Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007"

Transcriptie

1 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007

2 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan de Regioraad voorgelegd. Een van de voornaamste conclusies uit het rapport is dat er in de Stadsregio Amsterdam tot 2015 marktruimte is voor kamers, ofwel om en nabij de 100 hotels. Daarnaast wordt geconstateerd dat voldoende aanbod van verblijfsaccommodaties van groot belang is voor de economische ontwikkeling van de regio: als er geen hotelruimte is, zullen (zakelijke) toeristen de regio minder bezoeken. Als gevolg hiervan zal er ook minder in de regio worden gespendeerd. Naast de vraag- aanbod discrepantie in de hotelmarkt is er opgemerkt dat er ook marktruimte is voor de overige vormen van toeristische verblijfsaccommodaties, zoals campings, camperplaatsen, recreatiehuisjes etc. De vraag is hoe het mogelijk is dat de ontwikkeling van deze vormen van toeristische accommodatie in de Stadsregio onvoldoende van de grond komt. Immers, de Stadsregio heeft absoluut (zakelijk) toeristische potentie, welke gefaciliteerd kan worden door het creëren van toeristische accommodaties. Het is van belang voor de ontwikkeling van de regionale economie dat deze kansen door de Stadsregio Amsterdam worden aangegrepen. Het is daarom goed om de rol van de Stadsregio en de gemeenten daarin helder uiteen te zetten (zie paragraaf 2). Dit actieprogramma heeft als doel het concreet weergeven van acties die de Stadsregio en gemeenten kunnen ondernemen om zo goed mogelijk het hoofd te bieden aan de geconstateerde vraag- aanbod discrepantie in de toeristische accommodatiesector. In dit document worden verschillende acties omschreven en wordt beschreven welke instantie verantwoordelijk is voor welke actie. Voor het uitdenken van de acties in dit actieprogramma is een ambtelijke begeleidingscommissie opgesteld. Hierin zijn enkele gemeenten vanuit de Stadsregio, de Kamer van Koophandel en Horeca Nederland vertegenwoordigd. Daarnaast is het Ministerie van Economische Zaken nauw betrokken. Ook is voor dit document geput uit het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties, verricht door bureau ZKA. In het kader van enkele acties van het actieprogramma worden tevens recreatieschappen benaderd.

3 2. Rol Stadsregio en gemeenten De Stadsregio en de gemeenten zijn niet in de positie om zelf hotels en andere vormen van accommodaties te kunnen bouwen. Wel zijn er mogelijkheden om de processen die vooraf gaan aan de bouw, vestiging of uitbreiding (hoeft immers niet per se nieuwbouw te behelzen) van accommodaties in goede banen te leiden. In dat kader is er een faciliterende en stimulerende rol voor de overheden weggelegd. De Stadsregio ziet middels het onderzoek kansen op het gebied van toeristische verblijfsaccommodaties. Het is daarom zaak om deze geconstateerde kansen te communiceren met particulieren/ ondernemers door een platform te bieden. Ook is het zaak om, zoals gezegd, de geconstateerde kansen te faciliteren door deze op te nemen in het regionale of gemeentelijke toeristische of economische beleid. De overheid heeft gezien het bovenstaande de volgende taken op dit beleidsveld: 1. Faciliteren (waaronder beleid maken) 2. Stimuleren (Beleid communiceren met de particulieren die het beleid moeten invullen)

4 3. Het Actieprogramma In de onderstaande 4 paragrafen zijn de 4 acties op het gebied van toeristische verblijfsaccommodaties uiteen gezet. Ook is per actie een trekker aangewezen. De coördinatie van het actieprogramma ligt bij de Stadsregio. De Stadsregio zal de verschillende acties op touw zetten en nauwlettend volgen. De Dienst Economische Zaken van de gemeente Amsterdam werkt momenteel aan de Nota Hotelbeleid De gemeente Amsterdam geeft in dat beleid specifiek voor de Amsterdamse situatie aan waar potentiele locaties vanuit de markt gezien aan zouden moeten voldoen. De uitkomsten van dat onderzoek zijn ook bruikbaar voor andere gemeenten in de Stadsregio. 3.1 Ontwikkelingsgericht beleid Hotelaccommodaties Stadsregio Amsterdam Het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties laat een verassend resultaat zien. Door onderzoeksbureau ZKA is een vraag- aanbodgat van rond de 100 hotels geconstateerd. De vraag is hoe het kan dat er een dergelijke vraagaanboddiscrepantie kan ontstaan. Hoteliers en projectontwikkelaars lopen vaak tegen barrières op alvorens het project doorgang kan vinden. Deze barrieres kunnen voor een groot deel worden weggenomen indien in gezamenlijkheid met hoteliers, en andere belanghebbende partijen in de hotelwereld ontwikkelingsgericht beleid wordt gemaakt. Het ontwikkelingsgerichte beleid houdt in dat je met de partijen gaat werken aan een kaart waarop mogelijke toekomstige hotellocaties worden aangewezen. Op die manier wordt het tijdrovende en barrièrevormende proces van locatiekeuze en afstemmen met de gemeente voor een groot deel weggenomen. Het beleid wordt onder meer het resultaat van een bijeenkomst van hoteliers, projectontwikkelaars, investeerders, makelaars, belangenorganisaties en overheden. Tijdens dit congres wordt in gezamenlijkheid een set van randvoorwaarden voor hotels van allerlei aard opgesteld, als gevolg waarvan samen met de gemeenten geconcludeerd kan worden welke locaties binnen de Stadsregio voor hotels in aanmerking zouden kunnen komen. Deze locaties kunnen op een kaart worden weergegeven. Het ontwikkelingsgerichte beleid resulteert in een boekje dat breed gecommuniceerd wordt naar alle hoteliers, brancheorganisaties, projectontwikkelaars, investeerders en andere belanghebbende partijen. Het boekje wordt gezien als het noodzakelijke duwtje in de rug voor de partijen om daadwerkelijk te komen tot de realisatie van hotels in de Stadsregio Amsterdam. Het boekje / ontwikkelingsgerichte beleid kan in de regioraad worden vastgesteld en als zodanig als handreiking voor gemeentelijke bestemmingsplanprocedures gaan gelden. Actie: Stadsregio Amsterdam ontwikkelt in samenspraak met alle belanghebbende partijen ontwikkelingsgericht beleid

5 3.2 Overige accommodaties Voorwaarden voor vestiging camping De Stadsregio Amsterdam heeft gezien zijn oppervlakte, inwoneraantal en toeristische aantrekkelijkheid betrekkelijk weinig campings (een 13- tal) en camperplaatsen. De vraag is wat hier aan ten grondslag ligt. In dat kader heeft de Stadsregio Amsterdam een student van de Universiteit van Amsterdam aangewezen die hiernaar onderzoek gaat doen. Het resultaat van het onderzoek is de weergave van een voorwaardenset voor campings om zich te vestigen in een bepaalde regio. Hierbij kunnen bijvoorbeeld grondprijzen, gemeentelijke procedures, toeristische aantrekkelijkheid, bereikbaarheid etc. aan bod komen. De onderzoeksresultaten zullen voor de zomer aan de gemeenten voorgelegd worden. Gemeenten kunnen, indien beleidsmatig gewenst, de resultaten gebruiken in hun toeristische beleid en zoveel mogelijk gaan werken aan gunstige voorwaarden. Actie: Stadsregio Amsterdam doet onderzoek naar voorwaardenset voor campings Actie: Gemeenten kunnen de onderzoeksgegevens in het toeristische beleid weergeven Andere initiatieven Voornamelijk in de noordelijke helft van de Stadsregio is een tekort aan campings, camperplaatsen en bijvoorbeeld jachthavenaccommodaties geconstateerd. De gemeenten boven het Noordzeekanaal (ISW) kunnen inventariseren wat de mogelijkheden zijn op het gebied van Kamperen bij de boer en Boeren kamers. Ook is er een toenemende vraag waarneembaar naar overnachten in landhuizen en authentieke boerderijen. Het is aan de gemeenten om te overwegen om beleid te maken om dergelijke economische bezigheden toe te staan. Ook is het aan deze gemeenten om, indien gewenst, vervolgens dit beleid breed binnen de gemeente te communiceren (zoeken naar particulieren), zodat de geboden beleidsruimte ook daadwerkelijk wordt opgepakt (faciliteren en stimuleren). De particulieren die dit oppakken zouden gezamenlijk de marketing moeten oppakken. De gemeenten grenzend aan open water, zoals de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer of de andere gemeenten (bijvoorbeeld grenzend aan het IJsselmeer) kunnen bezien in hoeverre jachthaven- verblijfsaccommodaties tot de mogelijkheden behoren. Het is een kans voor de landelijk gelegen gemeenten (bijvoorbeeld de ISWgemeenten) om op zoek te gaan naar mogelijke camperplekken. Dit zou kunnen in de nabijheid van bestaande campings, motels of restaurants. Ook kan het medegebruik van bestaande parkeerplaatsen worden overwogen. Actie: gemeenten inventariseren de mogelijkheden om overige toeristische accommodaties in hun beleid toe te staan. 3.3 Leegstand Kantoren aanwenden voor nieuwe hotels In het kader van het Platform Bedrijven en Kantoren (PLABEKA), is een overschot aan vierkante meters kantoren gebleken. Deze kantoren staan soms op plekken (bijvoorbeeld Diemen, Amsterdam, Haarlemmermeer of Amstelveen) die interessant zouden kunnen zijn voor de vestiging van hotels.

6 Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn op dat vlak, met als doel een eventuele aanvraag voor Pieken in de Delta (Subsidie Ministerie EZ) in te dienen. Actie: Stadsregio Amsterdam zoekt, in Noordvleugelverband (PLABEKA), naar de mogelijkheden om leegstaande kantoren in aanmerking te laten komen voor hotels; Actie: Stadsregio Amsterdam ontwikkelt eventueel een concreet project ten behoeve van een subsidie van het Ministerie van EZ (Pieken in de Delta). 3.4 Promotie Andere grote regionale centra in de Stadsregio Amsterdam liggen vaak op een steenworp afstand van de belangrijke (zakelijk) toeristische gebieden. Zo ligt het centrum van Zaandam op nog geen kwartier van Amsterdam CS en is Amstelveen zeer goed bereikbaar. Goed bereikbare locaties zouden dus potentiële hotellocaties kunnen zijn. Deze worden nu nog niet voldoende als zodanig benut. Het betreft voornamelijk promotie van de gemeenten richting hoteliers. Daarom is het van belang dat er meer aansluiting wordt gezocht met partijen die zich met regionale promotie bezig houden, zoals I Amsterdam en de Amsterdam Tourism Board. De Stadsregio Amsterdam zal bij deze partijen deze economische kans inzichtelijk maken. Actie: Stadsregio Amsterdam zoekt aansluiting bij bestaande regionale promotie.

7 4. Conclusies In dit actieprogramma zijn een 4-tal acties beschreven die ervoor moeten zorgen dat er een groter aantal verblijfsaccommodaties komt, ten einde de economie en het (zakelijk) toerisme van de Stadsregio te faciliteren. De volgende acties zijn omschreven: 1. Ontwikkelingsgericht beleid Hotelaccommodaties Stadsregio Amsterdam Actie: Stadsregio Amsterdam ontwikkelt in samenspraak met alle belanghebbende partijen ontwikkelingsgericht beleid. 2. Overige accommodaties Actie: Stadsregio Amsterdam doet onderzoek naar voorwaardenset voor campings; Actie: Gemeenten kunnen de onderzoeksgegevens in het toeristische beleid weergeven; Actie: Gemeenten inventariseren de mogelijkheden om overige toeristische accommodaties in hun beleid toe te staan. 3. Leegstand Kantoren aanwenden voor nieuwe hotels 4. Promotie Actie: Stadsregio Amsterdam zoekt, in Noordvleugelverband (PLABEKA), naar de mogelijkheden om leegstaande kantoren in aanmerking te laten komen voor hotels; Actie: Stadsregio Amsterdam ontwikkelt eventueel een concreet project ten behoeve van een subsidie van het Ministerie van EZ (Pieken in de Delta). Actie: Stadsregio Amsterdam zoekt aansluiting bij bestaande regionale promotie.

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT PUHMEftEÜG f c. RAADSVOORSTEL EN ON ITWERPBESLUIT Agendanummer 11-04 Registratienummer raad 605317 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 605114 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering

Nadere informatie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Zuid-Limburg Position Paper van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, aangeboden door de voorzitters van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie en Nationaal

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt In deze bijlage is het afwegingskader opgenomen voor de locatiekeuze van de supermarkt in Geertruidenberg. De locaties Venestraat en Schonckplein zijn

Nadere informatie

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl Vanavond Waarom Stationswerk? Waarom samen ondernemen? Wat gaan we doen? Agenda Actueel Stationswerk Gastsprekers Borrel en discussie Conclusies Sluiting Actueel in de Stations buurt (AD 18 feb 2014) Actueel

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Trends Limburg

provincie limburg Toeristische Trends Limburg provincie limburg Toeristische Trends 2016-2017 Overnachtingen Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.542.000 gasten 1.186.000 gasten 10,9 miljoen overnachtingen 3,4 miljoen overnachtingen

Nadere informatie

NOTA VAN INSPRAAK. Betreft : concept-nota Toerisme Periode : van 30 augustus tot en met 31 oktober 2010

NOTA VAN INSPRAAK. Betreft : concept-nota Toerisme Periode : van 30 augustus tot en met 31 oktober 2010 NOTA VAN INSPRAAK Betreft : concept-nota Toerisme Periode : van 30 augustus tot en met 31 oktober 2010 In de bovengenoemde periode heeft de concept-nota Toerismebeleid Purmerend ter inzage gelegen. Gedurende

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp Concept Hotelbeleid Haarlem: vrijgeven voor inspraak

Collegebesluit. Onderwerp Concept Hotelbeleid Haarlem: vrijgeven voor inspraak Collegebesluit Onderwerp Concept Hotelbeleid Haarlem: vrijgeven voor inspraak Nummer 2018/544320 Portefeuillehouder Sikkema, C.Y. Programma/beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur Afdeling PG Auteur

Nadere informatie

/ /-- --/--

/ /-- --/-- Overnachtingenmarkt Annemiek Bronsema De leden van de raad 050 367 8209 --/-- 6932624 --/-- --/-- Geachte heer, mevrouw, Eind vorig jaar heeft u tijdens de commissie Ruimte & Wonen vragen gesteld om te

Nadere informatie

Camperplaatsen stadscentrum

Camperplaatsen stadscentrum Projectopdracht en Plan van aanpak Camperplaatsen stadscentrum Datum: november 2015 Bert Hansma, SBC Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-191325 Email info@hoogeveen.nl Internet

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Trends Limburg

provincie limburg Toeristische Trends Limburg provincie limburg Toeristische Trends 2016-2017 Toeristische Trends 2016-2017 Overnachtingen Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.542.000 gasten 1.186.000 gasten 10,9 miljoen overnachtingen

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

Beleidsnota Hotels en Bed&Breakfast in Alkmaar 2010 t/m 2015

Beleidsnota Hotels en Bed&Breakfast in Alkmaar 2010 t/m 2015 Beleidsnota Hotels en Bed&Breakfast in Alkmaar 2010 t/m 2015 BELEIDSNOTA HOTELS EN BED & BREAKFAST IN ALKMAAR 2010-2015 Gemeente Alkmaar Afdeling Economische Zaken april 2010 1 1 BELEIDSNOTA HOTELS EN

Nadere informatie

TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING

TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING TRENDANALYSE EN METHODEVERANTWOORDING Hotelgasten en overnachtingen Het aantal hotelovernachtingen blijft toenemen in Amsterdam: in de eerste tien maanden van is % meer overnachtingen geregistreerd dan

Nadere informatie

Aanpassingen Structuurvisie Albrandswaard 2025

Aanpassingen Structuurvisie Albrandswaard 2025 Aanpassingen Structuurvisie Albrandswaard 2025 Pagina 46 Kaart 7: het recreatief en langzaam verkeer netwerk van Albrandswaard Kaart 7: De recreatieve netwerken van Albrandswaard Pagina 48 Aanleg van een

Nadere informatie

Platform Plasmolen: structurele samenwerking tussen bewoners, ondernemers, gemeente en andere belanghebbenden Handhaving

Platform Plasmolen: structurele samenwerking tussen bewoners, ondernemers, gemeente en andere belanghebbenden Handhaving Op basis van het masterplan, zijn diverse concrete en samenhangende actiepunten geformuleerd. In dit deel, de uitvoeringsagenda, worden deze actiepunten weergegeven. Per actiepunt is aangegeven wat de

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst toeristenbelasting met eigenaren verblijfsaccommodaties

Samenvatting bijeenkomst toeristenbelasting met eigenaren verblijfsaccommodaties iļŗ \mooo 3ĵ Samenvatting bijeenkomst toeristenbelasting met eigenaren verblijfsaccommodaties Datum: 13 oktober 2016 Locatie: Commissiekamer gemeentehuis Overbetuwe Aanwezigen: zie bijlage Voorzitter:

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

Actieplan toerisme 2011 2015

Actieplan toerisme 2011 2015 Actieplan toerisme 2011 2015 Purmerend, juli 2011 INHOUD Onderwerp Pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Verblijfsaccommodaties 4 Hoofdstuk 2: Evenementen 7 Hoofdstuk 3: Productverbetering 9 Hoofdstuk 4: Watertoerisme

Nadere informatie

KRIMP INLEIDING. voor de welvaart. Bevolking -1,2% Banen -4% In 2012 hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Zuid-Holland

KRIMP INLEIDING. voor de welvaart. Bevolking -1,2% Banen -4% In 2012 hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Zuid-Holland SMART WATER INLEIDING In 2012 hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Zuid-Holland - nieuw te ontwikkelen) projecten en activiteiten aan worden verbonden en worden KRIMP voor de welvaart

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust

Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust De impact op recreatie en toerisme -Addendum bij de studie uit 2014- Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Omvang van de impact (actualisatie) 3 3 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen. met betrekking tot het bestemmingsplan Oostwold Huningaweg 11

Reactienota zienswijzen. met betrekking tot het bestemmingsplan Oostwold Huningaweg 11 Reactienota zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan Oostwold Huningaweg 11 1. Inleiding Deze nota behandelt de ingekomen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan Oostwold Huningaweg 11. 2.

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Quick scan coalitieprogramma s Land van Cuijk

Quick scan coalitieprogramma s Land van Cuijk Quick scan coalitieprogramma s 2014-2018 Land van Cuijk 28 mei 2014 De Rekenkamercommissie heeft de coalitieprogramma s van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk naast elkaar gelegd en gekeken of en

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Cijfers Limburg 2017

provincie limburg Toeristische Cijfers Limburg 2017 provincie limburg Overnachtingen Accommodaties & Slaapplaatsen Economische Betekenis Stijgers & Dalers Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.707.000 gasten 1.293.000 gasten 11,0

Nadere informatie

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014 Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting 2013 maart 2014 Inleiding Het aanjaagprogramma Recreatie & Toerisme is in november 2009 van start gegaan. Om het effect van de werkzaamheden te meten wordt jaarlijks

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Evaluatie Beleidsnota Recreatie en Toerisme Haren 2007

Evaluatie Beleidsnota Recreatie en Toerisme Haren 2007 Evaluatie Beleidsnota Recreatie en Toerisme Haren 2007 1. Inleiding Op 17 december 2007 is de Beleidsnota Recreatie en Toerisme Haren door de gemeenteraad vastgesteld. In de nota is afgesproken dat in

Nadere informatie

Verblijfsrecreatie 5 november 2012

Verblijfsrecreatie 5 november 2012 Verblijfsrecreatie 5 november 2012 Welkom 1. Opening 2. Voorstelrondje 3. Inleiding - Terugblik - Doel van de avond - Leefstijlen(onderzoek) 4. Inleiding Verblijfsrecreatie - Verblijfsrecreatieparadox

Nadere informatie

Verslag overleg werkgroep R&T, MKB en agrarische sector vestigings- en ondernemersbeleid met stakeholders toeristische promotie

Verslag overleg werkgroep R&T, MKB en agrarische sector vestigings- en ondernemersbeleid met stakeholders toeristische promotie Verslag overleg werkgroep R&T, MKB en agrarische sector vestigings- en ondernemersbeleid met stakeholders toeristische promotie Datum : 20 november 2017 Locatie : Gemeentehuis Leens Aanwezig : Edwin van

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Adviesrapport: Krachtige kern Olst. Minor Stedelijke vernieuwing Datum: Klas: MRSVE School: Saxion Hogescholen

Adviesrapport: Krachtige kern Olst. Minor Stedelijke vernieuwing Datum: Klas: MRSVE School: Saxion Hogescholen Minor Stedelijke vernieuwing Datum: Klas: MRSVE School: Saxion Hogescholen 2 COLOFON Opdrachtgever: Ondernemingsvereniging GO-Olst & Plaatselijk Belang Olst Datum: 31 augustus 2015 3 SAMENVATTING In Olst

Nadere informatie

brief van Kamer van Koophandel, 7 dec. 04. (N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken)

brief van Kamer van Koophandel, 7 dec. 04. (N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken) Nota PS-commissie Vergaderdatum : 24 januari 2005 Commissie voor : ELE Agendapunt nr. : 9 Commissienr. : 2005-166 Onderwerp : Pieken in de Noordvleugel; OPERA; Gaan voor Goud. Opsteller/telefoon/e-mail-adres

Nadere informatie

Dorpsvisie Middelstum

Dorpsvisie Middelstum Dorpsvisie Middelstum 2016-2020 INLEIDING In 2015 eindigt de periode van de dorpsvisie 2005-2015 In balans voor de toekomst. De projecten uit de dorpsvisie zijn zo goed als gerealiseerd. Voor Stichting

Nadere informatie

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap I. Inventaris, context en achtergrond Vrij op vakantie kunnen gaan en sport en recreatie bedrijven is een zeer belangrijke factor voor

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de metropool

Regionale Samenwerking in de metropool Regionale Samenwerking in de metropool Deelregio Zaanstreek - Waterland Datum: 20 april 2016 Inhoud 1. Inleiding Wat is de regio? 2. Concept voorstel Metropoolregio Amsterdam Hoe organiseren we het netwerk

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Ondernemersloket Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Inhoud presentatie Organogram Stadsontwikkeling / Ondernemersloket Plaats binnen Stadsontwikkeling Relatie met andere afdelingen Bemensing

Nadere informatie

KHN Monitor Toekomstverwachtingen 2019

KHN Monitor Toekomstverwachtingen 2019 KHN Monitor Toekomstverwachtingen 2019 Koninklijke Horeca Nederland Woerden, 7 januari 2019 KHN Monitor Toekomstverwachtingen 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Responsverdeling 5 2 Resultaten 6 2.1

Nadere informatie

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804

Agendapunt commissie: 8. W.Bischoff O6raad00804 Agendapunt commissie: 8 steller Telefoonnummer email W.Bischoff 040-2083417 wim.bischoff@valkenswaard.nl agendapunt Kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp O6raad00804 Kader ten behoeve van het sociaal-economisch

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Nog oppakken? Ja/ Nee. Ja/nee

Nog oppakken? Ja/ Nee. Ja/nee /Nee /nee / Nee Hoe? Begrote Daadwerkelijke 1 Bezoekersonderzoek Onderzoek Hoge Hotelschool uitgevoerd februari-juni 2005 en 2008 2 Behoefte onderzoek Trekkershutten 3 Website kleinschalige verblijfsaccommodaties

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE EXTRA THEMASESSIE RUIMTE, WONEN & ECONOMIE

VERSLAG VAN DE EXTRA THEMASESSIE RUIMTE, WONEN & ECONOMIE VERSLAG VAN DE EXTRA THEMASESSIE RUIMTE, WONEN & ECONOMIE opgesteld door : J. Betist datum vergadering : 19 mei 2015 Aanwezig Regioraadsleden en gemeenteraadsleden: mw. R. Alberts (SP, Amsterdam); Dhr.

Nadere informatie

juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011

juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011 juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011 multifunctionele locaties vraag naar betere locaties welke locatietypen

Nadere informatie

Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie

Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel Startnotitie Economisch Beleid Gemeente Scherpenzeel 2014-2018 Startnotitie 1 Inleiding De gemeente Scherpenzeel ligt in de Gelderse Vallei en is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de metropool

Regionale Samenwerking in de metropool Regionale Samenwerking in de metropool Deelregio Zaanstreek - Waterland Datum: 25 april 2016 Inhoud 1. Inleiding Wat is de regio? 2. Concept voorstel Metropoolregio Amsterdam Hoe organiseren we het netwerk

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE Stad maken donderdag 19 maart 2015 Stad maken Duiding en context De traditionele rollen binnen het ontwikkeltraject veranderen. De corporaties,

Nadere informatie

Samenvatting Monitoring Hotelmarkt Gemeente Utrecht

Samenvatting Monitoring Hotelmarkt Gemeente Utrecht Samenvatting Monitoring Hotelmarkt Gemeente Utrecht 15 JUNI 2017 Samenvatting Monitoring Hotelmarkt Gemeente Utrecht Hilversum, 15 juni 2017 Drs. E.G. Hoogendoorn M.C. van Bruggen Samenvatting Achtergrond

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 9 14/828. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 9 14/828. Raad svoorstel Onderwerp: Beleidskader Recreatie & Toerisme 2015-2019'Kansen verzilveren' Portefeuillehouder: B.D. Wilms Afdeling : Beleid, Ontwikkeling en Directiestaf Team : Economie Steller:Nelleke Mulder,

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Barneveld. Nr Aan het college van burgemeester en wethouders

Barneveld. Nr Aan het college van burgemeester en wethouders 'Hj gemeente Barneveld Nr. 620335 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Memo wifi-winkelcentra en memo toeristische informatiestructuur Veluwe Gevraagde beslissing: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2011/2012

Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2011/2012 Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie /2012 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie /2012. Het programma laat zien waar de gemeente Hengelo het komende jaar (juni / juni 2012)

Nadere informatie

Evenementenbeleid Leidschendam-Voorburg Uitvoeringsprogramma evenementen Leidschendam-Voorburg

Evenementenbeleid Leidschendam-Voorburg Uitvoeringsprogramma evenementen Leidschendam-Voorburg Evenementenbeleid Leidschendam-Voorburg - 2017-2020 1 Uitvoeringsprogramma evenementen Leidschendam-Voorburg - 2017-2020 Evenementenbeleid Uitvoeringsprogramma Leidschendam-Voorburg evenementen H4 Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Hoe kan ik profiteren van Amsterdam? Boudewijn Bokdam

Hoe kan ik profiteren van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Hoe kan ik profiteren van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Gefinancierd door:

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

Samenvatting Advies. Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme

Samenvatting Advies. Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme Samenvatting Advies Kenniscentrum Nelles & Stichting Achterhoek Toerisme De aanleiding van het thesisproject is dat de gastronomie van de Achterhoek nog onvoldoende bijdraagt aan de aantrekkingskracht

Nadere informatie

Evaluatie recreatie nota Tussen vloedlijn en vuurlinie I ( ) en II ( )

Evaluatie recreatie nota Tussen vloedlijn en vuurlinie I ( ) en II ( ) Evaluatie recreatie nota Tussen vloedlijn en vuurlinie I (2008-2012) en II (2013-2016) Februari 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Samenvatting vigerend beleid 5 3 Evaluatie vigerend beleid 6 4 Conclusies

Nadere informatie

Informatieve notitie betreffende de economische paragraaf van Ondernemers Vereniging Someren Informatieve notitie

Informatieve notitie betreffende de economische paragraaf van Ondernemers Vereniging Someren Informatieve notitie Raadsnotitie Onderwerp: Soort: Opsteller: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer: Agenda nr. (bijlage bij agendapunt Kadernota) Informatieve notitie betreffende de economische paragraaf van Ondernemers

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 11.0418, d.d. 19 april 2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Bed & Breakfast Beleid Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. de beleidsnotitie Bed & Breakfast Beleid gemeente Leiden vast

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

voorstel aan de raad Beleidskader Particuliere Vakantieverhuur en Short Stay Kalfsvel, W.J.L. (Wilbert) Kenmerk /a Vergadering Vergaderdatum

voorstel aan de raad Beleidskader Particuliere Vakantieverhuur en Short Stay Kalfsvel, W.J.L. (Wilbert) Kenmerk /a Vergadering Vergaderdatum voorstel aan de raad Opgesteld door Ontwikkelorganisatie Ruimte Kalfsvel, W.J.L. (Wilbert) Kenmerk 4891612/a Vergadering Vergaderdatum Geheim Beleidsveld Nee Economie Beleidskader Particuliere Vakantieverhuur

Nadere informatie

Presentatie toeristische cijfers 2006 Juni Margot Tempelman

Presentatie toeristische cijfers 2006 Juni Margot Tempelman Presentatie toeristische cijfers 2006 Juni 2007 Margot Tempelman Kenniscentrum bij HZ KC vanaf 1 september 2006 bij Hogeschool Zeeland Trendrapport en Trendkrant ook in 2007 uitgegeven Continuïteit van

Nadere informatie

Actieprogramma Noordrand 2013

Actieprogramma Noordrand 2013 Actieprogramma Noordrand 2013 Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard, 18 juli 2013 1 Inleiding Dit Actieprogramma Noordrand 2013 bevat de activiteiten uit het Masterplan Noordrand die in 2013 regionaal worden

Nadere informatie

OMARM DE CAMPER OP UW (MINI)CAMPING!

OMARM DE CAMPER OP UW (MINI)CAMPING! OMARM DE CAMPER OP UW (MINI)CAMPING! Handreiking om een snel groeiende doelgroep te faciliteren minicamping december 2017 Campers: snelst groeiende vorm van toerisme De NKC, Europa s grootste camperclub

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

Haarlem en Zandvoort zetten in op hotels

Haarlem en Zandvoort zetten in op hotels U kunt de nieuwsbrief ook downloaden als pdf op www.horwathhtl.nl. Horwath HTL Nieuwsbrief - oktober 2011 In deze editie van de Horwath HTL Nieuwsbrief: Haarlem en Zandvoort zetten in op hotels HOSTA 2011

Nadere informatie

Ontwikkelingen Centrum

Ontwikkelingen Centrum Informatiebrief Ontwikkelingen Centrum 21 juli 2015 Jong en oud, ondernemers, inwoners, toeristen, werknemers: alles komt samen in het Centrum van Boxtel. Dit betekent ook dat het Centrum een onderwerp

Nadere informatie

Onderwerp: Voortgangsbericht en uitnodiging Visie Vrijetijdseconomie de Brabantse Kempen. Colleges van Burgemeester en Wethouders vijf Kempengemeenten

Onderwerp: Voortgangsbericht en uitnodiging Visie Vrijetijdseconomie de Brabantse Kempen. Colleges van Burgemeester en Wethouders vijf Kempengemeenten RAADSINFORMATIE Onderwerp: Voortgangsbericht en uitnodiging Visie Vrijetijdseconomie de Brabantse Kempen Van: Colleges van Burgemeester en Wethouders vijf Kempengemeenten Datum: 23 augustus 2016 Doel:

Nadere informatie

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser

Dorpsportret Beuningen Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Dorpsplan Beuningen 2025 gemeente Losser Beuningen 23 september 2013 1 Introductie Onder de titel Dorpsplan Beuningen 2025 geven we een overzicht van de gewenste activiteiten voor de komende 10 jaar. Dit

Nadere informatie

KHN STEMWIJZER. De horeca is de huiskamer van de samenleving, ook in uw provincie! Provinciale Statenverkiezingen 2019

KHN STEMWIJZER. De horeca is de huiskamer van de samenleving, ook in uw provincie! Provinciale Statenverkiezingen 2019 KHN STEMWIJZER Provinciale Statenverkiezingen 2019 De horeca is de huiskamer van de samenleving, ook in uw provincie! Op 20 maart 2019 gaat Nederland naar de stembus voor de verkiezing van de Provinciale

Nadere informatie

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe

Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Kansen van Regiomarketing voor Zuidoost Drenthe Derde Kamer Bijeenkomst De regio weer op de kaart Hotel Van der Valk, Nieuw Amsterdam, 21 september 2006 Prof.dr. P.H. Pellenbarg Faculteit der Ruimtelijke

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

Geachte raden c.q. colleges,

Geachte raden c.q. colleges, Geachte raden c.q. colleges, In deze projectbegroting is een inventarisatie gemaakt van activiteiten die gefinancierd worden vanuit de eenmalige middelen ( 1,7 mln.) die de SRA/Vervoerregio Amsterdam heeft

Nadere informatie

Fact sheet. Groei toerisme zet door. Toename gasten komt door Nederlanders. Hotels hebben het druk in het derde kwartaal. nummer 6 juli 2007

Fact sheet. Groei toerisme zet door. Toename gasten komt door Nederlanders. Hotels hebben het druk in het derde kwartaal. nummer 6 juli 2007 Fact sheet nummer 6 juli 2007 Groei toerisme zet door Het gaat goed met het toerisme in Amsterdam. Het aantal hotelgasten is nog nooit zo groot geweest als in 2006: 4,7 miljoen. Ook bleven de gasten iets

Nadere informatie

Hoofdstuk 29. Ondernemersklimaat

Hoofdstuk 29. Ondernemersklimaat Hoofdstuk 29. Ondernemersklimaat Samenvatting Van alle respondenten jonger dan 65 jaar geeft 13% aan momenteel zelfstandig ondernemer te zijn, 6% heeft er serieus over nagedacht maar het uiteindelijk toch

Nadere informatie

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar.

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar. Bestaande overcapaciteit aan bedrijventerreinen In de stadsregio Arnhem-Nijmegen bestaat een groot overaanbod aan bedrijventerreinen. Voor de periode 2016-2025 bedraagt dit minstens 150 ha. Van het bestaande

Nadere informatie

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT Kantorenmarkt Weert Tot 2020 zeer beperkte behoefte aan nieuwe kantoorruimte in Weert, er is al meer dan voldoende aanbod van kantoorruimte, toevoegen van

Nadere informatie

NL HOTELSTEDEN INDEX INVAST HOTELS 2019

NL HOTELSTEDEN INDEX INVAST HOTELS 2019 NL HOTELSTEDEN INDEX INVAST HOTELS 2019 UITGEVOERD DOOR: INVAST HOTELS Statenlaan 59 2582 GD Den Haag Invast Hotels - NL Hotelsteden Index 2019 Invast Hotels heeft in 2019 voor de tweede keer het grote

Nadere informatie

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 KENNISCENTRUM KUSTTOERISME Onderdeel van HZ University of Applied

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Eerste ondernemerstafel 29 september 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik ondernemersavond, uitdagingen

Nadere informatie

Water ontmoet DrechterLAND. Beleidsplan toerisme en recreatie

Water ontmoet DrechterLAND. Beleidsplan toerisme en recreatie Water ontmoet DrechterLAND Beleidsplan toerisme en recreatie 2015 2020 Visie: Water ontmoet DrechterLAND In 2020 is Drechterland een plek waar de recreant en toerist een kwalitatief goed aanbod vinden

Nadere informatie

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA

BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA = 1 = BIJLAGE: UITVOERINGSSCHEMA Registratienummer: 13UIT11428 (behoort bij nummer: 13INT03360 )- Uitvoeringsschema (Bijlage bij ontwerp omgevingsvisie Hellendoorn. Beleidsveld Project Thema s / beleidskader

Nadere informatie

Economisch Actieprogramma 2015 Edam-Volendam

Economisch Actieprogramma 2015 Edam-Volendam Economisch Actieprogramma 2015 Edam-Volendam Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Edam-Volendam mevrouw M. Wiffrie Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer R. Eijkelkamp Projectnummer: 985.1110

Nadere informatie

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee 2 trends en ontwikkelingen in de detailhandel (algemeen)! Economische stagnatie! Omzetverschuivingen van offline naar online winkels (internet winkelen)! Overcapaciteit

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Van Leegstaand kantoor naar geliberaliseerde huurwoning

Van Leegstaand kantoor naar geliberaliseerde huurwoning 1 M. Brojerdyan-4051971 22-juni-2016 Van Leegstaand kantoor naar geliberaliseerde huurwoning Aanbevelingen aan de gemeente Amsterdam ter bevordering van transformatie van leegstaande kantoren naar geliberaliseerde

Nadere informatie