Sociale werkbedrijven de toekomst

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale werkbedrijven de toekomst"

Transcriptie

1 & Sociale werkbedrijven de toekomst

2

3 Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden. Sociale partners hebben afgesproken extra banen te scheppen en er komen Werkbedrijven in alle 35 arbeidsmarktregio s. De gemeente is hierbij de regisseur en komt voor veel keuzen en vragen te staan: gaat het lukken om die banen te realiseren? Is er genoeg geld voor begeleiding? Wat doen we met mensen die zijn aangewezen op een beschutte werkplek? Gelukkig beginnen we niet bij nul. De sociale werkbedrijven (SW-bedrijven) hebben de kennis en ervaring waar gemeenten op voort kunnen bouwen. De huidige sociale werkbedrijven zijn erin gespecialiseerd de capaciteiten van mensen met een beperking te ontwikkelen en hen aan de slag te helpen. En ze spreken de taal van ondernemers, waardoor ze in samenwerking met werkgevers in de regio passende functies kunnen creëren. Dat gebeurt nu al voor ruim een derde van de huidige SW ers. Het is belangrijk dat de sociale werkbedrijven aan tafel zitten in de 35 arbeidsmarktregio s. Zij hebben immers grotendeels al de diensten en de infrastructuur in huis die elke arbeidsmarktregio tot stand moet gaan brengen. Het sociale werkbedrijf is een maatschappelijke onderneming, die een publieke opdracht uitvoert in een private omgeving. Gemeenten zijn eigenaar of aandeelhouder. Dat maakt hen een natuurlijke partner voor de uitvoering van de Participatiewet. In de afgelopen jaren hebben sociale werkbedrijven een transformatie doorgemaakt, die de komende jaren voortgaat. De nadruk ligt nu op werken bij een gewone werkgever. Sociale werkbedrijven hebben daarbij een belangrijke troef in handen richting werkgevers: zij kunnen medewerkers detacheren, al dan niet met een jobcoach. Ook kunnen ze deskundigheid over jobcarving en functiecreatie inzetten. Dat zijn voor werkgevers belangrijke voordelen die hen over de streep kunnen trekken. Sociale werkbedrijven bedienen niet meer alleen de traditionele SW-doelgroep, maar richten zich ook op WWB ers, Wajongers en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 3

4 Sociale werkbedrijven krijgen de komende jaren ook een andere vorm. Een aantal modellen hebben we voor u beschreven. Welke vorm er ook gekozen wordt: het gaat om het belang van de doel groep. Zij moeten gebruik kunnen maken van de kennis, kunde en expertise van de vernieuwde sociale werkbedrijven. De infrastructuur van die bedrijven zal in een nieuwe vorm mensen met een arbeidsbeperking kunnen ondersteunen op de arbeidsmarkt. Dat is cruciaal voor een succesvolle uitvoering van de Participatiewet. Ik nodig u uit: ga met de sociale werkbedrijven in gesprek over de toekomst. Betrek hun brede ervaring en dienstenpakket bij de vorming van de nieuwe uitvoeringsorganisaties voor de Participatiewet in de gemeenten en arbeidsmarktregio s. Zodat we met elkaar erin slagen het doel van de nieuwe wet te bereiken: meer mensen met een arbeidshandicap aan de slag. Er zijn dagelijks mensen aan de slag in of via de sociale werkbedrijven Wat sociale werkbedrijven te bieden hebben, leest u in deze brochure. Uiteraard zijn er verschillen per regio, maar in de kern is het werk van alle sociale werkbedrijven hetzelfde: ze vormen de schakel tussen mens en werk. Job Cohen, voorzitter Cedris Wat doen sociale werkbedrijven? Sociale werkbedrijven (SW-bedrijven) vormen de schakel tussen mens en werk. Ze hebben van oudsher de kennis en ervaring om de capaciteiten van mensen met een beperking te ontwikkelen en hen aan de slag te helpen. Voorheen gebeurde dat vooral in een beschutte omgeving, maar sinds een aantal jaren staat werk bij een gewone werkgever voorop. Sociale werkbedrijven hebben sterke relaties met werkgevers en creëren samen met werkgevers werk dat past bij de capaciteiten van mensen en de behoefte van de werkgever. Ze ontzorgen en adviseren de werkgever en bieden begeleiding op de werkvloer. Ze denken mee met werkgevers over de manier waarop werk voor arbeidsgehandicapten economisch rendabel kan worden vormgegeven. Voor mensen die dat echt nodig hebben, blijft werken (voor korte of langere tijd) in een beschutte omgeving een mogelijkheid. 4

5 Mooi als er een match is tussen mens & werk Wat hebben sociale werkbedrijven de arbeidsmarktregio s te bieden? Sociale werkbedrijven zijn een natuurlijke partner van gemeenten en werkgevers bij de uitvoering van de Participatiewet. Zij hebben de diensten en infrastructuur in huis die in iedere arbeidsmarktregio tot stand moet komen. Het gaat om gespecialiseerde en grotendeels unieke diensten die niet of nauwelijks in de private markt aanwezig zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid mensen te detacheren inclusief begeleiding of het arbeidsfit maken van mensen. En sociale werkbedrijven beschikken al over een uitgebreid netwerk met werkgevers in de regio, waar gemeenten en de arbeidsmarktregio s goed gebruik van kunnen maken om de afgesproken banen uit het sociaal akkoord te realiseren. Wat bieden de sociale werkbedrijven? Een netwerk met werkgevers Sociale werkbedrijven zijn onderdeel van het regionale werkgeversnetwerk en kennen de werkgevers in de regio en hun personeelsbehoeften. Dat geldt vooral voor het MKB, waar het grootste deel van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (twee derde) een plek vindt. Sociale werkbedrijven gaan strategische relaties met werkgevers aan, bijvoorbeeld om grotere groepen mensen aan de slag te helpen en een leerwerkomgeving te creëren. Een gemiddeld SW-bedrijf heeft honderden commerciële contacten. Detacheringen Het grootste deel van de plaatsingen bij gewone werkgevers (85%) komt tot stand via detacheringen. De medewerker is via een detachering in dienst van het sociaal werkbedrijf waardoor voor werkgevers het risico (en daarmee de drempel) minder groot is. 5

6 Detacheringen kunnen individueel of in een groep, inclusief begeleiding. Een groepsdetachering biedt medewerkers structuur en begeleiding, en de werkgever is ervan verzekerd dat er altijd voldoende mensen zijn om het werk te doen. Matching en begeleiding Sociale werkbedrijven kennen de wensen van de werkgever en de capaciteiten van de medewerker. Ze zijn daarom in staat een goede match te maken. Ze begeleiden de medewerker op de werkvloer, zodat werkgevers die zorg uit handen wordt genomen. Expertise om werk op maat te maken Een groot deel van de doelgroep van de Participatiewet past niet op gewone vacatures. Voor hen moet je geschikt werk creëren, in samenwerking met werkgevers. Sociale werkbedrijven doen dit nu voor zo n Wsw ers die aan de slag zijn in gewone bedrijven. Ze werken eraan om die kennis en expertise ook in te zetten voor mensen uit andere regelingen die onder de Participatiewet vallen. Volwaardig gesprekspartner voor werkgevers Sociale werkbedrijven zoeken samen met werkgevers naar nieuwe, innovatieve constructies om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen. De constructies moeten voor werkgevers rendabel zijn en hen ontzorgen. Het gaat bijvoorbeeld om slimme verdienmodellen of joint-ventures met private bedrijven. Sociale werkbedrijven hebben specialisten in huis die meedenken met werkgevers over mogelijke verdienmodellen en over de inrichting van werkprocessen die zijn afgestemd op de mogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ruim een derde werkt bij gewone werkgevers, grotendeels via (groeps)detacheringen Samenwerking met landelijke werkgevers via Locus Via Locus maken SW-bedrijven afspraken met grote landelijke werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen. Locus sluit partnerschappen met werkgevers waar in de regio s gebruik van kan worden gemaakt. 6

7 Kennis om mensen te ontwikkelen op de werkvloer Op de werkvloer zie je wat mensen in huis hebben en nog kunnen ontwikkelen. In een leerwerkomgeving zetten sociale werkbedrijven mensen direct aan de slag en bieden ze hen structuur en arbeidsritme. Zo krijg je competenties van mensen in beeld en kun je gericht werken aan hun ontwikkeling. Dat gebeurt samen met het MBO en praktijkscholen. Beschut werk Voor sommige mensen is een plek bij een gewone werkgever (nog) een brug te ver; hun loonwaarde is zo laag dat dit niet realistisch is. Voor deze groep organiseert het sociaal werkbedrijf werk in een beschutte omgeving. Fatsoenlijk werk, dat zo rendabel mogelijk wordt georganiseerd, zodat het geld voor begeleiding zoveel mogelijk wordt terugverdiend. Soms wordt hierbij ook samengewerkt met de arbeidsmatige dagbesteding in de zorg. De afspraak is dat er op termijn nieuwe beschutte werkplekken komen. Gemeenten die ervoor kiezen geen beschut werk te organiseren, maar een participatievoorziening, kunnen die uiteraard ook laten uitvoeren door het sociale werkbedrijf. Beschut werk vormt ook een goede buffer waar mensen op terug kunnen vallen als ze tijdelijk uitvallen bij een gewone werkgever. Zo blijven ze aan het werk en productief. 24% werkt op locatie, 42% in beschut werk 7

8 Wat drijft ons? Werk is essentieel voor mensen. Het biedt structuur, sociale contacten en geeft mensen de kans een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Iedereen heeft talenten die het verdienen te worden ontwikkeld en benut op de arbeidsmarkt. Vanuit die overtuiging bieden sociale werkbedrijven werk aan mensen bij wie dat niet vanzelf gaat. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een lichamelijke of psychische beperking. Zij hebben werk nodig dat past bij hun capaciteiten en mogelijkheden. Bij een gewone werkgever of in een beschutte omgeving. Sociale werkbedrijven vormen die schakel tussen mens en werk. 8

9 SW-bedrijven & de toekomst De Participatiewet vraagt om een nieuwe organisatie van de uitvoering. Het past bij de transformatie die sociale werkbedrijven al enkele jaren aan het maken zijn: van productiegerichte bedrijven voor werk in een beschutte omgeving naar moderne banenmakelaars die werkgevers faciliteren om mensen met een beperking aan de slag te helpen. Ze staan daarbij voor de uitdaging meer mensen aan de slag te helpen met minder budget. Dat lukt steeds beter: het tekort verbeterde in 2013 naar 103 miljoen, ten opzichte van 167 miljoen in Tegelijkertijd is het zo dat de komende jaren het rijkssubsidiebedrag per Wsw er gaat dalen. Om de afgesproken banen te realiseren is regionale samenwerking nodig, waarin ieder een bijdrage levert vanuit de eigen expertise. Die samenwerking komt in veel regio s al van de grond, maar kan in de komende tijd nog veel sterker worden gezocht en benut. Het is zaak de kennis, expertise en infrastructuur van sociale werkbedrijven niet verloren te laten gaan, maar juist optimaal te benutten in de nieuwe organisatiestructuur. In sommige regio s bestaat het idee dat met het einde van de Wsw ook de sociale werkbedrijven kunnen of moeten worden afgebouwd. Dit is een misverstand. Het Rijk en sociale partners zien juist een belangrijke rol voor de sociale werkbedrijven in de vorming van regionale werkbedrijven en bij de uitvoering van de Participatiewet. Afbouwscenario s leiden bovendien op termijn juist tot hogere (gemeentelijke) bijdragen, aangezien de bestaande Wsw-doelgroep krimpt en minder productief zal worden. Cedris pleit daarom voor een reëel -en daarmee financieel gezond- perspectief op doorontwikkeling naar een modern, regionaal sociaal Werkbedrijf. 9

10 Nieuwe organisatiemodellen De manier waarop gemeenten de nieuwe organisatie voor de uitvoering van de Participatiewet vormgeven, verschilt per gemeente. Bij de meeste gemeenten waar een keuze is gemaakt over het toekomstige uitvoeringsmodel krijgt de infrastructuur van het sociale werkbedrijf een vervolg in de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Er ontstaan op dit moment grofweg drie stromingen, die op de volgende pagina s worden toegelicht. Met detacheringen wordt 267 miljoen verdiend, met producten en diensten samen 597 miljoen 10

11 Het klassieke model In het klassieke model doet de sociale dienst de intake, uitkeringen en begeleiding naar werk van WWB ers. Het sociaal werkbedrijf is verantwoordelijk voor het organiseren van werk voor de Wsw ers en voert soms re-integratietrajecten uit voor WWB ers. En er is een overlap tussen een (fors) deel van de doelgroep van de WWB en de Wsw. 11

12 1. Knip tussen inkomen en werkleerbedrijf Dit is het model dat tot nu toe het vaakst wordt gekozen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen inkomen en alles wat met werk te maken heeft. In de meest vergaande vorm doet het werkleerbedrijf alles wat met werk te maken heeft en is de sociale dienst verantwoordelijk voor de regie hierop en de inkomenskant. In minder vergaande vorm voert het werkleerbedrijf re-integratieopdrachten uit voor een (fors) deel van doelgroep van de Participatiewet en organiseert het beschut werk. Dat laatste is soms niet zo n grote stap, omdat het SW-bedrijf al re-integratie deed voor de WWB en de Wajong. 12

13 2. Het fusiemodel: één organisatie voor het hele proces In het fusiemodel worden alle processen rond werk en inkomen samengevoegd in één organisatie. Dit betekent dat de sociale dienst fuseert met het sociaal werkbedrijf. De hele keten van inkomen, werk en handhaving komt dan onder de verantwoordelijkheid van één organisatie. De taken van het sociale werkbedrijf gaan op in deze nieuwe organisatie. 13

14 3. Eén organisatie, drie onderdelen In dit model wordt alles rondom werk opgeknipt in verschillende deelprocessen die verdeeld worden over verschillende organisaties of diensten van de gemeente. Waar precies de knip ligt verschilt. Vaak gaat het over inkomen, regulier werk, werk met begeleiding en beschut werk. 14

15 Voorbeelden? Cedris heeft een aantal interessante praktijkvoorbeelden gebundeld in de brochure Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk. U kunt deze brochure vinden op de website

16 Koningin Wilhelminalaan LA Utrecht Postbus RD Utrecht T F

Graag inboeken als ingekomen stuk voor de gemeenteraad van Oudewater. Met vriendelijke groet, Arjen van der Lugt Raadsgriffier

Graag inboeken als ingekomen stuk voor de gemeenteraad van Oudewater. Met vriendelijke groet, Arjen van der Lugt Raadsgriffier From: Lugt, Arjen van der Sent: dinsdag 10 april 2018 14:11:02 To: OW-Info Cc: Subject: FW: Informerende brief Cedris Attachments: Cedris raadsbrief april 2018 def (002).pdf; Cedris Folder 'De

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Stand van zaken implementatie Participatiewet

Stand van zaken implementatie Participatiewet Stand van zaken implementatie Participatiewet Cedris volgt de implementatie van de Participatiewet, via een monitor die regelmatig wordt uitgezet bij de 90 aangesloten sociale werkbedrijven. Wat is de

Nadere informatie

Cedris I Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht I Postbus 8151,3503 RD Utrecht I I

Cedris I Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht I Postbus 8151,3503 RD Utrecht I I G1"iffie Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Monique van der Eijk donderdag 5 april 2018 14:22 Monique van der Eijk nformerende brief Cedris Cedris raadsbrief april 2018 def (002).pdf;

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Toekomstperspectief Een doorkijk (2021 en verder)

Toekomstperspectief Een doorkijk (2021 en verder) Toekomstperspectief Een doorkijk (2021 en verder) Inhoudsopgave 1. Scenario s voor de uitvoering van de Pw en Wsw 3 1.1. Inrichtingsvraagstuk waar gemeenten voor staan 3 1.2. Het vraagstuk nader belicht

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Samenwerken aan werk Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Gerard Ruis 24/4/2014 Cedris Branche-organisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Vereniging met 90 leden: uitvoerders gesubsidieerde

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Ondertussen.. In de SW

Ondertussen.. In de SW Ondertussen.. In de SW Jan-Jaap de Haan, 24 november 2017 Op weg naar de toekomst Naar een effectieve, werkzame, financieel haalbare inzet van kennis en expertise. Participatiewet en Sociaal Akkoord Doel:

Nadere informatie

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet!

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Programma 16.15 uur Welkom (Erik Rosier, projectleider Konnekt os) Hoofdlijnen Participatiewet (Jan Karel Jobse) Aan de slag & korte

Nadere informatie

de toekomst van sociale werkgelegenheid

de toekomst van sociale werkgelegenheid de toekomst van sociale werkgelegenheid Jan-Jaap de Haan, 11 oktober 2017 Op weg naar de toekomst Naar een effectieve, werkzame, financieel haalbare inzet van kennis en expertise. Participatiewet en Sociaal

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Arbeidsmarkt regio (sub) Regio Gemeente Christiaan Gort Ad Baan 11 nov. 2015 Wijk 1 Programma 1 2 3 Participatiewet en schaalniveaus Afwegingen

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014 Participatiewet en Quotumwet Stand van zaken 9 januari 2014 Inhoud presentatie - 1 Geschiedenis en tijdpad Doel Participatiewet + doelgroepen Wsw vanaf 1-1-2015 Wajong vanaf 2015 Instrumenten w.o. beschut

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

arbeid / dagbesteding Participatiewet

arbeid / dagbesteding Participatiewet arbeid / dagbesteding Participatiewet Wat is de overheid van plan met de Participatiewet? Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Bruggen, Bootjes en Trampolines

Bruggen, Bootjes en Trampolines Bruggen, Bootjes en Trampolines Wat doet Cedris? Wat doet Cedris? Cedris staat voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ons doel is: meer betaald werk voor mensen die (nog) niet zelfstandig minimumloon kunnen

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers

Werkgevers Event 20 november 2014. Participatiewet. De gevolgen hiervan voor werkgevers Werkgevers Event 20 november 2014 Participatiewet De gevolgen hiervan voor werkgevers Startdatum: 1 januari 2015 De situatie nu èn per 1 januari 2015 Huidige situatie: Wajong, WSW, WWB verschillende rechten,

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Notitie Regionaal Werkbedrijf

Notitie Regionaal Werkbedrijf Notitie Regionaal Werkbedrijf 1. Inleiding De memo Ambtelijke verkenning RPA en VNO-NCW Midden en FNV is in het Portefeuillehoudersoverleg Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (PHO RPA) van 16 april jl.

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten

De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten De feiten over beschut werk: werken loont Kernpunten Beschut werk is goedkoper dan een participatievoorziening omdat met beschut werk opbrengsten worden gerealiseerd uit productie. Hiermee kunnen ongeveer

Nadere informatie

Cedris lezing 3 maart 2016. 1. Inleiding

Cedris lezing 3 maart 2016. 1. Inleiding Cedris lezing 3 maart 2016 1. Inleiding Dank voor de uitnodiging. Vorig jaar (11 juni) gaf ik bij een congres van Cedris en Social Enterprise een toelichting op het SER-advies over sociale ondernemingen.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman De participatiewet Ed Staal en Richard Brenkman Doel van participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, via betaald werk aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN

College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN College Overdracht Wajong aan gemeenten COLLEGE OVERDRACHT WAJONG AAN GEMEENTEN Inleiding Cijfers Wajong Overgang en herbeoordeling Kennis en expertise Samenwerking Afsluiting COLLEGE OVERDRACHT WAJONG

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen SW-bedrijven als banenmakelaar 400.000 mensen hebben een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben

Nadere informatie

Stappenplan duurzame plaatsing

Stappenplan duurzame plaatsing Stappenplan duurzame plaatsing 1. Inventarisatie van mogelijkheden en werkplekken 2. Werving 3. Selectie 4. Contractering 5. Werkplekaanpassing 6. Begeleiding 7. Beoordeling, ontwikkeling, doorstroom 25

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Opzet presentatie. Wat is de opgave, waarom ligt deze keuze voor? Wat is de keuze? Hoe komen we tot die keuze?

Opzet presentatie. Wat is de opgave, waarom ligt deze keuze voor? Wat is de keuze? Hoe komen we tot die keuze? BIGA Opzet presentatie Wat is de opgave, waarom ligt deze keuze voor? Wat is de keuze? Hoe komen we tot die keuze? Opgave: de Participatiewet > Drie regelingen worden samengevoegd (WWB, WSW en delen Wajong).

Nadere informatie

r , Website t ARCHIEFEXEMPlAAR

r ,  Website  t ARCHIEFEXEMPlAAR ~ Burgemeester en Wethouders ~ ABVAKABO De heer P. Lempens Postbus 1555 3500 BN UTRECHT VERZOND:::-M 1 5 0 KT. 2014 uw kenmerk uw brief van zaaknummer behandeld door telefoonnummer e-mail 794627 R. Albersnagel

Nadere informatie

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 bij de invoering van de Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Juni / Juli 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Presentatie

Nadere informatie

Op naar 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten

Op naar 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten Op naar 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten Wie ben je & met welke gedachte(n) ben je hier gekomen? Werken met een arbeidsbeperking Werkzoekenden met een arbeidsbeperking hebben een achterstandspositie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw,

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw, Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Kenmerk oval.bri. 13354141 Betreft Inbreng OVAL voor behandeling Participatiewet op

Nadere informatie

Beschut werk uit de startblokken

Beschut werk uit de startblokken schieten in financiële kramp Beschut werk uit de startblokken Veel gemeenten aarzelen of ze beschut werk gaan aanbieden. Of ze zien er zelfs helemaal vanaf, zoals in Tilburg en Utrecht. Volkomen in strijd

Nadere informatie

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE

2016 in cijfers FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS. bestuur EINDHOVEN HEEZE-LEENDE VALKENSWAARD VELDHOVEN WAALRE FINANCIËLE BIJLAGE BIJ JAAROVERZICHT EEN TOEKOMST DIE AL BEGONNEN IS 2016 in cijfers Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Werkgelegenheid Regio Eindhoven bestuur EINDHOVEN

Nadere informatie

De gemeente aan zet. Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni Ad Baan Maarten Adelmeijer

De gemeente aan zet. Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni Ad Baan Maarten Adelmeijer De gemeente aan zet Presentatie t.b.v. bijeenkomst Dongemondraden op 10 juni 2015 Ad Baan Maarten Adelmeijer 1 Programma 1 2 3 4 Het speelveld De opstelling De gemeente aan zet Voorbeelden 2 1 HET SPEELVELD

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie De Participatiewet, banenafspraak & quotum Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2. Wajong uitsluitend

Nadere informatie

De Participatiewet en veiligheid op de werkvloer

De Participatiewet en veiligheid op de werkvloer Op weg naar een participatiemaatschappij met als thema: Veiligheid? Zoek het ff zelf uit! De Participatiewet en veiligheid op de werkvloer NVVK congres 2 0 1 5 Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd;

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente?

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? DE PARTICIPATIE- WET Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? 2 Grotere doelgroep Naar vermogen, naar buiten bij reguliere werkgevers Minder geld 3 Op 2 december jl. heeft het kabinet-rutte-asscher

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

Op weg naar een robuust businessmodel in de sociale werkvoorziening, WWB re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding

Op weg naar een robuust businessmodel in de sociale werkvoorziening, WWB re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding Op weg naar een robuust businessmodel in de sociale werkvoorziening, WWB re-integratie en arbeidsmatige dagbesteding Sint-Michielsgestel, september 2013 door Kevin de Haas & Drs. Tom de Haas CMC Inhoudsopgave

Nadere informatie

Banenafspraak 2013-2026

Banenafspraak 2013-2026 Banenafspraak 2013-2026 Onderdeel van sociaal akkoord 2013 Presentatie: Hans Spigt Datum: 27 november 2015 www.vso-werkgevers.nl Taakstelling Banenafspraak Extra banen voor bijzondere doelgroep Taakstelling

Nadere informatie

Participatiewet: Achtergrondinformatie Realiseren garantiebanen voor arbeidsbeperkten

Participatiewet: Achtergrondinformatie Realiseren garantiebanen voor arbeidsbeperkten Participatiewet: Achtergrondinformatie Realiseren garantiebanen voor arbeidsbeperkten Aanleiding De raad van bestuur heeft op 7 april 2015 het besluit realiseren van garantiebanen voor arbeidsbeperkten

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Netwerk van bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven. Quotumwet. Wie telt (niet) mee?

Netwerk van bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven. Quotumwet. Wie telt (niet) mee? Vragen van bedrijven Wat is Locus? Wat doet Locus? Waarom inclusief worden? Netwerk van bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven Quotumwet Wie telt (niet) mee? Salaris Stimulerende instrumenten Wat voor werkzaamheden?

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper.

Participatiewet. Veranderingen voor de Oosterschelderegio. 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper. Participatiewet Veranderingen voor de Oosterschelderegio 2 juni 2014 Door: Jaap Schipper www.goes.nl Inhoud Huidige situatie Wwb, Wsw en Wajong Veranderingen Participatiewet Wet maatregelen Wwb Regionale

Nadere informatie

Het sociale werkbedrijf en reintegratiebedrijf. Joke Bandstra (Pastiel) Mattijs Endedijk (Satori)

Het sociale werkbedrijf en reintegratiebedrijf. Joke Bandstra (Pastiel) Mattijs Endedijk (Satori) Het sociale werkbedrijf en reintegratiebedrijf als brug of buffer Joke Bandstra (Pastiel) Mattijs Endedijk (Satori) Programma Introductie sprekers Inleiding en introductie van het buffer- of brugmodel

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00770

RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00770 Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00770 14R.00770 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 13 januari 2015 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s) : Participatie,

Nadere informatie

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s LOOR UMC Vrijdag 7 maart 2014 Kim Verschueren Abvakabo FNV projectleider Vooraf Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Doel project Uiteindelijke

Nadere informatie

Risicoanalyse en scenariostudie als onderbouwing van de Kadernota. Samenvatting

Risicoanalyse en scenariostudie als onderbouwing van de Kadernota. Samenvatting Risicoanalyse en scenariostudie als onderbouwing van de Kadernota Samenvatting Aanpak Pagina 2 Doelstelling Vergelijking van keuzes: Doorgaan met huidige uitvoering óf Opzetten van een gezamenlijk uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder.

Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Ik praat wat langzamer, Sociaal ondernemen loont! maar hij werkt des te harder. Steeds meer ondernemers helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Dat doen ze om verschillende redenen,

Nadere informatie

Le L a e r a n n & & S h S a h r a e e b i b jie j e e n e k n om o s m t t S W S Zwolle 12 oktober

Le L a e r a n n & & S h S a h r a e e b i b jie j e e n e k n om o s m t t S W S Zwolle 12 oktober Learn & Share bijeenkomst SW Zwolle 12 oktober Zwolle en Wezo GR WEZO en Wezo NV Zwolle, Hattem, Zwartewaterland, Dalfsen, Raalte Algemeen Bestuur GR WEZO Opdrachtverstrekking WSW Beleidsvorming uitvoering

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra De decentralisatie van arbeidsparticipatie Louis Polstra Activerende verzorgingsstaat Burger wordt aangesproken wat hij voor de samenleving terug kan doen. Terug te zien in o.a.: - Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

BELANGRIJK WERK. SWB positioneert zich als zelfstandige ketenpartner van de Midden Twentse

BELANGRIJK WERK. SWB positioneert zich als zelfstandige ketenpartner van de Midden Twentse SWB positioneert zich als zelfstandige ketenpartner van de Midden Twentse BELANGRIJK WERK gemeenten en richt zich zowel op arbeidsontwikkeling voor de brede doelgroep van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

SUWI, Par*cipa*ewet, Werkbedrijf. Cliëntenraden Arjan Kampman/Dick Schuur Aanjagers Programmaraad

SUWI, Par*cipa*ewet, Werkbedrijf. Cliëntenraden Arjan Kampman/Dick Schuur Aanjagers Programmaraad SUWI, Par*cipa*ewet, Werkbedrijf Cliëntenraden Arjan Kampman/Dick Schuur Aanjagers Programmaraad vooraf breder verband: 3 decentralisa0es; zie nu de media eigen ervaringen voorvallen Het gaat om mensen,

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Detacheren in de Participatiewet Door Maarten Adelmeijer en Johannes ten Hoor

Detacheren in de Participatiewet Door Maarten Adelmeijer en Johannes ten Hoor Detacheren in de Participatiewet Door Maarten Adelmeijer en Johannes ten Hoor 19 december 2017 Inhoud 1 2 3 4 Inleiding: te maken keuzes bij detacheren voor de doelgroep Praktijkervaring Soweco / Extend

Nadere informatie

Sociaal Werk Amsterdam

Sociaal Werk Amsterdam Bijlage bij Uitvoeringsbesluit Sociaal Werk Sociaal Werk Amsterdam Missie, rollen en randvoorwaarden Zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking en/of grote afstand tot de arbeidsmarkt passend en duurzaam

Nadere informatie

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk 6 Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen, is een werkgevers netwerk nodig. Geen kaartenbak voor koude acquisitie, maar een kwalitatief

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 4 2. Inleiding 5 3. Beschut werk nieuw 6 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 7 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Kennisdocument (versie 2 maart 2015) 1 Hoofdstuk Banenafspraak De afspraak uit het sociaal akkoord 1. Wat houdt de banenafspraak in? In het sociaal akkoord

Nadere informatie

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. Manager Operations Jos Bruens van PromTeg Industries, Duiven. Staan voor een baan Autisme is voor mijn werk geen beperking, maar een kracht. Panelenbouwer Niels

Nadere informatie