Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012"

Transcriptie

1 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten van het gevoerd beleid Werken aan goed bestuur Werken aan identiteit Werken aan externe presentatie Werken aan leeropbrengsten Werken aan personeelsbeleid Werken aan ICT Werken aan financieel beleid 20 Hoofdstuk 5 Financieel beleid Gevoerd financieel beleid Analyse financieel resultaat Treasury- en financieringsbeleid Begroting 26 Bijlagen 27 Bijlage 1: Verslag van de Raad van Toezicht 27 Bijlage 2: Prestatiebox: verslag van activiteiten en financiële verantwoording 31 Bijlage 3: Jaarrekening

3 1. Voorwoord Voor u ligt het bestuursjaarverslag van VCPO Noord-Groningen over Met genoegen bieden wij u dit verslag aan. In dit verslag sluiten wij aan bij de thema s zoals die in ons Strategisch Beleidsplan voor de periode zijn opgenomen. Met dit bestuursverslag wil het bevoegd gezag van VCPO Noord Groningen verticaal verantwoording afleggen naar het ministerie van OCW en horizontaal naar de ouders, werknemers en de (G)MR. Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling is vastgelegd in de jaarstukken. Jaarstukken zijn de documenten met financiële en niet-financiële verantwoordingsgegevens, die op grond van wettelijke bepalingen door het bevoegd gezag van de bekostigde school moeten worden opgesteld en ingediend bij het departement. De jaarstukken gaan vergezeld van een goedgekeurde accountantsverklaring Als VCPO Noord-Groningen staan wij voor openheid, pluriformiteit en spiritualiteit. De bij onze vereniging aangesloten scholen worden gestimuleerd een eigen profiel te ontwikkelen, binnen het gemeenschappelijk verenigingskader en uitgaande van gedeelde normen en waarden zoals we die hierna beschrijven. Daarbij streven we wel naar ''eenheid in verscheidenheid''. Alle scholen zijn zichzelf, maar maken wel levend onderdeel uit van de grotere lerende organisatie (het verenigingsverband) waarin het delen en vergroten van kennis en ervaring gestimuleerd wordt. Wij hebben daarbij respect voor elkaars pedagogische en didactische identiteit. Deze missie kleurt de manier waarop we aankijken tegen het onderwijs, de organisatie, het personeel, de huisvesting en de financiën. VCPO Noord Groningen realiseert zich dat de scholen onderdeel vormen van de samenleving die sterk in beweging is. Diverse trends zijn van invloed op de manier waarop we de koers uitzetten, immers onze kinderen worden voorbereid op de (toekomstige) maatschappij. In die zin staan wij midden in de samenleving. Wij zijn er voor alle kinderen waarvan ouders kiezen voor Christelijk Onderwijs. De christelijke waarden, zoals rentmeesterschap en gemeenschap vertalen we in normen die we hanteren naar onze naaste en naar de omgeving waarin we leven. We zijn hierop aanspreekbaar. VCPO Noord Groningen is een transparante organisatie, met een heldere rolverdeling tussen de geledingen, ieder met eigen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Verder kent VCPO Noord Groningen heldere informatie- en besluitvormingsprocedures. De communicatie binnen en tussen de geledingen wordt inhoudelijk gekenmerkt door een cultuur van onderlinge samenwerking met respect voor iedere persoon en de positie van die persoon. Ik wens u veel plezier bij het lezen van het bestuursverslag. Van dit verslag bestaat ook een digitale versie. Deze kunt u vinden op onze website S. van der Wal Directeur Bestuurder - 3 -

4 2. Instellingsgegevens Naam bevoegd gezag: Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Noord-Groningen Nummer bevoegd gezag: Juridische structuur: Vereniging Kernactiviteiten: Het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig christelijk basisonderwijs. Werkgebied: Het werkgebied van de Vereniging omvat de gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum. Organisatiestructuur: De vereniging kent een Algemene Ledenvergadering, een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De door de Algemene Ledenvergadering benoemde Raad van Toezicht bestaat in het verslagjaar uit 4 personen. Het College van Bestuur wordt gevormd door de Bestuurder. Hij voert het dagelijks bestuur over de vereniging en de scholen. Het kantoor van de Vereniging en de Bestuurder is gevestigd in Winsum. De vereniging hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-raad. De vereniging beheert 14 scholen. Iedere school wordt geleid door een schoolleider die een of meer scholen onder zijn of haar directe aansturing heeft. De bij de structuur behorende verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zijn vastgelegd in nieuwe statuten voor de vereniging en in een nieuw bestuurs- en managementstatuut. Ouders en personeelsleden hebben op schoolniveau inspraak via de medezeggenschapsraden en op bovenschools niveau via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Het organogram van VCPO Noord-Groningen ziet er als volgt uit: Algemene Ledenvergadering Raad van Toezicht College van Bestuur GMR Bestuurskantoor Directie school Directie school Directie school Directie school Team Team Team Team Als besturingsfilosofie is gekozen voor een uitwerking van het Policy Governance model (vrijheid in verbondenheid) van John Carver. De verbondenheid uit zich in het feit dat VCPO Noord-Groningen: een gemeenschap is met één missie en een gezamenlijke oriëntatie op het werken aan kwaliteit en schoolontwikkeling een goede werkgever is voor zijn medewerkers bedrijfseconomische synergie realiseert een lerende organisatie is waarbinnen bewust gebruik wordt gemaakt van ieders talenten De vrijheid van scholen is gelegen in: de wijze waarop de levensbeschouwelijke identiteit van de school inhoud wordt gegeven binnen de statutaire grenzen de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan het leidende onderwijsconcept en de na te streven onderwijsontwikkeling de positionering van de school in de lokale onderwijsomgeving integrale management binnen de vastgestelde kaders - 4 -

5 3. Missie VCPO Noord-Groningen wil kinderen in de basisschoolleeftijd kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs kunnen bieden, dicht bij huis in Noord-Groningen. Deze missie laat zich vertalen in drie kernbegrippen: Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs. Veelzijdig De scholen van de vereniging hebben elk een eigen profiel en een eigen gezicht. Onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring wordt bevorderd. Op die manier willen wij in openheid en met respect voor elkaar van elkaar leren. Veilig Op de scholen van de vereniging wordt actief gewerkt aan het bevorderen van een positief klimaat. Daarbinnen leren wij kinderen ook hoe zij zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen in een goede omgang met anderen. Verantwoord Op alle scholen van de vereniging wordt systematisch gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en de leerlingenzorg. Wij doen dit door doelen te stellen, te checken of wij die doelen behalen en bij te sturen waar dat moet. 4. Speerpunten van het gevoerde beleid Beleid en strategie In de hele cyclus van beleidsplanning en controle en bij het afleggen van verantwoording over onze activiteiten en de daarmee behaalde resultaten maken wij gebruik van het INK-model. De focus in ons strategische beleidsplan ( ) ligt op het behalen van goede leerlingopbrengsten, het inrichten van een efficiënte organisatie en op het creëren van onderlinge verbondenheid. De centrale thema s in de planperiode zijn: Visie en beleidsvorming Leiderschap en management Personeel Cultuur en werkklimaat Middelen en voorzieningen Management van onderwijs- en ondersteunende processen Waardering Vanuit deze centrale thema s hebben wij voor onze vereniging de volgende speerpunten voor beleid geformuleerd: Werken aan goed bestuur Werken aan identiteit Werken aan externe presentatie Werken aan leeropbrengsten Werken aan personeelsbeleid Werken aan ICT Werken aan beredeneerd en overzichtelijk financieel beleid De bovengenoemde speerpunten krijgen een concrete uitwerking op zowel het niveau van de vereniging als geheel als in de afzonderlijke schoolplannen. 4.1 Werken aan goed bestuur In 2011 is in het kader van het scheiden van bestuur en toezicht houden de overstap gemaakt naar het Raad van Toezicht en College van Bestuur model. In het verslagjaar bestond de Raad van Toezicht uit: - 5 -

6 Functie Voorzitter Lid Lid Lid Naam Mw. B. Van Tilborg-Swart Dhr. B. Helmholt Dhr. H.J.F. Groenewold Mw. P. de Vries Gedurende het kalenderjaar 2012 hebben de Raad van Toezicht en de Bestuurder 11 keer vergaderd om belangrijke ontwikkelingen in de regio en binnen de eigen organisatie en de voortgang in de afgesproken beleidsprioriteiten met elkaar te bespreken. Met het omvormen van het Bestuur naar een Raad van Toezicht is ook de rol van de Raad van toezicht ten opzichte van de bestuurder veranderd. Naast de statuten van de vereniging en het bestuurs- en managementstatuut is het meerjaren strategisch beleidsplan ( ) een belangrijk document in de verhoudingen tussen de Raad van Toezicht en de Bestuurder. Dit plan en de daaraan gekoppelde jaarplannen, actieplannen en begrotingen vormen immers het toetsingskader voor de Raad van Toezicht. De items die u in dit jaarverslag aantreft zijn ook de belangrijkste items die in het afgelopen jaar onderwerp van overleg of besluitvorming van de Raad van Toezicht zijn geweest. In 2012 heeft de Raad van Toezicht zich beziggehouden met de verdere professionalisering van de Raad. Naar verwachting zullen begin januari 2013 drie nieuwe leden door de ALV worden benoemd waardoor de deskundigheid op alle relevante aandachtsgebieden is gewaarborgd. 4.2 Werken aan identiteit In het verenigingsprofiel wordt de toekomst van VCPO Noord-Groningen geschetst en uitgewerkt aan de hand van goede voorbeelden uit de praktijk. De basis van dit profiel is dat wij ondanks alle uitdagingen die wij de komende jaren tegen zullen komen, kwalitatief verantwoord onderwijs op christelijke grondslag willen blijven bieden in onze regio. Vanuit onze meer algemeen maatschappelijke opdracht, vinden wij dat een school in ieder geval een buurt- of wijkfunctie heeft. Wij vinden dat ouders moeten kunnen kiezen voor een veilige en bereikbare school van de VCPO Noord-Groningen en op een reële afstand van huis. Wij kunnen en willen onze ogen niet sluiten voor de demografische ontwikkelingen in onze regio. Wij stellen ons dan ook open op ten opzichte van ouders die niet voor ons onderwijs kiezen op basis van identiteit, maar wel om de goede en prettige sfeer op onze scholen en de kwaliteit van het onderwijs. Om de kwaliteit en de bereikbaarheid van het onderwijs te kunnen waarborgen, hebben wij in 2012 voortdurend de mogelijkheden tot samenwerking met partners in de regio verkend. Belangrijk hierbij is dat onze identiteit een belangrijk uitgangspunt is bij deze gesprekken. Naast contacten en samenwerking met de gemeenten en de provincie is er regelmatig contact over de ontwikkelingen en de gevolgen van krimp met de schoolbesturen. Zo hebben wij contacten onderhouden met Noordkwartier, VCPO Ten Boer, het schoolbestuur Lauwers & Eems en het schoolbestuur Marenland. Ook de komende jaren zullen wij actief blijven zoeken naar nieuwe initiatieven op dit terrein en kunnen we onze ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen die op ons af komen. 4.3 Werken aan externe presentatie Als VCPO Noord-Groningen willen wij bekend staan als een vereniging die modern, toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig onderwijs biedt voor elk kind. Faciliteiten, zoals huisvesting, ICT en andere voorzieningen, moeten adequaat zijn, eigentijds en aansluiten op de eigen identiteit. Wij willen ons profileren als maatschappelijk geëngageerde organisatie en spelen waar mogelijk en wenselijk - met buurtverenigingen, kinderopvangorganisaties en andere partijen in op actuele ontwikkelingen in de (lokale) samenleving. Binnen onze eigen locaties in Bedum, Onderdendam, Uithuizermeeden, Leens, Sauwerd en op de Borgschool in Winsum buitenschoolse opvang (BSO) gerealiseerd. Daarnaast hebben wij er voor gezorgd dat er op iedere locatie zowel voorschoolse als tussenschoolse opvangmogelijkheden (VSO en TSO) voor de leerlingen zijn. Mede op verzoek van de verschillende gemeenten krijgt de voor en vroegschoolse educatie (VVE) en de samenwerking tussen peuterspeelzalen en de basisscholen weer nieuwe impulsen

7 Als VCPO Noord-Groningen worden wij gekend in de regio. De professionaliteit die wij uit willen stralen, moet ook tot uitdrukking komen in onze interne en externe communicatie. In 2012 is de basis gelegd voor professioneel ICT- en communicatiebeleid. De komende tijd zal er o.a. gewerkt gaan worden aan nieuwe websites voor de scholen en voor de vereniging. In de regionale en provinciale pers is er geregeld aandacht geweest voor de activiteiten van de scholen en de vereniging. 4.4 Werken aan leeropbrengsten Kengetallen ten aanzien van leerlingen a. Leerlingaantallen vanaf 2008 tot en met 2012 In de onderstaande tabel zijn de leerlingaantallen vermeld vanaf 2008 (op teldatum 1 oktober): Leerlingaantallen /- Regenboog Leens Piramiden Winsum Borgschool Winsum H. de Cockschool Ulrum Meander Sauwerd Rank Warffum Ichthus Baflo Noordkaap Uithuizermeeden Regenboog Uithuizen Ichthusschool Zoutkamp H.H. Simonides Roodeschool Regenboog Bedum Akker Zuidwolde Haven Onderdendam VCPO Noord-Groningen In 2012 is het aantal leerlingen van de vereniging met 39 leerlingen afgenomen ten opzichte van De afname van het aantal leerlingen heeft zich in 2012 vooral voor gedaan op de Regenboog in Bedum, de Akker in Zuidwolde en de Ichthus in Baflo. b. Leerlingprognose In 2010 zijn er per gemeente nieuwe leerlingenprognoses bekend geworden die rekening houden met een verder dalend leerlingenaantal. Ook de jeugdmonitor van de Provincie Groningen laat een verdere daling van het aantal leerlingen zien. In de vier gemeenten binnen ons verzorgingsgebied gaat het om een totale daling van 20% op het totaal aantal PO leerlingen in 15 jaar. Wij volgen de ontwikkelingen rond de verwachte bevolkingskrimp, de prognoses en de feitelijke leerlingenaantallen op de voet en treffen waar nodig tijdig maatregelen. In de periode tot en met 2016 voorzien we een daling van het leerlingaantal met 213 van 1566 in 2012 tot 1353 in

8 c. Verdeling leerlingen over onder- en bovenbouw Het aantal leerlingen in de onderbouw bedroeg in 2012 in totaal 707. Sinds 2009 is er een dalende trend in het aantal onderbouwleerlingen. Een afnemend aantal leerlingen in de onderbouw heeft binnen de huidige financieringssystematiek een ongunstig effect op de inkomsten van de vereniging. d. Uitstroomgegevens Voortgezet Onderwijs Aan het einde van het schooljaar zijn in totaal 207 leerlingen naar het voortgezet onderwijs uitgestroomd: Uitstroom VO vwo havo/ vwo havo havo/ v-t vmbo vmbot 03 KP Regenboog Uithuizen RP Haven UG Rank UU Piramiden XE Noordkaap vmbo lager 07EO Simonides WQ Ichthus overig - 8 -

9 07ZO Regenboog Leens BL Meander BO Borgschool BW Ichthusschool BY Akker BL Regenboog Bedum DS H. de Cock Totaal (207 leerlingen) De uitstroom van leerlingen naar vwo en havo bedroeg in totaal 53,1%. Terwijl naar het vmbo 45,9% van onze leerlingen zijn uitgestroomd. Ten opzichte van de landelijke cijfers over 2010/2011 geeft dit een gunstig beeld: landelijk stroomde toen 50,4% van de leerlingen naar het vmbo en 44% naar het vwo/havo Leeropbrengsten, zorg en begeleiding Ondanks de nieuwe en verzwaarde beoordelingssystematiek van de eindopbrengsten laten de resultaten binnen de VCPO NG een stijgend beeld zien. De resultaten van de eindtoets 2012 en 2013 uitgedrukt in percentages: Eindtoets 2012 en 2013 Beoordeling Boven de bovengrens 14% 29% Boven de ondergrens 29% 57% Onder de ondergrens 57% 14% Uitgaande van de komende risico analyse kunnen we zeggen dat gezien de eerdere twee schooljaren geen enkele school ernstig risico loopt. Voor de tussenopbrengsten (zomer en winter 2012) was het beeld als volgt: Tussenopbrengsten 2012 Beoordeling zomer winterwinter Voldoende 79% 93% Onvoldoende 21% 7% In ieder geval worden op alle scholen de volgende toetsen door de inspectie gewaardeerd: technisch lezen (TL) groep 3 en 4, begrijpend lezen (BL) groep 6 en rekenen en wiskunde (R&W) groep 4 en 6. De resultaten hierop: Domein en groep Voldoende winter 2012 Voldoende zomer 2012 Onvoldoende winter 2012 Onvoldoende zomer 2012 TL groep 3 50% 64% 50% 36% TL groep 4 79% 86% 21% 14% BL groep 6 50% 50% R&W groep 4 93% 93% 07% 07% R&W groep 6 64% 71% 36% 29% Uit de opbrengstrapportages blijkt dat we op het domein spelling (normering voorheen inspectie) voor met name groep 6 en 7 nog wel een slag kunnen slaan, alhoewel het al een verbetering laat zien ten opzichte van de winter 2012: - 9 -

10 Spelling Voldoende winter 2012 Voldoende zomer 2012 Onvoldoende winter 2012 Onvoldoende zomer 2012 Groep 6 43% 64% 57% 36% Groep 7 71% 43% 29% 57% In het onderstaand overzicht treft u de opbrengsten van onze scholen aan, afgezet tegen de normering van de inspectie met de te voorspellen risico s en toezicht van de inspectie: School EO 2010 EO 2011 EO 2012 TO 2012 Risico Toezicht Regenboog, Uithuizen Geen Basis Haven Attendering Basis De Rank Geen Basis Piramiden Geen Basis Noordkaap Geen Basis Simonides Ernstig Aangepast Ichthus, Baflo Geen Basis Regenboog, Leens Risico Basis Meander Attendering Basis Borgschool Geen Basis Ichthusschool, Zoutkamp Geen Basis Akker Attendering Basis Regenboog, Bedum Risico Basis H. de Cock Attendering Basis EO = eindopbrengsten TO = tussenopbrengsten Het bestuur heeft concrete acties ondernomen om de risico s van de voornoemde scholen in te dammen: Externe ondersteuning voor het verbeteren van planmatig werken bij zorgleerlingen en voor het verkrijgen van meer afstemming op verschillen tussen leerlingen Controle en analyse van de opbrengsten En in een aantal gevallen herschikking van personeel De inspectie richt zich in hoofdzaak op opbrengsten, zorg en begeleiding. Aan de hand van de actuele situatie in 2012 is het onderstaande overzicht beschikbaar wat betreft de beoordelingen van de inspectie voor de indicatoren die te maken hebben met zorg en begeleiding. Volgen Bepalen zorg Indicatoren zorg & begeleiding Toetssysteem Signaleren Planmatige zorg Effect Op- evaluerenbrengst zorgleerl. Ichthus, Batlo v v v g v v Regenboog, Leens v v v v v v v H. de Cock, Ulrum v v v v v v v Piramiden, Winsum v v v v v v Rank, Warffum v v v v v o

11 Ichthusschool, Zoutkamp v v v v o Akker, Zuidwolde v v v v o Borgschool, Winsum v v v o v Noordkaap, Uithuizermeeden v v v o v o Regenboog, Uithuizen v v v o o o Meander, Sauwerd v v o o o Haven, Onderdendam v o v v v o o Regenboog, Bedum v v v o o o o Simonides, Roodeschool v o v o o o o Ten opzichte van de landelijke cijfers in percentages uitgedrukt: Indicatoren zorg & VCPO NG Landelijk begeleiding Toetssysteem Volgen en analyseren Signaleren Bepalen aard Planmatige zorg Evalueren effecten zorg Passend Onderwijs Met ingang van 1 augustus 2014 gaat VCPO Noord-Groningen vallen onder het nieuwe samenwerkingsverband Dit samenwerkingsverband bestaat uit 36 besturen en beslaat de hele provincie Groningen. In 2012 is een bestuurlijke werkgroep opgericht om hiervoor de voorbereidingen te treffen. In 2012 zijn voor alle scholen eenduidige schoolondersteuningsprofielen opgesteld. Dit geeft het beeld dat alle scholen vallen onder de basisondersteuning. Een verdere concretisering van deze profielen zal in 2013 worden opgepakt door het formuleren van basisondersteuning en het aangeven van ambities door scholen Kwaliteit van het onderwijs De aandacht voor kwaliteit hebben wij in 2012 verder versterkt door als management verder te groeien in resultaat gericht management en als teams en individuele leerkrachten te blijven focussen op het opbrengst gericht werken De VCPO Noord Groningen werkt nauw samen met Noordkwartier en PCBO Ten Boer. Ervaringen worden gedeeld, gezamenlijke (scholings-)activiteiten (zie 4.7) worden gekoppeld aan opbrengstgericht werken en het opzetten en effectueren van de zorgstructuur de komende jaren. De gehele zorgopzet is een belangrijke stap in de richting van passend onderwijs in deze regio Stappenplan leerlingenzorg In 2011 is een vernieuwd stappenplan leerlingenzorg ingevoerd, dit is een doorgaande zorglijn voor leerlingen in de (speciale) basisscholen van het samenwerkingsverband. Het accent ligt zowel op opbrengstgericht werken als op handelingsgericht werken. Uitgangspunt daarbij is dat enerzijds de leerkracht het leerstofaanbod heeft afgestemd op wat er in de methode onafhankelijke toetsen wordt gevraagd. Anderzijds dat leerlingen die extra zorg nodig hebben vroegtijdig worden gesignaleerd en het onderwijsaanbod tijdig kan worden afgestemd op de onderwijsbehoefte(n) van de betreffende leerling(en) Het interne zorgsysteem van de basisschool De groepsleerkracht in de basisschool staat centraal in de leerlingenzorg op het niveau van de groep. Deze verzamelt systematisch gegevens van alle leerlingen aan de hand van observaties, dagelijks werk van de leerlingen, methode gebonden toetsen, methode-onafhankelijke toetsen, oudergesprekken en een genormeerd leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling. Na de vroegtijdige signalering bepaalt de school op basis van een nadere analyse van de gegevens wat

12 de aard van de zorg is. De zorg wordt door de scholen planmatig uitgevoerd, waarbij regelmatig de effecten van de zorg worden geëvalueerd. De Planning en Control cyclus wat betreft de opbrengsten van de scholen is in 2012 aangepast. Hierin is nu ook de individuele leerlingenzorg opgenomen. De cyclus Planning en Control voorziet in een tweetal schoolbezoeken. Tijdens deze bezoeken worden de opbrengsten en het overzicht zorgleerlingen besproken en wordt er een inventarisatie gemaakt voor verdere acties omtrent de individuele leerlingenzorg, waaronder: plaatsing SBO, met bepaling intelligentie aanvullend didactisch onderzoek aanvraag LGF, met onderbouwing aanvraag ambulante begeleiding vanuit VCPO NG aanmelding Verwijsindex, ZvJG overgaan op individuele leerlijn, met deskundigenverklaring aanmelding vergoede dyslexiezorg onderbouwing individuele leerlijn, vanaf medio groep 6 met bepaling intelligentie uitvoeren onderzoek naar dyslexie Naar aanleiding van deze inventarisatie vindt er overleg plaats binnen met zorgteam van de VCPO NG en worden de afgesproken acties vastgesteld. Tussentijdse hulpvragen kunnen worden ingebracht in het netwerk Intern Begeleiders, de cyclus voorziet in een derde ronde consultaties in de maand mei. De hieronder staande tabel geeft een overzicht van de leerlingenzorg in 2012: Overzicht Leerlingenzorg 2012 School NIOafname Dyslexieonderzoek Rekenonderzoek WISC IQ afname PDOcluster Overig advies Overleg IB Rbg, Leens x Borgschool 1 2 x H de Cock x Meander 1 1 Noordkaap Piramiden x Simonides Rbg, Bedum x Ichthus Baflo 1 2 Ichthus Zoutkamp x Rbg, Uithuizen x Haven 2 x Rank 1 x Akker Totaal (57) Voor de extra ondersteuning en begeleiding van zorgleerlingen wordt ook gebruik gemaakt van de ambulant begeleiding van VCPO NG, het volgende overzicht is hierop van toepassing School R&W Kanjer EQ Babbelspel Babbelspel junior Kids Skills Rbg, Leens 1 Borgschool 1 H. De Cock 1 Meander Noordkaap 1 Piramiden 1 2 Simonides Rbg, Bedum Ichthus Baflo 1 Ichthus Zoutkamp 1 Overig

13 Rbg, UIthuizen 1 Haven 1 Rank 1 Akker Totaal: De pijlers van de zorg en begeleiding De aanscherping van de zorgstructuur van scholen van VCPO Noord-Groningen heeft zich in 2012 verder ontwikkeld en kent momenteel drie pijlers: Het onderhouden en verbeteren van de formele zorgstructuur De individuele leerlingenzorg; consultaties, uitvoeren van onderzoek, advisering bij het opstellen van handelingsplannen en individuele leerlijnen Afstemmen op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen op groepsniveau, met als doel zoveel mogelijk leerlingen bij de groep te houden middels planmatige variatie in instructie, leerstofverwerking en onderwijstijd. Met het oog op Passend Onderwijs zal bij hulpvragen de aandacht steeds meer uitgaan naar leerkrachtvaardigheden en klassenmanagement ofwel wat is wel mogelijk om af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling in plaats van het in kaart brengen van wat de leerling allemaal niet kan. Hulpvragen gericht op bevestiging van wat al duidelijk is (bv. leerling heeft concentratieproblemen of heeft niet de capaciteiten om leerstof in gebruikelijke tempo tot zich te nemen) zullen veelal niet (direct) meer middels diagnostiek in de vorm van observaties en psychologisch onderzoek beantwoord worden. Samen met IB-er en/of leerkracht zal gezocht worden naar mogelijkheden om wel zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de leerling binnen de context van de groep. 4.5 Werken aan personeelsbeleid Kengetallen met betrekking tot personeel a. Soort dienstverband en aantallen mannen/vrouwen Er werken in het onderwijs naar verhouding veel vrouwen. Bij VCPO Noord-Groningen was het aantal vrouwen in en het aantal mannen 39. Het aantal medewerkers met een vast dienstverband bedroeg in , terwijl het aantal medewerkers met een tijdelijk dienstverband 50 was

14 b. Leeftijdsopbouw, functieopbouw en functieverblijftijd De meeste medewerkers zijn tussen de 45 en 54 jaar oud. Hoewel dus de vergrijzing zal toenemen is ongeveer 57 fte (46%) van ons personeelsbestand jonger dan 45 jaar. Een klein percentage is inmiddels ouder dan 60 jaar: 9,14 fte (7,51%).! Uiteraard is het merendeel van ons personeel leerkracht (86,9%). Het onderwijsondersteunend personeel bedraagt 4,1% (4,95 fte) van de formatie. Daarbij is niet opgenomen 4,36 fte formatie voor schoolschoonmaak.!! Veel medewerkers van VCPO Noord-Groningen zijn al lang werkzaam voor onze organisatie: 36% van ons personeel werkt langer dan 10 jaar bij onze vereniging

15 "#!"!"!"!"!" Bovendien werken veel van onze medewerkers parttime zoals de onderstaande figuur laat zien: c. Functiemix In 2011 is een start gemaakt met de invoering van de functiemix. Inmiddels zijn er als gevolg daarvan in totaal 17 medewerkers benoemd in een LB-functie. Met dit aantal (14,56% fte van de in totaal 93,1 fte formatie voor onderwijzend personeel) hebben wij nog niet kunnen voldoen aan het voor de scholen en de vereniging vastgestelde percentage hoger gewaardeerde LB-functies. Het niet halen van de vastgestelde percentages is te verklaren uit het feit dat er binnen de vereniging te weinig medewerkers zijn die aan de eisen van deze zwaardere functie voldoen. d. Personele lasten Personele lasten beslaat 84% van de totale lasten van VCPO Noord-Groningen. Het gros (93,4%) van de personele lasten gaat op aan salariskosten. In 2012 werd daarnaast ongeveer 1% besteed aan scholingskosten, 2,3% aan inhuur van personeel en 3,2% aan overige personele lasten. #$%&'()& )( ))() #$%&'()& *+(,-.!./(() #$%&'()& 0.()(./(()

16 4.5.2 Integraal Personeelsbeleid (IPB) In 2012 is een start gemaakt met het opnieuw vormgeven van Integraal Personeelsbeleid (IPB). IPB moet er voor zorgen dat we onze organisatiedoelen behalen door het ontwikkelen van goed personeelsbeleid. Een belangrijke IPB-activiteit is de organisatie van werkconferenties voor directeuren. In het schooljaar worden er rondom de volgende 4 thema s werkconferenties georganiseerd: 1. Visie op Verzuimmanagement 2. Functioneren & Beoordelen 3. Vitaliteit, werkdruk en coaching 4. Professionalisering en talentmanagement Formatiebeleid Afnemende leerlingenaantallen en afnemende inkomsten hebben hun weerslag op de formatie van de scholen en de vereniging. De druk op formatie neemt ieder jaar toe. Met ingang van het kalenderjaar 2010 is ervoor gekozen om de zogenaamde T-systematiek te hanteren. Dit houdt in dat de personele inzet wordt gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober van het betreffende schooljaar. Deze systematiek wijkt af van de bekostiging van het ministerie, welke gebaseerd is op de T-1 systematiek. Hierbij wordt de personele bekostiging (van het ministerie) gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorgaande kalenderjaar. Wij hebben gekozen voor de T-systematiek om de kwaliteit van het onderwijs op peil te kunnen houden. In 2012 hebben wij een gerealiseerd tekort van ,12. a. Directiefuncties, intern begeleiders en bezetting bestuurskantoor Een deel van dit tekort is toe te schrijven aan de inzet van ad interim managers op 2 van onze scholen: de Regenboog in Leens en H.H. Simonides in Roodeschool. Die constructie brengt de nodige extra kosten met zich mee. Bovendien is er geïnvesteerd in de aanstelling van intern begeleiders. Voorheen waren intern begeleiders verbonden aan 3 scholen. In 2012 is de keuze gemaakt om intern begeleiders in te zetten op 2 scholen. Daarnaast is er een Bovenschools Onderwijs Ontwikkelteam (BOOT) geformeerd dat extra ondersteuning kan bieden aan lokale intern begeleiders. Al met al is de formatie voor interne begeleiding daarmee gegroeid van 4,6 fte naar 5,6 fte. Om de organisatie van VCPO Noord-Groningen beter te kunnen ondersteunen en ontwikkelen is de formatie van het bestuurskantoor uitgebreid met een secretariaatsmedewerker voor 2 dagen per week zodat VCPO nu 4 dagen per week bereikbaar is. Daarnaast werd een adviseur P&O aangesteld (0,85 fte) en een coördinator invalleerkrachten (0,25 fte). Tevens is een bovenschools ICT-coördinator

17 aangesteld voor 3 dagen per week. Daarentegen is bespaard op de detachering van een onderwijskundig adviseur van Cedin (voor 1 dag per week) en zal per 1 september 2014 de functie van medewerker huisvesting (1,0 fte) verdwijnen. b. Vervangingspool en invalleerkrachten VCPO Noord-Groningen werkt al sinds lange tijd met invalleerkrachten die in het geval van ziekte of zwangerschapsverlof tijdelijke vacatures vervullen. In 2012 is bij VCPO Noord-Groningen voor het eerst een vervangingspool ingesteld. In deze pool zijn 2 (jonge) leerkrachten aangesteld die een tijdelijk contract voor de duur van 1 jaar krijgen met een omvang van 3 dagen per week. De pool wordt bekostigd door het Vervangingsfonds. Op deze manier is VCPO Noord-Groningen er van verzekerd dat er bij ziekte altijd een poolleerkracht is die acuut de afwezige leerkracht kan vervangen. De poolleerkrachten zelf hebben het voordeel van een jaarcontract en zijn in de gelegenheid om in 1 jaar op veel verschillende scholen ervaring op te doen. c. Mobiliteit Mobiliteit is een gespreksonderwerp bij de ontwikkelingsgesprekken met medewerkers. Ook wordt ieder jaar door middel van de formatievragenlijst aan medewerkers gevraagd of zij in aanmerking willen komen voor een functie op een andere school. In 2012 hebben 17 medewerkers met een vast dienstverband zich opgegeven voor vrijwillige mobiliteit. Bij 4 van hen is dit ook gerealiseerd Ziekteverzuim Het ziekteverzuim bij VCPO Noord-Groningen is in 2012 gestegen tot 6,9%. Dat percentage is iets hoger dan het landelijke percentage van 6,6% dat geldt voor het primair onderwijs (bron: Vervangingsfonds). Verzuimpercentages School KP De Regenboog 10,54 13,00 2,39 4,33 05RP De Haven 1,31 7,34 1,91 7,32 05UG De Rank 4,20 4,43 4,34 8,27 05UU De Piramiden 1,63 2,94 4,67 4,82 05XE De Noordkaap 0,79 1,76 8,27 5,68 07EO H H Simonides 16,58 10,89 4,61 5,96 07WQ Ichthus 2,58 4,16 12,29 13,80 07ZO De Regenboog 3,05 5,77 4,28 14,06 08BL De Meander 2,04 1,21 8,15 4,57 08BO Borg 5,87 6,42 0,29 5,05 08BW Ichthusschool 1,42 4,00 3,87 1,11 08BY De Akker 1,60 3,04 1,45 0,83 09BL De Regenboog 5,98 7,38 9,72 13,06 15DS Hendrik de Cock 0,94 0,80 2,75 0, VCPO Noord Groningen 4,24% 5,48% 5,68% 6,90% Zoals de onderstaande grafieken laten zien doet de stijging van het verzuim zich met name voor bij het onderwijsgevend personeel is het verzuim met name te wijten aan het langdurend verzuim (langer dan 6 maanden). T.a.v. de ziekmeldingsfrequentie valt met name de hoge ziekmeldingsfrequentie op in de leeftijdsgroep tussen 45 en 54 jaar (en dan vooral onder directeuren) en de leeftijdsgroep boven de 60. Als landelijk referentiecijfer (dus voor werkend Nederland ) geldt voor de verzuimfrequentie overigens 1,2 á 1,3 (bron: Arbounie)

18 a. Sociaal-Medisch Team Om grip te houden op verzuim is in 2012 een start gemaakt met het Sociaal-Medisch Team (SMT). Het SMT komt eens in de 6 tot 8 weken bijeen en bestaat uit de bedrijfsarts (van Arbounie), de adviseur P&O en de schooldirecteur. In het SMT wordt de verzuimbegeleiding afgestemd, met name m.b.t. langdurig zieke medewerkers. Om medewerkers die verzuimen beter te kunnen begeleiden is besloten tot de aanschaf van de Verzuimmanager: een digitale tool die ons niet alleen in staat stelt om digitale verzuimdossiers bij te houden maar er ook voor zorgt dat we kunnen voldoen aan alle eisen die de Wet Verbeterde Poortwachter aan ons stelt Scholing, coaching en kennisdeling a. Scholing Scholing binnen de vereniging wordt zoveel mogelijk direct gerelateerd aan het realiseren van de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan en aan het versterken van het opbrengstgericht leren en resultaatgericht managen. In 2012 zijn als gevolg van het Kwaliteitstraject cursussen verzorgd in het kader van het Directe Instructie Model (DIM), namelijk:

19 Hoe geef ik duidelijke uitleg? Hoe zorg ik ervoor dat leerlingen actief betrokken zijn? Hoe stem ik de instructie en verwerking van leerstof af? Daarnaast zijn er in het kader van de reken- en taalverbeteringsprogramma s diverse workshops aan personeelsleden aangeboden zoals: Vermenigvuldigen Automatiseren en diagnostisch onderwijzen Met sprongen vooruit Horizontaal lezen De interne begeleiders hebben samen met de leerkrachten geïnvesteerd in het opstellen van groepsplannen. De kosten voor scholing/opleiding zijn de afgelopen jaren gestegen tot ,21 in $ %! 1& 1& 1& b. Coaching In het kader van opbrengstgericht werken voeren de directeuren aan de hand van de vaardigheidsmeter (VHM) jaarlijks een groepsbezoek uit bij iedere medewerker. Op basis van de uitkomsten van dit bezoek worden waar nodig individuele begeleidings- en/of coachingsafspraken met de medewerkers gemaakt. De bedoeling is om het gebruik van de vaardigheidsmeter op te nemen in de reguliere cyclus voor ontwikkelingsgesprekken en personeelsbeoordelingen. Het beleid omtrent personeelsbeoordeling is daartoe inmiddels aangepast. In 2013 zal na instemming door de GMR een nieuwe regeling voor personeelsbeoordeling zijn intrede doen. c. Kennisdeling Uit de evaluatie van het strategisch beleidsplan in 2011 kwam naar voren dat er met name bij de directeuren en de medewerkers behoefte is aan meer structurele vormen van kennisdeling, collegiale consultatie en intervisie. Daarom is er in 2012 een start gemaakt met intervisiebijeenkomsten voor directeuren. Verder is er een netwerk voor Intern Begeleiders ingericht dat regelmatig netwerkbijeenkomsten organiseert. Ditzelfde geldt voor leerkrachten die op hun school ict-coördinator zijn, zie hierover verder hetgeen hieronder bij 4.6 Werken aan ICT is vermeld. 4.6 Werken aan ICT Als vereniging hechten wij grote waarden aan de integratie van ICT-voorzieningen in het onderwijs en aan het gebruik daarvan in de klas. Op het gebied van multimediale voorzieningen hebben we in 2012 een flinke slag gemaakt: Door de implementatie van het nieuwe QLICT netwerkconcept op de scholen, is er planmatig geïnvesteerd in de aanschaf en vervanging van computers en digitale schoolborden. Alle personeelsleden zijn getraind in het nieuwe QLICT netwerk waar ze o.a. geschoold zijn in bestandsbeheer, software en communicatie. Door de invoering van Ziggo Zakelijk Office Plus beschikken alle scholen nu over een snelle (kabel) internetverbinding waardoor de digitale mogelijkheden op de scholen optimaal benut kunnen worden. Tevens zijn alle scholen voorzien van draadloze internetverbindingen. Dit als eerste stap om in de toekomst de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door inzet van mobiele en flexibele leervormen en toepassingen. In 2012 is er een ICT-kwaliteitskring opgericht bestaande uit alle ICT-coördinatoren en de bovenschools ICT-coördinator. Deze ICT-kwaliteitskring komt 5 keer per jaar samen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er onder meer gewerkt aan een visie en beleidsplan voor elke school voor het concreet invoeren en integreren van ICT in het onderwijs. Ook ontwikkeling en

20 professionalisering is een onderdeel van deze bijeenkomsten evenals uitwisseling van best practices. Kennis en vaardigheden met betrekking tot ICT zullen hier worden vergroot. Het is van groot belang dat ICT-middelen in de klas op effectieve wijze worden ingezet. Met de implementatie van Office 365 hebben we de organisatie voorzien van een professionele e- mailoplossing. Met Office 365 heeft elk personeelslid altijd en overal online toegang tot , gedeelde agenda s, online documenten en interne teamsites. Office 365 biedt de organisatie de mogelijkheid om samen te werken en te leren. 4.7 Werken aan financieel beleid Hoewel de vereniging financieel zonder meer gezond is, kan het financiële beleid en de sturing daarop nog verbeterd worden. In de komende jaren willen wij werken aan het verder verfijnen van een beleidsrijke meerjarenbegroting en aan meerjaren begrotingen op schoolniveau. De frequentie waarin de bedrijfsvoeringsgegevens geanalyseerd en binnen de organisatie besproken worden moet omhoog, zodat in een nog eerder stadium geanticipeerd kan worden op eventuele overschrijdingen van budgetten en begrotingen. In hoofdstuk 5 treft u het financiële jaarverslag over 2012 van de vereniging aan. Waar nodig en mogelijk zijn de cijfers van een analyse en toelichting voorzien

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium

Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Jaarverslag 2011 Stichting Fluvium Pagina 1 van 32 Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Bestuursverslag 2011 1. Missie/doelen 5 2. Organisatie.... 7 3. Onderwijs... 13 4. Personeel 21 5. Profiel en Imago 23 6. Huisvesting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014

2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 2013 Jaarverslag SAKS & SKB, 2 mei 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van SAKS, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen in Alkmaar, en SKB, een eenpitter met 1 school in Bergen. De stichtingen

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen SAMENVATTING In 2013 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden binnen de Omnisscholen. Zo zijn de Omnisscholen verzelfstandigd, is er een sociaal plan uitgevoerd,

Nadere informatie

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.

06 mei 2013. Jaarverslag 2012. Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo. Jaarverslag 2012 06 mei 2013 Jaarverslag 2012 Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Tel. 0341 466370, Fax 0341 423 684 mail@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl Inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Proo 2012

Nadere informatie

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN Mei 2013 Bestuursjaarverslag 2012 Stichting voor Protestants

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Inhoudsopgave VOORWOORD 5

Inhoudsopgave VOORWOORD 5 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1. INLEIDING 6 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 9 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Missie en visie van de organisatie 9 2.3 Kerngegevens 10 2.3.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303

Scholen van nu voor de wereld van morgen. Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012. Bestuursnummer: 55303 Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur Jaarverslag over boekjaar 2012 Bestuursnummer: 55303 Scholen van nu voor de wereld van morgen Jaarverslag over boekjaar 2012 1 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR/BESTUURDER

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag.

1. VOORWOORD Pag. 4. 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5. 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7. 4. VERANTWOORDING COLLEGE VAN BESTUUR Pag. Jaarverslag 2013 1 1. VOORWOORD Pag. 4 2. PROFIEL VAN DE STICHTING Pag. 5 2.1 Wie zijn wij? 2.2 Hoeveelheid leerlingen 2.3 Personeelsbezetting 3. WAAR STAAN WE VOOR? Pag. 7 3.1 Missie van Stichting Willem

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie