In dit DB zijn ook de besluiten van 17 oktober bekrachtigd, wat een schriftelijke ronde betrof. Deze besluiten zijn toegevoegd op pag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit DB zijn ook de besluiten van 17 oktober bekrachtigd, wat een schriftelijke ronde betrof. Deze besluiten zijn toegevoegd op pag."

Transcriptie

1 Besluiten en voorstellen van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus AP Amsterdam tel In dit DB zijn ook de besluiten van 17 oktober bekrachtigd, wat een schriftelijke ronde betrof. Deze besluiten zijn toegevoegd op pag. 3 Nieuws uit het DB 8 oktober 2009 Vaststelling subsidie regionale milieusamenwerking Amstelland en Meerlanden Het DB stemt in met het beschikken van een subsidie van aan de gemeente Uithoorn voor het project Amstelland en Meerlanden Energieneutraal De subsidie maakt deel uit van uitkering Lokale maatregelen luchtkwaliteit van VROM. De subsidie is ingezet voor het opstellen van de Routekaart Amstelland en Meerlanden energieneutraal Dit is een stappenplan om in 2040 alleen duurzame energie te gebruiken die in de regio zelf is opgewekt. Regionaal locatiebeleid Het DB neemt kennis van een voorstel voor locatiebeleid. Locatiebeleid richt zich op het vestigen van kantoren op locaties met een gunstige bereikbaarheid. Het voorstel wordt op 15 oktober in een gecombineerd portefeuillehoudersoverleg van EZ, VV en RO behandeld. Het doel is het formuleren van een advies over regionaal locatiebeleid voor het DB van 29 oktober. Regionale Agenda Het DB neemt kennis van de uitgangspunten voor de Regionale Agenda , een serie aanbevelingen voor het werkprogramma voor de volgende bestuursperiode. De Stadsregio kiest hierbij voor vier kernthema s: bereikbaarheid, economie, verstedelijking en jeugdzorg. De stukken worden doorgeleid naar de Regioraad van 13 oktober. Actualiseren beleidskader sociale veiligheid OV Het DB stelt het plan van aanpak vast voor het actualiseren van het beleidskader voor sociale veiligheid. Dit beleidskader geeft aan waar concessiehouders aan moeten voldoen op het gebied van sociale veiligheid. Het huidige kader stamt uit 2003 en is aan vernieuwing toe. Bonus eerste helft 2009 voor GVB Het DB besluit GVB een bonus toe te kennen van over de eerste helft van 2009 voor het vervoer in de concessie Amsterdam. In deze bonus is al de boete verrekend als gevolg van geconstateerde rituitval. GVB ontvangt de bonus voor punctualiteit. Daarnaast krijgt zij een boete van voor de aspecten toegankelijkheid, geboden vervoercapaciteit en rituitval. Na verrekening van de geconstateerde rituitval ( ) resteert een bonus van Planstudiefase HOV-Zaancorridor Het DB stelt het plan van aanpak voor de planstudiefase HOV Zaancorridor vast en stemt in met de concept intentieovereenkomst. In de planstudie worden infrastructurele aanpassingen verder uitgewerkt die nodig zijn om HOV-kwaliteit te bieden. De kosten van de planstudie worden geraamd op ,-. Bij de voorsessie van de Regioraad op 13 oktober zullen de resultaten van de verkenningfase worden gepresenteerd. Nieuws uit DB Stadsregio Amsterdam 1

2 Intrekken oude aanbestedingsreglement Het DB stemt in met het intrekken van het oude aanbestedingsreglement, een formaliteit bij de vaststelling van het nieuwe reglement op 27 augustus Promotiebesluit fietsenstalling station Sloterdijk BDU Het DB stemt in met het promoveren van het project Fietsenstalling station Sloterdijk naar de planuitwerkingsfase van het uitvoeringsprogramma RVVP (Regionaal Verkeer en Vervoerplan). Er wordt een voorlopige reservering opgenomen van ,- Er worden 2900 fietsparkeerplekken gerealiseerd bij het Carrascoplein. Het project maakt deel uit van de herinrichting van station Sloterdijk en past bij de ambitie van de Stadsregio om de kwaliteit van fietsvoorzieningen bij OV-stations te verbeteren. Quick scan haalbaarheid treinstation aan de Hoornlijn Het DB heeft de quick scan naar de haalbaarheid van een treinstation aan de Hoornlijn (Enkhuizen-Hoorn-Amsterdam) vastgesteld. De Stadsregio heeft deze quick scan uitgevoerd om potentieel geschikte locaties in beeld te krijgen voor een treinstation met P&R terrein aan de Hoornlijn in de gemeente Zeevang. Een van de conclusies is dat geen van de onderzochte locaties aantallen inwoners of werknemers genereert die voldoen aan de norm voor het openen van een station. De basisvervoerwaarde voor nieuwe stations wordt gegenereerd door de directe omgeving. P+R- en aanvullend openbaar vervoer kunnen de haalbaarheid van een nieuw station vergroten, maar zullen niet voldoende kunnen bijdragen om een stationslocatie exploitatief haalbaar te maken. Tweede voortgangsrapportage gebiedspakket Inverdan Het DB heeft ingestemd met de tweede voortgangsrapportage Gebiedspakket Inverdan. In totaal zijn 58 projecten opgenomen in dit gebiedspakket. Elf projecten zijn of worden binnenkort opgeleverd (bijvoorbeeld busstation Zaandam, busstroken op de provinciale weg of de aanleg van een fietspad bij het AH-kantoor) De Stadsregio heeft hieraan 6 mln bijgedragen. Daarnaast zijn er 37 projecten in voorbereiding of uitvoering. Hieraan zal de Stadsregio de komende jaren nog circa 7,5 mln bijdragen. BDU promotie kleinschalige infrastructuurprojecten Het DB promoveert vijf projecten naar de realisatietabel van het Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer en Vervoerplan en verleent de maximum subsidie. Het gaat om voor de reconstructie van de Middenweg (Amsterdam), om voor VCP Hoofddorp centrum eerste fase (Haarlemmermeer), fietspad groengebied West (Purmerend), kruispunten fietsroute Museumspoorlijn (Amstelveen) en voor de herinrichting van 30-km zones (Diemen). Het project tweerichtingen fietspad westzijde Beneluxbaan (Amstelveen) wordt niet gepromoveerd omdat het onvoldoende verbetering vanuit regionaal perspectief biedt. Voor het project Toegankelijke bushaltes tweede tranche (Purmerend) vindt een correctie plaats van vanwege onjuiste indexering. Halfjaarverslagen reguliere taakstelling en Pardontaakstelling Het DB neemt kennis van de verslagen over de eerste helft van 2009 over de uitvoering van het toezicht op de huisvesting van reguliere statushouders en van de pardongroep. Wat betreft de huisvesting van reguliere statushouders hebben de gemeenten in de stadsregio gezamenlijk een goed resultaat behaald. Meer dan de totale reguliere halfjaarlijkse taakstelling is gerealiseerd. De reguliere taakstelling voor de verslagperiode was 310. De Stadsregio heeft met 389 personen ruimschoots meer mensen gehuisvest. Bij geen van de gemeenten is nog sprake van achterstand. De onder curatele stelling van de inspectie van VROM is daarmee opgeheven. 2

3 Wat betreft huisvesting van de pardongroep zijn de resultaten voor de Stadsregio als geheel vrijwel op schema. Als geheel zijn er tot 1 juli 1743 personen gehuisvest. Gezien de eindigheid van de pardontaakstelling en het feit dat sommige gemeenten meer pardonners huisvesten dan hun taakstelling, zullen niet alle gemeenten hun gehele taakstelling kunnen realiseren. Het rijk overweegt een verevening tussen voorlopende en achterlopende gemeenten. Hier moet binnenkort een besluit over worden genomen. Regionale Commissie Winkelplanning Het DB stemt op dit moment nog niet in met de wens van de provincie Noord-Holland om de Regionale Commissie Winkelplanning (RWC) samen te voegen met Gooi en Vechtstreek, Zuid Kennemerland en IJmond. Deze gebieden beschikken (nog) niet over een functionerende RWC en hebben geen of afwijkend regionaal detailhandelsbeleid. Brief wagenverkoopkaartje GVB Het DB neemt kennis van de brief van portefeuillehouder Luiten aan de wethouder verkeer en vervoer van Amsterdam, de heer Gerson, over het wagenverkooptarief in de concessie Amsterdam. De brief zal ook worden verzonden aan de leden van de Regioraad als antwoord op een motie van de gemeenteraad van Amsterdam op 9 september. Het onderwerp zal verder worden geagendeerd bij de Regioraad van 13 oktober. In de brief wordt het beleid van de Stadsregio voor chipkaarttarieven toegelicht en wordt aangegeven waarom verlaging van wagenverkooptarieven in Amsterdam niet in dit beleid past. Stand van zaken OV-chipkaart Het DB neemt kennis van de stand van zaken rond de OV-chipkaart. Vanaf 1 oktober gelden bij Connexxion in Zaanstreek en Amstelland-Meerlanden en GVB in Amsterdam geen actieprijzen meer voor de aanschaf van een persoonlijke en anonieme OV-chipkaart. Conform eerdere besluitvorming worden beide kaarten dan weer tegen de reguliere prijs van 7,50 verkocht. Bij Arriva in Waterland zullen de actieprijzen nog wel langer worden gehanteerd, aangezien de actie daar nog niet zo lang heeft gelopen. Verder heeft GVB vanaf 1 oktober het coulancebeleid naar de reiziger voor het vergeten van in- en uitchecken ingeperkt. Wel krijgt iedere reiziger in totaal nog drie keer de mogelijkheid om een bedrag terug te claimen. Reactie op structuurvisie Noord-Holland Het DB neemt kennis van de herziene planning voor de reactie op de structuurvisie Noord-Holland naar aanleiding van de bestuurswisseling bij GS. Het proces komt ook aan de orde tijdens een van de voorsessies van de Regioraad op 13 oktober. Behoud rol toezichthouder voor Stadsregio s Het DB neemt kennis van het pleidooi bij de minister van Wonen Werken en Integratie voor het behoud van toezicht op de realisatie van taakstellingen huisvesting voor verblijfsgerechtigden door Stadsregio s. Volgens de nieuwe Huisvestingswet komt deze toezichthoudende rol bij de provincie te liggen, wat de Stadsregio s ongewenst vinden. Nieuws uit het DB 17 september 2009 (schriftelijke ronde) Ontheffing Beuk BV voor busvervoer Schiphol Het DB heeft een ontheffing verleend op grond van de Wet Personenvervoer 2000 aan Koninklijke Beuk BV voor hotel shuttlevervoer tussen Schiphol Plaza en een aantal in de directe nabijheid van 3

4 Schiphol gelegen hotels voor de periode oktober 2009 t/m 31 december Met de ontheffing kan Beuk gebruik maken van de busbaan over de Oude Haagse weg wat een besparing van rijtijd en uitlaatgassen oplevert. Ontheffing Amsterdam Sightseeing BV Het DB heeft een ontheffing verleend op grond van de Wet Personenvervoer 2000 aan Amsterdam Sightseeing BV voor een hop on hop off vervoervoorziening voor toeristen in de Amsterdamse binnenstad voor de periode van 18 september 2009 t/m 31 december Nota van Zienswijzen concessie OV Amsterdam Het DB heeft de Nota van Zienswijzen vastgesteld voor het Programma van Eisen voor de concessie Amsterdam Daarbij is ook gekozen om het te verwachten inbestedingsresultaat te gebruiken voor de volgende kwaliteitsverbeteringen: -uitbreiding van het voorzieningenniveau, -eventuele continuering van het uniforme kilometertarief, -aanschaf van nieuwe metro s en aanpassing van infrastructuur en metromaterieel voor automatisch rijden, -actuele reisinformatie in de voertuigen. De Nota van Zienswijzen wordt verstuurd naar alle burgers en organisaties die een advies of zienswijze hebben ingediend. Goedkeuring kilometertarief Q-liner Arriva Het DB heeft het tariefvoorstel van Arriva voor het hanteren van een tarief van 13 cent per kilometer voor de Q-liners in de concessie Waterland vastgesteld. De Q-liners kennen nu ook al een hoger spitstarief omdat ze extra kwaliteit bieden ten opzichte van het reguliere aanbod in de vorm van zitplaatsgarantie, minder overstappen en kortere reistijden. Herschikken OV-budget BDU Het DB stemt in met enkele wijzigingen op de verdeling van de groei van het BDU-budget. Vanwege het harmoniseren van het nachtnet is een bedrag van 1,3 mln vrijgevallen. Dit bedrag wordt deels beschikbaar gesteld voor het verhogen van het budget voor de concessie Zaanstreek in 2011 met 0,5 mln. Het extra budget van 3,1 mln er jaar wordt gewijzigd ingezet in het nachtnet en de Zaanstreek. Concessie-indeling OV Het DB stemt in met het handhaven van de huidige indeling van de concessies van het openbaar vervoer. De Regioraad vroeg in maart om de huidige indeling van concessies tegen het licht te houden. Hierover is een memo opgesteld. Hoewel de huidige concessie-indeling vooral een geografische indeling is en gebaseerd op bestuurlijke grenzen, functioneren de concessies goed. De grenzen van de concessies sluiten aan bij de belangrijkste vervoerstromen en knooppunten zodat zo min mogelijk reizigers hoeven over te stappen. De reiziger wordt de voordelen van een compleet netwerk geboden. Ook zijn de concessies in operationele zin goed uitvoerbaar. De memo wordt voorgelegd aan de Regioraad van 13 oktober. Plan van aanpak tweede HOV-as Amstelveen-Amsterdam Het DB stelt het plan van aanpak vast voor de verkenningenstudie van de tweede HOV-as Amstelveen-Amsterdam. In de OV-visie van de Stadsregio is de ontwikkeling van een tweede hoogwaardige OV-verbinding tussen Amstelveen Centrum en Amsterdam Zuid aangegeven als actiepunt. De verbinding ontsluit het deel van Amstelveen dat niet door de Amstelveenlijn wordt ontsloten en biedt plaats aan zeer drukke buslijnen naar Aalsmeer en Uithoorn. Een tweede HOVas kan een structurele functie vervullen als de Amstelveenlijn wordt omgebouwd tot metro. Realisatie is daarom voor 2013 nodig. De verkenningenstudie wordt begin 2010 afgerond. 4

5 Vertegenwoordiging in bestuurlijke overleggen Met het actualiseren van de portefeuilleverdeling in het dagelijks bestuur is ook de bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit het DB in de diverse samenwerkingsverbanden verdeeld. De portefeuillehouder Verkeer is bestuurlijk vertegenwoordigd in bestuur Stichting Fonds Bonroute, de raad van aangeslotenen Stichting Fonds Bonroute en de bestuurlijke Taskforce mobiliteitsmanagement. Ook is hij bestuurlijk vertegenwoordigd in het project OV-SAAL. De portefeuillehouder OV vertegenwoordigt de Stadsregio in de samenwerkende Stadsregio s in het kader van verkeer en vervoer (SKVV) en het Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam (PBMA). Financiële bijdrage aan de Nationale Databank Wegverkeersgegevens De Stadsregio neemt deel aan het project Nationale Databank Wegverkeersgegevens. De databank levert allerlei verkeersgegevens die gebruikt kunnen worden voor beleidsmonitoring en verkeersmodellen. Het DB heeft vastgesteld als jaarlijkse bijdrage aan de databank voor de periode Controleprotocol subsidiëring Jeugdzorg Het DB zal de Regioraad verzoeken het controle protocol Jeugdzorg (voor de accountantscontrole bij Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders in de Stadsregio Amsterdam) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 van toepassing te verklaren. Inspraak Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2010 Het DB stemt in met het concept-standpunt inspraak Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2010 en zal het Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2010 voor 1 oktober aan het rijk aanbieden. In december vindt behandeling in de Regioraad plaats. Halfjaarrapportage 2009 Het DB besluit om de Halfjaarrapportage 2009 voor te leggen aan de Regioraad van 13 oktober. De halfjaarrapportage geeft inzicht in de uitvoering van de begroting. 5

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

DB-vergadering 22 november 2007

DB-vergadering 22 november 2007 Besluiten en voorstellen van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 DB-vergadering 22 november 2007 Regionale OV-Visie 2020-2030

Nadere informatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie Bekijk de nieuwsbrief in uw browser Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli 2017 Bestuursinformatie Lees in deze nieuwsbrief over de uitkomsten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de regioraad

Nadere informatie

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Subsidie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD

VERGADERING VAN DE REGIORAAD agendapunt : 14 voorstelnummer : 09/15 onderwerp : Ontwerp Programma van Eisen voor de Concessie Amsterdam 2012 Op 7 mei 2009 heeft het Dagelijks Bestuur het volgende besluit genomen: 1. Het ontwerp Programma

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens agendapunt : B-2 vergaderdatum : 19 november 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens Gevraagde

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 20 december 2011 Inlichtingen P.J. van Soest (023-567 6502) Registratienummer 2011.0048064 Samenvatting In de OV-visie 2010-2030

Nadere informatie

Geachte leden van de Regioraad,

Geachte leden van de Regioraad, Aan De leden van de Regioraad datum : 19 februari 2015 onderwerp : Brief aan de regioraadsleden inzake de lijnennetvisie 2018 bijlage 1 : Overzicht projecten Investeringsagenda OV bijlage 2 : Persbericht

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de metropool

Regionale Samenwerking in de metropool Regionale Samenwerking in de metropool Deelregio Zaanstreek - Waterland Datum: 20 april 2016 Inhoud 1. Inleiding Wat is de regio? 2. Concept voorstel Metropoolregio Amsterdam Hoe organiseren we het netwerk

Nadere informatie

Bestuursinformatie. ** Nieuws uit DB 18 mei Hoen, Eline 't

Bestuursinformatie. ** Nieuws uit DB 18 mei Hoen, Eline 't Hoen, Eline 't Onderwerp: FW: Bestuursinformatie Vervoerregio - mei 2017 Van: Vervoerregio Amsterdam [mailto:info@vervoerregio.nl] Verzonden: maandag 22 mei 2017 11:08 Aan: Ouwehand, Lizette

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN vragensteller ingediend op 15 september 2016 Het lid van de regioraad: G.J. Schilder namens de fractie van de VVD in de Regioraad onderwerp Voortgangs-update van de projecten

Nadere informatie

1. Onderwerp Geactualiseerde projectbladen Uitvoeringprogramma Regionaal Verkeer en VervoerPlan (UP RVVP) met bijlagen 2.

1. Onderwerp Geactualiseerde projectbladen Uitvoeringprogramma Regionaal Verkeer en VervoerPlan (UP RVVP) met bijlagen 2. Oplegvel 1. Onderwerp Geactualiseerde projectbladen Uitvoeringprogramma Regionaal Verkeer en VervoerPlan (UP RVVP) met bijlagen 2. Rol van het Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur samenwerkingsorgaan

Nadere informatie

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Jan Smit/Peter van Halteren Alex Colthoff, hoofd

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de metropool

Regionale Samenwerking in de metropool Regionale Samenwerking in de metropool Deelregio Zaanstreek - Waterland Datum: 25 april 2016 Inhoud 1. Inleiding Wat is de regio? 2. Concept voorstel Metropoolregio Amsterdam Hoe organiseren we het netwerk

Nadere informatie

Voorstel aan Stadsregioraad nr

Voorstel aan Stadsregioraad nr Voorstel aan Stadsregioraad nr. 2010.001 datum 1 december 2009 portefeuillehouder(s) J. Walraven beleidsterrein(en) Openbaar vervoer onderwerp Realisatie station Westervoort samenvatting voorstel De ambitie

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1295915 Datum: Portefeuillehouder: 24 mei 2016 Don Bijl Afdeling / Team: DIR / CS Behandeld door: A. Heiner Onderwerp: Wijziging

Nadere informatie

METROPODIREGIO AMSTERDAM

METROPODIREGIO AMSTERDAM METROPODIREGIO AMSTERDAM Postbus 202 woo AE Amsterdam Telefoon 14020 Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Colleges van B&W en GS van de samenwerkende gemeenten, provincies en de Vervoerregio i.o.

Nadere informatie

Oplegvel. 4. Behandelschema: Datum: Informerend. Datum: Adviserend. Datum: Besluitvormend. DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad

Oplegvel. 4. Behandelschema: Datum: Informerend. Datum: Adviserend. Datum: Besluitvormend. DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad Oplegvel 1. Onderwerp Verdeling van subsidie voor regionale infrastructurele projecten en voor projecten Duurzaam Veilig voor het subsidiejaar 2017 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn

Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Het openbaar vervoer in de voorkeursvariant van de Uithoornlijn Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen Karin Sweering,

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 11 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Uitvoeringsregel. Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl: Aanvraagformulier Uitvoeringsregel itvoeringsregeling ing Externe Veiligheid 2013 nr.12.0012711 Toelichting Lezen U wilt graag voor subsidie in aanmerking komen. Leest u daarom eerst op de website www.noord-holland.nl:

Nadere informatie

Meer weten? SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming MIRT Verkenning ruimte 2020 2040 Scan de QR code* voor de animatiefilm over de MIRT Verkenning of ga naar www.mirtverkenninghaaglanden.nl * Een Quick

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 maart 2015, nummer 552841/552832, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda s Noord-Holland 2012 Gedeputeerde

Nadere informatie

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN

Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN Aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018: Q&A Ontwerp-PvE ALGEMEEN 1. Waar gaat de aanbesteding van de concessie Amstelland-Meerlanden over? Een concessie is een recht van een vervoerbedrijf om als enige

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bestuursinformatie - februari 2018 Bestuursinformatie

Nieuwsbrief Bestuursinformatie - februari 2018 Bestuursinformatie Nieuwsbrief Bestuursinformatie - februari 2018 Bestuursinformatie Lees in deze nieuwsbrief over de uitkomsten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de regioraad van de Vervoerregio. Onderaan

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 12 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Werken aan een nieuwe Regionale Agenda voor de periode

Werken aan een nieuwe Regionale Agenda voor de periode Werken aan een nieuwe Regionale Agenda voor de periode 2010-2014 Troeven van de Stadsregio Amsterdam De Stadsregio werkt aan taken die voortkomen uit gemeentelijke opgaven en dit schaalniveau overstijgen.

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster contactpersoon

Nadere informatie

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS

Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS Samengevat voor u: Het nieuwe vervoerplan 2018 van EBS De komst van de Noord/Zuid metrolijn heeft grote gevolgen voor het gehele openbaar vervoer, zowel in de stad Amsterdam als de streek. Ook voor de

Nadere informatie

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming MIRT Verkenning en ruimte 2020 2040 2 november 2011 Een bereikbare toekomst begint vandaag 1/11 Colofon MIRT Verkenning Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den

Nadere informatie

Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei Erik van der Kooij & Marcel Scheerders

Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei Erik van der Kooij & Marcel Scheerders Openbaar vervoer Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee Gemeenteraad Korendijk 27 mei 2014 Erik van der Kooij & Marcel Scheerders Programma 1. Context 2. Beleid OV HWGO 3. Nota van Uitgangspunten OV-concessie

Nadere informatie

Bespreeknotitie over de regioraadsvergadering van dinsdag 15 maart 2016.

Bespreeknotitie over de regioraadsvergadering van dinsdag 15 maart 2016. Bespreeknotitie over de regioraadsvergadering van dinsdag 15 maart 2016. Deze notitie is ter ondersteuning van de bespreking in het Zaanstad Beraad van dinsdag 8 maart. Bij een NOTITIE is de inschatting

Nadere informatie

VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR

VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR agendapunt : B-6 vergaderdatum : 17 september 2015 onderwerp : Busstation Noord, promotie naar realisatiefase (code 30520027) aangemeld door : Portefeuillehouder Verkeer behandelend ambtenaar : Renske

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : D-5 vergaderdatum : 13 december 2016 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Metronet 2019 Studie Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Gerard Hellburg Gevraagde beslissing: 1.

Nadere informatie

Openbaar vervoer concessie

Openbaar vervoer concessie Openbaar vervoer concessie Gemeenteraad Jordy van Slooten, fysiekdomein@regiogv.nl Januari 2019 1 2 3 Opgave en inzet Gooi en Vechtstreek MIRT Bereikbaarheid per weg en spoor staat onder druk. OV is onvoldoende

Nadere informatie

OV-chipkaartmonitoring in de duale fase

OV-chipkaartmonitoring in de duale fase OV-chipkaartmonitoring in de duale fase Gerben Zwart NEA Transportonderzoek en -opleiding gzw@nea.nl Lars Jansen Stadsregio Amsterdam L.Jansen@stadsregioamsterdam.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD. Van de Regioraad wordt gevraagd: Samenvatting CONCEPT. Dhr. Reneman

VERGADERING VAN DE REGIORAAD. Van de Regioraad wordt gevraagd: Samenvatting CONCEPT. Dhr. Reneman Vergaderdatum Regioraad (16-10-2018) Agendapunt CONCEPT Onderwerp Programmabegroting 2019-2022 Portefeuillehouder Dhr. Reneman Van de Regioraad wordt gevraagd: 1 Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 34 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 7 mei 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Bijlagen: ontwerpbesluit

Nadere informatie

BEHEERSPROTOCOL VOOR HET TOEZICHT DOOR HET OV-BUREAU GRONINGEN DRENTHE OP DE CONCESSIEHOUDERS

BEHEERSPROTOCOL VOOR HET TOEZICHT DOOR HET OV-BUREAU GRONINGEN DRENTHE OP DE CONCESSIEHOUDERS BEHEERSPROTOCOL VOOR HET TOEZICHT DOOR HET OV-BUREAU GRONINGEN DRENTHE OP DE CONCESSIEHOUDERS 21 oktober 2005 Het OV-bureau Groningen Drenthe ontwikkelt, organiseert en beheert het openbaar vervoer en

Nadere informatie

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015

AGENDA VERGADERING 5 MAART 2015 l o c a t i e : Gebouw CCC : Weesperstraat 111, Zaal 4 ; 5e etage v o o r z i t t e r : Rudy Schoonveld s e c r e t a r i s : Bob van der Meulen 1 Opening - presentielijst : - afberichten : Chalebyani

Nadere informatie

Financiën. Nu ligt voor de uitwerking van de bezuinigingsstrategie conform de besluitvorming van de Regioraad van juni jl.

Financiën. Nu ligt voor de uitwerking van de bezuinigingsstrategie conform de besluitvorming van de Regioraad van juni jl. BDU-BEZUINIGINGEN opgesteld door : Portefeuillehouders Verkeer, Openbaar Vervoer en Financiën datum opgesteld : 5 september 2011 via : Dagelijks Bestuur aan : Leden van de Regioraad onderwerp : Notitie

Nadere informatie

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 25 oktober 2017

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 25 oktober 2017 Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 25 oktober 2017 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, mevrouw Oosterop - van Leussen, opent de procedurevergadering om 14.00

Nadere informatie

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer Handleiding en aanvraagformulier Subsidie Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer De Stadsregio Amsterdam kan subsidie verlenen voor kleinschalige initiatieven die fijnmazig aanvullend

Nadere informatie

Adviescommissie Vervoersautoriteit woensdag 6 juni 2018, uur

Adviescommissie Vervoersautoriteit woensdag 6 juni 2018, uur AGENDA Adviescommissie Vervoersautoriteit woensdag 6 juni 2018, 19.30 20.30 uur Locatie: zaal A, MRDH Westersingel 12, Rotterdam Parkeren: kan op het parkeerterrein van de MRDH. Ingang via de poort naast

Nadere informatie

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040

Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 pagina 1 van 5 Home > Actueel > Nieuws Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening en Actualisatie Structuurvisie Noord-Holland 2040 26 februari 2015 - Nieuwsartikel Gedeputeerde

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u twee aanvullingen op de stukken voor de vergadering van de regioraad op dinsdag 4 maart 2014:

Bijgaand ontvangt u twee aanvullingen op de stukken voor de vergadering van de regioraad op dinsdag 4 maart 2014: Page 1 of 2 Ouwehand, Lizette Van: Ramon Smit [R.Smit@stadsregioamsterdam.nl] Verzonden: vrijdag 21 februari 2014 14:34 Aan: CC: Regiohuis Bestuurlijke Besluitvorming Onderwerp: Aanvulling stukken regioraad

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd:

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR. Van het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd: Vergaderdatum Dagelijks Bestuur (21-09-2017) Agendapunt B-16 Onderwerp Portefeuillehouder Uitkomst variantenverglijking metrolijnvoering per 2019 en aanwijzen nieuwe voorkeursvariant Openbaar Vervoer Litjens

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Reglement Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Gelet op artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag.

Verder zijn er geen opmerkingen op het verslag. VERSLAG VAN DE REGIORAADSSESSIE VERKEER & VERVOER EN ECONOMIE opgesteld door : F.T. Bouma datum vergadering : 23 juni 2009 18.30-19.50 Aanwezig Regioraadsleden en gemeenteraadsleden: dhr. de Jong (BBA

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p ZUID HOLLAND INGEKOMEN 0 8 DEC. 2009 Directie DRM Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2009-144285304 (DOS-2007-0021019) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag Aanwezige leden P.J. Langenberg, Th.J.A.M. de Bruijn,

Nadere informatie

Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Lars Jansen

Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Lars Jansen agendapunt : B-2 vergaderdatum : 29 oktober 2015 onderwerp : OV tarieven 2016 aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Lars Jansen Gevraagde

Nadere informatie

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering 11 december 2014 Aanleiding Reizigersstromen veranderen door de komst van de Noord/Zuidlijn Het historisch gegroeid Amsterdamse OV-net sluit niet

Nadere informatie

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM

Geachte heer Koster, Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM Aan Connexxion t.a.v. de heer R. Koster HILVERSUM datum : 18 mei 2009 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2009/0538/bm-rar bijlage(n) : - Onderwerp : Advies RAR Vervoerplan Connexxion Amstel- en Meerlanden 2010

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld:

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld: 4 UITVOERING 4. Meerjaren uitvoeringsprogramma Bijgaand treft u het Meerjaren UitvoeringsProgramma (MUP) 0-05 voor de gemeente Brunssum aan. Het MUP is onderverdeeld in ACTIES (niet infrastructureel) en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 CVDR Officiële uitgave van Noord-Holland. Nr. CVDR208493_6 22 november 2016 Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Overwegende

Nadere informatie

Annemarie Smit. 26 februari Regioraad. Tarievenbeleid Openbaar Vervoer

Annemarie Smit. 26 februari Regioraad. Tarievenbeleid Openbaar Vervoer MEMO opgesteld door : Annemarie Smit datum opgesteld : 26 februari 2008 via : portefeuillehouder Openbaar Vervoer aan : Regioraad onderwerp : Tarievenbeleid Openbaar Vervoer Deze notitie heeft als doel

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Convenant beschikbare wegen Portefeuilehouder dr. Derk Reneman

Nota van B&W. onderwerp Convenant beschikbare wegen Portefeuilehouder dr. Derk Reneman gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Convenant beschikbare wegen 2018 Portefeuilehouder dr. Derk Reneman Collegevergadering 14 juni 2016 inlichtingen W. Thon (0900-1 852) Registratienummer 2016.0027733

Nadere informatie

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden

DAGELIJKS BESTUUR. Concessie Amstelland-Meerlanden agendapunt : B-8 vergaderdatum : 17 september 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Vervoerplannen Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland 2016 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen

Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen Inleiding Het DB heeft op 7 juni 2012 besloten om een onderzoek te verrichten op welke wijze de jaarlijkse kapitaallasten voor het nieuwe metromaterieel

Nadere informatie

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 Stadsregio Arnhem Nijmegen Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 20 gemeenten (en Druten) 738.000 inwoners 1.000 km2 Stadsregio is regionale samenwerking Kerntaken: WONEN, WERKEN, RUIMTE en MOBILITEIT

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie april 2017 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van Wet Gemeenschappelijke Regelingen zijn gemeenten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten verzoeken de leden van Provinciale Staten om: - de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)

Gedeputeerde Staten verzoeken de leden van Provinciale Staten om: - de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht) Statenbrief Datum Onderwerp Wijzigingen in de dienstregeling 2019 per concessie in Gelderland Inlichtingen P. v.d. Boogaard 026 359 8511 post@gelderland.nl 1 van 6 Portefeuillehouder Conny Bieze Kerntaak

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 20-4-2017 Onderwerp Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel Besluitvorming Samenvatting De

Nadere informatie

Verslag Dagelijks Bestuur van 12 november 2012

Verslag Dagelijks Bestuur van 12 november 2012 DATUM 12 november 2012 PLAATS Kamer 506 TIJDSTIP 14.30 uur VOORZITTER J.H. Coes SECRETARIS dr. ing. G.J.M. Vos PAGINA 1 Bron, dames dr. ing. G.J.M.Vos en drs. E.L. Ruijs AANWEZIG De heren J.H. Coes (plv

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht besluitvorming Ombouw Amstelveenlijn (OAVL)

Bijlage 1: Overzicht besluitvorming Ombouw Amstelveenlijn (OAVL) Bijlage 1: Overzicht besluitvorming Ombouw Amstelveenlijn (OAVL) Datum Vergadering Onderwerp 14 december 2010 Stand van zaken OAVL - Bestuurlijke Voortgangsrapportage Amstelveenlijn d.d. 12/10/2010 - Bijlage

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 1 NOVEMBER 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 1 NOVEMBER 2016 1. Advies Initiatiefvoorstel SP Op weg naar een duurzaam evenementen en festivalbeleid 2. Voortgangsnotitie modernisering recreatieschappen 3. Stand van zaken actualisatie Noord-Hollands kustbeleid 4.

Nadere informatie

1 5 MEI 2013 ^ Onderwerp Nota van Uitgangspunten concessie treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda 2016

1 5 MEI 2013 ^ Onderwerp Nota van Uitgangspunten concessie treindienst Alphen aan den Rijn - Gouda 2016 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie pjqlland ZUID Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH-2013-389891839 {DOS-2013-0000336) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering : ļ ļ p^g 2012 Besluit: C f IVoorstelnummer: Ç.Q)2LJ\\ Heerhugowaard \QĮ 3 z Agendanr.: 8. Voorstelnr.: RB2011101 Onderwerp: Kredietaanvraag langzaamverkeersbrug over N242 in verlengde

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Stedelijke Ontwikkeling gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad cc. Stadsregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, Dienst Metro en Tram, GVB Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie

Nadere informatie

Statenvoorstel. Wijziging incidentele subsidie Gemeente Gorinchem - Reizigerstunnel Gorinchem

Statenvoorstel. Wijziging incidentele subsidie Gemeente Gorinchem - Reizigerstunnel Gorinchem Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 31 oktober 2017 Portefeuillehouder: Vermeulen, F Uiterlijke beslistermijn: 20 december 2017 Behandeld ambtenaar: dhr. H. Aydin E-mailadres: h.aydin@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Diana van Loenen/Jan Smit Karin Sweering, coördinator

Nadere informatie

-t- ~'1" ~ Emmen. ~1;;/(f).. Gemeente. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur. Aan de gemeenteraad van Emmen. Geachte leden van de raad,

-t- ~'1 ~ Emmen. ~1;;/(f).. Gemeente. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur. Aan de gemeenteraad van Emmen. Geachte leden van de raad, Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl (b ~1;;/(f).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- Aan de gemeenteraad van Emmen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Zuid Kennemerland. Zienswijzen De onderstaande zienswijzen zijn ontvangen voor het jaarplan en begroting Geen reactie benodigd.

Zuid Kennemerland. Zienswijzen De onderstaande zienswijzen zijn ontvangen voor het jaarplan en begroting Geen reactie benodigd. Regionale samenwerking Zuid Kennemerland Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem Gedeputeerde Staten van Noord-Holland Postbus 3007 2001 DA Haarlem Datum Ons kenmerk Uw kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 7 APRIL 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015

CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015 CONCEPT-VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VAN DE STADSREGIO AMSTERDAM D a t u m : 1 oktober 2015 O p g e s t e l d d o o r : A a n w e z i g : A f w e z i g : J. van den Heuvel Allround Office

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

1 SEP Aan de leden van de gemeenteraad van. Haarlemmermeer. Ruimtelijke Ontwikkeling P.J. van Soest

1 SEP Aan de leden van de gemeenteraad van. Haarlemmermeer. Ruimtelijke Ontwikkeling P.J. van Soest gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 14 JANUARI 2014

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 14 JANUARI 2014 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE 14 JANUARI 2014 : 140101 Staf Corsanummer : 2013.00047 : Besluitenlijst met notulen van de collegevergadering van 6 januari 2014. Samenvatting : : De besluitenlijst met

Nadere informatie

Haarlem. Raadsfractie TROTS Haarlem

Haarlem. Raadsfractie TROTS Haarlem Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511,2003PB Haarlem Raadsfractie TROTS Haarlem t.a.v. De heer S. van den Raadt Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 2 februari 2016

Nadere informatie