Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland"

Transcriptie

1 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Oplegvel 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Basistaak Efficiencytaak X Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur Platformtaak volgens gemeente 4. Behandelschema: Informerend Adviserend Besluitvormend Colleges PHO Gemeenteraad AB Gemeenteraad 15 mei 5. Advies PHO 1. in te stemmen met de voortzetting en borging van het Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening met als werkwijze: a. subregionale uitvoering en op Holland Rijnland niveau het initiëren en vormgeven van branche brede projecten en activiteiten; b. secretariële ondersteuning door Holland Rijnland c. periodieke terugkoppeling van het Afstemmingsteam (AT) naar het pho Sociale Agenda en Economische zaken (arbeidsmarktbeleid); d. nauwe afstemming tussen centrumgemeente en regionale activiteiten op het vlak van arbeidsmarktbeleid 6. Reden afwijking eerdere besluitvorming en wijze afwijken Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden Postbus 558, 2300 AN Leiden Telefoon (071) BNG

2 7. Essentie van het voorstel (annotatie zoals op agenda staat) Op 14 november 2012 heeft Cylia Wopereis in het pho een presentatie verzorgd over de werkgeversdienstverlening. Op basis van het marktbewerkingsplan zijn projecten gestart in kansrijke sectoren waar werkzoekenden geplaatst kunnen worden. Dit zijn zorg en de maakindustrie. In alle drie de subregio s zijn nu werkgeversservicepunten ontwikkeld en zijn afspraken gemaakt over de inrichting van de samenwerking. De werkgeversdienstverlening wordt gecoördineerd door een Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening, waarin hoofden Werk en inkomen en directeuren van de SWbedrijven in participeren. Bas van Drooge (directeur DZB), Robert t Jong (directeur ISD Bollenstreek) en Ria de Ruiter (vertegenwoordiger Rijnstreek) verzorgen een presentatie over de projecten en de aanpak van de werkgeversdienstverlening. 8. Inspraak Nee Ja, door: Wanneer: 9. Financiële gevolgen Geen financiële gevolgen 10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 11. Lokale context (in te vullen door griffier) Eerdere besluitvorming: * weghalen wat niet van toepassing is 2

3 Adviesnota PHO Vergadering: PHO Sociale Agenda/EZ deel arbeidsmarktbeleid 15 mei 2013 Locatie: Raadszaal Teylingen Agendapunt: 03 Onderwerp: Inrichting werkgeversdienstverlening Beslispunten: 1.kennis te nemen van de presentaties 2. in te stemmen met voortzetting en borging van het Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening met als werkwijze: a. subregionale uitvoering en op Holland Rijnland niveau het initiëren en vormgeven van branche brede projecten en activiteiten; b. secretariële ondersteuning door Holland Rijnland; c. periodieke terugkoppeling van het Afstemmingsteam (AT) naar het pho Sociale Agenda en Economische zaken (arbeidsmarktbeleid); d. nauwe afstemming tussen centrumgemeente en regionale activiteiten op het arbeidsmarktbeleid. Inleiding: Een goede invulling van de werkgeversdienstverlening wordt de komende jaren essentieel. De verplichting tot samenwerking op regionaal niveau is officieel vastgelegd in de gewijzigde wet Samenwerking Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) 1 juli Eerder is vanuit de regio Holland Rijnland aangegeven de samenwerking op de schaal van Holland Rijnland, uitgebreid met de gemeente Boskoop, te willen organiseren. Het Ministerie van SZW heeft dit erkend. In de loop van vorig jaar heeft Voorschoten zich aangesloten bij de arbeidsmarktregio Haaglanden. De arbeidsmarktregio Holland Rijnland wordt nu dus gevormd door 15 gemeenten. De samenwerking wordt vorm gegeven met het UWV. In uw overleg van 14 november 2012 heeft u gevraagd om een inhoudelijke stand van zaken en het geven van meer duidelijkheid over de bestuurlijke aansturing. De gemeenten hebben begin 2012 samen met het UWV de opdracht geformuleerd om een werkgeverssamenwerking tot stand te brengen, die uitgaat van de maatschappelijke noodzaak tot uitplaatsing van werkzoekenden met een uitkeringsachtergrond (WWB, WW, WIA, Wajong-uitkering) en de doelgroep Sociale Werkvoorziening (SW). In de zomer van 2012 is het Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening (AT) gevormd. Dit team bestaat uit hoofden Werk en Inkomen van gemeenten, regiomanager UWV en directeuren van SW bedrijven in de regio Holland Rijnland. De basis van de activiteiten wordt gevormd door een marktbewerkingsplan, dat kansrijke sectoren voor plaatsing van bovengenoemde doelgroepen aangeeft. Projecten in de zorg en maakindustrie zijn in gang gezet. Structuur samenwerking De opzet van de samenwerking sluit aan bij de huidige praktijk. De uitvoering vindt plaats in de subregio s. In het structuurplan van maart 2013 zijn afspraken gemaakt over de 3

4 communicatie en afstemming tussen de subregio s en is vastgelegd welke werkzaamheden op Holand Rijnland niveau plaatsvinden. Op Holland Rijnland niveau is het vormgeven en initiëren van branchebrede projecten belegd. Beoogd effect: Het doel is het zoveel mogelijk plaatsen van werkzoekenden met een uitkeringsachtergrond en doelgroep Sociale Werkvoorziening bij reguliere werkgevers. De samenwerking tussen partijen leidt tot betere resultaten. Argumenten: 1.1 Brede samenwerking essentieel voor bereiken resultaat In juli 2012 is het Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening (AT) van start gegaan. Hierin werken managers Werk en Inkomen, directeuren van de drie SW bedrijven en de managers van het UWV in samen. Deze brede samenstelling maakt het mogelijk te komen tot een uniforme benadering van werkgevers. Nu is de praktijk dat werkgevers door veel partijen uit het publieke domein apart benaderd worden. Het gezamenlijk optrekken van partijen leidt ertoe dat werkgevers een breder aanbod van kandidaten gedaan kan worden. Een belangrijk uitgangspunt hierin is, dat de vraag van de werkgever centraal staat. 1.2 Samenwerking sluit aan op huidige praktijk De werkgeversdienstverlening vindt in de praktijk plaats vanuit de drie subregio s. Afstemming op het niveau van Holland Rijnland maakt het mogelijk meer werkzoekenden met meer werkgevers te matchen. Kandidaten vanuit bijvoorbeeld Katwijk kunnen in Alphen aan den Rijn geplaatst worden en omgekeerd. Hiervoor zijn goede afspraken nodig. Per subregio en vanuit het UWV zijn nu contactpersonen benoemd, die op uitvoerend niveau met elkaar kunnen schakelen. Verder zijn stappen gezet om de applicatie Stekker 4, die een betere communicatie tussen gemeenten en UWV mogelijk maakt, in te voeren. 1.3 Afstemmingsteam moet geborgd worden Het Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening wordt nu ondersteund door de werkgroep werkgeversdienstverlening. De opzet is dat het Afstemmingsteam de coördinatiefunctie structureel gaat invullen. Dit sluit aan op de eisen die het Rijk stelt op het gebied van samenwerking in de arbeidsmarktregio. Borging van het Afstemmingsteam vraagt het bieden van secretariële ondersteuning. Dit kan via Holland Rijnland ingezet worden. Deze ondersteuning zal in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke ambtenaren in de subregio s ingevuld worden. 1.4 Gerichte aanpak op basis analyse heeft meeste kans op succes In januari 2013 is een marktbewerkingsplan opgesteld. Dit plan is een sturingsinstrument van het Afstemmingsteam. Het plan benoemt kansrijke sectoren voor plaatsing van werkzoekenden. Op basis van dit plan zijn projecten opgezet in de zorg en de maakindustrie. In deze projecten wordt afgestemd met de aanpak van jeugdwerkloosheid en de ontsluiting van werkzoekendenbestanden in samenwerking met uitzendbureaus. 1.5 Afstemming centrumgemeente en Holland Rijnland is essentieel Het Rijk gaat steeds meer taken op het gebied van arbeidsmarktbeleid bij de centrumgemeente beleggen. De aanpak jeugdwerkloosheid is bij de centrumgemeente belegd. Recent is hier het project ontsluiting werkzoekendenbestand met uitzendbureaus bijgekomen. Het Rijk heeft plannen om ook de verantwoordelijkheid voor de volwasseneneducatie bij de centrumgemeente te beleggen. Ook in het recent afgesloten Sociaal Akkoord wordt een rol voor de centrumgemeente voorzien. 4

5 De afspraak is dat beleidsmatige zaken en plannen door de centrumgemeente in het bestuurlijk platform van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda worden geagendeerd. Het is noodzakelijk, dat hierin tussen de portefeuillehouder Arbeidsmarktbeleid en de vertegenwoordiger van de centrumgemeente goede afspraken gemaakt worden. Kanttekeningen/risico s: 1 Sociaal Akkoord zet in op regionale werkbedrijven Het onlangs afgesloten Sociaal Akkoord formuleert een andere opzet van de werkgeversdienstverlening. Het akkoord gaat uit van regionale werkbedrijven. De regie komt bij de gemeente te liggen. De uitwerking van het Sociaal Akkoord roept veel vraagtekens op. Het is duidelijk dat op basis van onderhandelingen met gemeenten en behandeling in de Eerste- en Tweede Kamer nog veel wijzigingen aangebracht kunnen worden. 2. Plaatsing van werkzoekenden in tijden van recessie is enorme opgave Het is duidelijk, dat recessie diepgaand is. De werkloosheid, ook in onze regio, loopt op. De plaatsing van onze doelgroepen zal veel inspanning vragen. Juist nu is samenwerking en het verder uitbouwen van relaties met werkgevers essentieel. Financiën: Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. Communicatie: Communicatie zal plaatsvinden bij de start en het verloop van de projecten. De communicatie wordt gekoppeld aan het behalen van concrete doelen. Communicatie over structuurafspraken is weinig inspirerend. Op communicatiegebied wordt nauw samengewerkt met de afdeling communicatie van de gemeente Leiden (centrumgemeente). Evaluatie: Het Afstemmingsteam zal periodiek het pho Sociale agenda op de hoogte stellen. Hierin is een evaluatie van het verloop van de projecten inbegrepen. Bijlagen: 1. Structuurplan inrichting samenwerking werkgeversdienstverlening 2. Marktbewerkingsplan (matrix oplegger en arbeidsmarktanalyse) 3. Recente informatie met betrekking tot de arbeidsmarkt in Holland Rijnland 5

Oplegvel. 1. Onderwerp Voorbereiding taken decentralisatie Werk. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Voorbereiding taken decentralisatie Werk. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 (concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 Aanwezig: gemeente Alphen aan den Rijn: de heer G.P. van As gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

GESCAND OP 1 3 MAART 2013. Gemeente Oostzaan

GESCAND OP 1 3 MAART 2013. Gemeente Oostzaan Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan t.a.v. Mw. Ouwehand Postbus 20 1530 AA Wormer GESCAND OP 1 3 MAART 2013 Gemeente Oostzaan Bezoekadres Postadres Telefoon Fax E-mail Internet Uw kenmerk

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1 Gecoördineerde werkgeversbenadering 31-3-2014 Regio West-Brabant

1. INLEIDING. 1 Gecoördineerde werkgeversbenadering 31-3-2014 Regio West-Brabant 1. INLEIDING Door invoering van de participatiewet ligt er voor gemeenten en UWV een gezamenlijke wettelijke opdracht om in de arbeidsmarktregio s te komen tot een vorm van gecoördineerde werkgeversdienstverlening

Nadere informatie

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij

Samenwerking in het sociaal domein. Opdrachtgever Stuurgroep sociaal domein Meierij Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Samenwerking in het sociaal domein Opdrachtgever

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal RPA werkplan 2014 Inhoud Voorwoord... 1 1. Ontwikkelingen... 2 1.1. Twee arbeidsmarktregio s, één RPA... 2 1.2. Nieuwe wetgeving: Participatiewet en sociaal domein... 2 1.3. Arbeidsmarktinformatie...

Nadere informatie

Stand van zaken samenwerking regionaal Werkplein en Werkgeversservicepunt Haarlem (arbeidsmarktregio Zuid- Kennemerland & IJmond) 1.

Stand van zaken samenwerking regionaal Werkplein en Werkgeversservicepunt Haarlem (arbeidsmarktregio Zuid- Kennemerland & IJmond) 1. Stand van zaken samenwerking regionaal Werkplein en Werkgeversservicepunt Haarlem (arbeidsmarktregio Zuid- Kennemerland & IJmond) 24 januari 2014 Zijlsingel 1: op de begane grond wordt het regionaal Werkplein/WSP

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

03 a. Mededelingen b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming c. terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen

03 a. Mededelingen b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming c. terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda Datum: 20 maart 2013 9.30 13.00 uur Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn, commissiekamer II Onderwerp: Agenda 09.30 13.00 uur 01 Opening en vaststelling

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp Focus 2014 Strategische Agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Januari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...... 2 2. Hoofdopgaven bestuursperiode

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Jaarverslag Holland Rijnland 2011. 1. Inleiding 9. 2. Rekeningresultaat 14. 3. Bestuur 16. 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21

Jaarverslag Holland Rijnland 2011. 1. Inleiding 9. 2. Rekeningresultaat 14. 3. Bestuur 16. 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21 Pagina INHOUDSOPGAVE 3 JAARVERSLAG 2011 7 1. Inleiding 9 2. Rekeningresultaat 14 3. Bestuur 16 4. Programma Ruimtelijke Agenda 18 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21 4.2 Onderdeel Wonen 24 4.3

Nadere informatie

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Concept rapport ter bespreking in DB op 16 april 2015 Amsterdam, 9 april

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan Datum Onderwerp Van Ons kenmerk De gemeenteraad 27 augustus 2013 Stand van zakennotitie Participatiewet Het college 133684 CC Geachte dames en heren, Kennisnemen van Stand

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

Regionale Werkgeversdienstverlening Fryslân

Regionale Werkgeversdienstverlening Fryslân Regionale Werkgeversdienstverlening Fryslân Samenwerking tussen Friese gemeenten en het UWV WERKbedrijf Contactgegevens: Renate Westdijk Coördinator 06 21 55 80 55 info@westdijkhr.nl Selma Altena Coördinator

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Nummer Nvb-Part

Nadere informatie