Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012"

Transcriptie

1 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen van het nieuwe bestuurlijk stelsel Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd De gemeenteraad van Amsterdam Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders, besluit 1. in te stemmen met de hoofdlijnen van het nieuwe bestuurlijk stelsel vanaf 2014 zoals opgenomen in bijlage 1, waarvan de belangrijkste elementen zijn: a. lokaal bestuur met 7 territoriale bestuurscommissies; b. voor de inrichting van de bestuurscommissies zijn twee varianten mogelijk: twee separate bestuurscommissies voor respectievelijk raads- en collegebevoegdheden of een integrale bestuurscommissie met raads- en collegebevoegdheden. Het college van burgemeester en wethouders kiest voor een integrale bestuurscommissie bestaande uit maximaal 14 leden die uit hun midden een dagelijks bestuur kiezen van 3 leden; c. de leden van de bestuurscommissies worden gekozen in rechtstreekse verkiezingen per gebied; d. de verdeling van taken en bevoegdheden zal wezenlijk anders zijn dan in de huidige situatie: beleidskaders worden stedelijk vastgesteld, lokale taken hebben vooral een lokale functie en lokaal bereik; e. samen met de uitgangspunten en criteria voor het bestuurlijk stelsel zullen de uitkomsten van de diverse onderdelen van Amsterdam Financieel Gezond - zoals 1 stad, 1 opgave - leidend zijn bij het toekennen van bevoegdheden en taken stedelijk en lokaal. De omvang van het pakket van bevoegdheden en taken van de bestuurscommissies en de gevolgen daarvan voor het budget worden nog nader bepaald, maar zullen naar verwachting substantieel kleiner zijn dan in de huidige situatie; f. zowel diensten als stadsdelen werken gebiedsgericht; 2. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel van Groenlinks ( Het Stadsparlement ); 3. kennis te nemen van het VVD-discussiestuk Mokum 3.0'. VEBETEBLAD 1

2 Wettelijke grondslag Het wetsvoorstel tot Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (kamernummer ) en artikel 83 van de Gemeentewet. Bestuurlijke achtergrond Op 5 juli 2012 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel afschaffing deelgemeenten aangenomen. Op dezelfde dag heeft wethouder Van Es bekend gemaakt dat het College de hoofdlijnen van een nieuw bestuurlijk stelsel in het najaar zal voorleggen aan de aad. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel dit najaar. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt, treedt de wet in werking in maart Om voldoende tijd te hebben voor de implementatie van het wetsvoorstel, dient vooruitlopend op definitieve besluitvorming in de Eerste Kamer nu al besloten te worden over de hoofdlijnen van het nieuwe bestuurlijk stelsel. Na de besluitvorming in de Eerste Kamer zullen uitgewerkte besluiten worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Onderbouwing besluit Ad 1. Hoofdlijnen nieuw bestuurlijk stelsel In deze voordracht legt het college de hoofdlijnen neer van een nieuw bestuurlijk stelsel voor Amsterdam. Het wetsvoorstel vormt daarvoor weliswaar de concrete aanleiding, maar is niet de enige drijfveer. Diverse ontwikkelingen maken vernieuwing van de rol van de overheid en haar wijze van organisatie noodzakelijk en urgent. Economische ontwikkelingen en forse bezuinigingen vanuit het ijk dagen ons uit om met minder middelen beter te presteren. Amsterdammers vragen om een betrokken overheid die krachtig optreedt bij misstanden en zorgzaam is voor kwetsbare mensen maar ook ruimte laat voor initiatieven van anderen die een bijdrage willen leveren aan de stad. egionale samenwerking met de omringende gemeenten en provincies wordt steeds belangrijker. De metropoolregio Amsterdam houdt immers niet op bij de stadsgrenzen. Dit is hét moment om verdergaande stappen te zetten naar een robuuste en toekomstbestendige bestuurlijke inrichting van Amsterdam voor de komende decennia. Het ontwerpen van een nieuw en ander bestuurlijk stelsel is een uitdagende opdracht. Het vraagt van iedereen om over gevestigde belangen heen te stappen en de discussie te voeren vanuit de beste kansen voor Amsterdam op lange termijn. Eén Amsterdam is hierbij het credo. Wat aan kracht en ervaring is opgebouwd in 32 jaar stadsdelen, wordt daarbij benut in een vorm die past bij de opgaven van deze tijd. De voorstellen voor een nieuw bestuurlijk stelsel staan niet op zich. Zo zijn het advies van de commissie Mertens en het daarop gebaseerde raadsbesluit uit 2009 over de fusie van de stadsdelen, meegenomen bij het opstellen van deze voorstellen. De inrichting van een nieuw bestuurlijk stelsel gebeurt ook in samenhang met de diverse onderdelen van Amsterdam Financieel Gezond, waaronder één stad, één opgave, de veranderingen in de ambtelijke organisatie en één stad, één financieel VEBETEBLAD 2

3 stelsel. Uitgangspunten Uitgangspunten voor het nieuwe bestuurlijk stelsel zijn: Maatschappelijke opgave staat centraal Eén Amsterdam met differentiatie in beleid en uitvoering (ruimte voor diversiteit en maatwerk) Democratische legitimatie stedelijk en lokaal Toegankelijk en afrekenbaar bestuur Ambtelijke organisatie die snel, flexibel, daadkrachtig en efficiënt handelt Wettelijke mogelijkheden Als het wetsvoorstel afschaffing deelgemeenten kracht van wet krijgt houden de stadsdelen in de huidige vorm van rechtswege op te bestaan. Binnengemeentelijke decentralisatie is dan nog wel mogelijk met bestuurscommissies, adviescommissies en wijkraden. Alleen aan bestuurscommissies kunnen taken worden overgedragen, maar geen bevoegdheid tot het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften die door straf of bestuursdwang kunnen worden gehandhaafd. Verkiezingen blijven mogelijk, maar zijn niet verplicht. Van belang is dat de bestuurscommissie uiteindelijk verantwoording aflegt aan het orgaan dat het heeft ingesteld de gemeenteraad, het college of de burgemeester ook al zijn de leden door verkiezingen gekozen. Een bestuurscommissie is daarmee in formele zin een vorm van verlengd bestuur. Er is extern advies ingewonnen over de juridische mogelijkheden van de Gemeentewet na inwerkingtreding van het wetsvoorstel afschaffing deelgemeenten. Dat advies gaat als bijlage 2 hierbij. Hoofdlijnen nieuw bestuurlijk stelsel Op basis van bovengenoemde uitgangspunten kiest het College voor het behoud van lokaal bestuur in het nieuwe bestuurlijk stelsel. Het voorstel is 7 territoriale bestuurscommissies in te stellen met een eigen takenpakket. Hiertoe kunnen bevoegdheden van aad, College en Burgemeester worden gedelegeerd naar een bestuurscommissie. Nog besloten moet worden in welke mate ook mandatering van bevoegdheden van de burgemeester gewenst is, zoals die in de huidige situatie bestaat. Samen met de uitgangspunten en criteria voor het bestuurlijk stelsel zullen de uitkomsten van de diverse onderdelen van Amsterdam Financieel Gezond - zoals 1 stad, 1 opgave - leidend zijn bij het toekennen van bevoegdheden en taken stedelijk en lokaal. De omvang van het pakket van bevoegdheden en taken van de bestuurscommissies en de gevolgen daarvan voor het budget worden nog nader bepaald, maar zullen naar verwachting substantieel kleiner zijn dan in de huidige situatie. Een belangrijke inperking van het lokale takenpakket is dat beleidskaders stedelijk worden vastgesteld. Het lokale bestuur richt zich primair op de gebiedsgerichte invulling en uitvoering van taken met een lokale functie en een lokaal bereik. Er is nog ruimte voor diversiteit en maatwerk, maar alleen voor zover verschillen uit te leggen zijn op grond van verschillen in de maatschappelijke opgave. De uitvoering vindt plaats op een passende schaal, dat kan lokaal, stedelijk of regionaal zijn. Niet alleen VEBETEBLAD 3

4 stadsdeelorganisaties maar ook de diensten werken meer dan nu gebiedsgericht. Voor de inrichting van de bestuurscommissies zijn twee varianten mogelijk: twee separate bestuurscommissies voor respectievelijk raads- en collegebevoegdheden of een integrale bestuurscommissie met raads- en collegebevoegdheden. Het college kiest voor een integrale bestuurscommissie, omdat dit de meest heldere vorm is waarbij de bestuurscommissie een onderlinge samenhang kent (met bestuurders en raadsleden) en integraal aanspreekbaar is door burgers en de organen die hen ingesteld hebben (College, Burgemeester en aad). Bij een integrale bestuurscommissie is het eventueel mogelijk om bestuurders van buiten te benoemen. Om de omvang van bestuurscommissies te laten aansluiten op het kleinere takenpakket kiest het College voor bestuurscommissies die bestaan uit maximaal 14 leden die uit hun midden een dagelijks bestuur kiezen van 3 leden. Aandachtspunt hierbij is dat hierdoor een even aantal leden gekozen wordt, wat bij stemming tot gelijke stemverhoudingen kan leiden. De leden van de bestuurscommissies worden gekozen in verkiezingen per gebied. In totaal leidt dit tot 98 leden van bestuurscommissies. Financiën Het budget van de bestuurscommissies volgt uit het pakket van taken en bevoegdheden die aan hen worden toegekend. De omvang daarvan kan nu nog niet worden aangegeven, maar zal substantieel kleiner zijn dan in de huidige situatie. Dit vergt nadere uitwerking. Samen met de uitgangspunten en criteria voor het bestuurlijk stelsel zullen de uitkomsten van de diverse onderdelen van Amsterdam Financieel Gezond - zoals 1 stad, 1 opgave, de veranderingen in organisatie en bedrijfsvoering en 1 stad, 1 financieel stelsel - leidend zijn bij het toekennen van bevoegdheden en taken stedelijk en lokaal. Het nieuwe bestuurlijk stelsel leidt door de vermindering van het aantal bestuurders en raadsleden tot directe besparingen op bestuurskosten van de huidige 8 miljoen naar 4,5 miljoen. De vermindering van het budget van stadsdelen leidt primair tot een verschuiving van budget naar de centrale stad. Dat bundeling van beleid en uitvoering tot besparingen kan leiden is de inzet van het lopende traject 1 stad 1 opgave van stad en stadsdelen. Vooral de uitkomsten daarvan beperken de omvang van het totale gemeentelijke budget. Besluiten daarover zijn opgenomen in de Begroting Uitwerking De diverse onderdelen van dit hoofdlijnenbesluit worden de komende periode nader uitgewerkt. In het definitieve besluit zal ook ingegaan worden op het tempo van implementatie. Belangrijk richtsnoer daarin zijn de verkiezingen van maart De implementatie dient overigens in samenhang te gebeuren met de implementatie van de uitkomsten van 1 stad 1 opgave, één financieel stelsel en de organisatieveranderingen die volgen uit de opdracht daarover aan de gemeentesecretaris. Ad 2. Initiatiefvoorstel Groenlinks ( Het Stadsparlement ) Op 28 november jl. heeft Groenlinks een initiatiefvoorstel ingediend met als titel Het Stadsparlement (zie bijlage 3). Bij brief van 8 december 2011 heeft het College VEBETEBLAD 4

5 gemeld dat de bestuurlijke reactie volgt bij de brief over de hoofdlijnen voor het bestuurlijk stelsel. De bestuurlijke reactie gaat als bijlage 4 hierbij. Ad 3. Discussiestuk VVD ( Mokum 3.0 ) Op 21 juni 2011 heeft de gemeenteraadsfractie van de VVD het discussiestuk Mokum 3.0 Visie op & discussiestuk over bestuurlijke en organisatorische inrichting gemeente Amsterdam na opheffen deelraden uitgebracht. Dat stuk gaat ter kennisname hierbij (zie bijlage 5). Geheimhouding n.v.t. Meegestuurd Ter inzage gelegd Stukken Bijlage 1 Hoofdlijnen nieuw bestuurlijk stelsel Bijlage 2 Advies VU deelgemeenten Bijlage 3 Initiatiefvoorstel Groenlinks Het Stadsparlement Bijlage 4 Bestuurlijke reactie op initiatiefvoorstel Groenlinks Bijlage 5 VVD-discussiestuk Mokum 3.0 n.v.t. Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en adres) Anne Sastromedjo, , Hester Benedictus, , Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester VEBETEBLAD 5

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend>

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend> Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 14 september 2016

Voordracht voor de raadsvergadering van 14 september 2016 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 14 september 2016 Jaar 2016 Publicatiedatum Agendapunt Datum besluit B&W 12 juli 2016 Tekst van openbare

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 12 februari 2014

Voordracht voor de raadsvergadering van 12 februari 2014 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 12 februari 2014 Publicatiedatum Agendapunt Datum besluit B&W 7 januari 2014 Onderwerp Vaststellen bijzondere

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 17/18 december 2014 Bijlage 5

Voordracht voor de raadsvergadering van 17/18 december 2014 Bijlage 5 Gemeenteblad 17/18 december 2014 Bijlage 5 Jaar 2014 Publicatiedatum Agendapunt Datum besluit B&W Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd Onderwerp Intrekking

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 1 april 2015

Voordracht voor de raadsvergadering van 1 april 2015 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 1 april 2015 Jaar 2015 Publicatiedatum 25 maart 2015 Agendapunt 7 Datum besluit B&W 10 februari 2015 Onderwerp Kennisnemen van de rapportage Herijking

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van woensdag 30 en donderdag 31 maart 2016

Voordracht voor de raadsvergadering van woensdag 30 en donderdag 31 maart 2016 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van woensdag 30 en donderdag 31 maart 2016 Jaar 2016 Publicatiedatum 23 maart 2016 Agendapunt 9 Datum besluit B&W 16 februari 2016 Onderwerp Kennisnemen

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 26 januari 2011

Voordracht voor de raadsvergadering van 26 januari 2011 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 26 januari 2011 Jaar 2011 Publicatiedatum 19 januari 2011 Agendapunt 22 Datum besluit B&W 7 december 2010 Tekst wordt gepubliceerd in Gemeenteblad Tekst

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J.

Raadsvoorstel. Toekomst regionale samenwerking. Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking. Beleid en regie W. Hilboezen P.J. Titel Nummer 13/73 Toekomst regionale samenwerking Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Besluitvorming Toekomst regionale samenwerking Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 11 februari 2015

Voordracht voor de raadsvergadering van 11 februari 2015 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 11 februari 2015 Jaar 2015 Publicatiedatum 6 februari 2015 Agendapunt 7 Datum besluit 6 februari 2015 enquêtecommissie Onderwerp Instemmen met de uitwerking

Nadere informatie

Wijziging mandaat- en machtigingsbesluit algemeen directeur Stichting Waternet(3B, 2014, 94)

Wijziging mandaat- en machtigingsbesluit algemeen directeur Stichting Waternet(3B, 2014, 94) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 29718 28 mei 2014 Wijziging mandaat- en machtigingsbesluit algemeen directeur Stichting Waternet(3B, 2014, 94) Afdeling 3B Nummer 94 Publicatiedatum

Nadere informatie

Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 7.2

Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 7.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 285516 Raadsvergadering van 9 juni 2011 Agendanummer: 7.2 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in verband met

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 11 maart 2015

Voordracht voor de raadsvergadering van 11 maart 2015 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 11 maart 2015 Publicatiedatum 4 maart 2015 Agendapunt 24 Datum besluit enquêtecommissie 19 februari 2015 Onderwerp Kennisnemen van het voortgangsbericht

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend>

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend> Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf

Aan de raad AGENDAPUNT 6.8. Doetinchem, 27 januari Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Aan de raad AGENDAPUNT 6.8 Toezicht openbaar primair onderwijs IJsselgraaf Voorstel: 1. De gemeenschappelijke regeling Openbaar Primair Onderwijs vaststellen. 2. Het reglement Gemeentelijk Toezicht op

Nadere informatie

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4.

Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Registratienr. 2011/1293-BO agendapunt nr. R-4. Onderwerp : Samenwerking Aalsmeer-Amstelveen Portefeuillehouder : P.J.M. Litjens Aan de raad, Wat stellen we voor? 1 Kennis te nemen van het rapport "Onderzoek

Nadere informatie

Opzet brede maatschappelijke discussie over toekomst lokale democratie in Amsterdam N.B. Dit is een burgerinitiatief.

Opzet brede maatschappelijke discussie over toekomst lokale democratie in Amsterdam N.B. Dit is een burgerinitiatief. Opzet brede maatschappelijke discussie over toekomst lokale democratie in Amsterdam N.B. Dit is een burgerinitiatief. 1. Het initiatief voor deze discussie komt vanuit de stedelijke samenleving: a. bewoners-

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragenstelster.

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragenstelster. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2014 Datum akkoord college van b&w van 9 september 2014 Publicatiedatum 12 september 2014 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Poot

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.05 1158251 Aan Verenigde Vergadering TOETREDING VAN HET COLLEGE VAN B&W VAN DE GEMEENTE SCHIEDAM TOT DE REGIONALE BELASTING GROEP EN WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RBG Gevraagd besluit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Verbeterplan 2.0 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 154)

Verbeterplan 2.0 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 154) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 56544 10 oktober 2014 Verbeterplan 2.0 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 154) Afdeling 3B Nummer 154 Publicatiedatum 17 september

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

Gemeente Helden. Agendapunt 6

Gemeente Helden. Agendapunt 6 Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het gewijzigde reglement van orde voor de raad, de gewijzigde verordening raadscommissies, de gewijzigde verordening ambtelijke bijstand, de verordening

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Raadsvoorstel Agendapunt: 11 Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter

Nadere informatie

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team Nummer BD2014-002377 Zuidas Voordracht voor de Datum: 19-11-2014 Publicatiedatum 14 november 2014 Programma 13 Wijken Datum besluit DB 28-10- 2014 Te publiceren tekst Onderwerp Strategiebesluit Verplaatsing

Nadere informatie

Vaststellen Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten

Vaststellen Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam Nr. 187447 26 oktober 2017 Vaststellen Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten Burgemeester en wethouders van Amsterdam Brengen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014

Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014 Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014 Wanneer nemen de Eerste en Tweede Kamer een besluit? Het is toch al een gelopen race? Het wetsvoorstel over (het afschaffen van de deelgemeenten/deelraden)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 3. Inleiding

Raadsvoorstel. 3. Inleiding Raadsvoorstel Agenda nr. 6 Onderwerp: Reactie geven op de onderzoeksvraagstelling en uitwerking daarvan voor de evaluatie van de Metropoolregio Eindhoven Soort: Besluitvormend Opsteller: J. v.d. Kolk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: II. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel;

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: II. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; Gemeenteblad Jaar 2015 Publicatiedatum * Agendapunt * Datum initiatiefvoorstel 02 juni 2015 Onderwerp ter instemming van het raadslid de heer Ernsting van GroenLinks, getiteld: Open aadsinformatie en open

Nadere informatie

Datum uitwerkingtreding Betreft nieuwe regeling

Datum uitwerkingtreding Betreft nieuwe regeling Gemeente Tiel Verordening op de ambtelijke bijstand 2003 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp

Nadere informatie

Verordening op de Amsterdamse Kunstraad 2016

Verordening op de Amsterdamse Kunstraad 2016 Verordening op de Amsterdamse Kunstraad 2016 Definities Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: 1. college: college van burgemeester en wethouders van Amsterdam; 2. gemeenteraad: gemeenteraad

Nadere informatie

Mokum 3.0. Visie op & discussiestuk over bestuurlijke en organisatorische inrichting gemeente Amsterdam na opheffen deelraden

Mokum 3.0. Visie op & discussiestuk over bestuurlijke en organisatorische inrichting gemeente Amsterdam na opheffen deelraden Mokum 3.0 Visie op & discussiestuk over bestuurlijke en organisatorische inrichting gemeente Amsterdam na opheffen deelraden Robert Flos VVD-gemeenteraadsfractie 21 juli 2011 WWW.VVDAMSTERDAM.NL Vooraf

Nadere informatie

Nieuwe fase in samenwerking in de regio

Nieuwe fase in samenwerking in de regio Nieuwe fase in samenwerking in de regio Presentatie voor de gemeenteraad Opbouw MRDH en Afbouw Haaglanden 2 september 2014 Aanleiding voor de presentatie MRDH: Consultatiepakket gemeenten om daadwerkelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering van 4 november 2010 Onderwerp: Toetreding Drimmelen tot Stichting Openbaar Basisonderwijs (OBO) West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: A.Grootenboer

Nadere informatie

MEMO WGR. 1. Inleiding

MEMO WGR. 1. Inleiding MEMO WGR Aan : de heer E. Lionarons Van : Bart van Meer en Jasper Molenaar Inzake : Voorstel herziening Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek 24e herziening Datum : 12 maart 2018 1. Inleiding 1.1. De

Nadere informatie

Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Presidium Datum mei 2012 Indiener Presidium Steller. griffier tel.nr.

Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Presidium Datum mei 2012 Indiener Presidium Steller. griffier tel.nr. Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Gemeente Delft Van Presidium Datum mei 2012 Indiener Presidium Steller griffier tel.nr. 219 2416 e-mail griffie@delft.nl Programma Raad Registratienr. 1228921 Stuk GR12-241

Nadere informatie

Aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen

Aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen Made, oktober 2002 Commissievergadering d.d. 19 december 2002 Aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen Agendapunt: 11 Onderwerp: Bestuursbevoegdheden in een dualistisch stelsel. Toelichting: In het

Nadere informatie

Datum initiatiefvoorstel

Datum initiatiefvoorstel Gemeenteblad Publicatiedatum * Agendapunt * Datum initiatiefvoorstel Onderwerp ter instemming van het raadslid de heer van den Heuvel van D66, getiteld: De Amsterdammer wil gehoord worden

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verordening elektronische publicatie 2012 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Verordening

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Reglement van Orde van het college

Reglement van Orde van het college Reglement van Orde van het college Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo; gelet op artikel 52 Gemeentewet besluiten vast te stellen het: Reglement van orde voor de vergaderingen en andere

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk

Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr Corsa kenmerk Onderwerp Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Heusden en Altena Volgnr. 2014-037 Corsa kenmerk 14.0009805 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma de raad Ambtenaar G. Vonk Afdeling

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Vaststellen Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten en format Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur

Vaststellen Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten en format Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 149374 27 oktober 2016 Vaststellen Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten en format Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / september 2017

E.G.M. van den Boom / september 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.2 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 246333/254627 11 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Voordracht voor de collegevergadering van 6 juli 2010

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Voordracht voor de collegevergadering van 6 juli 2010 Nummer Directie Dienst BD2010-004086 directie sb milieu en bouwtoezicht Voordracht voor de collegevergadering van 6 juli 2010 Portefeuille 25 Agendapunt A4 Tekst wordt gepubliceerd in Gemeenteblad Onderwerp

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 37758 Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 9 maart 203 Datum vergadering: dinsdag 9 april 203 Portefeuillehouder: Ragetlie, J. Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 19 januari Onderwerp: besluitvorming BUCH samenwerking. Aan de raad, Beslispunt:

Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 19 januari Onderwerp: besluitvorming BUCH samenwerking. Aan de raad, Beslispunt: Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 19 januari 2015 Naam opsteller : Thecla Engelsbel Informatie op te vragen bij : Thecla Engelsbel Portefeuillehouder(s) : burgemeester Zaaknummer : 14z0005799

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Raadsvoorstel blad : 1 van 7

Raadsvoorstel blad : 1 van 7 Raadsvoorstel blad : 1 van 7 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer 525343 : 5 februari 2018 Blad Programma Cluster Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel.nr. Evaluatiedatum Bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Werkgeverschap Griffie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Werkgeverschap Griffie Raadsvoorstel: Nummer: 2013-985 Onderwerp: Werkgeverschap Griffie Datum: 1 mei 2013 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 7 mei 2013 Raadsvergadering: 23 mei 2013 Programma: Bestuur en Communicatie

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 30 september en 1 oktober 2015

Voordracht voor de raadsvergadering van 30 september en 1 oktober 2015 Gemeenteblad Jaar 2015 Publicatiedatum 23 september 2015 Agendapunt 28 Datum besluit B&W 25 augustus 2015 Onderwerp Vaststellen van een aanvullend krediet ten behoeve van renovatiewerkzaamheden van de

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Nummer ZD College van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders besluit

Nummer ZD College van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders besluit Nummer ZD2017-003114 Directie directie middelen en control Agendapunt B0 Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd Onderwerp Wijziging Protocol verwerking persoonsgegevens en aanpassing artikel 18.4

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort;

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE. De raad van de gemeente Montfoort; VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE De raad van de gemeente Montfoort; Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering Datum: 27-11-2013. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitenveldert 2013

Voordracht voor de raadsvergadering Datum: 27-11-2013. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitenveldert 2013 Nummer Afdeling BD2013-003206 Beleidsrealisatie Fysiek Domein X X Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Voordracht voor de raadsvergadering Datum: 27-11-2013 Publicatiedatum Programma Agendapunt Datum besluit

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG Retouradres: Postbus 12600,2500 DJ Den Haag Colleges van B&W in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag U w brief van U w k enmer k Ons kenmerk Burgemees ter/2013. aanbiedingvoor

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

1 De (gemeentelijke) overheid

1 De (gemeentelijke) overheid 1 De (gemeentelijke) overheid Op dit moment vindt er een consultatieronde plaats over het wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius

Nadere informatie

De Amsterdamse Deeldemocratie. een alternatief voor het nieuwe bestuurlijk stelsel van Amsterdam

De Amsterdamse Deeldemocratie. een alternatief voor het nieuwe bestuurlijk stelsel van Amsterdam De Amsterdamse Deeldemocratie een alternatief voor het nieuwe bestuurlijk stelsel van Amsterdam Beste Amsterdammer, Ons lokaal bestuur staat onder druk. Twee en een half jaar geleden werden de stadsdeelraden

Nadere informatie

Advies 'Nieuw financieel stelsel en spelregels'

Advies 'Nieuw financieel stelsel en spelregels' Advies 'Nieuw financieel stelsel en spelregels' RSF-kenmerk 63/11 15 oktober 2012 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam, Hierbij reageert de Raad voor de Stadsdeelfinanciën

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

Nummer ZD College van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders besluit

Nummer ZD College van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders besluit Nummer ZD2018-005614 Directie directie p&o Agendapunt B25 Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd Onderwerp Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. H.P. Mittendorff 28 november oktober De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering H.P. Mittendorff 28 november 2013 Datum voorstel 15 oktober 2013 Agendapunt Onderwerp Organisatie gemeenschappelijke gezondheidsdienst De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : C& E

2007. Nr. : Dnst. : C& E 2007. Nr. : 07.0152 Dnst. : C& E Definitieve vaststelling van het eindrapport fase 1 Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Gemeente Leiden (aangepast scenario). Leiden, 27 november 2007. Op 4 juli 2006

Nadere informatie

Binnengemeentelijke decentralisatie na afschaffing van de deelgemeenten en deelgemeentebesturen

Binnengemeentelijke decentralisatie na afschaffing van de deelgemeenten en deelgemeentebesturen Binnengemeentelijke decentralisatie na afschaffing van de deelgemeenten en deelgemeentebesturen mr. R.J.M.H. de Greef, mr. dr. S.A.J. Munneke en prof. mr. S.E. Zijlstra Aanleiding 1. In het regeerakkoord

Nadere informatie

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 In de oordeelsvormende fase gaat de raad plenair in debat met als achtergrondinformatie de volgende stukken: Procesvoorstel voor de beeldvormende fase Studie

Nadere informatie

Ralf van de Wiel

Ralf van de Wiel Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Ralf van de Wiel 040-208 3704 Rwi@A2samenwerking.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Jaarplan & Initiële begroting 2015 Ergon 14raad00253

Nadere informatie

Instructie voor de griffier van de gemeente Veenendaal

Instructie voor de griffier van de gemeente Veenendaal Instructie voor de griffier van de gemeente Veenendaal Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 26 november 2014

Voordracht voor de raadsvergadering van 26 november 2014 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 26 november 2014 Jaar 2014 Publicatiedatum Agendapunt Datum besluit B&W 28 oktober 2014 Onderwerp Intrekken

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Uitgangspunten inkoop jeugdzorg/awbz Za Wa. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Uitgangspunten inkoop jeugdzorg/awbz Za Wa. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 14/18 Uitgangspunten inkoop jeugdzorg/awbz Za Wa Datum 31 januari 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Uitgangspunten inkoop jeugdzorg en awbz Za Wa Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

Verordening op de auditcommissie Stichtse Vecht

Verordening op de auditcommissie Stichtse Vecht Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Gemeente Stichtse Vecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

~ Gemeente ~ Emmen. Raadsvoorstel ~ Aan de gemeenteraad. jaar stuknr. Raad. B. en W.

~ Gemeente ~ Emmen. Raadsvoorstel ~ Aan de gemeenteraad. jaar stuknr. Raad. B. en W. Raadsvoorstel ~ ~ Gemeente ~ Emmen jaar stuknr. categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W. 2018 RA18.0010 A 12 n.v.t. 'Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Emmen' en instellen raadscommissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. jaar bijlagenr. categorie/agendanr. corsanr A 6 RA Onderwerp: Formalisering Jongerenraad Emmen

Raadsvoorstel. jaar bijlagenr. categorie/agendanr. corsanr A 6 RA Onderwerp: Formalisering Jongerenraad Emmen Raadsvoorstel jaar bijlagenr. categorie/agendanr. corsanr. 2004 16 A 6 RA04.003 Onderwerp: Formalisering Jongerenraad Emmen Portefeuillehouder: J. Holman Dienst: OCSW Afdeling: WEL Steller: H.W. Tack ((0591)68

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp; gelet op artikel 52 e.v. van de Gemeentewet ; besluit vast te stellen het: Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel 23 oktober 2015 Onderwerp Initiatiefvoorstel ter instemming

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Voordracht voor de collegevergadering van 15 september 2015

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Voordracht voor de collegevergadering van 15 september 2015 Nummer Directie Dienst BD2015-011096 directie middelen en control rve personeel en organisatieadvi College van burgemeester en wethouders Voordracht voor de collegevergadering van 15 september 2015 Agendapunt

Nadere informatie

Nummer ZD College van burgemeester en wethouders

Nummer ZD College van burgemeester en wethouders Nummer ZD2016-006186 Directie directie middelen en control Portefeuille Agendapunt B0 Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd Onderwerp Wijziging Nieuwe Rechtspositieregeling in verband met beloning

Nadere informatie

Goedkeuring statutenwijziging Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland (WereldKidz)

Goedkeuring statutenwijziging Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland (WereldKidz) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Zaaknummer 13-12-2018 609391 Onderwerp: (WereldKidz) Goedkeuring statutenwijziging Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland Aan de raad, Onderwerp Goedkeuring statutenwijziging

Nadere informatie

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april 2016

Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Onttrekking middelen aan het gemeentefonds voor de organisatie van het referendum van 6 april Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls

Nadere informatie

Budgethoudersregeling

Budgethoudersregeling Budgethoudersregeling 1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, 1. Overwegende, a) dat er per 19 maart een nieuw bestuurlijk stelsel in werking getreden waarbij bestuurlijke

Nadere informatie

Onderwerp Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie en vaststellen delegatie- en mandaatbesluit

Onderwerp Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie en vaststellen delegatie- en mandaatbesluit Voorstel aan de raad Nummer: A13-03615 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: n.v.t. n.v.t. n.v.t. Steller: N. IJnema Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278417 E-mail: na.ijnema@lelystad.nl Punt 8f

Nadere informatie

in de tien raden wordt vastgesteld, enerzijds als richtinggevende bouwsteen voor de

in de tien raden wordt vastgesteld, enerzijds als richtinggevende bouwsteen voor de Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 16 februari 2016 Onderwerp: Peilnota ruimtelijk-economische koers U-10 Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de Peilnota ruimtelijk-economische koers van de bestuurstafels

Nadere informatie

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 376695 Raadsvergadering van 7 februari 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Raad van Toezicht Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 18 december 2014 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: verzelfstandiging weekmarkten Wezep/Oldebroek. Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot

Nadere informatie

adres

adres METROPOOL REGIO EINDHOVEN Aan: Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten i.a.a. Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten Gemeente Eindhoven ontvangen 1 1 HAAR115 Metropoolregio

Nadere informatie