Raads informatiebrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raads informatiebrief"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer 07. R2030. OOI Inboeknummer oybstoogpr Dossiernummer prr.4o4 ta maart zoog Raads informatiebrief Betreft rapportage voortgang afbouw ID-banen 1 Inleiding Het Rijk heeft vanaf medio 2003 besloten tot afbouw van de gesubsidieerde arbeid over te gaan. Het betreft daarbij voornamelijk de zg. Instroom-Doorstroombanen (voorheen Melkert-banen genoemd). Daar waar mogelijk dienden gesubsidieerde arbeidsplaatsen omgezet te worden in reguliere banen. Tevens moest worden bevorderd dat de werknemers, bij wie de arbeidsplaats niet regulier gemaakt kon worden, elders een reguliere werkplek konden bezetten. Uw raad heeft op 19 april 2004 de kaders voor het beleid voor de afbouw van de gesubsidieerde arbeid bepaald. Op 29 juni 2004 is de afbouwregeling vastgesteld voor de periode tot 1 januari Tevens is naast de rijksstimuleringsregeling een "eigen" stimuleringsregeling vastgesteld om de omzetting van gesubsidieerde banen naar reguliere banen te bevorderen. Daarnaast heeft uw raad besloten om voor 200 formatieplaatsen middelen vrij te maken om ID-banen om te zetten naar reguliere banen. Het gaat hier om functies binnen de gemeentelijke organisatie en bij door de gemeente gesubsidieerde instellingen die cruciaal zijn voor de voortzetting van de activiteiten. Uw raad heeft gevraagd om periodiek te worden geinformeerd over de voortgang en de resultaten. In april, respectievelijk oktober 2005 is uw raad over de voortgang via raadsinformatiebrieven geinformeerd en is in de betreffende raadscommissie hierover gesproken. In deze raadsinformatiebrief wordt gerapporteerd over het verloop van de activiteiten tot 1 januari Separaat wordt aan uw raad door ons een voorstel aangeboden met betrekking tot kaders voor een vervolgregeling vanaf 1 januari A Rapportage voortgang afbouw ID-banen. Wat is er gebeurd. De afbouwregeling gaat over een periode van 2004 tot De volgende activiteiten zijn uitgevoerd of vinden nu nog plaats: alle ID-werkgevers en -werknemers zijn vanaf april 2004 geinformeerd over de voorgenomen afbouw van de subsidie;

2 binnen de eigen organisatie en met de daarvoor in aanmerking komende instellingen zijn afspraken gemaakt over de omzetting van de 200 formatieplaatsen gesubsidieerde naar reguliere banen via de door de gemeente ter beschikking gestelde structurele middelen van C 5 miljoen; met inschakeling van onafhankelijke externe deskundigen is bij de start van de afbouwregeling in 2004 een eerste inventarisatie gemaakt van de uitstroommogelijkheden van de werknemers. De indeling is als volgt: A-categorie ÃćâĆňâĂİ regulier werk: werknemers zijn in staat op korte termijn een reguliere functie bij de eigen organisatie of elders te vervullen. De subsidieverlening voor deze werknemers eindigt in principe uiterlijk 1 januari 2006; B-categorie ÃćâĆňâĂİ regulier werk na traject: werknemers kunnen door begeleiding, scholing e.d. op langere termijn in staat zijn een reguliere functie te vervullen bij de eigen organisatie of elders; afhankelijk van het reintegratietraject kan de subsidieverstrekking aan de werkgever tot uiterlijk 1 januari 2008 plaatsvinden (B-categorie); C2-categorie ÃćâĆňâĂİ aangewezen op aangepaste arbeid: werknemers die aangewezen zullen zijn op aangepaste arbeid via de Wet sociale werkvoorziening. Afhankelijk van de duur van de plaatsingmogelijkheid binnen de Wet sociale werkvoorziening, kan de subsidieverlening aan de werkgever worden voortgezet; C1 en C4-categorie ÃćâĆňâĂİ niet volledig regulier plaatsbaar: werknemers die ook op langere termijn niet in staat zijn een volledig reguliere functie te vervullen. Hierbij spelen het persoonlijk functioneren en leeftijd (vanaf 55 jaar) een rol. De subsidieverlening wordt voortgezet tot 1 januari 2008; C3-categorie ÃćâĆňâĂİ niet plaatsbaar: werknemers die feitelijk niet in staat zijn door ziekte, persoonlijk functioneren de opgedragen werkzaamheden in redelijke mate uit te voeren. Voor hen is het niet zinvol om nog langer een gesubsidieerde arbeidsplaats gericht op re-integratie te bezetten. Zodra het dienstverband kan worden beeindigd, wordt ook de subsidie aan de werkgever stopgezet; een specifiek team ID-banen is geformeerd binnen de dienst Werk, Zorg en Inkomen, dat samen met diverse externe re-integratiebedrijven de betrokken werknemers en werkgevers een traject gericht op uitstroom, begeleiding en scholing aanbieden en volgen. Acti vi tei ten om het regulier maken van vverkplekken te bevorderen: met alle ID-werkgevers zijn contacten gelegd over de mogelijkheden van omzetting van gesubsidieerde naar reguliere banen, met gebruikmaking van de rij ksstimuleringsregeling en daarnaast de "eigen gemeentelijkestimuleringsregeling om het scheppen van reguliere arbeidsplaatsen mogelijk te maken;

3 met werkgevers in de welzijns-, culturele- en kunstsector zijn gesprekken gevoerd over de mogelijkheden van onderlinge samenwerking, bevorderen ondernemerschap, e.d. Dit zijn met name de sectoren waarmee de gemeente vaak ook op andere wijze (subsidie)relaties onderhoudt. De gesprekken waren bedoeld om te bevorderen dat instellingen zelf oplossingen zouden zoeken voor het wegvallen van de zekere ID-medewerkers c.q. de daaraan verbonden subsidies. Hiermee is getracht het gevoel van het automatisme van het verkrijgen van subsidie bij instellingen te doorbreken. Acti vi tei ten ten behoeve van plaatsing van ID- werknemers op reguliere banen met alle werkgevers zijn afspraken gemaakt over de voortgang van het traject van de betrokken werknemer. Hierbij wordt zowel naar de werkgever als werknemer maatwerk toegepast. Dit geldt voor het te volgen traject als de mate van subsidiering binnen de spelregels van de afbouwregeling. Daar waar tijdens het traject wordt vastgesteld dat de eerste indeling niet juist blijkt, is de indeling in categorie op de actuele situatie aangepast; met de werkgevers in de zorgsector zijn naast individuele, ook collectieve afspraken gemaakt om de omzetting en doorstroom naar reguliere banen te bevorderen; met de werkgevers in het onderwijs zijn maatwerk-afspraken gemaakt; dit is eveneens gebeurd met diverse welzij ns-, culturele- en kunsti nstelli ngen; met de di ensten Maatschappelijke Ontwikkeling en Algemene en Publi ekszaken (Stadswachten) zijn eveneens maatwerkafspraken gemaakt voor de afbouw met de daar werkzame ID-werknemers. Enkele specifieke a andach tspun ten. Maatwerk Zoals uitdrukkelijk in de afbouwregeling is aangegeven wordt maatwerk toegepast. Dit betekent dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat zich voor de werknemer ongewilde en onbedoelde neveneffecten voordoen in de toepassing van de afbouwbepalingen, zoals vroegtijdig ontslag. Voor de oudere werknemers, behorende tot de C-categorie wordt, voor zover van toepassing de looptijd van de subsidie verlengd tot bijvoorbeeld de pensioenleeftijd. In andere gevallen wordt de korting op de subsidie ingetrokken of verminderd als aantoonbaar is dat de organisatie niet in staat is deze korting op te vangen en het in het belang is van de werknemer dat het dienstverband (nog) voortduurt. Een en ander vindt plaats met toepassing van de in de afbouwregeling opgenomen hardheidsclausule, die is bedoeld voor toepassing in beschreven bovenstaande situaties en volgens de vastgestelde kaders.

4 Uitvoering trajecten Zoals is aangegeven worden door het ID-team in samenwerking met de diverse reintegratiebedrijven trajecten uitgevoerd: aan de deelnemers uit de A- en 8 -categorie is een bij de deelnemers passend outplacement- en/of ander begeleidingstraject aangeboden. Dit om uitstroom naar regulier werk te bevorderen; voor de C-categorie zijn trajecten aangeboden gericht op uitstroom waar mogelijk en verbetering van de productiviteit en daarmee de flexibiliteit op de arbeidsmarkt; voor degenen, bij wie indicering voor de sociale werkvoorziening aan de orde is, wordt individuele ondersteuning aangeboden bij de aanvraag voor indicatiestelling. Met de betrokken werkgevers en Ergon, als uitvoerder van de sw-regeling, is eveneens intensief contact over de voortgang. Waar mogelijk wordt, als de werknemer voor een plek binnen de Wet sociale werkvoorziening ( sw-plek ) wordt geindiceerd in aansluiting op het ID-dienstverband een dienstverband in het kader van begeleid werkenin sw-verband aangeboden. Voor de werknemer blijft dan het bestaande arbeidscontract bij de eigen werkgever van toepassing. Specifiek te noemen trajecten zijn. Zelfstancligentraj eet: voor 10 deelnemers is een traject richting zelfstandigheid ingezet, waarbij ook de mogelijkheden van de BBZ-regeling (Besluit Bijstand Zelfstandigen ten behoeve van de bevordering van zelfstandigheid vanuit de bijstand) zijn betrokken. Dit heeft tot dusver geleid tot het verder gaan als zelfstandig ondernemer van 3 personen. Naar verwachting gaan 4 personen uiterlijk per als zelfstandig ondernemer verder. Leerwerktraj eet Begelei cf Beroepsgeri ebt Leren (BBL) Het betreft een combinatie van leren-werken in het kader van de BBL. Hiermee wordt specifiek ingezet op verhoging van de plaatsbaarheid van de betreffende medewerker bij de eigen werkgever of elders in combinatie met functiegerichte scholing. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de voortgezette stimuleringsregeling van het Rijk. Van de aanvankelijk 20 deelnemers zijn nu nog 10 deelnemers in een traject. De overige deelnemers is inmiddels een ander traject aangeboden of zijn uitgestroomd naar een reguliere arbeidsplaats. Het traject loopt nog tot uiterlijk 1 augustus Project Stadswachten: Aanvankelijk heeft de werving van kandidaten voor vacatures als Stadswacht uit de ID-werknemers niet het gewenste resultaat opgeleverd. Vervolgens is de selectie naast het bestand ID-werknemers, eveneens gericht op het totale WWBbestand. Dit conform het raadsbesluit "nadere regelgeving omzetting 200 banen in reguliere banen". Dit heeft geleid tot de aanmelding en gezamenlijke screening van 40 kandidaten. Uiteindelijk zijn 10 kandidaten begonnen in een proefperiode van 3 maanden via detachering. Daarbij wordt een opleiding

5 Raadsnummer 07.R203O.OOI aangeboden. Bij goed functioneren is een contract bij de dienst Algemene en Publiekszaken aangeboden. Kunst, cultuur en welzijn In de kunst- en cultuursector en deels in de welzijnssector is er sprake van een bijzondere situatie. Zoals bekend is er sprake van een groot aantal kleine organisaties die soms wel en soms geen (personele) subsidierelatie met de gemeente hebben. Er is een proces in gang gezet om door te stimuleren tot meer onderlinge samenwerking en verbetering van de bedrijfsvoering te komen tot meer profilering. Zoals gezegd, wordt hiermee getracht de organisaties te bewegen om via ondernemerschap en creativiteit andere fondsen te verkrijgen om de activiteiten te financieren, waardoor voor (een deel van de) medewerkers een reguliere functie kan worden verkregen. Dit vergt echter een specifieke inspanning van de instellingen en een daarbij initierende rol van de kant van de gemeente. Dit proces tot herstructurering vraagt dan ook de nodige tijd. Tot dusver zijn er nog geen tastbare (zichtbare?) resultaten zichtbaar. Het bevorderen van de uitstroom van medewerkers in de A-categorie, werkzaam bij instellingen waarbij een perspectief op omzetting naar een reguliere functie ontbreekt, naar een reguliere functie elders, is voortgezet. Aangezien deze instellingen geen activiteiten ondernemen of niet in staat zijn, ook op termijn, om een reguliere arbeidsplaats te bieden, is voortzetting van een ID-dienstverband niet langer zinvol voor het verkrijgen van een reguliere werkplek. Gedwongen ontslagen Voor de werknemers, die een indicatie hadden voor uitstroom naar reguliere arbeid (A-categorie), zijn outplacementactiviteiten opgezet, gedurende de nog resterende subsidieperiode. Soms is wegens de voorgenomen beeindiging van de ID-subsidie door de betreffende werkgever ontslag aangezegd, terwijl het zoekproces naar een nieuwe baan nog bezig was. Voor degenen voor wie het de bedoeling was dat het traject langer zou duren, is waar mogelijk de duur of hoogte van de subsidie aangepast om dit ontslag te voorkomen. Ontslag komt ook voort uit het onvoldoende functioneren van de medewerker. Ook het vervallen of verminderen van de werkzaamheden voor de betreffende medewerker zijn een reden voor ontslag. Ondanks de inspanningen om ook dergelijke ontslagen te voorkomen, komt het voor dat voortijdig (voor de uiterlijke beeindiging van de subsidietermijn) een ontslagprocedure door de werkgever is of wordt ingezet. Dit is niet te voorkomen. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de werkgever een dienstverband al dan niet voort te zetten of te beeindigen. Waar nodig en gewenst wordt het re-integratietraject nog geruime tijd voortgezet, om ook na het ontslag alsnog een gesubsidieerde of reguliere werkplek elders te vinden.

6 Stand van zaken In totaal hebben tot dusver 383 personen van de 847 werknemers op een ID-baan een reguliere werkp lek gekregen. De oorspronkelijk maximaal haalbaar geachte doelstelling was afgestemd op de plaatsing op een reguliere werkkring van ca. 30 /o van het ID-werknemersbestand, zijnde ca. 250 personen. Huidig bestand: 278 personen. Op 1 januari 2007 hebben nog 278 personen een gesubsidieerde arbeidsplaats en zijn in traject en onder de aandacht van het ID-team. Daarnaast zijn nog ca. 20 personen in een re-integratietraject, die geen gesubsidieerde arbeidsplaats meer bezetten. Globaal is de samenstelling van het bestand als volgt: A-categorie: 15 personen nemen deel aan een outplacementtraject tot afloop van de subsidietermijn (uiterlijk 1 januari 2008 of eerder); 8-categorie: 42 personen nemen thans deel aan een traject gericht op toekomstige uitstroom tot uiterlijk 1 januari 2008; C2-categorie: 54 personen zijn aangemeld voor indicatie SW bij het CWI; hiervan zijn er inmiddels 30 geindiceerd; C1-categorie: 37 personen volgen een traject ter verhoging van hun loonvormendheid en inzetbaarheid; C3-categorie: 3 personen; hiermee eindigt de subsidierelatie voor 1 januari 2008; C4-categorie: 120 personen behorende tot de C-categorie zijn 55-jaar of ouder op peildatum 1 januari 2008; 12 personen zijn nog in traject ondanks dat dienstverband is/wordt beeindigd; daarnaast zijn nog 13 personen in traject met een wiw-dienstverband voor onbepaalde tijd, met de daarbij behorende begeleiding, waar mogelijk richting reguliere arbeid.

7 De uitstroom in schema: Toeli ch ti ng. Uitstroom naar vi a de gemeente reguli er gemaakte banen (zg. gewitte banen). Er zijn 203 personen geplaatst op een door de gemeente structureel gefinancierde regulier gemaakte ID-baan (gewitte baan). Specificatie van de nog niet vervulde banen: Stadswachten: 9 niet ingevuld van de 27; Neos: 1 niet ingevuld van de 4. In samenspraak met de diensten Algemene en Publiekszaken en Maatschappelijke Ontwikkeling en conform het raadsbesluit nadere regelgeving omzetting 200 banen in reguliere banen, zal verdere invulling plaatsvinden. Uitstroom naar reguliere banen elders. Bij andere organisaties zijn 180 personen geplaatst in een door deze organisaties regulier gemaakte baan of hebben een andere reguliere werkplek gevonden. Uitstroom naar een dienstverbandi n sw-verband. Voor 25 personen is het ID-dienstverband omgezet in een dienstverband begeleid werken in sw-verband. Dit betekent dat deze personen hun dienstverband en werkplek hebben behouden, maar dat de subsidieverlening is gewijzigd. Uitstroom naar WAO/WW.

8 Raadsnummer 07.R203O.OOI In totaal is bij 133 personen het dienstverband beeindigd door de werkgever. Het betreft hier werknemers, die in principe in staat zijn een reguliere werkplek te vinden en nu een WW-uitkering ontvangen of een WAO/WIA- of andere uitkering ontvangen. Daar waar gewenst, heeft in nauwe samenwerking met CWI en UWV overdracht van dossiers plaatsgevonden en is de begeleiding via het ID-team voortgezet. Prognoses betreffende de voortgang. Outplacementtraject en traject ter verbetering arbeidsproductiviteit: voor de deelnemers uit de A-, B- en C1-categorie is nog steeds een traject gericht op reguliere arbeid bij de eigen werkgever of elders aan de orde. Voor zover nu is aan te geven, zal op basis van o.m door werkgevers afgegeven toezeggingen nog voor ca. 40 personen een reguliere werkkring te realiseren zijn, met de daarbij behorende ondersteuning. Voor A- en B-categorie deelnemers werkzaam in welzijn, culturele of kunstsector is er geen of nauwelijks perspectief elders en ook niet bij de eigen werkgever als er geen reguliere structurele middelen worden ingezet. De conclusie is dat bij het ontbreken van een perspectief op een reguliere werkplek, ontslag zal volgen. Dit zal leiden tot het gedeeltelijk of geheel wegvallen van de activiteiten van de instelling. Voor de betrokken werknemers volgt het vertrek naar een volledig andere werkkring of werkloosheid. Het betreft hier naar schatting ca. 30 personen. 55+ers: 110 personen weinig tot geen uitstroomkansen, bij voortzetting dienstverbanden en daarmee subsidie laatste uitstroom in Er is sprake van een glijdende schaal. De aantallen zullen wellicht sterker dalen door het gebruik van vervroegde uittredingsregelingen. Sw-geindiceerden: ca. 30 zullen omgezet worden naar dienstverbanden begeleid werken in het kader van sw (rijksbijdragen). Overige Cl-categorie: na uitstroom van mogelijk nog 40 personen, blijft een restgroep van 100 personen, die feitelijk is aangewezen op subsidieverstrekking ter compensatie van geringere productiviteit. Het niet voortzetten van de subsidierelatie leidt tot ontslag. Maar in een enkel geval zal een alternatieve werkkring kunnen worden gevonden. B Conclusies en vervolg. In de afgelopen en nog lopende periode is en wordt nog steeds een maximum inspanning geleverd om de overstap naar een reguliere werkplek voor zoveel

9 Raadsnummer 07.R203O.OOI mogelijk werknemers te realiseren. Daarmee wordt het maximaal haalbare binnen de bestaande regelingen gedaan. Een groep blijft over. Hiervoor eindigen vanaf 2008 de mogelijkheden binnen de huidige overgangsregeling. Werknemers uit de A- en 8-categorie zijn op andersoortige banen elders aangewezen, tenzij alsnog de werkkring regulier gemaakt kan worden, bijvoorbeeld via een andere structurele financiering van de activiteiten binnen het welzijn, kunst en cultuurbeleid. Het betreft naar verwachting ca. 20 arbeidsplaatsen in deze sectoren en 10 plaatsen bij werkgevers elders. Voor de deelnemers uit de C-categorie zijn de arbeidsmarktkansen gering, zeker bij oudere leeftijd. Voor hen is het noodzakelijk om een voortgezette regeling te ontwerpen, wil men sociale uitsluiting door werkloosheid voorkomen. Het betreft ca. 220 personen. In een motie van 8 november 2006 naar aanleiding van de bespreking van de programmabegroting is het college gevraagd: "een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om de deelnemers, die in 2008 nog geen reguliere baan hebben buiten de bijstand te houden en om het resultaat van deze verkenning te presenteren bij de Voorjaarsnota 2007". Vervolgacties van het college. Op grond van de conclusies en de wens van uw raad, beraden wij ons over de wenselijkheid en eventuele mogelijkheden voor behoud van voor de gemeente van maatschappelijk belang geachte functies in de welzijns-, cultuur- en kunstsector, die dreigen te vervallen door het wegvallen van ID-subsidies. Het college heeft in lijn met het coalitieakkoord Eindhoven Een en de eerdergenoemde motie besloten: de wenselijkheid en mogelijkheden onderzoeken in welke mate de gemeente wil en kan bijdragen in het behoud van dergelijke arbeidsplaatsen na 2008; daartoe wordt een inventarisatie gemaakt van de situatie van deze categorie deelnemers, werkzaam in de welzijn, kunst of cultuursector en de organisaties, waar de arbeidsplaatsen zijn ingevuld; een "arbeidspool" ten behoeve van ondersteuning aan kleinere organisaties in genoemde sectoren te vormen, waardoor deze organisaties via detachering vanuit deze arbeidspool de mogelijkheid kan worden geboden van belang zijnde activiteiten te kunnen voortzetten; daarbij zal worden bezien op welke wijze huidige ID-medewerkers hierin kunnen participeren; de dossiers op deze onderwerpen voor 1 juli 2007 aan te leveren. Daarnaast biedt het college thans de kaders aan voor een voortgezette regeling gesubsidieerde arbeid na 2008 voor ID-werknemers uit de C-categorie aanbieden.

10 Hier is sprake van een nadere invulling van de inzet van re-integratiemiddelen. De bekostiging kan plaatsvinden uit de door het rijk ter beschikking gestelde reguliere werkdeelmiddelen uit de WWB. 2 6esluit van college van burgemeester en wethouders Wij hebben besloten u hierover te informeren. 3 Ter inzage gelegde stukken Geen. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, A. Brunninkhuis, secretaris

11 KB Raadsnummer 07.R203O.OOI

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de Kaders "Voort gezette regeling gesubsidieerde arbeid voor ID-werknemers vanaf 2oos"

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de Kaders Voort gezette regeling gesubsidieerde arbeid voor ID-werknemers vanaf 2oos gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 07. R2 0 27. 00I Inboeknummer oybstoos4a Beslisdatum B%W ta maart 2007 Dossiernummer yrr.4sr OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 07. R22 6 I. OOI Inboeknummer o7bstor88s Dossiernummer 737.404 n septembe> zoo7 Raads inforrnatiebrief Betreft inzicht in wachtlijstproblematiek sw-plaatsingen. 1 Inleiding

Nadere informatie

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders,

Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE. Het college van burgemeester en wethouders, Jaar: 2007 Nummer: 57 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad WIJZIGING WWB W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7 eerste lid onderdeel a en artikel 8

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake nadere regelgeving omzetting 2oo IDbanen in reguliere banen

Oplegvel Raadsvoorstel inzake nadere regelgeving omzetting 2oo IDbanen in reguliere banen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Inboeknummer osbstors6s Besiisdatum BBA 6 juni soos Dossiernummer 523.652 Oplegvel Raadsvoorstel inzake nadere regelgeving omzetting 2oo IDbanen in reguliere

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 02.ss8.oox Inboeknummer os Toox684 Classificatienummer x.888 Dossiernummer s4o.6 s oktober soos Raads informatiebrief Betreft Aanpassingen gesubsidieerde arbeid 1 Inleiding

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid Ingrid Gyömörei. sv 2008.207 RIS 159030 Regnr. BSW/2008.836 Den Haag, 16 december 2008

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid Ingrid Gyömörei. sv 2008.207 RIS 159030 Regnr. BSW/2008.836 Den Haag, 16 december 2008 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid Ingrid Gyömörei sv 2008.207 RIS 159030 Regnr. BSW/2008.836 Den Haag, 16 december 2008 Inzake: buitensteedse ID-werknemers De gemeenteraad

Nadere informatie

Reïntegratieplan. werk en bijstand. Midden-Delfland, februari 2005

Reïntegratieplan. werk en bijstand. Midden-Delfland, februari 2005 Reïntegratieplan werk en bijstand 2005 Midden-Delfland, februari 2005 Inleiding. Op 1 januari 2004 trad de Wet werk en bijstand (WWB) in werking. Deze wet verving de Algemene bijstandswet, en legt nog

Nadere informatie

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003

Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 Convenant Gesubsidieerde Arbeid 2003 1. Preambule Het kabinet, sociale partners en de VNG zetten zich in om met een tijdelijke impuls de doorstroom van werknemers in gesubsidieerde arbeid naar reguliere

Nadere informatie

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad

B&W 20 december 2011 Gemeenteblad Jaar: 2011 Nummer: 109 Besluit: B&W 20 december 2011 Gemeenteblad RICHTLIJN W011 LOONKOSTENSUBSIDIE Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 7, eerste lid onderdeel a en artikel 8,

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Toekomst gesubsidieerde arbeid. Concept

Toekomst gesubsidieerde arbeid. Concept Toekomst gesubsidieerde arbeid Concept Toekomst gesubsidieerde arbeid Concept Gemeente Breda Februari 2012 Inhoudsopgave > Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 1. Achtergrondinformatie... 5 2. Beschrijving

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Raadsvoorsteltot het vaststellen van de verordening Wachtlij stbeheer sociale werkvoorziening

Raadsvoorsteltot het vaststellen van de verordening Wachtlij stbeheer sociale werkvoorziening gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer O8. RZ g Z 8. OOZ Inboeknummer o8bstooyyr Beslisdatum B&W rs april 2008 Dossiernummer 8r6.453 Raadsvoorsteltot het vaststellen van de verordening

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, mei 2011. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem Haarlem, mei 2011 Geachte voorzitter, Conform artikel 36 van het Reglement van Orde, doe ik u hierbij een initiatiefvoorstel Haarlemse Banen Begeleid Werken.

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Overgangsverordening loonkostensubsidie In- en Doorstroombanen, gemeente Oosterhout

Overgangsverordening loonkostensubsidie In- en Doorstroombanen, gemeente Oosterhout Overgangsverordening loonkostensubsidie In- en Doorstroombanen, Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Regeling werkgeverspremie gemeente Overbetuwe 2005 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Overbetuwe; Gelet op artikel 9, vijfde lid en artikel 17 van de Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen Informatie voor ID-werknemers Van ID-baan naar gewone baan Het Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2232.OOI Inboeknummer o7bstor44r Dossiernummer 734.407 zr augustus zoo7 Raads informatiebrief Betreft opzet Facilitair bedrijf voor kleine instellingen en werkgelegenheidsproj

Nadere informatie

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw)

ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Openbaar Onderwerp Buitensteedse werknemers Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) Programma / Programmanummer 9230/ Werk en Inkomen BW-nummer Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting In de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Oplegvel Raadsvoorstel inzake afbouw ID-banen door gemeente als werkgever ÃćâĆňâĂİ financiele verwerking

gemeente Eindhoven Oplegvel Raadsvoorstel inzake afbouw ID-banen door gemeente als werkgever ÃćâĆňâĂİ financiele verwerking gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer 05.RI347.OOI lnboeknummer osbstorsys Dossiernummer Sz8.8Sr rz juli zoog Oplegvel Raadsvoorstel inzake afbouw ID-banen door gemeente als werkgever ÃćâĆňâĂİ financiele

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode

Nr Houten, 6 november Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode Nr. 2007-076 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode 2008-2012. Beslispunten: 1. Te besluiten de werking van het

Nadere informatie

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Behandeld in commissie Sociale Zaken, Zorg en Grote Stedenbeleid 17 januari 2002

Behandeld in commissie Sociale Zaken, Zorg en Grote Stedenbeleid 17 januari 2002 Nummer / datum raadsvergadering / datum vergadering B&W 4/2002 / 30 januari 2002 / 18 december 2001 Behandeld in commissie Sociale Zaken, Zorg en Grote Stedenbeleid 17 januari 2002 Beleidsveld Uitstroombeleid

Nadere informatie

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw 1 OOTïto emeente nr(s) geregistreerde stuk(ken): 103005 blad: 1/5 datum nota: 8 december 2015 programma: 7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening werkdoel: 1090 - Ontwikkelingen op het gebied van

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D25 (PA 18 januari 2012) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D25 (PA 18 januari 2012) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D25 (PA 18 januari 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper. B&W Nr: / Dienst : CS CS SWMG BESLUITEN

In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper. B&W Nr: / Dienst : CS CS SWMG BESLUITEN Onderwerp Omzetten van WSW-detacheringsplaatsen en ID-banen in reguliere ambtelijke functies en voorstel om het budget voor ambtelijke aanstelling van WSW-medewerkers mede voor het omzetten van IDbanen

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz,

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten.

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten. De raad van de gemeente ; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening; Overwegende dat de raad bij verordening

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werk Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen Informatie voor werkgevers Een reguliere baan voor 10.000 ID-werknemers Van 1 maart

Nadere informatie

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang 1. Inleiding In het Strategisch Akkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2003 op het reïntegratiebudget een bedrag van

Nadere informatie

Aanvullende informatie na voorwaardelijke subsidieverlening

Aanvullende informatie na voorwaardelijke subsidieverlening Bijlage IX Aanvullende informatie na voorwaardelijke subsidieverlening Bijlage 3 als bedoeld in artikel 6 van de Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen. Referentienummer: Op grond

Nadere informatie

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 No. 11858-1 Emmeloord, 31 juli 2012. Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 Voorgenomen besluit De verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening

Nadere informatie

- Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 mei 2011, agendapuntnummer. 3.19, registratienummer

- Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 mei 2011, agendapuntnummer. 3.19, registratienummer Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 054 Naam Beleidsregels afbouw gesubsidieerde banen (2011) Publicatiedatum 1 juni 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

Verordening PGB voor begeleid werken

Verordening PGB voor begeleid werken Bijlage bij verslag Inspraakbijeenkomst concept-voorordeningen Wet sociale werkvoorziening 2008 gehouden 2 april 2008 NB ten behoeve van de leesbaarheid zijn de vragen per verordening niet in volgorde

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT REINTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE WOENSDRECHT

UITVOERINGSBESLUIT REINTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE WOENSDRECHT UITVOERINGSBESLUIT REINTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE WOENSDRECHT HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen met

Nadere informatie

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen.

Wij stellen uw Raad voor het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen. 2005. Nr. : 05.0063. Dnst. : SOZA Gesubsidieerde arbeid. Leiden, 17 mei 2005. Herziening gesubsidieerde arbeid In Leiden (raadsbesluit 030173 van 17-02-2004) en de Leidse regio werd onder de WWB de opstapbaan

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51. DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 16 april 2013 1300086970 Dhr. G.J.I. Kokhuis UW BRIEF VAN UW KENMERK

Nadere informatie

Casenr: Onderwerp:

Casenr: Onderwerp: Aan de Raad Made, 17 januari 2012 Agendapuntnummer: 08 Raadsvergadering 23-02-2012 Registratienummer: 12int0019212int00183 Casenr: 12.0007012.00066 Onderwerp: Intrekking overgangsregeling subsidie oud

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RIQO2.OOI Inboeknummer osbstoxgs6 Dossiernummer 537.603 xo oktober 2005 Raads informatiebrief Betreft inkoop van reintegratiediensten 1 Inleiding In de raadsvergadering

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Op pagina 2 beginnen

Op pagina 2 beginnen Op pagina 2 beginnen 2020312220 Vragen van het lid Van Gent (Groen Links) over misbruik en oneigenlijk gebruik van IDbanen Vraag 1 Bent u bereid het onderzoek van het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie. Onderwerp voortgang afbouw ID-banen niet-g8

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie. Onderwerp voortgang afbouw ID-banen niet-g8 Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34051 1 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2014, 2014-0000134709,

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ])

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ]) Staatscourant 14-02-2003, 37. Regeling houdende regels met betrekking tot verstrekking van een eenmalige subsidie aan werkgevers die een dienstbetrekking als bedoeld in het Besluit in- en doorstroombanen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in? Participatiewet Wat houdt de Participatiewet in? Op 1 juli 2014 aangenomen door de Eerste Kamer; Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht, één regeling Doel: zoveel mogelijk mensen met een

Nadere informatie

" s ï Ĺ 1. Behandeld door Mevr. M. Langebeek. Doorkiesnummer (secr.) Bijlage(n)

 s ï Ĺ 1. Behandeld door Mevr. M. Langebeek. Doorkiesnummer (secr.) Bijlage(n) ABVAKABO^ 7ý 39* óueéu* Per e-mail en per post Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Emmen Postbus 30001 7800 RA EMMEN Datum Dossier REE/LBM/TMR " 1 4-1 s 4 9-5-ï Ĺ 1 My, Behandeld door Mevr.

Nadere informatie

VRAGEN. 2. (pag. 11): Hoe hoog is het voorschot dat de gemeente binnen vier weken na aanvraag voor een bijstandsuitkering moet verstrekken?

VRAGEN. 2. (pag. 11): Hoe hoog is het voorschot dat de gemeente binnen vier weken na aanvraag voor een bijstandsuitkering moet verstrekken? Raadsvergadering d.d. 26 juni 2007 Raadsnota nummer: 0007046 Onderwerp: Beleidsverslag sociale zekerheid 2006 Vragen van fractie: GroenLinks/D66 Naam raadslid: W.J.W.A. van der Zanden VRAGEN 1. (pag. 11):

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6466 Inboeknummer 15bst01179 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.103 (2.3.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE)

Nadere informatie

MODELVERKLARING GESPREKKENCYCLUS. Naam werkgever : Vertegenwoordigd door de heer / mevrouw: Functie: Werkgevernummer: Naam werknemer: BSN:

MODELVERKLARING GESPREKKENCYCLUS. Naam werkgever : Vertegenwoordigd door de heer / mevrouw: Functie: Werkgevernummer: Naam werknemer: BSN: MODELVERKLARING GESPREKKENCYCLUS nummer: Naam : en verklaren dat ze meerdere gesprekken met elkaar hebben gevoerd. Tijdens de gesprekken zijn tenminste de volgende onderwerpen aan de orde geweest: de door

Nadere informatie

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand Artikelsgewijze toelichting Reïntegratieverordening werk en bijstand 1 Aanhef en artikel 1 In de aanhef is expliciet gewezen op de EU-verordening betreffende staatssteun, die voorschrijft dat wanneer sprake

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt:

PROVINCIAAL BLAD. maken bekend dat door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 23 juni 2015, nr. A.17, is vastgesteld hetgeen volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 3806 2 juli 2015 Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties en wijziging van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies,

Nadere informatie

Situatie voor 1 januari 2009

Situatie voor 1 januari 2009 De raad van de gemeente Terneuzen contactpersoon : J.J. Hoste verzonden : Terneuzen, 8 maart 2010 Betreft: evaluatie langdurigheidstoeslag Geachte Raad, Met ingang van 1 januari 2009 is de Verordening

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1551

ECLI:NL:CRVB:2017:1551 ECLI:NL:CRVB:2017:1551 Instantie Datum uitspraak 11-04-2017 Datum publicatie 26-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/1071 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen):

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Uitvoeringsinstructie UWV De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Sinds enige tijd komt het voor dat werkgevers

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012 Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Toelichting. Artikelgewijs. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Vrijwilligerswerk. Artikel 3 Proefplaatsingen. Artikel 4 Leerwerkstage

Toelichting. Artikelgewijs. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Vrijwilligerswerk. Artikel 3 Proefplaatsingen. Artikel 4 Leerwerkstage Toelichting Artikelgewijs Artikel 1 Begripsomschrijvingen Geen nadere toelichting Artikel 2 Vrijwilligerswerk Het doel van vrijwilligerswerk is de belanghebbende met behoud van uitkering te laten wennen

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Afweging Het voorstel is om kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en deze met bijgaand memo ter kennisname aan te bieden aan de raadsleden.

Afweging Het voorstel is om kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en deze met bijgaand memo ter kennisname aan te bieden aan de raadsleden. Zaaknummer: 00385208 OWZ CV memo raad tijdelijke dienstverbanden Wsw Collegevoorstel Inleiding Medio 2013 hebben de gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de strategische nota Iedereen doet

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Vraag 1: Kunt u bevestigen dat alle ID ers die bij SDW in dienst zijn ontslag is aangezegd?

Vraag 1: Kunt u bevestigen dat alle ID ers die bij SDW in dienst zijn ontslag is aangezegd? Rotterdam, 6 november 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden J. Strörmann (SP) en de heren N. el Ouali (GroenLinks) en M.J.W. Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) over

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006.

Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006. Directie Inwoners Werk & Inkomen Ingekomen stuk D6 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur aan de Gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024)

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Bijlage 2 bij besluitnota MODEL HSL. Gemeenten Haren Hoogezand-Sappemeer Slochteren. HSL-model; d.d. juli / CMO/BI

Bijlage 2 bij besluitnota MODEL HSL. Gemeenten Haren Hoogezand-Sappemeer Slochteren. HSL-model; d.d. juli / CMO/BI Bijlage 2 bij besluitnota MDEL HSL Gemeenten Haren Hoogezand-Sappemeer Slochteren HSL-model; d.d. juli 2005 1/7 Het HSL-model De Sluitende Aanpak Jongeren in Haren, Hoogezand/Sappemeer en Slochteren Status

Nadere informatie

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L110/07. Datum uw brief nvt

Ingekomen stuk D3. Ons kenmerk L110/07. Datum uw brief nvt Ingekomen stuk D3 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen

Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen Beleid gesubsidieerde arbeid Gemeente Bergen Beleid gesubsidieerde arbeid met ingang van 2004 Voorwoord De landelijke bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid (Wiw-dienstbetrekkingen en - werkervaringsplaatsen,

Nadere informatie

een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar werk, zodat zij (blijvend) deel kunnen nemen aan het (gesubsidieerde) arbeidsproces.

een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar werk, zodat zij (blijvend) deel kunnen nemen aan het (gesubsidieerde) arbeidsproces. Privacyreglement Artikel 1 Begrippen 1. Senzer: organisatie gericht op re-integratie, detachering en dienstverlening, die personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar werk, zodat

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen

Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer eo Inboeknummer oa Toooogt Beslisdatum B&W ss februari 2002 Dossiernummer 209.6oS Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Betreft: beantwoording technische vragen OAE inzake Zorgwacht

Betreft: beantwoording technische vragen OAE inzake Zorgwacht ir. G.C.F.M. Depla Wethouder van werk, economie en beroepsonderwijs Gemeenteraad 24 november 2016 Memo Betreft: beantwoording technische vragen OAE inzake Zorgwacht Geachte heer, mevrouw Tijdens de behandeling

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant

Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR381680_2 19 december 2016 Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Emmen. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Emmen. Geachte raadsleden, Raadhuisplein 1 Correspondentieadres: 7811 AP Emmen Postbus 30001 Telefoon (0591) 68 55 55 7800 RA Emmen Aan de gemeenteraad van Emmen Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid ons kenmerk uw brief van/kenmerk

Nadere informatie

17R7254 Inboeknummer 17bst00643 B&W beslisdatum 09 mei 2017 Dossiernummer

17R7254 Inboeknummer 17bst00643 B&W beslisdatum 09 mei 2017 Dossiernummer gemeente Eindhoven Raadsnummer 17R7254 Inboeknummer 17bst00643 B&W beslisdatum 09 mei 2017 Dossiernummer 17.19.401 Raads informatiebrief Onderwerp: Evaluatie pilot late nachtnetbussen Brabant. Inleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag Modernisering Wsw

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag Modernisering Wsw de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33 www.szw.nl Onderwerp

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Werkwijze Herplaatsingscommissie

Werkwijze Herplaatsingscommissie Werkwijze Herplaatsingscommissie Kenmerk: CvB UIT-627 Datum: 10-10-2014 Inhoudsopgave 1 TAAK HERPLAATSINGSCOMMISSIE... 2 2 PASSENDE FUNCTIE... 2 3 BEVOEGDHEID HERPLAATSINGSCOMMISSIE... 2 4 SAMENSTELLING

Nadere informatie