mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig"

Transcriptie

1 VERSLAG VOORBESPREKING Overname aandelen BIGA BV 19 mei 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker de heer Z. Shehu mevrouw A. van Wees Leden SP VVD GroenLinks D66 PCG CDA BurgerBelangen Nu PvdA Ambtelijk Portefeuillehouder Notulist de heer H. Pouw de heer E.A. Speijer de heer N. van Staaden de heer A. van Veen de heer T.J. Doornenbal de heer G. Migchels de heer W.G. Smit de heer T.V. Baas mevrouw M. Romijn de heer J.A.G. Burger mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig Beeldvorming De gespreksleider opent de voorbespreking, heet iedereen welkom en schetst het doel van de bespreking. Mevrouw Romijn geeft een korte presentatie. Zij verwijst naar het ontwerpbesluit van het college op 3 maart Het uitvoeringsplan voor komende jaar is vastgesteld door het college op 28 april jl.. Het toetsingskader is vandaag besproken en akkoord bevonden door het college. 1

2 Ambtelijk worden de scenario s uitgewerkt in de periode mei-september van dit jaar. In de uitwerking worden ook de juridische en financiele consequenties meegenomen. Het voorkeursscenario zal in oktober, november gereed zijn en aan het eind van het jaar kan hierover een raadsbesluit genomen worden. Per 2016 zijn de aandelen in handen van de vijf regio gemeenten en de start van de nieuwe werkwijze is voorzien per 1 januari De gepreksleider geeft gelegenheid voor het stellen van vragen aan de portefeuillehouder. De heer Pouw (SP) merkt op dat er veel informatie is gegeven, maar voor de SP was het de vorige keer al duidelijk. Zijn enige vraag is, klopt het dat we nu een financieel gezond bedrijf overnemen? Wethouder Burger bevestigt dit. De heer Smit (BurgerBelangen Nu) wijst op het feit dat het nu een financieel gezond bedrijf is. Verwijzend naar het due diligence onderzoek zegt hij twijfels te hebben voor de toekomst. Wethouder Burger geeft een toelichting. De oude sociale werkvoorziening was zwaar verliesgevend. Die is 6 jaar geleden overgedragen aan drie organisaties. De gemeenten hebben gezamenlijk jaarlijks euro toegevoegd aan bedragen van het rijk. In de afgelopen jaren is een behoorlijk vermogen opgebouwd, ruim 4 miljoen euro. Er gaat wel iets gebeuren in de toekomst. Er wordt per WSW-er ontvangen. De verdiencapaciteit moet dusdanig zijn dat er geld overblijft. Het bedrag van euro wordt afgebouwd naar euro. De gemeente heeft 70 mensen in de WSW. In de regio zijn er 450 mensen in de WSW. Of de BIGA overgenomen wordt of niet, er moet geld bij of er moet getransformeerd worden. Er kan anders gewerkt worden, slimmer, goedkoper, mensen plaatsen bij reguliere instellingen, bij reguliere werkgevers, kijken wat de potentie is. Als de aandelen niet overgenomen worden, krijgt de gemeente toch steeds minder geld en wordt er ook verlies geleden. Het is het beste om het zo efficiënt en slim mogelijk te doen. De heer Van Staaden (GroenLinks) sluit aan bij de woorden van de SP, het is een logische keuze. De gemeente moet een goed bedrijf met een belangrijke functie niet verloren laten gaan. Wethouder Burger onderstreept dit. De huidige aandeelhouders hebben een onduidelijke positie. De zorgorganisaties willen ook hun handen vrij hebben om gezamenlijke doelgroepen zo goed mogelijk in te zetten. De heer Van Veen (D66) merkt op dat hij door de aangereikte informatie een beter beeld heeft gekregen van de situatie. Er is eigenlijk geen keuze. De aandelen moeten overgenomen worden. Hij vraagt een toelichting op de bijdrage van euro van de gemeenten en het resultaat van 1,2 mln. euro. Wethouder Burger licht toe dat dit afspraak voor vijf jaar is gemaakt. Dit jaar moet een duidelijke uitspraak gedaan worden over hoe nu verder. Mooi is dat er wel een vermogen is opgebouwd, dat gebruikt kan worden om reorganiseren. Desgevraagd zegt hij dat Wijk bij Duurstede hoort bij de 10% sterke regio s. 2

3 De heer Speijer (VVD) noemt de functiescheiding en vraag naar de bestuurlijke invulling. Ook vraagt hij of de wethouder zitting heeft in de commissie die onderhandelt over de prijs van de aandelen. Wethouder Burger antwoordt dat hij daar niet bij betrokken is. Op dit moment functioneert een Raad van Advies en in de komende maanden wordt gezocht naar de beste oplossing. Het kan bijvoorbeeld een zelfstandige organisatie worden, maar allerlei varianten zullen de komende tijd besproken worden. De raad mag uiteindelijk goedkeuring geven. Er zijn grote verschillen tussen de gemeenten. Misschien leidt het wel tot de conclusie dat iedere gemeente zijn eigen weg moet gaan. De heer Van Veen (D66) zegt dat het beleid ten opzichte van de Wijkse Werkplaats ook zou kunnen wijzigen. De heer Smit (Burgerbelangen Nu) merkt op dat er veel geld in de organisatie zit dat de gemeente er zelf in gestopt heeft. Het wordt een verliesgevend bedrijf als je niks doet. Er wordt nog onderzocht hoe het aangepakt wordt. De huidige aandeelhouders hebben daar niets mee te maken. Ze zouden bijna geld moeten toegeven om van de aandelen af te komen. Hij vraagt zich af waarom er nog euro moet worden betaald voor de aandelen. Hij complimenteert het college met de informatie die is gegeven. Het gaat wel over een flink risico. De vorige keer was de info ver onder de maat. Dat is nu ruimschoots goedgemaakt. Hij vraagt aandacht voor de bestuurlijke invulling. De raad is destijds op afstand geplaatst. De Raad van Advies vindt hij wat vrijblijvend. Hij geeft mee dat de raad betrokken wil blijven in de toezichthoudende rol bij het nieuwe conglomeraat. De heer Migchels (CDA) zegt dat het formeel of informeel kan. Hij zou graag willen dat de raad net als bij de WMO en de jeugdzorg zo intensief erbij betrokken kan blijven. Wethouder Burger antwoordt dat dit ook gaat gebeuren. De heer Smit (BurgerBelangen Nu) zegt dat de raad daar formeel ook al in de rol van toezichthouder zit maar op dit gebied nog geen positie heeft. Wethouder Burger noemt de positie bij de jaarrekening en begroting en vergelijkt het met een aantal jaren terug, de raden staan nu meer op afstand. De tijdgeest nu anders. De Participatiewet gaat naar de gemeente en de gemeente gaat over de WSW-ers. De gemeente wordt meer verantwoordelijk en moet ook kijken met welke organisatie ze gaat samenwerken. Een keer in de zoveel tijd zal de raad bijgepraat worden. Nieuwe WSW-ers staan nu aan de poort bij de sociale dienst. Voor de nieuwe doelgroep moet de gemeente kijken door welke organisatie die het beste bediend kan worden. De heer Van Veen (D66) merkt op dat het meer over de sociale aspecten van het geheel gaat. De heer Baas (PvdA) merkt op dat de gemeente nog een aantal jaren de kans heeft om de transitie en het business model van de BIGA neer te zetten. Verschillende divisies erbinnen hebben nog een bepaalde subsidiebehoefte. De risico's zullen gaan verschuiven. De due diligence moet ook genuanceerd worden. Er komt een werkplein dat op een andere manier geld gaat genereren. We moeten niet bang zijn maar de kansen zien. BIGA heeft ook al gedetineerden moeten plaatsen in het verleden. Ze kennen het spel goed. 3

4 De heer Migchels (CDA) vraagt of gedacht wordt aan trajecten net als bij de jeugdzorg. Wethouder Burger licht toe dat de huidige doelgroep werk geboden moet worden en dat ook aandacht besteed moet worden aan de nieuwe doelgroepen, er is ook vermaatschappelijking. Bijvoorbeeld bij instellingen, een museum, bij het groen, het is nu erg gesegmenteerd. De heer Smit (BurgerBelangen Nu) vraagt naar meer van dat soort mogelijkheden om het verlies te beperken, praktische voorbeelden, denkrichtingen die vertrouwen geven. De heer Speijer (VVD) vraagt in hoeverre er in het nieuwe business plan interactie is met werkgevers in Wijk bij Duurstede. In hoeverre willen die meedoen? Wethouder Burger antwoordt het nu al een beetje zo is en dat BIGA hier ook al ver mee is. Er zal ook iets georganiseerd worden met voorbeelden. De gemeente speelt hierin ook een belangrijke rol. Het is belangrijk niet te kijken naar de geschiedenis maar naar wat mensen nog kunnen en welke ondersteuning ze nodig hebben. Misschien doelgroepen mixen. De heer Speijer (VDD) vraagt wat als het business plan mislukt en ze zijn over 4 jaar failliet. De heer Migchels (CDA) wijst op de zorgplicht van de gemeente. De heer Pouw (SP) merkt op dat het gaat om mensen. Goed oppassen dat je niet in business strategieën gaat denken. Mensen die beschut werken kunnen dit niet goed aan. Wethouder Burger bevestigt dat hier zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Mensen die veel hulp nodig hebben moeten dat krijgen. De anderen moeten goed werken. De heer Van Staaden (GroenLinks) merkt op dat bij liquidatie het vermogen toekomt aan de aandeelhouders. Dus nu niet om niet de aandelen overdragen. Wethouder Burger meent dat er nu een goed plan gemaakt moet worden. BIGA heeft goed gewerkt in de afgelopen jaren. Desgevragad zegt hij dat het bedrag van euro voor de transitie hem ook erg hoog voorkomt; het zou wel voor euro kunnen naar zijn mening. De heer Van Veen (D66) merkt op dat er moties en amendementen zijn aangenomen in andere gemeenten. Heeft de wethouder daar ook behoefte aan? Wethouder Burger antwoordt dat dit niet het geval is; het belangrijkste is dat we een goed traject lopen en eind van het jaar een goed besluit nemen. In de Wijkse samenleving gebeurt al veel en organisaties zoeken elkaar ook op. Als we voorop blijken te lopen, dan kan het een optie zijn om het zelf te doen. Vasthouden aan het oude stramien of anders en kleinschaliger werken. De heer Speijer (VVD) denkt dat de werkgelegenheid voor laaggeschoolde mensen in de toekomst niet goed zal gaan. De heer Migchels (CDA) noemt in dit kader de fruitteelt waar op dit moment veel buitenlanders werkzaam zijn. Dat kan ook anders. 4

5 Wethouder Burger merkt op dat de gemeente nog steeds geld krijgt voor de doelgroep. In de afgelopen jaren zijn mensen nogal apart gezet; men is wat doorgeslagen. Deze situatie kan als een kans gezien worden. Soms kunnen mensen een heleboel dingen nog wel. Mensen moeten wel de gelegenheid hebben om terug te vallen, maar andersom kan ook. De heer Baas (PvdA) vindt de periode waarin gemeenten kunnen uittreden nogal kort. Wethouder Burger is het daarmee eens. Het jaar is ingebouwd om te voorkomen dat gemeenten nog sneller zullen uittreden. De gespreksleider sluit de beeldvorming af en stelt de oordeelsvorming aan de orde Oordeelsvorming De heer Baas (PvdA) meent dat het voorstel door kan naar de besluitvorming. Met betrekking tot de wensen en bedenkingen stelt hij voor de periode tot eind 2016 op te rekken voor een positieve resultaat periode omdat er anders in goede tijden uitgestapt kan worden. De heer Smit (BurgerBelangen Nu) gaat ook voor besluitvorming, er is geen andere keus. Als aandachtspunt noemt hij de prijs van de aandelen, op de kleintjes letten, probeer de afstand die de raad nu heeft terug te brengen, ook formeel. Hij is het er niet mee eens dat die termijn te kort is. Dat is nu niet ter beoordeling. Het hangt af van de plannen die het college maakt. De heer Speijer (VVD) meent dat het voorstel naar de besluitvorming kan maar wil wel graag weten hoe het bestuur ingericht wordt. De heren Van Veen (D66), Migchels (CDA), Doornenbal (PCG), Van Staaden (GroenLinks) en Pouw (SP) verwijzen het voorstel naar de besluitvorming. De gespreksleider bedank de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de voorbespreking. Toezeggingen: De raad wordt regelmatig bijgepraat over de stand van zaken. 5

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Coöperatie Limburgse Zorgboeren

Coöperatie Limburgse Zorgboeren Verslag ontwikkeltafel (OT) Maastricht d.d. 24 april 2015, 13.30 uur - 16.00 uur OT Vervoer 1 Locatie: Informatiecentrum Belvédère, Boschstraat 24, 6211 AX Maastricht Aanwezig: Zorgaanbieders John Hoofs

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur Zaaknummer: 103755 Inzake: Consultatie Modelcontract Aanwezig namens de Raad van Bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna de Raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 149 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 mei 2009 De vaste

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper.

Aanwezig van de Raad van Commissarissen Accell Group N.V.: De heren A.J. Pasman (voorzitter), J. van den Belt, P.B. Ernsting en A. Kuiper. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ACCELL GROUP N.V. GEHOUDEN OP DONDERDAG 24 APRIL 2014 OM 14.30 UUR TEN KANTORE VAN DE VENNOOTSCHAP TE HEERENVEEN. Aanwezige aandeelhouders: Zie

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Langetermijndiscussiemiddag

Langetermijndiscussiemiddag Langetermijndiscussiemiddag Notulisten: Heleen Otten & Bert Peters Dinsdag 3 februari 2015 Woord vooraf Dit document is een poging tot samenvoegen van de notulen van de twee losse vergaderzalen. Om die

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie