Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 12 maart 1996 is tussen de gemeente Nijmegen, ING Vastgoed BV en de VOF Mariënburg BV een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De gemeente Nijmegen heeft Nijmegen Mariënburg BV opgericht om fiscaal transparant deel te nemen in de VOF Mariënburg. Binnen de VOF is het project Mariënburg gerealiseerd. Inmiddels is het project afgerond en is de VOF opgeheven. Ligt nu voor de ontbinding van Nijmegen Mariënburg BV. Met dit besluit stemt het College in met de diverse voorstellen. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. OB10, Diana van Eldik, 9456 Datum ambtelijk voorstel 7 juni 2016 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. In te stemmen met de bijgevoegde jaarrekeningen 2012, 2013, 2014 en 2015 inclusief de liquidatiebalans van Nijmegen Mariënburg BV, zie bijlage 1, welke ter vaststelling aan de AvA Nijmegen Mariënburg zal worden voorgelegd. 2. In te stemmen met het voorstel tot ontbinding van de vennootschap door de AvA. 3. In te stemmen met het voornemen van de AvA Nijmegen BV tot het verlenen van décharge aan de directeur van de vennootschap voor het gevoerde beleid zowel voor het laatste boekjaar als over de gehele looptijd. Tevens wordt ingestemd met het voorstel voor de AvA Nijmegen Mariënburg BV tot het verlenen van ontslag van de directeur van de vennootschap 4. De brief aan de Raad vast te stellen 5. De brief aan Gedeputeerde Staten provincie Gelderland vast te stellen Steller Diana van Eldik Paraaf akkoord Datum Alleen ter besluitvorming door het College X Actief informeren van de raad Besluit B&W d.d. 21 juni 2016 Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 4.6 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder CVS ontbinden Mariënburg def (2)

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Op 12 maart 1996 is tussen de gemeente Nijmegen, ING Vastgoed BV en de VOF Mariënburg BV een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De gemeente Nijmegen heeft Nijmegen Mariënburg BV opgericht om fiscaal transparant deel te nemen in de VOF Mariënburg. Binnen de VOF is het project Mariënburg gerealiseerd. Inmiddels is het project afgerond en is de VOF opgeheven. Nu kan ook de BV Nijmegen Mariënburg ontbonden worden. 2 Juridische aspecten Voor de ontbinding van de BV is een ontbindingsbesluit nodig. Dit besluit wordt genomen in de AvA. Uitschrijving bij de kamer van koophandel geschiedt door de directie van de BV. In tegenstelling tot de afspraak in de Kadernota Verbonden partijen vragen wij de raad in deze niet om wensen en bedenkingen omtrent de ontbinding van de bv. De ontbinding is namelijk het logisch gevolg van het succesvol afronden van het project Mariënburg en heeft geen politieke, personele of grote financiële gevolgen. Daarnaast stelt de kadernota dat de verbonden partij wordt opgeheven als de beleidsdoelstelling en daarmee het project is gerealiseerd. 3 Doelstelling Te komen tot ontbinding van de BV. 4 Argumenten De gemeente Nijmegen heeft Nijmegen Mariënburg BV opgericht om fiscaal transparant deel te nemen in de VOF Mariënburg. Binnen de VOF is het project Mariënburg gerealiseerd. Inmiddels is het project afgerond en is de VOF opgeheven. Nu kan ook de BV Nijmegen Mariënburg ontbonden worden.hiermee voldoen we aan de afspraak in de Kadernota Verbonden partijen dat de kadernota dat de verbonden partij wordt opgeheven als de beleidsdoelstelling en daarmee het project is gerealiseerd. 5 Klimaat Dit is niet van toepassing op dit voorstel. 6 Financiën De financiële resultaten van het project, voor zover binnen de VOF gerealiseerd, zijn in twee termijnen aan de deelnemende vennoten beschikbaar gesteld. De verdeelsleutel tussen partijen ten aanzien van dit resultaat is in de SOK vastgelegd. Door Nijmegen Mariënburg is in en in 2011 is ,63 ontvangen. Deze bedragen zijn binnen de BV vervolgens ter beschikking gesteld aan de aandeelhouder Gemeente Nijmegen. Deze bedragen zijn geboekt ten gunste van de saldireserve. Na ontbinding van de BV wordt het resterende banksaldo van de BV aan de aandeelhouder Gemeente Nijmegen teruggestort. Met dit saldo wordt het aandelenkapitaal opgeheven, het restant komt ten goede van de saldireserve (ca ). 7 Participatie en Communicatie Aangezien voor de oprichting van de BV goedkeuring moest worden (en is) verleend door Gedeputeerde Staten van Gelderland zal dit besluit ter kennisname worden toegezonden aan het provinciebestuur.

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 8 Uitvoering en evaluatie De noodzakelijke administratieve handelingen geschieden binnen het kader van de BV met uitzondering van het bericht aan de provincie. 9 Risico Er zijn geen risico s. Bijlage: Brief aan de raad Brief aan de GS van de Provincie Jaarrekeningen 2012, 2013, 2014 en 2015

4 Ontwikkelingsbedrijf Projectontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postbus HG Nijmegen Datum 21 juni 2016 Ons kenmerk OB10/ Contactpersoon Diana van Eldik Onderwerp Opheffen Mariënburg BV Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de Raad, Op 12 maart 1996 is tussen de gemeente Nijmegen, ING Vastgoed BV en de VOF Mariënburg BV een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De gemeente Nijmegen heeft Nijmegen Mariënburg BV opgericht om fiscaal transparant deel te nemen in de VOF Mariënburg. Binnen de VOF is het project Mariënburg gerealiseerd. Inmiddels is het project afgerond en is de VOF opgeheven. Nu kan ook de BV Nijmegen Mariënburg ontbonden worden. De ontbinding is het logisch gevolg van het succesvol afronden van het project Mariënburg en heeft geen politieke, personele of grote financiële gevolgen. Daarnaast stelt de kadernota dat de verbonden partij wordt opgeheven als de beleidsdoelstelling en daarmee het project is gerealiseerd. Uitschrijving bij de kamer van koophandel geschiedt door de directie van de BV. Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls mr. drs. A.H. van Hout melding ontbinding Marienburg Raad

5 Ontwikkelingsbedrijf Projectontwikkeling Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland Postbus GX Arnhem Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk OB10/ Contactpersoon Diana van Eldik Onderwerp Opheffen Mariënburg BV Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geacht college, In 1996 is de BV Nijmegen Mariënburg opgericht op fiscaal transparant deel te nemen in de VOF Mariënburg. Binnen de VOF is het project Mariënburg gerealiseerd. Inmiddels is het project afgerond en is de VOF opgeheven. Hiermee kan Nijmegen Mariënburg ontbonden worden. Bijgaand treft u het collegevoorstel van 7 juni 2016 aan. Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft over het bovenstaande kunt u contact opnemen met mevrouw Van Eldik ( ) van onze organisatie. Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls mr. drs. A.H. van Hout melding ontbinding Marienburg Provincie

6 Mariënburg B.V. Jaarrekening 2012

7 INHOUD Pag: Toelichting 1 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over

8 Toelichting Algemeen De besloten vennootschap Mariënburg is opgericht op 29 januari De jaarrekening bevat de verantwoording van alle activiteiten van de vennootschap vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december Waarderingsgrondslagen De activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarden. Grondslagen voor resultaatbepaling Als grondslag voor de resultaatbepaling is het systeem van historische kosten toegepast. De bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten hebben betrekking op de aan het boekjaar toe te rekenen bedragen. Voorstel verwerking resultaat 2012 De directie stelt voor, met inachtneming van de statuten, het resultaat over 2012 aan de reserve toe te voegen. Doelstelling van de onderneming De onderneming heeft als doelstelling het besturen, deelnemen en financieren van andere ondernemingen, om de binnenstadrenovatie te bewerkstelligen. Voor de realisering van deze doelstelling en de gewenste publieke invloed op het invoeringstraject, is een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Nijmegen en de ontwikkelaar, ING tot stand gekomen, in de vorm van een Vennootschap Onder Firma. Deze V.O.F., waarin gemeente Nijmegen en de ontwikkelaar ieder voor 50% deelnemen, realiseert voor eigen rekening en risico het plan. De activiteiten van Mariënburg B.V. beperken zich feitelijk tot het als vennoot deelnemen in de vennootschap onder firma Mariënburg V.O.F. Bij verkoop van het project Mariënburg zullen opbrengsten onder bepaalde voorwaarden (zoals uiteengezet in de samenwerkingsovereenkomst) gedeeltelijk aan gemeente Nijmegen en gedeeltelijk aan de ontwikkelaar worden uitgekeerd. Gestort en geplaatst kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ,04 (f ,-) waarvan ,21(f40.000,-) geplaatst en volgestort is. De aandelen zijn op naam gesteld en hebben een waarde van 453, 78 (f 1.000,-) nominaal per aandeel. De storting op aandelen is in contanten geschied. De gemeente Nijmegen is enig aandeelhouder in de onderneming. Personeel Bij de onderneming was in het verslagjaar geen personeel in dienst. Aldus vastgesteld: Nijmegen De directeur, W. Wentink 1

9 2

10 Balans per 31 december

11 4

12 NIJMEGEN MARIENBURG B.V. ACTIVA BALANS PER 31 DECEMBER 2012 PASSIVA VOLGnr. OMSCHRIJVING VOLG- OMSCHRIJVING nr. 1 geldmiddelen 11 Eigen Vermogen , ,38 ING-bank rekening courant , ,04 -Geplaatst en volgestort kapitaal ,21 - Algemene reserve 4.175,90 2 Overlopende activa ,11 12 Rente 4e kwartaal voorafgaand boekjaar 93,82 28,88 Overlopende passiva Bankkosten 4e kwartaal voorafgaand boekjaar 2,10 1,54 Te betalen dividend ,00 TOTAAL ACTIVA: , ,92 TOTAAL PASSIVA 22;329, ,92 5

13 6

14 Winst- en verliesrekening

15 8

16 NIJMEGEN MARIENBURG B.V. LASTEN Winst- en verliesrekening 2012 BATEN VOLG OMSCHRIJVING VOLG OMSCHRIJVING NR NR 1 Diverse kosten 134,19 157,88 11 Rente lng-bank 402,92 45,44 - kosten bank 7,00 -kosten KvK 127,19 12 Afwikkeling vof Mariënburg ,63 134,19 2 Exploitatiesaldo 268, ,19 13 Exploitatiesaldo TOTAAL LASTEN: 402, TOTAAL BATEN:

17 Mariënburg B.V. Jaarrekening 2013

18 INHOUD Pag: Toelichting 1 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over

19 Toelichting Algemeen De besloten vennootschap Mariënburg is opgericht op 29 januari De jaarrekening bevat de verantwoording van alle activiteiten van de vennootschap vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december Waarderingsgrondslagen De activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarden. Grondslagen voor resultaatbepaling Als grondslag voor de resultaatbepaling is het systeem van historische kosten toegepast. De bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten hebben betrekking op de aan het boekjaar toe te rekenen bedragen. Voorstel verwerking resultaat 2013 De directie stelt voor, met inachtneming van de statuten, het resultaat over 2013 aan de reserve toe te voegen. Doelstelling van de onderneming De onderneming heeft als doelstelling het besturen, deelnemen en financieren van andere ondernemingen, om de binnenstadrenovatie te bewerkstelligen. Voor de realisering van deze doelstelling en de gewenste publieke invloed op het invoeringstraject, is een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Nijmegen en de ontwikkelaar, ING tot stand gekomen, in de vorm van een Vennootschap Onder Firma. Deze V.O.F., waarin gemeente Nijmegen en de ontwikkelaar ieder voor 50% deelnemen, realiseert voor eigen rekening en risico het plan. De activiteiten van Mariënburg B.V. beperken zich feitelijk tot het als vennoot deelnemen in de vennootschap onder firma Mariënburg V.O.F. Bij verkoop van het project Mariënburg zullen opbrengsten onder bepaalde voorwaarden (zoals uiteengezet in de samenwerkingsovereenkomst) gedeeltelijk aan gemeente Nijmegen en gedeeltelijk aan de ontwikkelaar worden uitgekeerd. Gestort en geplaatst kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ,04 (f ,-) waarvan ,21 (f ,-) geplaatst en volgestort is. De aandelen zijn op naam gesteld en hebben een waarde van 453, 78 (f 1.000,-) nominaal per aandeel. De storting op aandelen is in contanten geschied. De gemeente Nijmegen is enig aandeelhouder in de onderneming. Personeel Bij de onderneming was in het verslagjaar geen personeel in dienst. Aldus vastgesteld: Nijmegen De directeur, W. Wentink 1

20 2

21 Balans per 31 december

22 4

23 NIJMEGEN MARIENBURG B.V. ACTIVA BALANS PER 31 DECEMBER 2013 PASSIVA VOLG nr. OMSCHRIJVING VOLG- OMSCHRIJVING nr. 1 geldmiddelen 11 Eigen Vermogen , ,11 2 lng-bank rekening courant Overlopende activa , ,39 -Geplaatst en volgestort kapitaal ,21 - Algemene reserve 4.192, ,85 12 Rente 4e kwartaal voorafgaand boekjaar 5,63 93,82 Overlopende passiva Bankkosten 4e kwartaal voorafgaand boekjaar 1,40 2,10 TOT AAL ACTIVA: , ,21 TOTAAL PASSIVA , ,21 5

24 6

25 Winst- en verliesrekening

26 8

27 NIJMEGEN MARIENBURG B.V. LASTEN Winst- en verliesrekening 2013 BATEN VOLG OMSCHRIJVING VOLG OMSCHRIJVING NR NR 1 Diverse kosten 5,60 134,19 11 Rente ING-bank 22,34 402,92 - kosten bank 5,60 -kosten KvK 0,00 12 Afwikkeling vof Mariënburg 5,60 2 Exploitatiesaldo 16,74 268,73 13 Exploitatiesaldo TOTAAL LASTEN: ,92 TOTAAL BATEN: ,92 9

28 Mariënburg B.V. Jaarrekening 2014

29 INHOUD Pag: Toelichting 1 Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over

30 Toelichting Algemeen De besloten vennootschap Mariënburg is opgericht op 29 januari De jaarrekening bevat de verantwoording van alle activiteiten van de vennootschap vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december Waarderingsgrondslagen De activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarden. Grondslagen voor resultaatbepaling Als grondslag voor de resultaatbepaling is het systeem van historische kosten toegepast. De bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten hebben betrekking op de aan het boekjaar toe te rekenen bedragen. Voorstel verwerking resultaat 2014 De directie stelt voor, met inachtneming van de statuten, het resultaat over 2014 aan de reserve toe te voegen. Doelstelling van de onderneming De onderneming heeft als doelstelling het besturen, deelnemen en financieren van andere ondernemingen, om de binnenstad renovatie te bewerkstelligen. Voor de realisering van deze doelstelling en de gewenste publieke invloed op het invoeringstraject, is een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Nijmegen en de ontwikkelaar, ING tot stand gekomen, in de vorm van een Vennootschap Onder Firma. Deze V.O.F., waarin gemeente Nijmegen en de ontwikkelaar ieder voor 50% deelnemen, realiseert voor eigen rekening en risico het plan. De activiteiten van Mariënburg B.V. beperken zich feitelijk tot het als vennoot deelnemen in de vennootschap onder firma Mariënburg V.O.F. Bij verkoop van het project Mariënburg zullen opbrengsten onder bepaalde voorwaarden (zoals uiteengezet in de samenwerkingsovereenkomst) gedeeltelijk aan gemeente Nijmegen en gedeeltelijk aan de ontwikkelaar worden uitgekeerd. Gestort en geplaatst kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ,04 (f ,-) waarvan ,21 (f ,-) geplaatst en volgestort is. De aandelen zijn op naam gesteld en hebben een waarde van 453, 78 (f 1.000,-) nominaal per aandeel. De storting op aandelen is in contanten geschied. De gemeente Nijmegen is enig aandeelhouder in de onderneming. Personeel Bij de onderneming was in het verslagjaar geen personeel in dienst. Aldus vastgesteld: Nijmegen De directeur, W. Wentink 1

31 N

32 Balans per 31 december

33 4

34 NIJMEGEN MARIENBURG B.V. ACTIVA BALANS PER 31 DECEMBER 2014 PASSIVA VOLGnr. OMSCHRIJVING VOLG- OMSCHRIJVING nr. 1 geldmiddelen 11 Eigen Vermogen , ,85 lng-bank rekening courant , ,62 -Geplaatst en volgestort kapitaal ,21 - Algemene reserve 4.205,25 2 Overlopende activa ,46 12 Rente 4e kwartaal voorafgaand boekjaar 1,90 5,63 Overlopende passiva Bankkosten 4e kwartaal voorafgaand boekjaar 1,60 2,10 TOTAAL ACTIVA: , ,25 TOTAAL PASSIVA , ,95 5

35 6

36 Winst- en verliesrekening

37 OJ

38 NIJMEGEN MARIENBURG B.V. LASTEN Winst- en verliesrekening 2014 BATEN VOLG OMSCHRIJVING VOLG OMSCHRIJVING NR NR 1 Diverse kosten 6,00 5,60 11 Rente ING-bank 18,61 22,34 -kosten bank 6,00 -kosten KvK 0,00 12 Afwikkeling vof Mariënburg 6,00 2 Exploitatiesaldo 12,61 16,74 13 Exploitatiesaldo TOTAAL LASTEN: 18,61 22,34 TOTAAL BATEN: 18,61 22,34 9

39 Mariënburg B.V. Jaarrekening 2015

40 INHOUD Pag: Toelichting 1 Eindbalans per 31 december Winst- en verliesrekening over Liquidatiebalans 11

41 Toelichting Algemeen De besloten vennootschap Mariënburg is opgericht op 29 januari De jaarrekening bevat de verantwoording van alle activiteiten van de vennootschap vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december Dit is tevens de slotrekening Waarderingsgrondslagen De activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarden. Grondslagen voor resultaatbepaling Als grondslag voor de resultaatbepaling is het systeem van historische kosten toegepast. De bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten hebben betrekking op de aan het boekjaar toe te rekenen bedragen. Voorstel verwerking eindresultaat 2015 De directie stelt voor, met inachtneming van de statuten, het resultaat over 2015 aan de reserve toe te voegen. En vervolgens de bv op te heffen en het banksaldo uit te keren aan de enig aandeelhouder de Gemeente Nijmegen. Het verwachte saldo is ,01. Doelstelling van de onderneming De onderneming heeft als doelstelling het besturen, deelnemen en financieren van andere ondernemingen, om de binnenstadrenovatie te bewerkstelligen. Voor de realisering van deze doelstelling en de gewenste publieke invloed op het invoeringstraject, is een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Nijmegen en de ontwikkelaar, ING tot stand gekomen, in de vorm van een Vennootschap Onder Firma. Deze V.O.F., waarin gemeente Nijmegen en de ontwikkelaar ieder voor 50% deelnemen, realiseert voor eigen rekening en risico het plan. De activiteiten van Mariënburg B.V. zijn opgehouden te bestaan, de vennootschap onder firma Mariënburg V.O.F. is inmiddels opgeheven. Gestort en geplaatst kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ,04 (f ,-) waarvan ,21 (f ,-) geplaatst en volgestort is. De aandelen zijn op naam gesteld en hebben een waarde van 453, 78 (f 1.000,-) nominaal per aandeel. De storting op aandelen is in contanten geschied. De gemeente Nijmegen is enig aandeelhouder in de onderneming. Personeel Bij de onderneming was in het verslagjaar geen personeel in dienst. Aldus vastgesteld: Nijmegen De directeur, W. Wentink 1

42 2

43 Balans per 31 december

44 4

45 NIJMEGEN MARIENBURG B.V. ACTIVA BALANS PER 31 DECEMBER 2015 PASSIVA VOLGnr. OMSCHRIJVING VOLG- OMSCHRIJVING nr. 1 geldmiddelen 11 Eigen Vermogen , ,46 2 ING-bank rekening courant Overlopende activa Rente 4e kwartaal voorafgaand boekjaar ,01 0, ,16 -Geplaatst en volgestort kapitaal ,21 - Algemene reserve 4.200, , ,90 Overlopende passiva Bankkosten 4e kwartaal voorafgaand boekjaar 0,00 1,60 TOTAAL ACTIVA: , ,06 TOTAAL PASSIVA , ,06 5

46 6

47 Winst- en verliesrekening

48 co

49 NIJMEGEN MARIENBURG B.V. LASTEN Winst- en verliesrekening 2015 BATEN VOLG OMSCHRIJVING VOLG OMSCHRIJVING NR NR 1 Diverse kosten 4,45 6,00 11 Rente ING-bank o,oo 18,61 -kosten bank 4,45 -kosten KvK 0,00 12 Afwikkeling vof Mariënburg 4,45 2 Exploitatiesaldo 12,61 13 Exploitatiesaldo 4,45 TOTAAL LASTEN: 4,45 18i61 TOTAAL BATEN: 4,45 18,61 9

50 Liquidatiebalans 10

51 11

52 NIJMEGEN MARIENBURG B.V. liquidatiebalans ACTIVA OMSCHRIJVING geldmiddelen ING-bank rekening courant ,01 Liquidatiekosten en overige 1,90 Totale Opbrengst ,11 11

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V.

Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Brabantse Poort Nijmegen B.V. Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds oktober 1991 maakt de gemeente Nijmegen deel

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Programma Grondbeleid; Sport & Accommodaties Portefeuillehouder B. Velthuis; R. Helmer-Englebert Samenvatting Na het succesvol afronden

Nadere informatie

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In de notitie grondexploitaties 2016 van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Openbaar Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting In het

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake tracé Laan van Oost- Indië Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 19 oktober 2017

Nadere informatie

Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015

Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief accountant over verklaring Stadsrekening 2015 Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In april heeft ons College de Stadsrekening

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015

Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015 Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen ten aanzien van herziene (concept) grondexploitatie Waalfront 2015 Programma Grondbeleid BW-nummer B. Velthuis Samenvatting De grondexploitatie (GREX) Waalfront

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen.

2 De brief aan de raad over de verkoop Arsenaal vast te stellen. Openbaar Onderwerp Verkoop Arsenaal Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Delmo B.V. wil het gebouw Het Arsenaal kopen. Het Arsenaal (Arsenaalpoort 1-18) is

Nadere informatie

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017

Nadere informatie

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs

Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Statutenwijziging Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven

Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven Openbaar Onderwerp Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op grond van de Archiefwet

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Openbaar Embargo tot 1 oktober Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Frictiekosten Museum het Valkhof en stichting LUX Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De afgelopen jaren zijn er verschillende generieke

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In Nijmegen staat een 80-tal ondergrondse containers

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse Stadhuis

Initiatiefvoorstel Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse Stadhuis Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Initiatiefvoorstel Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse Stadhuis Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

Benoemingen verbonden partijen

Benoemingen verbonden partijen Openbaar Onderwerp Benoemingen verbonden partijen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In verband met de installatie van het nieuwe college

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer

Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding doelgroepenvervoer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links over aanbesteding Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van Groen Links heeft ons

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer B. van Hees Samenvatting De gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie over parkeerplaats Lent Griftdijk Noord

Beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie over parkeerplaats Lent Griftdijk Noord Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Nijmeegse Fractie over parkeerplaats Lent Griftdijk Noord Programma Grondbeleid Portefeuillehouder B. Velthuis/ B. van Hees Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvragen inhuur personeel. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij die vragen.

Raadsvragen inhuur personeel. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij die vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsvragen inhuur personeel Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over de inhuur van personeel

Nadere informatie

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Embargo tot 5 maart Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Collegevoorstel Embargo tot 5 maart 2015 Onderwerp Ontmanteling waterkunstwerk Waalkade Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2009

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Rigtergroep

Raadsinformatiebrief Rigtergroep Embargo tot 5 september 2017, 17:45 uur Onderwerp Raadsinformatiebrief Rigtergroep Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 10 juli jl. is de gemeenteraad geïnformeerd

Nadere informatie

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Programma Economie & Werk Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / H. Tiemens Samenvatting Op 16 februari jl.

Nadere informatie

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees Samenvatting Naar aanleiding van de discussie met

Nadere informatie

Beantwoording brief aan Mooiland,Talis en Portaal

Beantwoording brief aan Mooiland,Talis en Portaal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording brief aan Mooiland,Talis en Portaal Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op d.d. 3 februari 2017 hebben de corporaties

Nadere informatie

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1

Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Openbaar Onderwerp Afwijzing subsidie aan Nijmegen1 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In juni van dit jaar, hebben wij de raad geïnformeerd

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de CDA-fractie aangaande de OBGZ Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De CDA-fractie heeft ons College

Nadere informatie

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen Openbaar Onderwerp Aankoop Streekweg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2007 hebben wij met Stichting Alliantie voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten een

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ZSPM) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ZSPM) Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Benoeming Raad van Commissarissen Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De gemeente Nijmegen is de enige aandeelhouder

Nadere informatie

Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion

Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Wij hebben toegezegd

Nadere informatie

Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse afvalcontainers in Nijmegen Centrum

Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse afvalcontainers in Nijmegen Centrum Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen Ondergrondse afvalcontainers in Nijmegen Centrum Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Openbaar Onderwerp verwerving perceel Slachthuis Nijmegen Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Naar aanleiding van het advies van de Commissie

Nadere informatie

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden

Vaststelling Jaarverslag Bureau Sociaal Raadslieden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststelling Jaarverslag 2015-2016 Bureau Sociaal Raadslieden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Bureau Sociaal Raadslieden

Nadere informatie

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen.

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versnelling (tijdelijke) sociale woningbouw Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het onderzoek naar de kansen voor versnelde tijdelijke

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen vervangen fietspadtegels Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Nijmeegse Fractie

Nadere informatie

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Openbaar Onderwerp Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Programma Stedelijke ontwikkeling, Veiligheid BW-nummer nvt Portefeuillehouder B. Velthuis, H. Bruls Samenvatting Eind 2015 is gebleken dat drie

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Afschrift van brief aan Hermes over herintroductie dalkaartje Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Bij de behandeling

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de fracties PvdA en Stadspartij DNF inzake geheimhoudingsverklaring Priemstraat 1

Beantwoording vragen van de fracties PvdA en Stadspartij DNF inzake geheimhoudingsverklaring Priemstraat 1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fracties PvdA en Stadspartij DNF inzake geheimhoudingsverklaring Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie van de SP omtrent het voormalige Weeshuis op de Hessenberg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte.

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 september 2013 heeft het bestuur

Nadere informatie

Beantwoording artikel 39 vragen fractie van de SP over misstanden kamerverhuur Nijmegen.

Beantwoording artikel 39 vragen fractie van de SP over misstanden kamerverhuur Nijmegen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording artikel 39 vragen fractie van de SP over misstanden kamerverhuur Nijmegen. Programma Wonen Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De fractie van de

Nadere informatie

Brief beantwoording raadsvragen fractie GroenLinks

Brief beantwoording raadsvragen fractie GroenLinks Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief beantwoording raadsvragen fractie GroenLinks Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op 29 mei 2014 heeft de fractie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines

Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen over rookvrije sportaccommodaties en gezonde sportkantines Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Op

Nadere informatie

Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof

Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E1 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad.

Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief van Nijmegen Online waarin bezwaar wordt gemaakt tegen subsidieverstrekking aan het Huis voor de Binnenstad. Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 over betaling van facturen van ondernemers Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de D66-fractie over de experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting In de

Nadere informatie

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten

Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Coelo overzicht 2015 grote gemeenten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Aanwijzing woningmarktregio

Aanwijzing woningmarktregio Openbaar Onderwerp Aanwijzing woningmarktregio Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het kader van de nieuwe Woningwet is het de bedoeling dat de schaal van een woningcorporatie

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen

Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over rituitval bij Breng-bussen Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De fractie van SP Nijmegen heeft

Nadere informatie

Jaarverantwoording kinderopvang 2016

Jaarverantwoording kinderopvang 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarverantwoording kinderopvang 2016 Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Ter uitvoering van de Wet Kinderopvang zijn wij verplicht

Nadere informatie

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping

Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen van de Stadspartij Nijmegen Nu over toeristenbelasting op de Vierdaagse camping Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beantwoording art.39 vragen fractie GroenLinks inzake bewonersparticipatie

Beantwoording art.39 vragen fractie GroenLinks inzake bewonersparticipatie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording art.39 vragen fractie GroenLinks inzake bewonersparticipatie Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De

Nadere informatie

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Om de kwaliteit van de basisregistratie te verbeteren

Nadere informatie

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De gemeente Nijmegen,

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Openbaar Onderwerp Meerjarenonderhoudsplan Keizer Karel Podia Programma / Programmanummer Facilitaire diensten/1043 Maatschappelijk Vastgoed / Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Kunst / H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Met bijgaande brief informeren wij de raad over de stand van zaken.

Met bijgaande brief informeren wij de raad over de stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informeren ontwikkeling Parkweg/Pijkestraat Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Ons college hecht eraan de raad nader

Nadere informatie

Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen

Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. actuele situatie Frisse Lucht in scholen Programma Onderwijs Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017 inzake

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college 1. Brief aan de gemeenteraad van Nijmegen aangaande de stand van zaken met betrekking tot TSN vast te stellen.

Ter besluitvorming door het college 1. Brief aan de gemeenteraad van Nijmegen aangaande de stand van zaken met betrekking tot TSN vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Programma Zorg & Welzijn BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In november 2015 heeft TSN surseance van betaling aangevraagd. In veel gevallen leidt

Nadere informatie

Brief BUIG oktober 2015

Brief BUIG oktober 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief BUIG oktober 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorlopige BUIG-budget voor 2016 is bekend gemaakt, net als

Nadere informatie

Openbaar. Experimenten Participatiewet. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Experimenten Participatiewet. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De raad heeft twee moties aangenomen, om te experimenteren

Nadere informatie

Bestrating Plein 1944

Bestrating Plein 1944 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bestrating Plein 1944 Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Met bijgaande brief willen wij de Raad informeren over de stand van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Brief aan Kamer over BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Inkomen & Armoedebestrijding

Openbaar. Brief aan Kamer over BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Inkomen & Armoedebestrijding Openbaar Onderwerp Brief aan Kamer over BUIG Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Het voorstel is om een brief te schrijven aan de Tweede Kamer, om Kamerleden

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Ontheffing nachtwinkels. Bloemerstraat 80 te verlenen. Hertogstraat 51 te verlenen. Alleen ter besluitvorming door het College

Ontheffing nachtwinkels. Bloemerstraat 80 te verlenen. Hertogstraat 51 te verlenen. Alleen ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontheffing nachtwinkels Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder HMF Bruls en B van Hees Samenvatting De heer Karabetyan uit Nijmegen en de heren Sürvereki uit

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen, conform art.39, over perikelen bij N1

Beantwoording schriftelijke vragen, conform art.39, over perikelen bij N1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen, conform art.39, over perikelen bij N1 Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Door de

Nadere informatie

Advies OR inzake Werkbedrijf

Advies OR inzake Werkbedrijf Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Advies OR inzake Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Ondernemingsraad heeft geadviseerd

Nadere informatie

Bestendiging afspraken met Vitens en Natuurmonumenten in verband met afbouw Heumensoord

Bestendiging afspraken met Vitens en Natuurmonumenten in verband met afbouw Heumensoord Openbaar Onderwerp Bestendiging afspraken met Vitens en Natuurmonumenten in verband met afbouw Heumensoord Programma Openbare Ruimte, Bestuur en middelen BW-nummer Portefeuillehouder R.D. Helmer-Englebert,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen particulier opdrachtgeverschap Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De

Nadere informatie