1. INLEIDING. 1 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. INLEIDING. 1 Gecoördineerde werkgeversbenadering 31-3-2014 Regio West-Brabant"

Transcriptie

1 1. INLEIDING Door invoering van de participatiewet ligt er voor gemeenten en UWV een gezamenlijke wettelijke opdracht om in de arbeidsmarktregio s te komen tot een vorm van gecoördineerde werkgeversdienstverlening en het verrichten van taken met betrekking tot de regionale arbeidsmarkt. Er is onder meer vastgelegd dat er één aanspreekpunt komt voor werkgevers in een arbeidsmarktregio, er één registratiesysteem is van vacatures en werkzoekenden. Ook moet er per regio een arbeidsmarktagenda en samenwerkingsafspraken worden gemaakt. De actieve betrokkenheid van de werkgevers in de regio West-Brabant is van groot belang. Afgevaardigden van de BZW hebben via een gezamenlijk brief aan de Wethouders Sociale Zaken van alle gemeenten laten weten mee willen te denken hoe het voor werkgevers mogelijk wordt een baan te bieden aan mensen die onder de Participatiewet vallen. In de brief hebben zij een aantal voorwaarden geformuleerd die tevens aansluiten bij de voorwaarden geformuleerd in de participatiewet. In de arbeidsmarktregio West-Brabant wordt aan bovenstaande uitvoering gegeven via het rpa-project Gecoördineerde Werkgeversbenadering. De 19 gemeenten, SWbedrijven, UWV, ROC West-Brabant, BZW (Brabant-Zeeuwse werkgevers) en de kenniscentra hebben 5 ambities geformuleerd en zich tot doel gesteld deze ambities in 2014 te verwezenlijken in 5 deelprojecten onder projectleiding van Regio West-Brabant. De ambities van West-Brabant: 1. Meer uitstroom en een tevreden klant 2. Opstellen van 1 regionaal marktbewerkingsplan 3. Komen tot 1 aanspreekpunt voor werkgevers 4. Realiseren van 1 registratiesysteem 5. Opstellen van een regionale menukaart. 1 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

2 2. ORGANISATIE Opdrachtgever: Het regionale platform Arbeidsmarkt West-Brabant is opdrachtgever. Bestuurlijk eindverantwoordelijke is de voorzitter van het rpa, de heer C. Meeuwis. Het rpa heeft door vaststelling van het uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt en pakt door! opdracht gegeven aan de projectleider om een regionaal gecoördineerde werkgeversbenadering te realiseren. Bouwploeg (stuurgroep): Projectleider Deelprojectleiders De heer Niek Iversen, regiomanager UWV De heer A. Gabriels, hoofd sociale zaken gemeente Oosterhout De heer J. Koopman, directeur WVS groep Leden van de bouwploeg: - vertegenwoordigen hun eigen organisatie en zijn beslissingsbevoegd binnen de organisatie (of hiertoe gemandateerd) - dragen zorg voor interne communicatie over het project en naar collega-organisaties in de regio/ binnen hun sector die niet vertegenwoordigd zijn in de bouwploeg - vervullen een initiërende, signalerende en op doelstellingen bijsturende rol ten aanzien van het project - zien er op toe, dat project een regionale focus behoudt - borgen de randvoorwaarden binnen hun eigen organisatie die nodig zijn om de doelstellingen van dit project te realiseren. - regelen voldoende menskracht in de organisatie om de activiteiten m.b.t. de uitvoering van het project uit te kunnen voeren. - zorgen voor gemandateerde vervanging bij afwezigheid. 2 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

3 Projectleider: De projectleider van West-Brabant werkt en pakt door!, mevrouw A. Persons Taken projectleider: - eerste aanspreekpunt voor alle partijen - ziet toe op het nakomen van besluiten en afspraken - informeert het rpa en de bouwploeg over voortgang van het project. - draagt zorg voor communicatie naar alle partijen - bewaakt voortgang van het project - draagt zorg voor regionale insteek en dat alle partijen voldoende vertegenwoordigd zijn en dat hun belangen voldoende worden behartigd. Deelprojectleiders: 1. Meer uitstroom en een tevreden klant: De heer W. Erkelens, manager werkgeversdiensten UWV 2. Opstellen van 1 regionaal marktbewerkingsplan: Mevrouw L. de Bruijn, kenniscentrum ECABO, stuurder sectorgroep ZD 3. Komen tot 1 aanspreekpunt voor werkgevers Mevrouw A. Ogier, projectleider werkgeversdienstverlening WVS 4. Realiseren van 1 registratiesysteem De heer W. Smetsers, manager Commerciële Zaken, GO Oosterhout 5. Opstellen van een regionale menukaart. Mevrouw T. Willemsen, beleidsmedewerker gemeente Breda. Taken: - stellen een deelprojectplan op - zorgen voor samenstelling van de deelprojectgroepen - zorgen dat de projectleider en de bouwploeg worden geïnformeerd over de voortgang - dragen verantwoording af aan de bouwploeg - zorgen voor afstemming met de diverse partijen die in deelprojectgroep zitten - zorgen dat afspraken (tijd, doelstellingen etc.) nagekomen worden zoals aangegeven in deelprojectplan 3 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

4 3. FASEN PROJECT 2014 Fase Start Beslismoment Bouwploeg Info. rpa Einde 1. A. Samenstelling Geen 7-3 deelprojectgroepen B. deelprojectplannen Geen Ontwikkelfase (+ hfd soc zk) (+ hfd soc zk) Implementatie (+ hfd soc zk) go/ no go Evaluatie a Samenstelling deelprojecten 1-1 t/m De projectleiders stellen de deelprojectgroepen samen, met inachtneming van: Diverse partijen aanwezig, maar in ieder geval afvaardiging gemeente, uwv, sectorgroep en sw. - De projectleiders zorgen voor een tijdsplanning wanneer de overleggen plaatsvinden met desbetreffende deelprojectgroep Beslismoment 7 maart: - Is de samenstelling van de deelprojecten gereed? - Zijn alle organisaties voldoende vertegenwoordigd? - Is de ureninzet gewaarborgd door de desbetreffende organisatie? 1b Deelprojectplannen 1-1 t/m De projectleiders hebben een deelprojectplan opgesteld met daarin de doelstellingen SMART geformuleerd. - De projectleiders hebben een tijdsplanning gemaakt Beslismoment 7 maart: - Zijn de deelprojecten SMART geformuleerd? - Is er een realistisch tijdspad? - Moet het gehele project bijgesteld worden? 2 Ontwikkelfase 7-3 t/m De deelprojectgroepen zorgen voor uitvoering van het deelproject volgens deelprojectplan - regelen regionaal punt op : bemensing, financiering, tijd, informatie, sturing en taken/ verantwoordelijkheden. Hiervoor wordt een convenant opgesteld. 4 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

5 - fysiek/ digitaal punt Beslismoment en 29-08: - Loopt het traject volgens tijdsplanning? - Moet het traject bijgesteld/ aangepast worden? - Wat loopt goed, wat kan beter? 3 Implementatie 1-9 t/m In deze fase krijgt het regionaal punt zijn definitieve vorm. - de partijen starten met de uitvoering. - In een convenant worden de volgende zaken vastgelegd: * bemensing * financiering * tijd * informatie * aansturing * taken en verantwoordelijkheden Beslismoment 29-08: - go/no go Regionaal punt. - startdatum van regionaal punt. Beslismoment 31-10: - zijn alle partijen akkoord met convenant? 4 Evaluatie Maand januari 2015 De bouwploeg evalueert de diverse fasen van het project als ook het eindresultaat. Beslismoment: - Eventueel bijstellen van het project. 5 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

6 4. DE DEELPROJECTEN Aanleiding 4.1. Meer uitstroom en een tevreden klant Doel van de integrale samenwerking op subregionaal niveau is het verhogen van de uitstroom naar werk van de doelgroepen van Gemeenten, SW-bedrijven en UWV. Om dit te bewerkstelligen is een tevreden klant (=werkgever) van doorslaggevend belang. Probleemstelling Wat zijn de Missie en Visie van het geïntegreerde Werkgeversservicepunt? Wat zijn Kritische Succesfactoren en hoe geven we die vorm en inhoud?.met andere woorden hoe realiseren we een hogere uitstroom naar werk, door de tevredenheid van werkgevers te vergroten? Doel van de werkgroep Specifiek Opstellen van een Plan van Aanpak, waarin uitgewerkt Kritische Succesfactoren en meerwaarde van onze samenwerking voor de werkgever (o.a. klantgerichtheid, bundeling expertise/dienstverlening, bereikbaarheid, relatiebeheer, USP, leveringsproces, taakstellingen, verbinding regio s). Alles binnen het kader van de omschrijving van Ontwikkelvariant 2. Meetbaar Er is beschreven waarom we het doen, wat we doen en hoe we het doen. Acceptabel De voortgang en het uiteindelijke resultaat worden regelmatig besproken in het Bouwteam. Het Bouwteam is verantwoordelijk voor de besluitvorming ten aanzien van het Plan van Aanpak. Realistisch - De deelnemers van de werkgroep moeten bekend zijn met werkgeversdienstverlening (uitvoerend en beleidsmatig). - De deelnemers moeten bekend zijn met Ontwikkelvariant 2 - Toetsing van het plan vindt plaats in overleg met de nader samen te stellen klankbordgroep met daarin een vertegenwoordiging van werkgevers. Tijdgebonden De start van de werkgroep is afhankelijk van de resultaten van de overige werkgroepen en daarom nog niet concreet aan te geven. Streven is om voor 1 september 2014 de werkzaamheden te hebben afgerond. (Eind)resultaat: Wat is er klaar als het klaar is? 6 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

7 Plan van Aanpak Uitvoering Geïntegreerde Werkgeversdienstverlening, waarin opgenomen: - Geformuleerde missie en visie (Waarom doen we het) - Beschrijving Kritische Succesfactoren (Wat doen we) - Kaders en normen voor activiteiten (Hoe doen we het) Minimale eisen aan het resultaat Voldoende kader om te starten, acceptabel voor alle deelnemende partijen. Afbakening: Wat is het resultaat niet? Een in beton gegoten en in detail uitgewerkt werkproces. Projectorganisatie Wim Erkelens (Projectleider) - UWV Mieke Borgions - Gemeente Bergen op Zoom Joy Peters - Gemeente Etten Leur Evelien de Schipper - Gemeente Roosendaal Anton Walravens - Kenteq Ingeborg Vermont - WVS Tijdsplanning Fasering (Tussen)resultaten Start Eind Fase 1: Werven leden werkgroep Fase 2: Maken concept tijdsplanning en uitnodigen werkgroepleden voor Kickoff. ntb ntb Fase 3: Behandelen onderwerpen door bundeling van onderwerpen, bespreking in werkgroep. Tevens klankborden met BZW/ MKB en overall Projectleider. Afstemming met overige werkgroepen. ntb ntb Fase 4: Opstellen Plan van Aanpak ntb ntb Fase 5: Presentatie aan Bouwteam ntb ntb Budgetindicatie n.v.t. Context: afhankelijkheden Het slagen van dit project is afhankelijk van de bereidwilligheid en inzet van de betrokken deelnemers 7 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

8 Opstellen van een regionaal marktbewerkingsplan Aanleiding Werkgevers hebben behoefte aan gecoördineerde werkgeversbenadering vanuit de gemeenten, UWV, kenniscentra en SW-bedrijven, waarbij de vraag van de werkgevers centraal staat. Probleemstelling Werkgevers worden door diverse gemeenten, UWV, kenniscentra en SW-bedrijven afzonderlijk van elkaar benaderd met diverse diensten en producten. Er is behoefte om dit meer te stroomlijnen en te komen tot één gezamenlijk regionaal Marktbewerkingsplan met subregionale vrijheden. Doel van de werkgroep Doel 1 Inventarisatie van huidige marktbewerkingsplannen; Specifiek: Helder inzicht krijgen in de huidige situatie rondom de bestaande marktbewerkingsplannen in West-Brabant, uitgesplitst in 5 aandachtsgebieden: hoe hoe worden de werkgevers in de diverse sectoren/branches/subregio s nu benaderd; welke marktbewerkingsplannen zijn aanwezig bij partijen? wat welke formats worden hiervoor gehanteerd en welke elementen bevatten deze? wie wie doet met welke werkgevers momenteel zaken? (wat zijn de kanssectoren, zijn preferente werkgevers benoemd, grote/kleine accounts?) welke langs welke kanalen worden de werkgevers benaderd? Fysieke bezoeken, (netwerk)bijeenkomsten, social media, anders? waar welke sub-regionale verschillen en aanpak zijn te onderscheiden? Meetbaar; Resultaat: Er worden criteria opgesteld waaraan een Marktbewerkingsplan minimaal dient te voldoen; er wordt een totaalrapportage opgesteld waarin de aandachtsgebieden zijn uitgewerkt aan de hand van de criteria. Hieruit volgt een samenvatting van de bevindingen en wordt een advies uitgebracht aan de bouwgroep t.a.v. het format en de inrichting van het marktbewerkingsplan. Hierin wordt ten minste opgenomen welke elementen regionaal worden bepaald en welke elementen subregionaal kunnen worden ingevuld. Acceptabel: Dit advies wordt allereerst voorgelegd aan de bouwploeg en vervolgens aan de werkgroep. Indien het format specifiek genoeg is geformuleerd kan met de uitwerking gestart worden. Realistisch; de uitgangspunten zijn: Deelnemers aan de werkgroep dienen de benodigde informatie te verkrijgen; Binnen de partijen wordt vertrouwelijk met de informatie omgegaan; 8 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

9 Variant 2: een regionaal plan met subregionale vrijheden; Tijdgebonden: Na een akkoord van de bouwploeg dient de werkgroep uitgebreid te worden tot tenminste 1 deelnemer per subregio. De planning wordt met de bouwploeg vastgesteld, gekoppeld aan de overige werkgroepen. Uiterlijk 1 april wordt het totaaloverzicht met alle bevindingen aangeleverd aan de bouwploeg. Doel 2: Opstellen van één concept Marktbewerkingsplan voor de werkgeversbenadering Specifiek: Opstellen van een voorstel tot het realiseren van dit Marktbewerkingsplan waarin : - rekening wordt gehouden met de kansrijke branches en sectoren in West-Brabant, - het belang van de werkgever en de juiste match centraal staat en - de partijen waar mogelijk op uniforme wijze (samen)werken binnen de (sub)regio. Meetbaar; de resultaten zijn: - Er is een concept beschrijving hoe de Marktbewerking in de regio wordt vormgegeven; - Er is beschreven welke activiteiten regionaal worden opgepakt en welke subregionaal; - Er is beschreven hoe de werkgever als klant door de partijen wordt benaderd en actief betrokken wordt. Acceptabel; de uitgangspunten zijn: Draagvlak; dit plan dient, na goedkeuring van de bouwploeg, ook voorgelegd te worden aan alle collega s (van management tot werkvloer) van de partijen die zich bezighouden met marktbewerking. Pas als ook daar acceptatie is kan er overgestapt worden naar de nieuwe werkwijze. - Variant 2; een regionaal marktbewerkingsplan met subregionale vrijheid; - Arbeidsmarktinformatie; de beroepen op de Gouden Lijst (kans sectoren en topsectoren in West-Brabant) zijn leidend. - De partij die verbonden is aan een specifieke account blijft als eerste deze contacten onderhouden. - Kennis & Vaardigheden: partijen zijn goed geequipeerd voor de professionele marktbewerking; medewerkers zijn goed opgeleid en zijn geinformeerd over elkaars specialisaties, verwijzen naar elkaar en stellen de werkgever centraal. Realistisch: Het opstellen van een concept MBP plan door de werkgroep is zeker haalbaar. De uitwerking ervan in de praktijk zal, in nauwe samenwerking met de bouwploeg, gekoppeld aan de overige werkgroepen en het management van de partijen gerealiseerd moeten worden. Toetsing van het plan bij werkgevers(organisaties) wordt eveneens meegenomen om draagvlak en inhoudelijke feedback te krijgen. Tijdgebonden: Planning is dat we direct nadat doel 1 is bereikt doorgaan en uiterlijk 1 juli het plan klaar 9 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

10 hebben om als concept voor te leggen aan de bouwploeg en werkgroepen. (Eind)resultaat: Wat is er klaar als het klaar is? Tussenresultaat 1: 1. Er zijn criteria opgesteld waaraan een Marktbewerkingsplan minimaal dient te voldoen; 2. Er is een rapportage waarin de aandachtsgebieden zijn uitgewerkt aan de hand van de criteria. 3. Er is een samenvatting van de bevindingen en een advies t.a.v. het format en de inrichting van het marktbewerkingsplan. Tussenresultaat 2: Er is een concept Marktbewerkingsplan in nauwe samenwerking met een afvaardiging van de subregio s. Eindresultaat: - het Marktbewerkingsplan is geaccordeerd door alle partijen en is aangesloten bij de plannen van de overige werkgroepen. Minimale eisen aan het resultaat - managers /werknemers weten zich gebonden aan het projectresultaat - werkgevers staan achter dit plan (Principe-akkoord?!) - nauwe afstemming met de overige werkgroepen zodat er uiteindelijk 1 geheel is. Afbakening: Wat is het resultaat niet? - Het MBP is geen eenheidsworst, maar het is ook niet ieder voor zich (Variant 2!) - Het MBP is niet eenzijdig aanbod gestuurd, de vraag van de werkgever staat centraal Projectorganisatie - Betrokken deelnemers: - Lian de Bruijn (sectorgroepen, projectleiding) - Carlo Bergmans (UWV) - Mara Theijssen (Etten-Leur) - Mark de Roos (Ateagroep Breda) - Maartje van der Zandt (ISD Brabantse Wal) Fasering (Tussen)resultaten Start Eind Fase 1: Projectplan opstellen en projectteam samenstellen 12 febr. 7 maart Fase 2: Inventarisatiefase: aanwezige Marktbewerkingsplannen verzamelen en vergelijken ahv citeria, komen tot 1 uniform format 7 maart 20 maart 10 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

11 Fase 3: Fase 4: Ontwikkelfase Ontwikkelen van conceptversie voor één Marktbewerkingsplan, in nauwe samenwerking met een afvaardiging van de subregio s. Presentatie aan de bouwgroep plus hoofden SZ op 25 april. Aanpassen indien van toepassing, sub-regionale inkleuring. Presentatie aan bouwgroep plus hoofden SZ op 26 aug. 20 maart 25 april 25 april 26 aug. Fase 5: implementatie per 1/9 1 sept. Budgetindicatie nvt Context: afhankelijkheden Er worden voldoende professionals vanuit de deelnemende partijen geleverd worden om het project te realiseren. Aanleiding aanspreekpunt voor werkgevers Werkgevers hebben behoefte aan 1 aanspreekpunt vanuit de gemeenten,uwv, kenniscentra en SW-bedrijven. Probleemstelling Werkgevers worden door diverse gemeenten, UWV, kenniscentra en SW-bedrijven afzonderlijk van elkaar benadered met diverse diensten en producten. Er is behoefte om dit ta gaan stroomlijnen en daarbij te komen tot 1 aanspreekpunt. Doel van de werkgroep Doel: Opstellen van een voorstel tot 1 publiek aanspreekpunt voor de werkgevers. Specifiek: Opstellen van een voorstel tot het realiseren van dit aanspreekpunt waar de werkgevers met al hun vragen terecht kunnen en waar een vertegenwoordiging van de partijen samenwerken en het belang van de juiste match centraal stellen. 11 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

12 Meetbaar: Voor de uitwerking van dit voorstel is: - Er is een beschrijving hoe dit in de praktijk wordt vormgegeven - Er is in beschreven hoe de klanten ons als partijen kunnen vinden - Er volgt een voorstel hoe we het naar de werkgevers bekend gaan maken Acceptabel: Dit plan dient na goedkeuring van de bouwploeg ook voorgelegd te worden aan alle collega s van de partijen die zich bezighouden met de externe werkgevers. Pas als ook daar acceptatie is kan er overgestapt worden naar de nieuwe werkwijze. Hierbij blijft het uitgangspunt dat partijen hun eigen specialisaties hebben en van elkaar goed op de hoogte zijn, elkaar aanvullen en de werkgevers centraal stellen om hun zo goed mogelijk van dienst te zijn. Realistisch: Het opstellen van dit voorstel door de werkgroep is zeker haalbaar. De uitwerking ervan in de praktijk zal echter wel in nauwe samenwerking met de bouwploeg gekoppeld aan het management van de partijen gerealiseerd moeten gaan worden. Toetsing van ons plan bij een panel van huidige klanten/werkgevers wordt eveneens meegenomen om draagvlak en inhoudelijke feedback te krijgen. Tevens dient rekening gehouden te worden met de regionale aanpak zoals de overheid het wil en de wens van een aantal gemeenten om zaken ook subregionaal te realiseren.volgens het plan werken we naar scenario 2, waarbij het einddoel hoger ligt (1 uniforme aanpak voor heel West-Brabant). Tijdgebonden: Planning is dat we dit voorstel bereikt hebben voor 1 juli en aan de bouwploeg en het management hebben voorgelegd. (Eind)resultaat: Wat is er klaar als het klaar is? Tussenresultaat 1: Er is een team geformeerd en in het land is navraag gedaan naar goede voorbeelden. Tussenresultaat 2: Een plan van aanpak tot het opzetten 1 aanspreekpunt voor de werkgevers Deze is tevens met een achterban van werkgevers gespiegeld en afgestemd met de plannen van de overige werkgroepen. Eindresultaat: Projectvoorstel is geaccordeerd door alle partijen en afgestemd met de plannen van de overige werkgroepen en klaar om gerealiseerd te worden. Minimale eisen aan het resultaat - Er kunnen voldoende professionals vanuit de deelnemende organisatie geleverd worden om het project te realiseren. - Werkgevers / bedrijven weten zich gebonden aan initiatief / het project. (Principe- 12 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

13 akkoord?!) - Het dient nauw afgestemd te zijn met de overige werkgroepen zodat er uiteindelijk 1 geheel van gemaakt is. Afbakening: Wat is het resultaat niet? - Bedrijven alleen de lusten, maar niet de lasten mee willen dragen - Dat de werkgeversbenadering blijft zoals het nu verloopt; ieder voor zich Projectorganisatie Betrokken actoren: - Adrienne Ogier WVS (projectleiding) - Wim Erkelens (UWV) - Catharina Hoevenaars (regioteam Etten Leur) - Bert Verlaan (Werklink) - Mieke Borgions (Gemeente BOZ) - Ardi Honk (kenniscentrum groen) - Wendy Willemsen (Atea groep) - Erik Harting (Gemeente Roosendaal) Fasering (Tussen)resultaten Start Eind Fase 1: Projectplan opstellen en team compleet maken met afvaardiging uit alle regio s Fase 2: Kennismaking team, taken verdelen en onderzoek doen naar goede voorbeelden in het land en daarbuiten! Opstellen van deze inventarisatie Fase 3: Opstellen van een voorstel tot het realiseren van een centraal bureau/meldpunt waar de werkgevers met al hun vragen terecht kunnen en waar een vertegenwoordiging van de partijen samenwerken en het belang van de juiste match centraal stellen. Deze is tevens voorgelegd aan een panel van werkgevers Fase 4: Evaluatierapport Fase 5: Notitie en presentatie aan projectgroep Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

14 2014 Context: afhankelijkheden Het slagen van dit project is afhankelijk van de bereidwilligheid en inzet van de betrokken deelnemers 4.4 Eén registratiesysteem Aanleiding Binnen de arbeidsmarktregio van 19 gemeenten wordt er gebouwd aan een efficiënte (lees: gecoördineerde) marktbewerking/werkgeversbenadering. Hierbij is van belang dat er gedacht wordt vanuit de wensen van de arbeidsmarkt. Een van de zaken die hiervoor geregeld moet worden is een registratiesysteem waarin alle betrokken partijen relevante informatie kunnen halen en brengen om die werkgeversbenadering optimaal te laten verlopen. Probleemstelling Bij gemeenten, UWV en Sw-bedrijven bestaan verschillende computer informatiesystemen (CRM applicaties). Om te zorgen dat de effiiciëntie in marktbewerking en de wensen uit de arbeidsmarkt (lees bedrijfsleven) optimaal ingevuld kunnen worden zal er één overkoepelend CRM systeem in de arbeidsmarktregio mogelijk gemaakt moeten worden. Doel van de werkgroep Doel (zie ook aanleiding) Specifiek; 1. Inventarisatiefase: welke gegevens moeten er voor en gecoördineerde werkgeversbenadering beschikbaar zijn voor alle partijen in één systeem 2. Inventarisatiefase welke systemen zijn er al: N.a.v. de probleemstelling zal er een inventarisatie plaatsvinden welke systemen er bij de diverse partijen in gebruik zijn. 3. Inventarisatiefase van mogelijke technische invullingen en kosten: wat hebben wij nodig aan techniek en vaststelling begroting. Er zal met specialisten gesproken worden over de mogelijkheden van één informatiesysteem (bijv. nieuw systeem of koppeling van alle systemen, keuzes en kostenraming/begroting) 4. Implementatiefase van het geselecteerde systeem/oplossing:: technisch installeren van één gezamenlijk registratiesysteem Meetbaar; Fase 1 en 2 informatie gereed in juli-sept Fase 3 gereed in december Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

15 Fase 4 gereed eind 2015 begin 2016 Acceptabel; Met de bouwploeg wordt regelmatig overlegd m.b.t de stand van zaken binnen de diverse fases en besluitvormend gesproken over de vervolgstappen. Realistisch; Om te komen tot gedegen voorstellen en uitgangspunten dienen de deelnemers aan de werkgroep te voldoen aan het volgende profiel: - Deelnemer dient in zijn/haar werk al gebruik te maken van een informatiesysteem (bijv. CRM) - het nut van één registratie-/informatiesysteem voor de arbeidsmarktregio onderschrijven - bekend te zijn met werkgeversbenadering / werkgeversdienstverlening - bekend te zijn met de wensen die er leven binnen het bedrijfsleven als het gaat over werkgeversbenadering - enthousiast om aan dit project deel te nemen en zich te committeren aan de doelstelling van het project. - Goed samen kunnen werken in teamverband. Tijdgebonden; Zie bovengenoemde planning die mogelijk in de beginfase van dit project bijgesteld kan worden. Wat is er klaar als het klaar is Tussenresultaat 1: teamformatie en inventarisatie en vastleggen van de behoefte aan gemeenschappelijke gegevens voor één systeem en de inventarisatie van de reeds aanwezige systemen Tussenresultaat 2: voorstel één informatiesysteem / kostenbegroting. Go van alle betrokken partijen. Eindresultaat: implementatie en in gebruik name van één systeem Minimale eisen aan het resultaat Alleen als alle betrokken partijen in de arbeidsmarktregio akkoord gaan met de gekozen oplossing kan e.e.a. uitgevoerd worden en bestaat er één systeem om de werkgeversbenadering optimaal te laten verlopen. Rekening houdend met de wensen vanuit het bedrijfsleven en de uitkomsten van de andere werkgroepopdrachten Afbakening: Wat is het resultaat niet? 15 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

16 Een oplossing die voor een aantal betrokken partijen niet passend is Projectorganisatie Projectleider: Wim Smetsers (!GO) Deelnemers: Selwin Umar (landelijk Project Leerwerkloketten-uwv) Erik Harting (gemeente R daal) Anneke van Lankhaar (UWV) Ivo van Zitteren (gemeente Breda) Adrienne Ogier (WVS) Zie onder: Doel van de werkgroep (realistisch) 4.5 Menukaart Aanleiding Het deelproject Menukaart betreft een inventarisatie van de werkgeversinstrumenten in de regio West-Brabant. Het is onderdeel van het regionale project Gecoördineerde Werkgeversbenadering West-Brabant. Probleemstelling Er is een veelvoud aan werkgeversinstrumenten in de regio. Werkgevers die met meerdere gemeenten/sw-bedrijven/uwv/kenniscentra etc te maken hebben, krijgen dan ook te maken met deze veelvoud van aanmeldprocedures en instrumenten. Doel van de werkgroep Doel 1 Inventarisatie Inventarisatie van producten en diensten die werkgevers worden aangeboden. Specifiek en Meetbaar: Op te leveren product: een matrix van producten voor verschillende subgroepen: per regeling, per leeftijdscategorie en per geografische reikwijdte c.q. subregio of organisatie. Dit is inclusief de dienstverlening van Social Return (regionaal of subregionaal). Acceptabel: De matrix advies wordt voorgelegd aan de bouwploeg en vervolgens aan de werkgroep. Het definitieve document kan verspreid worden binnen de regio aan de mensen die met de werkgeversbenadering belast zijn (als naslag en ter informatie). Realistisch: De matrix impliceert niet volledig te zijn, maar beoogt wel een goed beeld te geven van de 16 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

17 waaier van instrumenten waar een werkgever mee te maken heeft. Tijdgebonden: Deadline van 1 juli 2014 Doel 2 Harmonisatie Harmoniseren van werkgeversinstrumenten c.q. het ontwikkelen van instrumentaria die in de hele regio van kracht zijn. Specifiek en Meetbaar: Op te leveren product startend met een brainstorm met vertegenwoordigers van de (semi)overheidsinstellingen is een voorstel voor aantal gezamenlijke werkgeversinstrumenten. De doelstellingen in het kader van de participatiewet zijn hierbij leidend. Acceptabel: Het voorstel voor de gezamenlijke werkgeversinstrumenten wordt voorgelegd aan de bouwploeg en vervolgens aan de werkgroep. Realistisch: De ambitie om in de hele regio aan elke werkgever dezelfde producten te kunnen leveren is niet reëel. Inzichtelijk maken, en enkele eerste stappen zetten is het pad dat in dit project wordt bewandeld. Tijdgebonden: Deadline 1 juli 2014 (Eind)resultaat: Wat is er klaar als het klaar is? Product 1: overzicht van huidige werkgeversinstrumenten Product 2: voorstel van aantal regionale werkgeversinstrumenten Minimale eisen aan het resultaat - managers /werknemers weten zich gebonden aan het projectresultaat - afgestemd met werkgeversklankbord - nauwe afstemming met de overige werkgroepen zodat er uiteindelijk één geheel is. Afbakening: Wat is het resultaat niet? De twee eindproducten beogen niet tot in detail volledig en uitputtend te zijn. Projectorganisatie 1. Inventarisatie werkgeversdienstverlening Subregio Gemeente Roosendaal Zakia Mazouz/ Eva Jeremiasse (beleidsadviseur) Subregio Gemeente Bergen op Zoom Jacqueline van de Werfhorst (beleidsadviseur) Subregio Gemeente Etten Leur Tim Dierckx (beleidsadviseur) Subregio Gemeente Oosterhout en!go Teus Kortlever (beleidsadviseur) Subregio Gemeente Breda en ATEA-Groep Wendy Willemsen 17 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant

18 (beleidsadviseur/werkgeversadviseur) WVS Jeroen Brouwers UWV WERKbedrijf in afstemming met Wim Erkelens Kenniscentra Lian de Bruijn 2. Harmonisatie werkgeversdienstverlening a. Brainstorm met aantal keyspelers (management en uitvoerders) van bovenstaande betrokken organisaties. b. Uitwerking van harmonisatie met projectorganisatie zoals bij punt 1 beschreven. Fasering (Tussen)resultaten Start Eind Fase 1: Inventarisatie 12 feb 2014 Fase 2: Harmonisatie 12 feb juli juli 2014 Context: afhankelijkheden Nota bene Het regionale project Gecoördineerde Werkgeversbenadering sluit aan bij de ambitie om op regionale schaal samen te werken in het kader van de Participatiewet. Hier is een apart projectplan van gemaakt: Implementatie Participatiewet West Brabant. Deelprojecten zijn: 1. Werkgeversdienstverlening: garantiebanen, loonkostensubsidie, communicatie naar werkgevers. Zoals aangegeven wordt deze doelstelling feitelijk grotendeels ingevuld door het project Gecoördineerde Werkgeversbenadering. 2. Beleid: visie, verordeningen en beleidsregels en instrumenten voor cliënten 3. Wajong: samenwerking en aansluiting van onderwijs met arbeidsmarktbeleid, in relatie met het UWV. 4. Samenwerking UWV 5. Organisatie van Regionaal Werkbedrijf Eisen 18 Gecoördineerde werkgeversbenadering Regio West-Brabant