Raadsvergadering, 26 mei Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV"

Transcriptie

1 Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Nr.: RV Agendapunt: 8 Datum: 3 maart 2015 Onderdeel raadsprogramma: 3 Portefeuillehouder: Jan Burger Voorgesteld besluit 1. kennis nemen van het ontwerpbesluit van overname van de aandelen BIGA Groep BV door de vijf regiogemeenten per 1 januari 2016 (optie 1) daarbij in aanmerking nemend dat uittreding door een gemeente pas mogelijk is na en met betrekking tot het ontwerpbesluit wensen en bedenkingen kenbaar maken 2. instemmen met de verdeling van de aandelen (en daarmee de stemverhouding) naar rato van de huidige budgetverdeling Sociale Werkvoorziening-plaatsen Korte samenvatting Bij de oprichting op 1 januari 2009 bestond de BIGA Groep BV uit drie aandeelhouders, te weten de Inclusiefgroep, Abrona en Bartiméus. Inmiddels heeft de Inclusiefgroep zich uit de BV terug getrokken. De overige twee aandeelhouders hebben aangegeven de BV niet te willen voortzetten. Dat laatste heeft alles te maken met de invoering van de participatiewet dit jaar. Daardoor is een transitie en transformatie noodzakelijk voor alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij zijn partijen betrokken als de BIGA, de regionale sociale dienst, maar ook instanties die zorg leveren bij vormen van dagbesteding. De gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor haar inwoners met een indicatie Sociale Werkvoorziening (hierna: SW-ers). Wij hebben met de vijf regiogemeenten, Bunnik-De Bilt- Utrechtse Heuvelrug en Zeist, de SW-ers ondergebracht bij de GR RDWI. De GR RDWI heeft een contract gesloten met de BIGA. Dit contract loopt dus af op 31 december BIGA heeft haar aandelen aangeboden aan de regiogemeenten. De vraag ligt nu voor of de aandelen moeten worden overgenomen. Bij het niet overnemen van de aandelen dreigt liquidatie. Het in de afgelopen jaren opgebouwde vermogen kan dan verloren gaan.

2 Aanleiding Voortraject & achtergronden Op 2 februari heeft in Bunnik de Bestuurlijke Bijeenkomst BIGA plaatsgevonden met ABleden, burgemeesters en gemeentesecretarissen. Onderwerp van gesprek was de ondersteuning van arbeidsgehandicapten in de regio Kromme Rijn Heuvelrug. Essentieel in die discussie is de positie van BIGA Groep BV. De BIGA Groep BV (hierna: BIGA) is 1 januari 2009 van start gegaan. De vijf regiogemeenten hebben via de GR RDWI in 2008 een contract voor onbepaalde tijd gesloten met de BIGA, waarbij alle exploitatierisico s gedurende de contractperiode volledig voor rekening van de BIGA komen. De gemeenten hebben destijds deze keuze gemaakt omdat de voormalige Sociale Werkvoorziening Zeist (SWZ) en omstreken behoorlijk verliesgevend was. Het contract met de BIGA kent de volgende voorwaarden. Preferred suppliership voor de BIGA in de deelnemende gemeenten; Onroerend goed in gebruik (huur ter hoogte van de kapitaallast, ivm fiscale noodzakelijkheid), ter aanvulling een vergoeding (verschil bijdrage 600k werkelijk gemaakte kosten onroerend goed) tot en met het jaar 2015; SW-ers zijn in dienst van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (hierna: RDWI) en worden gedetacheerd bij de BIGA; De rijksbijdragen die gemeenten ontvangen gaan onverkort over naar de BIGA (bijdrage in loonkosten SW-ers); Betaling van een bruidsschat 1.273k (bij de start van het contract). Bij de oprichting bestond de BIGA uit drie aandeelhouders: te weten de Inclusiefgroep, Abrona en Bartiméus. Inmiddels heeft de Inclusiefgroep zich uit de BV terug getrokken. De overige twee aandeelhouders hebben aangegeven de BV niet te willen voortzetten. De gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor SW-ers. Wij hebben via de GR RDWI een contract gesloten met de BIGA. Dit contract loopt eind 2015 af. BIGA heeft haar aandelen aangeboden aan de regiogemeenten. De vraag ligt nu voor of de aandelen moeten worden overgenomen, anders dreigt liquidatie. De financiële situatie van de BIGA zal de komende jaren snel veranderen. De afgelopen jaren (en ook 2015) zijn en kunnen nog worden afgesloten met een positief resultaat. Dit resultaat is tot nu toe (voor een groot deel) toegevoegd aan het eigen vermogen. De toekomstige situatie ziet er minder rooskleurig uit. Door de afnemende rijksbijdrage nemen de inkomsten van de BIGA fors af. In 2014 bedroeg het subsidiebedrag per SE (standaard eenheid/arbeidsplaats van 36 uur), dit neemt geleidelijk aan af tot in Daardoor dekken de inkomsten niet langer alle kosten (bijv. loon volgens SW-cao en begeleiding). Dit heeft voor de BIGA tot gevolg dat zij hierdoor niet langer in staat zal zijn de exploitatie met positieve resultaten af te sluiten. Bij ongewijzigd beleid heeft de BIGA voor 2016 een verlies van 369k geprognotiseerd. Dit verlies loopt op tot ruim 2,3 mln. in 2020 (input Due Diligence rapport Mazars). Liquidatie van de BIGA is op dit moment het slechtst denkbare scenario voor de deelnemende gemeenten en de SW-ers omdat we geen alternatief hebben. Overname van de aandelen door de gemeenten (direct/indirect) als tussenfase is daarom nu de meest voor de hand liggende keuze, ook omdat bij liquidatie het opgebouwde eigen vermogen niet ten goede zal komen aan de regiogemeenten.

3 Er zijn op dit punt wel een aantal kanttekeningen te plaatsen. Zo dienen de komende tijd alternatieven te worden onderzocht die beter voor de doelgroep kunnen zijn en/of waardoor de uitvoering anders kan worden georganiseerd, waardoor het toekomstige tekort af zal nemen. Daarbij komt dat door de ontwikkelingen in het sociaal domein er een transformatie gaat plaatsvinden wat betreft andere doelgroepen dan SW-ers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een andere, vernieuwde opzet van BIGA is hiervoor nodig. Specifiek (beoogd doel) Overname van de aandelen BIGA door de vijf regiogemeenten op basis van gelijkwaardigheid (optie 1). Meetbaar Het contract met BIGA loopt eind 2015 af. BIGA heeft haar aandelen aangeboden aan de regiogemeenten. De huidige aandeelhouders zijn begin maart 2015 geïnformeerd over het besluit dat de colleges van de gemeenten hebben genomen over het overnemen van de aandelen en de te volgen procedure richting gemeenteraden. Acceptabel Alle vijf de colleges van de regiogemeenten hebben het eenduidig opgestelde collegevoorstel in de eerste week van maart behandeld. De raadsbehandelingen vinden plaats in april. De huidige aandeelhouders zijn begin maart door de gemeenten geïnformeerd onder voorbehoud van de uitkomsten van de uitkomsten van de raadsvergaderingen in april Overwegingen die leiden tot het besluit Opties Er liggen twee varianten ter besluitvorming voor, namelijk onder voorwaarden overname van de aandelen van de BIGA door: - de vijf regiogemeenten; - de RDWI. Optie 1 Overname van de aandelen BIGA door de vijf regiogemeenten In deze variant participeren de gemeenten rechtstreeks in de BIGA. De BIGA blijft in zijn geheel intact, slechts de eigenaren van de BV veranderen. Aandelen worden overgenomen in de verhouding van het budget dat de vijf regiogemeenten ontvangen voor de taakstelling Wsw. Hierbij wordt aangesloten op de huidige systematiek, deze doet het meest recht aan het risicoprofiel van iedere gemeente. Op basis van de najaarsnota 2014 (bron RDWI), komt de verdeelsleutel uit op: Gemeente Aandeel in % Bunnik 3,86 De Bilt 13,54 Utrechtse Heuvelrug 21,28 Wijk bij Duurstede 14,29 Zeist 47,03 Totaal 100

4 Op het moment van definitieve overname van de aandelen (31/12/2015) zal de definitieve verhouding worden bepaald (door actualisatie van de budgetten). Iedere gemeente heeft stemrecht in dezelfde verhouding als de aandelenverdeling. Ook is iedere gemeente voor dit percentage risicodrager van BIGA. Tijdens de tussenfase worden eventuele negatieve resultaten van de BIGA ten laste van het eigen vermogen van de BV gebracht. Voordelen van overname van de aandelen door de vijf regiogemeenten - Uitvoering Sociale Werkvoorziening op minder afstand door rechtstreeks contact (ambtelijk en bestuurlijk). Hierdoor: o Maatwerk per gemeente beter mogelijk; o Integraal/lokaal werken minder complex; o Beter zicht op wat wel en niet werkt. - Bij het definitief besluit over uitvoering WSW-oud, beschut nieuw en doelgroep arbeidsgehandicapten, kunnen gemeenten besluiten om een deel wel of niet bij de definitieve uitvoeringsorganisatie weg te zetten/in te kopen; - De RDWI behoudt een onafhankelijke rol (mede vanwege het door RDWI uit te werken scenario om de BIGA op te laten gaan in de RDWI). Nadelen van overname van de aandelen door de vijf regiogemeenten - Gemeenten dragen directe verantwoordelijkheid voor de BV, bestuurlijke drukte bij gemeenten (kaderstellend en controlerend); - Risico dat verschillende gemeenten via het bestuur de BIGA verschillende kanten op willen sturen; - Financieel risico ligt direct bij gemeenten; - Mogelijk versnippering van beleid binnen het thema werk en inkomen. Optie 2 Overname van de aandelen BIGA door de GR RDWI In deze variant participeren de gemeenten indirect in de BIGA. De directe verantwoordelijkheid komt bij de RDWI te liggen. De RDWI zal dan aandeelhouder zijn (stemrecht, verdeelsleutel, enz. op basis van huidige afspraken RDWI). Voordelen van overname van de aandelen door de RDWI - Kennis en netwerk benutten van de RDWI; - Past in de lijn van de RDWI (sluit aan bij de kaders van de Participatiewet), gezamenlijke doorontwikkeling integratieketen specifieke doelgroepen); - Minder directe bestuurlijke drukte bij gemeenten (maar verschoven naar RDWI; is tevens een nadeel). Nadelen van overname van de aandelen door de RDWI - Geen onafhankelijke positie RDWI (te veel mandaat bij de RDWI i.v.m. uitvoering i.p.v. strategisch kader); - Beperking keuzevrijheid bij het nemen van het definitieve besluit; - Komt bovenop de ontwikkelopgave van de RDWI (nieuwe P wet en veranderende bedrijfsvoering); - Financieel risico ligt nog steeds (indirect) bij gemeenten;

5 - Uitvoering SW meer op afstand. Hierdoor: o Maatwerk per gemeente lastiger; o Integraal/lokaal werken ingewikkelder; o minder zicht op wat wel en niet werkt. Voorwaarden die gesteld worden aan de aandelenovername Omdat op dit moment de alternatieve scenario s nog dienen te worden uitgewerkt worden voorwaarden gesteld aan de aandelenovername. De volgende zijn van belang: De periode van aandelenovername begrenzen in tijd en daarmee beschouwen als een tussenfase; In deze tussenfase wordt uitvoering gegeven aan (de uitkomsten van) de ontwikkelagenda; De overgangssituatie duurt tot uiterlijk eind 2016; Het streven is om eind 2015 een keuze te maken voor een voorkeurscenario. Het jaar 2016 zal gebruikt worden het voorkeursscenario te effectueren. Het doel is om vanaf 2017 te werken volgens het gekozen scenario. De genoemde termijnen moeten gezien worden als richtdatum, het is op dit moment nog onduidelijk hoeveel tijd nodig is om de diverse scenario s van de veranderagenda en de effectuering daarvan uit te werken; Aan het eind van deze overgangsperiode wordt een definitief besluit genomen over (aandelen) BIGA (keuzes komen o.a. uit ontwikkelagenda); Tot eind 2016 is het niet mogelijk de aandelen te vervreemden; Uittreden/overdragen aandelen aan het einde van de periode behoort tot mogelijkheid (zonder extreme kosten), hiervoor zijn criteria benoemd waaronder dit mogelijk is (zie verderop in dit voorstel); Ontwikkelingen die gedurende de overgangsfase actueel worden en die van invloed kunnen zijn op andere gemeenten worden met elkaar besproken (hierbij kan gedacht worden aan het starten van pilots, enz.). Overwegingen Er is verdere uitwerking van de vervolgstappen nodig. Gelet op de grote tijdsdruk en de te maken keuze is er voor gekozen om de verdere uitwerking niet aan dit voorstel te koppelen. Dit zal direct na besluitvorming verder worden opgepakt. Er zal op korte termijn een voorstel daartoe worden aangeboden waarbij ingegaan wordt op de exacte opdrachtformulering, opdrachtgever- en -nemerschap, aansturing, planning, enz. Ontwikkelagenda In de tussenfase wordt een ontwikkelagenda uitgewerkt. Deze is gericht op een ander verdienmodel, wat de toekomstige verliezen (zie hierboven, oplopend tot 2,3 mln per jaar) moet inperken. Maar ook op de toekomstige ontwikkeling van organisaties (BIGA, RDWI en gemeenten) en de processen, die daarbij horen. Deze ontwikkelagenda bestaat uit aantal scenario s. Op basis van de uitkomsten van de ontwikkelagenda kan eind 2015 een keuze voor een voorkeursscenario gemaakt worden. De exacte bepaling en afbakening van de scenario s zal worden meegenomen in het voorstel dat wordt opgeleverd. Daarin zal aandacht worden besteed aan de verdere concretisering van de ontwikkelagenda (inzichtelijk maken van de gevolgen voor de doelgroep, kosten/bastenanalyse, aandacht voor juridische en fiscale gevolgen, risico s enz.). Ook kan dan bepaald worden om scenario s in hun samenhang verder uit te werken.

6 Gedacht kan worden aan de volgende scenario s: 1. Optimaliseren van het verdienmodel van (een zelfstandige) BIGA. (De BV BIGA blijft bestaan als zelfstandige entiteit). In dit scenario wordt gezocht naar mogelijkheden om de levensvatbaarheid te vergroten. 2. BIGA op laten gaan in de RDWI (BIGA wordt als entiteit opgeheven). 3. Nieuwe aandeelhouder(s) zoeken. 4. Integratie met dagbesteding (in combinatie met ander scenario s). 5. Inkopen bij een andere organisatie. Definitief besluit Eind 2015, zodra de uitkomsten van de ontwikkelagenda (scenario s) bekend zijn, moet er een definitieve keuze gemaakt worden (koers bepaald worden) die voor de aandeelhouders (gemeenten) toekomstbestendig is. Daarbij is het van belang dat iedere gemeente een vrije eigen keuze kan maken. Met andere woorden: er moeten geen belemmeringen zijn opgeworpen die deze keuze in de weg staan. De keuze moet onafhankelijk gemaakt kunnen worden. Theoretisch zou het zo kunnen zijn, dat iedere gemeente een ander voorkeursscenario heeft, maar primair wordt gestreefd naar consensus. Om een geheel vrije keuze mogelijk te maken zijn de volgende randvoorwaarden van belang: Gemeenten hebben de mogelijkheid om voor een scenario te kiezen en deze uit te voeren zonder dat hiervoor een meerderheid van stemmen nodig is; Een gemeente kan uittreden uit de BIGA, zonder dat instemming van andere gemeenten nodig is; Het eventueel uittreden uit de BIGA geschiedt onder voorwaarden (zie hieronder). Voorwaarden voor uittreding uit de BIGA Aan de mogelijkheid van uittreding worden de volgende voorwaarden aan gekoppeld: Uittredende gemeenten kunnen geen aanspraak maken op het eigen vermogen van de BIGA. Het eigen vermogen blijft in de BV, dit deels ter compensatie van de gevolgen. Dit punt zal nog verder worden uitgewerkt. Als een gemeente voor uittreding kiest heeft dit tot gevolg dat zij haar SW-ers elders moet onderbrengen. Ze worden niet in de BIGA ondergebracht, tenzij de gemeente een inkoopcontract met de BIGA sluit (tegen een hoger bedrag dan rechtstreeks aandeelhouderschap i.v.m. risico-opslag). De uittredende gemeente betaalt de kosten van het aanpassen van de statuten (notaris en KvK). Iedere gemeente heeft stemrecht in dezelfde verhouding als de aandelenverdeling. Ook is iedere gemeente voor dit percentage risicodrager van BIGA. Tijdens de tussenfase worden eventuele negatieve resultaten van de BIGA t.l.v. het eigen vermogen van de BV gebracht. Indien één gemeente de aandelen niet overneemt, heeft dit gevolgen voor het besturingsmodel van de RDWI (dit zal verder moeten worden uitgewerkt). Ook heeft het gevolgen voor bijvoorbeeld de aandelenverhouding van de BIGA (ook dit zal nader uitgewerkt moeten worden). Indien meerdere gemeenten bij besluitvorming aangeven te willen uittreden, dan kan besloten worden om de BV te liquideren. Alle gevolgen komen dan voor rekening van alle deelnemers (op basis van aandelenverhouding). De exacte liquidatievoorwaarden zullen nog nader bepaald moeten worden.

7 Condities aandelenovername Als de aandelen door de regiogemeenten overgenomen worden, moet rekening gehouden worden met een aantal zaken die (rand)voorwaardelijk zijn. Ook moeten een aantal keuzes gemaakt worden. Het betreft o.a. de onderstaande punten: 1. Overnameprijs De gemeenten (via een vertegenwoordiger) zullen moeten onderhandelen over de overnameprijs van de aandelen. Daarbij moet rekening gehouden worden met allerlei aspecten die hierbij een rol spelen, zoals de bedrijfseconomische waarde van het bedrijf BIGA en allerlei juridische en fiscale aspecten. Voorgesteld wordt dat de gemeenten een onderhandelingsmandaat aan de onderhandelaar meegeven. Het voorlopige onderhandelingsresultaat dient getoetst te worden op mogelijke juridische en fiscale gevolgen voor de gemeenten voordat de overnameprijs definitief is. 2. Aanvullende voorwaarden overname aandelen tussenfase. De aandelen worden onder voorwaarden overgenomen. Na het uitwerken van de scenario s vindt er een definitieve keuze plaats. Gedurende de uitwerking van de diverse scenario s (ontwikkelagenda) zal de BIGA in zijn huidige vorm blijven bestaan. Na definitieve besluitvorming kan dit anders worden. Tot die tijd gelden de volgende voorwaarden: - Preferred supppliership blijft intact. - Een gemeente pas kan uittreden na Indien de BIGA in deze overgangsfase een negatief resultaat draait, zal het tekort ten laste worden gebracht van het eigen vermogen. - Alle gemeenten zijn vertegenwoordigd in de AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) van BIGA Juridisch Indien de gemeenten besluiten tot aandelenovername zal onderhandeld moeten worden over de overnameprijs. Afhankelijk van de te betalen prijs kunnen hier juridische gevolgen voor de gemeenten aan zitten. In het voorstel is opgenomen dat het voorlopige overnamebod eerst op juridische en fiscale aspecten getoetst wordt voordat het definitief wordt. Afhankelijk van het te kiezen model kunnen er (juridische) gevolgen spelen voor bijvoorbeeld de GR RDWI. Aan al deze aspecten zal aandacht moeten worden besteed in zowel het voorstel waarin het komende proces nader wordt uitgewerkt als ook in de uitwerking van de diverse scenario s. Daarnaast moet nog een aantal zaken geregeld worden zoals: Praktische afspraken maken over welke personen door de gemeenten worden aangewezen als vertegenwoordiger in de AvA (Algemene vergadering van Aandeelhouders). Dit moet in de statuten worden geregeld. Toestemming aan de Toezichthouder vragen voor de aandelenovername; Het besluit behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten. De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. De goedkeuring wordt dus na de besluitvorming gevraagd, maar voor de uitvoering van de besluitvorming. Administratieve zaken afhandelen: - statuten aanpassen; - aandelenregister KvK aanpassen;

8 Bepalen wie de onderhandelingen namens de gemeenten voert met de huidige aandeelhouders van de BIGA, onderhandelingen starten na besluitvorming van de vijf regiogemeenten; Het mandaat en bevoegdheden van de directeur BIGA moeten worden bepaald. Dit kan wellicht ook in de statuten worden geregeld. Milieu N.V.T. Draagvlak Het collegevoorstel en raadsvoorstel zijn opgesteld door de regionale ambtelijke werkgroep van de vijf regiogemeenten met als doel een voorstel op te stellen waarin alle gemeenten zich kunnen vinden. Realistisch Ja. Kanttekeningen bij het voorgestelde besluit Maatschappelijke effecten De huidige aandeelhouders (Abrona en Bartiméus) hebben aangegeven niet langer de BIGA als core business te zien. Hierdoor ontstaat de situatie dat of de BIGA eind dit jaar geliquideerd zal worden of er zal een nieuwe aandeelhouder gevonden moeten worden. Liquidatie van de BIGA is geen optie op dit moment. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: Gemeenten hebben op korte termijn geen alternatief. Veel onrust bij SW-ers en medewerkers van de BIGA. Verlies van kennis bij de BIGA en het mogelijk verloren laten gaan van contracten. BIGA heeft veel eigen vermogen dat opgebouwd is uit bijdragen van de gemeenten. Bij liquidatie zou dit eigen vermogen ten gunste komen van de overgebleven aandeelhouders (Abrona/Bartiméus). De gemeenten zijn dus wel genoodzaakt de aandelen over te nemen, hetzij met de vijf regiogemeenten samen, hetzij via de GR RDWI. Risico's 1. Als de gemeenten of de GR RDWI niet besluiten om de aandelen over te nemen dan gaat BIGA over tot liquidatie en komt het opgebouwde eigen vermogen aan de aandeelhouders. 2. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de SW-populatie. Dit kan zijn direct (vijf gemeenten zijn aandeelhouder) of indirect (de GR RDWI is aandeelhouder) en financiële tekorten komen uiteindelijk voor rekening van de gemeente. 3. Geen gelijke stemverhouding. Bij aandelenovername bij de huidige verhouding van het SW-budget is het risico dat de gemeente Zeist een meerderheidsaandeel zou kunnen krijgen. Zeist is op dit moment de grootste aandeelhouder en kan met medewerking van een andere gemeente de keuzes bepalen. 4. Door aandelenovername op basis van de verhouding van het SW-budget wordt het financiële risico bij verliezen in de toekomst beperkt tot de tekorten op de eigen SWmensen.

9 Alternatieven 1. Overname van de aandelen BIGA door de GR RDWI (optie 2). De voor- en nadelen in overweging nemend gaat hier niet de voorkeur naar uit. 2. Niet overnemen van de aandelen door de gemeenten of RDWI. De aandeelhouders hebben aangegeven in dat geval tot liquidatie over te gaan. Het opgebouwde eigen vermogen zal dan niet ten goede komen aan de regiogemeenten. Voor de SW-medewerkers zal dit veel onrust en onzekerheid veroorzaken. Tijdgebonden Ja. Afgesproken is dat de huidige aandeelhouders worden geïnformeerd over het besluit dat de gemeenten hebben genomen over het overnemen van de aandelen. Aanpak/uitvoering - de aandeelhouders van BIGA Groep BV worden schriftelijk geïnformeerd over de besluitvorming van de gemeente; - de inwoners worden geïnformeerd via de gemeentelijke website en social media, de lokale media en publicatie op de gemeentepagina; - medewerkers van BIGA Groep BV worden via BIGA geïnformeerd; - de onderhandelingen met de aandeelhouders starten, onder voorbehoud van de wensen en bedenkingen op het ontwerpbesluit van de gemeenteraad; - er wordt een ambtelijk voorstel opgesteld waar ingegaan wordt op de exacte beschrijving van de ontwikkelagenda, de opdrachtformulering, opdrachtgeveropdrachtnemerschap, aansturing, planning, enz. Ook zal aandacht worden besteed aan de nog uit te werken inhoudelijk punten die rechtstreeks voortkomen uit de aandelenovername; - de uitwerking van de ontwikkelagenda (incl. voorbereiding overname aandelen) start na accordering van het voorstel door het college. Communicatie Zie hierboven, kopje 'aanpak/uitvoering'. Financiën Op 1 januari 2009 heeft de BIGA de SW taken van de regiogemeenten overgenomen. Dit was toen voor de gemeenten een verliesgevende taak. Na 6 jaar kunnen we constateren dat BIGA goed heeft gepresteerd. Dit blijkt o.a. uit de behaalde resultaten. Zo is ieder jaar de omzet gestegen (van 6,4 mln. in 2009 tot 7,7 mln. in 2013). Ook zijn de rekeningresultaten jaarlijks positief (in 2013 was het rekeningresultaat 1,2 mln.). Het eigen vermogen is tevens flink verstevigd (tot 3,2 mln. in 2013). De financiële situatie van de BIGA zal de komende jaren snel veranderen. De afgelopen jaren (en ook 2015) zijn of kunnen nog worden afgesloten met een positief resultaat. Dit resultaat is tot nu toe toegevoegd aan het eigen vermogen.

10 De toekomstige situatie ziet er minder rooskleurig uit. Door de afnemende rijksbijdrage nemen de inkomsten van de BIGA fors af. In 2014 bedroeg het subsidiebedrag per SE, dit neemt geleidelijk aan af tot in Daardoor dekken de inkomsten niet langer alle kosten (bijv. loon volgens SW-cao en begeleiding). Dit heeft voor de BIGA tot gevolg dat zij hierdoor niet langer in staat zal zijn de exploitatie met positieve resultaten af te sluiten. Bij ongewijzigd beleid heeft de BIGA voor 2016 een verlies van 369k geprognotiseerd. Dit verlies loopt op tot ruim 2,3 mln. in 2020 (input Due Diligence rapport Mazars). Na overeenstemming van de overnameprijs van de aandelen wordt de eventuele financiële afhandeling nader uitgewerkt conform de wet- en regelgeving. Bijlagen B&W rapport 'Overname aandelen BIGA Groep BV', 3 maart 2015 met bijlage. Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede, Wilma van de Werken secretaris Tjapko Poppens burgemeester

11 Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 maart 2015, nr RV gelet op de Gemeentewet, de Awb, de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening besluit: 1. kennis te nemen van het ontwerpbesluit van overname van de aandelen BIGA Groep BV door de vijf regiogemeenten per 1 januari 2016 (optie 1) daarbij in aanmerking nemend dat uittreding door een gemeente pas mogelijk is na en met betrekking tot het ontwerpbesluit wensen en bedenkingen kenbaar maken; 2. in te stemmen met de verdeling van de aandelen (en daarmee de stemverhouding) naar rato van de huidige budgetverdeling Sociale Werkvoorziening-plaatsen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van dinsdag 26 mei 2015 De raad voornoemd, griffier, voorzitter,

REGIONAAL VOORSTEL AANDELENOVERNAME BIGA GROEP BV

REGIONAAL VOORSTEL AANDELENOVERNAME BIGA GROEP BV REGIONAAL VOORSTEL AANDELENOVERNAME BIGA GROEP BV Dit voorstel is tot stand gekomen door ambtelijke samenwerking van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist waarbij

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Overname aandelen BIGA BV 19 mei 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

ADVIES AAN HET COLLEGE

ADVIES AAN HET COLLEGE ADVIES AAN HET COLLEGE Datum 9 december 2011 Opsteller Jorritsma, Haaije Portefeuillehouder Buwalda, Lykele Akkoord afdelingshoofd Akkoord diensthoofd O N D E R W E R P: Businessplan Nieuw Thialf V O O

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/146

Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 11.02.2014 2014/0011981 A.J. van der Knaap T 038 499 89 99 M A.vd.Knaap@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Voorgenomen verkoop

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres:

Raadsvoorstel. gemeente DenHelder. Registratienummer: BI09.00854. Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: gemeente DenHelder Registratienummer: BI09.00854 Portefeuillehouder: B. Fritzsche Raadsvoorstel Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: CS H Posthuma 67 81 55 hposthuma@denhelder.n

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 CONCEPT-KADERNOTA OP WEG Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 Datum: 3 februari 2015 Inspraakperiode: 10 februari tot 17 maart 2015 Van de gemeenten: Apeldoorn, Brummen,

Nadere informatie