Antwoorden op vragen aan het college

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Antwoorden op vragen aan het college"

Transcriptie

1 Antwoorden op vragen aan het college Reg. nr.: Datum waarop de vragen zijn gesteld: (na raadsvergadering) 21 april 2015 Stellers vragen: Aart van Veen (D66), Wietze Smit (BBNu) en Gerrit Taute (PCG) Onderwerp: Aandelen BIGA Algemene informatie vooraf: Vanuit meerdere fracties zijn vragen gekomen over het overnemen van de aandelen van BIGA Groep BV door de vijf gemeenten in de regio Zuid-Oost Utrecht (De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede). Daarnaast worden vragen gesteld naar aanleiding van onder andere documenten die via de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug openbaar zijn gemaakt. Dit zijn zowel formele/openbare als interne documenten. Voorafgaand aan het beantwoorden van de vragen is het goed om te melden dat de interne documenten gericht waren aan het Dagelijks Bestuur van de RDWI ter ondersteuning van beeld- en oordeelsvorming en in een later stadium besluitvorming. Het is niet gebruikelijk dat deze openbaar worden gemaakt. Vraag 1: Wij lezen in het Rondje langs de velden het standpunt van Wijk bij Duurstede dat zij in principe de aandelen overneemt en verder lezen wij ook nog dat Wijk bij Duurstede zelf of met enkele andere gemeenten de aandelen koopt. Dat zou ook financieel het meest gunstig zijn. Is het standpunt van het college van B&W correct verwoord in het stuk het rondje langs de velden? Antwoord: Ja dat is correct verwoord. Belangrijk om daarbij te weten is dat de kwestie over het overnemen van de aandelen van BIGA inmiddels al langer dan een jaar speelt. Destijds (zes jaar geleden) is de Sociale Werkvoorziening Zeist en Omstreken opgeheven omdat zij grote verliezen leed en is zij overgedragen aan drie partijen (Bartiméus, Inclusief Groep en Abrona). Dat is overigens succesvol geweest. Zoals in de eerste stukken richting uw raad al is aangegeven heeft BIGA goed gepresteerd en een gezond bedrijf neergezet. De omzet is flink gestegen en het vermogen is gegroeid tot 3,2 miljoen euro in Met de komst van de Participatiewet is er opnieuw sprake van een grote verandering en is de gemeente direct verantwoordelijk voor alle mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens wordt de gemeente gekort op de inkomsten die zij krijgt voor het aantal mensen dat geplaatst is bij een Sociale Werkvoorziening. Ook is sprake van bezuinigingen op het werkdeel van de Sociale Dienst (RDWI) en bij de Wmo (dagbesteding/werkbegeleiding).

2 Dat betekent dat er sprake is van grote veranderingen bij de opzet van het beleid voor iedereen die gebruik maakt van bovengenoemde voorzieningen. Daarbij worden partijen als de RDWI, BIGA en zorgorganisaties (regionaal en lokaal), maar ook vakorganisaties, werkgevers en belangengroepen van de deelnemers nadrukkelijk betrokken. De drie aandeelhouders hebben vorig jaar reeds aangegeven de aandelen van BIGA over te willen dragen aan de gemeenten. Het college heeft daarmee destijds ingestemd. Na de verkiezingen van vorig jaar bleek een gemeente in de regio van mening te zijn veranderd en zijn aanvullende onderzoeken verricht en is veelvuldig overleg gepleegd met de aandeelhouders. Eén aandeelhouder heeft zich inmiddels teruggetrokken en de andere twee aandeelhouders waren bereid om nog gedurende een jaar de aandelen te behouden. Inmiddels hebben alle vijf de colleges ingestemd met overname van de aandelen per 1 januari De situatie dat wellicht niet alle gemeenten de aandelen zullen overnemen is dus niet meer aan de orde. Hierbij dient overigens bedacht te worden dat de gemeente direct verantwoordelijk is voor de mensen die werkzaam zijn bij de BIGA en er bij het opheffen van deze organisatie dus een nieuwe organisatie ten behoeve van de mensen in de Sociale Werkvoorziening noodzakelijk is. Vraag 2: Wij lezen in het MAZARS-rapport dat in bijlage 3 openstaande vragen of de inmiddels openstaande vragen 72 t/m 75 zijn beantwoord. 1) Zijn deze vragen inmiddels tot tevredenheid beantwoord? 2) Op welke wijze zijn deze vragen afgedaan? Antwoord: Deze vragen betreffen openstaande vragen gesteld aan BIGA. Het gaat om de bedrijfsvoering van BIGA en dit behoort tot de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders. Als gemeenten hebben wij hier geen verdere stappen meer in ondernomen. Vraag 3: Wij lezen in het MAZARS-rapport (hoofdstuk 7 fiscaal, pag. 35) een aantal opmerkingen en constateringen. Kan het college bevestigen dat bij de eventuele overname er door de huidige aandeelhouders voldoende garanties worden gegeven dat eventuele fiscale problemen die na de overname boven tafel komen, zijn afgedekt? Antwoord: Het betreft hier een overzicht van alle theoretische kwesties die zich op fiscaal gebied kunnen voordoen. Het Dagelijks Bestuur heeft hier kennis van genomen, besproken en geconstateerd dat de risico s beperkt zijn en het eigen vermogen van de BIGA op dit moment ruim voldoende is om in eventuele belastingverplichtingen te voldoen. Vraag 4: Wij lezen in de second opinion van Radar-Advies de conclusie op pagina 27. Wat vindt het college van de conclusie van Radar-Advies? Antwoord: Het college heeft kennis genomen van dit advies. De rijksbezuinigingen betekenen dat goed moet worden gekeken welke doelgroepen gebruik kunnen maken van

3 welke instellingen. Ook gemeenten en werkgevers zullen zich moeten inspannen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden. Zoals eerder aangegeven zal de komende periode gewerkt worden aan een geheel nieuwe opzet voor het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zie ook de antwoorden bij vraag 1 en 5). Hier wordt nadrukkelijk ook de raad bij betrokken. Vraag 5: Wat is de motivatie van het college om tegen de conclusie van Radar in te kiezen voor de overname van de aandelen door de vijf gemeenten, in plaats van de RDWI? Antwoord: De huidige voorgestelde overname van de aandelen is een tussenstap. De komende periode wordt aan een ontwikkeltraject (uitwerking van diverse scenario s) gewerkt. Nadat dit ontwikkeltraject is afgerond, maken de colleges en gemeenteraden in het najaar een definitieve keuze over de toekomst van BIGA. Daarbij dient bedacht te worden dat de RDWI (net als de zorgorganisaties) een belangrijke partij is voor de doelgroep. Om onafhankelijk te kunnen beslissen over de toekomstige invulling van het nieuwe beleid is er voor gekozen om juist niet bij voorbaat de aandelen te laten overnemen door de RDWI. Voor het genoemde ontwikkeltraject is een uitvoeringsplan uitgewerkt, wat moet leiden tot een definitief besluit eind Dit plan is deze week door het college vastgesteld en ontvangt u hierbij. Vraag 6: Gezien het politieke feit dat er zo moeilijk consensus tussen regiogemeenten te bereiken is, heeft D66 de volgende vraag: Heeft het college mede gezien de moeizame gemeentelijke verhoudingen in de afgelopen periode overwogen om niet langer gebruik te maken van de diensten van de BIGA en de taken voortaan zelf uit te voeren? Antwoord: Dat is op dit moment niet aan de orde, maar wel een mogelijkheid. In eerste instantie gaan we als vijf gemeenten gezamenlijk het traject doorlopen zoals aangegeven bij vraag 5. Vraag 7: Naar aanleiding van voorgaande vraag: Indien u dit wel overwoog, waarom heeft u dit uiteindelijk dan niet gedaan? Antwoord: Dat is op dit moment dus nog niet van toepassing. Vraag 8: We lezen in het in het regionaal voorstel aandelenovername BIGA-groep BV op pagina 2 dat er zeven voorwaarden worden gesteld aan de aandelenovername. Onze vraag: Wat is de politiek-bestuurlijke status van het document regionaal voorstel aandelenovername BIGA-groep BV? Antwoord: Dit document is de basis geweest voor het collegevoorstel overname aandelen BIGA Groep BV dat het college op 3 maart 2015 heeft vastgesteld. Naar aanleiding van dit collegebesluit is het raadsvoorstel overname aandelen BIGA Groep BV op 21 april 2015 besproken in uw raad.

4 Vraag 9: Hebben alle betrokken gemeenten ingestemd met alle zeven genoemde voorwaarden? Antwoord: Alle colleges hebben hiermee ingestemd. Vraag 10: We lezen in het regionaal voorstel aandelenovername BIGA-groep BV op pagina 3 over de ontwikkelagenda en de vijf mogelijke scenario s. Heeft het college van B&W van Wijk bij Duurstede een voorkeursscenario? Antwoord: Zoals eerder aangegeven bespreken we alle scenario s. Hierbij worden de verschillende belanghebbende organisaties (het veld ) nadrukkelijk betrokken en tevens de gemeenteraad. Vraag 11: Zo ja, mogen wij het voorkeursscenario van u weten? Antwoord: Dit is dus niet van toepassing. Vraag 12: Het scenario aandelen BIGA overnemen door alle deelnemende gemeenten ontbreekt. Waarom eigenlijk? Antwoord: Het regionaal voorstel (collegevoorstel Overname aandelen BIGA Groep BV ) heeft consensus in de vijf regiogemeentes. Vraag 13: Gezien de financiële prognoses van BIGA voor de komende jaren, vraagt D66 zich af: Is het niet reëel om de aandelen om niet over te nemen? Antwoord: Over de overnameprijs wordt nog gesproken met de twee huidige aandeelhouders. Overigens wordt de overeen te komen prijs in mindering gebracht van het eigen vermogen van de BIGA. Vraag 14: Graag horen wij wat het college vindt van: Mogelijk alternatief zoals uittreden en zelf doen en andere mogelijke alternatieven (Houten/Veenendaal). Antwoord: De huidige voorgestelde overname van de aandelen is een tussenstap. Zoals eerder aangegeven wordt de komende periode gewerkt aan een ontwikkeltraject (uitwerking van diverse scenario s). Nadat dit ontwikkeltraject is afgerond, maken de colleges en gemeenteraden in het najaar een definitieve keuze over de toekomst van BIGA. Voor dit ontwikkeltraject is een uitvoeringsplan ontwikkeld, wat moet leiden tot een definitief besluit eind Het college wil niet vooruitlopen op deze besluitvorming. Vraag 15: Graag ontvangen wij de statuten van BIGA. Antwoord: De statuten zijn niet openbaar. Wij vragen de aandeelhouders om toestemming te geven om ze te verstrekken.

5 Datum: 29 april 2015 Tijdsduur: 4 uur. Jan Burger, namens het college van Burgemeester en Wethouders. Verzoek om documenten en ander achterliggend materiaal: Jaarrapport BIGA 2013 (bijlage 2) Jaarrekening 2014 inclusief jaarverslag (bijlage 1) Uittreksel handelsregister KvK (bijlage 4) Sociaal Plan definitief 6 november 2009 (bijlage 5) Integrale overeenkomst overname SWZ door BIGA-groep (bijlage 6) Sociaal jaarverslag 2014 (bijlage 7) Omzetoverzicht 5 GR gemeenten per 31 december 2014 (bijlage 8) 3e Bestuursrapportage inzake de prestatieindicatoren en kengetallen over het verslagjaar 2014 (bijlage 9) Second opinion overname aandelen BIGA Groep BV door RDWI, definitief concept, 11 september 2014 (bijlage 10) Document Rondje langs de velden Hans Nijhof en David van Maanen (bijlage 11) Akte van oprichting van de BIGA-groep, Van Doorne notarissen, april 2009 (bijlage 12) Document Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ongedateerd (bijlage 13) Uitwerking ambtelijk voorstel tijdelijke overname aandelen, ambtelijke werkgroep (bijlage 14) Due Diligence rapport MAZARS van 8 september 2014 (bijlage 15) Statuten BIGA Groep (niet openbaar) Genoemde documenten zijn beschikbaar gesteld in de leeskamer. De openbare stukken (bijlagen 1 t/m 9) zijn tevens beschikbaar via internet als onderdeel van de raadsstukken voor 19 en 26 mei 2015

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Nr.: 20150526 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 3 maart 2015 Onderdeel raadsprogramma: 3 Portefeuillehouder: Jan Burger

Nadere informatie

REGIONAAL VOORSTEL AANDELENOVERNAME BIGA GROEP BV

REGIONAAL VOORSTEL AANDELENOVERNAME BIGA GROEP BV REGIONAAL VOORSTEL AANDELENOVERNAME BIGA GROEP BV Dit voorstel is tot stand gekomen door ambtelijke samenwerking van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist waarbij

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Overname aandelen BIGA BV 19 mei 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-014 Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Gevraagde beslissing De Transitienota

Nadere informatie

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam

Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam RAADSINFORMATIEDOCUMENT GEMEENTE WATERLAND Nummer : 109-27 Onderwerp : Verzoek geldlening Algemene Woningbouwvereniging Monnickendam Portefeuillehouder : Tj. Hoekstra & P. Kools Contactpersoon : F. Schreutelkamp

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Nadere afweging van de uitkomsten evaluatie uitvoering en aanbesteding hulp bij het huishouden

Nadere afweging van de uitkomsten evaluatie uitvoering en aanbesteding hulp bij het huishouden Nadere afweging van de uitkomsten evaluatie uitvoering en aanbesteding hulp bij het huishouden Alphen-Chaam Baarle-Nassau Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

De raad in stelling HET SPOORBOEKJE. Hoe bepaalt de gemeenteraad vroegtijdig de kaders en de richting bij de decentralisaties?

De raad in stelling HET SPOORBOEKJE. Hoe bepaalt de gemeenteraad vroegtijdig de kaders en de richting bij de decentralisaties? De raad in stelling HET SPOORBOEKJE Hoe bepaalt de gemeenteraad vroegtijdig de kaders en de richting bij de decentralisaties? Het spoorboekje is de opbrengst van het congres De raad in stelling d.d. 27

Nadere informatie

Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 2 Rekenkamercommissie Ede 3 Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede Onderzoek verstrekking

Nadere informatie

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Inleiding Op 1 januari 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor een aantal nieuwe taken in het sociale domein

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

In de beantwoording verwijs ik naar een rapport van Sprenkels & Verschuren dat ik als bijlage bij deze brief heb gevoegd.

In de beantwoording verwijs ik naar een rapport van Sprenkels & Verschuren dat ik als bijlage bij deze brief heb gevoegd. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV 2014-609 Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 2 april 2014 - Provinciale Staten op 16 april 2014 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden Zo werkt Amersfoort Deelnemingen Op afstand verbonden 90050 GAM-Deelneming-WT 15-09-2009 09:20 Pagina 3 Zo werkt Amersfoort Waarom is de openbare begraafplaats een gemeentelijke dienst, is de openbare

Nadere informatie

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013

Eindrapport. Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein. 12 november 2013 Eindrapport Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein 12 november 2013 Rekenkamercommissie Medemblik Opmeer 1 Voorwoord Waarom is dit rapport van belang, wat is de toegevoegde

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Nota Op afstand verbonden

Nota Op afstand verbonden A gemeente Eindhoven Nota Actualisering deelnemingenbeleid VB - Veiligheid en Bestuur, BJA - Bestuurlijk en Juridisch Advies december 2013 Inboeknummer:14BST00018 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie