Beslisnotitie Social Return: op zoek naar de verbinding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beslisnotitie Social Return: op zoek naar de verbinding"

Transcriptie

1 Beslisnotitie Social Return: op zoek naar de verbinding Gevraagde beslissing: 1. Kennis te nemen van deze beslisnotitie. 2. In te stemmen met de uitgangspunten en randvoorwaarden voor regionale samenwerking omtrent Social Return zoals verwoord in paragraaf In te stemmen met het ambtelijk advies de regionale samenwerking omtrent Social Return vorm te geven zoals weergegeven in tabel 1 op pg 5, namelijk: Vanaf nu: a. Maximaal kennisdelen ( ); b. Uitwisseling van SR-verplichtingen, vacatures en kandidaat-bestanden ( ). Geleidelijk (start uitwerking per ): c. Regionale beleidskaders Social Return harmoniseren; d. Dienstverlening onderling uitruilen daar waar we elkaar kunnen versterken; e. Daar waar kansen liggen samen duurzame samenwerking arrangeren met regionaal opererende leveranciers; f. Regionale coördinatie op gebied van Social Return nader vormgeven. 4. Ten behoeve van een uniforme marktbenadering de ambitie te onderschrijven om de regionale beleidskaders omtrent Social Return minimaal te harmoniseren ten aanzien van: a. Doel & definitie b. Doelgroep c. Kaders voor invulling 5. Het ambtelijk Opdrachtgeversoverleg WSP/GA de opdracht te geven: a. de samenwerkingsvormen a en b (kennisdeling en uitwisseling) direct op te pakken; b. de te nemen vervolgstappen -inclusief omschrijven taken, verantwoordelijkheden en mandaten, planning en benodigde capaciteit- voor de overige samenwerkingsvormen c t/m f verder uit te werken in een plan van aanpak; c. het vervolgtraject te beleggen bij de werkgroep SR (met eventueel een gewijzigde samenstelling) ieder kwartaal over de voortgang te rapporteren aan het bestuurlijk overleg WSP te beginnen met het Bestuurlijk overleg van maart 2014; d. het plan van aanpak ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuurlijk overleg WSP; e. dhr. Spreeuw (WSP ) te vragen om als trekker van het vervolgtraject en daarmee als verbinder op te treden tussen het bestuurlijk en ambtelijk niveau WSP-GA. 6. Namens iedere gemeente een coördinator (en intern aanspreekpunt) Social Return aan te wijzen en af te vaardigen voor de eerste bijeenkomst werkgroep SR medio november Samenvatting De partners van het WSP-GA werken aan de ontwikkeling van een samenhangende werkgeversbenadering. Social Return is een van de onderwerpen. Op bestuurlijk niveau is reeds naar elkaar uitgesproken dat men ook op dit onderwerp beter met elkaar wil samenwerken. Aan de ambtelijke opdrachtgevers van het WSP-GA is door het bestuurlijk overleg gevraagd om een voorstel waarin de mogelijkheden van samenwerking op gebied van Social Return nader zijn uitgewerkt. Dit vraagstuk is door een hiertoe opgezette ambtelijke werkgroep opgepakt die gezamenlijk verschillende mogelijkheden tot samenwerking heeft verkend. In deze beslisnotitie wordt het resultaat aan u 1

2 voorgelegd en wordt u gevraagd een principestandpunt in te nemen op welke wijze en met welke intensiteit de onderlinge samenwerking moet worden vormgegeven. TOELICHTING 0. Aanleiding Dit voorstel is tot stand gekomen naar aanleiding van het bestuurlijk overleg in november Hier werd de opdracht uitgesproken om de mogelijkheden te verkennen om regionaal meer en beter samen te werken op gebied van Social Return en om met het instrument Social Return meer effect te bereiken op de regionale arbeidsmarkt ten gunste van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van deze opdracht is een ambtelijke werkgroep geformeerd waarin de volgende zaken zijn geïnventariseerd: 1. De stand van zaken van Social Return bij iedere gemeente: o Mate van inbedding van Social Return in het gemeentelijk beleid o Opgedane kennis en ervaring in de praktijk 2. Voedingsbodem voor samenwerking (behoeftes en wensen) 3. Verschillende vormen van samenwerking. Stand van zaken Social Return gemeenten In een eerste verkenning zijn voor iedere gemeente de stand van zaken op gebied van Social Return en de behoeften en wensen voor samenwerking geïnventariseerd. Hieruit bleek dat de gemeenten uiteenlopende kennis en ervaring hebben op gebied van Social Return en daarmee ook verschillende behoeftes hebben ten aanzien van samenwerking. Zo is de een op zoek naar een hapklare en praktische werkwijze om in de organisatie te kunnen uitrollen, terwijl de ander vooral het aanbod van kandidaten wil vergroten en voor eenduidige kaders wil zorgen richting potentiële werkgevers. Voor een overzicht van de inventarisatie verwijzen wij u naar het schema in bijlage 1. Voedingsbodem en kansen voor samenwerking Uit de inventarisatie bleek ook dat de vraag niet meer is OF de gemeenten willen samenwerken, maar eerder HOE de samenwerking het beste vormgegeven kan worden. Dit op een manier die de werkgevers het beste dient, die uitvoerbaar blijft èn waarmee we het meeste uit het instrument Social Return halen, alles ten gunste van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als kansen voor samenwerking op het gebied van Social Return werd onder meer genoemd: eenduidige werkgeversbenadering op basis van één geluid, één kader en één aanpak; samenwerking als kans voor het arrangeren van regionale verbanden met dito opererende werkgevers. In deze notitie is getracht om antwoord te geven op de volgende vragen: 1. Wat is de meerwaarde van regionale samenwerking op het gebied van Social Return? 2. Op welke onderwerpen willen de gemeenten de samenwerking aangaan? 3. Wat zijn uitgangspunten en randvoorwaarden voor regionale samenwerking? 4. Welke vorm van samenwerking past daarbij? Daarna geven de verschillende gemeenten aan welke samenwerkingsvormen zij ambiëren, via welke fasering dit zou moeten lopen en welke rol per gemeente wordt nagestreefd. Ten slotte worden vervolgacties geformuleerd. 1. Waarom regionaal samenwerken op gebied van Social Return? Iedere gemeente hanteert haar eigen SR-beleid en benadering, inclusief kaders ten aanzien van de doelgroep, doelstelling en definitie van SR, op welke wijze een SR-verplichting n.a.v. een aanbesteding ingevuld mag worden en wanneer een leverancier aan haar verplichting heeft voldaan. Ook de voortgang en mate (intensiteit) van ondersteuning aan leveranciers verschillen per gemeente. 2

3 Tegelijkertijd doet iedere gemeente zaken met marktpartijen die landelijk opereren. Het komt daarom vaak voor dat een partij meerdere SR-verplichtingen heeft bij verschillende gemeenten. Wat de gemeenten als gevolg van deze diversiteit in SR-beleid en aanpak zien is dat de gemeenten onderling met afwijkende kaders de markt betreden. Dit schept onduidelijkheid en verwarring bij marktpartijen die niet weten waar ze aan toe zijn als het gaat over definities en verschillende aanpakken t.a.v. Social Return. Dit is een veelgehoord signaal bij bijeenkomsten over dit onderwerp. En heeft als gevolg dat SR niet door iedere marktpartij even serieus wordt genomen of wrevel wekt, ook omdat de ene gemeente intensieve ondersteuning biedt terwijl een ander de invulling volledig aan de markt overlaat. Verder beschikt niet iedere gemeente over de juiste (hoeveelheid en diversiteit aan) kandidaten om een leverancier snel en goed te kunnen helpen bij het invullen van zijn SR-verplichting met een passende kandidaat. Kortom: we voeren ieder onze eigen aanpak en creëren hiermee onduidelijkheid in de markt, we maken geen gebruik van schaalvoordelen om goede matches te kunnen maken tussen vraag en aanbod en halen daardoor geen optimaal rendement uit Social Return. Om bovengenoemde redenen is het opportuun te onderzoeken of en hoe de regiogemeenten elkaar beter kunnen ondersteunen en versterken in hun SR-aanpak. 2. Inventarisatie onderwerpen voor samenwerking Uit de ambtelijke inventarisatie zijn enkele onderwerpen naar voren gekomen waarop men de uitwisseling/samenwerking zou willen zoeken. Met als prioriteiten: - Beleidskaders: o Afstemmen kaders t.a.v. doel, definitie en doelgroep SR - Eigen organisatie: o Hoe creëer ik intern draagvlak? o Hoe rol ik SR uit in de organisatie? - Expertise: o Bij welke aanbestedingen pas je SR wel/niet toe? o Wat geef ik mijn inkopers mee voor het bestek? o Hoe gaat de kapitalisatie van SR in z n werking? o Hoe waardeer je verschillende vormen van invulling? - Uitvoering: o SR-verplichting op korte termijn (contract) versus relatiebeheer op de lange termijn o Eenduidige marktbenadering Voor een volledig overzicht van de aangedragen onderwerpen verwijzen wij u naar Bijlage Uitgangspunten en randvoorwaarden voor samenwerking Beslispunt 2. In te stemmen met de uitgangspunten en randvoorwaarden voor regionale samenwerking omtrent Social Return zoals verwoord onder paragraaf 3. Voor een succesvolle en effectieve samenwerking waar een ieder baat bij heeft zijn wij van mening dat de volgende Uitgangspunten gehanteerd moeten worden: de aanpak ten aanzien van Social Return mag niet los gezien worden van de werkgeversbenadering van het WSP. Dit zou ook in de organisatie van het vervolgtraject (nadere uitwerking kaders voor samenwerking) moeten doorklinken; uitwisseling van elkaars vraag en aanbod (kandidaten, SR-verplichtingen, vacatures) in het kader van SR dient als basisvoorwaarde voor samenwerking. Daarbij heeft de gemeente waarbinnen de contractuele SR-verplichting wordt afgesloten wel het eerste aanbodrecht van kandidaten; harmonisatie van de basis beleidskaders t.a.v. Social Return (doel, definitie, doelgroep en kaders t.a.v. invullingsmogelijkheden) is minimaal nodig voor een uniforme marktbenadering; wederkerigheid van inspanningen: halen èn brengen als basis voor samenwerking; 3

4 binnen het verband van het WSP Groot- zoveel mogelijk samenwerken op basis van gesloten beurzen. Randvoorwaarden: Het onderwerp SR krijgt een plaats binnen de organisatie van het WSP en de werkgeversbenadering; Duidelijk belegd eigenaarschap en trekkerschap incl. mandaat op dossier SR binnen de eigen organisatie is cruciaal (wie gaat erover?). Zo ook het organiseren van samenwerking tussen inkoper, inkoopafdeling of aanbestedingsteam en de afdeling sociale zaken. 4. Vormen en gradaties van samenwerking De opgehaalde onderwerpen voor samenwerking zijn in de werkgroep vertaald naar hieronder genoemde vormen van samenwerking. Deze wordt voorafgegaan door een voorbeeld van samenwerking tussen de gemeenten en. In de tabel die volgt is ruimte voor iedere gemeente om aan te geven in welke vorm zij de samenwerking wil zoeken. Samenwerking -: Een voorbeeld De gemeente werkt momenteel aan de bouw van een nieuwe Brede school in Noord. De partij die reeds is gestart met de bouw, vult in het kader van dit project ook een Social Returnverplichting in. Het Stedelijk Bureau Social Return van de gemeente heeft de gemeente ondersteund tijdens en na het aanbestedingstraject door onder andere: - afstemming met de inkoper - inbreng/ontginning kennis van de markt - levering van advies en input t.a.v. Social Return in de bestekken - beantwoording vragen tijdens de Inlichtingenronde - na gunning in gesprek met leverancier om afspraken te maken over concrete invulling van SR - ondersteuning bij monitoring van de afspraken - vraagbaak voor leveranciers en inkopers - link naar operationeel overleg WSP waar vraag en aanbod (kandidaten en vacatures) samenkomen. De volgende samenwerkingsvormen zijn door de werkgroep geschetst, in oplopende volgorde van intensiteit. 1. Kennisdelen: vormvrije uitwisseling van kennis op basis van praktijkervaring. 2. Matching: vacatures en kandidatenbestanden uitwisselen met het oog op optimale matching tussen vacature (of leerwerkplek) en kandidaat. 3. Harmonisatie (beleids)kaders t.a.v.: - Doel & definitie SR - Doelgroep SR - Invullingsmogelijkheden SR-verplichting - Controle & Monitoring Harmonisatie van bovenstaande kaders is van belang enerzijds om duidelijkheid richting marktpartijen te kunnen geven over wat we als overheid verstaan onder Social Return en anderzijds om de samenwerking tussen gemeenten bij de invulling van Social Return na gunning te vergemakkelijken (matching). 4. Uitruil dienstverlening: gebruik maken van elkaars kennis en expertise en deze projectmatig inzetten. Zie voorbeeld - 5. Samen projecten doen: zoals het gezamenlijk arrangeren van samenwerking met leveranciers die in meerdere gemeenten opereren en daardoor meerdere SR-verplichtingen hebben. Door de verplichtingen te bundelen ontstaan meer mogelijkheden voor invulling zoals trajecten met de componenten opleiding en werk gecombineerd. 4

5 Effectiviteit 6. Regionaal Bureau Social Return: format Stedelijk Bureau SR gemeente naar regionaal niveau trekken en Social Return van begin tot eind coördineren voor alle regiogemeenten. Ter illustratie van de gradatie van intensiteit zijn de samenwerkingsvormen in onderstaand schema uitgezet naar inspanning versus effectiviteit. Quick wins 2 Matching High commitments 6 Regionaal Bureau SR 3 Harmonisatie 5 Gezamenlijke projecten 1 Kennisdeling 4 Uitruil dienstverlening Inspanning Onderlinge samenhang tussen de samenwerkingsvormen: Voorwaarde voor harmonisatie kaders t.a.v. invullingsmogelijkheden SR: o dezelfde kaders hanteren t.a.v. doel, definitie en doelgroep SR; Voorwaarde voor samen projecten doen: o geharmoniseerde kaders ; Voorwaarden voor Regionaal Bureau SR: o Platform o Vacatures delen o Harmonisatie kaders o Centraal gefaciliteerde en gecoördineerde dienstverlening o Gezamenlijke projecten. Beslispunt 3: In te stemmen met ambtelijk advies de regionale samenwerking omtrent Social Return vorm te geven zoals weergegeven in tabel 1 op pg 6/7, namelijk: Vanaf nu: a. Maximaal kennisdelen; b. Uitwisseling van SR-verplichtingen, vacatures en kandidaat-bestanden. Geleidelijk: c. Regionale beleidskaders Social Return harmoniseren; d. Dienstverlening onderling uitruilen daar waar we elkaar kunnen versterken; e. Daar waar kansen liggen samen duurzame samenwerking arrangeren met regionaal opererende leveranciers; f. Regionale coördinatie op gebied van Social Return nader vormgeven. Beslispunt 4: Ten behoeve van een uniforme marktbenadering de ambitie uit te spreken de beleidskaders omtrent Social Return minimaal te harmoniseren ten aanzien van: i. Doel & definitie 5

6 ii. Doelgroep iii. Kaders voor invulling In onderstaande tabel hebben de verschillende gemeenten aangegeven aan welke samenwerkingsvormen zij de voorkeur geven en via welke fasering dit zou moeten lopen. Op basis van dit schema kunnen nadere afspraken tussen de gemeenten gemaakt worden. Bij de keuze voor een samenwerkingsvorm gaat het nadrukkelijk om een principebesluit, zonder dat de gemeente zich juridisch of financieel vastlegt. Niet Eerst zien Stap-voor-stap Maximaal Fasering samenwerken Samenwerkingsvormen en - gradaties 1. Samen kennisdelen (per 9 november 2013) 2. Matching: vacatures delen (per 1 december 2013; eerst houtje touwtje, later slim tav infrastructuur/systemen) 3. Harmonisatie kaders t.a.v.: (1 e werkgroep medio nov Start uitwerking 1 januari 2014) - Doel & definitie SR - Doelgroep SR - Invullingsmogelijkhede n SR-verplichting - Controle & Monitoring 6

7 Niet Eerst zien Stap-voor-stap Maximaal Fasering samenwerken Samenwerkingsvormen en - gradaties 4. Uitruil dienstverlening 5. Samen projecten doen (gezamenlijke leveranciersbenadering, arrangementen obv gebundelde SRverplichtingen, etc.) 6. Regionaal Bureau SR Toelichting standpunten De gemeente zoekt in de samenwerking schaalvergroting met als resultaat ruimere mogelijkheden voor o.a. se kandidaten en betere kansen voor werkgevers om uit een groot werklozenbestand over goede kandidaten te kunnen beschikken. Dit doel wordt in ieder geval nagestreefd als matching als samenwerkingsvorm wordt gekozen. Deze samenwerkingsvorm kan per direct ingezet worden. De gemeenten, en delen dit standpunt. Daarnaast levert een eenduidige benadering van de markt, en dus (grotendeels) harmonisering kaders, duidelijkheid op voor de werkgever en de eigen organisatie waardoor sneller en meer efficiënt vraag en aanbod op regionaal niveau afgestemd kan worden. Ook sluit de eenduidige werkgeversbenadering aan op de doelstelling van het WSP. Deze samenwerkingsvorm kan op korte termijn ingezet worden. Het organiseren van gezamenlijke arrangementen bij een gebundelde SR-verplichting van een leverancier zorgt voor een optimale bediening van de leverancier. Het gaat dan om een verregaande samenwerking waar meer praktijkervaring noodzakelijk is dan tot nu toe heeft opgedaan. Het organiseren van gezamenlijke projecten zou dan een doel op de lange termijn kunnen zijn. en Bij de G2 (gemeente en ) ligt de focus vooral op het delen van kennis en vacatures in de regio. Daarnaast heeft de gemeente een bezuinigingsopdracht gekoppeld aan Social Return. De gemeente is in overweging om dit voorstel ook over te nemen. De gevraagde beslissing bij 3 legt de basis voor verdere uitwerking van de samenwerking op korte termijn en het stellen van gemeenschappelijk SMART geformuleerde doelen. In dit proces worden de taken en verantwoordelijkheden per gemeente meegenomen en in samenspraak verdeeld. Daarbij beschouwen de gemeenten elkaar als gelijkwaardige partners in samenwerking. Gemeente wil op het gebied van Social Return zoveel mogelijk regionaal samenwerken en daarom per direct zowel kennis en ervaring delen, als ook SR-aanbod en kandidaat-bestanden. 7

8 Verder is van plan om gefaseerd, en in samenwerking met de andere gemeenten WSP- GA, mede vorm te geven aan de geleidelijke harmonisatie van de regionale beleidskaders voor Social Return. Daar waar gemeenten elkaar kunnen versterken wil de dienstverlening uitruilen en duurzame samenwerking arrangeren met regionaal opererende leveranciers. En mocht de wens worden uitgesproken om Social Return regionaal te gaan coördineren, dan doet daar zeker aan mee. De gemeente wil zoveel mogelijk regionaal samenwerken op het gebied van Social Return. Het delen van vacatures is daarbij van belang. Dit is eenvoudiger indien er een gezamenlijk regionaal Social Return beleid is. Gemeente is een voorstander van een regionale aanpak t.a.v. Social Return. Van belang is dat de deelnemende gemeenten binnen het WSP-GA ook vacatures delen. Het regionaal harmoniseren van de beleidskaders is een belangrijke stap voor een uniforme marktbenadering en vereenvoudigt bovendien de uitruil van vacatures. Uitgangspunt is zoveel mogelijk daar samen te werken waar in het belang van de werkgever en werknemer. Gemeente Uitgangspunt van de Gemeente is om daar - waar mogelijk en doelmatig- de samenwerking op te zoeken op het gebied van Social Return. 5. Vervolgacties Beslispunt 6. Het ambtelijk Opdrachtgeversoverleg WSP/GA de opdracht te geven: a. de samenwerkingsvormen a en b (kennisdeling en uitwisseling) direct op te pakken; b. de te nemen vervolgstappen -inclusief omschrijven taken, verantwoordelijkheden en mandaten, planning en benodigde capaciteit- voor de overige samenwerkingsvormen c t/m f verder uit te werken in een plan van aanpak; c. het vervolgtraject te beleggen bij de werkgroep SR (met eventueel een gewijzigde samenstelling); d. ieder kwartaal over de voortgang te rapporteren aan het bestuurlijk overleg WSP te beginnen met het Bestuurlijk overleg van maart 2014; e. het plan van aanpak ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuurlijk overleg WSP; f. dhr. Spreeuw (WSP ) te vragen om als trekker van het vervolgtraject en daarmee als verbinder op te treden tussen het bestuurlijk en ambtelijk niveau WSP-GA. Beslispunt 7. Namens iedere gemeente een coördinator (en intern aanspreekpunt) Social Return aan te wijzen en af te vaardigen voor de eerste bijeenkomst werkgroep SR medio november Om de samenwerking op regionaal niveau te kunnen vormgeven dienen de volgende acties opgepakt te worden: Opzetten van een efficiënt platform voor kennisdeling (v.a. november 2013). Uitwisseling van het huidige aanbod van vacatures en kandidaten: een nieuw werkproces hiervoor opzetten of aansluiten bij een bestaand werkproces/platform, zoals het Operationeel Overleg van de gemeente (vanaf 1 december 2013). Aanwijzen van een werkgroep en deze in de organisatie beleggen (november 2013). 8

9 Het aanwijzen van een trekker als verbinding met het WSP en aanspreekpunten namens iedere gemeente. Uitwerken van een plan van aanpak (start 1 jan 2014) met: o SMART geformuleerde doelstellingen o taken en verantwoordelijkheden van iedere gemeente o planning o signaleren van samenwerkingspartners binnen de verschillende gemeenten. Het maken van afspraken over randvoorwaarden voor samenwerking. Zoals over: o wel/geen gesloten beurzen; o focus op resultaten in eigen gemeente versus zorgen voor een optimale werkgeversdienstverlening (zorgen voor de beste kandidaat betekent soms over de gemeentegrenzen heen kijken). 9

Stedelijk Projectbureau Social Return

Stedelijk Projectbureau Social Return Stedelijk Projectbureau Social Return Gemeente Amsterdam Stedelijk Projectbureau Social Return Social.Return@dwi.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/socialreturn Social Return in context Milieucriteria: productniveau

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH. Castricum, 23 maart Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel no. R Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH. Castricum, 23 maart Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel no. R2016.0017 Onderwerp Vaststellen aanbestedingsdocument voor opdracht accountant BUCH Castricum, 23 maart 2016 Aan de gemeenteraad Inleiding De gemeenten Bergen (NH), Uitgeest, Castricum

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT Werkgroep Provinciaal Toezicht Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Verschil toezicht op rechtmatigheid

Nadere informatie

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland Projectplan Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland Projectleiders: Opdrachtgever: Frederik Budding en Hester Baks Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda Plan van aanpak social return Gemeente Gouda Doelstelling: Het doel van het Plan van aanpak social return (SR) is om het aantal inwoners dat via SR aan het werk komt ten minstens te verdubbelen. Dat betekent

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

rg' 1. De samenwerkingsovereenkomst "Aanbesteden gemeenschappelijke WH-applicatie aan te gaan en te afdeling Voorstel: Beslissing B&W:

rg' 1. De samenwerkingsovereenkomst Aanbesteden gemeenschappelijke WH-applicatie aan te gaan en te afdeling Voorstel: Beslissing B&W: Xr rg' gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 14 maart2016 afdeling Bouwtoezicht datum/agendapunt B&W- 290316t404 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Social Return Van verplichting naar verbinding. KplusV dhr. Jan Beldman, adviseur InterPactum dhr. Ezra Hendriks, partner en adviseur

Social Return Van verplichting naar verbinding. KplusV dhr. Jan Beldman, adviseur InterPactum dhr. Ezra Hendriks, partner en adviseur Social Return Van verplichting naar verbinding Donderdag 23 januari 2013 KplusV dhr. Jan Beldman, adviseur InterPactum dhr. Ezra Hendriks, partner en adviseur Opbouw 1. Over Social Return / de sociale

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân PvdA De heer R. van Maurik Leeuwarden, 19 mei 2016 Verzonden,

provinsje fryslân provincie fryslân PvdA De heer R. van Maurik Leeuwarden, 19 mei 2016 Verzonden, postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon; (058) 292 59 25 telefax; (058) 292 51 25 PvdA De heer R. van Maurik www.fryslan.frl provincie @fryslan.frl Leeuwarden, 19 mei 2016 Verzonden,

Nadere informatie

Leerpilot Inclusief HR In- en doorstroom

Leerpilot Inclusief HR In- en doorstroom Leerrapportage Als er wel werk is, maar niet genoeg (geschikte) kandidaten te vinden zijn, dan is de instroom niet op orde. En als goede medewerkers om welke reden dan ook niet langer bij een werkgever

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota)

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota) Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan 2015 2017 (Contourennota) Vereniging in een veranderende samenleving Bij de verdere doordenking van het voornemen

Nadere informatie

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris

besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris AB-advies schap: AB-vergadering van: 2 juli 2015 behoort bij agendapunt: 5a kenmerk: opsteller: e-mail: besproken en goedgekeurd d.d. voorzitter secretaris Onderwerp Voorstel aanpassing ontmantelingsproces

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen

Nota van beantwoording zienswijzen Nota van beantwoording zienswijzen CONCEPT WOONVISIE REGIO EINDHOVEN Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Colofon Nota van beantwoording zienswijzen Concept Woonvisie Samen werken

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Coördinatiepunt Social Return. Van lokaal naar regionaal

Coördinatiepunt Social Return. Van lokaal naar regionaal Coördinatiepunt Social Return Van lokaal naar regionaal Wat is Social Return? Inkoopdoelstellingen Duurzaamheid Werkgelegenheid Innovatie Lokale economie en MKB Waarom Social Return bij WiZ? Social Return

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley

Samenwerkingsovereenkomst. Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio FoodValley 2015-2017 Overeenkomst tussen de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2 Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Basismobiliteit: wat is de huidige situatie?... 2 2. Waarom nu actie?... 2 3. De oplossing...

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U Lbr. 12/009

ons kenmerk BAWI/U Lbr. 12/009 M PG SD2012020612050099 GSD 06.02.2012 0099 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Mjsderlandse Gemeenten informatiecenfrum tel. (070) 373 8020 betreft Regionale samenwerking werkgeversdienstverlening

Nadere informatie

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Social Return invulling 3. Resultaten en ervaringen 4. Vervolgstappen 1. Amsterdamse

Nadere informatie

Wat is het doel van een convenant?

Wat is het doel van een convenant? Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat is het doel van een convenant? Een convenant is een overeenkomst

Nadere informatie

Leren en werken voor álle kinderen en jongeren

Leren en werken voor álle kinderen en jongeren ONDERWIJS ARBEID SOCIAAL FINANCIËN ONDERSTEUNING SECTOR Hoe kunnen wij organiseren dat álle kinderen en jongeren kunnen leren en werken? ONDERWIJS ARBEID SOCIAAL FINANCIËN ONDERSTEUNING SECTOR Hoe kunnen

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

Stedelijk Projectbureau Social Return

Stedelijk Projectbureau Social Return Stedelijk Projectbureau Social Return Gemeente Amsterdam Stedelijk Projectbureau Social Return Social.Return@dwi.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/socialreturn Ezra Hendriks en Monique Pellinkhof Social Return

Nadere informatie

Intentienotitie Regionale samenwerking Sociaal Domein 2015 e.v.

Intentienotitie Regionale samenwerking Sociaal Domein 2015 e.v. Intentienotitie Regionale samenwerking Sociaal Domein 2015 e.v. 1. Inleiding In september 2013 hebben de G12 gemeenten in de regio Arnhem een regionale visie op de drie decentralisaties vastgesteld. Dit

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Stappenplan Social Return

Stappenplan Social Return Stappenplan Social Return Samen maken we meer mogelijk! Leeswijzer Voor je ligt het Stappenplan Social Return van de Gemeente Nijmegen. In dit stappenplan staat beschreven hoe Social Return wordt toegepast

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Regionale Samenwerking Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Regionale Samenwerking Metropoolregio Rotterdam Den Haag Programmasponsors: Inleiding In dit wordt uiteengezet hoe we tot nauwere regionale samenwerking kunnen komen op het gebied van binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Op 1 maart 2012 hebben

Nadere informatie

Betere werkgeversdienstverlening door harmonisering

Betere werkgeversdienstverlening door harmonisering Betere werkgeversdienstverlening door harmonisering Ervaringen van G4/UWV bij het vormgeven van een gezamenlijke propositie aan werkgevers voor de invulling van de garantiebanen Dries Bartelink (Amsterdam)

Nadere informatie

Van de gemeenten, die ervaring hebben met social return, heeft 70% social return, voornamelijk toegepast bij aanbestedingen van WMO/zorg.

Van de gemeenten, die ervaring hebben met social return, heeft 70% social return, voornamelijk toegepast bij aanbestedingen van WMO/zorg. Achtergrond informatie bij de Social Return Type producten/diensten waarbij social return wordt toegepast Wmo en zorg Groenvoorziening Schoonmaak Bouw Infrastructurele werken en onderhoud Reintegratiediensten

Nadere informatie

Implementatieplan. Social Return On Investment (SROI) in regio Noord-Holland Noord

Implementatieplan. Social Return On Investment (SROI) in regio Noord-Holland Noord Social Return On Investment (SROI) in regio Noord-Holland Noord Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk. Want werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het

Nadere informatie

MEMO. 4) Uit een ambtelijke afstemmingsronde is naar voren gekomen een aantal zaken/ projecten gezamenlijk op te pakken;

MEMO. 4) Uit een ambtelijke afstemmingsronde is naar voren gekomen een aantal zaken/ projecten gezamenlijk op te pakken; Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek GAD ISO 14001 MEMO Postadres: Postbus 514 1200 AM Hilversum Bezoekadres: Hooftlaan 32 1401 EE Bussum Telefoon: (035) 699 18 88 Fax: (035) 694 17 45

Nadere informatie

Actieprogramma Regionale Woonvisie Twente

Actieprogramma Regionale Woonvisie Twente Actieprogramma Regionale Woonvisie Twente 2015-2020 Voor elk thema zijn trekkers benoemd. Zij nemen initiatief om het onderwerp verder op te pakken en uit te werken. Dit bestaat concreet uit: - Lijnen

Nadere informatie

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Stad met een hart Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad 1 Economische Verkenning

Nadere informatie

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage.

Openbaar ja. * Indien openbaar vertrouwelijke feiten opnemen in afzonderlijke bijlage. Behandeld door: gem secr Datum: 24-6-2013 Openbaar ja Control akkoord Adviesnota Verantw. Portefeuillehouder J.C. Westmaas Maak keuze s w w w b Besluit conform d.d Afdeling Akkoord Bespreken Besluit d.d.

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

I Aan de leden van de Participatieraad

I Aan de leden van de Participatieraad Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de Participatieraad Datum 26 mei 2015 Ons kenmerk 2015/191059 Contactpersoon M. van der Tas Doorkiesnummer 023-5114827

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn

Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn Aanleiding Social Return On Investment (SROI) is als thema opgenomen in het Beleidskader Programma Rijnstreek werkt dat op 28 februari 2013 door

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer

Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer Ontwikkelen en implementeren van Artikelgroep / Categorie strategieën Anil Joshi Associate Trainer THE NETHERLANDS CHINA BRASIL AUSTRIA THE UNITED KINGDOM Agenda Wat is CSD? Wat zijn de voordelen? Hoe

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

SOCIAL RETURN IN DE PRAKTIJK

SOCIAL RETURN IN DE PRAKTIJK SOCIAL RETURN IN DE PRAKTIJK PIANOo, 27 september 2011 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeente Amsterdam Agenda Beleidsintroductie Social return in het inkoopproces Social return

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Onderwerpen Wanneer gereed Trekker Resultaat Toelichting. projectmedewerker, BO. Projectleider AWBZ, Emmen

Onderwerpen Wanneer gereed Trekker Resultaat Toelichting. projectmedewerker, BO. Projectleider AWBZ, Emmen Uitvoeringsagenda 3 D 2014, herinrichting sociaal domein, BOCE samenwerking 18 november 2013 Onderwerpen Wanneer gereed Trekker Resultaat Toelichting 1. Analyse doelgroepen /in Ambtelijke 3D projectmedewerker,

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15

De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam. Marktconsultatie. Gezocht: Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gezocht: De beste gerechtdeurwaarders voor Rotterdam Marktconsultatie Naam Project: Incasso- en deurwaarderdiensten Nummer Project: 1-282-15 Gemeente Rotterdam Serviceorganisatie Dienstencentrum Inkoop

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie

Werkbedrijf Achterhoek

Werkbedrijf Achterhoek Werkbedrijf Achterhoek CONVENANT WERKBEDRIJF ACHTERHOEK De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk Het UWV Werkbedrijf Regio Achterhoek

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht transformatie WSW

Onderzoeksopdracht transformatie WSW Onderzoeksopdracht transformatie WSW 1. Context De gemeenten Lopik, Vianen, Nieuwegein, IJsselstein, Stichtse Vecht en de Ronde Venen voeren op dit moment samen de Wet sociale werkvoorziening uit binnen

Nadere informatie

Bijlage 2 INVENTARISATIE EN PLAN VAN AANPAK INVENTARISATIE

Bijlage 2 INVENTARISATIE EN PLAN VAN AANPAK INVENTARISATIE Bijlage 2 INVENTARISATIE EN PLAN VAN AANPAK INVENTARISATIE De gemeenten vinden het belangrijk om samen met haar opdrachtnemers te investeren in de sociale infrastructuur van de regio. De gemeenten willen

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad,

RAADSVOORSTEL. Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid. Aan de leden van de raad, RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 22 september 2016 Afdeling Griffie Voorstelnummer 2016.00070 Datum 23 augustus 2016 Onderwerp Rekenkamerrapport 'Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid Programma Economie,

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

2. Programma inclusieve arbeidsmarkt

2. Programma inclusieve arbeidsmarkt Datum : 28 maart 2012 Van : Sharon Smit, programmamanager Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN tel: 06-51177230, e-mail: sharonsmit@rpa-nhn.nl Onderwerp : Informatie programma inclusieve arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

B4: Kwartaalrapportage beleidsstandpunten Participatie, tweede kwartaal 2015

B4: Kwartaalrapportage beleidsstandpunten Participatie, tweede kwartaal 2015 B4: Kwartaalrapportage beleidsstandpunten Participatie, tweede kwartaal 2015 Beleidsstandpunt uit Functioneel Ontwerp We doen minimaal wat nodig is en geregeld moet worden. We streven naar harmonisatie

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland stand van zaken PHO Sociale Agenda/Arbeidsmarktbeleid 15 mei 2013 Namens Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland Bas van Drooge, Ria de Ruiter

Nadere informatie