Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015"

Transcriptie

1 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant

2 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale arbeidsmarkt en burgers in het kader van Leven Lang Leren waarbij specifiek te denken valt aan scholing, advisering bij trajecten van werk naar werk en het ontwikkelen van leerwerkarrangementen. Leren en Werken wordt aangestuurd door een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs en overheid met als doel Leren en Werken te stimuleren in het kader van het thema een leven lang leren. Leren en Werken zal uitgevoerd worden door middel van een fysiek en digitaal loket. Dit loket zal op fysieke nabijheid van de doelgroepen (o.a. werkpleinen) ingericht worden en een informatie-en adviesfunctie vervullen richting werkgevers, werkzoekenden, werkenden, werkelozen en kennis overdacht aan professionals. 2. Visie Leven lang leren in 5* Noordoost Brabant Werkt! De uitdagingen op de arbeidsmarkt vragen om een gezamenlijke aanpak van overheid, onderwijs en ondernemers. De drie O s in de regio Noordoost Brabant hebben daarom de handen in een geslagen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt meer met elkaar in evenwicht te brengen: 5* Noordoost Brabant Werkt! Het uitgangspunt hierbij is zoveel mogelijk de juiste persoon op de juiste plek en zoveel mogelijk talenten benut op de arbeidsmarkt: Iedereen Doet Mee! Dit in een steeds flexibeler arbeidsmarkt, gericht op het draaiende houden van de economische motor van Noordoost Brabant. Dit vraagt in deze tijd om een hoger opleidingsniveau en specifieke competenties van onze beroepsbevolking, om een leven lang leren en gerichter opleiden voor economische niches en speerpuntsectoren met een tekort aan arbeidskrachten. Maar ook om meer eigen verantwoordelijkheid bij inwoners als het gaat om ontwikkeling, loopbaan en werkzekerheid van school tot pensioen. En bij werkgevers als het gaat om hun personeelsbeleid. En tenslotte om een minder versnipperde, voor inwoners en werkgevers transparante en duurzame infrastructuur. Alleen in de samenwerking tussen onderwijs, gemeente, UWV, kenniscentra, werkgevers, etc. gaat het ons lukken om met minder middelen een betere en duurzame dienstverlening voor werkgevers en burgers neer te zetten, zodat we hen kunnen faciliteren en stimuleren om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling. Dit vindt primair plaats in het thema dienstverlening aan burgers en werkgevers. Deze dienstverlening richt zich op onder andere beroeps- en studiekeuze, oriëntatie op leren en werken, flexibel scholingsaanbod en de begeleiding van werk naar werk. Hierbij wordt uitgegaan van de vraag en mogelijkheden van de burger of werkgever. De dienstverlening aan burgers en werkgevers krijgt vorm via het programma Leren en Werken. Dit programma sluit aan bij de initiatieven die er zijn in het kader van de ontwikkeling van het loopbaanadviescentrum. Leren en Werken gaat uit van de klantvraag en de ontwikkelmogelijkheden van de niet werkende werkzoekenden en secundair de werkende werkzoekenden en de werkgevers waar bij de vraag op de arbeidsmarkt centraal staat. Door het efficiënt en effectief bijeen brengen van diensten van samenwerkingspartners en het concentreren van expertise leidt dit tot meer maatwerktrajecten voor het regionale onderwijs en vervulling van vacatures. Er moet in deze context een zichtbare meerwaarde in de regionale arbeidsmarkt ontstaan. 2

3 3. Leren en Werken in de regio Noordoost Brabant 3.1 Functies en doelgroepen De dienstverlening van Leren en Werken is een afgeleide van de Visie Leren en Werken in 5* Noordoost Brabant Werkt! en houdt ten minste het volgende in t.a.v. de doelgroepen van Leren en Werken: Het verstrekken van informatie en advies (inclusief advies over de financiering van scholing) aan lager opgeleide niet werkende werkzoekenden en werkende werkzoekenden en werkgevers waar bij de vraag op de arbeidsmarkt centraal staat. Het actief plaatsen op een geschikt scholingstraject, bij voorkeur in combinatie met werk. Dit op verzoek van de scholingsvragers, casemanagers/ consulenten(gemeenten), bedrijfsadviseurs (o.a. UWV), en werkgevers. Het verstrekken van informatie en advies aan werkgevers bij scholingsvraagstukken. Het samenstellen van scholingsarrangementen voor niet werkende werkzoekenden en werkende werkzoekenden; Het ontwikkelen van concrete arrangementen voor tekortsectoren, o.a. ouderen, werkzoekenden zonder startkwalificatie; Het ontwikkelen van e-dienstverlening en effectmeting (monitor) van adviezen (CRM), verwijzingen, ervaringscertificaat (EVC). De bezoeken en de resultaten van werkgeverscontacten worden geregistreerd in een gemeenschappelijk Web-based CRM-systeem voor de hele regio Noordoost Brabant. Vanuit dit systeem worden vervolgens acties uitgezet naar de partners, bijvoorbeeld een scholingsvraag of een vacature melding. Er is vraaggerichte ontwikkeling van scholingsaanbod / -arrangementen vanuit HRM- vraagstukken van werkgevers in samenwerking met het WGS team en Leerwerkmakelaars, waarbij de vraag van de arbeidsmarkt centraal staat. 3.2 Doelstellingen Leren en Werken heeft vanuit de landelijke kaders de volgende doelstellingen: Effectieve impuls vormen voor Leren en Werken door een netwerkorganisatie in de regio te zijn en een expertisepunt voor Leren en Werken. Dienstverlening gericht op enerzijds de bedrijvenmarkt(werkgevers en werknemers) en anderzijds op het adviseren en bemiddelen van niet werkende werkzoekenden vanuit de fysieke plekken in de regio. (o.a. Werkpleinen, ROC s,gemeenten). Daarbij is de vraag vanuit de arbeidsmarkt leidend. In beeld brengen regionaal scholingsaanbod, waaronder het bieden van informatie en advies over arbeidsmarktrelevante scholing, EVC en leerwerktrajecten. In iedere regio is er een duidelijk aanspreekpunt waar individuele werknemers en werkzoekenden terecht kunnen met vragen over scholing, ontwikkeling en loopbaanadvies. Deze dienstverlening kan deels digitaal worden vormgegeven, mits er voldoende aandacht is voor de toegang voor personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt 3

4 De eerlijkheid gebied te zeggen dat arbeidsmarktimperfecties een goede doorverwijzing lastig maken als gevolg van een discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in de zorg. Hier speelt een discrepantie, er is vraag, maar door een slechte formulering van de vraag, komt de match moeizaam tot stand. Daarnaast is er met name binnen de zorg sprake van job-carving (een onderdeel uit een bepaalde functie vormt een nieuwe functie). Dit maakt de aansluiting ook niet makkelijker. Vanuit de landelijke kaders dienen t.a.v. de dienstverlening een aantal kwantitatieve doelen te worden gerealiseerd. Hieronder is in de tabel de kwantificering van de dienstverlening van Leren en Werken Noordoost Brabant weergegeven. De dienstverlening van het Leren en Werken voor 2013 richt zich op: Doelgroep intake Plaatsingen* EVC trajecten duale trajecten I niet werkende werkzoekenden (curatief) 400 p/j 200 p/j 100 p/j 100 p/j II werkende werkzoekenden (preventief) 200 p/j 100 p/j 50 p/j 300 p/j Totaal 600 p/j 300 p/j 150 p/j 400 p/j *Plaatsingen: opleidingen, vacatures, BOL, stages 3.3 Effect De resultaten van werkgeverscontacten worden geregistreerd in een gemeenschappelijk Web-based CRM-systeem voor de hele regio Noordoost Brabant. Vanuit dit systeem worden vervolgens acties uitgezet naar de partners, bijvoorbeeld een scholingsvraag of een vacature melding. Per kwartaal wordt geïnventariseerd welke resultaten zijn behaald t.a.v. de afgesproken dienstverlening. Als aantallen niet worden gerealiseerd zal tussentijds samen met de contactgroep (3 O s) worden geëvalueerd hoe het proces kan worden bijgesteld. 4

5 4. Uitvoering Bij de uitvoering van Leren en Werken worden een tweetal functies onderscheiden.. Het gaat hierbij om de functie projectleider en leerwerkadviseur. Bij de uitvoering van deze functies wordt nauw samengewerkt met de leerwerkmakelaars, loopbaanadviseur(s) van de onderwijsinstellingen, consulenten van gemeenten en bedrijfsadviseurs van het UWV.. Taak projectleider: De focus van de projectleider ligt op de coördinatie van het project en bijbehorende projectorganisatie. Tot zijn takenpakket behoort o.a. leiding geven aan de uitvoering, binnen randvoorwaarden met in acht nemen van kosten en baten, kwaliteit, tijd, organisatie en communicatie, zodanig dat de geformuleerde doelstellingen van Leren en Werken worden gerealiseerd. Tevens is de projectleider resultaatverantwoordelijke voor de te realiseren aantallen plaatsingen, EVC s en Duale Trajecten. De projectleider heeft ook een rol in het maken van een verbinding met het op te starten regionaal loopbaanontwikkelingscentrum. Taak leerwerkadviseur: De leerwerkadviseur heeft een eerste lijnfunctie waar de focus ligt op de vraag van de arbeidsmarkt. Hierbij zijn de begrippen leren en werken uitgangspunt. In deze functie geldt dat gestuurd wordt op het behaalde resultaat. Gezien de geformuleerde doelstellingen is voor 2013 een gedegen bezetting voor de functie van leerwerkadviseur(s) uitgangspunt. De leerwerkmakelaar is een functionaris in dienst van het ROC. De ROC s zullen zorg dragen voor het aanleveren van een leerwerkmakelaar. Deze functionaris maakt door middel van arrangementen directe koppelingen met werkgevers en onderwijs. Hij doet dit in nauwe samenwerking met o.a. het Werkgevers Service Punt. (WGS) en de consulenten/casemanagers van de gemeenten 4.1 Projectorganisatie Vanaf januari 2013 is er één Leren en Werken organisatie voor de hele arbeidsmarktregio Noordoost Brabant. Er is behoefte aan fysieke plekken in de regio waar de doelgroepen met hun vragen terecht kunnen. Afspraak is dat Leren en Werken zoveel mogelijk fysiek in de regio bereikbaar is, met een minimum van één dagdeel in de week per locatie. De uitvoering van de E- dienstverlening wordt meegenomen in het takenpakket c.q. uren van de leerwerkadviseur. De projectleider heeft als taak om te onderzoeken hoe E -dienstverlening kan worden door ontwikkeld als substantieel onderdeel van Leren en Werken in Noordoost Brabant. Aansturing van de projectleider vindt plaats door een contactpersoon aangewezen uit de 3O s. In de nieuwe aanpak is geen sprake meer van een stuurgroep zoals die bestond onder de vorige structuur van Leren en Werken. Op termijn valt Leren en Werken onder de kolom dienstverlening van het Uitvoeringsprogramma 5*Noordoost Brabant Werkt. 5

6 ( Toevoeging vanuit landelijk kader Businessplan Leerwerkloket) In het uitvoeringsplan Leren en Werken Noordoost Brabant worden taken en doelen uit het businessplan Leren en Werken nader uitgewerkt. In het uitvoeringsplan worden o.a. de volgende De partners maken afspraken over de inzet van competentietests door UWV. Relaties of integratie met andere initiatieven of loketten op het gebied van leren en werken, dienstverlening aan jongeren en 55plus zijn wenselijk i.v.m. de transparantie voor de burger en werkgever. De vormgeving hiervan is primair een zaak van de regionale samenwerkingspartners en kan per locatie verschillen. Er wordt zo maximaal mogelijk gebruik gemaakt van de LWL- werkgeverstoolkit. Dit om te voorkomen dat werkgevers te maken krijgen met bedrijfsbezoeken van verschillende naast elkaar werkende partijen. Samenhang van de regionale websites met de landelijke site Leren en Werken, qua inhoud en uitstraling, en Werk.nl is wenselijk. Digitale dienstverlening Leren en Werken wordt regionaal in afstemming met het landelijk projectteam eenduidiger gestructureerd, zodat informatie eind 2015 eenduidig en transparant voor werkgevers en burgers informatie over leren en werken beschikbaar is. 6

7 7 Organogram Leren & Werken

8 4.2 Financiering Het budget van SZW voor Leren en Werken wordt toegekend voor 35 arbeidsmarktregio s. Dat betekent voor de regio Noordoost Brabant (Den Bosch,Boxtel,Vught,Oss,Uden,Veghel, Boxmeer) een budget van ,- en 1Fte CTC. Cofinanciering is verplicht voor minimaal 50% van het basisbedrag per arbeidsmarkt. Dus minimaal Elk van de partners moet bijdragen in de cofinanciering. 5. Evaluatie Per kwartaal wordt door de landelijke en regionale controller van Leren en Werken gecontroleerd of de middelen op correcte wijze zijn aangewend aan de te besteden doelen conform de jaarlijkse begroting van Leren en Werken. Tevens zal tussentijds worden geïnventariseerd of de kwantitatieve resultaten m.b.t. de uitgevoerde dienstverlening zijn behaald. Als aantallen niet worden gerealiseerd zal tussentijds samen met de projectleider en contactgroep (3 O s) worden geëvalueerd hoe het proces kan worden bijgesteld, opdat de resultaten alsnog kunnen worden gerealiseerd of aantallen dienen te worden bijgesteld. 8

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam van de arbeidsregio: Locatie: Regio Amersfoort Stadsring 75, Amersfoort Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon 1. Gemeente Amersfoort Wethouder C. van Eijk

Nadere informatie

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Van regionale projecten naar structurele voorzieningen Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Arbeidsmarktregio Haaglanden Plus 2 Colofon

Nadere informatie

Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht

Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht Partners Samenwerkingsverband Gemeente Utrecht UWV Werkbedrijf MBO Utrecht AOC Wellant College ROC Midden Nederland VNO/NCW MKB Midden Stichting Bundel Stichting

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Meedoen op de arbeidsmarkt

Meedoen op de arbeidsmarkt Uitvoeringsprogramma Enschedese arbeidsmarktaanpak 2015 Meedoen op de arbeidsmarkt Voorgenomen besluit van college en burgemeester van 11 november 2014 Datum: november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's Gilles Hofman Amersfoort Factsheet Groningen 2013-2014 In beweging Aan de bak Doorlooptijd: 1 jaar (2013 2014) We streven ernaar

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Noordoost-Brabant 2014-2017. Groeien naar succes

Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Noordoost-Brabant 2014-2017. Groeien naar succes Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Noordoost-Brabant 2014-2017 Groeien naar succes Visiedocument Vastgesteld stuurgroepen werkbedrijf en beleidsafstemming 28 augustus 2014 WB/NOB/MBP/140821/v.3. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Raad voor Werk en Inkomen April 2009 Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Inhoudspagina 1. Managementsamenvatting... 3 2. Matchen van vraag en aanbod... 9 2.1 Wat willen

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt Succes- en belemmerende factoren EVC-markt EMC ontwikkelt. performance. COLOFON Titel Opdrachtgever Auteurs Succes- en belemmerende factoren in de EVC-markt Projectdirectie Leren & Werken (W. Zwanenburg,

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015)

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) B plan LWL Rivierenland versie 3 mei 2013 1 Naam van de arbeidsregio en locatie: Regio Rivierenland, locatie Tiel. Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Nadere informatie

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Nummer Nvb-Part

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers.

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers. Notitie Hart van Brabant Met vereende krachten op koers. Definitief concept tbv regioconsultering over de begroting November 2012 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september 2012 2 1. De

Nadere informatie

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum Sociale Zaken & Werk De Marne & Winsum Beleidsplan 2009-2010 Inhoudsopgave Voorwoord 04 INLEIDING 05 0.1 Overwegingen van dit beleidsplan 06 0.2 Kaderstellende keuzes 07 0.3 Beleidsterreinen verbonden

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

De Regio Centraal. Advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten

De Regio Centraal. Advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten De Regio Centraal Advies over afstemming en samenwerking op regionale arbeidsmarkten Raad voor Werk en Inkomen juni 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Advies 5 A. Advies aan de staatssecretaris van SZW

Nadere informatie

Strategische Kadernotitie Participatiewet Peelregio

Strategische Kadernotitie Participatiewet Peelregio Strategische Kadernotitie Participatiewet Peelregio Stuurgroep Invoering Participatiewet Januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 4 I De uitgangspunten van de P-wet, missie van de Peel 6 II

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND

EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND EVALUATIE ARBEIDSMARKTBELEID GELDERLAND Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de provincie Gelderland Amersfoort, 3 februari 2011 Inhoud SAMENVATTING i 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak van

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie