Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens"

Transcriptie

1 agendapunt : B-2 vergaderdatum : 19 november 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens Gevraagde beslissing: 1. De actualisatie 2016 van het programma van de Investeringsagenda Weg vast te stellen (zie bijlage 1 tot en met 4); 2. De actualisatie 2016 ter kennisname voor te leggen in de sessie Verkeer en Vervoer bij de Regioraad van 15 december Korte toelichting Inleiding Om de meest efficiënte en effectieve investeringen in het regionaal wegennet te identificeren en te prioriteren, hanteert de Stadsregio Amsterdam de Investeringsagenda Weg. Op 14 november 2013 heeft het Dagelijks Bestuur de resultaten van de Investeringsagenda Weg vastgesteld, inclusief het programma voor 2014 en verder. De Investeringsagenda Weg is vervolgens op 10 december 2013 door de Regioraad akkoord bevonden. November 2014 is de actualisatie van de Investeringsagenda Weg voor 2015 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. Daarnaast heeft de Stadsregio voor investeringen in OV-infrastructuur de Investeringsagenda OV ontwikkeld en wordt er gewerkt aan de Investeringsagenda Fiets. De Investeringsagenda Weg vormt een belangrijke uitwerking van de speerpunten Weg, Fiets en OV uit het Regionaal Verkeer- en Vervoer Plan (RVVP). Na de vaststelling van de Investeringsagenda s door de Regioraad zijn deze vertaald naar uitvoeringsprogramma s met maatregelen en projecten, die op hoofdlijnen zijn verwerkt in het Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer 2016.In het uitvoeringsprogramma worden de financiële kaders voor de voorbereiding en realisatie van projecten door de Regioraad vastgelegd. Op basis van de Investeringsagenda Weg zijn nieuwe projecten opgestart en bestaande projecten nieuw leven in geblazen. Er is een nieuwe actualisatie van het programma opgesteld en invulling gegeven aan een afsprakenkader om de samenwerking tussen de betrokken overheden te organiseren. Hierbij leggen wij u de actualisatie 2016 van het programma van de Investeringsagenda Weg voor, inclusief de focus van de voorgenomen werkzaamheden in Actualisatie programma 2016 Algemeen De Investeringsagenda Weg is een dynamische agenda en is continu in ontwikkeling.

2 Om tot een actueel en realistisch beeld te komen van de gewenste investeringen in het regionaal wegennet, is het nieuwe programma (zie bijlage 1) samengesteld samen met de wegbeheerders uit de regio. Ook dit jaar zijn er wijzigingen aangebracht in de naamgeving van opgaven en projecten, de clustering van projecten, het jaar van uitvoering, de kosten en de planning. Verder is toegevoegd welke procesafspraken voor de projecten zijn gemaakt, bijvoorbeeld projectfase en mijlpalen. Focus 2016 Het programma benoemt elk jaar een aantal projecten of issues die in het komende jaar extra aandacht zullen krijgen. Dat kunnen issues zijn die het programma wil agenderen, projecten die het programma wil aanjagen of versnellen en projecten waarbij het programma nadrukkelijker aangehaakt wil zijn. Deze focus komt tot stand op basis van de barometer en de jaarlijkse actualisatie van het programma. Naast de genoemde opgaven en initiatieven uit de focuslijst hieronder is de Stadsregio Amsterdam betrokken bij diverse lopende initiatieven voor de verbetering van het regionaal wegennet, zoals de planstudie Duinpolderweg en de planstudie Verbinding A8-A9. Vanuit de Investeringsagenda Weg ligt de focus voor 2016 op de volgende opgaven en maatregelen (zie bijlage 2 voor een nadere toelichting): 1. Invalswegen Zaanstad Uit de barometer van de Investeringsagenda Weg is gebleken dat verschillende invalswegen van de gemeente Zaanstad problemen veroorzaken voor de regionale bereikbaarheid. Daarom levert de Stadsregio Amsterdam in verschillende trajecten een bijdrage aan het komen tot een oplossing. 2. KANS (Knooppunt A10 / N247 / S116) De Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben het initiatief genomen om samen met de gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat een verkenning op te starten naar de problemen van de verkeersafwikkeling van het knooppunt A10 / S116 / N247 in Amsterdam Noord. De capaciteit van de betreffende kruispunten kan het verkeersaanbod niet verwerken en er lijken geen eenvoudige maatregelen mogelijk om de capaciteit op te rekken. 3. Doorstroming Amsterdam Zuid Binnen Amsterdam Zuid gaat er de komende jaren veel gebeuren. Het project ZuidAs zal een grote invloed hebben op de verkeersafwikkeling in Amsterdam Zuid en op het Hoofdwegennet. De Stadsregio Amsterdam denkt samen met de gemeente Amsterdam en het project ZuidAs mee om de bereikbaarheid van Amsterdam Zuid te verbeteren en in de tijdelijke situatie op orde te houden. 4. Doorstroming Amsterdam West Overtoom en Stadhouderskade De doorstroming in Amsterdam West staat onder druk. Met name op de S106 (Overtoom) en de S100 (Stadhouderskade) leidt de slechte doorstroming tot te veel vertraging. Bovendien lijkt er in de toekomst alleen maar meer verkeer bij te komen. In de Uitvoeringsagenda Mobiliteit van de gemeente Amsterdam wordt het belang van de

3 S100 en de S106 onderstreept. 5. Amstelstroomlaan In de gebied ten zuiden van het Amstelstation in Amsterdam (de Omval / Amstelkwartier), is al geruime tijd een aantal ruimtelijke ontwikkelingen aan de gang. De Stadsregio Amsterdam denkt mee met de gemeente Amsterdam om het stedelijk wegennet en de aansluitingen op het hoofdwegennet (s110 en s111) optimaal in te richten om de bereikbaarheid te verbeteren en ruimtelijke ontwikkelingen te stimuleren. 6. Verbinding N201 - A9 Uit de barometer van de Investeringsagenda Weg blijkt dat er op de corridor Uithoorn - Amsterdam te veel vertraging voorkomt. De Stadsregio Amsterdam kan weer actief betrokken raken en wil meewerken aan de oplossing van de geconstateerde problemen. Voor deze opgaven en maatregelen worden in 2016 samen met de betrokken wegbeheerders nieuwe verkenningen of planstudies gestart en worden bestaande verkenningen en planstudies verder uitgewerkt. Ook wordt nadrukkelijk gestuurd op samenhang met andere initiatieven en de afstemming over organisatie, planning en financiering. Wijziging kasritme actualisatie 2016 Op basis van de wijzigingen is een nieuw kasritme opgesteld voor de uitgaven aan weginfrastructuur uit de BDU van de Stadsregio Amsterdam (zie bijlage 3). De uitgaven voor de komende periode zijn in totaal 34,2 miljoen euro. Dat is nagenoeg gelijk aan wat vorig jaar voorzien is voor deze periode. Wel is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De statuswijziging van de N200 (Haarlemmerweg) bij Sloterdijk is naar voren geschoven en daarover zijn afspraken gemaakt met de betrokken partijen. Verder is de raming van Noordvork Aalsmeer naar beneden bijgesteld. Ook is er een beter beeld verkregen in de benodigde investeringen voor de uitbreiding van P+R Zeeburg. Afgelopen jaar zijn er ook een aantal projecten afgerond, waaronder Gebiedsgericht Benutten Zaanse Ruit en de Optimalisatie van verkeerslichten op optelstroken in Zaandam. Voor de periode zijn de uitgaven met 142,8 miljoen bijna 4 miljoen hoger dan vorig jaar voorzien (een toename van 2,8%). In de periode na 2021 wordt voorzien dat we circa 30 miljoen meer BDU uitgeven. Belangrijke oorzaak zijn aanscherpingen van de kostenramingen met als gevolg een kasritme verschuiving. Dit is onder andere het geval bij de A7-A8 corridor, de doorstroming van de Overtoom en van de Duinpolderweg. Bovendien is het project P+R Amstelveen voor deze periode toegevoegd aan de Investeringsagenda Weg. Actualisatie bereikbaarheidseffecten programma 2016 Op basis van de gewijzigde programmering is ook de verwachte verbetering van de regionale bereikbaarheid aangepast. De wijzigingen in het programma van 2016 hebben weinig effect op de verwachte verbetering van de regionale bereikbaarheid (zie

4 bijlage 4). Door de wijzigingen is op de lange termijn is de reistijdwinst in de regio Purmerend het grootst. Dit komt dankzij een aantal aanpassingen zoals de corridorstudie Amsterdam-Hoorn. De regionale bereikbaarheid wordt in de Investeringsagenda Weg bepaald aan de hand van de reistijd van-deur-tot-deur op 37 representatieve relaties in de regio. De verbetering van de reistijden ten gevolge van de geplande projecten is ingeschat door de reistijdwinst vanuit de verschillende projecten te vertalen naar de 37 relaties. Daarbij is gecompenseerd voor onrealistische cumulatieve effecten. Bespreking actualisatie 2016 door het Dagelijks Bestuur De vraag aan het Dagelijks Bestuur is om de actualisatie 2016 van het programma van de Investeringsagenda Weg vast te stellen en voor te leggen aan de Regioraad van 15 december Barometer De Stadsregio Amsterdam stelt in het kader van de Investeringsagenda Weg eens in de twee jaar een barometer op om de ontwikkelingen op het regionaal wegennet te monitoren. De barometer geeft inzicht in de kwaliteit van het wegennet ten aanzien van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid en de ontwikkeling van deze aspecten in tijd. Het huidige programma van de Investeringsagenda Weg is gebaseerd op de Barometer Het was de bedoeling om de barometer in 2015 te actualiseren en op basis van de uitkomsten daarvan het programma 2016 aan te scherpen. Aangezien er in het proces om de barometer te actualiseren onbetrouwbare reistijdgegevens zijn aangeleverd, kon de Barometer 2015 echter niet op tijd worden opgeleverd om te worden verwerkt in het programma Daarom zal de barometer in de eerste helft 2016 worden afgerond. De resultaten zullen in de loop van 2016 worden verwerkt en uiteindelijk terugkomen in de actualisatie Financieren Onder de noemer Sneller naar een beter resultaat (voorheen: van subsidiëren naar financieren), werkt de Stadsregio Amsterdam aan een wijziging van de subsidiesystematiek die minder vertraging in projecten oplevert en tot betere resultaten leidt. Dit initiatief komt voort uit de ambitie vanuit de investeringsagenda s om projecten sneller en beter uit te voeren. De bestaande subsidiesystematiek van de Stadsregio Amsterdam sluit namelijk niet goed aan bij de veranderende samenwerking tussen de Stadsregio Amsterdam en haar partners in de regionale infrastructuurprojecten. De eerste helft van 2016 volgt de besluitvorming over Sneller naar een beter resultaat, hetgeen betekent dat de subsidieverordening wordt aangepast en duidelijke spelregels voor de voorbereiding van projecten worden opgesteld. Meegezonden stukken Bijlagen: 1. Programma actualisatie Toelichting focus 2016 van de Investeringsagenda Weg 3. Verschil kasritme programma 2016 en Bereikbaarheidseffecten actualisatie 2016

5 Behandeling in portefeuillehoudersoverleg Op 5 november 2015 zijn de resultaten van de werkzaamheden van de Investeringsagenda Weg in 2015 besproken in het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer. Behandeling in Commissie Algemene Zaken/Werkwijze Niet van toepassing Behandeling in Regioraad Op 15 december 2015 worden de resultaten van de werkzaamheden van de Investeringsagenda Weg in 2015 voorgelegd aan de Regioraad, conform de bijgevoegde raadsvoordracht (bijlage 5). Wijze van voorbereiding De begeleidingsgroep Investeringsagenda Weg is intensief betrokken bij het opstellen van de actualisatie In de begeleidingsgroep zijn de gemeenten van de Stadsregio Amsterdam vertegenwoordigd door de Amstelveen, Amsterdam en Zaanstad. Daarnaast zitten Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland in de begeleidingsgroep. Vervolgacties De actualisatie van het programma zal ter kennisname worden voorgelegd aan de Regioraad van 15 december De investeringsagenda weg komt in 2016 met een update van de barometer. Doel van de barometer is om de laatste stand van de regionale bereikbaarheid in beeld te krijgen en de programmering in de investeringsagenda weg daar eventueel op aan te passen. Financiële paragraaf De resultaten van de actualisatie 2016 zijn verwerkt in het Uitvoeringsprogramma 2016, zoals die parallel ter besluitvorming worden aangeboden. In het eerste kwartaal van 2016 wordt de actualisatie van de investeringsagenda weg, samen met onder meer de beschikking van de BDU 2016, verwerkt in de meerjarenraming van de Stadsregio. Communicatie De besluiten worden opgenomen in het Nieuws uit het DB en op de website geplaatst. Er zal regelmatig aandacht worden besteed aan de Investeringsagenda Weg in het Regiojournaal en er zal een communicatieplan en kalender worden opgesteld om de Investeringsagenda Weg goed voor het voetlicht te brengen bij belanghebbenden in de regio. Juridische Zaken Het voorstel is getoetst op juridische gevolgen en akkoord bevonden. Besluit Dagelijks Bestuur:

1. Onderwerp Geactualiseerde projectbladen Uitvoeringprogramma Regionaal Verkeer en VervoerPlan (UP RVVP) met bijlagen 2.

1. Onderwerp Geactualiseerde projectbladen Uitvoeringprogramma Regionaal Verkeer en VervoerPlan (UP RVVP) met bijlagen 2. Oplegvel 1. Onderwerp Geactualiseerde projectbladen Uitvoeringprogramma Regionaal Verkeer en VervoerPlan (UP RVVP) met bijlagen 2. Rol van het Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur samenwerkingsorgaan

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Portefeuillehouder Verkeer Edwin Konings, Chiel de Jager

Portefeuillehouder Verkeer Edwin Konings, Chiel de Jager agendapunt : B-3 vergaderdatum : 3 september 2015 onderwerp : BO MIRT najaar 2015 aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Portefeuillehouder Verkeer Edwin Konings, Chiel de Jager

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD. Van de Regioraad wordt gevraagd: Samenvatting CONCEPT. Dhr. Reneman

VERGADERING VAN DE REGIORAAD. Van de Regioraad wordt gevraagd: Samenvatting CONCEPT. Dhr. Reneman Vergaderdatum Regioraad (16-10-2018) Agendapunt CONCEPT Onderwerp Programmabegroting 2019-2022 Portefeuillehouder Dhr. Reneman Van de Regioraad wordt gevraagd: 1 Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN vragensteller ingediend op 15 september 2016 Het lid van de regioraad: G.J. Schilder namens de fractie van de VVD in de Regioraad onderwerp Voortgangs-update van de projecten

Nadere informatie

Statenvoorstel. Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Statenvoorstel. Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur Bestuurlijke samenvatting van het voorstel Statenvoorstel Vergadering November 2017 Nummer 7048 Onderwerp Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2018-2047 Vergaderdatum GS: 2 oktober 2017 Portefeuillehouder: Vermeulen, F Uiterlijke beslistermijn:

Nadere informatie

Gedeeltelijke verdubbeling N34 Omgeving verkeersplein Gieten

Gedeeltelijke verdubbeling N34 Omgeving verkeersplein Gieten Gedeeltelijke verdubbeling N34 Omgeving verkeersplein Gieten Gieten, 24 april 2019 Agenda 1. Welkom 2. Aanleiding en korte terugblik 3. Scope 4. Fasering en planning 5. Toelichting Verkeersonderzoek 6.

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Voortgang Dossier Verbinding A8-A9. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 4 juni 2014

Voortgang Dossier Verbinding A8-A9. Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 4 juni 2014 Portefeuillehouders Overleg Regio Alkmaar 4 juni 2014 nut en noodzaak Waarom willen we deze verbinding? Robuustheid netwerk Bovenregionale bereikbaarheid Regionale bereikbaarheid Sluipverkeer Leefbaarheid

Nadere informatie

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014

B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 B. Stuurgroep Vervoerregio, 18 september 2014 Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Concept 10 september, versie ten behoeve van de stuurgroep vervoerregio van 18 september Convenant tussen

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

Thema wonen 2a. Regionale agenda wonen 2017 Bijlage 2a1 en 2a2

Thema wonen 2a. Regionale agenda wonen 2017 Bijlage 2a1 en 2a2 Provincie Noord-Brabant Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden-Brabant Wanneer: 15 december 2016 Locatie: KVL/ Lederzaal Tijd: 14.00 17.00 uur Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het Regionaal

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

Memo start gebiedsgerichte regionale verkenning spoorkruising Guisweg

Memo start gebiedsgerichte regionale verkenning spoorkruising Guisweg Memo start gebiedsgerichte regionale verkenning spoorkruising Guisweg Voorgesteld besluit: 1. In te stemmen met het starten van de gebiedsgerichte verkenning Guisweg in Q1 2018 door de Vervoerregio, in

Nadere informatie

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team Nummer BD2014-002377 Zuidas Voordracht voor de Datum: 19-11-2014 Publicatiedatum 14 november 2014 Programma 13 Wijken Datum besluit DB 28-10- 2014 Te publiceren tekst Onderwerp Strategiebesluit Verplaatsing

Nadere informatie

Gemeente Purmerend. Corridorstudie CAH 18 december 2018

Gemeente Purmerend. Corridorstudie CAH 18 december 2018 Gemeente Purmerend Corridorstudie CAH 18 december 2018 2 Stand van zaken Corridorstudie Kader De 4 varianten Effect Purmerend - Beemster Besluitvorming en afstemming Relaties Purmerend 2040 (10.000 woningen)

Nadere informatie

BAROMETER INVESTERINGSAGENDA WEG. Investeren in een bereikbare regio

BAROMETER INVESTERINGSAGENDA WEG. Investeren in een bereikbare regio BAROMETER INVESTERINGSAGENDA WEG Investeren in een bereikbare regio BAROMETER INVESTERINGSAGENDA WEG Investeren in een bereikbare regio INHOUDS- OPGAVE Barometer 2016 1. Introductie en methodiek 8 2.

Nadere informatie

A-5 Toekomst Regionale Samenwerking Portefeuillehouder Bestuurlijke Toekomst Mathijs Triou

A-5 Toekomst Regionale Samenwerking Portefeuillehouder Bestuurlijke Toekomst Mathijs Triou agendapunt : A-5 vergaderdatum : 14 januari 2016 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : A-5 Toekomst Regionale Samenwerking Portefeuillehouder Bestuurlijke Toekomst

Nadere informatie

Hoofdlijnen aanpak Beter Bereikbaar Gouwe - fase 2. Juli 2019

Hoofdlijnen aanpak Beter Bereikbaar Gouwe - fase 2. Juli 2019 Hoofdlijnen aanpak Beter Bereikbaar Gouwe - fase 2 Juli 2019 Hoofdlijnen aanpak Beter Bereikbaar Gouwe fase 2 Inleiding Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) is een grote gebiedsontwikkeling waarin de gemeenten

Nadere informatie

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg Knelpuntenanalyse Holland Rijnland Portefeuillehoudersoverleg Alex van Gent en Lieke Hüsslage Agenda 1. Inleiding 2. Trends & Ontwikkelingen 3. Regionale mobiliteitsagenda 4. Vervolgproces 2 1. Inleiding

Nadere informatie

2. Regio Midden-Holland, vertegenwoordigd door haar portefeuillehouders, de heer D. De Haas en de heer C. De Jong;

2. Regio Midden-Holland, vertegenwoordigd door haar portefeuillehouders, de heer D. De Haas en de heer C. De Jong; Afsprakenkader Aanbesteding Openbaar vervoer over de weg in het concessiegebied Zuid- Holland Noord 2020 tussen de provincie Zuid-Holland en de regio s Midden-Holland en Holland Rijnland DE ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2013-119) Onderwerp: Nota verkeerslichten 2013 Portefeuillehouder: Wethouder Drenth Datum: 24 oktober 2013 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem werkt hard aan het verbeteren van haar bereikbaarheid. Het is daarbij

Nadere informatie

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten.

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten. RANDSTADURGENT REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING RUIT ROTTERDAM) DOEL Het project REGIO ROTIERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-Verkenning Ruit Rotterdam) heeft 2 doelen.

Nadere informatie

Uitgangspunten Programma De Uitgangspunten Programma geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

Uitgangspunten Programma De Uitgangspunten Programma geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. Adviescommissie 7 oktober 2013 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 17 oktober 2013 Algemeen bestuur 21 november 2013 Bijlagen 1 Uitgangspunten Programma 2014-2015 De Uitgangspunten Programma 2014 2015 geven

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

DAGELIJKS BESTUUR. B-3c. Mandatering handhavingsbevoegdheden Wet lokaal spoor Portefeuillehouder Verkeer Annemarie Smit. Gevraagde beslissing:

DAGELIJKS BESTUUR. B-3c. Mandatering handhavingsbevoegdheden Wet lokaal spoor Portefeuillehouder Verkeer Annemarie Smit. Gevraagde beslissing: agendapunt : B-3c vergaderdatum : 8 oktober 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Mandatering handhavingsbevoegdheden Wet lokaal spoor Portefeuillehouder Verkeer

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Gouda

Mobiliteitsplan Gouda Mobiliteitsplan Gouda 25 november 2015 Bijeenkomst gemeenteraad 1 Agenda 1. Opening 2. Proces en werkwijze 3. Inventarisatie, ambities en opgaven (eerste opzet) 4. Vervolg 2 Proces en werkwijze Projectfases

Nadere informatie

PS2009MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

PS2009MME College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2009MME04-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 januari 2009 Nummer PS : PS2009MME04 Afdeling : MOB Commissie : MME Registratienummer : 2008int235036 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 11 juli 2018 Agendapunt: 8 Betreft: Besluitvormend Programma: 1. Waterveiligheid Portefeuillehouder: Luitjens Route: DB-AB Onderwerp Aanvullend voorbereidingskrediet

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant:

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUID OOST BRABANT BEREIKBAARHEIDSAKKOORD ZUID OOST BRABANT Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: Bereikbaarheidsagenda als basis voor een bereikbaarheidsakkoord De directe aanleiding

Nadere informatie

INGEKOMEN t 2 JAN h TT K-A 1^5

INGEKOMEN t 2 JAN h TT K-A 1^5 INGEKOMEN t 2 JAN. 2010 Memo h TT K-A 1^5 dr. J.W. Asje van Dijk pr HOLLAND Contact T 070-441 60 77 F 070-441 78 83 jwa.van.dijk@pzh.nl Aan Provinciale Staten 2 Contactpersoon ing. C. Oud T 070-441 81

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de metropool

Regionale Samenwerking in de metropool Regionale Samenwerking in de metropool Deelregio Zaanstreek - Waterland Datum: 20 april 2016 Inhoud 1. Inleiding Wat is de regio? 2. Concept voorstel Metropoolregio Amsterdam Hoe organiseren we het netwerk

Nadere informatie

VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR

VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR agendapunt : B-6 vergaderdatum : 17 september 2015 onderwerp : Busstation Noord, promotie naar realisatiefase (code 30520027) aangemeld door : Portefeuillehouder Verkeer behandelend ambtenaar : Renske

Nadere informatie

Oplegvel. 4. Behandelschema: Datum: Informerend. Datum: Adviserend. Datum: Besluitvormend. DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad

Oplegvel. 4. Behandelschema: Datum: Informerend. Datum: Adviserend. Datum: Besluitvormend. DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad Oplegvel 1. Onderwerp Verdeling van subsidie voor regionale infrastructurele projecten en voor projecten Duurzaam Veilig voor het subsidiejaar 2017 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak

Nadere informatie

Besluit om: 1. het Uitvoeringsplan Mobiliteit van Regio Rivierenland vast te stellen.

Besluit om: 1. het Uitvoeringsplan Mobiliteit van Regio Rivierenland vast te stellen. Raadsvoorstel Agendapunt 7b Raadsvergadering 20 maart 2019 Portefeuillehouder M.J.J. Melissen Begrotingsprogramma 4 (mobiliteit) Onderwerp Uitvoeringsplan Mobiliteit Regio Rivierenland Besluit om: 1. het

Nadere informatie

Partijen onderschrijven de volgende hoofdpunten:

Partijen onderschrijven de volgende hoofdpunten: Intentieverklaring gemeenten, provincies, Vervoerregio Amsterdam en Rijkswaterstaat West-Nederland Noord over een samenhangend netwerk van hoogwaardige fietsroutes in de Metropoolregio Amsterdam Aanleiding:

Nadere informatie

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Bas Verkerk, regiobestuurder van het Stadsgewest Haaglanden Capaciteitsuitbreiding spoor Den Haag - Rotterdam Doel Baanvak Den Haag Rotterdam geschikt maken om te voldoen aan de toenemende vraag naar spoorvervoer en tegelijkertijd het aanbod aan openbaar vervoer

Nadere informatie

In de notitie staat de rol van PS en de bijbehorende planning alsvolgt verwoord:

In de notitie staat de rol van PS en de bijbehorende planning alsvolgt verwoord: Utrecht, 4 november 2008 Pythagoraslaan 101 Tel. 030-2589111 Afdeling nummer : MOB : 2008INT231003 Onderwerp: Schriftelijke beantwoording ex art. 47 van het Reglement van Orde aan het College van Gedeputeerde

Nadere informatie

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam

MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam MIRT-onderzoek Noordkant Amsterdam TOELICHTING UITKOMSTEN ONDERZOEK FASE 2 5 september 2013 10.00 11.30 Agenda Opening en voorstelrondje Aanleiding en opzet MIRT-onderzoek Toelichting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

Provincie Gelderland 08/06/2017 1

Provincie Gelderland 08/06/2017 1 Provincie Gelderland 08/06/2017 1 Waarom hier nu? Provincie Gelderland 08/06/2017 2 Welke beweging moet en willen we maken op inhoud? Nu 1. uploaden 2. Sectorale opgaven 3. alles is opgave 4. visie & uitvoering

Nadere informatie

Bereikbaarheid Waterland. Presentatie tijdens informatieavond 9 februari 2012

Bereikbaarheid Waterland. Presentatie tijdens informatieavond 9 februari 2012 Bereikbaarheid Waterland Presentatie tijdens informatieavond 9 februari 2012 Inhoud 1. Introductie project Bereikbaarheid Waterland 2. Proces tot heden 3. Te realiseren maatregelen 4. Vervallen maatregelen

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Investeringsstrategie infrastructuur. Presentatie Commissie Economie 15 juni 2018

Investeringsstrategie infrastructuur. Presentatie Commissie Economie 15 juni 2018 Investeringsstrategie infrastructuur Presentatie Commissie Economie 15 juni 2018 Coalitieakkoord 2015-2019 Voorbereiding knelpunten N290, Zanddijk, N290, N256 Assetmanagement Voorgenomen projecten Verkeersveiligheid

Nadere informatie

* * ADVIESNOTA AAN B&W. Postregistratienummer. Onderwerp en inhoud. Maatschappelijke opgaven Pact van West Friesland 19.

* * ADVIESNOTA AAN B&W. Postregistratienummer. Onderwerp en inhoud. Maatschappelijke opgaven Pact van West Friesland 19. ADVIESNOTA AAN B&W Onderwerp en inhoud Maatschappelijke opgaven Pact van West Friesland Postregistratienummer *19.0003788* 19.0003788 Vertrouwelijk Sector Afdeling Medewerk(st)er Grondgebiedzaken RO M.

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda (procesinformatie) donderdag 19 oktober 2017

Lange Termijn Agenda (procesinformatie) donderdag 19 oktober 2017 Lange Termijn Agenda (procesinformatie) donderdag 19 oktober 2017 Programma 1 WONEN, WERKEN EN RECREËREN Implementeren Omgevingswet in de organisatie Informatienota - implementeren omgevingswet Het proces

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Voorhout Voortgangsrapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stand van zaken... 4 3 Financiën... 6 4 Planning en vervolg... 8 Bladzijde 2 van 8 1 Inleiding De Noordelijke

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015)

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Versie 12 april 2013 Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Definitief Directie Fysiek Domein Inhoud Inleiding 4 1 Herinrichtingsprojecten. 5 1.1 Planning.

Nadere informatie

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant Regionale Agenda Werken 2017 Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December 2016 November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Bedrijventerreinen Acties 2017: -

Nadere informatie

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer 2595 Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In het Haarlems Dagblad d.d. 20 december 2011 uitten

Nadere informatie

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model

Model Vervoersregio en Economische Profilering. Beschrijving model Model Vervoersregio en Economische Profilering Beschrijving model In dit model richt de samenwerking in de stadsregio zich op de economische profilering en ontwikkeling van het gebied en de daarmee verband

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de metropool

Regionale Samenwerking in de metropool Regionale Samenwerking in de metropool Deelregio Zaanstreek - Waterland Datum: 25 april 2016 Inhoud 1. Inleiding Wat is de regio? 2. Concept voorstel Metropoolregio Amsterdam Hoe organiseren we het netwerk

Nadere informatie

Raad. Raad Disnummer: Onderwerp: Zuidelijke spooraansluiting Chemelot. Meegestuurde stukken: Convenant bereikbaarheidsimpuls Limburg

Raad. Raad Disnummer: Onderwerp: Zuidelijke spooraansluiting Chemelot. Meegestuurde stukken: Convenant bereikbaarheidsimpuls Limburg Raad Raad-2011-036 Disnummer: 100976 Onderwerp: Zuidelijke spooraansluiting Chemelot Meegestuurde stukken: Convenant bereikbaarheidsimpuls Limburg Ter inzage liggende stukken: Geen Steller (t.b.v. technische

Nadere informatie

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT)

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) DOEL Het project REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (Rotterdam Vooruit) heeft twee doelen. Ten eerste het verder

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen

Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen 'N12.02902 HU III IIIII III HUM ft Openbare besluitenlijst Vergadering College van Bestuur datum tijd locatie aanwezig afwezig 12 april 2012 10.00 uur -13.00 uur, kamer Jaap J. Modder, P. de Bruijn, M.

Nadere informatie

Zuid Kennemerland. Zienswijzen De onderstaande zienswijzen zijn ontvangen voor het jaarplan en begroting Geen reactie benodigd.

Zuid Kennemerland. Zienswijzen De onderstaande zienswijzen zijn ontvangen voor het jaarplan en begroting Geen reactie benodigd. Regionale samenwerking Zuid Kennemerland Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem Gedeputeerde Staten van Noord-Holland Postbus 3007 2001 DA Haarlem Datum Ons kenmerk Uw kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Omgevingsvisie Giessenlanden. Plan van aanpak V1.3. Inleiding

Omgevingsvisie Giessenlanden. Plan van aanpak V1.3. Inleiding Omgevingsvisie Giessenlanden Plan van aanpak V1.3 Inleiding De omgevingsvisie van de gemeente Giessenlanden moet inspireren, ruimte bieden en uitnodigen. Een uitnodiging aan burgers, bedrijven en instellingen

Nadere informatie

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda Informatiebijeenkomst Inhoud De MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda Drie alternatieven Voorlopig voorkeursalternatief Resultaten onderzoek

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 11 oktober 2012

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 11 oktober 2012 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 11 oktober 2012 Aanwezig: H.B. Eenhoorn L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (voorzitter), mevrouw E. van Oortmerssen-Schutte, J.B. Uit den Boogaard, C.J.M.W. Wassenaar,

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

Hierbij treft u mijn antwoorden aan op de vragen van de leden Visser en De Boer (beiden VVD) over de Zaanse spoorlijn (ingezonden 11 maart 2015).

Hierbij treft u mijn antwoorden aan op de vragen van de leden Visser en De Boer (beiden VVD) over de Zaanse spoorlijn (ingezonden 11 maart 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder?

Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? . Breken met grenzen: wonen in een complete regio Advies Werkplaats Wonen Hoe gaan we verder? 26 april 2016 1 Op 14 oktober 2015 hebben wij als Werkplaats Wonen het advies Breken met grenzen: wonen in

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: vaststellen woonvisie 'Haarlem: duurzame, ongedeelde woonstad' Reg.nummer: 2012/220951

Raadsstuk. Onderwerp: vaststellen woonvisie 'Haarlem: duurzame, ongedeelde woonstad' Reg.nummer: 2012/220951 Raadsstuk Onderwerp: vaststellen woonvisie 'Haarlem: duurzame, ongedeelde woonstad' Reg.nummer: 2012/220951 1. Inleiding De huidige woonvisie loopt in 2012 af. In het coalitieakkoord 2010-2014 kiezen de

Nadere informatie

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor

Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Nut en Noodzaak ingrepen zuidelijke corridor Project: Fase: Projectmanager: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Uithoornlijn Planstudie Jan Smit/Peter van Halteren Alex Colthoff, hoofd

Nadere informatie

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 16 mei 2018

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 16 mei 2018 Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 16 mei 2018 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, mevrouw Oosterop - van Leussen, opent de procedurevergadering om 10.00

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 08 okt 2019 NR.: RI

VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 08 okt 2019 NR.: RI VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 08 okt 2019 NR.: RI-19-00531 Onderwerp: Voorontwerp omgevingsvisie buitengebied Nederweert Agendapunt 10. Raadsvoorstel- 2019-47 nummer Voorstel: 1. Het voorontwerp

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Agendapunt : 3.1.a Portefeuille : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : M.M. Kool AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WS/WRM/CR/JEs/7985 OPSTELLER : ing. J. Esenkbrink, 0522-276829 FUNCTIE

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN RUIMTELIJK-ECONOMISCH PROGRAMMA (REP) U10

HOOFDLIJNEN RUIMTELIJK-ECONOMISCH PROGRAMMA (REP) U10 REP HOOFDLIJNEN RUIMTELIJK-ECONOMISCH PROGRAMMA (REP) U10 14 december 2018 Wat is REP? Door de huidige forse groei van wonen en werken in de regio Utrecht en nieuwe thematische ruimtevragen als energie

Nadere informatie

T.a.v. Portefeuillehouders Verkeer en Vervoer Regio Alkmaar Postbus BC Alkmaar

T.a.v. Portefeuillehouders Verkeer en Vervoer Regio Alkmaar Postbus BC Alkmaar POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM T.a.v. Portefeuillehouders Verkeer en Vervoer Regio Alkmaar Postbus 53 1800 BC Alkmaar Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon dhr. H.F. Pierhagen BU/INFRA Telefoonnummer 06

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2014

Nationaal verkeerskundecongres 2014 Nationaal verkeerskundecongres 2014 Dynamisch verkeersmanagement in Leeuwarden Onderzoek naar de toepassing van dynamisch verkeersmanagementmaatregelen op één van de invalswegen van Leeuwarden. Arjen Kromkamp

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst

Welkom bij de informatiebijeenkomst Welkom bij de informatiebijeenkomst MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam - Hoorn Wat kunt u verwachten? Maatregelen Ontwerpen Inpassing Planning en procedure Vervolgonderzoeken Combipakketten COMBIPAKKET

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 19-12-2017 NUMMER PS PS2018MME07 AFDELING Mobiliteit COMMISSIE MME STELLER A.M. van 't Zand DOORKIESNUMMER 3346 DOCUMENTUMNUMMER 81C4B60E PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

: Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen (P.J.M.G. Blanksma) : Actualisatie SRE verkeersmodel

: Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen (P.J.M.G. Blanksma) : Actualisatie SRE verkeersmodel Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 3 december 2012 Agendapunt : Portefeuille Onderwerp Probleemstelling : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden

Nadere informatie

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014

Stadsregio Arnhem Nijmegen. Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 Stadsregio Arnhem Nijmegen Wim Dijkstra en Roel Wever 5 Juni 2014 20 gemeenten (en Druten) 738.000 inwoners 1.000 km2 Stadsregio is regionale samenwerking Kerntaken: WONEN, WERKEN, RUIMTE en MOBILITEIT

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer

ALGEMENE VERGADERING. 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 29 september 2011 Planvorming Waterbeheer STUKDATUM NAAM STELLER 9 september 2011 R. van Wolfswinkel ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 10 Versnelling aanleg duurzame

Nadere informatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie Bekijk de nieuwsbrief in uw browser Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli 2017 Bestuursinformatie Lees in deze nieuwsbrief over de uitkomsten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de regioraad

Nadere informatie

M E M O. : Commissie SOB : Thijs Kroese Datum : 4 maart 2019 Onderwerp : Toezeggingen Wonen Registratienummer :

M E M O. : Commissie SOB : Thijs Kroese Datum : 4 maart 2019 Onderwerp : Toezeggingen Wonen Registratienummer : M E M O Aan : Commissie SOB Van : Thijs Kroese Datum : 4 maart 2019 Onderwerp : Toezeggingen Wonen Registratienummer : 1468339 Voor wat betreft het beleidsterrein wonen staat een flink aantal onderwerpen

Nadere informatie

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR Vergaderdatum: 15 december 2016 Agendapunt: 8 Onderwerp: Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: Herijking GVB Openbaar Vervoer Nico van Paridon Paraaf secretaris:

Nadere informatie

Vaststellen plan van aanpak herijking Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg

Vaststellen plan van aanpak herijking Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg B en W Adviesnota Onderwerp Vaststellen plan van aanpak herijking Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg Zaaknummer 441356 Teammanager Margon van den Hoek B & W datum 28 januari 2019 Team Stad Dorpen

Nadere informatie

Datum: Adviserend. 24 januari Feb/mrt 30 januari

Datum: Adviserend. 24 januari Feb/mrt 30 januari Oplegvel 1. Onderwerp Brief aan provincie over opwekking duurzame energie 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang In het Energieakkoord Holland

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014

VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014 VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014 Voorbereid door Henk Wijkhuisen Bijlagen Uitgangspunten programma 2015-2016 RAUM

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

Welkom bij de informatiebijeenkomst

Welkom bij de informatiebijeenkomst Welkom bij de informatiebijeenkomst MIRT-verkenning Corridorstudie Amsterdam - Hoorn Wat kunt u verwachten? Maatregelen Ontwerpen Inpassing Planning en procedure Vervolgonderzoeken Combipakketten COMBIPAKKET

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Brief aan provincie en kaders opwekking duurzame energie 2. Rol van het

Oplegvel. 1. Onderwerp Brief aan provincie en kaders opwekking duurzame energie 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Brief aan provincie en kaders opwekking duurzame energie 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang In het Energieakkoord

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon startnotitie: Mobiliteit

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon startnotitie: Mobiliteit Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 Startnotitie: Mobiliteit INHOUD 1. Doelstelling... 2 2. Mobiliteit: wat is de huidige situatie?...

Nadere informatie

Vergaderstuk Algemeen bestuur

Vergaderstuk Algemeen bestuur 17 april 2019 Voorstel begroting 2020 Opsteller Sanne Hooijer Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Agendapunt, Onderwerp Voorstel begroting 2020 Datum voorgelegd 17 april 2019 Agendering

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : D-5 vergaderdatum : 13 december 2016 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Metronet 2019 Studie Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Gerard Hellburg Gevraagde beslissing: 1.

Nadere informatie

Verkeersvisie Ommen

Verkeersvisie Ommen Verkeersvisie Ommen 2030 2 Agenda 1. Opening en ontvangst 2. Toelichting op de agenda en achtergrond en doel van de bijeenkomst 3. Presentatie over ontwikkelingen 4. In 4 deelgroepen formuleren gemeenschappelijke

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 26 oktober 2016 Agendapunt: 8 Betreft: Besluitvormend Programma: 5. Bedrijfsvoering Portefeuillehouder: Luitjens Route: DB-AB Onderwerp Najaarsrapportage

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 maart 2013

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 maart 2013 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 maart 2013 Aanwezig: Afwezig: H.J.J. Lenferink (voorzitter), C.J.M.W. Wassenaar, M. Vissers, H.B. Eenhoorn, J.B. Uit den Boogaard. R. van Netten (secretaris), C.

Nadere informatie

Rik Thijs

Rik Thijs Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Rik Thijs 0402083624 rik.thijs@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Wethouder C. Marchal onderwerp Herijking Fietsbeleidsplan

Nadere informatie

Mededeling. Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen

Mededeling. Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Voortgangsrapportage Verbetering doorstroming N307 Roggebot - Kampen Kern mededeling: In de vergadering van de commissie Economie en Bereikbaarheid van 14 oktober

Nadere informatie

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Datum 10 januari 2017

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Datum 10 januari 2017 agendapunt 3.a.7 1285005 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 10 januari 2017 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend

Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00466 Onderwerp: Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de regio Holland Rijnland 2015-2020 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: LEADER

Nadere informatie