1. INLEIDING. 1 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. INLEIDING. 1 Gecoördineerde werkgeversbenadering 31-3-2014 Regio West-Brabant"

Transcriptie

1 1. INLEIDING Door invoering van de participatiewet ligt er voor gemeenten en UWV een gezamenlijke wettelijke opdracht om in de arbeidsmarktregio s te komen tot een vorm van gecoördineerde werkgeversdienstverlening en het verrichten van taken met betrekking tot de regionale arbeidsmarkt. Er is onder meer vastgelegd dat er één aanspreekpunt komt voor werkgevers in een arbeidsmarktregio, er één registratiesysteem is van vacatures en werkzoekenden. Ook moet er per regio een arbeidsmarktagenda en samenwerkingsafspraken worden gemaakt. De actieve betrokkenheid van de werkgevers in de regio West-Brabant is van groot belang. Afgevaardigden van de BZW hebben via een gezamenlijk brief aan de Wethouders Sociale Zaken van alle gemeenten laten weten mee willen te denken hoe het voor werkgevers mogelijk wordt een baan te bieden aan mensen die onder de Participatiewet vallen. In de brief hebben zij een aantal voorwaarden geformuleerd die tevens aansluiten bij de voorwaarden geformuleerd in de participatiewet. In de arbeidsmarktregio West-Brabant wordt aan bovenstaande uitvoering gegeven via het rpa-project Gecoördineerde Werkgeversbenadering. De 19 gemeenten, SWbedrijven, UWV, ROC West-Brabant, BZW (Brabant-Zeeuwse werkgevers) en de kenniscentra hebben 5 ambities geformuleerd en zich tot doel gesteld deze ambities in 2014 te verwezenlijken in 5 deelprojecten onder projectleiding van Regio West-Brabant. De ambities van West-Brabant: 1. Meer uitstroom en een tevreden klant 2. Opstellen van 1 regionaal marktbewerkingsplan 3. Komen tot 1 aanspreekpunt voor werkgevers 4. Realiseren van 1 registratiesysteem 5. Opstellen van een regionale menukaart. 1 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

2 2. ORGANISATIE Opdrachtgever: Het regionale platform Arbeidsmarkt West-Brabant is opdrachtgever. Bestuurlijk eindverantwoordelijke is de voorzitter van het rpa, de heer C. Meeuwis. Het rpa heeft door vaststelling van het uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt en pakt door! opdracht gegeven aan de projectleider om een regionaal gecoördineerde werkgeversbenadering te realiseren. Bouwploeg (stuurgroep): Projectleider Deelprojectleiders De heer Niek Iversen, regiomanager UWV De heer A. Gabriels, hoofd sociale zaken gemeente Oosterhout De heer J. Koopman, directeur WVS groep Leden van de bouwploeg: - vertegenwoordigen hun eigen organisatie en zijn beslissingsbevoegd binnen de organisatie (of hiertoe gemandateerd) - dragen zorg voor interne communicatie over het project en naar collega-organisaties in de regio/ binnen hun sector die niet vertegenwoordigd zijn in de bouwploeg - vervullen een initiërende, signalerende en op doelstellingen bijsturende rol ten aanzien van het project - zien er op toe, dat project een regionale focus behoudt - borgen de randvoorwaarden binnen hun eigen organisatie die nodig zijn om de doelstellingen van dit project te realiseren. - regelen voldoende menskracht in de organisatie om de activiteiten m.b.t. de uitvoering van het project uit te kunnen voeren. - zorgen voor gemandateerde vervanging bij afwezigheid. 2 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

3 Projectleider: De projectleider van West-Brabant werkt en pakt door!, mevrouw A. Persons Taken projectleider: - eerste aanspreekpunt voor alle partijen - ziet toe op het nakomen van besluiten en afspraken - informeert het rpa en de bouwploeg over voortgang van het project. - draagt zorg voor communicatie naar alle partijen - bewaakt voortgang van het project - draagt zorg voor regionale insteek en dat alle partijen voldoende vertegenwoordigd zijn en dat hun belangen voldoende worden behartigd. Deelprojectleiders: 1. Meer uitstroom en een tevreden klant: De heer W. Erkelens, manager werkgeversdiensten UWV 2. Opstellen van 1 regionaal marktbewerkingsplan: Mevrouw L. de Bruijn, kenniscentrum ECABO, stuurder sectorgroep ZD 3. Komen tot 1 aanspreekpunt voor werkgevers Mevrouw A. Ogier, projectleider werkgeversdienstverlening WVS 4. Realiseren van 1 registratiesysteem De heer W. Smetsers, manager Commerciële Zaken, GO Oosterhout 5. Opstellen van een regionale menukaart. Mevrouw T. Willemsen, beleidsmedewerker gemeente Breda. Taken: - stellen een deelprojectplan op - zorgen voor samenstelling van de deelprojectgroepen - zorgen dat de projectleider en de bouwploeg worden geïnformeerd over de voortgang - dragen verantwoording af aan de bouwploeg - zorgen voor afstemming met de diverse partijen die in deelprojectgroep zitten - zorgen dat afspraken (tijd, doelstellingen etc.) nagekomen worden zoals aangegeven in deelprojectplan 3 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

4 3. FASEN PROJECT 2014 Fase Start Beslismoment Bouwploeg Info. rpa Einde 1. A. Samenstelling Geen 7-3 deelprojectgroepen B. deelprojectplannen Geen Ontwikkelfase (+ hfd soc zk) (+ hfd soc zk) Implementatie (+ hfd soc zk) go/ no go Evaluatie a Samenstelling deelprojecten 1-1 t/m De projectleiders stellen de deelprojectgroepen samen, met inachtneming van: Diverse partijen aanwezig, maar in ieder geval afvaardiging gemeente, uwv, sectorgroep en sw. - De projectleiders zorgen voor een tijdsplanning wanneer de overleggen plaatsvinden met desbetreffende deelprojectgroep Beslismoment 7 maart: - Is de samenstelling van de deelprojecten gereed? - Zijn alle organisaties voldoende vertegenwoordigd? - Is de ureninzet gewaarborgd door de desbetreffende organisatie? 1b Deelprojectplannen 1-1 t/m De projectleiders hebben een deelprojectplan opgesteld met daarin de doelstellingen SMART geformuleerd. - De projectleiders hebben een tijdsplanning gemaakt Beslismoment 7 maart: - Zijn de deelprojecten SMART geformuleerd? - Is er een realistisch tijdspad? - Moet het gehele project bijgesteld worden? 2 Ontwikkelfase 7-3 t/m De deelprojectgroepen zorgen voor uitvoering van het deelproject volgens deelprojectplan - regelen regionaal punt op : bemensing, financiering, tijd, informatie, sturing en taken/ verantwoordelijkheden. Hiervoor wordt een convenant opgesteld. 4 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

5 - fysiek/ digitaal punt Beslismoment en 29-08: - Loopt het traject volgens tijdsplanning? - Moet het traject bijgesteld/ aangepast worden? - Wat loopt goed, wat kan beter? 3 Implementatie 1-9 t/m In deze fase krijgt het regionaal punt zijn definitieve vorm. - de partijen starten met de uitvoering. - In een convenant worden de volgende zaken vastgelegd: * bemensing * financiering * tijd * informatie * aansturing * taken en verantwoordelijkheden Beslismoment 29-08: - go/no go Regionaal punt. - startdatum van regionaal punt. Beslismoment 31-10: - zijn alle partijen akkoord met convenant? 4 Evaluatie Maand januari 2015 De bouwploeg evalueert de diverse fasen van het project als ook het eindresultaat. Beslismoment: - Eventueel bijstellen van het project. 5 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

6 4. DE DEELPROJECTEN Aanleiding 4.1. Meer uitstroom en een tevreden klant Doel van de integrale samenwerking op subregionaal niveau is het verhogen van de uitstroom naar werk van de doelgroepen van Gemeenten, SW-bedrijven en UWV. Om dit te bewerkstelligen is een tevreden klant (=werkgever) van doorslaggevend belang. Probleemstelling Wat zijn de Missie en Visie van het geïntegreerde Werkgeversservicepunt? Wat zijn Kritische Succesfactoren en hoe geven we die vorm en inhoud?.met andere woorden hoe realiseren we een hogere uitstroom naar werk, door de tevredenheid van werkgevers te vergroten? Doel van de werkgroep Specifiek Opstellen van een Plan van Aanpak, waarin uitgewerkt Kritische Succesfactoren en meerwaarde van onze samenwerking voor de werkgever (o.a. klantgerichtheid, bundeling expertise/dienstverlening, bereikbaarheid, relatiebeheer, USP, leveringsproces, taakstellingen, verbinding regio s). Alles binnen het kader van de omschrijving van Ontwikkelvariant 2. Meetbaar Er is beschreven waarom we het doen, wat we doen en hoe we het doen. Acceptabel De voortgang en het uiteindelijke resultaat worden regelmatig besproken in het Bouwteam. Het Bouwteam is verantwoordelijk voor de besluitvorming ten aanzien van het Plan van Aanpak. Realistisch - De deelnemers van de werkgroep moeten bekend zijn met werkgeversdienstverlening (uitvoerend en beleidsmatig). - De deelnemers moeten bekend zijn met Ontwikkelvariant 2 - Toetsing van het plan vindt plaats in overleg met de nader samen te stellen klankbordgroep met daarin een vertegenwoordiging van werkgevers. Tijdgebonden De start van de werkgroep is afhankelijk van de resultaten van de overige werkgroepen en daarom nog niet concreet aan te geven. Streven is om voor 1 september 2014 de werkzaamheden te hebben afgerond. (Eind)resultaat: Wat is er klaar als het klaar is? 6 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

7 Plan van Aanpak Uitvoering Geïntegreerde Werkgeversdienstverlening, waarin opgenomen: - Geformuleerde missie en visie (Waarom doen we het) - Beschrijving Kritische Succesfactoren (Wat doen we) - Kaders en normen voor activiteiten (Hoe doen we het) Minimale eisen aan het resultaat Voldoende kader om te starten, acceptabel voor alle deelnemende partijen. Afbakening: Wat is het resultaat niet? Een in beton gegoten en in detail uitgewerkt werkproces. Projectorganisatie Wim Erkelens (Projectleider) - UWV Mieke Borgions - Gemeente Bergen op Zoom Joy Peters - Gemeente Etten Leur Evelien de Schipper - Gemeente Roosendaal Anton Walravens - Kenteq Ingeborg Vermont - WVS Tijdsplanning Fasering (Tussen)resultaten Start Eind Fase 1: Werven leden werkgroep Fase 2: Maken concept tijdsplanning en uitnodigen werkgroepleden voor Kickoff. ntb ntb Fase 3: Behandelen onderwerpen door bundeling van onderwerpen, bespreking in werkgroep. Tevens klankborden met BZW/ MKB en overall Projectleider. Afstemming met overige werkgroepen. ntb ntb Fase 4: Opstellen Plan van Aanpak ntb ntb Fase 5: Presentatie aan Bouwteam ntb ntb Budgetindicatie n.v.t. Context: afhankelijkheden Het slagen van dit project is afhankelijk van de bereidwilligheid en inzet van de betrokken deelnemers 7 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

8 Opstellen van een regionaal marktbewerkingsplan Aanleiding Werkgevers hebben behoefte aan gecoördineerde werkgeversbenadering vanuit de gemeenten, UWV, kenniscentra en SW-bedrijven, waarbij de vraag van de werkgevers centraal staat. Probleemstelling Werkgevers worden door diverse gemeenten, UWV, kenniscentra en SW-bedrijven afzonderlijk van elkaar benaderd met diverse diensten en producten. Er is behoefte om dit meer te stroomlijnen en te komen tot één gezamenlijk regionaal Marktbewerkingsplan met subregionale vrijheden. Doel van de werkgroep Doel 1 Inventarisatie van huidige marktbewerkingsplannen; Specifiek: Helder inzicht krijgen in de huidige situatie rondom de bestaande marktbewerkingsplannen in West-Brabant, uitgesplitst in 5 aandachtsgebieden: hoe hoe worden de werkgevers in de diverse sectoren/branches/subregio s nu benaderd; welke marktbewerkingsplannen zijn aanwezig bij partijen? wat welke formats worden hiervoor gehanteerd en welke elementen bevatten deze? wie wie doet met welke werkgevers momenteel zaken? (wat zijn de kanssectoren, zijn preferente werkgevers benoemd, grote/kleine accounts?) welke langs welke kanalen worden de werkgevers benaderd? Fysieke bezoeken, (netwerk)bijeenkomsten, social media, anders? waar welke sub-regionale verschillen en aanpak zijn te onderscheiden? Meetbaar; Resultaat: Er worden criteria opgesteld waaraan een Marktbewerkingsplan minimaal dient te voldoen; er wordt een totaalrapportage opgesteld waarin de aandachtsgebieden zijn uitgewerkt aan de hand van de criteria. Hieruit volgt een samenvatting van de bevindingen en wordt een advies uitgebracht aan de bouwgroep t.a.v. het format en de inrichting van het marktbewerkingsplan. Hierin wordt ten minste opgenomen welke elementen regionaal worden bepaald en welke elementen subregionaal kunnen worden ingevuld. Acceptabel: Dit advies wordt allereerst voorgelegd aan de bouwploeg en vervolgens aan de werkgroep. Indien het format specifiek genoeg is geformuleerd kan met de uitwerking gestart worden. Realistisch; de uitgangspunten zijn: Deelnemers aan de werkgroep dienen de benodigde informatie te verkrijgen; Binnen de partijen wordt vertrouwelijk met de informatie omgegaan; 8 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

9 Variant 2: een regionaal plan met subregionale vrijheden; Tijdgebonden: Na een akkoord van de bouwploeg dient de werkgroep uitgebreid te worden tot tenminste 1 deelnemer per subregio. De planning wordt met de bouwploeg vastgesteld, gekoppeld aan de overige werkgroepen. Uiterlijk 1 april wordt het totaaloverzicht met alle bevindingen aangeleverd aan de bouwploeg. Doel 2: Opstellen van één concept Marktbewerkingsplan voor de werkgeversbenadering Specifiek: Opstellen van een voorstel tot het realiseren van dit Marktbewerkingsplan waarin : - rekening wordt gehouden met de kansrijke branches en sectoren in West-Brabant, - het belang van de werkgever en de juiste match centraal staat en - de partijen waar mogelijk op uniforme wijze (samen)werken binnen de (sub)regio. Meetbaar; de resultaten zijn: - Er is een concept beschrijving hoe de Marktbewerking in de regio wordt vormgegeven; - Er is beschreven welke activiteiten regionaal worden opgepakt en welke subregionaal; - Er is beschreven hoe de werkgever als klant door de partijen wordt benaderd en actief betrokken wordt. Acceptabel; de uitgangspunten zijn: Draagvlak; dit plan dient, na goedkeuring van de bouwploeg, ook voorgelegd te worden aan alle collega s (van management tot werkvloer) van de partijen die zich bezighouden met marktbewerking. Pas als ook daar acceptatie is kan er overgestapt worden naar de nieuwe werkwijze. - Variant 2; een regionaal marktbewerkingsplan met subregionale vrijheid; - Arbeidsmarktinformatie; de beroepen op de Gouden Lijst (kans sectoren en topsectoren in West-Brabant) zijn leidend. - De partij die verbonden is aan een specifieke account blijft als eerste deze contacten onderhouden. - Kennis & Vaardigheden: partijen zijn goed geequipeerd voor de professionele marktbewerking; medewerkers zijn goed opgeleid en zijn geinformeerd over elkaars specialisaties, verwijzen naar elkaar en stellen de werkgever centraal. Realistisch: Het opstellen van een concept MBP plan door de werkgroep is zeker haalbaar. De uitwerking ervan in de praktijk zal, in nauwe samenwerking met de bouwploeg, gekoppeld aan de overige werkgroepen en het management van de partijen gerealiseerd moeten worden. Toetsing van het plan bij werkgevers(organisaties) wordt eveneens meegenomen om draagvlak en inhoudelijke feedback te krijgen. Tijdgebonden: Planning is dat we direct nadat doel 1 is bereikt doorgaan en uiterlijk 1 juli het plan klaar 9 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

10 hebben om als concept voor te leggen aan de bouwploeg en werkgroepen. (Eind)resultaat: Wat is er klaar als het klaar is? Tussenresultaat 1: 1. Er zijn criteria opgesteld waaraan een Marktbewerkingsplan minimaal dient te voldoen; 2. Er is een rapportage waarin de aandachtsgebieden zijn uitgewerkt aan de hand van de criteria. 3. Er is een samenvatting van de bevindingen en een advies t.a.v. het format en de inrichting van het marktbewerkingsplan. Tussenresultaat 2: Er is een concept Marktbewerkingsplan in nauwe samenwerking met een afvaardiging van de subregio s. Eindresultaat: - het Marktbewerkingsplan is geaccordeerd door alle partijen en is aangesloten bij de plannen van de overige werkgroepen. Minimale eisen aan het resultaat - managers /werknemers weten zich gebonden aan het projectresultaat - werkgevers staan achter dit plan (Principe-akkoord?!) - nauwe afstemming met de overige werkgroepen zodat er uiteindelijk 1 geheel is. Afbakening: Wat is het resultaat niet? - Het MBP is geen eenheidsworst, maar het is ook niet ieder voor zich (Variant 2!) - Het MBP is niet eenzijdig aanbod gestuurd, de vraag van de werkgever staat centraal Projectorganisatie - Betrokken deelnemers: - Lian de Bruijn (sectorgroepen, projectleiding) - Carlo Bergmans (UWV) - Mara Theijssen (Etten-Leur) - Mark de Roos (Ateagroep Breda) - Maartje van der Zandt (ISD Brabantse Wal) Fasering (Tussen)resultaten Start Eind Fase 1: Projectplan opstellen en projectteam samenstellen 12 febr. 7 maart Fase 2: Inventarisatiefase: aanwezige Marktbewerkingsplannen verzamelen en vergelijken ahv citeria, komen tot 1 uniform format 7 maart 20 maart 10 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

11 Fase 3: Fase 4: Ontwikkelfase Ontwikkelen van conceptversie voor één Marktbewerkingsplan, in nauwe samenwerking met een afvaardiging van de subregio s. Presentatie aan de bouwgroep plus hoofden SZ op 25 april. Aanpassen indien van toepassing, sub-regionale inkleuring. Presentatie aan bouwgroep plus hoofden SZ op 26 aug. 20 maart 25 april 25 april 26 aug. Fase 5: implementatie per 1/9 1 sept. Budgetindicatie nvt Context: afhankelijkheden Er worden voldoende professionals vanuit de deelnemende partijen geleverd worden om het project te realiseren. Aanleiding aanspreekpunt voor werkgevers Werkgevers hebben behoefte aan 1 aanspreekpunt vanuit de gemeenten,uwv, kenniscentra en SW-bedrijven. Probleemstelling Werkgevers worden door diverse gemeenten, UWV, kenniscentra en SW-bedrijven afzonderlijk van elkaar benadered met diverse diensten en producten. Er is behoefte om dit ta gaan stroomlijnen en daarbij te komen tot 1 aanspreekpunt. Doel van de werkgroep Doel: Opstellen van een voorstel tot 1 publiek aanspreekpunt voor de werkgevers. Specifiek: Opstellen van een voorstel tot het realiseren van dit aanspreekpunt waar de werkgevers met al hun vragen terecht kunnen en waar een vertegenwoordiging van de partijen samenwerken en het belang van de juiste match centraal stellen. 11 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

12 Meetbaar: Voor de uitwerking van dit voorstel is: - Er is een beschrijving hoe dit in de praktijk wordt vormgegeven - Er is in beschreven hoe de klanten ons als partijen kunnen vinden - Er volgt een voorstel hoe we het naar de werkgevers bekend gaan maken Acceptabel: Dit plan dient na goedkeuring van de bouwploeg ook voorgelegd te worden aan alle collega s van de partijen die zich bezighouden met de externe werkgevers. Pas als ook daar acceptatie is kan er overgestapt worden naar de nieuwe werkwijze. Hierbij blijft het uitgangspunt dat partijen hun eigen specialisaties hebben en van elkaar goed op de hoogte zijn, elkaar aanvullen en de werkgevers centraal stellen om hun zo goed mogelijk van dienst te zijn. Realistisch: Het opstellen van dit voorstel door de werkgroep is zeker haalbaar. De uitwerking ervan in de praktijk zal echter wel in nauwe samenwerking met de bouwploeg gekoppeld aan het management van de partijen gerealiseerd moeten gaan worden. Toetsing van ons plan bij een panel van huidige klanten/werkgevers wordt eveneens meegenomen om draagvlak en inhoudelijke feedback te krijgen. Tevens dient rekening gehouden te worden met de regionale aanpak zoals de overheid het wil en de wens van een aantal gemeenten om zaken ook subregionaal te realiseren.volgens het plan werken we naar scenario 2, waarbij het einddoel hoger ligt (1 uniforme aanpak voor heel West-Brabant). Tijdgebonden: Planning is dat we dit voorstel bereikt hebben voor 1 juli en aan de bouwploeg en het management hebben voorgelegd. (Eind)resultaat: Wat is er klaar als het klaar is? Tussenresultaat 1: Er is een team geformeerd en in het land is navraag gedaan naar goede voorbeelden. Tussenresultaat 2: Een plan van aanpak tot het opzetten 1 aanspreekpunt voor de werkgevers Deze is tevens met een achterban van werkgevers gespiegeld en afgestemd met de plannen van de overige werkgroepen. Eindresultaat: Projectvoorstel is geaccordeerd door alle partijen en afgestemd met de plannen van de overige werkgroepen en klaar om gerealiseerd te worden. Minimale eisen aan het resultaat - Er kunnen voldoende professionals vanuit de deelnemende organisatie geleverd worden om het project te realiseren. - Werkgevers / bedrijven weten zich gebonden aan initiatief / het project. (Principe- 12 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

13 akkoord?!) - Het dient nauw afgestemd te zijn met de overige werkgroepen zodat er uiteindelijk 1 geheel van gemaakt is. Afbakening: Wat is het resultaat niet? - Bedrijven alleen de lusten, maar niet de lasten mee willen dragen - Dat de werkgeversbenadering blijft zoals het nu verloopt; ieder voor zich Projectorganisatie Betrokken actoren: - Adrienne Ogier WVS (projectleiding) - Wim Erkelens (UWV) - Catharina Hoevenaars (regioteam Etten Leur) - Bert Verlaan (Werklink) - Mieke Borgions (Gemeente BOZ) - Ardi Honk (kenniscentrum groen) - Wendy Willemsen (Atea groep) - Erik Harting (Gemeente Roosendaal) Fasering (Tussen)resultaten Start Eind Fase 1: Projectplan opstellen en team compleet maken met afvaardiging uit alle regio s Fase 2: Kennismaking team, taken verdelen en onderzoek doen naar goede voorbeelden in het land en daarbuiten! Opstellen van deze inventarisatie Fase 3: Opstellen van een voorstel tot het realiseren van een centraal bureau/meldpunt waar de werkgevers met al hun vragen terecht kunnen en waar een vertegenwoordiging van de partijen samenwerken en het belang van de juiste match centraal stellen. Deze is tevens voorgelegd aan een panel van werkgevers Fase 4: Evaluatierapport Fase 5: Notitie en presentatie aan projectgroep Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

14 2014 Context: afhankelijkheden Het slagen van dit project is afhankelijk van de bereidwilligheid en inzet van de betrokken deelnemers 4.4 Eén registratiesysteem Aanleiding Binnen de arbeidsmarktregio van 19 gemeenten wordt er gebouwd aan een efficiënte (lees: gecoördineerde) marktbewerking/werkgeversbenadering. Hierbij is van belang dat er gedacht wordt vanuit de wensen van de arbeidsmarkt. Een van de zaken die hiervoor geregeld moet worden is een registratiesysteem waarin alle betrokken partijen relevante informatie kunnen halen en brengen om die werkgeversbenadering optimaal te laten verlopen. Probleemstelling Bij gemeenten, UWV en Sw-bedrijven bestaan verschillende computer informatiesystemen (CRM applicaties). Om te zorgen dat de effiiciëntie in marktbewerking en de wensen uit de arbeidsmarkt (lees bedrijfsleven) optimaal ingevuld kunnen worden zal er één overkoepelend CRM systeem in de arbeidsmarktregio mogelijk gemaakt moeten worden. Doel van de werkgroep Doel (zie ook aanleiding) Specifiek; 1. Inventarisatiefase: welke gegevens moeten er voor en gecoördineerde werkgeversbenadering beschikbaar zijn voor alle partijen in één systeem 2. Inventarisatiefase welke systemen zijn er al: N.a.v. de probleemstelling zal er een inventarisatie plaatsvinden welke systemen er bij de diverse partijen in gebruik zijn. 3. Inventarisatiefase van mogelijke technische invullingen en kosten: wat hebben wij nodig aan techniek en vaststelling begroting. Er zal met specialisten gesproken worden over de mogelijkheden van één informatiesysteem (bijv. nieuw systeem of koppeling van alle systemen, keuzes en kostenraming/begroting) 4. Implementatiefase van het geselecteerde systeem/oplossing:: technisch installeren van één gezamenlijk registratiesysteem Meetbaar; Fase 1 en 2 informatie gereed in juli-sept Fase 3 gereed in december Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

15 Fase 4 gereed eind 2015 begin 2016 Acceptabel; Met de bouwploeg wordt regelmatig overlegd m.b.t de stand van zaken binnen de diverse fases en besluitvormend gesproken over de vervolgstappen. Realistisch; Om te komen tot gedegen voorstellen en uitgangspunten dienen de deelnemers aan de werkgroep te voldoen aan het volgende profiel: - Deelnemer dient in zijn/haar werk al gebruik te maken van een informatiesysteem (bijv. CRM) - het nut van één registratie-/informatiesysteem voor de arbeidsmarktregio onderschrijven - bekend te zijn met werkgeversbenadering / werkgeversdienstverlening - bekend te zijn met de wensen die er leven binnen het bedrijfsleven als het gaat over werkgeversbenadering - enthousiast om aan dit project deel te nemen en zich te committeren aan de doelstelling van het project. - Goed samen kunnen werken in teamverband. Tijdgebonden; Zie bovengenoemde planning die mogelijk in de beginfase van dit project bijgesteld kan worden. Wat is er klaar als het klaar is Tussenresultaat 1: teamformatie en inventarisatie en vastleggen van de behoefte aan gemeenschappelijke gegevens voor één systeem en de inventarisatie van de reeds aanwezige systemen Tussenresultaat 2: voorstel één informatiesysteem / kostenbegroting. Go van alle betrokken partijen. Eindresultaat: implementatie en in gebruik name van één systeem Minimale eisen aan het resultaat Alleen als alle betrokken partijen in de arbeidsmarktregio akkoord gaan met de gekozen oplossing kan e.e.a. uitgevoerd worden en bestaat er één systeem om de werkgeversbenadering optimaal te laten verlopen. Rekening houdend met de wensen vanuit het bedrijfsleven en de uitkomsten van de andere werkgroepopdrachten Afbakening: Wat is het resultaat niet? 15 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

16 Een oplossing die voor een aantal betrokken partijen niet passend is Projectorganisatie Projectleider: Wim Smetsers (!GO) Deelnemers: Selwin Umar (landelijk Project Leerwerkloketten-uwv) Erik Harting (gemeente R daal) Anneke van Lankhaar (UWV) Ivo van Zitteren (gemeente Breda) Adrienne Ogier (WVS) Zie onder: Doel van de werkgroep (realistisch) 4.5 Menukaart Aanleiding Het deelproject Menukaart betreft een inventarisatie van de werkgeversinstrumenten in de regio West-Brabant. Het is onderdeel van het regionale project Gecoördineerde Werkgeversbenadering West-Brabant. Probleemstelling Er is een veelvoud aan werkgeversinstrumenten in de regio. Werkgevers die met meerdere gemeenten/sw-bedrijven/uwv/kenniscentra etc te maken hebben, krijgen dan ook te maken met deze veelvoud van aanmeldprocedures en instrumenten. Doel van de werkgroep Doel 1 Inventarisatie Inventarisatie van producten en diensten die werkgevers worden aangeboden. Specifiek en Meetbaar: Op te leveren product: een matrix van producten voor verschillende subgroepen: per regeling, per leeftijdscategorie en per geografische reikwijdte c.q. subregio of organisatie. Dit is inclusief de dienstverlening van Social Return (regionaal of subregionaal). Acceptabel: De matrix advies wordt voorgelegd aan de bouwploeg en vervolgens aan de werkgroep. Het definitieve document kan verspreid worden binnen de regio aan de mensen die met de werkgeversbenadering belast zijn (als naslag en ter informatie). Realistisch: De matrix impliceert niet volledig te zijn, maar beoogt wel een goed beeld te geven van de 16 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

17 waaier van instrumenten waar een werkgever mee te maken heeft. Tijdgebonden: Deadline van 1 juli 2014 Doel 2 Harmonisatie Harmoniseren van werkgeversinstrumenten c.q. het ontwikkelen van instrumentaria die in de hele regio van kracht zijn. Specifiek en Meetbaar: Op te leveren product startend met een brainstorm met vertegenwoordigers van de (semi)overheidsinstellingen is een voorstel voor aantal gezamenlijke werkgeversinstrumenten. De doelstellingen in het kader van de participatiewet zijn hierbij leidend. Acceptabel: Het voorstel voor de gezamenlijke werkgeversinstrumenten wordt voorgelegd aan de bouwploeg en vervolgens aan de werkgroep. Realistisch: De ambitie om in de hele regio aan elke werkgever dezelfde producten te kunnen leveren is niet reëel. Inzichtelijk maken, en enkele eerste stappen zetten is het pad dat in dit project wordt bewandeld. Tijdgebonden: Deadline 1 juli 2014 (Eind)resultaat: Wat is er klaar als het klaar is? Product 1: overzicht van huidige werkgeversinstrumenten Product 2: voorstel van aantal regionale werkgeversinstrumenten Minimale eisen aan het resultaat - managers /werknemers weten zich gebonden aan het projectresultaat - afgestemd met werkgeversklankbord - nauwe afstemming met de overige werkgroepen zodat er uiteindelijk één geheel is. Afbakening: Wat is het resultaat niet? De twee eindproducten beogen niet tot in detail volledig en uitputtend te zijn. Projectorganisatie 1. Inventarisatie werkgeversdienstverlening Subregio Gemeente Roosendaal Zakia Mazouz/ Eva Jeremiasse (beleidsadviseur) Subregio Gemeente Bergen op Zoom Jacqueline van de Werfhorst (beleidsadviseur) Subregio Gemeente Etten Leur Tim Dierckx (beleidsadviseur) Subregio Gemeente Oosterhout en!go Teus Kortlever (beleidsadviseur) Subregio Gemeente Breda en ATEA-Groep Wendy Willemsen 17 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

18 (beleidsadviseur/werkgeversadviseur) WVS Jeroen Brouwers UWV WERKbedrijf in afstemming met Wim Erkelens Kenniscentra Lian de Bruijn 2. Harmonisatie werkgeversdienstverlening a. Brainstorm met aantal keyspelers (management en uitvoerders) van bovenstaande betrokken organisaties. b. Uitwerking van harmonisatie met projectorganisatie zoals bij punt 1 beschreven. Fasering (Tussen)resultaten Start Eind Fase 1: Inventarisatie 12 feb 2014 Fase 2: Harmonisatie 12 feb juli juli 2014 Context: afhankelijkheden Nota bene Het regionale project Gecoördineerde Werkgeversbenadering sluit aan bij de ambitie om op regionale schaal samen te werken in het kader van de Participatiewet. Hier is een apart projectplan van gemaakt: Implementatie Participatiewet West Brabant. Deelprojecten zijn: 1. Werkgeversdienstverlening: garantiebanen, loonkostensubsidie, communicatie naar werkgevers. Zoals aangegeven wordt deze doelstelling feitelijk grotendeels ingevuld door het project Gecoördineerde Werkgeversbenadering. 2. Beleid: visie, verordeningen en beleidsregels en instrumenten voor cliënten 3. Wajong: samenwerking en aansluiting van onderwijs met arbeidsmarktbeleid, in relatie met het UWV. 4. Samenwerking UWV 5. Organisatie van Regionaal Werkbedrijf Eisen 18 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid 1 Telefoon: 076-502 72 08-06-13296124 E-mail: astrid.persons@west-brabant.eu Website: http://rpa.west-brabant.eu Nieuwsbrief December 2014 nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 3 Derde nieuwsbrief van het rpa

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014

Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014 Conceptmemo Werkbedrijf West-Brabant Aan: rpa West-Brabant Van: Projectgroep Participatiewet Datum: 10 september 2014 1. Inleiding In 2013 is een sociaal akkoord gesloten tussen Kabinet en sociale partners.

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Wij bedienen werkgevers klantgericht, waardoor wij meer werkzoekenden aan een baan helpen. IMPLEMENTATIEPLAN. 28 januari 2015

Wij bedienen werkgevers klantgericht, waardoor wij meer werkzoekenden aan een baan helpen. IMPLEMENTATIEPLAN. 28 januari 2015 Wij bedienen werkgevers klantgericht, waardoor wij meer werkzoekenden aan een baan helpen. IMPLEMENTATIEPLAN 28 januari Dit implementatieplan geeft richting aan de projectperiode waarin het Werkgevers

Nadere informatie

Concept Plan van aanpak Implementatie Participatiewet West-Brabant

Concept Plan van aanpak Implementatie Participatiewet West-Brabant Concept Plan van aanpak Implementatie Participatiewet West-Brabant Door: Tanja Willemsen Projectleider Regionale Samenwerking Participatiewet West-Brabant Versie 7 dd. 28 mei 2014 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Actieplan Arbeidsmeldpunt Drimmelen

Actieplan Arbeidsmeldpunt Drimmelen Actieplan Arbeidsmeldpunt Drimmelen 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Inleiding, achtergrond en context Ambities, uitgangspunten en meerwaarde Inrichting Arbeidsmeldpunt

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel 19 december 2014 Utrechtse Werktafel De Utrechtse Werktafel staat voor het regionaal Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Midden- Utrecht. De basis voor

Nadere informatie

Implementatieplan Stekker4. aanbod regionaal digitaal beschikbaar. Definitieve versie. Datum: maart 2014

Implementatieplan Stekker4. aanbod regionaal digitaal beschikbaar. Definitieve versie. Datum: maart 2014 11 Implementatieplan Stekker4 Verbetering kwaliteit werkgeversdienstverlening: via Stekker4 vraag en aanbod regionaal digitaal beschikbaar. Definitieve versie Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Portefeuillehoudersoverleg

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011 Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015 19 oktober 2011 Pact Brabant 19 oktober 2011 p/a PSW s-hertogenbosch 073-6124325 f.aarten@psw.nl Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015, Pact Brabant,

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Notitie Regionaal Werkbedrijf

Notitie Regionaal Werkbedrijf Notitie Regionaal Werkbedrijf 1. Inleiding De memo Ambtelijke verkenning RPA en VNO-NCW Midden en FNV is in het Portefeuillehoudersoverleg Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (PHO RPA) van 16 april jl.

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Werkbedrijf Achterhoek

Werkbedrijf Achterhoek Werkbedrijf Achterhoek CONVENANT WERKBEDRIJF ACHTERHOEK De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk Het UWV Werkbedrijf Regio Achterhoek

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland Arbeidsmarktbeleid Onderwijs, jeugdbeleid, arbeidsmarktbeleid, zorg, welzijn en cultuur. Voor deze maatschappelijke thema s heeft Holland Rijnland een Sociale Agenda ontwikkeld. Vanuit deze agenda wisselen

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

Visie Participatiewet

Visie Participatiewet Visie Participatiewet Zoveel mogelijk burgers doen mee en voorzien in hun eigen inkomen Regio Alkmaar 06-11-2013 Kern Participatiewet Opgebouwd uit WWB, WSW en WAJONG Geen nieuwe instroom in WSW Gemeente

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Projectplan Versie 1.0 Opsteller/Kwartiermaker : Els Stokman Telefoon 06-11084797 Opdrachtgever Stuurgroep RPA Opdrachtnemer RPA Sharon Smit Datum

Projectplan Versie 1.0 Opsteller/Kwartiermaker : Els Stokman Telefoon 06-11084797 Opdrachtgever Stuurgroep RPA Opdrachtnemer RPA Sharon Smit Datum Projectplan Versie : 1.0 Opsteller/Kwartiermaker : Els Stokman Telefoon : 06-11084797 Opdrachtgever : Stuurgroep RPA Opdrachtnemer RPA : Sharon Smit Datum : 16 april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave..2

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet en dergelijke. Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk

Presentatie Participatiewet en dergelijke. Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk Presentatie Participatiewet en dergelijke Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk Agenda 1. WerkgeversServicepunt 2. Participatiewet 3. Sociaal akkoord en baanafspraken 4. Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Workshops Arbeidsmarktbeleid

Workshops Arbeidsmarktbeleid bij de invoering van de Participatiewet Workshops Arbeidsmarktbeleid November 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Programma Workshop Introductie Ontwikkelingen / achtergrond arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Behandeld door Fred Wosgien Telefoon Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft

Behandeld door Fred Wosgien Telefoon Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Samenleving Advies OWO Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft!BAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Behandeld door Fred Wosgien Telefoon 06-53986106 Retouradres : Advies, Postbus 78,

Nadere informatie

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel Lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid van gemeenten vanuit cliëntenoptiek Rob de Krieger Cliëntenraden meer betrokken bij beoordeling lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Regionale werkgeversdienstverlening Midden-Brabant

Collegevoorstel. Zaaknummer Regionale werkgeversdienstverlening Midden-Brabant Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 29 en 30 juni 2017 vond de conferentie 'Regionale samenwerking arbeidsmarkt' plaats waar bestuurders, managers, beleidsmedewerkers en uitvoerders gezamenlijk

Nadere informatie

Opzet werkbedrijf Holland Rijnland

Opzet werkbedrijf Holland Rijnland 1 Opzet werkbedrijf Holland Rijnland. 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk I. Organisatie Werkbedrijf Holland Rijnland Hoofdstuk II. Berekening Garantiebanen Holland Rijnland November 2014 3 I.a. Organisatieschema

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 20 mei 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 20 mei 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 20 mei 2015 Inhoud presentatie Participatiewet Doel regionaal werkbedrijf Primaire proces Governance regionaal werkbedrijf

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV Professionalisering examinering Projectnummer 33501001 BTG Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid Samensteller(s) Leontine Derks 15-02-2016 Projectplan Examinering

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s

Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversbenadering in arbeidsmarktregio s Werkgeversbenadering rondom de 4 grote steden Gemeente Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

Nadere informatie

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Naam penvoerende organisatie: Gemeente Tiel (contactgemeente Regio Rivierenland) 1. Naam

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021

Plan van Aanpak. Zaterdag 19 juni 2021 Plan van Aanpak 100 jarig Jubileum Julianadorper Voetbal Club J.V.C. Zaterdag 19 juni 2021 Akkoord Bestuur J.V.C., XX maand 2016 Voorzitter v.v. J.V.C. Dhr. A. Wierstra Pagina 1 van 6 1. PROJECT VIERING

Nadere informatie

Participatiewet. Aanleiding. 35 Werkbedrijven

Participatiewet. Aanleiding. 35 Werkbedrijven Participatiewet Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. De wet zet een groot aantal veranderingen binnen de sociale zekerheid in gang en vervangt de Wet werk en bijstand. Aanleiding Op 13

Nadere informatie

Projectorganisatie 3D Leiderdorp structuur WERK

Projectorganisatie 3D Leiderdorp structuur WERK Projectorganisatie 3D Leiderdorp structuur WERK 1 Projectstructuur 3D Leiderdorp uitwerking WMO / AWBZ 2 Projectstructuur 3D Leiderdorp - uitwerking Jeugd 3 Deelprojecten 3D Leiderdorp 1, versie 18 februari

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

2. Welke instroom in de WsW verwacht u in 2014?

2. Welke instroom in de WsW verwacht u in 2014? Raadsvergadering d.d. 21 januari 2014 Raadsnota nummer BI.0131075 0nderwerp: Visienota Participatiewet Vragen van fractie PvdA Naam raadslid: Anton van Opzeeland 1. In de raadsnota schrijft u dat per 1-1-2015

Nadere informatie

Informatievoorziening

Informatievoorziening zaak_zaaknummer zaak_id Projectopdracht bericht_nummer bericht_id Nieuwe website en beheerorganisatie Advies en Beheer team ABCOM stellers R. Willemsen, M. v.d. Maarel doorkiesnummer +31 77 3596943 e-mail

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

De dienstverlening van gemeente Venlo aan Venrayse WWB-klanten is gestart op 1 januari 2013.

De dienstverlening van gemeente Venlo aan Venrayse WWB-klanten is gestart op 1 januari 2013. Naam Evaluatie samenwerking Werkplein Venlo - Venray Opdrachtgever Raad/college Venray Trekker Sanne Bloemen (Venray) - trekker, Kim Werner (Venlo) contactpersoon Datum 30 juni 2015 Inleiding Op 8 mei

Nadere informatie

Hieronder worden de pijlers nader toegelicht:

Hieronder worden de pijlers nader toegelicht: Datum : 5 april 2012 Van : Sharon Smit, programmamanager Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN tel: 06-51177230, e-mail: sharonsmit@rpa-nhn.nl Onderwerp : Informatie programma inclusieve arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

Inventarisatie regionale cliëntenparticipatie

Inventarisatie regionale cliëntenparticipatie Inventarisatie regionale cliëntenparticipatie Stand van zaken en ondersteuningsmogelijkheden Resultaten enquête Doel & werkwijze onderzoek 2 Hoofddoelen Æ Onderzoeken of en hoe de cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Onderwerp De Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van: - de adviezen in de Ontwerpnota Wet Werken naar vermogen (WWnv) - het Overzicht Participatiebudget

Nadere informatie

Samenwerken maakt sterker

Samenwerken maakt sterker Samenwerken maakt sterker Stand van zaken Uitloopcommissie Sociaal d.d. 27-09-2012 Inhoud presentatie Aanleiding Start Intentieverklaring 2012 Voorjaar 2012 Besluit juli 2012 Besluit oktober 2012 Het vervolg

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

De mismatch te lijf. Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo

De mismatch te lijf. Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo De mismatch te lijf Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo Inhoud presentatie Deelnemers: ondernemers, uitzendbureau s, gemeenten, UWV, regio Twente, West-Brabant, Zuidwest-

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Holland Rijnland

Arbeidsmarktregio Holland Rijnland Arbeidsmarktregio Holland Rijnland Tussenstand opdracht kwartiermaker Werkbedrijf Holland Rijnland In februari 2014 heeft het DB van Holland Rijnland een akkoord gegeven om een kwartiermaker aan te trekken.

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Handleiding voor provincie Noord-Brabant m.b.t. het project WelSlagen Diversiteit, film en website

Handleiding voor provincie Noord-Brabant m.b.t. het project WelSlagen Diversiteit, film en website Versie 1.0 (definitief) Datum 08-08-2012 Handleiding voor provincie Noord-Brabant m.b.t. het project WelSlagen Diversiteit, film en website Inleiding: Op verzoek van de provincie Noord-Brabant en de Regio

Nadere informatie

Noord-Holland Noord werkt aan werk. Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening

Noord-Holland Noord werkt aan werk. Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening Noord-Holland Noord werkt aan werk Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening Inhoud De regio Noord-Holland Noord De regio in beeld Samenwerken in de regio De

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Voorbereiding taken decentralisatie Werk. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Voorbereiding taken decentralisatie Werk. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland stand van zaken PHO Sociale Agenda/Arbeidsmarktbeleid 15 mei 2013 Namens Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland Bas van Drooge, Ria de Ruiter

Nadere informatie

Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk

Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Evaluatie Werkgeversservicepunt en voorbereiding Participatiewet: visie Werk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering

Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Definitief projectplan Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Dienst Mediavoorzieningen Datum: 16 maart 2010 p. 1 Inhoudsopgave 1. Probleemschets 2. Opdracht van het project

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning Gemeente jf Bergen op Zoom Lijst Linssen T.a.v. Mevrouw M. van Kemenade Postbus 388 ifhhhiiwi'r'himi'h

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 16 september 2014 Regnr.: 14int03381 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Bijlage 9 Communicatieplan uitvoering Wmo-beleidsplan: Communicatiedoel

Bijlage 9 Communicatieplan uitvoering Wmo-beleidsplan: Communicatiedoel Bijlage 9 Communicatieplan uitvoering Wmo-beleidsplan: Communicatiedoel De gemeente wil de eerder vastgestelde uitgangspunten van het Woensdrechtse Wmobeleid Bescherming, zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Beslisnotitie Social Return: op zoek naar de verbinding

Beslisnotitie Social Return: op zoek naar de verbinding Beslisnotitie Social Return: op zoek naar de verbinding Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van deze beslisnotitie. 2. In te stemmen met de uitgangspunten en randvoorwaarden voor regionale samenwerking

Nadere informatie

Als werkgever in de sector techniek heeft u

Als werkgever in de sector techniek heeft u Regionale Als werkgever in de sector techniek heeft u dagelijks te maken met vragen op het gebied van personeel en arbeid Ondersteuning voor werkgevers op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Opzet presentatie wat is het UWV Portaal, waarom aansluiten belangrijk is, hoe u kunt aansluiten op het portaal en welke stappen u daarvoor moet ondernemen.

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

: raadsbrief Noord-Veluwse Werkkamer en Tafelplan Stakeholders

: raadsbrief Noord-Veluwse Werkkamer en Tafelplan Stakeholders REGIO Noord-Vel uwe Aan het colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten EIburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Zeewolde Zaaknummer : Z-1 5-02737 Uw zaaknummer : Behandeld door : Anita

Nadere informatie

woensdag 25 november 2015 om 19.30 uur in het Oude Raadhuis van de gemeente Etten-Leur, Markt 1 in Etten-Leur.

woensdag 25 november 2015 om 19.30 uur in het Oude Raadhuis van de gemeente Etten-Leur, Markt 1 in Etten-Leur. Aan de leden van de gemeenteraden van de gemeenten die deelnemen aan het Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant Etten-Leur, 12 november 2015 Beste collega raadsleden, Inmiddels is in de meeste gemeenteraden

Nadere informatie