WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!"

Transcriptie

1 Begroting

2 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met In deze begroting staan de totale kosten van 2012 en 2013 vermeld. Het totale budget van de gehele periode ( ) bedraagt aan subsidies: 1,5 miljoen Provincie ESF gelden 1,5 miljoen partners Totaal 3,6 miljoen Hierbij aantekenend dat de ESF gelden pas definitief zijn aan het eind van Deze ESF gelden zijn overschot uit actieplan Jeugdwerkloosheid en regionaal gelabeld. In het uitvoeringsprogramma zijn de ambities weergegeven van alle partners. De kosten om deze ambities te verwezenlijken, overstijgen het totale budget van het programma. Hierdoor is de noodzaak ontstaan om een prioritering aan te geven voor de eerste periode. Hoofdambitie van het uitvoeringsprogramma is: inzet op het te verwachten tekort op de arbeidsmarkt. Hiervan uitgaande is gekozen voor accent op de volgende ambities: - Onbenut arbeidspotentieel plaatsen op de Gouden Lijst - HRM agenda - Werkenden behouden voor de arbeidsmarkt De activiteiten in 2012 en 2013 zijn allen ondersteunend aan bovenstaande ambities en verdeeld over de drie pijlers van het uitvoeringsprogramma. Daarnaast is in de begroting ook de waarborging van de structuur opgenomen zoals coördinatie van de sectorgroepen, projectleider en overige projectkosten.

3 1. VRAAG 1. Coördinatie sectorgroepen In West-Brabant zijn vier regionale sectorgroepen actief: Groen, Zorg, Zakelijke Dienstverlening en Techniek. De stuurders van de sectorgroepen zorgen ervoor dat de afgesproken resultaten in gezamenlijkheid worden behaald met de drie O s. In 2013 wordt een vijfde sectorgroep aan toegevoegd: De stuurders zijn: - Zorg : kenniscentrum Calibris - Groen: ROC Prinsentuin - Techniek: Kenniscentrum KEnteq - Zakelijke dienstverlening: Kenniscentrum Ecabo - Topsectoren: nog onbekend De stuurder van de sectorgroep zakelijke dienstverlening vertegenwoordigt de sectorgroepen in het rpa West- Brabant. 1. Coördinatie sectorgroepen Kosten Stuurders sectorgroepen: Calibris, Ecabo, Kenteq, Prinsentuin. De stuurder voor de sectorgroep Topsectoren is nog niet bekend 3. Onderzoek arbeidsmarkt Vraagzijde: omdat de arbeidsmarkt dynamisch en veranderlijk is, wordt aan het einde van elk jaar nieuwe arbeidsmarktonderzoeken uitgevoerd door de kenniscentra Calibris, Ecabo, Kenteq en Aequor om de Gouden Lijst actueel te houden. Aan eind van 2013 wordt de Gouden Lijst aan de hand van nieuwe arbeidsmarktgegevens (eventueel) voor de eerste keer aangepast. 3. Onderzoek arbeidsmarkt - vraagzijde Ecabo, Calibris, Kenteq, Aequor. Periode 2e helft 2013 Kosten Aanbodzijde: 1x per jaar levert afdeling Onderzoek en Informatie van de gemeente Breda in opdracht van rpa vergadering een overzicht van aantallen werkzoekenden in regio West-Brabant. 3. Onderzoek arbeidsmarkt - aanbodzijde O&I gemeente Breda Periode 2e helft 2013 Kosten sectorgroepen De partners in de sectorgroepen zijn onderwijs (ROC West-Brabant), ondernemers, overheid ( UWV Werkbedrijf, gemeenten, leerwerkadviseurs) en overige partijen. Er moet een evenredige verdeling zijn van deze partijen in de sectorgroepen. De stuurders zijn voor de samenstelling van de sectorgroepen eindverantwoordelijk. Topsectoren: Opstellen van een Human Capital Road Map voor de Topsectoren van West-Brabant. 3. Onderzoek arbeidsmarkt - topsectoren Rewin Periode Start 1e helft 2013 Kosten sectorgroepen Kosten Gemeenten, UWV, ROC West-Brabant, kenniscentra Totale kosten onderzoek arbeidsmarkt Totaal

4 2. SCHAKEL TUSSEN VRAAG EN AANBOD 1. Beroepenoriëntatie regio Beroepenoriëntatie is een instrument om de beroepen van de Gouden Lijst onder de aandacht te brengen van jongeren en werkzoekenden. In 2012 wordt gestart met een analyse om de personele instroom in de Gouden Lijst te vergroten met als doel een intersectoraal project gericht op beroepenoriëntatie voor Zorg, Groen, Zakelijke Dienstverlening en Techniek onder regie van kenniscentrum Calibris (stuurder sectorgroep Zorg). 1. Beroepenoriëntatie regio Periode Start 2012 Kosten Sectorgroep zorg: kenniscentrum Calibris Sectorgroepen groen, zakelijke dienstverlening en techniek 2. HRM Deskundigheidsbevordering Informeren van de partners tijdens 6 themabijeenkomsten over arbeidsmarktontwikkelingen, stimuleringsregelingen, brancheopleidingen, opleidingsfondsen e.d. over de focussectoren Zorg, Zakelijke Dienstverlening, Groen en Techniek. 2. HRM Deskundigheidsbevordering Ecabo Kosten Sectorwerkgroepen, Gemeenten en UWV, Leerwerkloketten 3. Regionaal HRM regisseur In kader van de wet Werk naar Vermogen is in de subregio s van West-Brabant bij de overheid een start gemaakt met gecoördineerde werkgeversbenadering. De gemeenten zijn nog zoekende naar een goede vorm en vooral naar een manier om in gezamenlijkheid op te trekken. Hiervoor is een deelproject WWNV gecoördineerde werkgeversbenadering actief. Bij de werkgeversbenadering van de overheid ligt het accent op het plaatsen van aanbod. De regionale sectorgroepen zijn in 2011 gestart met invoering van sectorale werkgeversbenadering. Zij hebben per sector de werkgeversbezoeken geregistreerd in een CRM systeem. Dit is nog niet voldoende. Daarom wordt in 2013 het CRM systeem verder uitgebreid. Bovendien wordt ook een vervolg gegeven aan de deskundigheidsbevordering van de uitvoerenden. De sectorale werkgeversbenadering is vraaggericht. Daarnaast zijn nog vele partijen actief op dit gebied. Regelmatig worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden aan werkgevers op gebied van arbeidsmarkt Al deze partijen hebben een eigen insteek en werken veelal vanuit eigen reguliere taken. Daarom wil de regio in 2013 een regisseur HRM aanstellen die al deze activiteiten in kaart brengt, dubbelingen signaleert en zorgt voor informatie aan alle partijen over de verschillende activiteiten. De sectorgroepen werken vraaggericht, de gemeenten veelal aanbodgericht. De regisseur heeft de taak om voor samenhang te zorgen. De regisseur zorgt er tevens voor dat regionale thema s zoals social inclusive, de Gouden Lijst ed. nadrukkelijk meegenomen worden in de gesprekken met de werkgevers. De regisseur is tevens trekker van Wwnv deelproject Gecoördineerde Werkgeversbenadering. 3. Regionaal HRM regisseur Gemeente Breda Kosten

5 4. Verlenging CRM systeem De stuurders van de sectorale werkgroepen zorgen ervoor dat er conform het reeds opgestelde marktbewerkingsplan van 2012 werkgevers in gezamenlijkheid benaderd worden. De partners registreren volgens afspraak in dit CRM systeem. Dit systeem wordt momenteel ook gebruikt door het leerwerkloket. In 2013 worden deze systemen samengevoegd. 4. Verlenging CRM systeem Kosten Transfercentrum Transfercentrum ACE. Regionale sectorgroepen, Leerwerkloketten Om de ambitie werkenden behouden voor de arbeidsmarkt te realiseren, wordt bijgedragen aan het opzetten van een regionaal mobiliteitscentrum waarbij werkenden van werk naar werk geholpen worden. Flexibiliteit en mobiliteit zijn hierbij nadrukkelijke thema s. ACE verzorgt voorlichting aan de werkgevers over de thema s: van deeltijd naar deeltijd+ en behoud van ouderen voor de arbeidsmarkt d.m.v. mobiliteit en flexibiliteit. Bijkomend effect is dat de instroom naar een WW- en WWB uitkering wordt verminderd. 6. Scholingsfonds Regionaal Fonds als bijdrage aan brabantbreed programma waarbij een noodfonds wordt opgericht om werkzoekenden en werkenden een opleiding te laten volgen (die leidt tot plaatsing Gouden Lijst) indien hier bij de reguliere instanties geen budget voor is. 6. Scholingsfonds Kosten Leerwerkloket Alle partners die vallen onder plaatsingen op Gouden Lijst Het leerwerkloket heeft als hoofdtaak om aanbod aan te leveren aan de sectorgroepen vanuit UWV Werkbedrijf en Gemeenten. Bovendien geven zij scholingsadvies aan werkgevers, werknemers en werkzoekenden en ondersteunen waarbij de Gouden Lijst centraal staat. 7. Leerwerkloket Leerwerkloket Kosten Alle partners die vallen onder plaatsingen op Gouden Lijst 5. Transfercentrum ACE Kosten Gemeente Breda, Ondernemers en Overheid.

6 3. AANBOD 1. Onbenut arbeidspotentieel plaatsen op de Gouden Lijst: Plaatsen van 200 werkzoekenden op de Gouden Lijst Gemeenten, UWV Werkbedrijf en de sectorgroepen plaatsen in totaal 200 werkzoekenden op de Gouden Lijst. Op deze lijst staan alle beroepen waarvan verwacht wordt dat hier de tekorten de komende jaren het grootst zullen zijn. Hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling dat er vanuit een samenwerking met de sectorgroepen of (sub) regionaal wordt ingezet op bij voorkeur innovatieve trajecten om te komen tot deze plaatsing. Hiermee willen we niet alleen bereiken dat onbenut arbeidspotentieel geplaatst wordt, maar vooral inzicht krijgen in de manieren waarop dit bereikt wordt. Deze actie is dus vooral gericht op het ontdekken van nieuwe schakels tussen vraag en aanbod. Met de diverse gemeenten en partners worden aan de hand van prestatieovereenkomsten nadere afspraken gemaakt over de verschillende inzetten. Aan eind van 2013 wordt een regionale rapportage opgesteld waarbij de bevindingen als good practices kunnen dienen voor alle partners van de regio en ter voorbeeld voor de gehele provincie. 2. Arbeidsmigranten Aansluiting bij regionale werkgroep Arbeidsmigranten door projectleider West-Brabant werkt en pakt door: onderzoek laten uitvoeren om cijfers in beeld te krijgen van mogelijke arbeidsmigranten zodat zij geplaatst kunnen worden op de beroepen Gouden Lijst. 2. Arbeidsmigranten Regiogroep Arbeidsmigranten Periode 1e helft 2013 Kosten In 2013 is dit begroot op euro als opstart van de verschillende pilots. In 2014 en 2015 zal het aantal plaatsingen als gevolg van de effecten van deze pilots stijgen en zullen de financiele bijdrage naar beneden bijgesteld worden. 1. Onbenut arbeidspotentieel plaatsen op de Gouden Lijst Kosten Sectorgroepen, Gemeenten, UWV

7 Begroting Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt en pakt door! Kosten Financiering Calibris Ecabo Kenteq Prinsentuin Partner 4 werkgroepen ACE tot. uren tot. uurkosten projectkosten tot. kosten Provincie rpa Totaal VRAAG / Gouden lijst Coördinatie sectorgroepen Onderzoek arbeidsmarkt SCHAKEL sectorgroepen beroepenorientatie regio Deskundigheidsbevordering Regionaal hrm regisseur Crm systeem Project ACE (werk naar werk) Scholingfonds Leerwerkloket AANBOD / onbenut arbeidspotentieel 200 plaatsingen gouden lijst Arbeidsmigranten PROJECTKOSTEN Alg. kosten Projectkosten personeel (projectleider) Communicatiekosten Accountant TOTAAL Opmerking: Uitgaande van esf rpa euro Uurkosten 80 euro per uur

8 TOTALE PROJECTKOSTEN Per pijler Provincie rpa Totaal Vraag Schakel Aanbod Projectkosten Totaal Per pijler Provincie rpa Totaal Vraag Schakel Aanbod Projectkosten Totaal Per pijler Provincie rpa Totaal Vraag Schakel Aanbod Projectkosten Totaal Onder voorbehoud van esf gelden rpa Totale projectkosten Per pijler Provincie rpa Totaal Vraag Schakel Aanbod Projectkosten Totaal Mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de provincie Noord-Brabant.

College. Raadsinformatie. Aan Portefeuillehouder Onderwerp

College. Raadsinformatie. Aan Portefeuillehouder Onderwerp College Raadsinformatie Aan Portefeuillehouder Onderwerp Datum 20-08-13 Afschrift aan Commissie Welzijn Wethouder Sperber Informatie over de voortgang en resultaten van Hart van Brabant voor domein arbeidsmarkt

Nadere informatie

Samen Sterk voor Werk

Samen Sterk voor Werk Convenant Krachtenbundeling Banen creëren Kansen benutten Netwerk Regionale partners Betrokkenheid Inclusieve aanpak Eigenaarschap Draagvlak Samen investeren Regionale Economie Inclusieve Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Wij bedienen werkgevers klantgericht, waardoor wij meer werkzoekenden aan een baan helpen. IMPLEMENTATIEPLAN. 28 januari 2015

Wij bedienen werkgevers klantgericht, waardoor wij meer werkzoekenden aan een baan helpen. IMPLEMENTATIEPLAN. 28 januari 2015 Wij bedienen werkgevers klantgericht, waardoor wij meer werkzoekenden aan een baan helpen. IMPLEMENTATIEPLAN 28 januari Dit implementatieplan geeft richting aan de projectperiode waarin het Werkgevers

Nadere informatie

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam van de arbeidsregio: Locatie: Regio Amersfoort Stadsring 75, Amersfoort Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon 1. Gemeente Amersfoort Wethouder C. van Eijk

Nadere informatie

Meer mensen goed opgeleid aan het werk Arbeidsmarktbeleid voor Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant

Meer mensen goed opgeleid aan het werk Arbeidsmarktbeleid voor Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant Meer mensen goed opgeleid aan het werk Arbeidsmarktbeleid voor Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant Provincie wil méér mensen goed opgeleid aan het werk De arbeidsmarkt verandert snel. Dat ondervinden

Nadere informatie

Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan 2012 2014

Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan 2012 2014 Elk Talent Telt Samenvatting Beleidsplan 2012 2014 Missie OTIB De missie van OTIB is helder en staat al jaren vast: Bijdragen aan een aantrekkelijke Technische Installatiebranche, met voldoende en goed

Nadere informatie

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen

Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen A&O-fonds Waterschappen Meerjarenplanning 2011 2012 Versie d.d december 2010 1 Meerjarenplanning 2011-2012 A&O-fonds Waterschappen Klaar voor de toekomst?! Een stevige organisatie in stormachtige tijden

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland Sectorplan Zorg Noord-Nederland Groningen, Drenthe en Friesland Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. De sector zorg en welzijn in beeld... 10 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt... 10 1.2 Het

Nadere informatie

Maatregelen in crisistijd

Maatregelen in crisistijd Maatregelen in crisistijd Voorbeelden van werken aan werkzekerheid in opdracht van het Ministerie van SZW Voorbeelden van werken aan werkzekerheid Symposium SZW 2 december 2009 Mr. H.G. Bakker Drs. S.M.A.F.

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt www.utrecht.nl 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 1 De spelers op het veld 7 Sport 7 Onderwijs 8 Welzijn 9 Gemeente 10 Conclusie 10

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Techniekagenda Noord Nederland

Techniekagenda Noord Nederland Techniekagenda Noord Nederland - op weg naar de Regionale Actieagenda Techniek Noord Nederland - noordelijke bijdrage aan het landelijke TechniekPact 2013-2020 Drachten, 25 april 2013 1. Inleiding In het

Nadere informatie

De Kracht van de Achterhoek

De Kracht van de Achterhoek De Kracht van de Achterhoek Koersnotitie voor de Achterhoekse Human Capital Agenda versie 26-05-14 Inleiding De Achterhoekse economie drijft als vanouds op de kwaliteit van de regionale arbeidsmarkt. Ondernemers

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel)

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel) OVERZICHTSCONSTRUCTIE ONDERWIJSPERSONEEL 1.1 Algemene beleidsdoelstelling voldoende personeel en kwaliteit randvoorwaarden De algemene doelstelling voor het onderwerp onderwijspersoneel 1 is het zorgen

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie