DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente?"

Transcriptie

1 DE PARTICIPATIE- WET Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente?

2 2 Grotere doelgroep Naar vermogen, naar buiten bij reguliere werkgevers Minder geld

3 3 Op 2 december jl. heeft het kabinet-rutte-asscher besloten tot invoering van de Participatiewet. De Participatiewet wordt ingevoerd op 1 januari 2015 en komt in de plaats van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en delen van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet brengt voor sociale diensten, sw-bedrijven en gemeenten grote vragen met zich mee. Met welke aantallen mensen krijgt u in de toekomst te maken? Wat zijn de toekomstige budgetten waarover u de beschikking krijgt? Welke vormen van re-integratie zijn er straks nodig? Enzovoorts. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? In deze notitie vindt u een heldere en beknopte omschrijving van alle belangrijke gevolgen van de Participatiewet. Daarnaast laten wij voor een voorbeeldgemeente een inschatting zien van de relevante aantallen en budgetten. Het is namelijk mogelijk om op basis van landelijke cijfers op gemeenteniveau een prognose te maken van de orde van grootte en trendbeweging van de aantallen en budgetten van de Participatiewet. Op deze manier kunt u een beeld krijgen van de omvang en inhoud van de opgave die uw gemeente te wachten staat, zodat u geïnformeerde strategische keuzes kunt maken. De volgende vragen komen aan de orde: z Wat zijn de kenmerken van de Participatiewet? z Wat is het instrumentarium van de Participatiewet? z Hoe zal de Wwb oude stijl zich ontwikkelen? z Wat gebeurt er met de sw oude stijl? z Wat gebeurt er met de nieuwe instroom voormalige sw ers? z Wat houdt de voorziening nieuw beschut in? z Wat gebeurt er met de Wajong? z Wat zijn de financiële gevolgen van de Participatiewet? z Hoe komt het gebundeld re-integratiebudget eruit te zien? z Wat moet u geregeld hebben voor een goede implementatie van de Participatiewet?

4 4 Wat zijn de kenmerken van de Participatiewet? De doelstelling van de Participatiewet is om één regeling te creëren voor alle mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Als onderdeel van de wet wordt de instroom in de sw oude stijl stopgezet en wordt de toegang tot de Wajong beperkt tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Daarnaast zal het zittende bestand van de Wajong worden herkeurd, waarbij alle mensen met arbeidsvermogen naar de gemeente zullen gaan. De huidige Wet werk en bijstand, die we in deze notitie Wwb oude stijl noemen, staat model voor de Participatiewet. Met de komst van de Participatiewet ontvangen gemeenten een jaarlijks vast budget voor het betalen van de uitkeringen (inkomensdeel). Gemeenten kunnen daardoor een financieel tekort of een besparing realiseren. Op die manier worden gemeenten geprikkeld om het aantal mensen dat afhankelijk is van een Participatiewetuitkering zo laag mogelijk te houden. Daarnaast ontvangen gemeenten onder de Participatiewet een gebundeld re-integratiebudget, waarin het flexibele re-integratiebudget van de Wwb, de middelen van de Wsw en een deel van de budgetten van de Wajong worden samengevoegd. Wat is het instrumentarium van de Participatiewet? Om mensen met een arbeidshandicap aan de slag te helpen, krijgen gemeenten de mogelijkheid om mensen te plaatsen in de in het leven te roepen voorziening nieuw beschut. Daarnaast krijgen gemeenten de beschikking over het instrument loonkostensubsidie, dat betaald zal worden uit het inkomensdeel van de Wwb. Meer informatie over het instrument loonkostensubsidie vindt u in bijlage 1. In 35 op te richten werkbedrijven zullen gemeenten samenwerken met werkgevers en werknemers om mensen met een arbeidsbeperking, al dan niet met loonkostensubsidie en begeleidingsbijdrage van de gemeente, aan de slag te helpen bij reguliere bedrijven. De mensen met een arbeidsbeperking worden met een loonkostensubsidie in dienst genomen door of via een detacheringsconstructie geplaatst bij een bedrijf (bijvoorbeeld door baangaranties van werkgevers en andere constructies). Het instellen van de 35 werkbedrijven betekent niet dat de huidige sociale werkplaatsen hoeven te fuseren. De werkbedrijven worden namelijk geen nieuwe bureaucratische structuur maar tafels die het matchen makkelijker maken en zo veel mogelijk aansluiten op bestaande samenwerkingsverbanden in de 35 arbeidsmarktregio's. De werkkamer, met daarin werkgevers, werknemers en gemeenten, werkt uit wat dit in praktijk betekent. Echter: de gemeente betaalt en zal daarom ook een bepalende rol hebben. Daarnaast hebben werkgevers en overheden zich door het sociaal akkoord gecommitteerd aan het vergroten van het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking (zie de tabel hierna). Het is op moment van schrijven nog niet bekend hoe deze banen verdeeld worden over regio s.

5 5 AANTALLEN Bedrijfsleven Cumulatief Overheid Cumulatief Totaal Tabel 1. Banen voor mensen met een arbeidsbeperking op macroniveau. Bron: Sociaal Akkoord. Hoe zal de Wwb oude stijl zich ontwikkelen? Een hoofdonderdeel van de Participatiewet is de Wwb oude stijl. De Wwb is in 2004 in werking getreden, waarbij gemeenten een hoofdrol spelen en geld overhouden als mensen een uitkering verlaten. In de eerste jaren na invoering van de Wwb is in veel gemeenten een flinke reductie in het bijstandsvolume gerealiseerd. In de afgelopen jaren is het bijstandsvolume door toedoen van de economische crisis opgelopen. Volgens ramingen van het CPB zal het bijstandsvolume tot 2015 blijven stijgen, daarna zal het bijstandsvolume naar verwachting weer dalen. Wat gebeurt er met de sw oude stijl? In het regeerakkoord is aangegeven dat de sociale werkvoorziening in haar huidige vorm ophoudt te bestaan. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe instroom in de Wsw meer zal plaatsvinden. Een sw-indicatie kan tot 16 weken voor 1 januari 2015 worden aangevraagd bij het UWV. Via de natuurlijke uitstroom uit de sw, zal het zittende bestand van de sw langzaam afgebouwd worden tot nul. Het tempo van de afbouw van het sw zittend bestand is ongeveer zes procent per jaar. Gemeenten blijven in de tussentijd gewoon verantwoordelijk voor de sw. Begeleid werken blijft mogelijk voor de groep sw oude stijl, de gemeente kan mensen in begeleid werken een terugkeergarantie geven in de sw oude stijl. Verder behouden de mensen in het sw zittend bestand hun arbeidsvoorwaarden. In de Wwb mag het tekort op de sw niet betaald worden uit w-middelen. In de Participatiewet kan dat tekort wel betaald worden uit w-middelen. In de volgende tabel is voor een voorbeeldgemeente van inwoners de verwachte afbouw van de sw oude stijl weergegeven, in aantallen personen 1. (AANTALLEN) 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* STRUCTUREEL Totaal Tabel 2. Afbouw sw oude stijl. Bron: Ministerie van SZW; bewerking: Berenschot. 1 N.B. normaliter worden sw-aantallen uitgedrukt in standaardeenheden c.q. arbeidsjaren (se). Echter, in het kader van de Participatiewet is het voor gemeenten vooral relevant om te weten welke aantallen personen er op de gemeenten afkomen. Voor het maken van onderstaande tabel is het aantal sw ers dus omgerekend van se naar aantallen personen.

6 6 Wat gebeurt er met de nieuwe instroom voormalige sw ers? Het is van belang om op te merken dat de sw oude stijl wordt afgebouwd, terwijl naar verwachting de doelgroep voor een voorziening als deze blijft bestaan. Dit betekent dat er een groep mensen zal zijn we noemen deze groep nieuwe instroom voormalige sw ers die een beroep zal doen op de gemeente voor ondersteuning op het terrein van werk en inkomen. Naar verwachting zal de groep nieuwe instroom voormalige sw ers op twee plekken terechtkomen: ongeveer eenderde van de voormalig sw ers zal terechtkomen in de nieuwe voorziening beschut werk (zie volgende vraag) en ongeveer tweederde moet aan het werk geholpen worden bij een reguliere werkgever met ondersteuning (al dan niet in de vorm van een loonkostensubsidie). De laatstgenoemde groep, de tweederde nieuwe instroom voormalige sw ers, betreft een substantieel aantal. Het aantal personen voor wie in de voorbeeldgemeente een reguliere werkplek georganiseerd zal moeten worden is weergegeven in de volgende tabel. (AANTALLEN) 2015* 2016* 2017* 2018* STRUCTUREEL Voorbeeldgemeente Tabel 3. Ontwikkeling nieuwe instroom voormalige sw ers (regulier werk met ondersteuning). Bron: Ministerie van SZW; bewerking: Berenschot. De rijksbijdrage per plek neemt jaarlijks met ongeveer 500 per jaar af, van circa in 2014 tot circa structureel met ingang van Wat houdt de voorziening nieuw beschut in? In de Participatiewet is eveneens besloten dat er een nieuwe voorziening beschut werk in het leven wordt geroepen. Aan de Tweede Kamer is beloofd dat er landelijk plekken komen voor de voorziening nieuw beschut werk. Gemeenten ontvangen per medewerker beschut in het i deel en in het gebundeld re-integratiebudget. De gemeente kan dat geld gebruiken om een loonkostensubsidie te verstrekken aan een werkgever, om de persoon bij de gemeente in dienst te nemen of voor begeleiding. Meer details over de voorziening nieuw beschut vindt u in bijlage 2. Zoals hiervoor vermeld is de verdeling van de werkplekken over gemeenten nog onbekend. Aangezien de huidige verdeling van sw-plekken over het land relatief ongelijk verdeeld is over regio s, wordt er mogelijkerwijs gekozen voor een herverdeling van plekken over het land. Dit kan vanwege het gebrek aan informatie nog niet worden meegenomen in de cijfers. (AANTALLEN) 2015* 2016* 2017* 2018* STRUCTUREEL Voorbeeldgemeente Tabel 4. Ontwikkeling aantal plekken sw nieuw beschut. Bron: Ministerie van SZW; bewerking: Berenschot.

7 7 Wat gebeurt er met de Wajong? Momenteel vindt de uitvoering van de Wajong plaats via het UWV. In de Participatiewet is besloten om de instroom in de Wajong te beperken tot mensen met een volledige en duurzame arbeidsbeperking. Mensen die niet (meer) in aanmerking komen voor de Wajong kunnen een beroep doen op de gemeente voor begeleiding naar werk. De groep nieuwe instromers voor wie de toegang tot de Wajong wordt ontzegd, noemen we de groep nieuwe instroom voormalige Wajongers. Daarnaast zal het zittend bestand van de Wajong worden herkeurd, waarbij volledig en duurzaam arbeidsongeschikten bij het UWV kunnen blijven en mensen met arbeidsvermogen naar de gemeente zullen gaan. Deze groep noemen we de groep geherindiceerde Wajongers. In de volgende tabellen staat voor de voorbeeldgemeente de ontwikkeling van de nieuwe instroom voormalige Wajongers weergegeven. (AANTALLEN) 2015* 2016* 2017* 2018* STRUCTUREEL Voorbeeldgemeente Tabel 5. Ontwikkeling nieuwe instroom Wajong met arbeidsvermogen. Bron: Ministerie van SZW; bewerking: Berenschot. Wat de herindicatie van de Wajong betreft heeft het Ministerie van SZW heeft een schatting gemaakt van de samenstelling van de groep geherindiceerde Wajongers. Wat voor sociale diensten, sw-bedrijven en gemeenten relevant is, is het aantal geherindiceerde Wajongers dat aangewezen zal zijn op ondersteuning van de gemeente. Landelijk bedraagt deze groep ongeveer mensen. Daarbij gaat het Rijk uit van de volgende veronderstellingen: Eind 2014 zijn er Wajongers: z zullen blijvend geen arbeidsvermogen hebben; z werken in de sw; z werken (meestal met loonkostensubsidie van het UWV) bij een werkgever; z doen om verschillende redenen geen beroep op de gemeente; z gaan tussen juli 2015 en juni 2018 over van UWV naar gemeente; In de volgende tabel is dit aantal vertaald naar het niveau van de voorbeeldgemeente. (AANTALLEN) 2015* 2016* 2017* 2018* STRUCTUREEL Voorbeeldgemeente Tabel 6. Aantal geherindiceerde Wajongers met arbeidsvermogen dat voortaan een nieuwe doelgroep is voor de gemeenten. Bron: Ministerie van SZW; bewerking: Berenschot.

8 8 Wat zijn de financiële gevolgen van de Participatiewet? Gemeenten krijgen voor de uitvoering van de Participatiewet de beschikking over drie financieringsbronnen. Het is belangrijk om op te merken dat het kabinet plannen heeft om in 2016 een aantal budgetten die te maken hebben met de drie decentralisaties in te voegen in een sociaal deelfonds. De middelen van het gebundeld re-integratiebudget zullen naar verwachting in dit sociaal deelfonds terecht komen. Echter, voorlopig 2 zal het inkomensdeel géén onderdeel uitmaken van het sociaal deelfonds. 1. Inkomensdeel oude stijl, plus toevoegingen ten behoeve van inkomensondersteuning en loonkostensubsidies voor nieuwe doelgroepen. 2. Gebundeld re-integratiebudget, bestaande uit het Participatiebudget oude stijl, het Wsw-budget oude stijl, plus toevoegingen voor begeleiding van nieuwe doelgroepen. 3. Cluster Werk & Inkomen Gemeentefonds, plus een toevoeging voor uitvoeringskosten nieuwe doelgroepen. Hierna staat een tabel met de verwachte ontwikkeling van het inkomensdeel voor de voorbeeldgemeente. Het betreft schattingen; het verdeelmodel voor het inkomensdeel wordt op moment van schrijven verbeterd en klaargemaakt voor de introductie van nieuwe doelgroepen. Het gebundeld re-integratiebudget vraagt om een extra toelichting (zie de volgende vraag). (ALLE BEDRAGEN IN MLN ) * 2015* 2016* 2017* 2018* STRUCTUREEL Inkomensdeel oude stijl 5,6 6,2 7,3 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 Toevoegingen inkomensdeel als gevolg van de Participatiewet 0,25 1,10 2,03 2,94 5,9 Totaal inkomensdeel 5,6 6,2 7,3 7,2 8,0 8,9 9,7 12,7 Tabel 7. Ontwikkelingen inkomensdeel. Bron: Ministerie van SZW; bewerking: Berenschot. Vorenstaande tabel kan in perspectief gezet worden door te kijken naar de nieuwe doelgroepen in relatie tot de oude doelgroep (zie tabel hierna). (ALLE BEDRAGEN IN MLN. ) * 2015* 2016* 2017* 2018* STRUCTUREEL Wwb-uitkeringen 65-min Totaal nieuwe doelgroepen voormalige sw en voormalige Wajong (excl. sw oude stijl) Totaal doelgroepen Participatiewet (exclusief sw oude stijl) Tabel 8. Ontwikkelingen totale doelgroepen Participatiewet. Bron: Ministerie van SZW; bewerking: Berenschot. Hoe komt het gebundeld re-integratiebudget eruit te zien? Met de komst van de Participatiewet ontvangen gemeenten een gebundeld reintegratiebudget, waarin het flexibele re-integratiebudget van de Wwb, de middelen van de sw oude stijl en een deel van de budgetten van de Wajong worden samengevoegd. De middelen zijn bedoeld voor begeleiding van mensen die een loonkostensubsidie hebben (regulier of beschut) en voor andere re-integratieactiviteiten. 2 Zie de brief van de minister van BZK van 9 oktober 2013.

9 9 De afbouw van het zittend sw-bestand gaat gepaard met een door de rijksoverheid vastgestelde efficiencykorting die wordt uitgesmeerd over zes jaar. De vergoeding per sw-arbeidsjaar zal dalen van nu naar in Aangezien de gemiddelde loonkosten van sw-medewerkers cao-bepaald zijn en niet mee zullen dalen, zal er door toedoen van deze efficiencykorting op termijn een tekort op het subsidieresultaat ontstaan. In de tabel hierna staat het gebundeld re-integratiebudget weergegeven. Het betreft schattingen; het verdeelmodel voor het gebundeld re-integratiemodel wordt op moment van schrijven nog ontwikkeld. (ALLE BEDRAGEN IN MLN ) * 2015* 2016* 2017* 2018* STRUCT. Voorbeeldgemeente Participatiebudget oude stijl 1,0 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Sw-budget oude stijl 6,5 6,2 6,5 6,3 5,8 5,4 4,9 0,0 Toevoegingen gebundeld re-integratiebudget 0,07 0,24 0,37 0,49 1,75 Totaal 7,5 6,9 7,1 6,9 6,6 6,2 5,9 2,2 Tabel 9. Ontwikkelingen gebundeld re-integratiebudget. Bron: Ministerie van SZW; bewerking: Berenschot. Wat moet u geregeld hebben voor een goede implementatie van de Participatiewet? Hierna staat een selecte van belangrijke zaken die u geregeld moet hebben om de Participatiewet op een goede manier te implementeren. Het betreft de onderwerpen strategie, inhoud, arrangementen, proces en organisatie. Strategie Inhoud Arrangementen Proces Organisatie..Welke instrumenten zetten we in voor welke doelgroep?..wat zijn prioritaire doelgroepen?..hoe bereiken we meer met minder geld?..hoe geven we de indicatiestelling vorm?..hoe plaatsing en begeleiding van arbeidsgehandicapten organiseren?..hoe werkgeversbenadering versterken?..hoe geven we de samenwerking met het SW-bedrijf vorm? Integratie of specialisatie?..welke juridische vormgeving kiezen we voor arrangement?..hoe richten we de aansturing en rolverdeling in?..wat doen we lokaal en wat doen we regionaal?..hoe maak ik mijn organisatie 3D-proof?..Welke processen kunnen efficiënter?..welke competenties hebben mijn medewerkers nodig? Ten slotte zetten we op de volgende pagina uiteen hoe Berenschot u van dienst kan zijn bij de implementatie van de Participatiewet. Contactgegevens Berenschot Indien u een vraag heeft over deze notitie, dan kunt u contact opnemen met Martin Heekelaar of Maarten Adelmeijer via (secretariaat). Algemene informatie over het werk van Berenschot op het terrein van werk en inkomen vindt u via

10 10 Bijlage 1. Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie komt in de plaats van loondispensatie zoals voorgesteld in de voormalige Wet Werken naar Vermogen (WWnV). De loonkostensubsidie hoeft niet per se tijdelijk te zijn (was wel het uitgangspunt in WWnV). Het instrument loonkostensubsidie is inzetbaar voor mensen die niet in staat zijn honderd procent van het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen. Dit is een afwijking van de tachtigprocentgrens uit het sociaal akkoord. De regering heeft na consultatie van sociale partners de grens gelegd bij honderd procent. De gemeenteraad stelt bij verordening regels vast met betrekking tot: z de voorwaarden waaronder personen en werkgevers in aanmerking komen voor voorzieningen z de vergoeding waarvoor een werkgever in aanmerking komt bij ziekte van de werknemer die een structurele of functionele beperking heeft, of ten behoeve van wie de werkgever een loonkostensubsidie ontvangt. Gemeenten kiezen hoe zij bepalen of iemand tot de doelgroep behoort. Het College van B. en W. stelt ambtshalve elk jaar de loonwaarde vast, behalve bij werknemers in het kader van beschut werk; voor hen wordt de loonwaarde eens in de drie jaar vastgesteld. De wijze waarop zij die bepalen moet aan een aantal minimumeisen voldoen. De regering gaat ervan uit dat binnen de 35 werkbedrijven minimumeisen worden opgesteld, anders legt overheid de minimumeisen vast in regelgeving. Het college kan een persoon die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie maximaal drie maanden bij een werkgever onbeloonde werkzaamheden laten verrichten met het oog op een reële vaststelling van de loonwaarde. De hoogte van de loonkostensubsidie bedraagt het verschil tussen loonwaarde en WML, maar ten hoogste zeventig procent van het WML. De werkgever kan de dienstbetrekking opzeggen indien na herindicatie de subsidie niet meer wordt verleend. De loonkostensubsidie wordt in de Wwb betaald uit w-gelden maar in de Participatiewet uit i-gelden. Dat betekent dat een gemeente uitkeringsgeld kan inzetten voor loonkostensubsidie. Wanneer de uitvoering van de Participatiewet volledig is overgedragen aan een Gemeenschappelijke Regeling (GR), dan treedt de GR voor de werking van de Participatiewet in de plaats van het college.

11 11 Bijlage 2. Voorziening nieuw beschut Het College van B. en W. kan degene die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft, in een dienstbetrekking in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden werkzaamheden laten verrichten. In de verordening stelt de gemeenteraad in elk geval vast: z op welke wijze bepaald wordt wie in een beschutte omgeving mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben z welke voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling worden aangeboden z de wijze waarop de omvang van het aanbod van de voorziening wordt vastgesteld. Gemeenten betrekken bij het organiseren van beschut het werkbedrijf. Er is altijd sprake van een dienstbetrekking. Dit kan ook bij een reguliere werkgever zijn. De beloning van werknemers in de voorziening beschut werk zal plaatsvinden conform de cao van de branche waarin hij/zij werkzaam is of, als er geen cao van toepassing is, ten minste conform het WML. Dat kan door het instrument van loonkostensubsidie. De toelichting op de wet zegt verder: Per regio moet nader bezien worden door de samenwerkende partners hoe het beschut werk er het best kan worden vormgegeven, waar het aan gemeenten is om de uiteindelijke vorm te bepalen. Partners kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk in kaart gaan brengen wanneer mensen voor beschut werk in aanmerking komen, hoe de loonwaarde bepaald wordt en waar beschut werk zich bevindt: bij een reguliere werkgever (al dan niet met begeleiding), via detachering of intern georganiseerd. De overheid stelt het instrument loonkostensubsidie ter beschikking om het loon aan te vullen van mensen die gedeeltelijk inzetbaar zijn maar niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Daarbij gaat de regering ervan uit dat de daadwerkelijke beloning van deze groep in principe niet boven het wettelijk minimumloon uitstijgt. Mocht dat wel het geval zijn dan betaalt de werkgever het verschil tussen het wettelijk minimumloon en het (cao-)loon. Over de doelgroep zegt de toelichting: Het gaat om mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanige mate van begeleiding en aanpassingen van de werkplek nodig hebben, dat niet van een reguliere werkgever verwacht mag worden dat hij deze mensen in dienst neemt. Dat neemt niet weg dat gemeenten deze dienstbetrekking ook kunnen organiseren bij een reguliere werkgever die deze begeleiding en aanpassingen wel, met ondersteuning door een gemeente, kan aanbieden.

12 Berenschot Groep B.V. Europalaan 40, 3526 KS Utrecht POSTBUS 8039, 3503 RA Utrecht T +31 (0) E Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 375 medewerkers wereldwijd. Al 75 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten. Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen die allen dezelfde passie delen: organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Door ons brede werkterrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons inschakelen voor uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat om met multidisciplinaire teams alle aspecten van een vraagstuk aan te pakken. Berenschot is aangesloten bij de E-I Consulting Group, een Europees samenwerkingsverband van toonaangevende bureaus. Daarnaast is Berenschot lid van de Raad voor Organisatie- Adviesbureaus (ROA) en hanteert de ROA-gedragscode.

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie De Participatiewet, banenafspraak & quotum Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2. Wajong uitsluitend

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Handreiking loonkostensubsidie

Handreiking loonkostensubsidie Handreiking loonkostensubsidie April 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 Wat is loonkostensubsidie?... 3 De Participatiewet... 3 Beschut werk... 3 2 Loonkostensubsidie... 4 Voor wie?... 4 Hoe wordt het ingezet?...

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Inspiratietool. Werk bespaart bijstand. Aan de slag met loonkostensubsidie en besparen op het bijstandsbudget 1.0

Inspiratietool. Werk bespaart bijstand. Aan de slag met loonkostensubsidie en besparen op het bijstandsbudget 1.0 Inspiratietool Werk bespaart bijstand Aan de slag met loonkostensubsidie en besparen op het bijstandsbudget 1.0 De Participatiewet is ingevoerd in 2015. Een van de doelen is om niet meer te kijken wat

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Deze puntsgewijze samenvatting is een uitwerking van de afspraken die hierover in het regeer- en gedoogakkoord zijn gemaakt. Bij

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober

Nadere informatie

TransformatieSociaalDomein

TransformatieSociaalDomein TransformatieSociaalDomein Beleidskader Participatiewet van de gemeente Eijsden-Margraten en de 5 andere Maastricht-Heuvellandgemeenten Eigen verantwoordelijkheid Wajong Werken naar vermogen Economische

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Financiële effecten van de Participatiewet

Financiële effecten van de Participatiewet Financiële effecten van de Participatiewet Utrecht, 5 december 2012 Martin Heekelaar E: m.heekelaar@berenschot.nl M: 06-23152767 1 Wet werken naar vermogen wordt Participatiewet Invoering op 1 januari

Nadere informatie

Samenvatting Participatiewet

Samenvatting Participatiewet Samenvatting Participatiewet Officieel: vierde nota van wijziging op het wetsvoorstel Invoeringswet Wet werken naar vermogen Wijzigingen vanwege Sociaal Akkoord (april 2013) Naamgeving verandert in Participatiewet

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Participatiewet Op weg naar resultaat

Participatiewet Op weg naar resultaat Februari 2014 op basis van de 7e nota van wijziging Participatiewet Wetsvoorstel invoering Participatiewet INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT I DIRECTIE I CONSULTANCY I TRAINING I COACHING I HRM Participatiewet

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014 Participatiewet en Quotumwet Stand van zaken 9 januari 2014 Inhoud presentatie - 1 Geschiedenis en tijdpad Doel Participatiewet + doelgroepen Wsw vanaf 1-1-2015 Wajong vanaf 2015 Instrumenten w.o. beschut

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten 17.0002203 gemeenschappelijke regeling DE BEVELANDEN Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten Onderwerp Notitie beschut werk Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

- omvang bezuinigingen - financiële risico s - invulling bezuiniging 64,8 mln op re-integratie en 4 mln SW.

- omvang bezuinigingen - financiële risico s - invulling bezuiniging 64,8 mln op re-integratie en 4 mln SW. RIS266546 Procesdossier Participatiewet Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking,

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 9 oktober 2014 14-089 Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Gevraagde beslissing In te stemmen met

Nadere informatie

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet In deze factsheet staan de punten uit het sociaal akkoord die van invloed zijn op de Participatiewet en die van belang zijn voor mensen

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester De uitdagingen van de Participatiewet U heeft van René Paas gehoord waar op hoofdlijnen de knelpunten zitten in de

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2015

Verordening loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening loonkostensubsidie gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 15RB000053 Nr. 13 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015

Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Toelichting nieuwe instrumenten, individuele studietoeslag en wijzigingen Verordening re-integratie 2015 Deze toelichting gaat uitgebreid in op enkele nieuwe instrumenten. Vervolgens wordt de nieuwe regeling

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Advies Uitvoeringspanel

Advies Uitvoeringspanel Onderwerp: Wetsvoorstel Participatiewet Behandeld in het uitvoeringspanel van 11 juli 2013. en vastgesteld op 19 augsutus 2013 Loonkostensubsidie Het is goed als gemeenten en sociale partners onderling

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Participatiewet wat betekent dit voor werkgevers De klassieke verzorgingsstaat

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Jack Kerkhofs Onderwijsgroep Buitengewoon / TECA

Jack Kerkhofs Onderwijsgroep Buitengewoon / TECA Jack Kerkhofs Onderwijsgroep Buitengewoon / TECA MEEDOEN WERKT! Participatiewet / informatie Project participatiewet Lecso en LWvP: MEEDOEN WERKT! Producten en materialen die ontwikkeld zijn Participatiewet

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN 22 mei 2017 Bijlage 3. Analyse financiële ratio s omgevingsdiensten Inleiding In deze

Nadere informatie

Financiële. Impact analyse Participatiewet

Financiële. Impact analyse Participatiewet Financiële Impact analyse Participatiewet schatting van de effecten van het sociaal akkoord, de wijzigingen in de Wsw, de Wajong en het gemeentelijk re-integratiebudget Project implementatie Participatiewet

Nadere informatie

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes

Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Participatiewet Nieuwe opgaven Uitgangspunten Financiële keuzes Commissievergadering Sociaal Domein 30 september2014 1 Nieuwe opgaven voor Delft 1. Ondersteuning bieden aan (jonge) mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken. Middel MEEDOEN WERKT!

Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken. Middel MEEDOEN WERKT! { Sjaak Verwer Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken Middel - Ambassadeurs regio Noord, Midden en Zuid. - producten Producten - 4 nieuwsbrieven - Lesbrief

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 3 De Participatiewet 23 Heb je een beperking en heb je begeleiding nodig bij het werk? Dan

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen, die bestaat uit de portefeuillehouders

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017 Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE. EVALUATIEPROTOCOL 22 mei 207 Bijlage. Evaluatieprotocol Onderwerp Aspect Streven (indien van Context Aanleiding voor wet VTH Achtergrond

Nadere informatie

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen aan

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Deze vraag- en antwoordlijst is opgesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in februari 2014 bij Felua-groep zijn gehouden. De vragen

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Maatwerkrapport WWB in Uw Gemeente

Maatwerkrapport WWB in Uw Gemeente Aan Cc - Van Paul Schenderling; Martin Heekelaar Datum 16 juli 2013 Betreft Maatwerkrapport WWB in 1.1 Woord vooraf Dit document is een geanonimiseerd voorbeeld van een beknopt maatwerkrapport dat Berenschot

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

Realiseren Afspraak(banen)

Realiseren Afspraak(banen) Realiseren Afspraak(banen) Sociaal akkoord: extra banen voor mensen met een beperking Tot 2027 extra banen voor 125.000 mensen met een arbeidsbeperking. Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht Afspraken in

Nadere informatie

Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug

Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug Bijlage bij raadsbesluit d.d. 25 september 2014 tot vaststelling van de nota 'Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug'. Participatie en inkomen in de regio Kromme Rijn Heuvelrug Toekomstbestendige

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing Januari 2014 Globale inhoud Algemene uitgangspunten drie decentralisaties Jeugd (Jeugdwet) Werk (Participatiewet) Zorg (Nieuwe

Nadere informatie

De gemeente stelt dit allemaal zelf vast. Zij kunnen zich laten adviseren door een derde, maar dat is aan de gemeente.

De gemeente stelt dit allemaal zelf vast. Zij kunnen zich laten adviseren door een derde, maar dat is aan de gemeente. Cliënten met een beperking informatie voor gemeenten Kijk hier voor veel gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot Loonkostensubsidie Loonwaardebepaling Beschut werk Loonkostensubsidie Voor wie

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente?

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente? Wet werken naar vermogen perspectieven voor cliënten en gemeente? Branko Hagen/Else Roetering, LCR, 29-03-2012 Agenda Wwnv onder de loep Gevolg cliënten en gemeenten Wat / Hoe dan wel? Wwnv Kern: Ieder

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie arbeidsbeperkte

Verordening loonkostensubsidie arbeidsbeperkte Verordening loonkostensubsidie arbeidsbeperkte personen 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 6,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Inleiding Beoogd effect

Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing:  Inleiding Beoogd effect Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Vaststelling Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De Verordening Loonkostensubsidie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1147928 Datum: Behandeld door: 4 september 2014 M.V. Raam-AI-Bazy Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Samenvatting: Per

Nadere informatie

Loonkostensubsidie. Implementatiedag 5 maart 2015 Gerrit van Romunde(ronde 2) Evert Jan Slootweg(ronde 5)

Loonkostensubsidie. Implementatiedag 5 maart 2015 Gerrit van Romunde(ronde 2) Evert Jan Slootweg(ronde 5) Loonkostensubsidie Implementatiedag 5 maart 2015 Gerrit van Romunde(ronde 2) Evert Jan Slootweg(ronde 5) Inhoud Regeling loonkostensubsidie Doelgroep Hoogte en duur Plaats in instrumentarium P-wet Loonwaardebepaling

Nadere informatie

arbeid / dagbesteding Participatiewet

arbeid / dagbesteding Participatiewet arbeid / dagbesteding Participatiewet Wat is de overheid van plan met de Participatiewet? Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn

Nadere informatie

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal

Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leudal. Nr. 183275 23 december 2016 Vaststellen Visie Beschut Werk en wijziging Re-integratieverordening Participatiewet 2015 gemeente Leudal De gemeenteraad

Nadere informatie

Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden

Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden Kennisdocument beschut werk - Veel gestelde vragen en antwoorden Dit kennisdocument is een uitgave van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tot stand gekomen in samenwerking met de Programmaraad

Nadere informatie

Notitie voor de voorbereidende vergadering van 19 juni ( opiniërend) 2014/3127

Notitie voor de voorbereidende vergadering van 19 juni ( opiniërend) 2014/3127 Notitie voor de voorbereidende vergadering van 19 juni ( opiniërend) 2014/3127 Algemene Inleiding Deze notitie is bedoeld om de gemeenteraden in de regio Brabant Noordoost-oost de gelegenheid te geven

Nadere informatie

Presentatie voor bijeenkomst Miljoenennota toegelicht

Presentatie voor bijeenkomst Miljoenennota toegelicht Presentatie voor bijeenkomst Miljoenennota toegelicht Inhoud 1. Macrobudget gebundelde uitkering 2. Verdeelmodel gebundelde uitkering 3. Participatiemiddelen 4. LKS, LIV en mobiliteitsbonus 2 Macrobudget

Nadere informatie