Raadsvergadering, 26 mei Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV"

Transcriptie

1 Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Nr.: RV Agendapunt: 8 Datum: 3 maart 2015 Onderdeel raadsprogramma: 3 Portefeuillehouder: Jan Burger Voorgesteld besluit 1. kennis nemen van het ontwerpbesluit van overname van de aandelen BIGA Groep BV door de vijf regiogemeenten per 1 januari 2016 (optie 1) daarbij in aanmerking nemend dat uittreding door een gemeente pas mogelijk is na en met betrekking tot het ontwerpbesluit wensen en bedenkingen kenbaar maken 2. instemmen met de verdeling van de aandelen (en daarmee de stemverhouding) naar rato van de huidige budgetverdeling Sociale Werkvoorziening-plaatsen Korte samenvatting Bij de oprichting op 1 januari 2009 bestond de BIGA Groep BV uit drie aandeelhouders, te weten de Inclusiefgroep, Abrona en Bartiméus. Inmiddels heeft de Inclusiefgroep zich uit de BV terug getrokken. De overige twee aandeelhouders hebben aangegeven de BV niet te willen voortzetten. Dat laatste heeft alles te maken met de invoering van de participatiewet dit jaar. Daardoor is een transitie en transformatie noodzakelijk voor alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij zijn partijen betrokken als de BIGA, de regionale sociale dienst, maar ook instanties die zorg leveren bij vormen van dagbesteding. De gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor haar inwoners met een indicatie Sociale Werkvoorziening (hierna: SW-ers). Wij hebben met de vijf regiogemeenten, Bunnik-De Bilt- Utrechtse Heuvelrug en Zeist, de SW-ers ondergebracht bij de GR RDWI. De GR RDWI heeft een contract gesloten met de BIGA. Dit contract loopt dus af op 31 december BIGA heeft haar aandelen aangeboden aan de regiogemeenten. De vraag ligt nu voor of de aandelen moeten worden overgenomen. Bij het niet overnemen van de aandelen dreigt liquidatie. Het in de afgelopen jaren opgebouwde vermogen kan dan verloren gaan.

2 Aanleiding Voortraject & achtergronden Op 2 februari heeft in Bunnik de Bestuurlijke Bijeenkomst BIGA plaatsgevonden met ABleden, burgemeesters en gemeentesecretarissen. Onderwerp van gesprek was de ondersteuning van arbeidsgehandicapten in de regio Kromme Rijn Heuvelrug. Essentieel in die discussie is de positie van BIGA Groep BV. De BIGA Groep BV (hierna: BIGA) is 1 januari 2009 van start gegaan. De vijf regiogemeenten hebben via de GR RDWI in 2008 een contract voor onbepaalde tijd gesloten met de BIGA, waarbij alle exploitatierisico s gedurende de contractperiode volledig voor rekening van de BIGA komen. De gemeenten hebben destijds deze keuze gemaakt omdat de voormalige Sociale Werkvoorziening Zeist (SWZ) en omstreken behoorlijk verliesgevend was. Het contract met de BIGA kent de volgende voorwaarden. Preferred suppliership voor de BIGA in de deelnemende gemeenten; Onroerend goed in gebruik (huur ter hoogte van de kapitaallast, ivm fiscale noodzakelijkheid), ter aanvulling een vergoeding (verschil bijdrage 600k werkelijk gemaakte kosten onroerend goed) tot en met het jaar 2015; SW-ers zijn in dienst van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (hierna: RDWI) en worden gedetacheerd bij de BIGA; De rijksbijdragen die gemeenten ontvangen gaan onverkort over naar de BIGA (bijdrage in loonkosten SW-ers); Betaling van een bruidsschat 1.273k (bij de start van het contract). Bij de oprichting bestond de BIGA uit drie aandeelhouders: te weten de Inclusiefgroep, Abrona en Bartiméus. Inmiddels heeft de Inclusiefgroep zich uit de BV terug getrokken. De overige twee aandeelhouders hebben aangegeven de BV niet te willen voortzetten. De gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor SW-ers. Wij hebben via de GR RDWI een contract gesloten met de BIGA. Dit contract loopt eind 2015 af. BIGA heeft haar aandelen aangeboden aan de regiogemeenten. De vraag ligt nu voor of de aandelen moeten worden overgenomen, anders dreigt liquidatie. De financiële situatie van de BIGA zal de komende jaren snel veranderen. De afgelopen jaren (en ook 2015) zijn en kunnen nog worden afgesloten met een positief resultaat. Dit resultaat is tot nu toe (voor een groot deel) toegevoegd aan het eigen vermogen. De toekomstige situatie ziet er minder rooskleurig uit. Door de afnemende rijksbijdrage nemen de inkomsten van de BIGA fors af. In 2014 bedroeg het subsidiebedrag per SE (standaard eenheid/arbeidsplaats van 36 uur), dit neemt geleidelijk aan af tot in Daardoor dekken de inkomsten niet langer alle kosten (bijv. loon volgens SW-cao en begeleiding). Dit heeft voor de BIGA tot gevolg dat zij hierdoor niet langer in staat zal zijn de exploitatie met positieve resultaten af te sluiten. Bij ongewijzigd beleid heeft de BIGA voor 2016 een verlies van 369k geprognotiseerd. Dit verlies loopt op tot ruim 2,3 mln. in 2020 (input Due Diligence rapport Mazars). Liquidatie van de BIGA is op dit moment het slechtst denkbare scenario voor de deelnemende gemeenten en de SW-ers omdat we geen alternatief hebben. Overname van de aandelen door de gemeenten (direct/indirect) als tussenfase is daarom nu de meest voor de hand liggende keuze, ook omdat bij liquidatie het opgebouwde eigen vermogen niet ten goede zal komen aan de regiogemeenten.

3 Er zijn op dit punt wel een aantal kanttekeningen te plaatsen. Zo dienen de komende tijd alternatieven te worden onderzocht die beter voor de doelgroep kunnen zijn en/of waardoor de uitvoering anders kan worden georganiseerd, waardoor het toekomstige tekort af zal nemen. Daarbij komt dat door de ontwikkelingen in het sociaal domein er een transformatie gaat plaatsvinden wat betreft andere doelgroepen dan SW-ers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een andere, vernieuwde opzet van BIGA is hiervoor nodig. Specifiek (beoogd doel) Overname van de aandelen BIGA door de vijf regiogemeenten op basis van gelijkwaardigheid (optie 1). Meetbaar Het contract met BIGA loopt eind 2015 af. BIGA heeft haar aandelen aangeboden aan de regiogemeenten. De huidige aandeelhouders zijn begin maart 2015 geïnformeerd over het besluit dat de colleges van de gemeenten hebben genomen over het overnemen van de aandelen en de te volgen procedure richting gemeenteraden. Acceptabel Alle vijf de colleges van de regiogemeenten hebben het eenduidig opgestelde collegevoorstel in de eerste week van maart behandeld. De raadsbehandelingen vinden plaats in april. De huidige aandeelhouders zijn begin maart door de gemeenten geïnformeerd onder voorbehoud van de uitkomsten van de uitkomsten van de raadsvergaderingen in april Overwegingen die leiden tot het besluit Opties Er liggen twee varianten ter besluitvorming voor, namelijk onder voorwaarden overname van de aandelen van de BIGA door: - de vijf regiogemeenten; - de RDWI. Optie 1 Overname van de aandelen BIGA door de vijf regiogemeenten In deze variant participeren de gemeenten rechtstreeks in de BIGA. De BIGA blijft in zijn geheel intact, slechts de eigenaren van de BV veranderen. Aandelen worden overgenomen in de verhouding van het budget dat de vijf regiogemeenten ontvangen voor de taakstelling Wsw. Hierbij wordt aangesloten op de huidige systematiek, deze doet het meest recht aan het risicoprofiel van iedere gemeente. Op basis van de najaarsnota 2014 (bron RDWI), komt de verdeelsleutel uit op: Gemeente Aandeel in % Bunnik 3,86 De Bilt 13,54 Utrechtse Heuvelrug 21,28 Wijk bij Duurstede 14,29 Zeist 47,03 Totaal 100

4 Op het moment van definitieve overname van de aandelen (31/12/2015) zal de definitieve verhouding worden bepaald (door actualisatie van de budgetten). Iedere gemeente heeft stemrecht in dezelfde verhouding als de aandelenverdeling. Ook is iedere gemeente voor dit percentage risicodrager van BIGA. Tijdens de tussenfase worden eventuele negatieve resultaten van de BIGA ten laste van het eigen vermogen van de BV gebracht. Voordelen van overname van de aandelen door de vijf regiogemeenten - Uitvoering Sociale Werkvoorziening op minder afstand door rechtstreeks contact (ambtelijk en bestuurlijk). Hierdoor: o Maatwerk per gemeente beter mogelijk; o Integraal/lokaal werken minder complex; o Beter zicht op wat wel en niet werkt. - Bij het definitief besluit over uitvoering WSW-oud, beschut nieuw en doelgroep arbeidsgehandicapten, kunnen gemeenten besluiten om een deel wel of niet bij de definitieve uitvoeringsorganisatie weg te zetten/in te kopen; - De RDWI behoudt een onafhankelijke rol (mede vanwege het door RDWI uit te werken scenario om de BIGA op te laten gaan in de RDWI). Nadelen van overname van de aandelen door de vijf regiogemeenten - Gemeenten dragen directe verantwoordelijkheid voor de BV, bestuurlijke drukte bij gemeenten (kaderstellend en controlerend); - Risico dat verschillende gemeenten via het bestuur de BIGA verschillende kanten op willen sturen; - Financieel risico ligt direct bij gemeenten; - Mogelijk versnippering van beleid binnen het thema werk en inkomen. Optie 2 Overname van de aandelen BIGA door de GR RDWI In deze variant participeren de gemeenten indirect in de BIGA. De directe verantwoordelijkheid komt bij de RDWI te liggen. De RDWI zal dan aandeelhouder zijn (stemrecht, verdeelsleutel, enz. op basis van huidige afspraken RDWI). Voordelen van overname van de aandelen door de RDWI - Kennis en netwerk benutten van de RDWI; - Past in de lijn van de RDWI (sluit aan bij de kaders van de Participatiewet), gezamenlijke doorontwikkeling integratieketen specifieke doelgroepen); - Minder directe bestuurlijke drukte bij gemeenten (maar verschoven naar RDWI; is tevens een nadeel). Nadelen van overname van de aandelen door de RDWI - Geen onafhankelijke positie RDWI (te veel mandaat bij de RDWI i.v.m. uitvoering i.p.v. strategisch kader); - Beperking keuzevrijheid bij het nemen van het definitieve besluit; - Komt bovenop de ontwikkelopgave van de RDWI (nieuwe P wet en veranderende bedrijfsvoering); - Financieel risico ligt nog steeds (indirect) bij gemeenten;

5 - Uitvoering SW meer op afstand. Hierdoor: o Maatwerk per gemeente lastiger; o Integraal/lokaal werken ingewikkelder; o minder zicht op wat wel en niet werkt. Voorwaarden die gesteld worden aan de aandelenovername Omdat op dit moment de alternatieve scenario s nog dienen te worden uitgewerkt worden voorwaarden gesteld aan de aandelenovername. De volgende zijn van belang: De periode van aandelenovername begrenzen in tijd en daarmee beschouwen als een tussenfase; In deze tussenfase wordt uitvoering gegeven aan (de uitkomsten van) de ontwikkelagenda; De overgangssituatie duurt tot uiterlijk eind 2016; Het streven is om eind 2015 een keuze te maken voor een voorkeurscenario. Het jaar 2016 zal gebruikt worden het voorkeursscenario te effectueren. Het doel is om vanaf 2017 te werken volgens het gekozen scenario. De genoemde termijnen moeten gezien worden als richtdatum, het is op dit moment nog onduidelijk hoeveel tijd nodig is om de diverse scenario s van de veranderagenda en de effectuering daarvan uit te werken; Aan het eind van deze overgangsperiode wordt een definitief besluit genomen over (aandelen) BIGA (keuzes komen o.a. uit ontwikkelagenda); Tot eind 2016 is het niet mogelijk de aandelen te vervreemden; Uittreden/overdragen aandelen aan het einde van de periode behoort tot mogelijkheid (zonder extreme kosten), hiervoor zijn criteria benoemd waaronder dit mogelijk is (zie verderop in dit voorstel); Ontwikkelingen die gedurende de overgangsfase actueel worden en die van invloed kunnen zijn op andere gemeenten worden met elkaar besproken (hierbij kan gedacht worden aan het starten van pilots, enz.). Overwegingen Er is verdere uitwerking van de vervolgstappen nodig. Gelet op de grote tijdsdruk en de te maken keuze is er voor gekozen om de verdere uitwerking niet aan dit voorstel te koppelen. Dit zal direct na besluitvorming verder worden opgepakt. Er zal op korte termijn een voorstel daartoe worden aangeboden waarbij ingegaan wordt op de exacte opdrachtformulering, opdrachtgever- en -nemerschap, aansturing, planning, enz. Ontwikkelagenda In de tussenfase wordt een ontwikkelagenda uitgewerkt. Deze is gericht op een ander verdienmodel, wat de toekomstige verliezen (zie hierboven, oplopend tot 2,3 mln per jaar) moet inperken. Maar ook op de toekomstige ontwikkeling van organisaties (BIGA, RDWI en gemeenten) en de processen, die daarbij horen. Deze ontwikkelagenda bestaat uit aantal scenario s. Op basis van de uitkomsten van de ontwikkelagenda kan eind 2015 een keuze voor een voorkeursscenario gemaakt worden. De exacte bepaling en afbakening van de scenario s zal worden meegenomen in het voorstel dat wordt opgeleverd. Daarin zal aandacht worden besteed aan de verdere concretisering van de ontwikkelagenda (inzichtelijk maken van de gevolgen voor de doelgroep, kosten/bastenanalyse, aandacht voor juridische en fiscale gevolgen, risico s enz.). Ook kan dan bepaald worden om scenario s in hun samenhang verder uit te werken.

6 Gedacht kan worden aan de volgende scenario s: 1. Optimaliseren van het verdienmodel van (een zelfstandige) BIGA. (De BV BIGA blijft bestaan als zelfstandige entiteit). In dit scenario wordt gezocht naar mogelijkheden om de levensvatbaarheid te vergroten. 2. BIGA op laten gaan in de RDWI (BIGA wordt als entiteit opgeheven). 3. Nieuwe aandeelhouder(s) zoeken. 4. Integratie met dagbesteding (in combinatie met ander scenario s). 5. Inkopen bij een andere organisatie. Definitief besluit Eind 2015, zodra de uitkomsten van de ontwikkelagenda (scenario s) bekend zijn, moet er een definitieve keuze gemaakt worden (koers bepaald worden) die voor de aandeelhouders (gemeenten) toekomstbestendig is. Daarbij is het van belang dat iedere gemeente een vrije eigen keuze kan maken. Met andere woorden: er moeten geen belemmeringen zijn opgeworpen die deze keuze in de weg staan. De keuze moet onafhankelijk gemaakt kunnen worden. Theoretisch zou het zo kunnen zijn, dat iedere gemeente een ander voorkeursscenario heeft, maar primair wordt gestreefd naar consensus. Om een geheel vrije keuze mogelijk te maken zijn de volgende randvoorwaarden van belang: Gemeenten hebben de mogelijkheid om voor een scenario te kiezen en deze uit te voeren zonder dat hiervoor een meerderheid van stemmen nodig is; Een gemeente kan uittreden uit de BIGA, zonder dat instemming van andere gemeenten nodig is; Het eventueel uittreden uit de BIGA geschiedt onder voorwaarden (zie hieronder). Voorwaarden voor uittreding uit de BIGA Aan de mogelijkheid van uittreding worden de volgende voorwaarden aan gekoppeld: Uittredende gemeenten kunnen geen aanspraak maken op het eigen vermogen van de BIGA. Het eigen vermogen blijft in de BV, dit deels ter compensatie van de gevolgen. Dit punt zal nog verder worden uitgewerkt. Als een gemeente voor uittreding kiest heeft dit tot gevolg dat zij haar SW-ers elders moet onderbrengen. Ze worden niet in de BIGA ondergebracht, tenzij de gemeente een inkoopcontract met de BIGA sluit (tegen een hoger bedrag dan rechtstreeks aandeelhouderschap i.v.m. risico-opslag). De uittredende gemeente betaalt de kosten van het aanpassen van de statuten (notaris en KvK). Iedere gemeente heeft stemrecht in dezelfde verhouding als de aandelenverdeling. Ook is iedere gemeente voor dit percentage risicodrager van BIGA. Tijdens de tussenfase worden eventuele negatieve resultaten van de BIGA t.l.v. het eigen vermogen van de BV gebracht. Indien één gemeente de aandelen niet overneemt, heeft dit gevolgen voor het besturingsmodel van de RDWI (dit zal verder moeten worden uitgewerkt). Ook heeft het gevolgen voor bijvoorbeeld de aandelenverhouding van de BIGA (ook dit zal nader uitgewerkt moeten worden). Indien meerdere gemeenten bij besluitvorming aangeven te willen uittreden, dan kan besloten worden om de BV te liquideren. Alle gevolgen komen dan voor rekening van alle deelnemers (op basis van aandelenverhouding). De exacte liquidatievoorwaarden zullen nog nader bepaald moeten worden.

7 Condities aandelenovername Als de aandelen door de regiogemeenten overgenomen worden, moet rekening gehouden worden met een aantal zaken die (rand)voorwaardelijk zijn. Ook moeten een aantal keuzes gemaakt worden. Het betreft o.a. de onderstaande punten: 1. Overnameprijs De gemeenten (via een vertegenwoordiger) zullen moeten onderhandelen over de overnameprijs van de aandelen. Daarbij moet rekening gehouden worden met allerlei aspecten die hierbij een rol spelen, zoals de bedrijfseconomische waarde van het bedrijf BIGA en allerlei juridische en fiscale aspecten. Voorgesteld wordt dat de gemeenten een onderhandelingsmandaat aan de onderhandelaar meegeven. Het voorlopige onderhandelingsresultaat dient getoetst te worden op mogelijke juridische en fiscale gevolgen voor de gemeenten voordat de overnameprijs definitief is. 2. Aanvullende voorwaarden overname aandelen tussenfase. De aandelen worden onder voorwaarden overgenomen. Na het uitwerken van de scenario s vindt er een definitieve keuze plaats. Gedurende de uitwerking van de diverse scenario s (ontwikkelagenda) zal de BIGA in zijn huidige vorm blijven bestaan. Na definitieve besluitvorming kan dit anders worden. Tot die tijd gelden de volgende voorwaarden: - Preferred supppliership blijft intact. - Een gemeente pas kan uittreden na Indien de BIGA in deze overgangsfase een negatief resultaat draait, zal het tekort ten laste worden gebracht van het eigen vermogen. - Alle gemeenten zijn vertegenwoordigd in de AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) van BIGA Juridisch Indien de gemeenten besluiten tot aandelenovername zal onderhandeld moeten worden over de overnameprijs. Afhankelijk van de te betalen prijs kunnen hier juridische gevolgen voor de gemeenten aan zitten. In het voorstel is opgenomen dat het voorlopige overnamebod eerst op juridische en fiscale aspecten getoetst wordt voordat het definitief wordt. Afhankelijk van het te kiezen model kunnen er (juridische) gevolgen spelen voor bijvoorbeeld de GR RDWI. Aan al deze aspecten zal aandacht moeten worden besteed in zowel het voorstel waarin het komende proces nader wordt uitgewerkt als ook in de uitwerking van de diverse scenario s. Daarnaast moet nog een aantal zaken geregeld worden zoals: Praktische afspraken maken over welke personen door de gemeenten worden aangewezen als vertegenwoordiger in de AvA (Algemene vergadering van Aandeelhouders). Dit moet in de statuten worden geregeld. Toestemming aan de Toezichthouder vragen voor de aandelenovername; Het besluit behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten. De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. De goedkeuring wordt dus na de besluitvorming gevraagd, maar voor de uitvoering van de besluitvorming. Administratieve zaken afhandelen: - statuten aanpassen; - aandelenregister KvK aanpassen;

8 Bepalen wie de onderhandelingen namens de gemeenten voert met de huidige aandeelhouders van de BIGA, onderhandelingen starten na besluitvorming van de vijf regiogemeenten; Het mandaat en bevoegdheden van de directeur BIGA moeten worden bepaald. Dit kan wellicht ook in de statuten worden geregeld. Milieu N.V.T. Draagvlak Het collegevoorstel en raadsvoorstel zijn opgesteld door de regionale ambtelijke werkgroep van de vijf regiogemeenten met als doel een voorstel op te stellen waarin alle gemeenten zich kunnen vinden. Realistisch Ja. Kanttekeningen bij het voorgestelde besluit Maatschappelijke effecten De huidige aandeelhouders (Abrona en Bartiméus) hebben aangegeven niet langer de BIGA als core business te zien. Hierdoor ontstaat de situatie dat of de BIGA eind dit jaar geliquideerd zal worden of er zal een nieuwe aandeelhouder gevonden moeten worden. Liquidatie van de BIGA is geen optie op dit moment. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: Gemeenten hebben op korte termijn geen alternatief. Veel onrust bij SW-ers en medewerkers van de BIGA. Verlies van kennis bij de BIGA en het mogelijk verloren laten gaan van contracten. BIGA heeft veel eigen vermogen dat opgebouwd is uit bijdragen van de gemeenten. Bij liquidatie zou dit eigen vermogen ten gunste komen van de overgebleven aandeelhouders (Abrona/Bartiméus). De gemeenten zijn dus wel genoodzaakt de aandelen over te nemen, hetzij met de vijf regiogemeenten samen, hetzij via de GR RDWI. Risico's 1. Als de gemeenten of de GR RDWI niet besluiten om de aandelen over te nemen dan gaat BIGA over tot liquidatie en komt het opgebouwde eigen vermogen aan de aandeelhouders. 2. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de SW-populatie. Dit kan zijn direct (vijf gemeenten zijn aandeelhouder) of indirect (de GR RDWI is aandeelhouder) en financiële tekorten komen uiteindelijk voor rekening van de gemeente. 3. Geen gelijke stemverhouding. Bij aandelenovername bij de huidige verhouding van het SW-budget is het risico dat de gemeente Zeist een meerderheidsaandeel zou kunnen krijgen. Zeist is op dit moment de grootste aandeelhouder en kan met medewerking van een andere gemeente de keuzes bepalen. 4. Door aandelenovername op basis van de verhouding van het SW-budget wordt het financiële risico bij verliezen in de toekomst beperkt tot de tekorten op de eigen SWmensen.

9 Alternatieven 1. Overname van de aandelen BIGA door de GR RDWI (optie 2). De voor- en nadelen in overweging nemend gaat hier niet de voorkeur naar uit. 2. Niet overnemen van de aandelen door de gemeenten of RDWI. De aandeelhouders hebben aangegeven in dat geval tot liquidatie over te gaan. Het opgebouwde eigen vermogen zal dan niet ten goede komen aan de regiogemeenten. Voor de SW-medewerkers zal dit veel onrust en onzekerheid veroorzaken. Tijdgebonden Ja. Afgesproken is dat de huidige aandeelhouders worden geïnformeerd over het besluit dat de gemeenten hebben genomen over het overnemen van de aandelen. Aanpak/uitvoering - de aandeelhouders van BIGA Groep BV worden schriftelijk geïnformeerd over de besluitvorming van de gemeente; - de inwoners worden geïnformeerd via de gemeentelijke website en social media, de lokale media en publicatie op de gemeentepagina; - medewerkers van BIGA Groep BV worden via BIGA geïnformeerd; - de onderhandelingen met de aandeelhouders starten, onder voorbehoud van de wensen en bedenkingen op het ontwerpbesluit van de gemeenteraad; - er wordt een ambtelijk voorstel opgesteld waar ingegaan wordt op de exacte beschrijving van de ontwikkelagenda, de opdrachtformulering, opdrachtgeveropdrachtnemerschap, aansturing, planning, enz. Ook zal aandacht worden besteed aan de nog uit te werken inhoudelijk punten die rechtstreeks voortkomen uit de aandelenovername; - de uitwerking van de ontwikkelagenda (incl. voorbereiding overname aandelen) start na accordering van het voorstel door het college. Communicatie Zie hierboven, kopje 'aanpak/uitvoering'. Financiën Op 1 januari 2009 heeft de BIGA de SW taken van de regiogemeenten overgenomen. Dit was toen voor de gemeenten een verliesgevende taak. Na 6 jaar kunnen we constateren dat BIGA goed heeft gepresteerd. Dit blijkt o.a. uit de behaalde resultaten. Zo is ieder jaar de omzet gestegen (van 6,4 mln. in 2009 tot 7,7 mln. in 2013). Ook zijn de rekeningresultaten jaarlijks positief (in 2013 was het rekeningresultaat 1,2 mln.). Het eigen vermogen is tevens flink verstevigd (tot 3,2 mln. in 2013). De financiële situatie van de BIGA zal de komende jaren snel veranderen. De afgelopen jaren (en ook 2015) zijn of kunnen nog worden afgesloten met een positief resultaat. Dit resultaat is tot nu toe toegevoegd aan het eigen vermogen.

10 De toekomstige situatie ziet er minder rooskleurig uit. Door de afnemende rijksbijdrage nemen de inkomsten van de BIGA fors af. In 2014 bedroeg het subsidiebedrag per SE, dit neemt geleidelijk aan af tot in Daardoor dekken de inkomsten niet langer alle kosten (bijv. loon volgens SW-cao en begeleiding). Dit heeft voor de BIGA tot gevolg dat zij hierdoor niet langer in staat zal zijn de exploitatie met positieve resultaten af te sluiten. Bij ongewijzigd beleid heeft de BIGA voor 2016 een verlies van 369k geprognotiseerd. Dit verlies loopt op tot ruim 2,3 mln. in 2020 (input Due Diligence rapport Mazars). Na overeenstemming van de overnameprijs van de aandelen wordt de eventuele financiële afhandeling nader uitgewerkt conform de wet- en regelgeving. Bijlagen B&W rapport 'Overname aandelen BIGA Groep BV', 3 maart 2015 met bijlage. Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede, Wilma van de Werken secretaris Tjapko Poppens burgemeester

11 Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 maart 2015, nr RV gelet op de Gemeentewet, de Awb, de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening besluit: 1. kennis te nemen van het ontwerpbesluit van overname van de aandelen BIGA Groep BV door de vijf regiogemeenten per 1 januari 2016 (optie 1) daarbij in aanmerking nemend dat uittreding door een gemeente pas mogelijk is na en met betrekking tot het ontwerpbesluit wensen en bedenkingen kenbaar maken; 2. in te stemmen met de verdeling van de aandelen (en daarmee de stemverhouding) naar rato van de huidige budgetverdeling Sociale Werkvoorziening-plaatsen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van dinsdag 26 mei 2015 De raad voornoemd, griffier, voorzitter,

REGIONAAL VOORSTEL AANDELENOVERNAME BIGA GROEP BV

REGIONAAL VOORSTEL AANDELENOVERNAME BIGA GROEP BV REGIONAAL VOORSTEL AANDELENOVERNAME BIGA GROEP BV Dit voorstel is tot stand gekomen door ambtelijke samenwerking van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist waarbij

Nadere informatie

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt.

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 april 2015 15-021 Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Aan de raad, Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met voorwaardelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. 1. Akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden voor aandelenovername.

RAADSVOORSTEL. 1. Akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden voor aandelenovername. RAADSVOORSTEL AANDELENOVERNAME BIGA (GEWIJZIGD) 26-2-2015 RAADSVST15 H LooE01 strategie & bestuur Portefeuillehouder Jacqueline Verbeek - Nijhof Ronde Tafel 31 maart 2015 Opsteller Erik van Loon, Marlies

Nadere informatie

Antwoorden op vragen aan het college

Antwoorden op vragen aan het college Antwoorden op vragen aan het college Reg. nr.: 2015-28 Datum waarop de vragen zijn gesteld: (na raadsvergadering) 21 april 2015 Stellers vragen: Aart van Veen (D66), Wietze Smit (BBNu) en Gerrit Taute

Nadere informatie

Voorgesteld besluit 1. Instemmen met het onderhandelingsresultaat, de 'Hoofdlijnen van Overeenstemming'.

Voorgesteld besluit 1. Instemmen met het onderhandelingsresultaat, de 'Hoofdlijnen van Overeenstemming'. Raadsvergadering, 8 december 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: aankoop aandelen Biga Groep bv Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 3 november 2015 Onderdeel raadsprogramma: 2 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Aankoop aandelen BIGA. Aan de raad, Onderwerp Aankoop aandelen BIGA.

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Aankoop aandelen BIGA. Aan de raad, Onderwerp Aankoop aandelen BIGA. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-088 Onderwerp Aankoop aandelen BIGA Aan de raad, Onderwerp Aankoop aandelen BIGA. Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het onderhandelingsresultaat

Nadere informatie

Aandelenovername BIGA. Uitvoeringsagenda

Aandelenovername BIGA. Uitvoeringsagenda Aandelenovername BIGA Uitvoeringsagenda Inhoud 1. Aanleiding 2. Doelstelling 3. Structuur 4. Planning 5. Financiën 6. Overig Instellen AvA Onderhandelingen aandelenovername Toetsingskader 1. Aanleiding

Nadere informatie

Opzet presentatie. Wat is de opgave, waarom ligt deze keuze voor? Wat is de keuze? Hoe komen we tot die keuze?

Opzet presentatie. Wat is de opgave, waarom ligt deze keuze voor? Wat is de keuze? Hoe komen we tot die keuze? BIGA Opzet presentatie Wat is de opgave, waarom ligt deze keuze voor? Wat is de keuze? Hoe komen we tot die keuze? Opgave: de Participatiewet > Drie regelingen worden samengevoegd (WWB, WSW en delen Wajong).

Nadere informatie

Datum raadsvergadering donderdag 17 december 2015

Datum raadsvergadering donderdag 17 december 2015 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 10 november 2015 Datum raadsvergadering donderdag 17 december 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-229 Bijbehorend veld van de programmabegroting WMO,

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding

Voorstel aan de Raad Onderwerp: Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Voorgesteld besluit Korte samenvatting Aanleiding Raadsvergadering, 10 mei 2011 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichting van een gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst (RID) Oost Utrecht. Onderdeel raadsprogramma: Besturen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

Ralf van de Wiel

Ralf van de Wiel Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Ralf van de Wiel 040-208 3704 Rwi@A2samenwerking.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Jaarplan & Initiële begroting 2015 Ergon 14raad00253

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

1. Biga functioneert op dit moment prima en behoort tot de betere SW bedrijven in Nederland.

1. Biga functioneert op dit moment prima en behoort tot de betere SW bedrijven in Nederland. Achtergrond In de laatste weken van 2014 is er een rondje langs de velden gemaakt door Hans Nijhof en David van Maanen om met de bestuursleden (DB en AB) te spreken over het standpunt per gemeente inzake

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 5 Onderwerp: Opheffen Gemeenschappelijke Regeling WEZO Datum: 16 december 2014 Portefeuillehouder: dhr. R. van Leeuwen Decosnummer:

Nadere informatie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie

Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Raadsvergadering, 8 september 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Stichting Wijksport: versterken liquiditeitspositie en gemeentegarantie Onderdeel raadsprogramma: 2 Portefeuillehouder: Hans Marchal,

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Raadsvergadering, 9 december 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 274 Agendapunt: 9 Datum: 18 november 2008 Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Onderdeel raadsprogramma: - Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Besluit op basis van de oplegnotitie behorend bij "Rapportage voor bepaling koers WSD" en een zienswijze op de betreffende rapportage.

Besluit op basis van de oplegnotitie behorend bij Rapportage voor bepaling koers WSD en een zienswijze op de betreffende rapportage. Raadsvoorstel Datum: 14 maart 2017 Onderwerp Besluit op basis van de oplegnotitie behorend bij "Rapportage voor bepaling koers WSD" en een zienswijze op de betreffende rapportage. Status Besluitvormend

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 Onderwerp: Conceptbegroting de Risse Agendapunt 13. Raadsvoorstel- 2014-34 nummer Voorstel: 1. Kennis nemen van de conceptbegroting 2015 van het Werkvoorzieningschap

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Overname aandelen BIGA BV 19 mei 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 2 november 2015 Agenda nr: Onderwerp: Verzoek tot uittreden uit de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 20-4-2017 Onderwerp Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel Besluitvorming Samenvatting De

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst uitvoering Wsw. Raden 30 september 2015

Informatiebijeenkomst uitvoering Wsw. Raden 30 september 2015 Informatiebijeenkomst uitvoering Wsw Raden 30 september 2015 Agenda Aanleiding Conclusies obv vastgesteld toetsingskader Scenario s: Stavaza aandelenoverdracht Uitgangspunt: Zorg voor medewerkers staat

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 Collegebesluit Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 1. Inleiding Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben drie van de vijf deelnemende gemeenten

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum B&W-besluit : 29 maart 2016 Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Raadsvergadering : 26 mei 2016 Behandeld : R.v.Vorstenbosch door Agendapunt : E-mail : r.vorstenbosch@scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 28 juni 2016 R09S009/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 28 juni 2016 R09S009/z Datum Agendapunt Documentnummer R09S009/z160028046 Onderwerp Samenwerking Ermelo-Harderwijk- Raadsvoorstel Beoogd effect Behoud van bestuurlijke zelfstandigheid en autonomie door middel van samenwerking.

Nadere informatie

Dienstverlening W. van den Beucken

Dienstverlening W. van den Beucken Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp ICT samenwerking Roermond, Venlo en Weert raadsnummer 2013 65 collegevergadering d.d. 20-08-2013 raadsvergadering d.d. 25-09-2013 fatale termijn programma portefeuillehouder

Nadere informatie

Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5. Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV

Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5. Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV Reg.nr: FLO/2012/13137 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 2 oktober 2012 Agendapunt: RTG: nvt AAN DE RAAD Onderwerp: Begrotingswijziging WOZL 2012 i.v.m. uitstel van betaling Licom NV 1. Samenvatting Nu

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Rv Cofinanciering SW-bedrijven 16 april 2012 Pagina 1 van 6

Rv Cofinanciering SW-bedrijven 16 april 2012 Pagina 1 van 6 Raadsvergadering : 16 april 2012 Agendapunt : 6.d Registratienummer : 12.036 Portefeuillehouder(s) : F.M. Schoonderwoerd Opsteller : J. van Wijk E-mail : jvanwijk@kaagenbraassem.nl Telefoon : (071) 3327

Nadere informatie

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012 BIJLAGENUMMER Agendapunt Omvorming gemeenschappelijke regeling Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs West- Friesland tot openbare Stichting Leerzaam. Onderwerp Ter advisering aan de commissie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Strategische kaders Participatiewet. Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 9 oktober 2014 14-089 Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Aan de raad, Onderwerp Strategische kaders Participatiewet Gevraagde beslissing In te stemmen met

Nadere informatie

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN).

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN). Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/14443 Datum : 29 mei 2012 Programma : Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T. de Jong Informatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2. Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2. Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 332804 Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2 Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan.

Raadsvergadering. Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-113 Onderwerp Opheffing gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 met bijbehorend Liquidatieactieplan. Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Ras-. 13. SEP- 214 VooĮstelnummer: Rŭaoi^Qįl Heerhugowaard nul ut Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB21491 Onderwerp: Begroting 215 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel om aanvraag herstructureringsfaciliteit Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Voorstel om aanvraag herstructureringsfaciliteit Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel om aanvraag herstructureringsfaciliteit Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen. Nummer: 8b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 17 april 2012 Aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Raadsvoorstel: 2016-1545 Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Datum: 1 maart 2016 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst: 17 maart 2016 Raadsvergadering: 7 april 2016

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00610473 Op voorstel B&W d.d.: 16 mei 2017 Datum vergadering: 30 mei 2017 Portefeuillehouder: Rol gemeenteraad: Zienswijze concept Ondernemingsplan

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P.

Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr Corsa kenmerk Portefeuillehouder wethouder P. Onderwerp Uitvoering Participatiewet en positie WAVA hierin Volgnr. 2015-026 Corsa kenmerk 15.0006784 Portefeuillehouder wethouder P. Jorritsma Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND BOB 14/020 Aan de raad, BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND Voorgeschiedenis / aanleiding Op 7 oktober jl. heeft het college besloten de conceptbegroting van 2015 ter goedkeuring voor

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN. Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november

KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN. Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november KOSTEN EN BATEN VAN BESCHUT WERKEN Robert Capel, Jan-Jaap de Haan, Yvonne Pot Divosa Najaarscongres Zaandam 27 november Inhoudsopgave 1. Beschut werken: waar hebben we het over 2. Beleidskeuzes 3. De financiële

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Onderwerp: Opheffing Gemeenschappelijke Regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden en principebesluit oprichting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr.8

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr.8 Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling (lichte vorm) t..b.v. het uitvoeren van de Participatiewet door de gemeente Helmond en het beschikbaar stellen van een krediet in de kosten

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Raadsvoorstel: 2015-1401 Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet 2016-2020 Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Datum: 3 september 2015 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Ondernemingsplan 20-202 en concept-begroting 20 van de Atlant Groep. Registratienummer: 245029 Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 27 juli 200 Datum vergadering: dinsdag

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen Van: Het college van B&W van 4 december 2012.

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen Van: Het college van B&W van 4 december 2012. Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen 2012 Van: Het college van B&W van 4 december 2012 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming Aan de raad

Nadere informatie

P. Verhoeven raad00699

P. Verhoeven raad00699 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email P. Verhoeven 040-2083625 pve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00699 Liquidatieplan en opheffing Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering H.P. Mittendorff 28 november 2013 Datum voorstel 15 oktober 2013 Agendapunt Onderwerp Organisatie gemeenschappelijke gezondheidsdienst De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda.

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 1 oktober 2015 15-061 Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Aan de raad, Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

Voorgestelde beslissing :

Voorgestelde beslissing : Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december 2014 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december 2014 Nummer : 74 Onderwerp : Liquidatie Gemeenschappelijke Regeling BWR Bijlage(n) : 1. Notitie Vorming

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2012 RA12.0036 B 1b 12/303 Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Programma Wet werken

Nadere informatie

13 Stiens, 1 december 2015

13 Stiens, 1 december 2015 13 Stiens, 1 december 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/56 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: R. Rozendal E-mail: r.rozendal@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576659.

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : C& E

2007. Nr. : Dnst. : C& E 2007. Nr. : 07.0152 Dnst. : C& E Definitieve vaststelling van het eindrapport fase 1 Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Gemeente Leiden (aangepast scenario). Leiden, 27 november 2007. Op 4 juli 2006

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-04-2015 15-020 Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Gevraagde

Nadere informatie

10 Stiens, 17 december 2014

10 Stiens, 17 december 2014 10 Stiens, 17 december 2014 Raadsvergadering: 22 januari 2015 Voorstelnummer: 2015/2 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B25 Onderwerp: Jaarrekening 2015 MGR Rijk van Nijmegen Datum B&W-vergadering: 24 mei 2016 Datum raadsvergadering: 16 juni 2016 Datum carrousel: nvt Portefeuillehouder: J.G.M.

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvergadering, 28 februari 2012. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 28 februari 2012. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 28 februari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Oprichten Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht door het college van B&W met de colleges van B&W van de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt,

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluiten 1. Brief Intergas d.d. 11 september Aan de Raad Made, 4 oktober 2006 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 16 oktober 2006 Onderwerp: Herkapitalisatie Intergas NV Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5)

VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT. Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT Concept-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRU (wijziging van de artikelen 3.4 en 4.5) VEILIGHEIDS REGIO UTRECHT De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 15R R.00717

RAADSVOORSTEL 15R R.00717 RAADSVOORSTEL 15R.00717 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 17 november 2015 Portefeuillehouder(s): Bob Duindam Portefeuille(s): Onderwijs Contactpersoon: E. van Andel

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Voorgesteld besluit de Verordening Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Wijk bij Duurstede 2012 wordt vastgesteld.

Voorgesteld besluit de Verordening Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Wijk bij Duurstede 2012 wordt vastgesteld. Raadsvergadering, 19 juni 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Vaststelling Verordening Peuterspeelzalen. Nr.: 505 Agendapunt: 9 Datum: 29 mei 2012 Onderdeel raadsprogramma: Samenleven Portefeuillehouder:

Nadere informatie

P. Verhoeven raad

P. Verhoeven raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email P. Verhoeven 040-2083625 pve@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nieuwe gemeenschappelijke regeling Cure. 12raad00700

Nadere informatie

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Voorgesteld besluit Het Integraal Huisvestingsplan

Nadere informatie

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Zaaknummer : 170397 Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Collegevergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 21 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

8 Stiens, 28 oktober 2015

8 Stiens, 28 oktober 2015 8 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 12 november 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 oktober 2014 14-101 Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Renswoude, 5 april 2016 Nr.: Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley

Renswoude, 5 april 2016 Nr.: Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley Agendapuntnr.: Renswoude, 5 april 2016 Nr.: 154375 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: instellingsbesluit bestuurscommissie basismobiliteit Regio FoodValley Geachte raad, Aan de gemeenteraad Samenvatting:

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 11-12-2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland, Regeling Zonder Meer Anna

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Sociale zaken

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Sociale zaken DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 09-06-2015 Sociale zaken CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER 2015-19918 Div. Zwaga/350 4231 Arend.zwaga@maastricht.nl ONDERWERP RAADSVOORSTEL Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 16 juni 2016

Datum raadsvergadering 16 juni 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 3 mei Datum raadsvergadering 16 juni 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-293 Bijbehorend veld van de programmabegroting WMO, Sociale Zaken en minimabeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 26-2-13 Onderwerp Oprichting Omgevingsdienst Brabant Noord per 1 april 2013 Status Besluitvormend Voorstel 1. Toestemming te verlenen voor het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling ter oprichting

Nadere informatie