Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014"

Transcriptie

1 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten van het gevoerd beleid Werken aan goed bestuur Werken aan identiteit Werken aan externe presentatie Werken aan leeropbrengsten Werken aan personeelsbeleid Werken aan ICT Werken aan financieel beleid 27 Hoofdstuk 5 Financieel beleid Gevoerd financieel beleid Analyse financieel resultaat Treasury- en financieringsbeleid 34 Hoofdstuk 6 Continuïteitsparagraaf Meerjarenbegroting Risicoparagraaf en Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem Verslag van de Raad van Toezicht (toezichthouder) 39 Bijlagen Bijlage 1: Prestatie box: verslag van activiteiten en financiële verantwoording Bijlage 2: Jaarrekening

3 1. Voorwoord Voor u ligt het bestuursjaarverslag van VCPO Noord-Groningen over Met genoegen bieden wij u dit verslag aan. In dit verslag sluiten wij aan bij de thema s zoals die in ons Strategisch Beleidsplan voor de periode zijn opgenomen. Met dit bestuursverslag wil het bevoegd gezag van VCPO Noord-Groningen verticaal verantwoording afleggen naar het ministerie van OCW en horizontaal naar de ouders, werknemers en de (G)MR. Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling is vastgelegd in de jaarstukken. Jaarstukken zijn de documenten met financiële en niet-financiële verantwoordingsgegevens, die op grond van wettelijke bepalingen door het bevoegd gezag van de bekostigde school moeten worden opgesteld en ingediend bij het departement. De jaarstukken gaan vergezeld van een goedgekeurde accountantsverklaring. Als VCPO Noord-Groningen staan wij voor openheid, pluriformiteit en spiritualiteit. De bij onze vereniging aangesloten scholen worden gestimuleerd een eigen profiel te ontwikkelen, binnen het gemeenschappelijk verenigingskader en uitgaande van gedeelde normen en waarden zoals we die hierna beschrijven. Daarbij streven we wel naar eenheid in verscheidenheid'. Alle scholen zijn zichzelf, maar maken wel levend onderdeel uit van de grotere lerende organisatie (het verenigingsverband) waarin het delen en vergroten van kennis en ervaring gestimuleerd wordt. Wij hebben daarbij respect voor elkaars pedagogische en didactische identiteit. Deze missie kleurt de manier waarop we aankijken tegen het onderwijs, de organisatie, het personeel, de huisvesting en de financiën. VCPO Noord Groningen realiseert zich dat de scholen onderdeel vormen van de samenleving die sterk in beweging is. Diverse trends zijn van invloed op de manier waarop we de koers uitzetten, immers onze kinderen worden voorbereid op de (toekomstige) maatschappij. In die zin staan wij midden in de samenleving. Wij zijn er voor alle kinderen waarvan ouders kiezen voor Christelijk Onderwijs. De christelijke waarden, zoals rentmeesterschap en gemeenschap vertalen we in normen die we hanteren naar onze naaste en naar de omgeving waarin we leven. We zijn hierop aanspreekbaar. VCPO Noord- Groningen is een transparante organisatie, met een heldere rolverdeling tussen de geledingen, ieder met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Verder kent VCPO Noord-Groningen heldere informatie- en besluitvormingsprocedures. De communicatie binnen en tussen de geledingen wordt inhoudelijk gekenmerkt door een cultuur van onderlinge samenwerking met respect voor iedere persoon en de positie van die persoon. Ik wens u veel plezier bij het lezen van het bestuursverslag. Van dit verslag bestaat ook een digitale versie. Deze kunt u vinden op onze website S. van der Wal Directeur Bestuurder - 3 -

4 2. Instellingsgegevens Naam bevoegd gezag: Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Noord-Groningen Nummer bevoegd gezag: Juridische structuur: Vereniging Kernactiviteiten: Het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig christelijk basisonderwijs. Werkgebied: Het werkgebied van de Vereniging omvat de gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum. Organisatiestructuur: De vereniging kent een Algemene Ledenvergadering, een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De door de Algemene Ledenvergadering benoemde Raad van Toezicht bestaat in het verslagjaar uit 6 personen. Het College van Bestuur wordt gevormd door de Bestuurder. Hij voert het dagelijks bestuur over de vereniging en de scholen. Het kantoor van de Vereniging en de Bestuurder is gevestigd in Winsum. De vereniging hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-raad. De vereniging beheert 14 scholen. Iedere school wordt geleid door een schoolleider die een of meer scholen onder zijn of haar directe aansturing heeft. De bij de structuur behorende verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zijn vastgelegd in nieuwe statuten voor de vereniging en in een nieuw bestuurs- en managementstatuut. Ouders en personeelsleden hebben op schoolniveau inspraak via de medezeggenschapsraden en op bovenschools niveau via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Het organogram van VCPO Noord-Groningen ziet er als volgt uit: Algemene Ledenvergadering Raad van Toezicht College van Bestuur GMR Bestuurskantoor Directie school Directie school Directie school Directie school Team Team Team Team Als besturingsfilosofie is gekozen voor een uitwerking van het Policy Governance model (vrijheid in verbondenheid) van John Carver. De verbondenheid uit zich in het feit dat VCPO Noord-Groningen: een gemeenschap is met één missie en een gezamenlijke oriëntatie op het werken aan kwaliteit en schoolontwikkeling; een goede werkgever is voor zijn medewerkers; bedrijfseconomische synergie realiseert; een lerende organisatie is waarbinnen bewust gebruik wordt gemaakt van ieders talenten

5 De vrijheid van scholen is gelegen in: de wijze waarop de levensbeschouwelijke identiteit van de school inhoud wordt gegeven binnen de statutaire grenzen; de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan het leidende onderwijsconcept en de na te streven onderwijsontwikkeling; de positionering van de school in de lokale onderwijsomgeving; integrale management binnen de vastgestelde kaders. 3. Missie en Visie Missie VCPO Noord-Groningen is een vereniging voor primair onderwijs die alle kinderen in de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum de kans wil bieden om christelijk onderwijs te volgen dat hen de ruimte biedt om het eigen leerproces te sturen en hun talenten binnen en buiten de school te ontwikkelen. Wij laten hen voelen dat zij onderdeel zijn van een groter geheel en dagen hen uit om hun talenten hiervoor in te zetten. Kinderen leren bij ons dat zij verantwoordelijk zijn voor het eigen leven en medeverantwoordelijk voor al het andere leven op aarde. Visie Wij zijn een christelijke organisatie die het belangrijk vindt dat onze scholen letterlijk en figuurlijk open in de samenleving staan. Als maatschappelijke organisatie willen wij onze verantwoordelijkheid nemen in de samenleving waarvan wij onderdeel zijn. Onze eigen kwaliteiten zijn daarbij een belangrijk uitgangspunt. Wij verbinden ze graag en waar mogelijk met die van andere organisaties om in brede zin te werken aan de leefbaarheid van de dorpen waarin wij actief zijn en heel concreet bij te dragen aan de kwaliteit en de nabijheid van voorzieningen. 4. Speerpunten van het gevoerde beleid Beleid en strategie In de hele cyclus van beleidsplanning en controle en bij het afleggen van verantwoording over onze activiteiten en de daarmee behaalde resultaten maken wij gebruik van het INK-model. De focus in ons strategische beleidsplan ( ) ligt op het behalen van goede leerlingopbrengsten, het inrichten van een efficiënte organisatie en op het creëren van onderlinge verbondenheid. De centrale thema s in de planperiode zijn: Visie en beleidsvorming; Leiderschap en management; Personeel; Cultuur en werkklimaat; Middelen en voorzieningen; Management van onderwijs- en ondersteunende processen; Waardering. Vanuit deze centrale thema s hebben wij voor onze vereniging de volgende speerpunten voor beleid geformuleerd: Werken aan goed bestuur; Werken aan identiteit; - 5 -

6 Werken aan externe presentatie; Werken aan leeropbrengsten; Werken aan personeelsbeleid; Werken aan ICT; Werken aan beredeneerd en overzichtelijk financieel beleid. De bovengenoemde speerpunten krijgen een concrete uitwerking op zowel het niveau van de vereniging als geheel als in de afzonderlijke schoolplannen. Vanaf juni 2014 zijn de eerste voorbereidingen getroffen om het strategisch beleidsplan vorm te geven. In de periode van juni tot december 2014 zijn er meerdere bijeenkomsten geweest om de input van de verschillende geledingen te inventariseren, te bespreken en te verwerken in het nieuwe strategisch beleidsplan. 4.1 Werken aan goed bestuur In het verslagjaar bestond de Raad van Toezicht uit: Voorzitter: mevrouw N.B. Van Tilborg-Swart Vice Voorzitter: de heer P. Wijnja Lid: de heer J. Dusseljee Lid: de heer J.R. Nicolai Lid (tot juni 2014): de heer H.J.F. Groenewold Lid (tot juni 2014): mevrouw P. De Vries Gedurende het kalenderjaar 2014 hebben de Raad van Toezicht en de Bestuurder zeven keer vergaderd om belangrijke ontwikkelingen in de regio en binnen de eigen organisatie en de voortgang in de afgesproken beleidsprioriteiten met elkaar te bespreken. Naast de statuten van de vereniging en het bestuurs- en managementstatuut is het meerjaren strategisch beleidsplan ( ) een belangrijk document in de verhoudingen tussen de Raad van Toezicht en de Bestuurder. Dit plan en de daaraan gekoppelde jaarplannen, actieplannen en begrotingen vormen immers het toetsingskader voor de Raad van Toezicht. De items die u in dit jaarverslag aantreft zijn ook de belangrijkste items die in het afgelopen jaar onderwerp van overleg of besluitvorming van de Raad van Toezicht zijn geweest. In 2014 heeft de Raad van Toezicht zich beziggehouden met de verdere professionalisering van de Raad

7 4.2 Werken aan identiteit In het verenigingsprofiel wordt de toekomst van VCPO Noord-Groningen geschetst en uitgewerkt aan de hand van goede voorbeelden uit de praktijk. De basis van dit profiel is dat wij ondanks alle uitdagingen en ontwikkelingen, die wij als gevolg van krimp de komende jaren tegen zullen komen, kwalitatief verantwoord onderwijs op christelijke grondslag willen blijven bieden in onze regio. Vanuit onze meer algemeen maatschappelijke opdracht, vinden wij dat een school in ieder geval een buurt- of wijkfunctie heeft. Wij vinden dat ouders moeten kunnen kiezen voor een veilige en bereikbare school van de VCPO Noord-Groningen en dus voor christelijk onderwijs op een reële afstand van huis. Wij kunnen en willen onze ogen niet sluiten voor de demografische ontwikkelingen in onze regio. Wij stellen ons dan ook open op ten opzichte van ouders die niet voor ons onderwijs kiezen op basis van identiteit, maar wel om de goede en prettige sfeer op onze scholen en de kwaliteit van het onderwijs. Om de kwaliteit en de bereikbaarheid van het onderwijs te kunnen waarborgen, hebben wij in 2014 voortdurend de mogelijkheden tot samenwerking met partners in de regio verkend. Belangrijk hierbij is dat onze identiteit een belangrijk uitgangspunt is bij deze gesprekken. Naast contacten en samenwerking met de gemeenten en de provincie is er regelmatig contact over de ontwikkelingen en de gevolgen van krimp met de schoolbesturen. Zo hebben wij contacten onderhouden met Noordkwartier, VCPO Ten Boer, het schoolbestuur Lauwers & Eems en het schoolbestuur Marenland. Ook de komende jaren zullen wij actief blijven zoeken naar nieuwe initiatieven op dit terrein en kunnen we onze ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen die op ons af komen. 4.3 Werken aan externe presentatie Als VCPO Noord-Groningen willen wij bekend staan als een vereniging die modern, toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig onderwijs biedt voor elk kind. Faciliteiten, zoals huisvesting, ICT en andere voorzieningen, moeten adequaat zijn, eigentijds en aansluiten op de eigen identiteit. Wij willen ons profileren als maatschappelijk geëngageerde organisatie en spelen waar mogelijk en wenselijk - met buurtverenigingen, kinderopvangorganisaties en andere partijen in op actuele ontwikkelingen in de (lokale) samenleving. Binnen onze eigen locaties in Bedum, Uithuizermeeden, Leens, Sauwerd en op de Borgschool in Winsum buitenschoolse opvang (BSO) gerealiseerd. Daarnaast hebben wij er voor gezorgd dat er op iedere locatie zowel voorschoolse als tussenschoolse opvangmogelijkheden (VSO en TSO) voor de leerlingen zijn. Mede op verzoek van de verschillende gemeenten krijgt de voor en vroegschoolse educatie (VVE) en de samenwerking tussen peuterspeelzalen en de basisscholen nieuwe impulsen. Als VCPO Noord-Groningen worden wij gekend in de regio. De professionaliteit die wij uit willen stralen, moet ook tot uitdrukking komen in onze interne en externe communicatie. In 2012 is de basis gelegd voor professioneel ICT- en communicatiebeleid. In 2014 is er o.a. gewerkt aan nieuwe websites voor de scholen en voor de vereniging. In de regionale en provinciale pers is er geregeld aandacht geweest voor de activiteiten van de scholen en de vereniging

8 4.4 Werken aan leeropbrengsten Kengetallen ten aanzien van leerlingen a. Leerlingaantallen vanaf 2010 tot en met 2014 In de onderstaande tabel zijn de leerlingaantallen vermeld vanaf 2010 (op teldatum 1 oktober): Leerlingaantallen /- Regenboog Leens Piramiden Winsum Borgschool Winsum H. de Cockschool Ulrum Meander Sauwerd Rank Warffum Ichthus Baflo Noordkaap Uithuizermeeden Willem Alexander Uithuizen Ichthusschool Zoutkamp H.H. Simonides Roodeschool Regenboog Bedum Akker Zuidwolde Haven Onderdendam VCPO Noord-Groningen In 2014 is het aantal leerlingen van de vereniging met 51 leerlingen afgenomen ten opzichte van De afname van het aantal leerlingen heeft zich in 2014 vooral voor gedaan op de Regenboog in Leens, de Piramiden in Winsum, de Ichthus in Zoutkamp, de Regenboog in Bedum, de Koning Willem Alexander in Uithuizen, De Akker in Zuidwolde en de Haven in Onderdendam. b. Leerling prognoses Om tot een duurzaam spreidingsplan te komen (voor minimaal 10 jaar) zijn per school van VCPO de leerlingprognoses op schoolniveau in kaart gebracht. Leerlingprognoses zijn voorspellingen van het verdere verloop van de leerlingenaantallen. Ze worden gemaakt aan de hand van demografische ontwikkelingen in een gebied. Het is lastig om een precieze voorspelling te maken van de leerlingenaantallen omdat onvoorziene gebeurtenissen er niet in meegenomen worden. Ook toekomstige keuzes van ouders worden niet meegenomen. Hierdoor wijken prognoses per definitie af van het werkelijke leerlingenaantal op de scholen. Wel laten prognoses een duidelijke trend zien, waarop het beleid gebaseerd wordt. Er zijn verschillende organisaties die prognoses maken. Omdat prognoses door het gebruik van verschillende methodieken van elkaar kunnen verschillen, zijn de prognoses van een aantal organisaties naast elkaar gelegd. Naast de prognoses van het Plannings Verband Groningen (PVG), zijn ook de Primos-prognoses van ABF Research opgevraagd. De meest recente prognoses van ABF Research zijn gebaseerd op de leerlingentelling van 1 oktober Voor scholen waar de prognoses voor 2014 sterk afweken van de werkelijke telling op 1 oktober 2014, zijn de prognoses herberekend. In totaal waren dit zeven scholen. Cbs De Borgschool in Winsum en cbs H. de Cockschool in Ulrum zijn bijvoorbeeld tegen de - 8 -

9 voorspelling in gegroeid, terwijl het leerlingenaantal op cbs De Haven in Onderdendam achterbleef bij de voorspelling. Hieronder staan de prognoses van PVG vermeld. De nieuwe cijfers van de andere bureaus zijn meegenomen bij het definitief maken van het spreidingsplan. Deze zijn te vinden in de bijlage van het rapport Toekomstscenario III Het leerlingenaantal van VCPO zal een daling doormaken de komende periode. In 2019 zal het totaal aantal leerlingen naar verwachting met 11% gedaald zijn ten opzichte van De totale terugloop (t/m 2028) is naar verwachting ongeveer 18%. Twee scholen van VCPO zijn kleiner dan 60 leerlingen, en naar verwachting zal dit aantal toenemen tot vijf scholen in c. Verdeling leerlingen over onder- en bovenbouw Het aantal leerlingen in de onderbouw bedroeg in 2014 in totaal 672. Sinds 2009 is er een dalende trend in het aantal onderbouwleerlingen. Een afnemend aantal leerlingen in de onderbouw heeft binnen de huidige financieringssystematiek een ongunstig effect op de inkomsten van de vereniging Bovenbouw Onderbouw

10 d. Uitstroomgegevens Voortgezet Onderwijs Aan het einde van het schooljaar zijn in totaal 225 leerlingen naar het voortgezet onderwijs uitgestroomd: Uitstroom VO vwo havo Vmbo vmbo vmbo vmbo pro Overig tl gl kl BL 03 KP Willem Alexander Uithuizen RP Haven UG Rank UU Piramiden XE Noordkaap EO Simonides WQ Ichthus ZO Regenboog Leens BL Meander BO Borgschool BW Ichthusschool BY Akker BL Regenboog Bedum DS H. de Cock Totaal (225 leerlingen) De uitstroom van leerlingen naar vwo en havo bedroeg in totaal 46.6%. Terwijl naar het vmbo 53.4% van onze leerlingen zijn uitgestroomd. Ten opzichte van de landelijke cijfers over 2012/2013 geeft dit een minder positief beeld: landelijk stroomde toen 48.8% van de leerlingen naar het vmbo en 51.1% naar het vwo/havo

11 4.4.2 Leeropbrengsten, zorg en begeleiding De eindopbrengsten van 2014 laten binnen de VCPO Noord-Groningen een minder gunstig beeld zien ten opzichte van 2013, wat blijkt uit onderstaand overzicht: 93% van de scholen scoort tenminste een voldoende. Eindtoets 2013 en 2014 Beoordeling Boven de bovengrens 29% 21% Boven de ondergrens 64% 43% Onder de ondergrens 07% 36% Uitgaande van de komende risico analyse kunnen we zeggen dat gezien de eerdere twee schooljaren geen enkele school ernstig risico loopt, er zijn er drie scholen met een attendering (zie volgende pagina). Eindopbrengsten van de scholen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Onder de ondergrens Boven de ondergrens Boven bovengrens Voor de tussenopbrengsten (zomer en winter 2014) was het beeld als volgt: Tussenopbrengsten 2014 Beoordeling winter zomerwinter Voldoende 86% 100% Onvoldoende 14% 0% In ieder geval worden op alle scholen de volgende toetsen door de inspectie gewaardeerd: technisch lezen (TL) groep 3 en 4, begrijpend lezen (BL) groep 6 en rekenen en wiskunde (R&W) groep 4 en 6. De resultaten hierop in 2014:

12 Percentage scholen dat voldoet aan de inspectienormering Domein en groep Voldoende winter 2014 Onvoldoende winter 2014 Voldoende zomer 2014 Onvoldoende zomer 2014 TL groep 3 93% 07% 71% 29% TL groep 4 86% 14% 79% 21% BL groep 6 57% 43% R&W groep 4 93% 07% 64% 36% R&W groep 6 86% 14% 93% 07% M E M E M E TL 3 TL 4 BL 6 R&W 4 R&W 6 Meerjarenoverzicht tussenopbrengsten. Uit de opbrengstrapportages blijkt dat de scholen in de zomer op het domein spelling een goede vooruitgang hebben geboekt voor met name groep 6 en 7 ten opzicht van de winter resultaten. Spelling Voldoende winter 2014 Onvoldoende winter 2014 Voldoende zomer 2014 Onvoldoende zomer 2014 Groep 6 50% 50% 64% 36% Groep 7 50% 50% 64% 36%

13 Percentage scholen dat voldoet aan de normering De spelling in groep 6 en 7 van de laatste drie jaren: M E M E M E S 6 S 7 In het onderstaand overzicht treft u de opbrengsten van onze scholen aan, afgezet tegen de normering van de inspectie met de te voorspellen risico s en toezicht. School TO 2014 winter TO 2014 zomer EO 2012 EO 2013 EO 2014 Risico Toezicht K. Willem A. 03KP Geen Basis Haven, 05RP Attendering Basis Rank, 05UG Geen Basis Piramiden, 05UU Geen Basis Noordkaap, 05XE Geen Basis Simonides, 07EO Geen Basis Ichthus, 07WQ Attendering Basis Regenboog, 07ZO Geen Basis Meander, 08BL Geen Basis Borgschool, 08BO Geen Basis Ichthus, 08BW Geen Basis Akker, 08BY Attendering Basis Regenboog, 09BL Geen Basis H. de Cock, 15DS Geen Basis EO = eindopbrengsten volgens de CITO Eindtoets (criterium: ondergrens inspectie) TO= tussenopbrengsten volgens het LOVS (criterium: ondergrens inspectie) Laatste jaar onvoldoende eindopbrengsten = Attendering (bron: Toezichtkader Inspectie 2014) Passend Onderwijs Vanaf 1 augustus 2014 valt de VCPO Noord-Groningen onder het nieuwe Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dit samenwerkingsverband bestaat uit 36 besturen en beslaat de hele provincie Groningen en Noorderveld in Drenthe. Het SWV is voor de werkbaarheid opgedeeld in

14 sub regio s, de VCPO NG maakt deel uit van sub regio Noord, waar Lauwers & Eems, Marenland, Noordkwartier en PCBO Ten Boer de belangrijkste partners zijn. Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) In kader van Passend Onderwijs is iedere school in bezit te zijn van een SOP welke is toegevoegd aan het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband PO Het SOP geeft aan in hoeverre de scholen voldoen aan de basisondersteuning en in op welke manier de school kan voorzien in extra ondersteuning en wat de ambities zijn van de school om extra ondersteuning te verlenen. Van indiceren naar arrangeren In het proces toewijzing van extra ondersteuning staat het woord handelingsgericht centraal. Om te voorkomen dat de vraag Wat is er nodig wordt beantwoord met Wat is het aanbod? heeft het SWV voorbeeldarrangementen ontwikkeld die samen een palet vormen. Deze voorbeelden kunnen fungeren als een handelingswijzer/checklist voor het bepalen van de concrete uitwerking van de ondersteuningsbehoefte die bijvoorbeeld uit het VPI naar voren is gekomen. Collega s met specifieke expertise op het gebied van cluster 3 en cluster 4-problematiek kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beantwoorden van de vraag Wat heeft deze leerling/deze leerkracht/het team/de ouders nodig. Daarmee ondersteunen zij de basisscholen bij het inrichten en uitvoeren van een arrangement dat past bij de leerling, de ouders en de school/leraren. Ieder arrangement past in een matrix die bestaat uit vijf velden (zie schema). Deze velden zijn ontleend aan het instrument Indiceren vanuit onderwijsbehoeften (IVO). Wat is er nodig? knoppen leerling leerkracht schoolteam ouders Aandacht en tijd Specifieke deskundigheid Methoden en materialen en faciliteiten Inrichting schoolgebouw Samenwerking ketenpartners Uiteraard worden alleen de vlakken ingevuld die wezenlijk zijn voor het uitvoeren van de extra ondersteuning omdat zij van invloed zijn op het ontwikkelingsproces van de leerling. De aspecten in de linker kolom zijn de knoppen waarmee voorbeeldarrangementen op maat kunnen worden gemaakt Kwaliteit van het onderwijs De kwaliteit van het onderwijs hebben wij in 2014 verder gestabiliseerd, in oktober 2014 kon de volgende staat worden opgemaakt:

15 School TO 2014 winter TO zomer EO 2012 EO 2013 EO 2014 Risico Toezicht K. Willem A. 03KP Geen Basis Haven, 05RP Attendering Basis Rank, 05UG Geen Basis Piramiden, 05UU Geen Basis Noordkaap, 05XE Geen Basis Simonides, 07EO Geen Basis Ichthus, 07WQ Attendering Basis Regenboog, 07ZO Geen Basis Meander, 08BL Geen Basis Borgschool, 08BO Geen Basis Ichthus, 08BW Geen Basis Akker, 08BY Attendering Basis Regenboog, 09BL Geen Basis H. de Cock, 15DS Geen Basis EO = eindopbrengsten volgens de CITO Eindtoets (criterium: ondergrens inspectie) TO= tussenopbrengsten volgens het LOVS (criterium: ondergrens inspectie) Laatste jaar onvoldoende eindopbrengsten = Attendering (bron: Toezichtkader Inspectie 2014) Twee jaren achtereen onvoldoende = risico = waarschuwing Het zorgsysteem Het eigen Bovenschools ondersteuningsteam ( BOOT) bestaande uit een orthopedagoog/gz psycholoog, een orthopedagoog i.o. en een deskundige op het gebied van gedrag. Heeft in 2014 weer een veelheid aan vragen beantwoord. Dit team wordt aangestuurd door een directeur met een taak onderwijs en kwaliteit. De afgesproken Cyclus Planning en Control voorziet in een tweetal schoolbezoeken door het BOOT. Tijdens deze bezoeken worden de opbrengsten en het overzicht zorgleerlingen besproken en wordt er een inventarisatie gemaakt voor verdere acties omtrent de individuele leerlingenzorg. De agenda voor de bespreking ziet er als volgt uit: - Opbrengstengegevens afzonderlijke groepen - Wat valt? Hoe zou dat kunnen? Gewenste acties - Overzicht leerlingen met een ondersteuningsvraag (zorgleerlingen) - Leerlingbespreking: probleemoriëntatie, analyse van het probleem, advies en vervolg - Inventarisatie verdere actie (zie onder) Inventarisatie verdere acties ondersteuning 01. intelligentie onderzoek 02. onderbouwing individuele leerlijn (vanaf medio groep 6 met bepaling intelligentie) 03. aanvullend didactisch onderzoek en/of advies vervolg 04. aanvraag ambulante begeleiding SEO 05. aanmelding Verwijsindex, aanmelding externe instantie voor zorg 06. overgaan op individuele leerlijn, met deskundigenverklaring 07. aanmelding vergoede dyslexiezorg

16 08. uitvoeren onderzoek naar dyslexie (vanaf medio groep 6) 09. uitvoeren onderzoek naar dyscalculie (vanaf medio groep 6) 10. arrangement samenstellen (extra ondersteuning) 11. aanvragen TLV via CvA voor SBO / SO 12. extern onderzoek 13. advies / op de hoogte brengen Naar aanleiding van deze inventarisatie vindt er overleg plaats van de interne zorgcoördinator met externe uitvoerders en worden de afgesproken acties vastgesteld. Tussentijdse hulpvragen kunnen worden ingebracht in het netwerk Intern Begeleiders. Voor de extra ondersteuning en begeleiding van zorgleerlingen wordt ook gebruik gemaakt van de ambulant begeleiders. Overzicht ondersteuningsvragen, uitgevoerd in eigen beheer (BOOT) School NIOafname Dyslexie- Reken- PO / IQ- PDO- Leerlijn onderzoek onderzoek afname cluster Leens Borgschool 3 2 H de Cock Meander 1 2 Noordkaap Piramiden Simonides Bedum Baflo 1 1 Zoutkamp Uithuizen 2 2 Haven Rank 2 Akker 2 2 Totaal (78) AB Sociale Vaardigheidstrainingen (BOOT) School R&W SoVa EQ Babbelspel Kids Kanjer Overig training Babbelspel junior Skills training Leens 1 1 Borgschool 1 H. De Cock 1 Meander 1 Noordkaap 1 Piramiden 2 6 Simonides Bedum 1 1 Baflo 1 Zoutkamp Uithuizen 1 2 Haven 1 Rank 2 1 Akker 1 1 Totaal: R&W = Rots en Water

17 4.5 Werken aan personeelsbeleid Kengetallen met betrekking tot personeel a. Aantallen mannen/vrouwen en totale formatie Bij VCPO Noord-Groningen was het aantal vrouwen in en het aantal mannen 30. De gezamenlijke formatie bedraagt 115,09 fte M V b. Vaste en tijdelijke dienstverbanden Van de formatie van 115,09 fte heeft 7% een tijdelijk dienstverband en 93% een vast dienstverband. c. Leeftijdsopbouw en functieverblijftijd Medewerkers bij VCPO Noord-Groningen zijn verdeeld over alle leeftijdscategorieën. Wel zijn de meeste medewerkers tussen de 45 en 55 jaar oud. Meer dan helft van onze medewerkers (54,2%) is inmiddels ouder dan 45 jaar

18 Fte naar leeftijdscategorie leeftijd fte % jaar 4,58 4, jaar 23,02 20, jaar 25,13 21, jaar 32,60 28, jaar 29,75 25,9 Eindtotaal 115,09 100,0 d. Functieopbouw Uiteraard is het merendeel van ons personeel leerkracht (86,9%). Het onderwijsondersteunend personeel bedraagt 4,1% van de formatie. Daarbij is niet opgenomen de formatie voor schoolschoonmaak. FTE naar Functie categorie 4,1% 86,9% 9% OOP DIR OP e. Functieverblijftijd en parttime/fulltime werk Veel medewerkers van VCPO Noord-Groningen zijn al lang werkzaam voor onze organisatie: 38% van ons personeel werkt langer dan 10 jaar bij onze vereniging

19 Duur dienstverband in FTE 5% 38% 11% 36% 10% [0 tot 1 jaar] [1 tot 3 jaar] [3 tot 5 jaar] [5 tot 10 jaar] [10 tot 20 jaar] Bovendien werken veel van onze medewerkers parttime zoals de onderstaande figuur laat zien: f. Functiemix In 2011 is een start gemaakt met de invoering van de functiemix. Inmiddels zijn er als gevolg daarvan inmiddels 18,84% van onze leerkrachten benoemd in een LB-schaal. 120,00% 100,00% 80,00% 100,00% 93,45% 84,24% 83,95% 81,16% 60,00% 40,00% %LA %LB 20,00% 0,00% 15,76% 16,05% 18,84% 6,55% 0,00%

20 g. Personele lasten Personele lasten beslaan 79% van de totale lasten van VCPO Noord-Groningen. Het gros (71%) van de personele lasten gaat op aan salariskosten OP. In 2014 was 10% van de personele lasten voor rekening van salariskosten directie en 6% voor rekening van salariskosten OOP. Verdeling lasten 3% 8% 10% VenW 04 Lasten 4.1 Personeelslasten VenW 04 Lasten 4.2 Afschrijvingen 79% VenW 04 Lasten 4.3 Huisvestingslasten VenW 04 Lasten 4.4 Overige lasten Personeelslasten VenW 04 Lasten 4.1 Personeelslasten Salariskosten directie 2% 1% 6% 2% 0% -8% 10% 71% VenW 04 Lasten 4.1 Personeelslasten Salariskosten onderwijzend personeel VenW 04 Lasten 4.1 Personeelslasten Salariskosten onderwijs ondersteunend personeel VenW 04 Lasten 4.1 Personeelslasten Dotaties personele voorzieningen VenW 04 Lasten 4.1 Personeelslasten Personeel niet in loondienst VenW 04 Lasten 4.1 Personeelslasten Overige VenW 04 Lasten 4.1 Personeelslasten Scholing en opleiding

21 4.5.2 Integraal Personeelsbeleid (IPB) In 2012 is een start gemaakt met het opnieuw vormgeven van Integraal Personeelsbeleid (IPB). IPB moet er voor zorgen dat we onze organisatiedoelen behalen door het ontwikkelen van goed personeelsbeleid. Een belangrijke IPB-activiteit is de organisatie van werkconferenties voor directeuren. In 2014 werden er rondom de thema s talentmanagement en professionele leergemeenschap werkconferenties georganiseerd Formatiebeleid Afnemende leerlingenaantallen en afnemende inkomsten hebben hun weerslag op de formatie van de scholen en de vereniging. De druk op formatie neemt ieder jaar toe. Met ingang van het kalenderjaar 2010 is ervoor gekozen om de zogenaamde T-systematiek te hanteren. Dit houdt in dat de personele inzet wordt gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober van het betreffende schooljaar. Deze systematiek wijkt af van de bekostiging van het ministerie, welke gebaseerd is op de T-1 systematiek. Hierbij wordt de personele bekostiging (van het ministerie) gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorgaande kalenderjaar. Wij hebben gekozen voor de T-systematiek om de kwaliteit van het onderwijs op peil te kunnen houden. In ons formatiebeleid anticiperen wij op leerlingenkrimp. Tot hebben we een verwachte leerlingenkrimp tot 1277, wat zou betekenen dat ons vaste personeelsbestand zou moeten krimpen tot ongeveer 97 fte. Dat levert de volgende taakstellingen op: Datum Taakstellingen Vacatureruimte Saldo ,69 fte 3,23 fte 1,54 fte ,56 fte 0,27 fte -3,29 fte ,24 fte -2,24 fte ,73 fte -0,73 fte Totaal -8,22 fte 3,50 fte -4,72 fte a. Vervangingspool en invalleerkrachten VCPO Noord-Groningen werkt al sinds lange tijd met invalleerkrachten die in het geval van ziekte of zwangerschapsverlof tijdelijke vacatures vervullen. In 2012 is bij VCPO Noord-Groningen voor het eerst een vervangingspool ingesteld. In deze pool zijn 2 (jonge) leerkrachten aangesteld die een tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar krijgen met een omvang van 3 dagen per week. De pool wordt bekostigd door het Vervangingsfonds. Op deze manier is VCPO Noord-Groningen er van verzekerd dat er bij ziekte altijd een poolleerkracht is die acuut de afwezige leerkracht kan vervangen. De poolleerkrachten zelf hebben het voordeel van een jaarcontract en zijn in de gelegenheid om in 1 jaar op veel verschillende scholen ervaring op te doen. b. Mobiliteit Mobiliteit is een gespreksonderwerp bij de ontwikkelingsgesprekken met medewerkers. Ook wordt ieder jaar door middel van de formatievragenlijst aan medewerkers gevraagd of zij in aanmerking willen komen voor een functie op een andere school. In 2014 zijn 7 medewerkers op een andere school gaan werken

22 4.5.4 Ziekteverzuim a. Verzuimpercentage Het ziekteverzuim bij VCPO Noord-Groningen bedroeg in ,10%. In 2014 is dat gestegen naar 7,79%. Met name de leeftijdscategorie boven de 45 jaar heeft een groot aandeel in het verzuim. Ter vergelijking: in de sector Primair Onderwijs bedroeg het verzuimpercentage in 2013 gemiddeld 6,6%. De cijfers over 2014 moeten nog bekend worden. (Bron: Vervangingsfonds) Verzuim% naar leeftijdscategorie leeftijd Verzuim% jaar 0, jaar 5, jaar 1, jaar 12, jaar 11,68 Eindtotaal 7,79% Uit de onderstaande grafiek (verzuim% de laatste 5 jaar) wordt duidelijk dat het verzuim onder leerkrachten en directeuren in het afgelopen jaar sterk is gestegen nadat er in 2013 een belangrijke daling is geweest

23 10% Ziekteverzuim% laatste 5 jaar 8% 6% 4% 2% DIR OOP OP 0% Het verzuim doet zich met name voor in de leeftijdscategorie vanaf 55 jaar: b. Verzuimduur Het verzuim is met name te wijten aan het (zeer) langdurend verzuim (dat is het verzuim langer dan 6 maanden): Duur verzuim% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Ziekte % zeer lang Ziekte % lang Ziekte % middel Ziekte % kort

24 Verzuimduur per functiecategorie 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% Ziekte % zeer lang Ziekte % lang Ziekte % middel Ziekte % kort 0,00% DIR OOP OP a. Ziekmeldingsfrequentie De ziekmeldingsfrequentie in 2014 bedraagt bij VCPO Noord-Groningen 0,79 en dat is vergelijkbaar met Als landelijk referentiecijfer (dus voor werkend Nederland ) geldt voor de verzuimfrequentie overigens 1,2 á 1,3 (bron: Arbounie). In die zin steekt het getal voor VCPO Noord - Groningen gunstig af bij de rest van Nederland. Ziekmeldingsfrequentie naar leeftijdscategorie leeftijd frequentie jaar 0, jaar 0, jaar 0, jaar 0, jaar 0,67 Eindtotaal 0,79 2,50 Ziekmeldingsfrequentie 2,00 1,50 1,00 0,50 OP OOP DIR 0,

25 Ziekmeldingsfrequentie per functiecategorie 40% 12% 48% DIR OOP OP b. Sociaal-Medisch Team Om grip te houden op verzuim is in 2012 een start gemaakt met het Sociaal-Medisch Team (SMT). Het SMT komt eens in de 8 weken bijeen en bestaat uit de bedrijfsarts (van Arbounie), de adviseur P&O en de schooldirecteur. In het SMT wordt de verzuimbegeleiding afgestemd, met name m.b.t. langdurig zieke medewerkers. Om medewerkers die verzuimen beter te kunnen begeleiden is besloten tot de aanschaf van de Verzuimmanager: een digitale tool die ons niet alleen in staat stelt om digitale verzuimdossiers bij te houden maar er ook voor zorgt dat we kunnen voldoen aan alle eisen die de Wet Verbeterde Poortwachter aan ons stelt Scholing, coaching en kennisdeling a. Scholing Scholing binnen de vereniging wordt zoveel mogelijk direct gerelateerd aan het realiseren van de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan en aan het versterken van het opbrengstgericht leren en resultaatgericht managen. In 2014 zijn alle leerkrachten geschoold in het sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem ZIEN. Drie scholen zijn gestart met de implementatie van Schoolwide Positive Behavior Support. SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. De directeuren zijn geschoold door Bureau Meesterschap in het afleggen van Flitsbezoeken in de klassen. Daarnaast volgen vier directeuren de scholing audittraining. VCPO Noord Groningen het grote waarde aan verdere professionalisering van medewerkers. Dit is af te lezen uit de kosten voor scholing. Deze stegen in de afgelopen jaren flink tot in Kosten Scholing/opleiding , , ,

26 b. Coaching In het kader van opbrengstgericht werken voeren de directeuren aan de hand van de vaardigheidsmeter (VHM) jaarlijks een groepsbezoek uit bij iedere medewerker. Op basis van de uitkomsten van dit bezoek worden waar nodig individuele begeleidings- en/of coachingsafspraken met de medewerkers gemaakt. De vaardigheidsmeter is inmiddels opgenomen in de reguliere cyclus voor ontwikkelingsgesprekken en personeelsbeoordelingen. Vanaf september 2014 werkt de VCPO met de digitale tool Coo7 voor directeuren, intern begeleiders en leerkrachten. Coo7 voldoet aan de eisen zoals die in de Wet BIO zijn gesteld en aan het digitale bekwaamheidsdossier zoals deze nu in ontwikkeling is bij het Lerarenregister. De legitimering ligt onder meer in het starten met een objectieve nulmeting (mede ontwikkeld door een toets- en testpsycholoog) die de Wet BIO-competenties PO en VO toetst en legitimeert en handvatten biedt voor de ontwikkeling van de 7 competenties. Naast een nulmeting voor de leerkracht/docent is deze er ook voor de directeur en de IB er uit het PO. c. Kennisdeling Er wordt structureel ingezet op vormen van kennisdeling, collegiale consultatie en intervisie. Daarom is er in 2013 een start gemaakt met intervisiebijeenkomsten voor directeuren, in 2014 zijn deze intervisiebijeenkomsten ook aan bod gekomen. Verder is er een netwerk voor Intern Begeleiders ingericht dat maandelijks netwerkbijeenkomsten organiseert. In 2014 is samen met de expertcoach van School aan Zet een professionaliseringstraject opgesteld om het samen leren inhoud geven te bevorderen. 4.6 Werken aan ICT Een verdere verbetering van de onderwijskwaliteit staat of valt voor VCPO Noord-Groningen met een goed gebruik van ICT in de scholen. De integratie en inzet van moderne ICT-middelen gebruiken wij om ons onderwijs boeiend en flexibel in te richten en inhouden gericht af te stemmen op de behoeftes van leerlingen. Het hebben van voldoende ICT-vaardigheden is hierbij onmisbaar voor leerkrachten en leerlingen. In 2013 is er een bovenschools ICT-beleidsplan vastgesteld. Gedurende het schooljaar 2014 zijn op het gebied van ICT ontwikkelingen geweest met betrekking tot: a. Visie en Beleid b. Scholing en professionalisering c. Communicatie en samenwerking Visie en Beleid We hebben ons gebogen over actuele vraagstukken als: -Welke plek willen we bijvoorbeeld tablets en nieuwe media geven in ons onderwijs? -Kunnen we moderne middelen inzetten om nog beter onderwijs op maat te geven? -Wat willen we en hoe gaan we dat bereiken? Dit heeft geresulteerd in het feit dat binnen het bovenschoolse (ICT-) beleid alle scholen, vanuit inspiratie en draagvlak hun eigen koers hebben uitgezet voor de toekomst met een concreet plan van aanpak. Alle scholen zijn in het cursusjaar 2014 voorzien van een goed functionerend draadloos netwerk geschikt voor tablets en laptops. De oude XP-systemen zijn in 2014 vervangen waardoor alle systemen waar we mee werken goed zijn en goed aansluiten bij het gebruik op de scholen

27 Scholing en Professionalisering Om ICT goed in te kunnen zetten, moeten leerkrachten worden geschoold in het gebruik en de mogelijkheden van ICT, zowel in de klas als daarbuiten. In 2014 is een start gemaakt met het organiseren van trainingen op maat, op basis van het beleidsplan per school. Er zijn individuele en incompany trainingen aangeboden waarmee de ICT vaardigheden van leerkrachten worden vergroot. Deze ICT-vaardigheden komen vervolgens aan orde in de beoordelingsgesprekken en lesobservaties. Zo wordt ICT ook betrokken bij de beoordeling van leerkrachten. Elke school heeft een ICT-coördinator die het ICT-beleid op schoolniveau ondersteunt. Alle ICT-coördinatoren nemen deel aan netwerkbijeenkomsten waarin vooral het coachen van het schoolteam bij de concrete vertaling van de plannen van aanpak aan de orde komt. Communicatie en samenwerking Alle scholen hebben een volledig en actuele website en houden hun CMS up to date, eventueel al met integratie van sociale media. Scholen kunnen zich met hun schoolsite op een zeer professionele wijze presenteren op het internet en ervoor zorgen dat de communicatie met ouders en andere belangstellenden altijd up to date is. Daarnaast hebben we gewerkt aan de volledige implementatie en het verbeteren van het gebruik van ParnasSys op alle scholen d.m.v. eenduidige formats voor alle scholen in ParnasSys. 4.7 Werken aan financieel beleid Hoewel de vereniging financieel zonder meer gezond is, kan het financiële beleid en de sturing daarop nog verbeterd worden. In de komende jaren willen wij werken aan het verder verfijnen van een beleidsrijke meerjarenbegroting en aan meerjaren begrotingen op schoolniveau. De frequentie waarin de bedrijfsvoeringsgegevens geanalyseerd en binnen de organisatie besproken worden moet omhoog, zodat in een nog eerder stadium geanticipeerd kan worden op eventuele overschrijdingen van budgetten en begrotingen. In hoofdstuk 5 treft u het financiële jaarverslag over 2014 van de vereniging aan. Waar nodig en mogelijk zijn de cijfers van een analyse en toelichting voorzien. 5. Financieel beleid Het kalenderjaar 2014 is afgesloten met een negatief resultaat van Het negatieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door dotatie aan de voorziening buiten onderhoud in verband met de doordecentralisatie van de Gemeenten naar de schoolbesturen vanaf 1 januari Daarnaast wordt het negatieve resultaat veroorzaakt door de hogere personele lasten aangezien meer personeel is ingezet en door andere personele kosten. Opgemerkt wordt, dat een deel van deze hogere kosten worden gecompenseerd door niet begrote extra gelden vanuit het ministerie. 5.1 Gevoerd financieel beleid Binnen de vereniging wordt er gewerkt met één taakstellende bovenschoolse begroting. De directeur- bestuurder is verantwoordelijk voor deze taakstelling. De totale begroting van de vereniging wordt gevormd door de afzonderlijke schoolbegrotingen en de bovenschoolse begroting. De schooldirecteur is verantwoordelijk voor zijn/haar schoolbegroting

28 De directeur-bestuurder legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de financiële stand van zaken. Deze verantwoording bestaat uit een verkorte exploitatierekening en een schriftelijke toelichting. De schooldirecteuren voeren periodiek overleg met de directeur-bestuurder over hun budgetverantwoordelijkheid en leggen op die manier verantwoording af. 5.2 Analyse financieel resultaat De personele bekostiging vanuit het ministerie is gebaseerd op de teldatum per 1 oktober en geldt voor het daarop volgende schooljaar. Verder geldt dat de vergoeding voor de leerlingen in de onderbouw hoger ligt dan die voor de leerlingen in de bovenbouw. Wat betreft de personele inzet is met ingang van kalenderjaar 2010 ervoor gekozen om de zogenaamde T systematiek te hanteren. Dit houdt in dat de personele inzet wordt gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober van het betreffende schooljaar. Deze systematiek wijkt af van de bekostiging van het ministerie, welke gebaseerd is op de T-1 systematiek. Hierbij wordt de personele bekostiging (van het ministerie) gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorgaande kalenderjaar. Er is binnen de vereniging gekozen voor de T systematiek om de inzet van personeel te baseren op het aantal, dat daadwerkelijk in het betreffende kalenderjaar op school aanwezig zijn. Dit om de kwaliteit van het onderwijs op peil te kunnen houden. Zoals eerder is aangegeven, zal het aantal leerlingen de komende jaren verder dalen. Deze trend is ook terug te zien in de prognose van het aandeel van de onderbouw leerlingen. Hierdoor is de verwachting dat de vergoeding van het ministerie voor de personele bekostiging de komende jaren zal dalen. Vermogenspositie Liquiditeit 4,00 3,28 3,31 2,84 3,33 3,06 Solvabiliteit 74,0% 71,1% 71,6% 69,4% 72,9% 65,0% Rentabiliteit 2,26% -/- 3,9% -/- -3,68% 3,68% -5,27% 2,21% Kapitalisatiefactor 42,0% 58,4% 55,3% 52,9% 52,9% 54,8% Kapitalisatiefactor exclusief Privaat 43,1% 39,3% 36,0% 36,0% 36,7% De kengetallen die iets zeggen over de financiële positie van de vereniging zijn: liquiditeit, solvabiliteit, weerstandsvermogen en de kapitalisatiefactor. De liquiditeit geeft aan in hoeverre de vereniging in staat is om op tijd haar schulden te kunnen betalen en de solvabiliteit geeft aan dat in hoeverre de vereniging in staat is om in geval van liquidatie aan haar verplichtingen kan voldoen. De onderneming is liquide bij een ratio van 1 of meer en de onderneming is solvabel wanneer het percentage hoger dan of gelijk is aan 25%. Dat de liquiditeit is verminderd, wordt veroorzaakt door het behaalde resultaat over 2014 en de investeringen in De Rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid van (het vermogen van) de stichting

29 De kapitalisatiefactor geeft de verhouding aan tussen het geïnvesteerde vermogen ten opzichte van de totale baten. Dit kengetal signaleert of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Hierbij wordt een bovengrens gehanteerd van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen. De vereniging valt onder de grote instellingen. Ten aanzien van de beoordeling van de financiële positie van de vereniging is het volgende van belang: De kengetallen worden enerzijds beïnvloed door het exploitatieresultaat en anderzijds door de gerealiseerde investeringen. De financiële positie van de vereniging is vergelijkbaar met kalenderjaar 2013 en de vereniging is in staat om haar schulden te kunnen voldoen. Samenvatting vermogenspositie De vereniging heeft het kalenderjaar 2014 afgesloten met een negatief resultaat van Dit is negatiever dan was begroot en ook negatiever dan kalenderjaar Exploitatieresultaat Baten Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie Rijksbijdrage OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal 3. Baten Lasten 4.1 Personele lasten Afschrijvingslasten Huisvestingslasten Overige lasten Totaal 4. Lasten Financiële baten en lasten 5.0 Financiële baten en lasten Totaal 5. Financiële baten en lasten Resultaat Het negatieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door de niet begrote dotatie voorziening buitenonderhoud en daarnaast door de hogere personele lasten aangezien meer personeel is ingezet en door andere personele kosten. Opgemerkt wordt, dat een deel van deze hogere kosten worden gecompenseerd door niet begrote extra gelden vanuit het ministerie. Baten De realisatie van de totale baten is ongeveer 1,9% hoger dan de begroting en is ongeveer 5,2% lager dan de realisatie in het kalenderjaar

30 Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is de vereniging in belangrijke mate, te weten ongeveer 99%, afhankelijk van de overheid (ministerie en gemeente). De opbrengsten bestaan grotendeels uit de Rijksbijdragen van het OCW (94%). Verdeling baten 1% 5% VenW 03 Baten 3.1 Rijksbijdragen 94% VenW 03 Baten 3.2 Overige overheidsbijdragen en - subsidies VenW 03 Baten 3.5 Overige baten Door de afhankelijkheid van het aantal leerlingen gelet op de opbrengsten en doordat de kosten op korte termijn voor een groot deel niet te beïnvloeden zijn, is het belangrijk de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de gaten te houden, zodat tijdig de noodzakelijke maatregelen genomen kunnen worden. Dat de baten hoger zijn uitgevallen wordt vooral veroorzaakt door de realisatie van een aantal niet begrote inkomsten. Het gaat hierbij o.a. om de inkomsten vanuit het ministerie en hebben betrekking op de bijzondere bekostiging personeel en de later toegekende extra personele bekostiging. Daarnaast gaat het ook om de inkomsten vanuit de Gemeente en Provincie en hebben betrekking op de vijfjaarlijkse afrekening, schoolbegeleiding, subsidie bewegingsonderwijs en de subsidie van de provincie Groningen. Andere overige inkomsten die niet zijn begroot betreffen de bonus van het vervangingsfonds, de hogere private baten en de hogere gebruikersvergoedingen en daarnaast zijn de detacheringsinkomsten hoger uitgevallen. De eerder genoemde bijzondere bekostiging personeel heeft betrekking op de financiering van de loonsverhoging van 1,2% voor de periode 1 september 2014 tot en met 31 december Dit betreft een zogenaamde kasschuif, omdat het bedrag in 2015 weer wordt ingehouden van de extra middelen die in het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) zouden worden uitgekeerd. Dit bedrag moet dus worden gezien als eerder ontvangen lumpsum. Deze kasschuif heeft mogelijk een negatieve invloed op de begroting De eerder genoemde extra personele bekostiging heeft betrekking op de verwerking van de investeringsafspraken uit het NOA en uit het begrotingsakkoord 2014 dat eind vorig jaar overeen is gekomen tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Deze afspraken betreffen professionalisering, conciërges en onderwijsondersteunend personeel, begeleiding beginnende leerkrachten en verminderen zittenblijven. Daarnaast wordt een eerdere bezuiniging op het P&A-budget teruggedraaid én vindt een verhoging van dat budget plaats waarmee de middelen die scholen eind 2013 éénmalig ontvingen met de regeling bijzondere en aanvullende bekostiging jonge leerkrachten, een structureel karakter krijgen. Ten gevolge van bedoelde investeringsafspraken, wordt de totale lumpsum voor 2015 verhoogd met 248 mln. Het investeringsbedrag voor eerste 7 maanden van 2015 wordt met deze regeling verwerkt in de prijzen 2014/2015. De investeringsmiddelen voor de laatste 5 maanden van 2015 lopen mee in de bekostigingsregeling voor het schooljaar 2015/

31 De detacheringsvergoedingen vallen hoger uit aangezien meer personeel is gedetacheerd, dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Dat de gebruikersvergoedingen hoger uit vallen heeft te maken dat meer ruimten zijn verhuurd dan werd verwacht. Het verschil met kalenderjaar 2013 kan vooral verklaard door de in 2013 gerealiseerde extra gelden van het NOA-Herfstakkoord en daarnaast door de eerder genoemde niet begrote middelen, de normaanpassingen, de hogere detacheringsvergoedingen in 2014 en de daling van het aantal leerlingen. Lasten De realisatie van de totale lasten is ongeveer 6,2% hoger dan de begroting en is ongeveer 3,2% hoger dan in het kalenderjaar Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt door de dotatie aan de voorziening buitenonderhoud, hogere personele lasten en de hogere overige lasten. Zoals onderstaande grafiek weergeeft, bestaan de kosten in belangrijke mate uit personele lasten, te weten ongeveer 79%. Andere belangrijke kosten zijn de Huisvestinglasten met een aandeel van 8% en de overige lasten met een aandeel van 10%. Verdeling lasten 3% 8% 10% 79% VenW 04 Lasten 4.1 Personeelslasten VenW 04 Lasten 4.2 Afschrijvingen VenW 04 Lasten 4.3 Huisvestingslasten VenW 04 Lasten 4.4 Overige lasten De personele lasten zijn ongeveer 2,8% hoger dan was begroot en ongeveer 0,3% lager dan kalenderjaar De personele lasten bestaan vooral uit salariskosten (94%). Dat de personele lasten hoger zijn dan is begroot, wordt veroorzaakt door de hogere salariskosten, de hogere kosten van inhuur van personeel, hogere overige personele lasten en de hogere kosten scholing. Dat de salariskosten hoger uitvallen wordt veroorzaakt doordat meer personeel is ingezet dan was gepland. Een groot deel van deze kosten worden gecompenseerd door de lagere kosten van afkoop/outplacement en door de lagere kosten van BAPO, onbetaald verlof en ouderschapsverlof. Daarnaast wordt meer personeel ingehuurd aangezien een deel van deze kosten niet waren begroot. Het gaat hierbij om de kosten van Payrolling en IB-werkzaamheden. De hogere inzet van personeel, zowel personeel in eigen dienst als via payrolling, heeft te maken met de groei aantal leerlingen tijdens het schooljaar en door diverse fricties op de scholen. De scholingskosten en de overige personele lasten hoger zijn hoger uitgevallen doordat de hogere kosten van jubilea en doordat een aantal kosten niet voor 2014 waren begroot. Het gaat hierbij o.a. om de kosten van de Finland reis,

32 BGZ en Arbozorg, Personeelsdag, Schoolbegeleidingskosten, begeleidingstrajecten Arbo en de kosten van kerstpakketten. Vanaf 2008 dient een voorziening te worden opgenomen voor de kosten van jubilea van het personeel in geval van 25 jarig of 40 jarig dienstverband binnen het onderwijs. Dit is een in 2008 nieuw gevormde voorziening. De mutatie van deze voorziening bedraagt in (dotatie). Ongeveer 32% van het personeelsbestand zal vermoedelijk een 25 jarig jubileum bereiken en ongeveer 23% een 40 jarig jubileum. De afschrijvingskosten bestaan, zoals uit onderstaande grafiek blijkt voor een groot deel uit de investeringen in inventaris en apparatuur en daarnaast uit investeringen in leermiddelen. Verdeling afschrijvingslasten 28% 1% 71% VenW 04 Lasten 4.2 Afschrijvingen Gebouwen VenW 04 Lasten 4.2 Afschrijvingen Inventaris en apparatuur VenW 04 Lasten 4.2 Afschrijvingen Leermiddelen afschrijving De afschrijvingskosten zijn ongeveer 19,3% lager dan was begroot en ongeveer 11,4% lager dan kalenderjaar Het verschil met de begroting wordt veroorzaakt doordat de geplande investeringen niet of niet volledig zijn gerealiseerd en doordat de afschrijvingslasten voor 2014 te hoog waren begroot. In 2014 is wel meer geïnvesteerd in technisch onderhoud privaat, maar deze hogere kosten worden volledig gecompenseerd door de overige lagere afschrijvingskosten. Dat de afschrijvingskosten ten opzichte van kalenderjaar 2013 zijn gedaald wordt veroorzaakt doordat een aantal van de in het verleden gerealiseerde investeringen in ICT inmiddels volledig zijn afgeschreven en niet allemaal zijn vervangen. De huisvestingslasten zijn fors hoger (ongeveer 87,3%) dan begroot en fors hoger (70,3%) dan kalenderjaar Deze huisvestingskosten bestaan vooral uit kosten van dotatie onderhoud (58%, uit de kosten van energie (25%); uit schoonmaakkosten (5%) en uit onderhoudskosten (6%)

33 Verdeling huisvestingslasten VenW 04 Lasten 4.3 Huisvestingslasten Huur 58% 3% 1% 6% 25% 2% 5% VenW 04 Lasten 4.3 Huisvestingslasten Onderhoud VenW 04 Lasten 4.3 Huisvestingslasten Energie en water VenW 04 Lasten 4.3 Huisvestingslasten Schoonmaakkosten VenW 04 Lasten 4.3 Huisvestingslasten Heffingen VenW 04 Lasten 4.3 Huisvestingslasten Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt door de niet begrote dotatie aan de voorziening buitenonderhoud. Tot 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwbouw en de uitbreiding van schoolgebouwen in het primair onderwijs en voor het buitenonderhoud en de aanpassing ervan. Op 1 januari 2015 is de wet gewijzigd en zijn de verantwoordelijkheid en het budget voor buitenonderhoud en aanpassing overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbesturen. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen. De doordecentralisatie van het buitenonderhoud per 1 januari 2015 heeft ook gevolgen voor de financiële verantwoording. Derhalve heeft VCPO Noord Groningen besloten om een voorziening te vormen voor groot onderhoud. De eerste dotatie zal zijn gebaseerd op een evenredig deel van de maanden in 2014 ten opzichte van het totaal aantal maanden tot aan het volgende onderhoudsmoment. Uitgaande van de onderhoudsplanning en de bijbehorende cyclus, kan volgens de vastgestelde methoden een dotatie plaats vinden van maximaal Indien geen rekening wordt gehouden met de eerder genoemde dotatie zouden de huisvestingslasten lager zijn uitgevallen en dit wordt veroorzaakt door de lagere kosten van schoonmaak aangezien minder gebruik is gemaakt van schoonmaakbedrijven. Het verschil met kalenderjaar 2013 wordt vooral veroorzaakt door de eerder genoemde dotatie aan de voorziening buitenonderhoud, De kosten van energie en water en de dotatie aan de voorziening preventief onderhoud zijn lager uitgevallen. De Overige Lasten hebben betrekking op de kosten van administratie en beheer; de kosten van inventaris en apparatuur; leermiddelen en overige lasten. De overige lasten zijn ongeveer 6,7% hoger dan begroot en ongeveer 4,8% hoger dan kalenderjaar De overige lasten bestaan vooral uit de kosten voor administratie en beheer (52%); de overige lasten (26%) en de kosten van leermiddelen (21%)

34 Verdeling overige lasten VenW 04 Lasten 4.4 Overige lasten Administratie- en beheerslasten 21% 26% 52% VenW 04 Lasten 4.4 Overige lasten Inventaris en apparatuur kleine aanschaffingen >1 jr VenW 04 Lasten 4.4 Overige lasten Leermiddelen kleine aanschaffingen >1 jr 1% VenW 04 Lasten 4.4 Overige lasten Overige (overige lasten) Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt de hogere kosten administratie en beheer en hebben betrekking op de hogere reproductiekosten, kosten onderhoudscontracten ICT en advieskosten. De kosten van reproductie vallen hoger uit aangezien meer is gekopieerd, dan was verwacht en daarnaast zijn een aantal kosten van onderhoudscontracten ICT gerealiseerd, zoals o.a. de kosten van Groothuis, niet waren begroot. De advieskosten zijn hoger doordat de kosten van de verkenning fusie met L&E en het project Zuidwolde niet waren begroot. Het verschil met kalenderjaar 2013 wordt vooral veroorzaakt door de eerder genoemde advieskosten. 5.3 Treasury- en financieringsbeleid De uitgangspunten van de Regeling Beleggen en Belenen zijn vertaald in ons treasurystatuut. Het beleid is conform het voorschrift Beleggen en belenen van het ministerie. De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie waarborgt. Treasury heeft bij VCPO Noord-Groningen primair als doel het beheren van financiële risico s en secundair het reduceren van financieringskosten. De beleggingen hebben vooral betrekking op obligaties en zijn verspreid over verschillende risicocategorieën en hebben vooral betrekking op staats(gerelateerde) obligaties. Deze laatste zijn overigens gefinancierd met de private middelen. 6 Continuïteitsparagraaf Op 20 december 2013 verscheen in de Staatscourant (nr ) een wijziging in de regeling jaarverslaggeving onderwijs. Deze wijziging houdt in dat een bevoegd gezag, met ingang van de jaarrekening over 2013, een zogenoemde toekomstparagraaf, ofwel continuïteitsparagraaf, moet toevoegen aan zijn jaarverslag. In deze paragraaf moeten de financiële verwachtingen voor de komende drie (verslag)jaren worden vastgelegd

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten van

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Begroting SKPO Eindhoven e.o.

Begroting SKPO Eindhoven e.o. Begroting SKPO Eindhoven e.o. 2016 Inhoudsopgave Bovenschoolse begroting en schoolbegroting... 3 Inleiding... 3 Planning en control... 3 De bovenschoolse begroting... 3 De bovenschoolse organisatie en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 288226 edocs nummer : 4815988 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014

Bijeenkomst GMR. maandag 23 juni 2014 Bijeenkomst GMR maandag 23 juni 2014 Financiën Jaarrekening 2013: hoofdlijnen bevindingen / aanbevelingen accountant Financieel beleid: hoe doen we het en hoe gaan we het doen? Jaarrekening 2013 Resultaat

Nadere informatie

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM V E R S L A G van de ontwikkelingen binnen Stg. BOOM voor het jaar 2013 2014 Het verslag betreft vooral de onderwijsresultaten, personele en financiële ontwikkelingen en de huisvesting. Ondanks het teruglopende

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING

AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING AANVULLING ONDERSTEUNINGSPLAN PARAGRAAF 9: PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNING De wet Op 1 januari 2016 worden het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en het praktijkonderwijs (pro) onderdeel van

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Samenwerking. colofon

Samenwerking. colofon Lerende organisatie VCPO Noord-Groningen is een lerende organisatie. Met elkaar willen we steeds beter worden. Dat betekent dat professionalisering van leerkrachten belangrijk is. We willen alle talenten

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren

Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren Schets van de Procesgang Handelingsgericht Arrangeren SWV VO 20.02 Groningen Ommelanden november 2014 1 Gerelateerd aan de procesgang handelingsgericht arrangeren SWV PO 20.01 Het handelingsgericht arrangeren

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Bijlage D.1. bij OP. Arrangeren en toewijzen extra ondersteuning de inhoud

Bijlage D.1. bij OP. Arrangeren en toewijzen extra ondersteuning de inhoud Bijlage D.1. bij OP Arrangeren en toewijzen extra ondersteuning de inhoud Werkgroep Arrangeren SWV 20.01 Passend Onderwijs Februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1.Inleiding 2 1.1 Opdracht 1.2 Kaders

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Het Zonnewiel te De Bilt Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 79003 Onderzoeksnummer : 285919 edocs nummer : 4719498 Datum

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015

MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode van januari t/m december 2015 Mevrouw K. Punter Planning en Control Onderwijsbureau Meppel De heer P. Haverkamp Coördinator Samenwerkingsverband Meppel, 4 februari 2016 Industrieweg

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting Meerjarenbegroting 2013-2017 Opgesteld door: Trees Galama en Ingeborg Stegeman Datum: 18 november 2013 Versie: versie 1.0 Route: BT: DO:12.11.2013 GMR:12.11.2013 Bestuur: 19.11.2013 18.12.2013 Vastgesteld

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting voor Speciaal Basisonderwijs te Doetinchem Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 22453 Onderzoeksnummer : 279804 Datum onderzoek : februari

Nadere informatie

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen Schooljaarverslag 2015-2016 SBO De Meerpaal Groningen Naam school SBO de Meerpaal Brinnummer 22LH Adres Koperstraat 4 Postcode + plaats 9743 RW Groningen Telefoon 050 575 28 50 E-mail dir.meerpaal@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse. Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader

Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse. Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse 2011-2015 Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader Opgesteld door het algemeen en dagelijks bestuur Advies/instemming GMR*

Nadere informatie

Bijlage 5 ECT in beeld

Bijlage 5 ECT in beeld Bijlage 5 ECT in beeld Het Referentiekader Passend onderwijs geeft aan dat er een multidisciplinaire structuur aanwezig moet zijn in het SWV (of de regio) die het proces van toekenning van extra ondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2015-2019 Groeien en Leren Verbinden en Versterken Voor u ligt het derde strategisch beleidsplan van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB). Met

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 15MH00 De Poolster

Schoolondersteuningsprofiel. 15MH00 De Poolster Schoolondersteuningsprofiel 15MH00 De Poolster Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN Inleiding MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN De discussie over wat en hoe je moet meten om de kwaliteit van onderwijs in beeld te krijgen wordt al decennia gevoerd. Voor Stichting Onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO Inleiding: Alle basisscholen in ons SWV hebben een intern begeleider. Historisch gezien is er een intern begeleider sinds

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN D E F I N I T I E F FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij: Stichting Noventa Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41005 Onderzoeksnummer : 279870/ 4499332 Naam: : Stichting Noventa

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014 BASISSCHOLEN < EEN N H E L D E R MEE l\werf ONTWERPBEGROTING 2015 september 2014 Toelichting bij ontwerpbegroting 2015 toelichting bij ontwerpbegroting 2Ü15 - pagina 2 1 - Inleiding. De ontwerpbegroting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2016 2017 Naam school Adres Postcode o.d.b.s. Theo Thijssen HB Hulsmanstraat k8b 9663 TP Telefoon 0597 646004 Brinnummer E-mail 10BG obstheothijssen@hotmail.com Website Directeur Bevoegd

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Utrecht, december 2011 Inleiding... 4 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs... 5 1.1 Financieel beeld...

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur Hiljo Stefes

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onder

(financiële) verantwoording passend onder (financiële) verantwoording passend onder 11 maart 2015 Doel Doel - Inzicht in proces van de totstandkoming jaarverslag - Identificatie van knelpunten om het jaarverslag proces goed te laten verlopen -

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK Plaats : Dedemsvaart BRIN-nummer : 11XI Onderzoeksnummer : 118439 Datum schoolbezoek : 16 februari 2010 Inhoud 1 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie