept Algemene Maatregel van Bestuur): - de samenwerkingsvorm en inrichting van het samenwerkingsverband (betrokken partijen, inrichting van het bestuur en voorzitterschap, de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen); - de manier waarop de afspraken regionaal worden geregeld en uitgevoerd en de manier waarop wordt aangesloten bij bestaande regionale samenwerking; - de manier waarop wordt omgegaan met de door de afzonderlijke gemeenteraden vastgestelde verordeningen voor inzet re-integratievoorzieningen 3. Wat is er al? Regionaal platform Arbeidsmarktbeleid West-Brabant heeft met het regionaal platform Arbeidsmarkt (rpa) een goedwerkend bestuurlijk orgaan voor het gezamenlijk bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt door het verbinden van lokaal en sectoraal arbeidsmarktbeleid. Het betreft het gremium waar de overheid, het onderwijs en ondernemers samenwerken, ook met sociale partners. Er is een meerjarenvisie vastgelegd en een uitvoeringsprogramma vastgesteld: West-Brabant werkt en pakt door! Meerjarenvisie en uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt en pakt door! In 2011 hebben de partners in het rpa een meerjarenvisie arbeidsmarktbeleid vastgesteld, gericht op het vergroten van de arbeidsparticipatie in de regio West-Brabant. Een toename van de arbeidsparticipatie wordt gezien als een van de voorwaarden om de groei- en concurrentiekracht en van de regio te kunnen behouden. Via het regionale uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt en pakt door! werken de rpa-partners aan het concretiseren van de centrale ambitie van de meerjarenvisie, het vergroten van de arbeidsparticipatie. De uitvoering van acties en projecten zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma vindt plaats in vier branchegerichte sectorwerkgroepen, namelijk Zorg, Techniek, Zakelijke dienstverlening en Groen. Sinds 2013 is hier een sectorwerkgroep Topsectoren opgestart, waar de sectoren Biobased, Maintenance en Logistics onderdeel van uit maken zoals geformuleerd in de economische Strategische Agenda West-Brabant , in balans met ecologie en leefbaarheid. Gemeenten, UWV, kenniscentra en werkgevers zijn in de sectorwerkgroepen vertegenwoordigd en werken samen aan een verbeterde integrale dienstverlening. Gecoördineerde werkgeversbenadering Een van de speerpunten van het uitvoeringsprogramma is het streven naar een gecoördineerde werkgeversbenadering. Op verzoek van werkgevers werken de publieke spelers op het terrein van arbeidsbemiddeling in de regio aan een verbeterde, uniforme en klantvriendelijkere werkgeversdienstverlening. De huidige uitvoeringsstructuur met subregionale gemeentelijke [3]

4 werkpleinen, UWV en SW-bedrijven, ieder met afwijkende dienstverlening en ondersteuningsaanbod, wordt als niet-transparant en effectief ervaren. Het project gecoördineerde werkgeversbenadering kent vijf deelprojecten, die allen bijdragen aan het verbeteren van de werkgeversbenadering en dienstverlening: 1. één visie: meer uitstroom en een tevreden klant 2. één regionaal markbewerkingsplan, 3. één aanspreekpunt voor werkgevers, 4. één menukaart (uniformering instrumenten en aanpak) 5. één registratiesysteem) Het bijsturen van de gecoördineerde werkgeversbenadering vindt plaats in de zogenoemde bouwploeg, waarin UWV, Sociale Werkvoorziening, kenniscentra en gemeenten vertegenwoordigd zijn. Invoering Participatiewet Ook onderdeel van het uitvoeringsprogramma betreft de implementatie van de Participatiewet (destijds de Wet Werken naar Vermogen). Om deze voorbereidingen te treffen is een regionale werkgroep aan de slag. De regionale impact van de Participatiewet is groot, zowel voor het aansluiten bij de regionale arbeidsmarkt als de aanpassingen in de dienstverlening van individuele gemeenten. Het streven is naar een zo uniform mogelijk regionaal beleid en aanpak, zeker wat betreft de werkgeversdienstverlening en -benadering. De projectmatige aanpak van de invoering van de Participatiewet kent vijf deelprojecten: 1. Beleid 2. Wajong 3. Werkgeversinstrumenten (één menukaart) 4. Samenwerking UWV 5. Werkbedrijf. 4. RpA West-Brabant en Werkbedrijf West-Brabant Een van de weinige eisen die van rijkswege aan het op te richten Werkbedrijf worden gesteld, is dat gemeenten het Werkbedrijf tot stand brengen in gezamenlijkheid met werkgevers- en werknemersorganisaties. Omdat deze partijen bestuurlijk al binnen het rpa West-Brabant zijn verbonden, ligt het voor de hand het rpa als uitgangspunt te nemen voor het Werkbedrijf in West- Brabant. De huidige uitvoeringsstructuur van het rpa in een sectorale aanpak, met betrokkenheid van kenniscentra, werkgevers en gemeenten en de op handen zijnde regionaal gecoördineerde werkgeversbenadering, biedt bovendien een goede basis voor het bij elkaar brengen van garantiebanen en te plaatsen doelgroepen. Voorgesteld wordt om geen nieuwe organisatie in het leven te roepen, maar vooral gebruik te maken van de reeds bestaande structuren en samenwerkingsinitiatieven in de regio. Concreet is het voorstel om het Werkbedrijf daarmee onderdeel te maken van het huidige rpa, waarbij de bestuurlijke partners gezamenlijk het bestuur van het Werkbedrijf West-Brabant vormen. Daarmee wordt het Werkbedrijf, de baanafspraken (garantiebanen) en de voortgang van de realisatie van deze afspraken een vast onderdeel van de reguliere bestuurlijke rpa-agenda en bijeenkomsten. [4]

5 5. Visie Werkbedrijf West-Brabant heeft in het rpa voor een brede en gezamenlijke visie op de arbeidsmarkt gekozen, het ondersteunen van werkgelegenheid en het begeleiden van de doelgroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze brede visie wordt graag behouden voor het Werkbedrijf. Dit omdat dit het beste aansluit bij de vragen van werkgevers: hen te ondersteunen in het vinden van personeel, ongeacht in welke regeling ze vallen of welk instrument wordt ingezet. Voor het Werkbedrijf kiezen we daarmee voor afstemming over de dienstverlening aan de brede doelgroep van de Participatiewet, WW, Wajong en SW. De garantiebanen wordt in deze dienstverlening opgenomen. Op regionaal niveau dragen gemeenten, UWV en SW-organisaties zorg voor een gezamenlijke werkgeversbenadering met een uniforme werkgeversdienstverlening met als doel te komen tot een optimale match tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt, waaronder de garantiebanen en de doelgroep personen met een arbeidsbeperking. Het streven naar een gecoördineerde werkgeversbenadering, dat als speerpunt van het uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt en pakt door! momenteel uitgewerkt wordt, past dan ook naadloos aan bij doelstellingen van het Werkbedrijf. Deze lijn wordt voortgezet en in het najaar van 2014 zal een voorstel voor de vormgeving van deze gecoördineerde werkgeversbenadering worden voorgelegd aan het RpA. 6. Ambitie Werkbedrijf Met de meerjarenvisie arbeidsmarktbeleid en het uitvoeringsprogramma West-Brabant Werkt en pakt door! ligt er in feite al een goede basis voor een Werkbedrijf met een brede scope op de arbeidsmarkt. Voor 2016 en verder zal een nieuwe invulling gegeven moeten worden aan de speerpunten voor de regionale arbeidsmarkt via een nieuw op te stellen meerjarige visie en uitvoeringsprogramma. Afspraken over de invulling van de garantiebanen wordt hierin opgenomen. Tevens is visievorming van belang op een financiële samenwerking binnen de regio West-Brabant om gezamenlijk producten te kunnen inkopen of instrumenten te kunnen inzetten. De voorbereidingen voor een meerjarenvisie en uitvoeringsprogramma worden in 2015 opgestart. De formele besluitvorming over de ontwikkeling van werkgeversinstrumenten, de mate van inzet hiervan en de hiervoor beschikbare financiële middelen, ligt bij de individuele gemeenten. In aanvulling op het lopende uitvoeringsprogramma is de ambitie om een Sociaal akkoord West- Brabant te sluiten met als looptijd 1 januari tot 31 december Een document waarin elke partner van het regionale Werkbedrijf zich committeert aan het behalen van de doelstellingen zoals deze ook zijn vastgelegd in het landelijk akkoord, namelijk afspraken over het Werkbedrijf met hun verantwoordelijkheden en producten, en afspraken over de invulling van de 570 en 145 garantiebanen in de genoemde periode door zowel werkgevers als overheid. De ambitie wordt ondersteund door een monitor waarin elke organisatie aangeeft hoeveel garantiebanen geleverd zijn. Deze monitor wordt elke vergadering besproken en toegelicht. Het Werkbedrijf is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het uitwerken en vastleggen van de volgende producten (voorgeschreven in een concept Algemene Maatregel van Bestuur): - de manier waarop uniforme werkgeversdienstverlening wordt ingericht en de wijze waarop inzicht wordt geboden in de registratie van werkzoekenden; - een marktbewerkingsplan, waarin een beschrijving wordt gegeven van de kenmerken en de mogelijkheden van arbeidsbeperkten in de regio, en een analyse van de sectoren en bedrijven [5]

6 waar vacatures voor deze doelgroep bestaat of kan worden gecreëerd. En waarin de afspraken zijn vastgelegd over de manier van aanleveren en bemiddelen van de doelgroep. - een transparante methode om loonwaarde vast te stellen; - de manier waarop de financiële betrokkenheid van werkgevers wordt geregeld; - de manier waarop namens de colleges taken ten aanzien van ondersteuning bij arbeidsinschakeling op grond de Participatiewet worden uitgevoerd in het Werkbedrijf in relatie tot de uitvoering van de andere taken op grond van de Participatiewet. 7. Organisatiestructuur Werkbedrijf West-Brabant Met de manier waarop we de ambities vormgeven, beogen we te behouden wat goed werkt in het huidige rpa en dit aan te vullen met ambities van een Werkbedrijf. De ambities hebben wel een aantal consequenties. 7.1 Bestuur: deelnemende partners Huidige bestuurlijke partners: - vijf wethouders subregio s West Brabant (voorzitter: wethouder centrumgemeente Breda) - werkgeversorganisaties: BZW en MKB - werknemersorganisaties: FNV en CNV - onderwijs: ROC, Avans en NHTV - UWV - Kenniscentra Voorstellen: 1. Het Werkbedrijf beoogt de aansluiting bij de arbeidsmarkt te vergroten. De stem van de werkgevers mag dan ook krachtig vertegenwoordigd zijn aan de bestuurlijke tafel. Overigens vertegenwoordigen de bestuurders ook een werkgeversorganisatie met een ambitie op het creëren van banen voor arbeidsbeperkten. Voorstel: naast werkgeversorganisatie(s) ook structurele deelname van één of twee werkgevers. 2. In de Participatiewet zijn vooral de instroom van de regelingen Wajong en WSW (arbeidsbeperkten) aan veranderingen onderhevig. De instroom in de huidige regelingen komt voor een groot deel vanuit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Momenteel is er een ketenoverleg tussen de overheid en deze vorm van onderwijs, en wordt daar ook de aansluiting op de arbeidsmarkt besproken en georganiseerd. Ook in de sectorwerkgroepen is aandacht voor deze doelgroep. Maar de impact is met de invoering van de Participatiewet gestegen. Aansluiting aan de bestuurlijke tafel is gewenst. Voorstel: structurele deelname van een vertegenwoordiger van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs aan de bestuurlijke tafel. 3. Na besluitvorming over bovenstaande voorstellen wordt een invulling gegeven aan de inrichting en frequentie van de bijeenkomsten. Voorstel: de onderwerpen van het Werkbedrijf zijn specifieke agendapunten op de bijeenkomsten van het rpa. 7.2 Uitvoering: deelnemende partners en koppeling aan gecoördineerde werkgeversbenadering Huidige uitvoering De huidige uitvoering vindt plaats binnen drie lijnen. - De uitvoering van het uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt en pakt door! is belegd in branchegerichte sectorwerkgroepen, onder (projectmatige) sturing van de begeleidingsgroep. Dat werkt op dit moment goed. [6]

7 - De uitvoering van arbeidsbemiddeling voor alle genoemde doelgroepen, gebeurt onder verantwoordelijkheid van gemeenten en het UWV. De sturing daarop vindt plaats binnen de individuele organisaties. Afstemming van het management in de regio vindt plaats. - In het project gecoördineerde werkgeverbenadering ligt het vraagstuk op tafel hoe de werkgeversbenadering in de regio op een gecoördineerde wijze samengevoegd en georganiseerd kan worden. De planning is de projectgroep aan het einde van 2014 opgeleverd welke dienstverlening regionaal wordt georganiseerd, en welke dienstverlening subregionaal. Voorstel: Een heroriëntatie in 2015 op de sturing op de uitvoering naar aanleiding van de inrichting van het Werkbedrijf en het opleveren van het project Gecoördineerde werkgeversbenadering. 2 Praktijkscholen, voortgezet speciaal onderwijs en SW-organisaties worden opgenomen in deze heroriëntatie. 7.3 Juridische inbedding Huidige juridische status van het rpa 3 Het rpa is een onafhankelijk orgaan waarin deelnemers worden gestimuleerd om discrepanties op de arbeidsmarkt gezamenlijk op te lossen. Het platform dient als overlegorgaan, heeft geen zelfstandige bevoegdheid en kent geen rechtspersoonlijkheid. Het rpa functioneert daardoor als netwerk, niet als een bestuurlijk forum of een instituut waaraan bevoegdheden of taken worden overgedragen. Het platform stimuleert de samenwerking en afstemming door aan te sturen op de eigen verantwoordelijkheid van deelnemers, onderling respect en het ervaren van de toegevoegde waarde van de samenwerking door het behalen van aantoonbare successen. Gezien de structuur beschikt het platform niet over een eigen budget om de arbeidsmarktprojecten op te zetten. De afspraken van het rpa liggen vastgelegd in een convenant. Hierin staat ook beschreven dat de beslissingsbevoegdheid over gemeentelijke middelen bij de individuele gemeenteraden ligt. Regio West-Brabant verzorgt, als openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, het secretariaat en het procesmanagement ten behoeve van het rpa. De keuze voor het onderbrengen van het Werkbedrijf in het rpa betekent dat er voor het Werkbedrijf geen aparte juridische entiteit in het leven wordt geroepen. Voorstel: Huidige werkwijze handhaven, namelijk het opstellen van een nieuw convenant waarin de partners en afspraken worden vastgelegd. Het RWB verzorgt het secretariaat en het procesmanagement. Het convenant heeft een ingangsdatum van 1 januari Verzoek Het verzoek aan het RpA is: - Het onderschrijven van de visie en de ambities, namelijk het vormgeven van een visie die recht doet aan de doelstellingen van het RpA en het Werkbedrijf; - Het opstellen van een Sociaal Akkoord West-Brabant 2015 inclusief monitor; - Het opstellen van de benodigde producten zoals werkgeversinstrumenten; - Het opstellen van een convenant; - In te stemmen met de voorstellen over de inrichting van het bestuur en het procesvoorstel voor uitvoeringsinrichting. 2 Momenteel geven een begeleidingsgroep, sectorwerkgroepen, een management-overleg en projectmatige overleggen hier invulling aan 3 Bron: [7]

8 9. Planning 17 september 2014 concept voorstel RpA 24 september 2014 concept voorstel POHO SZ/EZ 28 oktober 2014 bijeenkomst gemeenteraden 19 november 2014 Voorstel in RpA, inclusief Sociaal Akkoord en nieuw convenant November en december besluitvorming in individuele gemeenteraden 01 januari 2015 Ingangsdatum Werkbedrijf als onderdeel van het rpa. [8]

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Participatiewet. Aanleiding. 35 Werkbedrijven

Participatiewet. Aanleiding. 35 Werkbedrijven Participatiewet Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. De wet zet een groot aantal veranderingen binnen de sociale zekerheid in gang en vervangt de Wet werk en bijstand. Aanleiding Op 13

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid 1 Telefoon: 076-502 72 08-06-13296124 E-mail: astrid.persons@west-brabant.eu Website: http://rpa.west-brabant.eu Nieuwsbrief December 2014 nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 3 Derde nieuwsbrief van het rpa

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Notitie Regionaal Werkbedrijf

Notitie Regionaal Werkbedrijf Notitie Regionaal Werkbedrijf 1. Inleiding De memo Ambtelijke verkenning RPA en VNO-NCW Midden en FNV is in het Portefeuillehoudersoverleg Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (PHO RPA) van 16 april jl.

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Workshops Arbeidsmarktbeleid

Workshops Arbeidsmarktbeleid bij de invoering van de Participatiewet Workshops Arbeidsmarktbeleid November 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Programma Workshop Introductie Ontwikkelingen / achtergrond arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Participatiewet wat betekent dit voor werkgevers De klassieke verzorgingsstaat

Nadere informatie

Uitgangspunten van De Werkkamer 29 januari 2014

Uitgangspunten van De Werkkamer 29 januari 2014 Uitgangspunten van De Werkkamer 29 januari 2014 Hieronder is een overzicht weergegeven van de belangrijkste door De Werkkamer vastgestelde uitgangspunten. Daarbij is de brief van het kabinet over de resultaten

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in? Participatiewet Wat houdt de Participatiewet in? Op 1 juli 2014 aangenomen door de Eerste Kamer; Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht, één regeling Doel: zoveel mogelijk mensen met een

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt!

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Fryslân Werkt! De provincie Friesland vormt de geografische afbakening van Arbeidsmarktregio

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet!

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Programma 16.15 uur Welkom (Erik Rosier, projectleider Konnekt os) Hoofdlijnen Participatiewet (Jan Karel Jobse) Aan de slag & korte

Nadere informatie

Presentatie WSP & Banenafspraak

Presentatie WSP & Banenafspraak Presentatie WSP & Banenafspraak Informatiebijeenkomst OFS Presentatie WerkgeversServicepunt NHN Wie zijn wij? Een samenwerkingsverband bestaande uit: UWV De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder,

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet In deze factsheet staan de punten uit het sociaal akkoord die van invloed zijn op de Participatiewet en die van belang zijn voor mensen

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Participatiewet Op weg naar resultaat

Participatiewet Op weg naar resultaat Februari 2014 op basis van de 7e nota van wijziging Participatiewet Wetsvoorstel invoering Participatiewet INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT I DIRECTIE I CONSULTANCY I TRAINING I COACHING I HRM Participatiewet

Nadere informatie

Op naar 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten

Op naar 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten Op naar 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten Wie ben je & met welke gedachte(n) ben je hier gekomen? Werken met een arbeidsbeperking Werkzoekenden met een arbeidsbeperking hebben een achterstandspositie

Nadere informatie

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014)

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) 1. Inleiding Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Er komt één regeling voor mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Voorbereiding taken decentralisatie Werk. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Voorbereiding taken decentralisatie Werk. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Basisdocument. Regionaal Werkbedrijf FoodValley

Basisdocument. Regionaal Werkbedrijf FoodValley Basisdocument Regionaal Werkbedrijf FoodValley november 2014 Voorwoord Een echt inclusieve arbeidsmarkt. Dat is het gezamenlijke doel van de sociale partners en publieke partijen in de arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland stand van zaken PHO Sociale Agenda/Arbeidsmarktbeleid 15 mei 2013 Namens Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland Bas van Drooge, Ria de Ruiter

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Deze toelichting gaat uitgebreid in op enkele nieuwe instrumenten. Vervolgens wordt de nieuwe regeling

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 maart 2015. Agendapunt : 11

Raadsvergadering : 12 maart 2015. Agendapunt : 11 Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2014/1437 I-SZ/2015/82 Raadsvergadering : 12 maart 2015 Agendapunt : 11 Onderwerp : Vaststelling van het Regionaal Beleidskader Participatiewet (inclusief bijbehorende documenten)

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Stand van zaken Participatiewet - 323 dagen verder. Heleen Heinsbroek Ledenbijeenkomst DetaNet 19 november 2015

Stand van zaken Participatiewet - 323 dagen verder. Heleen Heinsbroek Ledenbijeenkomst DetaNet 19 november 2015 Stand van zaken Participatiewet - 323 dagen verder. Heleen Heinsbroek Ledenbijeenkomst DetaNet 19 november 2015 Wat ga ik vertellen? Detacheren toekomst? Transformatie sector Eerste ervaringsonderzoeken

Nadere informatie

Samenvatting. Participatiewet: meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk bij reguliere werkgevers

Samenvatting. Participatiewet: meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk bij reguliere werkgevers 1 Samenvatting Participatiewet: meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk bij reguliere werkgevers Banenafspraak Sociaal Akkoord 100.000 plaatsen in 2026, 6.000 in 2015 Indien niet gerealiseerd

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Stand van zaken voorbereiding Participatiewet Duin- en Bollenstreek Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout & Teylingen

Stand van zaken voorbereiding Participatiewet Duin- en Bollenstreek Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout & Teylingen Stand van zaken voorbereiding Participatiewet Duin- en Bollenstreek Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout & Teylingen PARTICIPATIEWET 1. INLEIDING... 2 2. PARTICIPATIEWET... 3 VERANDERINGEN

Nadere informatie

Geschikt werk voor geschikte mensen

Geschikt werk voor geschikte mensen Geschikt werk voor geschikte mensen Divosa vrijdag Utrecht, 14 maart 2014 Erik Voerman UWV WERKbedrijf 2 Ontwikkelingen Wajong Afname groei aantal Wajongers sinds 2010 Na instroom gaan jongeren sneller

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Het convenant en startdocument met betrekking tot het Regionale Werkbedrijf, de Utrechtse Werkkamer

Gemeente Woerden. Het convenant en startdocument met betrekking tot het Regionale Werkbedrijf, de Utrechtse Werkkamer Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00035 15R.00035 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 27 januari 2015 Portefeuillehouders) : wethouder Koster Portefeuille(s) : Participatie,

Nadere informatie

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers Werkgevers Event 20 november 2014 Participatiewet De gevolgen hiervan voor werkgevers Startdatum: 1 januari 2015 De situatie nu èn per 1 januari 2015 Huidige situatie: Wajong, WSW, WWB verschillende rechten,

Nadere informatie

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. Manager Operations Jos Bruens van PromTeg Industries, Duiven. Staan voor een baan Autisme is voor mijn werk geen beperking, maar een kracht. Panelenbouwer Niels

Nadere informatie

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 bij de invoering van de Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Juni / Juli 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Presentatie

Nadere informatie

aandeslaginzeeland arbeidsmarktregio zeeland vanuit gemeentelijk perspectief

aandeslaginzeeland arbeidsmarktregio zeeland vanuit gemeentelijk perspectief aandeslaginzeeland arbeidsmarktregio zeeland vanuit gemeentelijk perspectief introductie De regering wil met de arbeidsmartktregio's de regionale samenwerking tussen gemeenten, werknemers- en werkgeversorganisaties

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

De mismatch te lijf. Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo

De mismatch te lijf. Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo De mismatch te lijf Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo Inhoud presentatie Deelnemers: ondernemers, uitzendbureau s, gemeenten, UWV, regio Twente, West-Brabant, Zuidwest-

Nadere informatie

Contourennotitie doorontwikkeling arbeidsmarktregio Fryslân t.b.v. VFG pho Werk en Inkomen 26 maart 2014.

Contourennotitie doorontwikkeling arbeidsmarktregio Fryslân t.b.v. VFG pho Werk en Inkomen 26 maart 2014. Contourennotitie doorontwikkeling arbeidsmarktregio Fryslân t.b.v. VFG pho Werk en Inkomen 26 maart 2014. Inleiding Op 1 januari 2015 moet de Participatiewet bij alle gemeenten ingevoerd zijn, zo ook de

Nadere informatie

Concept Plan van aanpak Implementatie Participatiewet West-Brabant

Concept Plan van aanpak Implementatie Participatiewet West-Brabant Concept Plan van aanpak Implementatie Participatiewet West-Brabant Door: Tanja Willemsen Projectleider Regionale Samenwerking Participatiewet West-Brabant Versie 7 dd. 28 mei 2014 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland Arbeidsmarktbeleid Onderwijs, jeugdbeleid, arbeidsmarktbeleid, zorg, welzijn en cultuur. Voor deze maatschappelijke thema s heeft Holland Rijnland een Sociale Agenda ontwikkeld. Vanuit deze agenda wisselen

Nadere informatie

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Kennisdocument (versie 2 maart 2015) 1 Hoofdstuk Banenafspraak De afspraak uit het sociaal akkoord 1. Wat houdt de banenafspraak in? In het sociaal akkoord

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

Kinderziektes of weeffout?

Kinderziektes of weeffout? Doelgroepenregister Kinderziektes of weeffout? Wil je in aanmerking komen voor een garantiebaan, dan moet je worden toegelaten tot het doelgroepenregister. Wie daar wel en niet toe behoort, is volop onderwerp

Nadere informatie

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Kennisdocument (versie oktober 2015) Hoofdstuk Banenafspraak De afspraak uit het sociaal akkoord 1. Wat houdt de banenafspraak in? In het sociaal akkoord van

Nadere informatie

Participatiewet. Kans of verplichting?

Participatiewet. Kans of verplichting? Participatiewet Kans of verplichting? De tijd dat de overheid zorgde voor de sociale zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Participatiewet, Baanafspraak en Quotumwet

Vragen en antwoorden Participatiewet, Baanafspraak en Quotumwet Vragen en antwoorden Participatiewet, Baanafspraak en Quotumwet Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan

Nadere informatie

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s LOOR UMC Vrijdag 7 maart 2014 Kim Verschueren Abvakabo FNV projectleider Vooraf Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Doel project Uiteindelijke

Nadere informatie

ECWGO/U201500521 Lbr: 15/020

ECWGO/U201500521 Lbr: 15/020 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft afspraak garantiebanen Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201500521 Lbr: 15/020 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Holland Rijnland

Arbeidsmarktregio Holland Rijnland Arbeidsmarktregio Holland Rijnland Tussenstand opdracht kwartiermaker Werkbedrijf Holland Rijnland In februari 2014 heeft het DB van Holland Rijnland een akkoord gegeven om een kwartiermaker aan te trekken.

Nadere informatie

: raadsbrief Noord-Veluwse Werkkamer en Tafelplan Stakeholders

: raadsbrief Noord-Veluwse Werkkamer en Tafelplan Stakeholders REGIO Noord-Vel uwe Aan het colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten EIburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Zeewolde Zaaknummer : Z-1 5-02737 Uw zaaknummer : Behandeld door : Anita

Nadere informatie

College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN

College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN Inleiding Cijfers Wajong Overgang en herbeoordeling Kennis en expertise Samenwerking Afsluiting COLLEGE OVERDRACHT WAJONG

Nadere informatie

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Nieuwegein 20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Onderwerp Verordening Individuele studietoeslag WIL en Datum 22 april 2015 Participatieverordening WIL Raadsvoorstel Afdeling Strat gie Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek (OAE) over kwetsbare jongeren.

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek (OAE) over kwetsbare jongeren. gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6448 Inboeknummer 15bst01156 Beslisdatum B&W 25 augustus 2015 Dossiernummer 15.35.103 (2.2.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. N. Rennenberg (OAE) en dhr. C. Verbeek

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Arbeidsmarkt regio (sub) Regio Gemeente Christiaan Gort Ad Baan 11 nov. 2015 Wijk 1 Programma 1 2 3 Participatiewet en schaalniveaus Afwegingen

Nadere informatie

De Participatiewet en veiligheid op de werkvloer

De Participatiewet en veiligheid op de werkvloer Op weg naar een participatiemaatschappij met als thema: Veiligheid? Zoek het ff zelf uit! De Participatiewet en veiligheid op de werkvloer NVVK congres 2 0 1 5 Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd;

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

Participatiewet. Gezamenlijke Raadsbijeenkomst, 14 en 26 mei 2014

Participatiewet. Gezamenlijke Raadsbijeenkomst, 14 en 26 mei 2014 Participatiewet Gezamenlijke Raadsbijeenkomst, 14 en 26 mei 2014 Kenmerken Participatiewet Iedereen met arbeidsvermogen naar (regulier) werk Werk boven uitkering en werken naar vermogen Eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

1/J1M1J1!0,11,1J!!!!!!Eli GPD 08.09.2015 0046

1/J1M1J1!0,11,1J!!!!!!Eli GPD 08.09.2015 0046 1/J1M1J1!0,11,1J!!!!!!Eli GPD 08.09.2015 0046 LOGA C c.11ege voor ArbeidszakenIVN G FNV Ove rtletd rhtid Brief aan de leden T.a.v. het cotlege en de raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

burgemeester en wethouders van Tiel WIZ Facilitair EZ - FPJZ

burgemeester en wethouders van Tiel WIZ Facilitair EZ - FPJZ G e m e e n t e T i e l Achterweg 2, 4001 MV Tiel Postbus 6325, 4000 HH Tiel Telefoon: (0344) 637 111 Telefax: (0344) 637 299 Doorkiesnummer: (0344) 5605 MEMO BERICHT aan: afdeling: datum: oktober 2013

Nadere informatie

Visie op Sociale Werkvoorziening regio Eemland Beleidsdoelen Wet sociale werkvoorziening

Visie op Sociale Werkvoorziening regio Eemland Beleidsdoelen Wet sociale werkvoorziening Visie op Sociale Werkvoorziening regio Eemland Beleidsdoelen Wet sociale werkvoorziening Inhoud 1 Inleiding 2 Context 3 Beleidsdoelen a. Iedere Wsw-er direct aan de slag b. Bevorderen van arbeidsontwikkeling

Nadere informatie

Marktbewerkingsplan 2015 Werkplein Twente

Marktbewerkingsplan 2015 Werkplein Twente Titelblad: Marktbewerkingsplan 2015 Werkplein Twente Versie 141128 1 Inleiding De opdracht was om voor Twente een plan te maken voor de werving van arbeidsplaatsen voor en bemiddeling van werkzoekenden

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1 Gecoördineerde werkgeversbenadering 31-3-2014 Regio West-Brabant

1. INLEIDING. 1 Gecoördineerde werkgeversbenadering 31-3-2014 Regio West-Brabant 1. INLEIDING Door invoering van de participatiewet ligt er voor gemeenten en UWV een gezamenlijke wettelijke opdracht om in de arbeidsmarktregio s te komen tot een vorm van gecoördineerde werkgeversdienstverlening

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie